Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir )"

Transkript

1 1 Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir ) Vi har arbejdet med de tilbagemeldinger vi modtog i december. Beskrivelsen af hvordan, vi opfylder kvalitets kravene, følger efter nedenstående skema. Implementeringen i den samlede medarbejderstab arbejder vi kontinuerligt med. Vi har ressource personer på alle afdelinger. Ressource personerne mødes d her får vi et samlet overblik over, hvor vi står med hensyn til implementering. Vi udarbejder handleplan for opfølgning. Bemærkningerne under handling i nedenstående skema tjener som tjekpunkter for implementeringen. Standarder Tilbagemeldinger Handling Ansvar / dato Kommunikation Retningsgivende dokument vedr. kommunikation I har lavet et fint udkast, og jeg synes, at dokumentet i langt overvejende grad indfrier de krav, som opstilles i standarden. Under pkt. 1. svarer I således på, hvordan afdækningen af de enkeltes kommunikative ressourcer finder sted. Under pkt. 2. er jeg ikke helt sikker på, om I er præcise nok i svaret på, hvordan viden om de enkeltes kommunikative ressourcer omsættes i daglig praksis. Måske skyldes det, at jeg er ekstern. Måske er det helt klart for jer. I må dog gerne sætte lidt flere ord på i dette afsnit, så det også bliver tydeligt for en udenforstående som mig, hvordan I omsætter den viden, I har fået om beboeren kommunikative ressourcer i praksis. Under pkt. 3 gives der klare anvisninger på, hvordan I løbende evaluerer mv. Den enkeltes kommunikative ressourcer skal tydeligt fremgå i Bo-sted. Herunder også metode, hvordan, der kommunikeres. Brugerinddragelse individuelle planer Retningsgivende dokument vedr. brugerinddragelse Igen et fint udkast. Her synes jer, at I giver klare anvisninger på alle tre krav, som opstilles i standarden. Eneste bemærkning jeg har, er, at I kan forfine dokumentet ved under pkt. 2 at redegøre for, hvordan I håndterer situationer, hvor borgerens ønsker ikke kan imødekommes. Retningsgivende dokument vedr. Individuelle planer Fint udkast. Under pkt. 1 må I gerne præcisere, at den samtale, I har med beboeren før udarbejdelsen af den individuelle plan, bl.a. skal omhandle en snak om mål og delmål. Det skal endvidere præciseres, hvem der har ansvaret for at iværksætte udarbejdelse af planen. Endelig skal I være opmærksom på de tidsfrister, som Stille skarpt på den anerkende dialog når ønsker ikke kan efterkommes! Vi har pt. medarbejdere tilmeldt temadag for at sætte fokus

2 er fastsat i Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks social tilbud. Det er jo det regionale retningsgivende dokument, som I alle skal tage udgangspunkt i, når I laver jeres eget lokale retningsgivende dokument i forhold til denne standard. Af disse retningslinjer fremgår det, at den individuelle plan skal være påbegyndt inden for den første måned, og være færdig inden for de første 3 måneder. I skal således have jeres dokument og praksis tilrettet i forhold hertil. Under pkt. 2 skal det ligeledes fremgå klart, hvem der har ansvaret for processen herunder ansvaret for indkaldelse af eksterne parter til mødet etc. Jf. de fælles regionale retningslinjer, så skal der foreligge samtykke fra borgeren, hvis fx borgerens pårørende skal deltage i arbejdet med at udarbejde den individuelle plan. på dette. Vi skal skærpe fokus Vi skal udarbejde præcis køreplan for alt det praktiske 2 Jane / på LM Kompetenceudvikling Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling Her synes jeg, at I er godt på vej, men der mangler noget endnu. Generelt må I gerne sætte lidt flere ord på papiret, så det bliver lettere for en udenforstående at forstå, hvad og hvordan I gør tingene. Under pkt. 1. må I således gerne skrive lidt mere under punkt 3 og 4. Jeg forstår ikke helt, hvad der står der. Under pkt. 2 synes jeg, at I skal skrive noget mere om, hvordan I samarbejder om at bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer. Kan medarbejderne komme på kurser, eller efteruddannelse? Hvor aftales noget sådant? Har I interne temadage, hus kurser, føl-ordninger eller andet? Kan vi beskrive mere? Jeg mener blot vi her må beskrive det vi gør. For den enkelte medarbejder skal vi sikre, det er kendt i dagligdagen! arbejdsmiljø ledelse Retningsgivende dokument vedr. arbejdsmiljø. Generelt et fint udkast. Under pkt. 1 må I gerne præcisere, hvem der har ansvaret for at iværksætte processen, og hvem der udarbejder handleplanen. Under pkt. 2. må I ligeledes gerne præcisere, hvem der har ansvaret for at igangsætte denne proces, og hvem og hvordan der følges op på resultaterne af trivselsundersøgelsen. Retningsgivende dokument vedr. ledelse Dette udkast er ikke helt på plads endnu. Hvis man læser kravene i standarden, så står der, at det retningsgivende dokument skal indeholder retningslinjer for, hvordan medarbejderne introduceres til boformens værdier og deres betydning. Under pkt. 1. har I beskrevet en introduktion til arbejdet og politikken på stedet. Hvor politikkerne vedr. værdier giver det mening, men hvor politikkerne vedr. mere arbejdsgangs relaterede beskrivelser og procedurer, så bør det ikke stå her, men nærmere i det retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Skemaet bør ligeledes udgå. Det kan være et bilag til fx det retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Under pkt. 2 mener jeg, at I har givet en fin beskrivelse af, hvordan Vi har nu tilslutte os APV en i forbindelse med MTU en. Jeg tilpasser til dette. Har blot søgt at beskrive den praksis, vi har noget bedre Med på MEDmøde d

3 I sikrer, at medarbejder aktivt omsætter værdierne i den faglige praksis. LM 3 Retningsgivende dokument vedr. kommunikation 1. Retningslinjer for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Ansvaret for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer ligger i det team den enkelte beboer tilhører. Teamet er ansvarlig for at indhente eksisterende materiale om de enkeltes kommunikative ressourcer. (tests, visitationspapirer, øvrige beskrivelser og lign). Teamet er ansvarlig for at kontakte de enkeltes netværk, pårørende, beskæftigelse, interne og eksterne samarbejdspartnere for at opnå viden om de enkeltes kommunikative ressourcer. Efter endt afdækning og udredning, er de kommunikative ressourcer være beskrevet i den individuelle plan som foreligger på de enkelte beboer. 2. Retningslinjer for hvordan viden om de enkeltes kommunikative ressourcer omsættes i daglig praksis på boformen eller institutionen. Ansvaret for udvikling og beskrivelse af pædagogisk metode vedrørende de enkeltes kommunikative ressourcer ligger i det team den enkelte beboer tilhører. I den daglige praksis er viden om den enkeltes kommunikative ressourcer tydeliggjort i forhold til den enkelte beboer. Der anvendes individuelt tilrettelagt støttende materiale i form af: fotos, piktogrammer, skemaer med tekst, kalendere med symboler, tilbagevende faste samtaler, ritualiserede handlinger og kommunikation. Metode til kommunikation med den enkelte, beskrives i Bo-sted. Teamet er ansvarlig for spredning af viden vedrørende pædagogisk metode og daglig praksis. Det sker via Bo-sted, intern undervisning, uddannelse og den enkeltes synlige dagsskema. Effekten af pædagogisk metode og daglig praksis dokumenteres i Bosted. Ansvaret for den daglige dokumentation ligger hos navngivne relevante medarbejdere på institutionens forskellige afdelinger. 3. Retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de enkeltes kommunikative afdækninger. Ansvaret for løbende evaluering og revidering af de enkeltes kommunikative afdækninger ligger i det team den enkelte beboer tilhører. De enkelte beboers kommunikative ressourcer afdækkes/udredes løbende i teamet. Dog mindst en gang årligt. Den pædagogiske metode vedrørende de enkeltes kommunikative ressourcer evalueres løbende i teamet. Dog mindst én gang i hvert kvartal. Ved evaluering og eventuel revidering, inddrages relevante parter. (afdelingens personale, pårørende, beskæftigelse, eksterne samarbejdspartnere og andre)

4 4 Retningsgivende dokument vedr. brugerinddragelse 1. Retningslinjer for hvordan de enkeltes forudsætninger for indflydelse afdækkes. Ansvaret for afdækning af den enkeltes forudsætninger for indflydelse ligger i det team den enkelte beboer tilhører. Teamet udpeger én eller flere, som er ansvarlige for afdækningen. Teamet vælger metode til afdækning af den enkeltes forudsætninger for indflydelse. (BUS, dialog, daglig refleksion, testning, iagttagelser, registreringer o.a.) Afdækning af den enkeltes forudsætninger for indflydelse skal være udarbejdet senest tre måneder efter indflytning på Østruplund. Afdækningen skal fremgå som punkt i den individuelle plan. 2. Retningslinjer for hvordan den enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende afklares og håndteres. Ansvaret for den løbende afklaring af den enkeltes ønsker ligger i det team som den enkelte beboer tilhører BeboerUdviklingsSamtaler (BUS) hvem/hvordan/hvornår? Der holdes beboermøder på de afdelinger hvor beboerne ønsker det Brugerinddragelse ved valg af beskæftigelse gennem A-hus katalog. Brugerinddragelse ved individuelle ønsker til ferie gennem feriekatalog. Brugerinddragelse ved udarbejdelse af kostplan. Den enkelte brugers ønsker kan ikke altid efterkommes, hvor det gør sig gældende, benyttes en anerkende dialog med brugeren. Ønsker der ikke kan efterkommes kan forårsages af: dom, andres velfærd, brugerens egn tav ville lide overlast, økonomi og personale ressourcer. Den anerkende dialog giver mulighed for at brugeren kan fremsige sit ønske og derved føle sig taget alvorligt. Afslag på ønske kan følges op med fælles løsning af hvad og hvordan dele af brugerens ønske måske kan efterkommes måske kan der findes en alternativ løsning. 3. Retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de enkeltes forudsætninger for indflydelse. Ansvaret for løbende evaluering og revidering af de enkeltes forudsætninger for indflydelse ligger i det team den enkelte beboer tilhører. Afdækningen af den enkeltes forudsætninger for indflydelse evalueres og revideres mindst én gang årligt. En ændring i tilstand eller adfærd hos den enkelte, kan udløse en ekstraordinær evaluering og revidering af den enkeltes forudsætninger for indflydelse. Et udtrykt ønske fra den enkelte, kan udløse en ekstraordinær evaluering og revidering af den enkeltes forudsætninger for indflydelse.

5 Retningsgivende dokument vedr. individuelle planer 5 1. Retningslinjer for hvordan det sikres, at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår i de individuelle planer: Den individuelle plan påbegyndes inden for den første måned efter indflytning og den færdiggøres inden for 3 måneder. 3 mdr. efter indskrivning foreligger den individuelle plan. Efterfølgende opdateres den hvert år. Der afholdes BUS samtale med beboeren før udarbejdelsen af individuelplan. Der holdes BUS første gang, når beboeren har boet her i 2 måneder. Konceptet (se bilag ja, det er her pt. ikke, men vi har glimrende koncept) for BUS samtale tilpasses den indflyttede beboers aktuelle situation. Under BUS samtalen formuleres mål og delmål i fællesskab, det sker under hensyntagen til beboerens kommunikative ressourcer. Beboeren opnår derved mulighed for at have medansvar for mål opfyldelse. Afdelingslederen har ansvar for at der udarbejdes individuelle planer samt for at tidsplanen overholdes. Teamet omkring den enkelte beboer inddrages i hele processen. Afdelingslederen har ansvaret for at alle relevante personer indbydes til drøftelse af den individuelle plan. Afdelingslederen har ansvaret for at få beboerens tilkendegivelse af om pårørende ønskes med ved handlemødet og om pårørende skal have handleplan tilsendt samt orienteres om den individuelle plan. Kontaktpersonen har ansvaret for at indbyde til BUS samtale Den individuelle plan ligger i Bosted. 2. Retningslinjer der sikre, at arbejdet med at formulere mål og delmål og omsætte disse i konkrete aftaler om indsatser forgår i et samarbejde mellem relevante parter: Der tages udgangspunkt i skabelonen vedr. individuelle planer (mål / delmål) Målene skal være genkendelige for den enkelte beboer, samt personalet på afd. + beskæftigelsen. Ud over beboeren og personalet inddrages: pårørende ( såfremt beboeren har ønsket det), forstander, afdelingsleder, den kommunale sagsbehandler, pædagogiskkonsulent fra regionen - i den individuelle plan. Når der er tale om beboere med dom, indrages også den tilsynsførende. Mødet vedr. den individuelle plan afholdes 1 gang årligt. Der bliver sendt referat af mødet ud + skrevet i Bosted. Kontaktpersonen er sammen med afdelingslederen er ansvarlig for dokumentationen. 3. Retningslinjer for løbende evaluering og eventuelt revidering af de individuelle planer: Beboers individuelle plan tages op på teammøde + personale møder og evalueres. Kontaktpersonen informerer det resterende personale når beboerens individuelle plan er færdig og ligger på Bosted. De individuelle planer bliver løbende evalueret og justeret. Gennemførslen og dokumentationen af evalueringen ligger hos teamet.

6 6 Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. 1. Retningslinjer for løbende afdækning af hvilke kompetencer, der skal være til stede for, at boformen eller institutionen kan løse sine opgaver. På ledermøde 2 gange årligt drøftes den aktuelle beboerproblematik på afdelingerne, har beboergruppen ændret sig, er der nye pædagogiske forhold der skal tages højde for På MED- udvalgsmøde diskuteres om de relevante kompetencer er til stede i organisationen Afdækningen af kompetencer tages op på medarbejdermøde 1 gang årligt. På ledermøder diskuteres der løbende om de faglige kompetencer matcher de pædagogiske opgaver. Den enkelte afdelingsleder er forpligtiget til at i talesætte den aktuelle situation på sin afdeling. Nærmeste leder afholder Medarbejder Udviklings Samtale MUS - med den enkelte medarbejder én gang årligt. Udover samtale skema i forbindelse med MUS er der udviklet et dialogskema hvor der stilles skarpt på de kompetencer, der netop er brug for i arbejdet på Østruplund. Dialogskemaerne sammenholdes på den enkelte afdeling og samlet for Østruplund. Dialogskemaerne udfyldes én gang årligt, når de sammenstilles ses dels et billede af kompetencerne på den enkelte afdeling dels på Østruplund som helhed. Den enkelte medarbejder får en vurdering af egne kompetencer i forhold til de opgaver, der skal løses. På de enkelte afdelinger dagsordensættes løbende om der er match mellem opgaver og kompetencer. Nye medarbejdere modtager plan for introduktion til arbejdet. Ulevering af Bevar dig vel politik. Indeholder Østruplunds kriseberedskab, voldspolitik og vejledning for konflikthåndtering. Inden for 2 mdr. deltagelse i 2 undervisningsdage hvor der gives uddybende information: - 2 timer om magtindberetninger, notatskrivning og kriseberedskabsplan - 3 timer om neuropædagogik - 2 timer om vilkår ved arbejdet med doms anbragte - 2 timer om seksualitet og vejledning Personalepolitikker findes på pcéren. Introduktion omkring medicinhåndtering gives af medicinansvarlig. 2. Retningslinjer for hvordan ledelse og medarbejder samarbejder arbejder med at bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer. Medarbejderens kompetencer afdækkes ud fra dialogskema i kompetencebanken Der aftales hvordan medarbejderen kan styrke og udvikle sine kompetencer. Medarbejder og afdelingsleder afholder MUS én gang om året. Det aftales hvor medarbejder og afdelingsleder i fællesskab ønsker at have fokus og om der evt. er noget afdelingslederen kan støtte medarbejderen i. Den enkelte afdeling afholder 2 pædagogiske dage om året, her sættes fokus på særlige udviklingsområder for den enkelte afdeling. I arbejdsplanerne er der afsat tid til løbende at udvikle kvaliteten i den faglige indsat. o 6 medarbejdere med neuropædagogisk uddannelse medvirker til implementering af viden til øvrige kollegaer.

7 o Der er struktureret faglig sparring omkring konflikthåndtering. o Der tilrettelægges videns deling på tværs af afdelinger i form af temadage med undervisning og information. Deltagelse i kurser og temadage aftales med afdelingslederen. Køb af udefra kommende supervision ved særlige opgaver. Tilrettelæggelse af huskurser og temadag omkring områder, vi vil give særligt fokus. Samarbejde omkring tilrettelæggelse af kurser og temadage med Bo-sted, der har samme beboergrundlag som på Østruplund. Koordinering af deltagelse i kurser og temadage tages med på ledermøder her træffes den endelige afgørelse. Deltagelse er med udgangspunkt i Østruplunds behov. Længerevarende kurser og efteruddannelse er mulig såfremt finansiering kan findes. Forstander og afdelingsledere har det overordnede ansvar for at medarbejderne bevarer og udvikler deres kompetence. Den enkelte medarbejder har ansvar for at tilegne sig viden samt for at medvirke til videns deling. Ledelsen har ansvar for at etablere rammerne for kompetenceudvikling, den enkelte medarbejder har ansvar for at medvirke til at udfylde rammen Retningsgivende dokument vedr. arbejdsmiljø Der gennemføres APV i hver 2 år. Arbejdsmiljøet på Østruplund vurderes på både det fysiske og psykiske område. Vurderingen foretages både samlet og afdelingsvis. Ledelse og MED -udvalg har ansvar for at iværksætte og gennemføre APV. MED- udvalget er sammensat så der er SI- rep. fra alle afdelinger. MED- udvalget har til valgt APV modulet i MTU for Resultatet af MTU vil blive indikator for hvor, vi skal sætte yderligere ind med specifikke spørgsmål, der er lokalt funderet. Undersøgelsesmetoden er værdsættende og dynamisk ved at den både afdækker problemområder og giver den enkelte medarbejder mulighed for at pege på løsninger. Skema vedr. det fysiske arbejdsmiljø tager udgangspunkt i: Arbejdsmiljøvejviser 45 Hjemmepleje og døgninstitutioner mv. for voksne. September Den forholder sig til: - Ergonomisk belastning - Hudbelastning - Biologi - Indeklima - Udearbejde - Indkredsning af risiko for ulykker inde - Indkredsning af risiko for ulykker ude Resultatet af APVén behandles i MED-udvalget Den enkelte afdelingsleder og sikkerhedsrepræsentanten for den enkelte afdeling følger op på problemfelter og giver orientering til MED- udvalget. Sikkerhedsrepræsentanter og tillidsfolk har et særligt ansvar for at holde fokus på arbejdsmiljøet ved at medvirke til drøftelse og opfølgning på de enkelte afdelinger samt i MED- udvalget.

8 8 1. Retningsgivende dokument vedr. det psykiske arbejdsmiljø. Trivselsmåling i forbindelse med APV MTU er ikke dækkende for vurdering af det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads som Østruplund vi gør derfor brug af vores eget materiale. Spørgeskema vedr. det psykiske arbejdsmiljø målretter sig mod 3 områder: - Det kollegiale - Det bruger relaterede - Det organisatoriske og ledelsesmæssige Undersøgelsesmetoden er værdsættende og dynamisk ved at den både afdækker problemområder og giver den enkelte medarbejder mulighed for at pege på områder, der skal arbejdes med. Ledergruppen det overordnede ansvar for iværksættelse og opfølgning. Lokalt på afdelingerne har den enkelte medarbejder medansvar for opfølgning. Arbejdsgang til struktureret refleksion over det pædagogiske arbejde: - Internt notat skema over bruger relaterede krænkelser gennemgås ved hjælp af refleksionsskema på afdelingsmøder - Opgørelse over notater, magtindberetninger og arbejdsskader finder sted i januar, fremlægges på MED- møde - Arbejdsskader gennemgås afdelingsvis af stedfortræderen og sikkerhedsrepræsentant fra den enkelte afdeling Retningsgivende dokument vedr. ledelse 1. Retningslinjer for hvordan medarbejdere introduceres til Østruplunds værdier og deres betydning Det er Østruplunds mål at skabe et miljø, der tilgodeser den enkelte brugers muligheder for at have en tryg og indholdsrig tilværelse, hvor den enkelte har mest mulig indflydelse på eget liv og sikres mulighed for udvikling. Pædagogikken bygger på det motiverende element, der skabes gennem relationer og anerkendelse. Nye medarbejdere introduceres til Østruplunds værdier ved samtale med afdelingslederen samt af kollegaer ved føl ordning. Introduktion til værdiernes betydning verificeres gennem den daglige omgangs form og tone der hersker blandt medarbejdere og mellem medarbejdere og beboere. Østruplunds værdier og værdiernes betydning kommer til udtryk gennem den måde det daglige arbejde er struktureret på. Ledergruppen afholder 2-3 lederseminar om året, her lægges linjerne for den faglige indsats. Der holdes ledermøde hver 14. dag dagsorden og referat er åbent. Der afholdes 4 5 medarbejdermøder om året hvor alle medarbejdere deltager her drøftes både nye tiltage og udvikling af den faglige indsats. Medarbejdermøderne medvirker til implementering af nye tiltag samt udvikling af den faglige indsats på de enkelte afdelinger. Ledergruppens visioner ligger til grund for de indsatsområder der dels har løbende fokus og dels er omdrejningspunkter for kompetence udvikling:

9 - Læringsmiljøer Udvikle og dele eksisterende kompetencer og viden Erhverve og dele ny viden og kompetencer Gøre viden og kompetencer synlig - Faglige sparringsmiljøer Fælles kollegiale refleksioner - Frit valg / bevægelighed Vægt på initiativ og valg efter engagement 9 2. Retningslinjer for hvordan medarbejdere aktivt omsætter Østruplunds værdier i den konkrete faglige praksis Østruplunds grundlæggende værdier kommer til udtryk gennem drøftelse på medarbejdermøder. Der er 4 5 medarbejdermøder inden for et år, her deltager den samlede personalestab. Der er samordnet indsat mellem bo- tilbuddene og beskæftigelsen, det indebærer at medarbejdere fra begge områder, fysik ligger deres arbejde i begge områder. Der er etableret videns teams på tværs af afdelingerne. Det medvirker til at understøtte og omsætte de fælles værdier og samtidig sikre udvikling af den faglige indsats. De enkelte afdelinger har 2 3 pædagogiske dage inden for et år, her aftales hvordan de grundliggende værdier skal udmøntes i gennem den faglige praksis i hverdagen. Som ansat på Østruplund er man forpligtiget til at reflektere på egne handlinger. Der afholdes medarbejderudviklingssamtale (MUS) én gang om året. Ved MUS forholder medarbejder og leder sig til medarbejderens indsats set relation til Østruplunds værdier og målsætning.

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område -Egely- Standarder: Kommunikation Standard: Den enkelte unges kommunikative ressourcer skal afdækkes 1. Den enkelte unge udredes pædagogisk og skolemæssigt af

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Oustruplund, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Oustruplund, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Oustruplund, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud 1 Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud I dette hæfte forefindes standarder til brug for arbejdet på de sociale tilbud. Standardprogrammet er en del af, som også tæller De Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Ekstern evaluering 2012 LUC, Lillehøjvej og Kernen - Aktivitetstilbuddende i Silkeborg Kommune

Ekstern evaluering 2012 LUC, Lillehøjvej og Kernen - Aktivitetstilbuddende i Silkeborg Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 LUC, Lillehøjvej og Kernen - Aktivitetstilbuddende i Silkeborg Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument for Arbejdsmiljø og trivsel. Anvendelsesområde Anvendes til at sikre: - Fysisk arbejdsmiljø - Psykiske arbejdsmiljø - Sociale arbejdsmiljø Målgruppe Alle tværprofessionelle

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Matrikelløse gruppe 3, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Matrikelløse gruppe 3, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Matrikelløse gruppe 3, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Ledere og uddannede medarbejdere på plejehjemmene. Alle plejehjemmene i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ledere og uddannede medarbejdere på plejehjemmene. Alle plejehjemmene i Faaborg-Midtfyn Kommune. KONTAKTPERSON PÅ PLEJEHJEM Faaborg-Midtfyn Kommune Standardbetegnelse Koordinering og kontinuitet KONTAKTPERSON Standard Der udpeges en sundhedsfaglig kontaktperson, som tilknyttes den enkelte beboer med

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Retningsgivende dokument for Kompetenceudvikling, Skovhuse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Retningsgivende dokument for Kompetenceudvikling, Skovhuse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Retningsgivende dokument for Kompetenceudvikling, Skovhuse Dokumenttype: Dette er et retningsgivende dokument for Skovhuse, RSD Voksne udviklingshæmmede på 108

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin Standardprogram - Trin for trin Standardprogrammet: Denne folder henvender sig til regionale og kommunale, sociale tilbud, der påbegynder arbejdet med standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 1. januar 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer

Retningslinjer for individuelle planer Retningslinjer for individuelle planer Dokumenttype: Lokal tilføjelse til regionale retningslinier for udarbejdelse af individuelle planer for borgere på Kingstrup Anvendelsesområde: Voksne med en erhvervet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding.

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Det sociale område Handicap- og socialpsykiatriafdelingen 16. februar 2009 09/2464 Side 1 / 5 Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Uanmeldt tilsyn foretaget

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård Februar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...3 Organisationsplan

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 www.socialkvalitetsmodel.dk Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 Program for dagen 10.00-10.10 Velkomst og introduktion

Læs mere

NOTAT. Kommentarer og handlingsplan til opmærksomhedspunkter i tilsynsrapport for Bakkehuset

NOTAT. Kommentarer og handlingsplan til opmærksomhedspunkter i tilsynsrapport for Bakkehuset SOCIAL & ÆLDRE Dato: 20-03-2015 NOTAT Kommentarer og handlingsplan til opmærksomhedspunkter i tilsynsrapport for Bakkehuset Opmærksomhedspunkt Kommentarer og handlingsstrategi På side 3: Borgerne har egen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Ekstern evaluering 2012 Bocenter for autisme og ADHD - Tingagergården Århus Kommune

Ekstern evaluering 2012 Bocenter for autisme og ADHD - Tingagergården Århus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Bocenter for autisme og ADHD - Tingagergården Århus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Åparken-Åstruplund Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. At Åparken/Åstruplund Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603 Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016 Version 20150603 1 Om Bocenter Sydvest INDLEDNING Bocenter Sydvest dækker en bred vifte af botilbud til borgere med udviklingshæmning og med betydeligt og varigt

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Servicedeklaration for. Botilbudet Grønnebæk

Servicedeklaration for. Botilbudet Grønnebæk Servicedeklaration for Botilbudet Grønnebæk Praktiske oplysninger Mosevej 1, 6630 Rødding Tlf.: 74 55 29 78, Fax: 74 55 33 09 Centerleder: Las Urban Rasmussen Afdelingsleder Fuglemajgaard: Jørn Hyldtoft

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Fuglekær udviklingscenter Torsdag, den 26.7.07. udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen og chefkonsulent Alice Storgaard med fokus på pædagogisk koncept metoder, handleplaner,

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Kendetegn ved den gode APV-proces

Kendetegn ved den gode APV-proces Fase 0 Planlægning Skabe overblik og planlægge hele forløbet inkl. opfølgning Vigtigt at synliggøre, informere og motivere om processen både fra leders og AMiR s side Inddrage erfaringer fra sidste APV

Læs mere

Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg

Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsmiljørapport fra lokaludvalg til områdeudvalg Arbejdsplads:TeamNærheden,TeamÅlunden,TeamMellemgården,Bostøtten Dato for sidste APV: December 2014, januar 2015 Dato for sidste besøg af arbejdstilsynet:

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Nr. Aktør Aktivitet Beskrivelse Uge 1 1. Teamleder Sagsbehandler 2 Sagsbehandler Overlevering af ny undersøgelsessag 0,25 time Uge 1: Indkaldelse til underretningsmøde

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

PRAKTIK- STUDERENDE. Afdeling: HASSELVEJ 3B. Handicap Løgumgård

PRAKTIK- STUDERENDE. Afdeling: HASSELVEJ 3B. Handicap Løgumgård PRAKTIK- STUDERENDE Afdeling: HASSELVEJ 3B Handicap Løgumgård Introduktion: Velkommen til Handicap Løgumgård, Hasselvej 3B, 6240 Løgumkloster. Hasselvej 3B er en del af tilbuddet Løgumgård. På afdelingen

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneuniverset Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den 1.9.2010 Jeg vil i nedenstående handleplan besvare følgende fire spørgsmål, stillet af Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap og Psykiatri i forbindelse

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere