Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1

2 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side Kompetenceudvikling. Side Ledelse.. Side 13. 2

3 Arbejdsmiljø Formål Formålet er at sikre, der arbejdes systematisk med udvikling af arbejdsmiljøet herunder fremme den attraktive arbejdsplads. Anvendelsesområde Bøge Allé arbejder konkret med arbejdsmiljøforhold i følgende kontekster: - MED-udvalgsmøder - Beredskabsplaner - Politikker - Procedure - APV - APB - Personalemøder o Trivsel o Identificering Målgruppe Det retningsgivende dokument gælder for følgende ansatte ved Bøge Allé i prioriteret rækkefølge: - Forstanderen - MED-udvalgsmedlemmer - Øvrige ansatte Ansvarlig I samarbejde med MED-medlemmer og øvrige ansatte har forstanderen ansvar for at de konkrete handlinger i det retningsgivende dokument udmøntes efter hensigten. Fremgangsmåde Konkret arbejdes der med arbejdsmiljøområderne i overensstemmelse med følgende organisering: Vedr. APV`en Medarbejderen: MED-udvalget: På personalemøderne identificeres arbejdsmiljøproblemer, i dagligdagen, indskriver den enkelte medarbejder specifikt problemområde i den lokale APV, og synliggør problemet på førstkommende personalemøde. Identificerede problemområder indskrives i APV`en. Arbejdsmiljø er et fast punkt på dagsordenen til personalemøder, hvor der er fokus på særlig psykisk arbejdsmiljø. Herunder vil der også være drøftelser i forhold til medarbejdernes muligheder for kompetenceudvikling. MED-udvalget reviderer APV`en og udarbejder strategi for håndtering af identificerede problemområder på sidste møde i december til efterfølgende udmøntning. 3

4 Arbejdsmiljørepræsentanterne: I lige år screener arbejdsmiljørepræsentanterne det lokale arbejdsmiljø og udarbejder en ny APV. Arbejdsmiljørepræsentanterne laver opfølgning i forhold til hver enkelt medarbejder og deres indlæg på APV en. Vedr. trivselsundersøgelser. På Bøge Allé arbejder vi med trivselsmålinger i følgende struktur: P-møde: Trivsel er et fast punkt på dagsorden til personalemøderne, hvor hver medarbejder efter rundestruktur fortæller om sin trivsel på arbejdspladsen. Faglig refleksion på magtanvendelser, refleksionen foregår i den samlede personalegruppe. Skemaer til indberetning af fysisk/psykisk overlast situationer. Individuelle MUS-samtaler. Dokumentation Referater fra: - MED møder - Personalemøder - APV`en - Interne overlastregistreringer Referencer - RSD s arbejdsmiljøpolitik - Bøge Allés lokale arbejdsmiljøpolitik - SL s overenskomstsmæssige regler på arbejdsmiljøområdet - 3f s overenskomstsmæssige regler på arbejdsmiljøområdet - Arbejdsmiljøloven 4

5 Brugerinddragelse Formål Formålet er at sikre, den enkeltes ret til indflydelse på eget liv. Anvendelsesområde Bøge Allé arbejder konkret med brugerinddragelse i følgende kontekster: - Individuelle planer - Beboermøder - Handleplansmøder - Indflytning - Individuelle samtaler Målgruppe Ledelsen har det overordnede ansvar for at det retningsgivende dokument udmøntes af ansatte ved Bøge Allé i prioriteret rækkefølge: - Kontaktpersoner - Øvrigt pædagogisk personale - Socialrådgiver Ansvarlig Kontaktpersonerne har i samarbejde med øvrigt pædagogisk personale ansvar for at de konkrete handlinger i det retningsgivende dokument i dagligdagen udmøntes efter hensigten. Fremgangsmåde På baggrund af visitation, dom og kompetencer afdækkes beboerens forudsætninger for indflydelse. Konkret arbejdes der med brugerinddragelse efter følgende struktur: Individuel plan: - i dialogform interviewer medarbejderen beboeren omkring beboerens livshistorie samt kompetencer til brug for beskrivelse i den individuelle plan. Beboermøder: - afholdes hver 14. dag, hvor beboeren kan gøre indflydelse gældende på forhold som f.eks. aktiviteter, ønsker, interesser for sig selv eller hele gruppen. Ved disse møder har beboerne mulighed for at oplyse omkring ønsker mv., herunder også ønsker ift. inddragelse. Handleplansmøder: - Ansvarlig kontaktperson afholder kort formøde, hvor beboeren har mulighed for at kommentere på oplæg til mødet. - Beboeren deltager ved mødet Indflytning: - Interview med henblik på: 5

6 o udarbejdelse af foreløbig handleplan o afdækning af ønsker, behov og interesser Individuelle samtaler: - respektive kontaktpersoner afholder individuelle samtaler med beboeren efter principper for JEG-støttende samtaler. Definition af jeg-støttende samtaler: Udgangspunktet for en jeg-støttende samtale er udelukkende beboerens behov og interesser. Vi skaber rummet og beboeren udfylder det. Dokumentation Brugerinddragelsen dokumenteres i følgende systemer: - Bosted - Referater fra: o Handleplansmøder o Beboermøder Referencer - RSD s brugerinddragelsespolitik - Serviceloven 1. stk. 3 - Medbestemmelse & Klageret jf. Bøge Allés medarbejderhåndbog

7 Individuel plan Formål Individuelle planer er et aktivt arbejdsredskab i det pædagogiske behandlingsarbejde på Bøge Allé 16. Individuelle planer er lokalt udarbejdede planer til afklaring og beskrivelse af boformens eller institutionens aftaler og indsats i forhold til den enkelte beboer. Individuelle planer har afsæt i beboerens dom jf. Straffeloven eller i den kommunale udarbejdede handleplan jf. Lov om Social Service 141. Standarden skal sikre, at beboerens ønsker, mål og behov tilgodeses gennem en målrettet og sammenhængende individuel plan. Formålet er endvidere at sikre, at behandlingsarbejdet tager udgangspunkt i den individuelle plan og at dette foregår kontinuerligt, systematisk og i et samarbejde mellem relevante parter. Relevante parter er beboeren, personale og ledelse på Bøge Allé 16 samt den kommunale myndighed. Anvendelsesområde Individuelle planer skal udarbejdes for alle indskrevne beboere på Bøge Allé 16. Målgruppe Det retningsgivende dokument gølder for Bøge Allé 16s interne social rådgiver, kontaktpersoner og øvrig personale. Ansvarlig Ledelsen på Bøge Allé 16 har det overordnede ansvar for, at den individuelle plan er udarbejdet samt at denne efterleves. Beboerens kontaktperson er ansvarlig for udarbejdelse af den individuelle plan. Denne skal være udarbejdet senest 4 uger efter beboerens indflytning. Fremgangsmåde I forbindelse med udarbejdelse af individuel plan bearbejdes visitationsmaterialet vedr. beboeren. Er der brug for yderligere oplysninger indhentes dette af intern socialrådgiver. Individuel plan udarbejdes i Bosteds skabelon Efter udarbejdelse af personbeskrivelse udarbejdes der mål og delmål. Delmålsbeskrivelsen indeholder en detaljeret metode, der beskriver, hvordan delmålet udføres i pædagogisk praksis. Delmålene skal have sammenhæng med beboerens dom og / eller den kommunale 141 handleplan 7

8 Ved udarbejdelse af individuel plan skal kontaktperson søge faglig viden og sparring ved kollegaer, socialrådgiver og andre relevante tværfaglige samarbejdspartnere, herunder inddragelse af skole-, fritids, behandlings-, beskæftigelsestilbud samt netværk og handlekommunen. Formålet hermed er at sikre sammenhæng i indsatsen omkring beboeren. Delmål evalueres efter behov og som minimum hver 3. måned i forbindelse med kontaktpersonsmøder. Evalueringen foregår skriftlig i Bosted. Der kan ikke afsluttes delmål uden evaluering. Der skal arbejdes dagligt med beboerens delmål. Dette skal fremgå af Bosted. Beboeren skal være inddraget i udarbejdelse af individuel plan samt evaluering af delmål. Inddragelsen skal dokumenteres i form af beskrivelser i Bosted. Evaluering af individuel plan sker mindst 1 gang årligt i forbindelse med afvikling af handleplansmøder, hvor den kommunale myndighed samt relevante tværfaglige samarbejdspartnere deltager. Der udarbejdes ny individuel plan efter handleplansmødet. Den nye individuelle plan tager udgangspunkt i aftaler fra handleplansmødet. Dokumentation Individuel plan dokumenteres i følgende systemer: - Bosted - Kvartalsrapporter - Handleplansoplæg handleplan - Dom o vilkår - Referater fra: o Handleplansmøder Referencer - Dansk kvalitetsmodel standarder for individuel planer - Serviceloven : o 108, 138, 139 & Straffelov o Udgangsbekendtgørelsen o Domsudskrift - Retningsgivende dokumenter for brugerinddragelse 8

9 Kommunikation Formål: Formålet er at den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i udvikling af beboerens kommunikative kompetencer. Beboerens kommunikative ressourcer skal fremme medarbejdernes muligheder for at forstå og respektere den enkeltes udtryksmåder. Afdækningen af beboerens kommunikative ressourcer skal desuden sikre, at medarbejderne kan udtrykke sig på en måde, som den enkelte kan forstå. Anvendelsesområde: Det retningsgivende dokument gælder for beboere på Bøge Allé. Målgruppe: Det retningsgivende dokument gælder for Bøge Allés interne socialrådgiver samt det pædagogiske personale, incl. beskæftigelsesmedarbejder. Fremgangsmåde/implementering: Gruppeleder og den pædagogiske ansvarlige igangsætter processen i samarbejde med relevante medarbejdere. Processen skal iværksættes indenfor de første 4 uger efter indflytning. Relevante kontaktpersoner/medarbejdere skal: 1. Sikre sig beboerens samarbejde. a. kan samarbejde ikke opnås, henvises til lokalt retningsgivende dokument. Lokal retningsgivende dokument Såfremt beboeren afstår fra at give sit samtykke til at indlede et samarbejde om pkt. 3 og 4 skal det pædagogiske personale målrette indsatsen jf pkt Orientere sig i visitationspapirer, der er modtaget i forbindelse med beboerens indflytning. 3. Indlede samarbejde med ekstern konsulent med henblik på vurdering af kommunikative kompetencers aktuelle niveau. Valg af ekstern konsulent foretages i samarbejde med den pædagogiske leder. 4. I samarbejde med ekstern konsulent udarbejde relevante strategier for videreudvikling af beboerens kommunikative ressourcer. 5. Møde beboeren i overensstemmelse med intern beskrivelse for modelfunktion, kontaktpersonfunktion funktion, kommunikationspolitikken og den anerkendende tilgang, herunder: JEG-støttende samtaler Beboerrådsmøder 9

10 Modelfunktionen defineres således jf. Personalehåndbogen for Bøge Allé 16: Da vi som medarbejdere er modeller for beboerne, skal vi sikre at vi hele tiden går foran som et troværdigt eksempel. Dermed sagt, at vores påklædning, væremåde og generel fremtoning skal være indenfor de afsatte rammer, og i overensstemmelse med funktionen rollemodel. Det betyder bl.a. almen høflighed ved eksempelvis: 1. at vi modtager gæster ordentligt, med håndtryk osv. 2. at vi præsenterer os med adresse og fulde navn i telefonen 3. god bordskik med tak for mad, velbekomme osv. 4. vi er i mødekommende og udviser gæstfrihed 5. osv. 6. Der vil være en løbende evaluering / opfølgning i forhold til undersøgelserne, der er foretaget i forhold til beboernes kommunikative ressourcer. Opfølgningen vil ske som minimum ved kontaktpersonernes kvartalsvise møder med ledelsen. Kvalitetsovervågning - Pkt. JEG-støttende samtaler i Bosted Definition af jeg-støttende samtaler: Udgangspunktet for en jeg-støttende samtale er udelukkende beboerens behov og interesser. Personalet skaber rummet og beboeren udfylder det. - Kontaktpersonsmøder med ledelsen 4 gange årligt - Ekstern konsulent afdækker årligt beboerens kommunikative ressourcer. Dette sker ved det årlige handleplansmøde, hvor ekstern konsulent også inviteres - Ledergruppen og den pædagogiske ansvarlige overvåger, at det retningsgivende dokument følges. Kvalitetsforbedring Efter relevansprincippet skal Bøge Allés socialrådgiver med samtykke fra beboeren, indhente: 1. kompetenceudredninger 2. specialudredninger 3. skoleudtalelser 4. andet af relevans. Referencer: (pkt. 11 i skabelon) 1. Funktionsbeskrivelse 2. personalehåndbog 3. introforløb til nyansatte 10

11 Kompetenceudvikling Formål: Formålet er at sikre, at medarbejdernes kompetencer udvikles i overensstemmelse med såvel den enkeltes ønsker som institutionens behov, så der er sammenhæng mellem institutionens formulerede værdier og den enkelte medarbejders ønsker og interesser. På Bøge Allé 16 prioriteres faglighed højt, hvorfor vi tilstræber at have medarbejdere, som er motiverede for at dygtiggøre og videreuddanne sig. Anvendelsesområde (ansvarlig for udførelsen) Alle medarbejdere på Bøge Allé 16 Ansvarlig Medarbejdere og ledere på Bøge Allé i fællesskab. Fremgangsmåde En væsentlig del af medarbejderens uddannelse / udvikling foregår gennem udførelse af det daglige arbejde. Den erfaringsdannelse, som sker her, fremmes ved at ledelse og medarbejdere er opmærksomme på den enkelte medarbejders evner og anlæg og på mulighederne for variation i jobindhold og arbejdsformer. Det tilstræbes, at der udvikles alsidighed gennem jobbytte, jobrotation og kombinationsansættelser. - Det skriftlige arbejde udvikles i form af faglig udveksling og sparring i forhold til dokumentation og udarbejdelse af individuelle planer i Bosted. - Der afholdes 2 temadage pr. år på Bøge Allé 16. Formålet hermed er at have fælles vidensdeling og kompetenceudvikling for medarbejderne. - Medarbejdere kan søge om deltagelse og betaling af kursus og uddannelse. Formålet hermed er faglig udvikling til den enkelte medarbejder, men også mulighed for tilførsel af ny viden til institutionen. - Der tilbydes medarbejdere såvel eksterne som interne kurser. Begge kursustyper skal medvirke til at vedligeholde og udbygge medarbejdes kvalifikationer og til at fremme uformelle tværgående, faglige og personlige kontakter. - Medarbejdere indkaldes til MUS-samtale en gang hvert andet år. Samtalen foregår mellem medarbejderen og forstanderen eller stedfortræderen. Formålet hermed er at sikre, at der er en overensstemmelse mellem medarbejderens forventninger til arbejdet samt ledelsens forventninger til medarbejderen. - Medarbejderne får tilbudt at deltage i supervision med ekstern supervisor. Herudover er der mulighed for enkeltmandssupervision, såfremt medarbejder og ledelse er enige heromkring. Kollegial supervision og sparring er en del af arbejdsdagen på Bøge Allé

12 - I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere er der udarbejdet et program for Introduktionsdage til nye medarbejdere. I løbet af introduktionsdagene introduceres nye medarbejdere for beboergruppen og deres personlige problematikker samt forslag til håndtering heraf. Dokumentation - Referater fra MUS-samtaler - Udarbejdet materiale i forbindelse med afvikling af temadage - kursus/uddannelsesbeviser - årsplan, hvor datoer for supervision fremgår - introduktionsprogram for nye medarbejdere Referencer - personalehåndbog, Bøge Allé 16 - RSDs personalepolitik 12

13 Ledelse Formål: Formålet er at sikre, at medarbejderne ledes på en måde, som sikre, at der er sammenhæng mellem institutionens formulerede værdier og den enkelte medarbejders indsats. Anvendelsesområde (ansvarlig for udførelsen) Alle ledere ved Bøge Allé 16 - afdelingsledere - stedfortræder - forstander Ansvarlig I samarbejde med øvrige ledere har forstanderen ansvar for at de konkrete handlinger i det retningsgivende dokument udmøntes efter hensigten. Fremgangsmåde Ledere ved Bøge Allé skal sikre.: - intro til nye medarbejdere herunder: o Sikkerhedsgennemgang o Bosted o Medicinhåndtering o Magtanvendelsescirkulæret o Pædagogisk tilgang o Værdigrundlag o Personalehåndbog o Beboergennemgang o Mentorordning - supervision til medarbejdere - tjenesteplan - personalemøder - beredskabs planer herunder: o kriseberedskab o brandberedskab o trusler & vold Ledere ved Bøge Allé sikrer, at medarbejdere aktivt omsætter institutionens værdier i den daglige praksis ved: - dialog imellem ledelse og medarbejder - kontaktpersonsmøder, der afholdes imellem kontaktpersoner og ledelse 4 gange årligt - personalemøder, hvor drøftelse af beboere er fast punkt på dagsordenen - dialog medarbejdere i mellem, hvor man støtter hinanden i institutionens værdier Dokumentation På ugentlige ledermøder sikres opfølgning på ovenstående. 13

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Personalepolitik Kløverengen 2010

Personalepolitik Kløverengen 2010 Personalepolitik Kløverengen 2010-1 - Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen... 4 2.0 Kløverengens organisation og kultur... 5 2.1 Kløverengens mission... 5 2.2 Kløverengens værdigrundlag... 6 2.2.1 Faglighed...

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dokument nr. Version 3 Dato: 10.01.12 Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Haugårdhus Postadresse: Haugårdvej 9, 9632 Møldrup Evt. hjemmesideadresse: www.haugaardhus.dk

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere