NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2011 RESULTAT s resultat før skat blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2010 Koncernens basisindtjening efter nedskrivninger steg med 402 mio. kr. (34%) til mio. kr. i forhold til kvartal Heraf bidrog Nykredit Bank koncernen med en basisindtjening efter nedskrivninger på 859 mio. kr. mod 99 mio. kr. i kvartal 2010 Beholdningsindtjeningen blev på 53 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2010 Basisindtægter i de kundevendte udlånsforretninger på realkredit mv. og bank var uændrede og blev mio. kr. i kvartal 2011 Realkreditudlån til nominel værdi og bankudlån steg i kvartal 2011 samlet med 26 mia. kr. til mia. kr. Bruttonyudlånet på realkreditområdet faldt med 32% til 100 mia. kr. sammenlignet med kvartal 2010 Basisindtægter i Markets & Asset Management blev 941 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2010 Driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive særlige værdireguleringer mv. steg til mio. kr. eller 4,6% Nedskrivninger på udlån faldt med 37% i kvartal 2011 til 898 mio. kr. Nedskrivninger på realkreditudlån mv. blev 760 mio. kr., svarende til 0,07% af udlånet mod 653 mio. kr. i kvartal 2010 Nedskrivninger på bankudlån blev 138 mio. kr., svarende til 0,16% af udlånet mod 774 mio. kr. i kvartal 2010 Basisindtægter af fonds blev 484 mio. kr. mod 347 mio. kr. i kvartal 2010 Beholdningsindtjeningen blev 53 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2010 Beholdningsindtjeningen er negativt påvirket af stigende risikopræmier på beholdningen af AAA ratede europæiske realkreditobligationer og højtratede kreditobligationer. Hertil kommer negativ kursregulering på efterstillede kapitalindskud primært i Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank Koncernen er stort set ikke eksponeret til GIISP-landene Kapitalomkostninger i form af nettorente mv. af hybrid kernekapital blev uændret 346 mio. kr. i forhold til kvartal KAPITALGRUNDLAG Solvensprocenten før overgangsbestemmelser blev 18,4 ultimo 3. kvartal 2011 mod et individuelt solvensbehov på 9,2% Kernekapitalprocenten før overgangsbestemmelser blev 18,4 og eksklusive hybrid kernekapital 15,0 Koncernens egenkapital i forhold til primo året var uændret 55,3 mia. kr FORVENTNINGER Basisindtjeningen og nedskrivninger på udlån forventes i 4. kvartal at følge tendenserne fra de tre første kvartaler. Nykredit forventer fortsat stigende markedsandele i et udlånsmarked med lav aktivitet. Koncernens basisindtjening efter nedskrivninger forventes at ligge i niveauet 2 mia. kr. Beholdningsindtjeningen forventes at være positiv, men uroen på de finansielle markeder har i 2011 været så betydelig, at det ikke er muligt at give et skøn for resultatet før skat. Koncernchef Peter Engberg Jensen siger i en kommentar: Der er tale om et robust resultat med fortsat faldende tab. Basisindtjeningen fra drift udgør 1,6 mia. kr. Det samlede resultat har de sidste måneder været påvirket af uroen på de finansielle markeder. Den samlede aktivitet er dog lavere end i 2010 og noget lavere end forventet. Nykredit fortsætter derfor den reduktion af omkostningerne til et niveau fra 2010, som blev meddelt efter 1. halvår. Kontakt Koncernchef Peter Engberg Jensen eller kommunikationsdirektør Nels Petersen på telefon eller Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Tlf CVR-nr kvartalsrapport /52

2 LEDELSESBERETNING HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr kvartal kvartal 2010 Året 2010 BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Basisindtægter af - forretningsdrift værdiregulering af derivater og erhvervsobligationer junior covered bonds fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger ekskl. særlige værdireguleringer Driftsomkostninger og afskrivninger særlige værdireguleringer mv Provision Indskydergarantifonden/statsgarantiordningen Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. realkredit mv Nedskrivninger på udlån mv. bank Nedskrivninger på udlån mv. statsgarantiordningen Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før kapitalomkostninger Nettorente mv. af hybrid kernekapital Resultat før skat Skat Resultat af ophørende forsikringsvirksomhed Periodens resultat Værdiregulering og reklassifikation af strategiske aktier udgør BALANCE I SAMMENDRAG ULTIMO Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker mv Realkreditudlån til dagsværdi Bankudlån ekskl. reverseforretninger Obligationer og aktier Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer til dagsværdi Efterstillede kapitalindskud hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud supplerende kapital Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Periodens resultat i procent af gnsn. egenkapital p.a. 2,7 8,9 7,2 Basisindtjening før nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. 6,0 7,2 7,3 Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. 3,8 3,0 2,8 Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift 62,1 56,4 57,5 Nedskrivninger på udlån (korrektivkonto) realkredit Nedskrivninger på udlån (korrektivkonto) og hensættelser på garantier bank Periodens nedskrivningsprocent realkredit 0,07 0,06 0,09 Periodens nedskrivningsprocent bank 0,16 0,74 1,31 Solvensprocent 18,4 18,2 18,5 Kernekapitalprocent 18,4 18,1 18,5 Kernekapitalprocent eksklusive hybrid kernekapital 15,0 14,8 15,1 Gnsn. antal heltidsansatte medarbejdere Særlige værdireguleringer mv. omfatter værdiregulering af visse personaleydelser og domicilejendomme, refusion af moms og lønsumsafgift fra tidligere år samt afviklingsomkostninger for Dansk Pantebrevsbørs under konkurs. 2 Fra 1. januar 2011 indgår kursreguleringer fra beholdningen af efterstillede kapitalindskud i danske pengeinstitutter (Kalvebod-udstedelser) i beholdningsindtjeningen. Sammenligningstal er tilpasset. 3 Ekskl. Nykredit Forsikring A/S og JN Data A/S. 2/ kvartalsrapport 2011

3 1.-3. KVARTALSRAPPORT 2011 LEDELSESBERETNING NYKREDIT REALKREDIT KONCERNENS RESULTAT Koncernens resultat før skat blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Resultatet efter skat blev mio. kr. og er påvirket af en skatteindtægt på 133 mio. kr. efter en afsluttet skattesag. Til sammenligning var resultatet efter skat mio. kr. eksklusive gevinsten fra salget af Nykredit Forsikring på mio. kr. i kvartal Koncernens resultat afspejler en stigning i basisindtjeningen efter nedskrivninger på 34% trods en lav forretningsaktivitet. Nedskrivninger på udlån har været faldende ikke mindst på bankområdet. Bankkoncernen realiserede på den baggrund en markant fremgang i basisindtjening til 859 mio. kr. mod 99 mio. kr. i kvartal Beholdningsindtjeningen blev 53 mio. kr. mod en ekstraordinært høj indtjening i samme periode året før på mio. kr. De udlånsrelaterede basisindtægter eksklusive Markets & Asset Management var uændrede i forhold til samme periode sidste år og udgjorde mio. kr. Koncernens realkreditudlån til nominel værdi og bankudlån steg netto med 26 mia. kr. eller 2,4% til mia. kr. i forhold til primo året. Stigningen fordeler sig på privatkunder med 15 mia. kr. og erhvervskunder med 11 mia. kr. Indtjeningen i Markets & Asset Management viste et fald og udgjorde 941 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Faldet skyldes et afdæmpet aktivitetsomfang i Markets og færre indtægter fra bankens Treasury-område. Koncernens nedskrivninger på udlån mv. udgjorde 898 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Nedskrivningerne svarer til 0,08% af det samlede udlån på realkredit- og bankområdet. Af periodens nedskrivninger kunne 53% henføres til privatudlån, mens 47% vedrørte erhvervsudlån. Koncernens beholdningsindtjening blev 53 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Indtjeningen afspejler uroen på de finansielle markeder med stigende risikopræmier på Nykredits beholdning af AAA ratede europæiske realkreditobligationer og højtratede kreditobligationer. Hertil kommer en positiv aktieindtjening på 302 mio. kr. samt en negativ kursregulering på efterstillede kapitalindskud og aktier i danske pengeinstitutter på 225 mio. kr. Koncernens resultat efter skat og reguleringer over egenkapitalen medførte en stigning i egenkapitalen på 0,3 mia. kr. Egenkapitalen efter regulering for udbetalt udbytte på 0,3 mia. kr. var herefter uændret 55,3 mia. kr. Basisindtjening Basisindtægter af forretningsdrift Koncernens basisindtægter af forretningsdrift udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode året før et fald på 5,0% eller 355 mio. kr. Realkreditvirksomhedens basisindtægter af forretningsdrift udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2010, svarende til et fald på 0,6%. Koncernens bruttonyudlånsaktivitet på realkreditområdet ligger fortsat på et lavt niveau med et bruttonyudlån på 100 mia. kr. mod 148 mia. kr. i kvartal Aktiviteten afspejler et lavt niveau for låneomlægninger og et boligmarked med en lav ejendomsomsætning. Koncernens realkreditudlån til nominel værdi steg med 28,8 mia. kr. til mia. kr. ultimo 3. kvartal Bankvirksomhedens basisindtægter af forretningsdrift udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2010, svarende til et fald på 10,1%, som primært skyldes, at indtjeningen i Markets & Asset Management blev reduceret med 357 mio. kr. til 941 mio. kr. i kvartal Faldet i basisindtægter kan henføres til bankens Treasury-område og Markets og afspejler et marked i 2011, hvor blandt andet gældssituationen i en række EU-lande lagde en dæmper på markedsaktiviteten sammenlignet med 2010, hvor indtjeningen var relativt høj. Nykredit Asset Management fik en indtjening, der lå over niveauet i kvartal Koncernens bankudlån faldt med 3,2 mia. kr. til 55,6 mia. kr., hvilket skyldes faldende udlån til erhvervskunder. Indlånet faldt med 2,0 mia. kr. til 53,5 mia. kr. ultimo 3. kvartal Værditregulering af derivater og erhvervsobligationer Rentefaldet har medført en stigning i markedsværdien af renteswaps og i forlængelse heraf bidraget med en øget kreditrisiko på swaps med kunder med lav rating. Som følge heraf blev markedsværdien på derivater reguleret med -350 mio. kr. mod -121 mio. kr. i kvartal For erhvervsobligationer udgjorde reguleringen 5 mio. kr. mod 50 mio. kr. i samme periode året før. Junior covered bonds Koncernen har udstedt junior covered bonds til nominel værdi for i alt 29,3 mia. kr. mod 20,5 mia. kr. ultimo 3. kvartal 2010 til brug for supplerende sikkerhedsstillelse for særligt dækkede obligationer. Nettorenteudgiften vedrørende junior covered bonds blev 132 mio. kr. mod 66 mio. kr. i samme periode året før. Basisindtægter af fonds Basisindtægter af fonds udgjorde 484 mio. kr. mod 347 mio. kr. året før. Stigningen kan dels henføres til en øget fondsbeholdning, dels en stigning i reporenten risikofri rente. Driftsomkostninger og afskrivninger ekskl. særlige værdireguleringer mv. Koncernens omkostninger eksklusive særlige værdireguleringer mv. og provision vedrørende Indskydergarantifonden udgjorde mio. kr., svarende til en stigning på 4,6% sammenlignet med kvartal Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift blev 62,1 mod 56,4 i kvartal Driftsomkostninger og afskrivninger særlige værdireguleringer mv. Særlige værdireguleringer mv. udgjorde -15 mio. kr. mod 52 mio. kr. i kvartal kvartalsrapport /52

4 LEDELSESBERETNING Værdiregulering af aktiver og passiver vedrørende Nykredits afviklingspensionskasse og visse personaleordninger samt af domicilejendomme udgjorde netto 56 mio. kr. i kvartal I posten indgår også en refusionsindtægt på 71 mio. kr. for perioden efter en afsluttet sag om moms- og lønsumsafgift. Hertil kommer en udgift på 100 mio. kr. svarende til den forventede indbetaling til Indskydergarantifonden som følge af konkurserne i Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank. Nedskrivninger på udlån mv. Koncernens nedskrivninger på udlån mv. blev 898 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Koncernens nedskrivninger på realkreditudlån mv. udgjorde 760 mio. kr., svarende til 0,07% af udlånet mod 653 mio. kr. i kvartal Af periodens nedskrivninger kan 446 mio. kr. eller 0,07% af udlånet henføres til privatområdet mod 175 mio. kr. i kvartal Nedskrivninger på udlån på erhvervsområdet udgjorde 306 mio. kr., svarende til 0,08% af udlånet, mod 468 mio. kr. i kvartal Nedskrivninger på Øvrige aktiviteter udgjorde 8 mio. kr. mod 10 mio. kr. i kvartal Koncernens nedskrivninger på bankudlån udvikler sig positivt og udgjorde 138 mio. kr., svarende til 0,16% af udlånet mod 774 mio. kr. i kvartal Af periodens nedskrivninger kan 27 mio. kr. henføres til privatområdet, svarende til 0,14% af udlånet. Nedskrivninger på udlån på erhvervsområdet udgjorde 167 mio. kr. eller 0,36% af udlånet. Herudover er nedskrivningerne påvirket af en nettotilbageførsel vedrørende engagementer under afvikling på -56 mio. kr. Beholdningsindtjening Koncernens beholdningsindtjening udgjorde 53 mio. kr. mod mio. kr. i samme periode året før. Beholdningsindtjeningen på obligationer, likviditet og renteinstrumenter blev -24 mio. kr. i kvartal På aktier og aktieinstrumenter, der værdireguleres over driften, udgjorde beholdningsindtjeningen 302 mio. kr. Herudover indeholder beholdningsindtjeningen avance fra salg af strategiske aktier og kurstab på Nykredits strategiske aktiebeholdning i Amagerbanken (160 mio. kr.) samt negativ kursregulering på Kalvebodudstedelser (-385 mio. kr.), der især kan henføres til efterstillede kapitalindskud i Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank. Samlet set har det påvirket beholdningsindtjeningen negativt med 225 mio. kr. Beholdningsindtjeningen er reduceret markant i 3. kvartal som følge af den voldsomme uro på de finansielle markeder i forbindelse med den europæiske gældskrise. Således er risikopræmierne på selv meget sikre aktiver steget kraftigt i kvartalet med kursfald til følge. Risikopræmien på en række obligationer er i dag højere end under finanskrisen i Som eksempel herpå kan nævnes, at renteforskellen mellem 10-årige franske og tyske statsobligationer fra 2. til 3. kvartal er steget fra 0,4% til 0,8%, mod 0,6% som det højeste i Denne tendens har også ramt markedet for europæiske AAA ratede realkreditobligationer. Tilsvarende er risikopræmierne på kreditobligationer steget kraftigt. Risikopræmien på det ledende indeks af kreditobligationer udstedt af de største europæiske banker udgjorde 2,8% ved udgangen af 3. kvartal mod 1,5% ved udgangen af 2. kvartal og 2,0% som det højeste i Isoleret set har de stigende risikopræmier på Nykredits beholdning af AAA ratede europæiske realkreditobligationer og højtratede kreditobligationer påvirket beholdningsindtjeningen negativt med 470 mio. kr. i 3. kvartal. Beholdningsindtjeningen er kun i ubetydeligt omfang direkte påvirket af udviklingen på obligationsmarkederne i Sydeuropa. Nykredits fondsbeholdning er primært investeret i danske og europæiske realkreditobligationer og højtratede kreditobligationer, hvor renterisikoen stort set er elimineret ved modgående salg af statsobligationer eller ved brug af rentederivater. Nettorente mv. af hybrid kernekapital Koncernen har optaget hybrid kernekapital for i alt 11,2 mia. kr., hvilket er uændret sammenlignet med året før. Resultatet er påvirket af en nettorenteudgift mv. på 346 mio. kr. i kvartal Skat Skat af årets resultat er beregnet til 175 mio. kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 13,6. Der er afsagt dom i den verserende skattesag mod Nykredit Realkredit. Landsretten gav Nykredit medhold, og som følge heraf har selskabet indtægtsført den tidligere afsatte og udgiftsførte udskudte skat på 133 mio. kr. Korrigeret herfor blev koncernens effektive skatteprocent 23,9. Strategiske aktier reguleret via egenkapitalen Strategiske aktier, der primært omfatter pengeinstitutaktier, har resulteret i en samlet regulering på -772 mio. kr. efter skat. Af reguleringen kan -601 mio. kr. henføres til værdiregulering af de strategiske aktier over egenkapitalen, mens -171 mio. kr. er en reklassifikation fra egenkapitalen til resultatopgørelsen, som vedrører avance fra salg af strategiske aktier og kurstab på Nykredits aktiepost i Amagerbanken. Datterselskaber Totalkredit Totalkredits resultat før skat udgjorde 596 mio. kr. mod 931 mio. kr. i samme periode året før. Der henvises til kvartalsrapport 2011 for Totalkredit A/S. Nykredit Bank Nykredit Bank koncernens resultat før skat udgjorde 748 mio. kr. mod 318 mio. kr. i samme periode året før. Der henvises til kvartalsrapport 2011 for Nykredit Bank koncernen. Resultat i 3. kvartal 2011 Koncernens resultat før skat blev -103 mio. kr. mod 385 mio. kr. i 2. kvartal 2011og mio. kr. i 1. kvartal Sammenlignet med 2. kvartal 2011 faldt resultatet med 488 mio. kr. 4/ kvartalsrapport 2011

5 LEDELSESBERETNING Resultatet for 3. kvartal afspejler en negativ beholdningsindtjening på 716 mio. kr. mod en positiv indtjening kvartalet før på 175 mio. kr. Nedskrivninger på udlån blev 153 mio. kr. mod 466 mio. kr. i 2. kvartal 2011, hvilket skal ses i sammenhæng med betydelige tilbageførsler (indtægt) på bankområdet. Basisindtægter af forretningsdrift faldt med 215 mio. kr. til mio. kr. og kan bl.a. henføres til negative kursreguleringer på renteswaps mv. på 319 mio. kr. i forhold til 2. kvartal De øvrige poster ligger på niveau med både 2. og 1. kvartal FORVENTNINGER TIL 2011 Basisindtjeningen og nedskrivninger på udlån forventes i 4. kvartal at følge tendenserne fra de tre første kvartaler. Nykredit forventer fortsat stigende markedsandele i et udlånsmarked med lav aktivitet. Koncernens basisindtjening efter nedskrivninger forventes at ligge i niveauet 2 mia. kr. Beholdningsindtjeningen forventes at være positiv, men uroen på de finansielle markeder har i 2011 været så betydelig, at det ikke er muligt at give et skøn for resultatet før skat kvartalsrapport /52

6 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER er organiseret omkring forretningsområderne Privat, Totalkredit, Erhverv, Markets & Asset Management samt Øvrige aktiviteter. Fra og med 1. kvartal 2011 er indtjeningen tilknyttet Kalvebodudstedelser overført fra Markets & Asset Managements handelsaktiviteter til beholdningsindtjeningen. Sammenligningstal er tilpasset. Koncernens samlede basisindtjening efter nedskrivninger blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Markedsandelen for udlånsbestanden på realkredit for ejerboliger udgjorde 46,4% mod 45,9% i samme periode året før. Bruttonyudlånet på erhvervsområdet udgjorde 41 mia. kr. mod 39 mia. kr. i samme periode året før. Markedsandelen for udlånsbestanden på realkredit for erhvervsområdet udgjorde 36,9% mod 36,5% i samme periode året før. Bankudlånet faldt fra 58,8 mia. kr. primo året til 55,6 mia. kr. Indlånet faldt fra 55,5 mia. kr. primo året til 53,5 mia. kr. Realkreditudlånet steg i perioden med 28,8 mia. kr. til mia. kr. opgjort til nominel værdi. Nykredit koncernen realiserede et bruttonyudlån på 100 mia. kr. mod 148 mia. kr. i kvartal Koncernens markedsandel på realkredit blev for udlånsbestanden 42,4% og for bruttonyudlånet 49,5% mod hhv. 41,9% og 45,7% i kvartal Faldet i bankudlån kan henføres til erhvervsområdet, som faldt med 3,2 mia. kr. i forhold til primo året. Faldet i bankindlån kan henføres til en stigning i Markets & Asset Management på 1,8 mia. kr., modsvaret af et fald på erhvervsområdet på 3,7 mia. kr. Nykredit Mægler oplevede et fald på 6,6% i omsætningen fra solgte ejendomme i kvartal 2010 til Bruttonyudlånet til ejerboliger udgjorde 59 mia. kr. mod 110 mia. kr. i samme periode året før. Resultat af forretningsområder 1 Mio. kr. Privat Totalkredit Erhverv Markets & Asset Management Øvrige aktiviteter Koncernposter og elimineringer kvartal 2011 Basisindtægter af - forretningsdrift værdiregulering af derivater og erhvervsobligationer fonds I alt Driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før kapitalomkostninger Nettorente mv. af hybrid kernekapital Resultat før skat I alt Afkast Gnsn. forretningskapital i mio. kr Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. forretningskapital 3 6,4 0,8 16,3 10,0-8,6-7, kvartal 2010 Basisindtjening efter nedskrivninger Afkast Gnsn. forretningskapital i mio. kr Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. forretningskapital 3 5,0 6,1 11,7 31,0-35,3-5,2 1 Der henvises til note 2 i kvartalsregnskabet for et samlet forretningsområderegnskab med sammenligningstal. 2 I beholdningsindtjeningen indgår resultat af kapitalandele i associerede selskaber med 11 mio. kr. (2010: 4 mio. kr.). 3 Forretningskapital er opgjort som tilstrækkelig basiskapital svarende til Søjle I og Søjle II. 6/ kvartalsrapport 2011

7 LEDELSESBERETNING Resultat for privatområdet Mio. kr. Basisindtægter af forretningsdrift Driftsomkostninger Provision til statsgarantiordningen - 55 Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. realkredit mv Nedskrivninger på udlån mv. bank Basisindtjening efter nedskrivninger Aktivitet Mio. kr Realkredit Bruttonyudlån kvartal * Nettonyudlån kvartal * Bestand til nominel værdi ultimo Nedskrivninger i procent af udlån * 0,09 0,05 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger (korrektivkonto) i procent af udlån 0,16 0,12 Beholdning af overtagne ejendomme ultimo (stk.) Bank Udlån ultimo Indlån ultimo Nedskrivninger i procent af udlån * 0,17 1,32 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger (korrektivkonto) i procent af udlån 2,55 3,11 Garantier mv. ultimo Hensættelser på garantier mv. ultimo Ekskl. statsgarantiordningen. * Aktivitet opgjort for kvartal 2011 og kvartal Øvrige oplysninger er ultimo 3. kvartal 2011 og ultimo året Restanceprocent på realkreditudlån 75 dage efter junitermin % 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1,59 0,78 0,51 0,41 0,50 0,61 0,35 0,29 0, ,66 PRIVAT Privatområdet omfatter forretninger til privatkunder i Nykredits egen distribution. Privatområdet betjener også koncernens kunder med deltidslandbrug samt privatkunders ejendomme i Frankrig, Spanien og Tyskland, der er finansieret med danske realkreditlån. Privatkunder i Nykredit-brandet betjenes med produkter inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension gennem Nykredits distributionskanaler, herunder 57 centre, to telefoniske salgscentre, nykredit.dk og et centralt kundeservicecenter. Andre distributionskanaler er to formuecentre samt ejendomsmæglerbutikkerne i Nybolig og Estate. Aktivitet Det samlede realkreditudlån til nominel værdi steg med 1,7 mia. kr. til 191 mia. kr. ultimo 3. kvartal Bruttonyudlånet faldt med 9,4 mia. kr. til 15,6 mia. kr. i kvartal Bankudlånet og bankindlånet var stort set uændret i forhold til primo året og udgjorde henholdsvis 15,8 mia. kr. og 18,8 mia. kr. ultimo 3. kvartal Resultat mv. Basisindtjening efter nedskrivninger blev 185 mio. kr. mod 150 mio. kr. i kvartal Basisindtægter af forretningsdrift blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Faldet kan henføres til lavere realkreditaktivitet og et fald i garantiprovisioner. Driftsomkostninger var på niveau med samme periode året før og udgjorde mio. kr. i kvartal Nedskrivninger på udlån udgjorde 179 mio. kr. for realkredit og 27 mio. kr. for bank mod samlet 300 mio. kr. i kvartal Nedskrivninger i procent af udlån udgjorde 0,09 af realkreditudlånet og 0,17 af bankudlånet. De samlede nedskrivninger (korrektivkonto) ultimo 3. kvartal 2011 udgjorde 716 mio. kr. mod 726 mio. kr. primo året. Korrektivkontoen fordelt på realkreditudlån og bankudlån udgjorde hhv. 302 mio. kr. og 414 mio. kr. Ændringen i korrektivkontoen på -10 mio. kr. kan henføres til en stigning i de individuelle nedskrivninger med 27 mio. kr. og et fald i de gruppevise nedskrivninger med 37 mio. kr. Ved juniterminen var 75-dages restancer på realkreditudlån i procent af forfaldne ydelser 0,66 mod 0,63 på samme tidspunkt i 2010 og 0,81 ved juniterminen Ved septemberterminen 2011 var 15-dages restancerne på realkreditudlån i procent af forfaldne ydelser 1,64 mod 1,52 og 1,80 ved hhv. juni- og martsterminen 2011 og var dermed på niveau med martsterminen i Siden årets begyndelse er der overtaget 142 ejendomme og solgt 137 ejendomme. Beholdningen af overtagne ejendomme udgjorde 142 ved udgangen af 3. kvartal kvartalsrapport /52

8 LEDELSESBERETNING Resultat for Totalkredit Mio. kr. Basisindtægter af forretningsdrift Driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Aktivitet Mio. kr Realkredit Bruttonyudlån kvartal * Nettonyudlån kvartal * Bestand til nominel værdi ultimo Nedskrivninger i procent af udlån * 0,06 0,02 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger (korrektivkonto) i procent af udlån 0,13 0,11 Beholdning af overtagne ejendomme ultimo (stk.) * Aktivitet opgjort for kvartal 2011 og kvartal Øvrige oplysninger er ultimo 3. kvartal 2011 og ultimo året Restanceprocent på realkreditudlån 75 dage efter junitermin % 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,05 0,03 0,05 0,11 0,45 0,39 0, TOTALKREDIT Totalkredit omfatter formidling af realkreditlån til privatkunder i Totalkredit-brandet gennem knap 100 lokale og regionale pengeinstitutter med tilsammen mere end filialer. Aktivitet Realkreditudlånet til nominel værdi steg med 12,4 mia. kr. til 467 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal Bruttonyudlånet faldt med 41,3 mia. kr. til 43,4 mia. kr. i kvartal Resultat mv. Basisindtjening efter nedskrivninger blev 46 mio. kr. mod 313 mio. kr. i kvartal Basisindtægter af forretningsdrift blev 964 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Faldet skal ses i sammenhæng med lavere realkreditaktivitet. Driftsomkostninger faldt med 44 mio. kr. i forhold til samme periode året før og udgjorde 283 mio. kr. i kvartal Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgjorde 368 mio. kr., som primært omfatter afskrivninger på distributionsrettigheder opnået i forbindelse med Nykredits køb af Totalkredit. Totalkredits forretningskoncept bygger på formidling af lån gennem sine partnere de lokale og regionale pengeinstitutter. Partnerne har ansvaret for kundebetjening og risikoafdækning af lånebestanden. Risikoafdækningen foregår via en aftale med partnerne, hvorefter realiserede tab, svarende til den kontante del af lånet, der er placeret ud over 60% af ejendommens belåningsværdi på låneudmålingstidspunktet, modregnes i fremtidige provisionsbetalinger fra Totalkredit til pengeinstitutterne. Nedskrivninger på udlån blev en nettoudgift på 267 mio. kr. efter modregning i provisioner til pengeinstitutterne med i alt 136 mio. kr. mod en nettoudgift på 88 mio. kr. i kvartal Nedskrivninger udgjorde 0,06% af udlånet. De samlede nedskrivninger (korrektivkonto) ultimo 3. kvartal 2011 udgjorde 601 mio. kr. mod 523 mio. kr. primo året. Ændringen i korrektivkontoen på 78 mio. kr. kan henføres til en stigning i de individuelle nedskrivninger på 23 mio. kr. og en stigning i de gruppevise nedskrivninger med 55 mio. kr. Ved juniterminen var 75-dages restancer på realkreditudlån i procent af forfaldne ydelser 0,31 mod 0,39 på samme tidspunkt i Siden årets begyndelse er der overtaget 70 ejendomme og solgt 52 ejendomme. Beholdningen af overtagne ejendomme udgjorde 71 ved udgangen af 3. kvartal / kvartalsrapport 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

RESULTAT (inklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat inklusive Forstædernes Bank blev 2.201 mio. kr. og efter skat 1.634 mio. kr.

RESULTAT (inklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat inklusive Forstædernes Bank blev 2.201 mio. kr. og efter skat 1.634 mio. kr. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2009 HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. JUNI 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før skat eksklusive

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O.

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. november 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. SEPTEMBER 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen. 23. august 2012 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 212 Nykredit Realkredit-koncernen 23. august 212 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 212 2 Strategiske rammer og udvikling 3 Makro 4

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. maj 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. maj 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. maj 2011 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2011 31. MARTS 2011 RESULTAT s resultat før skat blev 1.004 mio. kr. mod samlet 1.131 mio.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 20. august 2015 HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Koncernchef Michael Rasmussen udtaler om halvårsrapport 2015 Det er meget tilfredsstillende,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. november 2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. november 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. november 2013 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2013 s resultat før skat udgør 2.058 mio. kr. mod 3.221 mio. kr. i 1.-3.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 8 Forventninger

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Nykredit kort og godt Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til pension og ejendomsmægleraktivitet. Afsætningen sker under

Læs mere

2009 VÆKST I FORRETNINGSOMFANG, STIGENDE NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG EN HØJ BEHOLDNINGSINDTJENING

2009 VÆKST I FORRETNINGSOMFANG, STIGENDE NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG EN HØJ BEHOLDNINGSINDTJENING Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. februar 2010 2009 VÆKST I FORRETNINGSOMFANG, STIGENDE NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG EN HØJ BEHOLDNINGSINDTJENING Nykredit Realkredit koncernens resultat før skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

12. maj NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011)

12. maj NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. maj 2011 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening før nedskrivninger blev 245 mio. kr. mod 265

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 2013 2 Aktivitet og udlån 3 Kapital 4 Økonomi

Læs mere

5. februar NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN

5. februar NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN Resultat 2008 Fortsat vækst i de kundevendte forretninger: - Basisindtægter af kundevendte

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Nykredit Realkredit-koncernen

Nykredit Realkredit-koncernen Nykredit Realkredit-koncernen 7. februar 213 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Agenda 1 Resultat 2 Strategi 213 + 3 Forventninger 4 Årsrapport 8 Koncernens resultat før skat Mio.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. november 2010 KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 931 mio. kr. mod 803 mio. kr.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Markedssituationen Koncernstrategien Highlights i halvårsrapport

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2015 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 5. november 2015 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2015 Koncernchef Michael Rasmussen udtaler om 1.-3. kvartalsrapport 2015 Det er meget

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Der holdes pressemøde med præsentation af regnskabet i dag, den 9. februar kl. 13.00 i Nykredits hovedsæde, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Der holdes pressemøde med præsentation af regnskabet i dag, den 9. februar kl. 13.00 i Nykredits hovedsæde, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. februar 2006 Årsregnskabsmeddelelse Realkredit koncernen 1. januar 2005 31. december 2005 Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen Kommunikationsdirektør Nels Petersen

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på

Nykredit Realkredit koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på Til Københavns Fondsbørs og pressen 17. november Kvartalsrapport Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat på 3.598 mio. kr. Resultatet inkl. regulering

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 18. august 2011 HALVÅRSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2011) PERIODEN KORT FORTALT Totalkredits markedsposition målt på andel af bestand blev styrket

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 13. maj 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Perioden

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Årsrapport 2009 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2009 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2009 Indhold OM NYKREDIT Nykredits idégrundlag og strategi 1 Forord 2 Selskabsoplysninger 3 Koncerndiagram 4 LEDELSESBERETNING Hovedtal 5 Kort fortalt 7 Resultat 8 Forretningsområder 11 Medarbejdere

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Indhold. PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 49 Intern revision 50 Ekstern revision 51

Indhold. PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 49 Intern revision 50 Ekstern revision 51 Årsrapport 2007 Indhold OM NYKREDIT Nykredits idégrundlag 1 Forord 2 Selskabsoplysninger 3 Koncerndiagram 4 LEDELSESBERETNING Hovedtal 5 Resultat 7 Forretningsområder 9 Balance, egenkapital og solvens

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. august 2014 HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Koncernchef Michael Rasmussen siger i en kommentar til halvårsrapporten Vi

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 16. august HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 16. august HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007) Til Københavns Fondsbørs og pressen 16. august 2007 HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtægterne steg med 143 mio. kr. til 599 mio kr. Driftsomkostningerne

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen. KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008)

Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen. KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008) Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtægterne steg med 82 mio. kr. til 373 mio. kr.

Læs mere