NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. november 2011 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2011 RESULTAT s resultat før skat blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2010 Koncernens basisindtjening efter nedskrivninger steg med 402 mio. kr. (34%) til mio. kr. i forhold til kvartal Heraf bidrog Nykredit Bank koncernen med en basisindtjening efter nedskrivninger på 859 mio. kr. mod 99 mio. kr. i kvartal 2010 Beholdningsindtjeningen blev på 53 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2010 Basisindtægter i de kundevendte udlånsforretninger på realkredit mv. og bank var uændrede og blev mio. kr. i kvartal 2011 Realkreditudlån til nominel værdi og bankudlån steg i kvartal 2011 samlet med 26 mia. kr. til mia. kr. Bruttonyudlånet på realkreditområdet faldt med 32% til 100 mia. kr. sammenlignet med kvartal 2010 Basisindtægter i Markets & Asset Management blev 941 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2010 Driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive særlige værdireguleringer mv. steg til mio. kr. eller 4,6% Nedskrivninger på udlån faldt med 37% i kvartal 2011 til 898 mio. kr. Nedskrivninger på realkreditudlån mv. blev 760 mio. kr., svarende til 0,07% af udlånet mod 653 mio. kr. i kvartal 2010 Nedskrivninger på bankudlån blev 138 mio. kr., svarende til 0,16% af udlånet mod 774 mio. kr. i kvartal 2010 Basisindtægter af fonds blev 484 mio. kr. mod 347 mio. kr. i kvartal 2010 Beholdningsindtjeningen blev 53 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2010 Beholdningsindtjeningen er negativt påvirket af stigende risikopræmier på beholdningen af AAA ratede europæiske realkreditobligationer og højtratede kreditobligationer. Hertil kommer negativ kursregulering på efterstillede kapitalindskud primært i Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank Koncernen er stort set ikke eksponeret til GIISP-landene Kapitalomkostninger i form af nettorente mv. af hybrid kernekapital blev uændret 346 mio. kr. i forhold til kvartal KAPITALGRUNDLAG Solvensprocenten før overgangsbestemmelser blev 18,4 ultimo 3. kvartal 2011 mod et individuelt solvensbehov på 9,2% Kernekapitalprocenten før overgangsbestemmelser blev 18,4 og eksklusive hybrid kernekapital 15,0 Koncernens egenkapital i forhold til primo året var uændret 55,3 mia. kr FORVENTNINGER Basisindtjeningen og nedskrivninger på udlån forventes i 4. kvartal at følge tendenserne fra de tre første kvartaler. Nykredit forventer fortsat stigende markedsandele i et udlånsmarked med lav aktivitet. Koncernens basisindtjening efter nedskrivninger forventes at ligge i niveauet 2 mia. kr. Beholdningsindtjeningen forventes at være positiv, men uroen på de finansielle markeder har i 2011 været så betydelig, at det ikke er muligt at give et skøn for resultatet før skat. Koncernchef Peter Engberg Jensen siger i en kommentar: Der er tale om et robust resultat med fortsat faldende tab. Basisindtjeningen fra drift udgør 1,6 mia. kr. Det samlede resultat har de sidste måneder været påvirket af uroen på de finansielle markeder. Den samlede aktivitet er dog lavere end i 2010 og noget lavere end forventet. Nykredit fortsætter derfor den reduktion af omkostningerne til et niveau fra 2010, som blev meddelt efter 1. halvår. Kontakt Koncernchef Peter Engberg Jensen eller kommunikationsdirektør Nels Petersen på telefon eller Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Tlf CVR-nr kvartalsrapport /52

2 LEDELSESBERETNING HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr kvartal kvartal 2010 Året 2010 BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Basisindtægter af - forretningsdrift værdiregulering af derivater og erhvervsobligationer junior covered bonds fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger ekskl. særlige værdireguleringer Driftsomkostninger og afskrivninger særlige værdireguleringer mv Provision Indskydergarantifonden/statsgarantiordningen Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. realkredit mv Nedskrivninger på udlån mv. bank Nedskrivninger på udlån mv. statsgarantiordningen Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før kapitalomkostninger Nettorente mv. af hybrid kernekapital Resultat før skat Skat Resultat af ophørende forsikringsvirksomhed Periodens resultat Værdiregulering og reklassifikation af strategiske aktier udgør BALANCE I SAMMENDRAG ULTIMO Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker mv Realkreditudlån til dagsværdi Bankudlån ekskl. reverseforretninger Obligationer og aktier Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer til dagsværdi Efterstillede kapitalindskud hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud supplerende kapital Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Periodens resultat i procent af gnsn. egenkapital p.a. 2,7 8,9 7,2 Basisindtjening før nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. 6,0 7,2 7,3 Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. 3,8 3,0 2,8 Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift 62,1 56,4 57,5 Nedskrivninger på udlån (korrektivkonto) realkredit Nedskrivninger på udlån (korrektivkonto) og hensættelser på garantier bank Periodens nedskrivningsprocent realkredit 0,07 0,06 0,09 Periodens nedskrivningsprocent bank 0,16 0,74 1,31 Solvensprocent 18,4 18,2 18,5 Kernekapitalprocent 18,4 18,1 18,5 Kernekapitalprocent eksklusive hybrid kernekapital 15,0 14,8 15,1 Gnsn. antal heltidsansatte medarbejdere Særlige værdireguleringer mv. omfatter værdiregulering af visse personaleydelser og domicilejendomme, refusion af moms og lønsumsafgift fra tidligere år samt afviklingsomkostninger for Dansk Pantebrevsbørs under konkurs. 2 Fra 1. januar 2011 indgår kursreguleringer fra beholdningen af efterstillede kapitalindskud i danske pengeinstitutter (Kalvebod-udstedelser) i beholdningsindtjeningen. Sammenligningstal er tilpasset. 3 Ekskl. Nykredit Forsikring A/S og JN Data A/S. 2/ kvartalsrapport 2011

3 1.-3. KVARTALSRAPPORT 2011 LEDELSESBERETNING NYKREDIT REALKREDIT KONCERNENS RESULTAT Koncernens resultat før skat blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Resultatet efter skat blev mio. kr. og er påvirket af en skatteindtægt på 133 mio. kr. efter en afsluttet skattesag. Til sammenligning var resultatet efter skat mio. kr. eksklusive gevinsten fra salget af Nykredit Forsikring på mio. kr. i kvartal Koncernens resultat afspejler en stigning i basisindtjeningen efter nedskrivninger på 34% trods en lav forretningsaktivitet. Nedskrivninger på udlån har været faldende ikke mindst på bankområdet. Bankkoncernen realiserede på den baggrund en markant fremgang i basisindtjening til 859 mio. kr. mod 99 mio. kr. i kvartal Beholdningsindtjeningen blev 53 mio. kr. mod en ekstraordinært høj indtjening i samme periode året før på mio. kr. De udlånsrelaterede basisindtægter eksklusive Markets & Asset Management var uændrede i forhold til samme periode sidste år og udgjorde mio. kr. Koncernens realkreditudlån til nominel værdi og bankudlån steg netto med 26 mia. kr. eller 2,4% til mia. kr. i forhold til primo året. Stigningen fordeler sig på privatkunder med 15 mia. kr. og erhvervskunder med 11 mia. kr. Indtjeningen i Markets & Asset Management viste et fald og udgjorde 941 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Faldet skyldes et afdæmpet aktivitetsomfang i Markets og færre indtægter fra bankens Treasury-område. Koncernens nedskrivninger på udlån mv. udgjorde 898 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Nedskrivningerne svarer til 0,08% af det samlede udlån på realkredit- og bankområdet. Af periodens nedskrivninger kunne 53% henføres til privatudlån, mens 47% vedrørte erhvervsudlån. Koncernens beholdningsindtjening blev 53 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Indtjeningen afspejler uroen på de finansielle markeder med stigende risikopræmier på Nykredits beholdning af AAA ratede europæiske realkreditobligationer og højtratede kreditobligationer. Hertil kommer en positiv aktieindtjening på 302 mio. kr. samt en negativ kursregulering på efterstillede kapitalindskud og aktier i danske pengeinstitutter på 225 mio. kr. Koncernens resultat efter skat og reguleringer over egenkapitalen medførte en stigning i egenkapitalen på 0,3 mia. kr. Egenkapitalen efter regulering for udbetalt udbytte på 0,3 mia. kr. var herefter uændret 55,3 mia. kr. Basisindtjening Basisindtægter af forretningsdrift Koncernens basisindtægter af forretningsdrift udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode året før et fald på 5,0% eller 355 mio. kr. Realkreditvirksomhedens basisindtægter af forretningsdrift udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2010, svarende til et fald på 0,6%. Koncernens bruttonyudlånsaktivitet på realkreditområdet ligger fortsat på et lavt niveau med et bruttonyudlån på 100 mia. kr. mod 148 mia. kr. i kvartal Aktiviteten afspejler et lavt niveau for låneomlægninger og et boligmarked med en lav ejendomsomsætning. Koncernens realkreditudlån til nominel værdi steg med 28,8 mia. kr. til mia. kr. ultimo 3. kvartal Bankvirksomhedens basisindtægter af forretningsdrift udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2010, svarende til et fald på 10,1%, som primært skyldes, at indtjeningen i Markets & Asset Management blev reduceret med 357 mio. kr. til 941 mio. kr. i kvartal Faldet i basisindtægter kan henføres til bankens Treasury-område og Markets og afspejler et marked i 2011, hvor blandt andet gældssituationen i en række EU-lande lagde en dæmper på markedsaktiviteten sammenlignet med 2010, hvor indtjeningen var relativt høj. Nykredit Asset Management fik en indtjening, der lå over niveauet i kvartal Koncernens bankudlån faldt med 3,2 mia. kr. til 55,6 mia. kr., hvilket skyldes faldende udlån til erhvervskunder. Indlånet faldt med 2,0 mia. kr. til 53,5 mia. kr. ultimo 3. kvartal Værditregulering af derivater og erhvervsobligationer Rentefaldet har medført en stigning i markedsværdien af renteswaps og i forlængelse heraf bidraget med en øget kreditrisiko på swaps med kunder med lav rating. Som følge heraf blev markedsværdien på derivater reguleret med -350 mio. kr. mod -121 mio. kr. i kvartal For erhvervsobligationer udgjorde reguleringen 5 mio. kr. mod 50 mio. kr. i samme periode året før. Junior covered bonds Koncernen har udstedt junior covered bonds til nominel værdi for i alt 29,3 mia. kr. mod 20,5 mia. kr. ultimo 3. kvartal 2010 til brug for supplerende sikkerhedsstillelse for særligt dækkede obligationer. Nettorenteudgiften vedrørende junior covered bonds blev 132 mio. kr. mod 66 mio. kr. i samme periode året før. Basisindtægter af fonds Basisindtægter af fonds udgjorde 484 mio. kr. mod 347 mio. kr. året før. Stigningen kan dels henføres til en øget fondsbeholdning, dels en stigning i reporenten risikofri rente. Driftsomkostninger og afskrivninger ekskl. særlige værdireguleringer mv. Koncernens omkostninger eksklusive særlige værdireguleringer mv. og provision vedrørende Indskydergarantifonden udgjorde mio. kr., svarende til en stigning på 4,6% sammenlignet med kvartal Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift blev 62,1 mod 56,4 i kvartal Driftsomkostninger og afskrivninger særlige værdireguleringer mv. Særlige værdireguleringer mv. udgjorde -15 mio. kr. mod 52 mio. kr. i kvartal kvartalsrapport /52

4 LEDELSESBERETNING Værdiregulering af aktiver og passiver vedrørende Nykredits afviklingspensionskasse og visse personaleordninger samt af domicilejendomme udgjorde netto 56 mio. kr. i kvartal I posten indgår også en refusionsindtægt på 71 mio. kr. for perioden efter en afsluttet sag om moms- og lønsumsafgift. Hertil kommer en udgift på 100 mio. kr. svarende til den forventede indbetaling til Indskydergarantifonden som følge af konkurserne i Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank. Nedskrivninger på udlån mv. Koncernens nedskrivninger på udlån mv. blev 898 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Koncernens nedskrivninger på realkreditudlån mv. udgjorde 760 mio. kr., svarende til 0,07% af udlånet mod 653 mio. kr. i kvartal Af periodens nedskrivninger kan 446 mio. kr. eller 0,07% af udlånet henføres til privatområdet mod 175 mio. kr. i kvartal Nedskrivninger på udlån på erhvervsområdet udgjorde 306 mio. kr., svarende til 0,08% af udlånet, mod 468 mio. kr. i kvartal Nedskrivninger på Øvrige aktiviteter udgjorde 8 mio. kr. mod 10 mio. kr. i kvartal Koncernens nedskrivninger på bankudlån udvikler sig positivt og udgjorde 138 mio. kr., svarende til 0,16% af udlånet mod 774 mio. kr. i kvartal Af periodens nedskrivninger kan 27 mio. kr. henføres til privatområdet, svarende til 0,14% af udlånet. Nedskrivninger på udlån på erhvervsområdet udgjorde 167 mio. kr. eller 0,36% af udlånet. Herudover er nedskrivningerne påvirket af en nettotilbageførsel vedrørende engagementer under afvikling på -56 mio. kr. Beholdningsindtjening Koncernens beholdningsindtjening udgjorde 53 mio. kr. mod mio. kr. i samme periode året før. Beholdningsindtjeningen på obligationer, likviditet og renteinstrumenter blev -24 mio. kr. i kvartal På aktier og aktieinstrumenter, der værdireguleres over driften, udgjorde beholdningsindtjeningen 302 mio. kr. Herudover indeholder beholdningsindtjeningen avance fra salg af strategiske aktier og kurstab på Nykredits strategiske aktiebeholdning i Amagerbanken (160 mio. kr.) samt negativ kursregulering på Kalvebodudstedelser (-385 mio. kr.), der især kan henføres til efterstillede kapitalindskud i Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank. Samlet set har det påvirket beholdningsindtjeningen negativt med 225 mio. kr. Beholdningsindtjeningen er reduceret markant i 3. kvartal som følge af den voldsomme uro på de finansielle markeder i forbindelse med den europæiske gældskrise. Således er risikopræmierne på selv meget sikre aktiver steget kraftigt i kvartalet med kursfald til følge. Risikopræmien på en række obligationer er i dag højere end under finanskrisen i Som eksempel herpå kan nævnes, at renteforskellen mellem 10-årige franske og tyske statsobligationer fra 2. til 3. kvartal er steget fra 0,4% til 0,8%, mod 0,6% som det højeste i Denne tendens har også ramt markedet for europæiske AAA ratede realkreditobligationer. Tilsvarende er risikopræmierne på kreditobligationer steget kraftigt. Risikopræmien på det ledende indeks af kreditobligationer udstedt af de største europæiske banker udgjorde 2,8% ved udgangen af 3. kvartal mod 1,5% ved udgangen af 2. kvartal og 2,0% som det højeste i Isoleret set har de stigende risikopræmier på Nykredits beholdning af AAA ratede europæiske realkreditobligationer og højtratede kreditobligationer påvirket beholdningsindtjeningen negativt med 470 mio. kr. i 3. kvartal. Beholdningsindtjeningen er kun i ubetydeligt omfang direkte påvirket af udviklingen på obligationsmarkederne i Sydeuropa. Nykredits fondsbeholdning er primært investeret i danske og europæiske realkreditobligationer og højtratede kreditobligationer, hvor renterisikoen stort set er elimineret ved modgående salg af statsobligationer eller ved brug af rentederivater. Nettorente mv. af hybrid kernekapital Koncernen har optaget hybrid kernekapital for i alt 11,2 mia. kr., hvilket er uændret sammenlignet med året før. Resultatet er påvirket af en nettorenteudgift mv. på 346 mio. kr. i kvartal Skat Skat af årets resultat er beregnet til 175 mio. kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 13,6. Der er afsagt dom i den verserende skattesag mod Nykredit Realkredit. Landsretten gav Nykredit medhold, og som følge heraf har selskabet indtægtsført den tidligere afsatte og udgiftsførte udskudte skat på 133 mio. kr. Korrigeret herfor blev koncernens effektive skatteprocent 23,9. Strategiske aktier reguleret via egenkapitalen Strategiske aktier, der primært omfatter pengeinstitutaktier, har resulteret i en samlet regulering på -772 mio. kr. efter skat. Af reguleringen kan -601 mio. kr. henføres til værdiregulering af de strategiske aktier over egenkapitalen, mens -171 mio. kr. er en reklassifikation fra egenkapitalen til resultatopgørelsen, som vedrører avance fra salg af strategiske aktier og kurstab på Nykredits aktiepost i Amagerbanken. Datterselskaber Totalkredit Totalkredits resultat før skat udgjorde 596 mio. kr. mod 931 mio. kr. i samme periode året før. Der henvises til kvartalsrapport 2011 for Totalkredit A/S. Nykredit Bank Nykredit Bank koncernens resultat før skat udgjorde 748 mio. kr. mod 318 mio. kr. i samme periode året før. Der henvises til kvartalsrapport 2011 for Nykredit Bank koncernen. Resultat i 3. kvartal 2011 Koncernens resultat før skat blev -103 mio. kr. mod 385 mio. kr. i 2. kvartal 2011og mio. kr. i 1. kvartal Sammenlignet med 2. kvartal 2011 faldt resultatet med 488 mio. kr. 4/ kvartalsrapport 2011

5 LEDELSESBERETNING Resultatet for 3. kvartal afspejler en negativ beholdningsindtjening på 716 mio. kr. mod en positiv indtjening kvartalet før på 175 mio. kr. Nedskrivninger på udlån blev 153 mio. kr. mod 466 mio. kr. i 2. kvartal 2011, hvilket skal ses i sammenhæng med betydelige tilbageførsler (indtægt) på bankområdet. Basisindtægter af forretningsdrift faldt med 215 mio. kr. til mio. kr. og kan bl.a. henføres til negative kursreguleringer på renteswaps mv. på 319 mio. kr. i forhold til 2. kvartal De øvrige poster ligger på niveau med både 2. og 1. kvartal FORVENTNINGER TIL 2011 Basisindtjeningen og nedskrivninger på udlån forventes i 4. kvartal at følge tendenserne fra de tre første kvartaler. Nykredit forventer fortsat stigende markedsandele i et udlånsmarked med lav aktivitet. Koncernens basisindtjening efter nedskrivninger forventes at ligge i niveauet 2 mia. kr. Beholdningsindtjeningen forventes at være positiv, men uroen på de finansielle markeder har i 2011 været så betydelig, at det ikke er muligt at give et skøn for resultatet før skat kvartalsrapport /52

6 LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER er organiseret omkring forretningsområderne Privat, Totalkredit, Erhverv, Markets & Asset Management samt Øvrige aktiviteter. Fra og med 1. kvartal 2011 er indtjeningen tilknyttet Kalvebodudstedelser overført fra Markets & Asset Managements handelsaktiviteter til beholdningsindtjeningen. Sammenligningstal er tilpasset. Koncernens samlede basisindtjening efter nedskrivninger blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Markedsandelen for udlånsbestanden på realkredit for ejerboliger udgjorde 46,4% mod 45,9% i samme periode året før. Bruttonyudlånet på erhvervsområdet udgjorde 41 mia. kr. mod 39 mia. kr. i samme periode året før. Markedsandelen for udlånsbestanden på realkredit for erhvervsområdet udgjorde 36,9% mod 36,5% i samme periode året før. Bankudlånet faldt fra 58,8 mia. kr. primo året til 55,6 mia. kr. Indlånet faldt fra 55,5 mia. kr. primo året til 53,5 mia. kr. Realkreditudlånet steg i perioden med 28,8 mia. kr. til mia. kr. opgjort til nominel værdi. Nykredit koncernen realiserede et bruttonyudlån på 100 mia. kr. mod 148 mia. kr. i kvartal Koncernens markedsandel på realkredit blev for udlånsbestanden 42,4% og for bruttonyudlånet 49,5% mod hhv. 41,9% og 45,7% i kvartal Faldet i bankudlån kan henføres til erhvervsområdet, som faldt med 3,2 mia. kr. i forhold til primo året. Faldet i bankindlån kan henføres til en stigning i Markets & Asset Management på 1,8 mia. kr., modsvaret af et fald på erhvervsområdet på 3,7 mia. kr. Nykredit Mægler oplevede et fald på 6,6% i omsætningen fra solgte ejendomme i kvartal 2010 til Bruttonyudlånet til ejerboliger udgjorde 59 mia. kr. mod 110 mia. kr. i samme periode året før. Resultat af forretningsområder 1 Mio. kr. Privat Totalkredit Erhverv Markets & Asset Management Øvrige aktiviteter Koncernposter og elimineringer kvartal 2011 Basisindtægter af - forretningsdrift værdiregulering af derivater og erhvervsobligationer fonds I alt Driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før kapitalomkostninger Nettorente mv. af hybrid kernekapital Resultat før skat I alt Afkast Gnsn. forretningskapital i mio. kr Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. forretningskapital 3 6,4 0,8 16,3 10,0-8,6-7, kvartal 2010 Basisindtjening efter nedskrivninger Afkast Gnsn. forretningskapital i mio. kr Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. forretningskapital 3 5,0 6,1 11,7 31,0-35,3-5,2 1 Der henvises til note 2 i kvartalsregnskabet for et samlet forretningsområderegnskab med sammenligningstal. 2 I beholdningsindtjeningen indgår resultat af kapitalandele i associerede selskaber med 11 mio. kr. (2010: 4 mio. kr.). 3 Forretningskapital er opgjort som tilstrækkelig basiskapital svarende til Søjle I og Søjle II. 6/ kvartalsrapport 2011

7 LEDELSESBERETNING Resultat for privatområdet Mio. kr. Basisindtægter af forretningsdrift Driftsomkostninger Provision til statsgarantiordningen - 55 Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. realkredit mv Nedskrivninger på udlån mv. bank Basisindtjening efter nedskrivninger Aktivitet Mio. kr Realkredit Bruttonyudlån kvartal * Nettonyudlån kvartal * Bestand til nominel værdi ultimo Nedskrivninger i procent af udlån * 0,09 0,05 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger (korrektivkonto) i procent af udlån 0,16 0,12 Beholdning af overtagne ejendomme ultimo (stk.) Bank Udlån ultimo Indlån ultimo Nedskrivninger i procent af udlån * 0,17 1,32 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger (korrektivkonto) i procent af udlån 2,55 3,11 Garantier mv. ultimo Hensættelser på garantier mv. ultimo Ekskl. statsgarantiordningen. * Aktivitet opgjort for kvartal 2011 og kvartal Øvrige oplysninger er ultimo 3. kvartal 2011 og ultimo året Restanceprocent på realkreditudlån 75 dage efter junitermin % 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1,59 0,78 0,51 0,41 0,50 0,61 0,35 0,29 0, ,66 PRIVAT Privatområdet omfatter forretninger til privatkunder i Nykredits egen distribution. Privatområdet betjener også koncernens kunder med deltidslandbrug samt privatkunders ejendomme i Frankrig, Spanien og Tyskland, der er finansieret med danske realkreditlån. Privatkunder i Nykredit-brandet betjenes med produkter inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension gennem Nykredits distributionskanaler, herunder 57 centre, to telefoniske salgscentre, nykredit.dk og et centralt kundeservicecenter. Andre distributionskanaler er to formuecentre samt ejendomsmæglerbutikkerne i Nybolig og Estate. Aktivitet Det samlede realkreditudlån til nominel værdi steg med 1,7 mia. kr. til 191 mia. kr. ultimo 3. kvartal Bruttonyudlånet faldt med 9,4 mia. kr. til 15,6 mia. kr. i kvartal Bankudlånet og bankindlånet var stort set uændret i forhold til primo året og udgjorde henholdsvis 15,8 mia. kr. og 18,8 mia. kr. ultimo 3. kvartal Resultat mv. Basisindtjening efter nedskrivninger blev 185 mio. kr. mod 150 mio. kr. i kvartal Basisindtægter af forretningsdrift blev mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Faldet kan henføres til lavere realkreditaktivitet og et fald i garantiprovisioner. Driftsomkostninger var på niveau med samme periode året før og udgjorde mio. kr. i kvartal Nedskrivninger på udlån udgjorde 179 mio. kr. for realkredit og 27 mio. kr. for bank mod samlet 300 mio. kr. i kvartal Nedskrivninger i procent af udlån udgjorde 0,09 af realkreditudlånet og 0,17 af bankudlånet. De samlede nedskrivninger (korrektivkonto) ultimo 3. kvartal 2011 udgjorde 716 mio. kr. mod 726 mio. kr. primo året. Korrektivkontoen fordelt på realkreditudlån og bankudlån udgjorde hhv. 302 mio. kr. og 414 mio. kr. Ændringen i korrektivkontoen på -10 mio. kr. kan henføres til en stigning i de individuelle nedskrivninger med 27 mio. kr. og et fald i de gruppevise nedskrivninger med 37 mio. kr. Ved juniterminen var 75-dages restancer på realkreditudlån i procent af forfaldne ydelser 0,66 mod 0,63 på samme tidspunkt i 2010 og 0,81 ved juniterminen Ved septemberterminen 2011 var 15-dages restancerne på realkreditudlån i procent af forfaldne ydelser 1,64 mod 1,52 og 1,80 ved hhv. juni- og martsterminen 2011 og var dermed på niveau med martsterminen i Siden årets begyndelse er der overtaget 142 ejendomme og solgt 137 ejendomme. Beholdningen af overtagne ejendomme udgjorde 142 ved udgangen af 3. kvartal kvartalsrapport /52

8 LEDELSESBERETNING Resultat for Totalkredit Mio. kr. Basisindtægter af forretningsdrift Driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Aktivitet Mio. kr Realkredit Bruttonyudlån kvartal * Nettonyudlån kvartal * Bestand til nominel værdi ultimo Nedskrivninger i procent af udlån * 0,06 0,02 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger (korrektivkonto) i procent af udlån 0,13 0,11 Beholdning af overtagne ejendomme ultimo (stk.) * Aktivitet opgjort for kvartal 2011 og kvartal Øvrige oplysninger er ultimo 3. kvartal 2011 og ultimo året Restanceprocent på realkreditudlån 75 dage efter junitermin % 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,05 0,03 0,05 0,11 0,45 0,39 0, TOTALKREDIT Totalkredit omfatter formidling af realkreditlån til privatkunder i Totalkredit-brandet gennem knap 100 lokale og regionale pengeinstitutter med tilsammen mere end filialer. Aktivitet Realkreditudlånet til nominel værdi steg med 12,4 mia. kr. til 467 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal Bruttonyudlånet faldt med 41,3 mia. kr. til 43,4 mia. kr. i kvartal Resultat mv. Basisindtjening efter nedskrivninger blev 46 mio. kr. mod 313 mio. kr. i kvartal Basisindtægter af forretningsdrift blev 964 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Faldet skal ses i sammenhæng med lavere realkreditaktivitet. Driftsomkostninger faldt med 44 mio. kr. i forhold til samme periode året før og udgjorde 283 mio. kr. i kvartal Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgjorde 368 mio. kr., som primært omfatter afskrivninger på distributionsrettigheder opnået i forbindelse med Nykredits køb af Totalkredit. Totalkredits forretningskoncept bygger på formidling af lån gennem sine partnere de lokale og regionale pengeinstitutter. Partnerne har ansvaret for kundebetjening og risikoafdækning af lånebestanden. Risikoafdækningen foregår via en aftale med partnerne, hvorefter realiserede tab, svarende til den kontante del af lånet, der er placeret ud over 60% af ejendommens belåningsværdi på låneudmålingstidspunktet, modregnes i fremtidige provisionsbetalinger fra Totalkredit til pengeinstitutterne. Nedskrivninger på udlån blev en nettoudgift på 267 mio. kr. efter modregning i provisioner til pengeinstitutterne med i alt 136 mio. kr. mod en nettoudgift på 88 mio. kr. i kvartal Nedskrivninger udgjorde 0,06% af udlånet. De samlede nedskrivninger (korrektivkonto) ultimo 3. kvartal 2011 udgjorde 601 mio. kr. mod 523 mio. kr. primo året. Ændringen i korrektivkontoen på 78 mio. kr. kan henføres til en stigning i de individuelle nedskrivninger på 23 mio. kr. og en stigning i de gruppevise nedskrivninger med 55 mio. kr. Ved juniterminen var 75-dages restancer på realkreditudlån i procent af forfaldne ydelser 0,31 mod 0,39 på samme tidspunkt i Siden årets begyndelse er der overtaget 70 ejendomme og solgt 52 ejendomme. Beholdningen af overtagne ejendomme udgjorde 71 ved udgangen af 3. kvartal / kvartalsrapport 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O.

5. november 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. november 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2009 3O. SEPTEMBER 2009 RESULTAT (eksklusive Forstædernes Bank) Koncernens resultat før

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 8 Forventninger

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 26 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 7. februar 27 Hidtil bedste resultat 6. Nykredit Realkredit koncernen - resultat før skat 5.62* 5.895* 5. 4. 4.421 4.25 1.26

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Årsrapport 2013 Nykredit Bank-koncernen. Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2013 Nykredit Bank-koncernen. Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2013 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 LEDELSESBERETNING 3 2009-2013 3 2013 Kort fortalt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007 Halvårsrapport 27 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 27 Dagens program Resultat og aktivitet Ejendomsmarkedet SDO Subprime Dialog Halvårsrapport 27 Forventninger

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2009 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2009 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring 2009 Indhold ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 s resultat 5 Kredittab og nedskrivninger 5 Beholdningsindtjening 5 Kapitalpolitik 5 Situationen på de finansielle markeder 5 Ny strategi

Læs mere

Ét nyt Nykredit strategi 2013

Ét nyt Nykredit strategi 2013 Ét nyt Nykredit strategi 2013 Investormøde 18. juni 2009 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncernstrategi 2013 - Reaktioner Hvorfor koncernstrategi? Makrofaktorer Flytte Nykredit et niveau op Nykredit

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2012 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2012 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 98 Finanskalender 2013 98 Nykredit Banks ledelse 99 LEDELSESBERETNING 3 2008-2012

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring INDHOLD ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 RISIKOSTYRING 7 Koncernens karakteristika 7 Risikotyper 7 Organisation, ansvarsfordeling og rapportering 8 Incitaments- og bonusprogrammer 9 Tilsynsdiamanten

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen

Årsrapport 2014 Nykredit Bank-koncernen Årsrapport 2014 Datterselskab i Nykredit Realkredit-koncernen INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 2010-2014 3 2014 kort

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Holding

Årsrapport 2012 Nykredit Holding Årsrapport 2012 Nykredit Holding INDHOLD OM NYKREDIT HOLDING Selskabsoplysninger 1 Koncerndiagram 2 Hovedtal 3 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet 4 Årets resultat mv. for 2012 4 Egenkapital 4 Kapitaldækning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2009 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2009 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2009 Indhold FORRETNINGSPROFIL Finansiel bæredygtighed 1 Selskabsoplysninger 2 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 2 Koncerndiagram 3 LEDELSESBERETNING 2005-2009 5 2009 Kort fortalt 5

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere