NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012"

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev mio. kr. mod mio. kr. i 1. kvartal 2011 Vækst i basisindtægter af forretningsdrift på 13,6% til mio. kr. Forretningsområdet Retail bidrog med en vækst på 14,4% til mio. kr., mens Totalkredit Partnere tegnede sig for en vækst på 19,7% til 419 mio. kr. Storkunder fik en indtjening på 596 mio. kr. svarende til en vækst på 4,9% Realkreditudlån til nominel værdi og bankudlån steg i 1. kvartal 2012 samlet med 14,5 mia. kr. til mia. kr. Bruttonyudlånet på realkreditområdet steg med 33 mia. kr. til 67 mia. kr. i forhold til 1. kvartal 2011 Øget aktivitet og kundetilgang i Markets og Asset Management Driftsomkostninger og afskrivninger eksklusive særlige værdireguleringer mv. steg med 1,8% til mio. kr. Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift faldt til 57,9 mod 64,6 i 1. kvartal 2011 Særlige værdireguleringer mv. blev en nettoindtægt på 175 mio. kr. Nedskrivninger på udlån blev 494 mio. kr. svarende til en nedskrivningsprocent på 0,04 Nedskrivninger på realkreditudlån mv. blev 401 mio. kr., svarende til 0,04% af udlånet mod 252 mio. kr. i 1. kvartal 2011 Nedskrivninger på bankudlån blev 93 mio. kr., svarende til 0,09% af udlånet mod 26 mio. kr. i 1. kvartal 2011 Koncernens nedskrivninger er som forventet, og vedrører primært private og mindre virksomheder Basisindtægter af fonds blev 89 mio. kr. mod 131 mio. kr. i 1. kvartal 2011 Beholdningsindtjeningen blev mio. kr. mod 594 mio. kr. i 1. kvartal 2011 Beholdningsindtjeningen kan primært henføres til danske og udenlandske realkreditobligationer samt højtratede kreditobligationer Koncernen har ingen eksponering over for GIISP-landene Kapitalomkostninger i form af nettorente mv. af hybrid kernekapital blev uændret 115 mio. kr. i forhold til 1. kvartal KAPITALGRUNDLAG Solvensprocenten blev 17,2 ultimo 1. kvartal 2012 mod et solvensbehov på 9,7% Kernekapitalprocent eksklusive hybrid kernekapital blev 14,2 Koncernens egenkapital udgjorde 56,6 mia. kr. mod 55,3 mia. kr. primo året Koncernchef Peter Engberg Jensen siger i en kommentar: Der var i 1. kvartal 2012 tale om stigende basisindtægter fra Nykredits forretningsdrift, som i alt voksede med 14%. En medvirkende årsag var aktiviteten inden for realkredit, hvor bruttonyudlånet udgjorde 67 mia. kr. mod 34 mia. kr. sidste år. Niveauet for omkostninger og nedskrivninger på udlån var som forventet. Basisindtjening efter nedskrivninger blev 553 mio. kr., der sammen med en meget tilfredsstillende udvikling i beholdningsindtjeningen gav et solidt samlet resultat på mio. kr. før skat. Kontakt Koncernchef Peter Engberg Jensen eller kommunikationsdirektør Nels Petersen på telefon eller Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Tlf CVR-nr kvartalsrapport /45

2 LEDELSESBERETNING HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr. 1. kvartal kvartal 2011 Året 2011 BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Basisindtægter af - forretningsdrift værdiregulering af derivater og erhvervsobligationer junior covered bonds fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger ekskl. særlige værdireguleringer Driftsomkostninger og afskrivninger særlige værdireguleringer mv Provision Indskydergarantifonden Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. realkredit mv Nedskrivninger på udlån mv. bank Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før kapitalomkostninger Nettorente mv. af hybrid kernekapital mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat er ekskl. værdiregulering og reklassifikation af strategiske aktier over egenkapitalen på i alt BALANCE I SAMMENDRAG ULTIMO Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker mv Realkreditudlån til dagsværdi Bankudlån ekskl. reverseforretninger Obligationer og aktier Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer til dagsværdi Efterstillede kapitalindskud hybrid kernekapital Efterstillede kapitalindskud supplerende kapital Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Periodens resultat i procent af gnsn. egenkapital p.a. 9,6 6,5 2,0 Basisindtjening før nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. 7,5 5,8 5,5 Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. 4,0 3,8 2,9 Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift 57,9 64,6 62,1 Nedskrivninger på udlån (korrektivkonto) realkredit Nedskrivninger på udlån (korrektivkonto) og hensættelser på garantier bank Periodens nedskrivningsprocent realkredit 0,04 0,02 0,10 Periodens nedskrivningsprocent bank 0,09 0,03 0,42 Solvensprocent 17,2 18,6 17,1 Kernekapitalprocent eksklusive hybrid kernekapital 14,2 15,3 13,9 Gnsn. antal heltidsansatte medarbejdere Særlige værdireguleringer mv. omfatter værdiregulering af visse personaleydelser og domicilejendomme samt refusion af moms og lønsumsafgift for perioden /45 1. kvartalsrapport 2012

3 1. KVARTALSRAPPORT 2012 LEDELSESBERETNING NYKREDIT REALKREDIT KONCERNENS RESULTAT Koncernens resultat før skat blev mio. kr. mod mio. kr. i 1. kvartal Koncernens resultat afspejler en vækst i udlånsaktiviteten på realkredit- og bankområdet, en faldende omkostningsprocent, stigning i nedskrivninger på realkreditudlån til privatkunder og mindre erhvervskunder og en høj beholdningsindtjening. Basisindtægter af forretningsdrift steg med 13,6% eller 295 mio. kr. til mio. kr., heraf bidrog Retail med en stigning på 194 mio. kr., Totalkredit Partnere 69 mio. kr. og Storkunder 28 mio. kr. Koncernens realkreditudlån til nominel værdi og bankudlån steg netto med 14,5 mia. kr. eller 1,3% til mia. kr. i forhold til primo året. Stigningen kan henføres til forretningsområderne Retail med 2,3 mia. kr., Totalkredit Partnere med 6,1 mia. kr. og Storkunder med 6,0 mia. kr. Koncernens nedskrivninger på udlån mv. udgjorde 494 mio. kr. mod 278 mio. kr. i 1. kvartal Periodens nedskrivninger relaterede sig primært til privatkunder og mindre erhvervskunder. Nedskrivninger i 1. kvartal 2012 udgjorde 0,04% af det samlede udlån på realkredit- og bankområdet. De individuelle nedskrivninger var stort set uændrede i forhold til primo året og udgjorde 5,4 mia. kr., mens gruppevise nedskrivninger blev øget med 138 mio. kr. til 1,6 mia. kr. Koncernens beholdningsindtjening blev mio. kr. mod 594 mio. kr. i 1. kvartal Indtjeningen kan primært henføres til den renterisikoafdækkede beholdning af danske og udenlandske realkreditobligationer og højtratede kreditobligationer. Nettoindtjeningen på obligationer, likviditet og renteinstrumenter blev mio. kr. På aktier og aktieinstrumenter udgjorde indtjeningen 33 mio. kr., mens avance fra salg af strategiske aktier yderligere bidrog med 63 mio. kr. før skat. Koncernens resultat efter skat på 1,3 mia. kr. og reguleringer over egenkapitalen medførte en stigning i egenkapitalen på 1,3 mia. kr. Egenkapitalen var herefter 56,6 mia. kr. Ny organisation Som følge af organisationsændringer i Nykredit koncernen er den regnskabsmæssige præsentation af forretningsområder ændret. Forretningsområderne omfatter herefter "Retail", " Totalkredit Partnere", "Storkunder" og "Koncernposter". Der henvises til afsnittet "Forretningsområder" for nærmere omtale heraf. Basisindtjening Basisindtægter af forretningsdrift Koncernens basisindtægter af forretningsdrift udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode året før en stigning på 13,6% eller 295 mio. kr. Realkreditvirksomhedens basisindtægter af forretningsdrift udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 1. kvartal 2011, svarende til en stigning på 15,7%. Koncernens bruttonyudlån på realkreditområdet steg i 1. kvartal 2012 med 33 mia. kr. til 67 mia. kr., svarende til en fordobling i forhold til samme periode året før. Stigningen kunne primært relateres til Retail (10,2 mia. kr.) og Totalkredit Partnere (21,8 mia. kr.) og afspejler en stigning i låneomlægninger som følge af en historisk lav rente, mens boligmarkedet fortsat udviser en lav ejendomsomsætning. Koncernens realkreditudlån til nominel værdi steg med 14,3 mia. kr. til mia. kr. i forhold til ultimo Bankvirksomhedens basisindtægter af forretningsdrift steg i 1. kvartal 2012 samlet med 63 mio. kr. til 839 mio. kr., svarende til en stigning på 8,0%. Væksten vedrører primært Markets og Asset Management. Koncernens bankudlån var på uændret niveau i forhold til primo året og udgjorde 55,9 mia. kr. Indlån faldt fra 57,4 primo året til 56,7 mia. kr. Der er således fortsat tale om en relativt afdæmpet efterspørgsel efter udlån samt en betydelig konkurrence på indlånsmarkedet. Værdiregulering af derivater og erhvervsobligationer En række kunder med variabelt forrentede realkreditlån har afdækket deres renterisiko gennem swapforretninger med en fast rente på typisk 4-5%. Bankens renterisiko på disse forretninger er begrænset, idet risikoen løbende afdækkes på det internationale marked. For de erhvervskunder, der ikke stiller sikkerhed, har banken fået en øget kreditrisiko. Som følge heraf er der foretaget en justering af markedsværdien på derivater med -190 mio. kr. mod +21 mio. kr. i 1. kvartal Endvidere er der foretaget kursreguleringer af erhvervsobligationer på 20 mio. kr. mod 27 mio. kr. i 1. kvartal Junior covered bonds Koncernen har udstedt junior covered bonds til nominel værdi for i alt 39,8 mia. kr. mod 31,4 mia. kr. ultimo 2011 til brug for supplerende sikkerhedsstillelse for særligt dækkede obligationer. Nettorenteudgiften vedrørende junior covered bonds blev 79 mio. kr. mod 43 mio. kr. i samme periode året før. Basisindtægter af fonds Basisindtægter af fonds udgjorde 89 mio. kr. mod 131 mio. kr. året før. Dette skyldes et fald i Nationalbankens udlånsrente (risikofri rente). Driftsomkostninger og afskrivninger ekskl. særlige værdireguleringer mv. Koncernens omkostninger eksklusive særlige værdireguleringer mv. og provision vedrørende Indskydergarantifonden udgjorde mio. kr., svarende til en stigning på 1,8% sammenlignet med 1. kvartal Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift blev 57,9 mod 64,6 i 1. kvartal Driftsomkostninger og afskrivninger særlige værdireguleringer mv. Særlige værdireguleringer mv. udgjorde en nettoindtægt på 175 mio. kr. mod en udgift på 34 mio. kr. i 1. kvartal kvartalsrapport /45

4 LEDELSESBERETNING Særlige værdireguleringer af visse personaleydelser udgjorde en indtægt på 238 mio. kr. i 1. kvartal 2012 og kan primært henføres til koncernens seniorordning, der blev opsagt primo Modsat er resultatet negativt påvirket af en hensættelse på 63 mio. kr. vedrørende personalereduktioner. Provision - Indskydergarantifonden Der er i 1. kvartal 2012 indbetalt 8 mio. kr. til Indskydergarantifonden, der vedrører en regulering til nødlidende banker i Nedskrivninger på udlån mv. Koncernens nedskrivninger på udlån mv. blev 494 mio. kr. mod 278 mio. kr. i 1. kvartal Periodens nedskrivninger på udlån fordeler sig på Retail med 321 mio. kr., Totalkredit Partnere med 152 mio. kr. og Storkunder med 21 mio. kr. Periodens nedskrivninger på realkredit- og bankudlån i Retail blev 321 mio. kr. svarende til 0,07% af udlånet, og kunne primært henføres til privatkunder og mindre erhvervsvirksomheder. Til sammenligning udgjorde nedskrivningerne 263 mio. kr. i 1. kvartal I Totalkredit Partnere udgjorde nedskrivninger på realkreditudlån 152 mio. kr. svarende til 0,03% af udlånet mod 50 mio. kr. i samme periode året før. Strategiske aktier reguleret via egenkapitalen Strategiske aktier, der primært omfatter pengeinstitutaktier, har resulteret i en samlet regulering på 148 mio. kr. efter skat. Af reguleringen kan 213 mio. kr. henføres til værdiregulering af de strategiske aktier over egenkapitalen, mens -65 mio. kr. er en reklassifikation fra egenkapitalen til resultatopgørelsen, som vedrører avance fra salg af strategiske aktier. Datterselskaber Totalkredit Totalkredits resultat før skat udgjorde 175 mio. kr. mod 203 mio. kr. i samme periode året før. Der henvises til 1. kvartalsrapport 2012 for Totalkredit A/S. Nykredit Bank Nykredit Bank koncernens resultat før skat udgjorde 152 mio. kr. mod 215 mio. kr. i samme periode året før. Der henvises til 1. kvartalsrapport 2012 for Nykredit Bank koncernen. FORVENTNINGER TIL 2012 Koncernens forventninger til året som helhed fastholdes uændret i forhold til udmeldingen ved offentliggørelsen af årsrapporten for Beholdningsindtjening Koncernens beholdningsindtjening udgjorde mio. kr. mod 594 mio. kr. i samme periode året før. Beholdningsindtjeningen på obligationer, likviditet og renteinstrumenter blev mio. kr. På aktier og aktieinstrumenter, der værdireguleres over driften, udgjorde beholdningsindtjeningen 33 mio. kr. Herudover indeholder beholdningsindtjeningen avance fra salg af strategiske aktier med 63 mio. kr. før skat. Beholdningsindtjeningen kan primært henføres til indtjening på den renterisikomæssigt afdækkede beholdning af danske og udenlandske realkreditobligationer og højtratede kreditobligationer, samt realisation af aktier klassificeret som disponible for salg. Nykredits fondsbeholdning er primært investeret i danske og europæiske realkreditobligationer samt højtratede kreditobligationer. Nykredit har ingen eksponering mod sydeuropæiske stats- og realkreditobligationer. Renterisikoen i beholdningen er i vid udstrækning reduceret ved modgående salg af statsobligationer eller ved brug af rentederivater. Nettorente mv. af hybrid kernekapital mv. Koncernen har optaget hybrid kernekapital for i alt 11,2 mia. kr., hvilket er uændret sammenlignet med samme periode året før. Resultatet er påvirket af en nettorenteudgift mv. på 115 mio. kr. i 1. kvartal 2012, hvilket er uændret i forhold til samme periode sidste år. Skat Skat af årets resultat er beregnet til 442 mio. kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 24,7. 4/45 1. kvartalsrapport 2012

5 LEDELSESBERETNING NYKREDIT REALKREDIT KONCERNENS EGENKAPITAL OG SOLVENS Egenkapital Koncernens egenkapital inklusive indregning af periodens resultat mv. steg med 1,3 mia. kr. og udgjorde 56,6 mia. kr. ultimo 1. kvartal Koncernens solvensbehov udgjorde ultimo 1. kvartal ,7%. Beregning af kapitalkravet for kreditrisiko sker på grundlag af de mest avancerede IRB-metoder på størstedelen af udlånsbalancen. Kapitalkravet for markedsrisiko opgøres primært ved anvendelse af en Value-at-Risk-model, og kapitalkravet for operationel risiko opgøres ved brug af basisindikatormetoden. I koncernregnskabet har Nykredit i henhold til IAS 39 valgt at klassificere koncernens strategiske anlægsaktier som "disponible for salg". De strategiske anlægsaktier omfatter bl.a. aktier i lokale og regionale pengeinstitutter. Den løbende værdiregulering af disse aktier indregnes via egenkapitalen. Værdireguleringen via egenkapitalen i koncernregnskabet udgjorde 213 mio. kr. i 1. kvartal Den samlede værdi af aktier klassificeret som disponible for salg udgjorde mio. kr. ultimo 1. kvartal Nykredits anvendelse af modeller til brug for beregningen af kapitalkrav er beskrevet i afsnittet Koncernens risikostyring og i rapporten Risiko- og kapitalstyring 2011, som findes på nykredit.dk/rapporter. Nykredit Realkredit A/S Nykredit Realkredit A/S' kernekapitalprocent inklusive hybrid kernekapital udgjorde 15,7, mens kernekapitalprocenten eksklusive hybrid kernekapital udgjorde 13,0. Solvensprocenten udgjorde 15,7. Solvensbehovet udgjorde til sammenligning 9,5%. Der er i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder foretaget reklassifikation fra egenkapitalen til resultatopgørelsen af realiserede kursgevinster fra salg af strategiske aktier. Reklassifikationen har netto påvirket periodens resultat efter skat positivt med 65 mio. kr. Kapitalkravet udgjorde efter overgangsreglerne 33,9 mia. kr. svarende til, at solvensprocenten mindst skal være 8,8. Basiskapital og solvens Koncernens basiskapital udgjorde 60,6 mia. kr., og de risikovægtede poster udgjorde 352 mia. kr., svarende til en solvensprocent på 17,2. Koncernens kapitalkrav udgjorde 28,2 mia. kr., og kernekapitalprocenten eksklusive hybrid kernekapital udgjorde 14,2 ultimo 1. kvartal Egenkapital- og basiskapitaludvikling Mio. kr Egenkapital primo Udbetalt udbytte Periodens resultat Dagsværdiregulering af aktier disponible for salg Reklassifikation til resultatopgørelsen af urealiseret kurstab af aktier disponible for salg Realiserede nettokursreguleringer af aktier disponible for salg Andre reguleringer Egenkapital ultimo Opskrivningshenlæggelser overført til supplerende kapital Foreslået udbytte Immaterielle aktiver, herunder goodwill Aktiverede skatteaktiver Hybrid kernekapital Andre fradrag i kernekapitalen Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Supplerende kapital i alt Fradrag i basiskapital Basiskapital i alt efter fradrag Note: Basiskapital og solvens er yderligere specificeret på side I henhold til 28 i Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital skal visse investeringer i kredit- og finansieringsinstitutter fradrages med 50% i hhv. kernekapitalen og den supplerende kapital. 1. kvartalsrapport /45

6 LEDELSESBERETNING TILSTRÆKKELIG BASISKAPITAL OG SOLVENSBEHOV Tilstrækkelig basiskapital er den kapital, som ledelsen vurderer, der som minimum kræves for at dække alle væsentlige risici. Solvensbehovet beregnes som tilstrækkelig basiskapital i procent af risikovægtede poster. Koncernens solvensbehov udgør 9,7%. I rapporten Risiko- og kapitalstyring 2011, som findes på nykredit.dk/rapporter, er der en detaljeret beskrivelse af opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov i Nykredit koncernen samt alle koncernens selskaber. Den tilstrækkelige basiskapital består i Nykredit af to komponenter Søjle I og Søjle II. Søjle I Søjle I-kapitalen dækker kreditrisiko, markedsrisiko, operationel risiko og risiko på egne ejendomme. Søjle II Søjle II består af kapital til dækning af andre risici og et øget kapitalkrav under en konjunkturnedgang. Kapitalkravet under en konjunkturnedgang fastlægges ved brug af stresstest. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSPERIODENS AFSLUTNING Sparekassen Østjylland og Spar Salling Nykredits mellemværende med Sparekassen Østjylland i form af efterstillede kapitalindskud andrager 19 mio. kr. Beløbet er ikke udgiftsført i kvartalsregnskabet. Nykredit har ikke haft tabsgivende mellemværender med Spar Salling. I perioden frem til offentliggørelsen af 1. kvartalsrapport 2012 er der herudover ikke indtruffet væsentlige begivenheder. Basiskapital og solvens Mio. kr Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Kapitalkrav i alt Basiskapital Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital 14,2 15,3 13,9 Kernekapitalprocent 17,2 18,6 17,1 Solvensprocent 17,2 18,6 17,1 Solvenskrav, % 8,0 8,0 8,0 Solvensbehov (Søjle I og Søjle II), % 9,7 9,7 9,6 Vægtede poster i alt Kapitalkravet er underlagt en overgangsregel i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens overgangsbestemmelser. Kapitalkravet skal som minimum udgøre 80% af kapitalkravet opgjort under Basel I. Kapitalkrav i alt med overgangsregel er 49,3 mia. kr. ultimo 1. kvartal Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Mio. kr Kreditrisiko Markedsrisiko heraf Stresset VaR Operationel risiko Risiko på egne ejendomme Søjle I i alt Forringet konjunkturforløb (stresstest mv.) Andre forhold Model- og beregningsusikkerhed Solvensbuffer i Nykredit Bank Søjle II i alt Tilstrækkelig basiskapital i alt Risikovægtede poster i alt Solvensbehov (%) 9,7 9,7 9,6 1 Andre forhold omfatter vurdering af forhold som kontrolrisici, strategiske risici, eksterne risici, koncentrationsrisici, likviditetsrisici mv. 2 I Søjle II indgår et tillæg, der afspejler usikkerheden ved de valgte modeller. Som udgangspunkt anvendes et usikkerhedstillæg svarende til 10% af de beregnede risici. 6/45 1. kvartalsrapport 2012

7 FORRETNINGSOMRÅDER LEDELSESBERETNING Fra 1. januar 2012 er koncernens organisation ændret. Den ny organisation omfatter følgende overordnede forretningsområder: Retail, der er Nykredits privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder Totalkredit Partnere, der er koncernens formidling af realkreditudlån til privatkunder i lokale og regionale pengeinstitutter Storkunder, der er Corporate & Institutional Banking (CIB) samt forretningsenhederne Markets og Asset Management Koncernposter, der omfatter Treasury samt øvrige indtægter og omkostninger, der ikke er allokeret til de øvrige forretningsområder, herunder basisindtægter af fonds og beholdningsindtjeningen. Regnskaber for forretningsområderne er tilpasset den nye organisation, og sammenligningstal for 2011 er tilpasset organisationsændringen. Koncernens samlede basisindtjening efter nedskrivninger blev 553 mio. kr. mod 524 mio. kr. i 1. kvartal Koncernens markedsandel på realkredit blev for udlånsbestanden 42,9% og for bruttonyudlånet 45,7% mod hhv. 42,2% og 49,9% i 1. kvartal Markedsandelen for udlånsbestanden på realkredit for ejerboliger udgjorde 47,0% mod 46,1% i samme periode året før. Markedsandelen for udlånsbestanden på realkredit for erhvervsområdet udgjorde 37,1% mod 36,8% i samme periode året før. Bankudlånet var uændret i forhold til primo og udgjorde 55,9 mia. kr. ultimo 1. kvartal Indlånet udgjorde 56,7 mia. kr. ultimo 1. kvartal 2012 mod 57,4 mia. kr. primo året. Faldet i bankindlån kan henføres til et fald i Retail og Koncernposter med hhv. 0,9 mia. kr. og 0,4 mia. kr., modsvaret af en stigning i Storkunder på 0,6 mia. kr. Nykredit Mægler oplevede et fald på 2,6% i omsætningen fra solgte ejendomme i 1. kvartal 2011 til Realkreditudlånet steg i perioden med 14,3 mia. kr. til mia. kr. opgjort til nominel værdi. Nykredit koncernen realiserede et bruttonyudlån på 67 mia. kr. mod 34 mia. kr. i 1. kvartal Resultat af forretningsområder 1 Mio. kr. Retail Totalkredit Partnere Storkunder Koncernposter I alt 1. kvartal 2012 Basisindtægter af - kundeaktiviteter, brutto aflønning for distribution mv forretningsdrift i alt værdiregulering af derivater og erhvervsobligationer junior covered bonds fonds I alt Driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før kapitalomkostninger Nettorente mv. af hybrid kernekapital mv Resultat før skat Afkast Gnsn. forretningskapital i mio. kr Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. forretningskapital 3 7,9-0,4 25,8-6,7 1. kvartal 2011 Basisindtjening efter nedskrivninger Afkast Gnsn. forretningskapital i mio. kr Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. forretningskapital 3 12,4 3,0 26,4-7,0 1 Der henvises til note 2 i kvartalsregnskabet for et samlet forretningsområderegnskab med sammenligningstal. 2 I beholdningsindtjeningen indgår resultat af kapitalandele i associerede selskaber med 7 mio. kr. (2011: 8 mio. kr.). 3 Forretningskapital er opgjort som Nykredits interne kapitalopgørelse. 1. kvartalsrapport /45

8 LEDELSESBERETNING Resultat for Retail 1. kvt kvt Mio. kr. Basisindtægter af - forretningsdrift værdiregulering af derivater junior covered bonds I alt Driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 2 3 Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. realkredit mv Nedskrivninger på udlån mv. bank Basisindtjening efter nedskrivninger Aktivitet Mio. kr Realkredit Bruttonyudlån 1. kvartal * Bestand til nominel værdi ultimo Nedskrivninger i procent af udlån * 0,05 0,04 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger (korrektivkonto) i procent af udlån 0,38 0,36 Beholdning af overtagne ejendomme ultimo (stk.) Bank Udlån ultimo Indlån ultimo Nedskrivninger i procent af udlån * 0,31 0,20 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger (korrektivkonto) i procent af udlån 6,90 6,79 Garantier mv. ultimo Hensættelser på garantier mv. ultimo * Aktivitet opgjort for 1. kvartal 2012 og 1. kvartal Øvrige oplysninger er ultimo 1. kvartal 2012 og ultimo året Restanceprocent på realkreditudlån 75 dage efter decembertermin % 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Privat Landbrug Erhverv u. landbrug 1,25 1,17 0,63 RETAIL Forretningsområdet Retail omfatter koncernens aktiviteter med privatkunder samt små og mellemstore erhvervskunder, herunder landbrugskunder, boligudlejning, formuende privatkunder samt privatkunders ejendomme i Frankrig, Spanien og Tyskland, der er finansieret med dansk realkreditlån. Retail består herudover af aktiviteten i Nykredit Mægler A/S. Kunderne betjenes i Nykredits egne distributionskanaler, som på landsplan udgør 55 centre. Andre distributionskanaler er ejendomsmæglerbutikkerne i Nybolig og Estate. Forsikringer formidles i samarbejde med Gjensidige Forsikring. Kunderne i Retail tilbydes koncernens produkter inden for bank, realkredit, forsikring, pension, investering og gældspleje. Pr. 1. juni 2012 etableres et nyt landsdækkende salgs- og rådgivningscenter Nykredit Direkte, der betjener både privatkunder og erhvervskunder. Rådgivning via Nykredit Direkte er baseret på , telefon og internet. Aktivitet Det samlede realkreditudlån til nominel værdi steg med 3,0 mia. kr. til 436 mia. kr. ultimo 1. kvartal Bruttonyudlånet steg med 10,2 mia. kr. til 22 mia. kr. i 1. kvartal Bruttonyudlånet fordeler sig på privatkunder og erhvervskunder med hhv. 12 mia. kr. og 10 mia. kr. Bankudlån faldt fra 29,0 mia. kr. primo året til 28,3 mia. kr. ultimo 1. kvartal Resultat mv. Basisindtjening før nedskrivninger blev 537 mio. kr. mod 591 mio. kr. i 1. kvartal Basisindtægter af forretningsdrift blev mio. kr. mod mio. kr. i 1. kvartal Stigningen kan henføres til vækst i realkreditaktiviteten på 17% og en vækst i bankaktiviteten på 10%. Værdiregulering af derivater blev en udgift på 211 mio. kr. i 1. kvartal 2012 mod en indtægt på 15 mio. kr. i samme periode året før. Værdireguleringen kan primært henføres til enkelte kundeforhold. Driftsomkostninger steg med 10 mio. kr. til 760 mio. kr. i 1. kvartal 2012 i forhold til samme periode året før. Nedskrivninger på udlån udgjorde 229 mio. kr. for realkredit og 92 mio. kr. for bank mod samlet 263 mio. kr. i 1. kvartal Nedskrivninger i procent af udlån udgjorde 0,05 af realkreditudlånet og 0,31 af bankudlånet. De samlede nedskrivninger (korrektivkonto) ultimo 1. kvartal 2012 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. primo året. Korrektivkontoen fordelt på realkreditudlån og bankudlån udgjorde hhv mio. kr. og mio. kr. Ændringen i korrektivkontoen på 81 mio. kr. kan henføres til en stigning i de individuelle og gruppevise nedskrivninger med hhv. 33 og 48 mio. kr. Ved decemberterminen var 75-dages restancer på realkreditudlån i procent af forfaldne ydelser for Retail 0,99 mod 1,06 på samme tidspunkt i Ultimo 1. kvartal 2012 udgjorde beholdningen af overtagne ejendomme 277. I perioden er overtaget 104 og solgt 82 ejendomme. 8/45 1. kvartalsrapport 2012

9 LEDELSESBERETNING Resultat for Totalkredit Partnere 1. kvt kvt Mio. kr. Basisindtægter af - forretningsdrift junior covered bonds I alt Driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Aktivitet Mio. kr Realkredit Bruttonyudlån 1. kvartal * Bestand til nominel værdi ultimo Nedskrivninger i procent af udlån * 0,03 0,01 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger (korrektivkonto) i procent af udlån 0,16 0,15 Beholdning af overtagne ejendomme ultimo (stk.) * Aktivitet opgjort for 1. kvartal 2012 og 1. kvartal Øvrige oplysninger er ultimo 1. kvartal 2012 og ultimo året Restanceprocent på realkreditudlån 75 dage efter decembertermin % 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,08 0,03 0,04 0,07 0,26 0,50 0,32 0, TOTALKREDIT PARTNERE Totalkredit Partnere omfatter formidling af realkreditlån til privatkunder i Totalkredit-brandet gennem knap 100 lokale og regionale pengeinstitutter med tilsammen mere end filialer. Aktivitet Realkreditudlånet til nominel værdi steg med 6,1 mia. kr. til 480 mia. kr. ultimo 1. kvartal Bruttonyudlånet steg med 21,8 mia. kr. til 36,2 mia. kr. i 1. kvartal Resultat mv. Basisindtjening før nedskrivninger blev 144 mio. kr. mod 108 mio. kr. i 1. kvartal Basisindtægter af forretningsdrift blev 419 mio. kr. mod 350 mio. kr. i 1. kvartal Stigningen afspejler en stigning i låneomlægningen som følge af den historisk lave rente. Nettoudgiften vedrørende junior covered bonds blev 47 mio. kr. mod 25 mio. kr. i Driftsomkostninger var på niveau med samme periode året før og udgjorde 100 mio. kr. Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgjorde 128 mio. kr., som primært omfatter afskrivninger på distributionsrettigheder opnået i forbindelse med Nykredits køb af Totalkredit. Realiserede tab, svarende til den kontante del af lånet, der er placeret ud over 60% af ejendommens belåningsværdi på låneudmålingstidspunktet, modregnes i fremtidige provisionsbetalinger fra Totalkredit til pengeinstitutterne. Nedskrivninger på udlån blev en nettoudgift på 152 mio. kr. efter modregning i provisioner til pengeinstitutterne med i alt 46 mio. kr. mod en nettoudgift på 50 mio. kr. i 1. kvartal Nedskrivninger udgjorde 0,03% af udlånet. De samlede nedskrivninger (korrektivkonto) ultimo 1. kvartal 2012 udgjorde 775 mio. kr. mod 704 mio. kr. primo året. Ændringen i korrektivkontoen på 71 mio. kr. kan henføres til en stigning i de individuelle nedskrivninger på 31 mio. kr. og en stigning i de gruppevise nedskrivninger med 40 mio. kr. Ved decemberterminen var 75-dages restancer på realkreditudlån i procent af forfaldne ydelser 0,29 mod 0,32 på samme tidspunkt i Siden årets begyndelse er der overtaget 49 ejendomme og solgt 40 ejendomme. Beholdningen af overtagne ejendomme udgjorde 94 ved udgangen af 1. kvartal kvartalsrapport /45

10 LEDELSESBERETNING Resultat for Storkunder 1. kvt kvt Mio. kr. Basisindtægter af - forretningsdrift værdiregulering af derivater og erhvervsobligationer junior covered bonds -4-3 I alt Driftsomkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 1 1 Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. realkredit mv Nedskrivninger på udlån mv. bank 1-48 Basisindtjening efter nedskrivninger Indtægter fra kundeaktivitet 1. kvt kvt Mio. kr. Bruttoindtægter før aflønning for distribution mv. - Markets Asset Management CIB I alt Aflønning for distribution mv. - Markets Asset Management CIB I alt Basisindtægter efter aflønning for distribution mv. - Markets Asset Management CIB I alt STORKUNDER Forretningsområdet Storkunder omfatter aktiviteter med koncernens største og mest komplekse erhvervskunder, alment boligbyggeri samt realkreditudlån til erhvervskunder med ejendomme i udlandet. Forretningsområdet Storkunder varetager herudover koncernens forretninger inden for værdipapirhandel og afledte finansielle instrumenter, kapitalforvaltning og formuepleje samt pensionsrådgivning. Storkunder består af forretningsenhederne Corporate & Institutional Banking (CIB), Markets og Asset Management. Resultat mv. Basisindtjening før nedskrivninger blev 427 mio. kr. mod 389 mio. kr. i 1. kvartal Basisindtægter af forretningsdrift blev 596 mio. kr. mod 568 mio. kr. i 1. kvartal Markets og Asset Managements bruttoindtægter fra kundeaktiviteter udgjorde 484 mio. kr. fordelt med 278 mio. kr. i Markets og 206 mio. kr. i Asset Management, hvilket svarede til en samlet fremgang på 48 mio. kr. i forhold til 1. kvartal Resultatet er præget af øget aktivitet og kundetilgang i Markets samt vækst i både formue under forvaltning og administration i Asset Management. Bruttoindtægter fra kundehandel forankres i de områder, der er produktleverandør (Markets og Asset Management). Fordelingen af indtægter til øvrige områder sker herefter i form af en 100% fordeling af de indtægter, der kan henføres til de respektive kundeområders salgs- og distributionsopgaver. Tilsvarende foretages en fordeling af produktleverandørens omkostninger til kundeområderne. Markets og Asset Managements indtjening efter afregning for distribution udgjorde 265 mio. kr. mod 238 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal Driftsomkostninger var uændret i forhold til samme periode sidste år og blev 205 mio. kr. i 1. kvartal Nedskrivninger på udlån udgjorde 20 mio. kr. for realkredit og 1 mio. kr. for bank mod en samlet nettoindtægt på 30 mio. kr. i 1. kvartal Nedskrivninger i procent af udlån udgjorde 0,01 af realkreditudlånet og 0,16 af bankudlånet. De samlede nedskrivninger (korrektivkonto) ultimo 1. kvartal 2012 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. primo året. Ændringen i korrektivkontoen på 37 mio. kr. kan henføres til et fald i de individuelle nedskrivninger på 9 mio. kr. og en stigning i de gruppevise nedskrivninger på 46 mio. kr. 10/45 1. kvartalsrapport 2012

11 LEDELSESBERETNING Aktivitet for Storkunder Realkredit Bruttonyudlån 1. kvartal * Bestand til nominel værdi ultimo Nedskrivninger i procent af udlån * 0,01 0,01 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger (korrektivkonto) i procent af udlån 0,13 0,14 Beholdning af overtagne ejendomme ultimo (stk.) 7 7 Bank Udlån ultimo Indlån ultimo Nedskrivninger i procent af udlån * 0,16-0,17 Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger (korrektivkonto) i procent af udlån 7,86 7,97 Garantier mv. ultimo Hensættelser på garantier mv. ultimo 9 51 Formue under forvaltning Aktivitet Det samlede realkreditudlån til nominel værdi steg med 5,2 mia. kr. til 167 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal Bruttonyudlånet steg med 1,3 mia. kr. til 9 mia. kr. i 1. kvartal Af stigningen i bruttonyudlånet kan 2 mia. kr. henføres til internationale aktiviteter. Bankudlånet steg med 0,8 mia. kr. i forhold til primo året til 24,9 mia. kr. ultimo 1. kvartal Bankindlånet var uændret i forhold til primo året og udgjorde 20 mia. kr. ultimo 1. kvartal Indtjeningen i Asset Management viste en positiv udvikling. Formue under forvaltning udgjorde 103 mia. kr. ultimo 1. kvartal 2012, svarende til en stigning på 2 mia. kr. i forhold til primo året. Formue under administration steg med 73 mia. kr. og udgjorde 407 mia. kr. ultimo 1. kvartal Restancer Ved decemberterminen var 75-dages restancer på realkreditudlån i procent af de samlede forfaldne ydelser for Storkunder 0,32 mod 0,30 på samme tidspunkt i Siden årets begyndelse er der overtaget 1 ejendom og solgt 1 ejendom. Beholdningen af overtagne ejendomme udgjorde 7 ved udgangen af 1. kvartal Formue under administration Nykredit Portefølje Administration A/S heraf Nykredit koncernens investeringsforeninger * Aktivitet opgjort for 1. kvartal 2012 og 1. kvartal Øvrige oplysninger er ultimo 1. kvartal 2012 og ultimo året Restanceprocent på realkreditudlån 75 dage efter decembertermin for Storkunder % 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,77 0,84 0,32 0,14 0,16 0,07 0,09 0,10 0,12 0,30 0, kvartalsrapport /45

12 LEDELSESBERETNING Resultat for Koncernposter 1. kvt kvt Mio. kr. Basisindtægter af - forretningsdrift fonds I alt 7 45 Driftsomkostninger Driftsomkostninger særlige værdireguleringer Provision til Indskydergarantifonden 8 70 Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv. bank Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før kapitalomkostninger Nettorente mv. af hybrid kernekapital mv Resultat før skat Aktivitet Mio. kr Bank Udlån ultimo Indlån ultimo Nedskrivninger ultimo korrektivkonto - Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger 2 - Nedskrivninger (korrektivkonto) i procent af udlån 3,32 3,32 Garantier mv. ultimo Hensættelser på garantier mv. ultimo - - Oplysninger er ultimo 1. kvartal 2012 og ultimo året KONCERNPOSTER I regnskabet for forretningsområderne er der en række resultat- og balanceposter, der ikke allokeres til forretningsområderne. Disse medregnes under "Koncernposter" og omfatter omkostninger til enkelte stabsfunktioner, it-udviklingsomkostninger samt indbetalinger til Indskydergarantifonden. Koncernposter omfatter endvidere koncernens samlede afkast på fondsbeholdningen, som er summen af "Basisindtægter af fonds" og "Beholdningsindtjening". Aktiviteten i koncernenheden Treasury samt selskaberne Nykredit Ejendomme A/S og Ejendomsselskabet Kalvebod A/S indgår endvidere i "Koncernposter". Basisindtægter af fonds Koncernens basisindtægter af fonds udgjorde 89 mio. kr. mod 131 mio. kr. i 1. kvartal Faldet kan henføres til et fald i Nationalbankens gennemsnitlige udlånsrente fra 1,05% i 1. kvartal 2011 til 0,70%. Basisindtægter af fonds er det afkast, der kunne være opnået ved placering af koncernens investeringsbeholdninger til den risikofrie rente. Derudover indeholder basisindtægterne af fonds nettorenteudgifter vedrørende supplerende kapital og købet af Totalkredit. Driftsomkostninger Driftsomkostninger blev 183 mio. kr. mod 155 mio. kr. i 1. kvartal Særlige værdireguleringer mv. som omfatter værdiregulering af visse personaleydelser og domicilejendomme blev en nettoindtægt på 175 mio. kr. i 1. kvartal 2012 mod en udgift på 34 mio. kr. i samme periode året før. Nettoindtægten er påvirket af en værdiregulering på 238 mio. kr., der primært vedrører en regulering af koncernens seniorordning, der blev opsagt primo Modsat er posten negativt påvirket af en hensættelse på 63 mio. kr. vedrørende personalereduktioner. Basisindtjening før nedskrivninger blev et underskud på 61 mio. kr. mod et underskud på 285 mio. kr. i 1. kvartal Beholdningsindtjening Koncernens beholdningsindtjening udgjorde mio. kr. mod 594 mio. kr. i 1. kvartal Beholdningsindtjeningen på obligationer, likviditet og renteinstrumenter blev mio. kr. i 1. kvartal På aktier og aktieinstrumenter, der værdireguleres over driften, udgjorde beholdningsindtjeningen 33 mio. kr. Herudover indeholder beholdningsindtjeningen avance fra salg af strategiske aktier på 63 mio. kr. før skat. Beholdningsindtjeningen er den merindtjening, der opnås ved investering i aktier, obligationer og afledte finansielle instrumenter ud over den risikofrie rente samt realisation af aktier klassificeret som disponible for salg og kursregulering af Kalvebod-udstedelser. Kurs- og rentemarginaler i tilknytning til realkreditforretningen i Nykredit Realkredit og Totalkredit samt handelsaktiviteterne i Markets medregnes ikke i beholdningsindtjeningen, men føres under basisindtægter af forretningsdrift. Beholdningsindtjeningen omfatter endvidere en nettoudgift på 20 mio. kr. for Nykredits Holdings garanti for enkelte ekstraordinære store tab i Nykredit Bank. 12/45 1. kvartalsrapport 2012

13 UDLÅN LEDELSESBERETNING Boligprisudviklingen i Danmark Indeks 100 = 1. kvartal Parcel- og rækkehuse hele landet Ejerlejligheder hele landet Ejerlejligheder Region Hovedstaden Ejerlejligheder Københavns by Kilde: Realkreditrådet Koncernens samlede udlån udgjorde mia. kr. mod mia. kr. primo året. Det samlede udlån omfatter realkreditudlån til nominel værdi og bankudlån ekskl. reverseforretninger. Koncernens realkreditudlån målt til dagsværdi udgjorde mia. kr. mod mia. kr. primo året. Koncernens realkreditudlån til nominel værdi ekskl. restancer steg med 14 mia. kr. i 1. kvartal 2012 til mia. kr. Koncernens bankudlån udgjorde 55,9 mia. kr. mod 55,8 mia. kr. primo året en stigning på 0,1 mia. kr. Koncernens reverseforretninger udgjorde 32,8 mia. kr. mod 22,0 mia. kr. primo året. De samlede nedskrivninger (korrektivkonto) på realkredit- og bankudlån udgjorde mio. kr. mod mio. kr. primo året. Koncernen har ultimo 1. kvartal 2012 ikke foretaget nedskrivninger (korrektiver) på tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker eller reverseforretninger. Koncernens garantier udgjorde 11,0 mia. kr. mod 10,1 mia. kr. primo året. Udlån og garantier og nedskrivninger på udlån mv. Udlån og garantier Nedskrivninger på udlån (korrektivkonto) og hensættelser på garantier Nedskrivninger på udlån, resultateffekt Mio. kr Året 2011 Realkreditudlån 1 Nykredit Realkredit Totalkredit I alt Heraf restancer Bankudlån 3 Nykredit Bank Engagementer under afvikling I alt Reverseforretninger Garantier Nedskrivningsprocenter 6 Nykredit Realkredit - - 0,31 0,30 0,04 0,10 Totalkredit - - 0,16 0,15 0,03 0,09 I alt - - 0,25 0,23 0,04 0,10 Nykredit Bank - - 5,05 5,12 0,18 0,80 Engagementer under afvikling ,52 38,17 1,09-2,52 I alt - - 7,16 7,15 0,23 0,60 1 Realkreditudlån opgjort til nominel værdi inkl. restancer. 2 Ekskl. koncerninternt udlån på mio. kr. (2011: mio. kr.). 3 Bankudlån opgjort efter nedskrivninger (korrektivkonto). 4 Ekskl. koncerninternt udlån på 114 mio. kr. (2011: 125 mio. kr.). 5 Fra det tidligere Forstædernes Bank. 6 Nedskrivningsprocenter er ekskl. reverseforretninger og garantier. 1. kvartalsrapport /45

14 LEDELSESBERETNING REALKREDITUDLÅN Koncernens krediteksponering på realkreditudlån til nominel værdi, inkl. restancer, udgjorde mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2012 mod mia. kr. primo året en stigning på 14 mia. kr. Af stigningen udgør udlån til ejerboliger 7 mia. kr. Sikkerhedsgrundlaget bag realkreditudlånet er fortsat stærkt. Hertil kommer, at realkreditudlån ydet via Totalkredit er omfattet af modregningsaftaler, der betyder, at Totalkredit kan modregne en del af de realiserede tab på realkreditudlån i fremtidige provisionsbetalinger til et pengeinstitut. Realkreditudlånets sikkerhedsmæssige placering fremgår nedenfor, hvor de enkelte lån er sat i forhold til den enkelte ejendoms estimerede værdi ved udgangen af 1. kvartal Stigningen i nedskrivningerne kunne primært henføres til ejerboliger. De samlede nedskrivninger til ejerboliger steg i 1. kvartal 2012 med 128 mio. kr. fordelt med 50 mio. kr. på individuelle nedskrivninger og 78 mio. kr. på gruppevise nedskrivninger. Nedskrivningerne ultimo fordeler sig på ejerboliger og erhverv mv. med henholdsvis mio. kr. og mio. kr. Koncernens samlede nedskrivninger (korrektivkonto) udgør 0,25% af det samlede realkreditudlån mod 0,23% primo året. Resultateffekt Periodens nedskrivninger på realkreditudlån blev 401 mio. kr. mod 252 mio. kr. i 1. kvartal Af periodens nedskrivninger på udlån kan 282 mio. kr. eller godt 70% henføres til ejerboliger. Nedskrivninger (korrektivkonto) på realkreditudlån Koncernens samlede nedskrivninger (korrektivkonto) på realkreditudlån steg med 172 mio. kr. i 1. kvartal 2012 og udgjorde mio. kr. ultimo 1. kvartal Koncernens individuelle nedskrivninger på realkreditudlån udgjorde mio. kr. mod mio. kr. primo året, mens gruppevise nedskrivninger på realkreditudlån udgjorde mio. kr. mod mio. kr. primo året. Restgældens risikomæssige placering i forhold til estimerede ejendomsværdier LTV (loan-to-value) LTV- LTV- Mio. kr./% Over 80 I alt median % 1 gnsn. % 2 Ejerbolig Privat udlejning Industri og håndværk Kontor og forretning Landbrug Alment byggeri Øvrige I alt ultimo 1. kvartal I alt ultimo Note: Tallene er faktiske belåningsprocenter inklusive eventuelle medfinansierede omkostninger. Garantierne fra offentlige myndigheder reducerer kreditrisikoen på støttet boligbyggeri, der indgår som en del af udlånet til alment byggeri. Derfor giver LTV-tal for alment byggeri ikke relevant risikoinformation. 1 Opgjort som placeringen af restgældens midterste krone i forhold til den estimerede ejendomsværdi. 2 Opgjort som placeringen af restgældens yderste krone i forhold til den estimerede ejendomsværdi. Nedskrivninger på realkreditudlån fordelt på ejendomskategorier 1 Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i alt Resultateffekt i alt Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i alt Resultateffekt i alt Mio. kr. Ejerbolig Privat udlejning Industri og håndværk Kontor og forretning Landbrug Alment byggeri Øvrige I alt Fordelingen på ejendomskategorier er ikke direkte sammenlignelig med koncernens forretningsområder. 14/45 1. kvartalsrapport 2012

15 LEDELSESBERETNING Restanceprocent 75 dage efter termin. Restance af samlet terminsydelse Obl.restgæld berørt af restancer af samlet obl.restgæld Obl.restgæld berørt af restancer Termin % % Mia. kr December 0,58 0,71 7,7 - September 0,60 0,67 7,1 - Juni 0,56 0,66 7,0 - Marts 0,66 0,66 6, December 0,62 0,74 7,7 Restanceprocent på realkreditudlån 75 dage efter decembertermin % Overtagne ejendomme I 1. kvartal 2012 har koncernen overtaget 154 ejendomme og solgt 123. Beholdningen af ejendomme udgjorde 378 ved udgangen af 1. kvartal 2012 mod 347 ejendomme primo året. Af beholdningen ultimo 1. kvartal 2012 udgjorde ejerboliger 249. Restancer Ved decemberterminen var koncernens restancer på realkreditudlån i procent af de samlede forfaldne ydelser 0,58. Til sammenligning var restanceprocenten 0,62 på samme tidspunkt året før. BANKUDLÅN Koncernens krediteksponering på bankudlån mv. udgjorde 99,8 mia. kr. mod 87,9 mia. kr. primo året, svarende til en stigning på 11,9 mia. kr. Stigningen kan primært henføres til øgede reverse udlån, der steg med 10,8 mia. kr. til 32,8 mia. kr. Forøgelsen kan blandt andet henføres til aktiviteten i filialen i Stockholm. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,97 0,88 0,92 0,58 0,47 0,44 0,45 0,46 0,15 0,16 0, Af den samlede krediteksponering udgjorde bankudlån 55,9 mia. kr. mod 55,8 mia. kr. primo året. Bankudlånet før nedskrivninger var 60,2 mia. kr. mod 60,0 mia. kr. primo året. Nedskrivninger (korrektivkonto) på bankudlån Nedskrivninger på udlån (korrektivkonto) udgjorde mio. kr. mod mio. kr. primo året. Koncernens individuelle nedskrivninger på bankudlån udgjorde mio. kr. mod mio. kr. primo året et fald på 42 mio. kr., mens gruppevise nedskrivninger på bankudlån udgjorde 371 mio. kr. mod 308 mio. kr. primo året en stigning på 63 mio. kr. Bankudlån og garantier Mio. kr Bankudlån Engagementer under afvikling Reverseforretninger Garantier I alt Fra det tidligere Forstædernes Bank. Nedskrivninger på bankudlån og hensættelser på garantier Mio. kr. 1. kvt Året 2011 Retail Storkunder ekskl. engagementer under afvikling 6 62 Engagementer under afvikling Nedskrivninger i alt før hensættelser Hensættelser på garantier I alt Fra det tidligere Forstædernes Bank. Nedskrivninger på Retail blev reduceret med 20 mio. kr. til mio. kr., mens nedskrivninger på Storkunder eksklusive engagementer under afvikling udgjorde 683 mio. kr. mod 679 mio. kr. ultimo Nedskrivningerne på porteføljen af engagementer under afvikling blev forøget med 35 mio. kr. til mio. kr. Garantier Koncernen udsteder løbende garantier, herunder garantier stillet over for realkreditinstitutter i forbindelse med etablering af realkreditlån. De samlede garantier udgjorde 11,0 mia. kr. mod 10,1 mia. kr. primo året. Ultimo 1. kvartal 2012 var der foretaget hensættelser på garantier for 69 mio. kr. mod 114 mio. kr. primo året. 1. kvartalsrapport /45

16 LEDELSESBERETNING Resultateffekt Periodens nedskrivninger på udlån udgjorde 93 mio. kr. mod 26 mio. kr. i 1. kvartal 2011, mens hensættelser på garantier mv. udgjorde en nettotilbageførsel på 45 mio. kr. i 1. kvartal Til sammenligning udgjorde hensættelser på garantier 24 mio. kr. i 1. kvartal Udviklingen i nedskrivningerne på udlån kan primært henføres til, at 1. kvartal 2011 var påvirket af betydelige tilbageførsler på 75 mio. kr. vedrørende porteføljen af engagementer under afvikling mod en udgift på 37 mio. kr. i 1. kvartal Nedskrivninger på bankudlån (korrektivkonto) og hensættelser på garantier Mio. kr. Hensættelser på garantier Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger I alt Hensættelser på garantier Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger I alt Retail Storkunder ekskl. engagementer under afvikling Engagementer under afvikling Koncernposter I alt Fra det tidligere Forstædernes Bank. Bankudlån og garantier fordelt på brancher Udlån og garantier Nedskrivninger og hensættelser Mio. kr Offentlige Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt Fordelingen er baseret på den offentlige branchestatistik og er derfor ikke direkte sammenlignelig med bankens forretningsområder. Fordelingen er baseret på den officielle standard DB07. 16/45 1. kvartalsrapport 2012

17 LIKVIDITET OG FUNDING LEDELSESBERETNING Realkreditvirksomhed Stresstest af likviditet (Moody's Global Methodology) Mia. kr Note: Likviditet fremskaffet ved udstedelse af junior covered bonds er inkluderet frem til udløb af disse. Bankvirksomhed Likviditet i forhold til lovkrav 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% LIKVIDITET Nykredit har struktureret sit udlån på en måde, som sikrer en høj likviditet. Hovedparten af koncernens udlån er realkreditudlån finansieret med realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer efter matchfunding-princippet. Realkreditkunderne indbetaler terminsydelser før eller senest samtidig med, at Nykredit skal udbetale midlerne til obligationsejerne, og realkreditudlånet og fundingen heraf er derfor likviditetspositiv. Hertil kommer, at udlånet i Nykredit Bank er finansieret af indlån. Koncernens egenkapital og kapitalmarkedsfinansiering ekskl. realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer er placeret i likvide danske og europæiske stats- og realkreditobligationer (covered bonds). Disse papirer er belånbare i Nationalbanken eller i øvrige europæiske centralbanker og kan derfor umiddelbart veksles til likviditet. Hertil kommer en mindre beholdning af pengemarkedsindskud, aktier, kreditobligationer og lignende. Beholdningen af likvide papirer sikrer, at Nykredit har en stor buffer til at dække likviditetsbevægelser drevet af kundeflows, restancer på udlånet, løbende omkostninger og forfald af kapitalmarkedsfinansiering. Herudover anvendes koncernens likviditetsbeholdning til at sikre koncernens overholdelse af lovgivningens likviditetskrav, realkreditlovens krav om supplerende sikkerhedsstillelse for faldende ejendomspriser ved udstedelse af særligt dækkede obligationer og krav fra ratingbureauer for at opretholde de eksisterende høje ratings. Nykredit styrer efter at overholde alle ovennævnte krav med en bred margin. Graferne viser udviklingen i likviditetsreserven i hhv. realkreditselskaberne og Nykredit Bank opgjort i et stressscenarie som defineret af Moody's Investors Service i "Bank Financial Strength Ratings: Global Methodology". Graferne viser, at koncernens selskaber er særdeles likvide i minimum 12 måneder frem. Likviditet Nykredit Banks interne krav Lovkrav Bankvirksomhed Stresstest af likviditet (Moody's Global Methodology) Mia. kr FUNDING Obligationsudstedelser er en af de største private obligationsudstedere i Europa. s obligationsudstedelse består primært af særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer. Herudover har koncernen udstedt hybrid kernekapital og obligationer til finansiering af supplerende sikkerhed i medfør af 33e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) i Nykredit Realkredit. Nykredit Bank har udstedt obligationer under EMTN- og ECP-programmerne som en del af sit finansieringsprogram. Primo 1. kvartal 2012 åbnede for udstedelse af en 30-årig fastforrentet obligation med afdrag og en kupon på 3,5% i kapitalcenter E. Udstedelsen havde ved kvartalets afslutning en størrelse på 9,7 mia. kr. 1. kvartalsrapport /45

18 LEDELSESBERETNING Obligationsbeholdning Koncernens beholdning af obligationer ultimo 1. kvartal 2012 var 354 mia. kr., hvoraf 259 mia. kr. var egne obligationer. Tilsvarende var beholdningen ultimo 2011 på 370 mia. kr., heraf var 272 mia. kr. egne obligationer. Nykredits beholdning af egne obligationer er primært obligationer med udløb ved førstkommende termin. Disse obligationer anvendes til at sikre betalinger vedrørende udtrækning af obligationer mv. Af obligationsbeholdningen ultimo 1. kvartal 2012 udgjorde 166 mia. kr. midlertidige beholdninger fra realkreditforretningen mv., dvs. fra refinansiering af Nykredits tilpasningsobligationer samt fra placering af forudbetalte midler fra låntagerne. Den resterende beholdning på 188 mia. kr. anvendes til market making i realkredit- og bankforretningen sammen med investering af reserverne. Usikkerhed ved indregning og måling Måling af visse aktiver og forpligtelser er baseret på regnskabsmæssige skøn, der foretages af koncernens ledelse. De områder, som indebærer antagelser og skøn, der er væsentlige for regnskabet, omfatter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, unoterede finansielle instrumenter og hensatte forpligtelser, jf. omtale i Årsrapport Det er ledelsens opfattelse, at de usikkerheder, der er knyttet til ovennævnte forhold, er af uvæsentlig betydning for 1. kvartalsrapport Nykredit anvender adgangen til at belåne obligationer i Nationalbanken som et led i koncernens almindelige likviditetsstyring og obligationsafvikling. Koncernen har ultimo 1. kvartal 2012 ikke belånt obligationer i Nationalbanken. Nykredit anvender ikke Nationalbankens belåningsmuligheder som en del af forretningsmodellen for refinansiering af rentetilpasningslån. Rating Standard & Poor's rating af Nykredit Standard & Poor's har i april 2012 tildelt realkreditobligationerne udstedt i kapitalcenter G ratingen AAA, der er den højest mulige rating. Kapitalcenter G omfatter p.t. erhvervslån med en belåningsgrad, der overstiger 45%, men vil på sigt også omfatte privatlån med belåningsgrad over 60%. Herudover tildelte S&P ratingen A+ til junior covered bonds udstedt i kapitalcentrene E og H. Junior covered bonds anvendes til finansiering af supplerende sikkerhed i kapitalcentre, i hvilke der udstedes særligt dækkede obligationer. Koncernen stopper samarbejdet med Moody's Nykredit anmodede i april 2012 Moody's Investors Service om at ophøre med at rate Nykredit koncernen. Anmodningen vedrører Moody's rating af Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S og Totalkredit A/S samt disse selskabers udstedelser. Ønsket om at bringe ratingsamarbejdet til ophør sker ud fra en forretningsmæssig vurdering. Samarbejdet har været tilfredsstillende i mange år, men de senere års volatilitet i Moody's vurdering af dansk realkredit til trods for internationalt set særdeles lave tabs- og restanceprocenter har medført, at ratingens betydning for Nykredit og Nykredits investorer er mindsket betydeligt 18/45 1. kvartalsrapport 2012

19 PÅTEGNING LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012 for Nykredit Realkredit A/S og. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU. Kvartalsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. København, 10. maj 2012 Direktion Bestyrelse Peter Engberg Jensen koncernchef Steen E. Christensen formand Allan Kristiansen Kim Duus koncerndirektør Hans Bang-Hansen næstformand Anders C. Obel Søren Holm koncerndirektør Steffen Kragh næstformand Erling Bech Poulsen Karsten Knudsen koncerndirektør Kristian Bengaard Lars Peter Skaarup Per Ladegaard koncerndirektør Michael Demsitz Merete Eldrup Nina Smith Jens Erik Udsen Bente Overgaard koncerndirektør Marlene Holm Leif Vinther 1. kvartalsrapport /45

20 Resultatopgørelse for 1. januar 31. marts Nykredit Realkredit A/S 1. kvt kvt Note 1. kvt kvt Renteindtægter Renteudgifter NETTO RENTEINDTÆGTER Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT ANDEN TOTALINDKOMST - - Dagsværdiregulering af aktier disponible for salg Skat af dagsværdiregulering af aktier disponible for salg Reklassifikation til resultatopgørelsen af realiserede kursreguleringer af aktier disponible for salg Skat af reklassifikation til resultatopgørelsen af realiserede kursreguleringer af aktier disponible for salg Reklassifikation til resultatopgørelsen af urealiseret kurstab på aktier disponible for - salg som følge af objektiv indikation på værdiforringelse Skat af reklassifikation til resultatopgørelsen af urealiseret kurstab på aktier disponible - for salg som følge af objektiv indikation på værdiforringelse ANDEN TOTALINDKOMST PERIODENS TOTALINDKOMST /45 1. kvartalsrapport 2012

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81 Årsrapport 2004 INDHOLD NYKREDITS GRUNDLAG 1 FORORD 2 Et godt og travlt år 2 Nykredit Realkredit koncernens hovedtal 3 Bestyrelse og direktion 5 Nykredits koncerndiagram 6 Påtegninger 7 LEDELSENS KONCERNBERETNING

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 33 42 10 00 Fax 33 77

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere