Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune"

Transkript

1 Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune Business case vedr. opgradering af Vordingborg Kommunes indsatser på området

2 Indhold 1. Ledelsesresumé Anbefalinger Visionerne for projektet Vurdering Indledning Investeringer, risici og kvalitative gevinster Vordingborg Kommunes Internationale Strategi Hidtidig indsats på det internationale område Nye udviklingsperspektiver Fundraising Projektgennemførsel og milepæle Finansiering og placering Personalemæssige konsekvenser...8 2

3 1. Ledelsesresumé Administrationen har igangsat udarbejdelsen af en business case for at belyse muligheder og konsekvenser ved at opskalere Vordingborg Kommunes indsatser i forhold til internationale samarbejder og fundraising. Dette dokument beskriver en business case for opslag af en stilling som international koordinator og fundraiser Anbefalinger at det internationale arbejde i Vordingborg Kommune sættes i system og opprioriteres ved at ansætte en kombineret international koordinator og fundraiser. Andre kommuner har med fordel valgt lignende tiltag. at Vordingborg Kommune indkøber fribrugerlicenser til fundraisingportalen Puljeguiden.dk, med henblik på dels at stille et arbejdsredskab til rådighed for en International Koordinator, men også for at styrke frivillighedssektoren/foreningslivets mulighed for at rejse ekstern finansiering til deres udviklingsprojekter fra andre puljer end Kommunens. at den overordnede og koordinerende opgave med øget koordineret indsats på det internationale og fundraising forankres i Strategi og Implementering. projektet og den samlede indsats evalueres efter 1½ år, med henblik på at vurdere behov og en evt. videreførelse af indsatsen Visionerne for projektet Visionerne for projekter er: at det internationale arbejde vil kunne understøtte de generelle udviklingsmuligheder i Vordingborg Kommune og medvirke til at understøtte/virkeliggøre Kommunalbestyrelsens vision, politikker og strategier at det internationale samarbejde opprioriteres og målrettes med henblik på at styrke kommunens opgaveløsning gennem tilførsel af flere eksterne økonomiske ressourcer og ny viden at Vordingborg Kommunes fundraising indsats bliver koordineret og sat i system i en sådan grad, at Kommunens arbejde bliver eksempelkommune for andre at udviklingen af det internationale samarbejde samt fundraisingindsatsen vil medvirke til øgede privat/offentlige samarbejder at kommende udviklingsopgaver og internationale samarbejder tilføres en højere andel af eksterne midler end i dag at bidrage til at styrke kommunale medarbejderes kompetencer og faglige baggrund via engagement i nye internationale projektsammenhænge at styrke kommunen i løsning af dens kerneopgaver gennem tilførsel af ny viden og nye måder at angribe disse på at understøtte foreningernes og lokalrådenes frivillige arbejde gennem brug af og rådgivining omkring fundraising med henblik på at generere midler til lokale udviklingsprojekter 1.3. Vurdering Det vurderes, at prisen for at opprioritere arbejdet vil beløbe sig til ca kr. over en toårig periode. Forventningen er, at både de faglige og de økonomiske gevinster ved denne investering langt overstiger denne udgift. 2. Indledning 3

4 Vordingborg Kommunes International politik, blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj En deskevaluering af kommunens indsats på det internationale område har vist, at den internationale politik kun i begrænset omfang er blevet efterlevet og implementeret, og at det internationale arbejde ofte har været nedprioriteret i forhold til kommunens andre og mere lokale opgaver, trods det at Vordingborg Kommune har oplagte potentialer for at koble sig på internationale infrastrukturelle planer som f.eks. Femernforbindelse og de politiske målsætninger, der er i forbindelse med denne. Der ligger et stort potentiale for Vordingborg Kommune, hvis Kommunen i højere grad end tidligere bliver bedre til at udnytte de muligheder, der ligger i internationale projektsamarbejder og de muligheder der er for at trække på ekstern finansiering fra bl.a. EU-fonde til formålet. EU starter netop nu en ny programperiode op, som skal løbe fra Det er på baggrund EU's målsætninger frem mod 2020, at Vordingborg bør være opmærksom på, om man via det fælleseuropæiske samarbejde, vil have bedre muligheder for at opfylde den netop vedtagne vision for kommunen, samt koble sig på samarbejder der kan bidrage til en vedvarende udvikling af kommunen. Derfor har administrationen iværksat en business case, som skal belyse en opprioritering af det internationale arbejde, dvs. en analyse af hvilke investeringer, der skal foretages, hvilke risici projektet indeholder, og hvilke økonomiske og kvalitative gevinster projektet forventes at resultere i? Formålet med business casen er at begrunde projektet inden det sættes i gang, samt at vurdere omkostninger ved projektet, kortlægge forventede risici og forventede effekter ved at Vordingborg Kommune opretter en stilling på forsøgsbasis som international koordinator og fundraiser. Business casen er bygget op omkring tre hovedafsnit: 3. Investeringer, risici og kvalitative gevinster - omhandler projektets forretningsmæssige konsekvenser, dvs. hvilke investeringer, der skal foretages, hvilke risici projektet indeholder, og hvilke økonomiske og kvalitative gevinster projektet forventes at resultere i. 4. Projektgennemførsel og milepæle - omhandler, hvorledes projektet i praksis gennemføres i forhold til anvendelse af ressourcer og tid, samt hvilke projekt- og forretningsmæssige milepæle projektet indeholder. 5. Finansiering og placering - omhandler hvilke parter, som har et ejerskab omkring løsningen, samt hvem der godkender, sponsorerer, bygger og ejer løsningen. Tillige at identificere hvem der er ansvarlig for opfølgningen på værdiskabelsen via de forskellige milepæle. 3. Investeringer, risici og kvalitative gevinster 3.1. Vordingborg Kommunes Internationale Strategi Målet med Vordingborg Kommunes internationale arbejde er, at det skal gavne de generelle udviklingsmuligheder i kommunen, og der skal være plads til initiativer, der fremmer mellemfolkelig interaktion, demokrati, erhvervsudvikling og bæredygtig udvikling. Der er afsat et årligt beløb til venskabsbypuljen ( kr. i 2014), der skal understøtte det mellemfolkelige og græsrodsbaserede samarbejde med eksisterende venskabsbyer og til tidsbegrænsede samarbejde på både politisk niveau og græsrodsplan. Det er Strategi og Implementering, der administrerer puljen afsat til venskabsbysamarbejder, og det er den klare vurdering, at puljen ikke giver en målbar effekt af investeringerne. I forbindelse med budgetlægningen for 2015 indgår puljen som reduktionsforslag på erhvervsudvalgets ramme. 4

5 3.2. Hidtidig indsats på det internationale område Udviklingsstaben gennemførte i 2012 en overordnet deskanalyse af den hidtidige indsats på det internationale område i Vordingborg Kommune siden Undersøgelsen gav et billede af en noget fragmenteret og meget overordnet indsats, som i høj grad synes at bero på de enkelte enheders ressourcer eller enkeltstående projektarbejder, frem for en mere strategisk indsats og strategi/målsætning og ikke altid i tråd med den internationale strategi Nye udviklingsperspektiver Det er på den baggrund, at det vurderes, at Vordingborg Kommune med fordel vil kunne øge sine indsatser og investeringer på det internationale område, og at dette i kombination med en strategisk indsats inden for fundraising vil kunne skabe nye udviklingsperspektiver for Vordingborg Kommune. En opprioritering og en mere systematisk indsats inden for det internationale arbejde og inden for fundraising kan medvirke til at: 1. Styrke kommunen i dens løsning af kerneopgaver gennem tilførsel af ny viden og nye måder at angribe kerneopgaverne på. 2. styrke kommunale medarbejderes kompetencer og faglige baggrund. 3. styrke kommunen i dens udviklingsmuligheder. Ad 1: De udfordringer som kommunen står over for inden for sundhed, klima, uddannelse, vækst og en social arv kan håndteres via eksterne midler. Fremtidens kommunale velfærd, tager udgangspunkt i borgeren og de særlige omstændigheder den enkelte borger har. Opgaverne skal løses inden for et tværgående og innovativt felt, sammen med borgerne, deres familie og netværk. En opprioritering på fundraisingområdet vil betyde, at de faglige enheder kan bidrage til at finde ekstern medfinansiering til og smartere måder at arbejde på og til at producere kerneydelsen på for eksempel gennem indkøb af ny velfærdsteknologi. Ad 2: Den øgede fokus på kerneydelsen og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen medfører at kompetenceudvikling hver dag foregår på arbejdspladsen. At deltage i projekter kan være med til at øge videndeling, sidemandsoplæring, nye arbejdsopgaver til den enkelte og nye måder at organisere arbejdet på, teambuilding, sparring, coaching, feedback m.m. Ad 3: Den kommunale organisation og rammerne som den stiller til rådighed skal hele tiden udvikles så den skaber gode betingelser for vækst og udvikling lokalt og så borgere, turister og virksomheder oplever at her er et godt sted at bo, arbejde og opholde sig i. En opprioritering af fundraisingindsatsen vil betyde, at der potentielt kan anvises midler til at udvikle det område som vi bor og lever og arbejder i. Endvidere vil et øget samarbejde med det fælles Bruxelleskontor vil også resultere i øget hjælp og rådgivning i forhold til EU spørgsmål, støttemuligheder samt calls og vil give adgang til diverse netværk og partnere mv Fundraising I relation til ovenstående, så bliver fundraising mere og mere udbredt blandt danske kommuner i forbindelse med opgaveløsningen. Årsagen er bl.a. at en større og større del af statens bloktilskud udbydes i puljer og ordninger, hvilket igen medfører, at konkurrencen om midler kommunerne imellem også bliver hårdere. Udviklingsstaben har i 2012 udarbejdet en analyse af Vordingborg Kommunes evne til at rejse eksterne midler til projektgennemførsel. Analysen byggede også på en overordnet forespørgsel til de fagsekretariater, der blev vurderet til at have den mest udbredte portefølje af udviklingsprojekter, hvor fundraising indgik. Dengang viste analysen, at de udvalgte fagsekretariater i Vordingborg Kommune over en treårig periode ( ) havde opnået tilsagn om støtte til projektgennemførsel for godt 92 millioner kroner. Til sammenligning kan nævnes at Viborg Kommune på et år fik tilsagn om et tilsvarende beløb. Selv om det ikke direkte er sammenligneligt er det dog en indikator på, at der er et uudnyttet potentiale, og at hvis Vordingborg i lighed med andre kommuner sætter fundraisingen mere i system, forventeligt vil kunne høste en støre ekstern finansiering af de udviklingsprojekter der sættes i værk i kommunen. 5

6 Et systematisk arbejde med fundraising kræver, at der er politisk- og ledelsesmæssig accept af, at der er en bred tilgang til opgaveløsningen i organisationen Der er risiko for, at meget tid og mange anstrengelser går tabt ved at ansøgninger om projektstøtte ender med at få afslag, men anstrengelserne kan også vise sig betalt i sidste ende. Med baggrund i den nylige økonomiske krise og udsigt til øget pres på serviceydelserne skal kommunerne stadig finde nye måder at løse opgaverne på. Det vurderes, at selv om fundraising er ressourcekrævende, så kan det i mange tilfælde være en nødvendig aktivitet for organisationens dynamiske udvikling - både mht. medarbejdernes faglighed, udvikling, innovation og volumen. I dag ligger ekspertisen decentralt i de enkelte afdelinger, som i nogen grad har tradition for at søge bestemte fonde og/eller puljer til bestemte projekttyper. Denne form for tilgang kan man godt argumentere for, er med til at opretholde en meget fagspecifik viden inden for specifikke sektorer f.eks. natur, vej, sundhed, handicap eller arbejdsmarked. Men man kunne også tænke fundraising ind i en ny og mere tværsektoriel sammenhæng, hvor fundraisingen handler om mere tværgående projektsammenhænge og med henblik på forsøgs- og innovationsprojekter, som i højere grad kan medvirke til udvikling og samarbejde de enkelte fagsekretariater og stabe imellem. Mange kommuner har de seneste år ansat fundraisere, med relativ gode resultater (f.eks. Viborg, Fanø, Lolland og Rudersdal). På baggrund af Vordingborg Kommunes tidligere undersøgelser vurderes det fortsat, at Vordingborg Kommune også bør følge dette spor. En øget fokus på fundraising vil kunne skabe nye muligheder for at skaffe eksterne midler der bidrager til Vordingborg Kommunes løsning af kerneopgaverne. Det er dog en forudsætning, at kerneopgaverne fremover fremstår som specifikke nyskabende eller af innovative/udviklende karakter, da det er vanskeligt at opnår fondsstøtte og ekstern finansiering til almindelig drift og vedligeholdelse. En sådan løsning vil endvidere også kunne foldes ud til at omfatte de frivillige og foreningslivet i Vordingborg kommune, med perspektiver, der dels vil kompetenceudvikle de frivillige i projektstyring og projektmagerri, og dels vil kunne øge frekvensen/omfanget af projekter i overensstemmelse med kommunens samlede mål og strategier. P.t. kunne denne løsning være til gavn og glæde i forhold til gennemførsel af projekter som Kalvehave Strandpark samt nytænkning af havnefronten ved Præstø. Begge projekter er forankret i lokalråd og/eller frivillige arbejdsgrupper. Det er derfor administrationens vurdering, at Vordingborg Kommune vil kunne drage stor fordel af folde fondraisingstrategien ud til også at involvere kommunens frivillighedssektor/foreningslivet, som vil kunne medvirke til at gennemføre projekter, der også ligger i regi af den udviklings- og projektportefølje, som forventes at udspringe af den netop vedtagne vision for kommunen. Det vurderes endvidere, at fundraising i kombination med en styrkelse og udvikling af Vordingborgs internationale profil vil kunne være en gavnlig kombination med henblik på at styrke kommunens samlede udviklingspotentiale, og at dette med fordel kan foldes ud til også at omfatte den indsats der kan iværksættes fra frivillighedssektoren og foreningslivet i kommunen. Det anses derfor som en god mulighed, hvis Vordingborg Kommune iværksatte en kombineret indsats af øget fokus på at styrke det internationale arbejde samt øget fokus på kommunens samlede fundraising. Administrationen foreslår derfor, at der oprettes en stilling som International koordinator og fundraiser i Vordingborg Kommune med henblik på at kombinere indsatserne på det internationale område samt koordinere og initiere indsatsen på kommunens samlede fundraising. En sådan stilling vil dels bidrage med at indhente udenlandske erfaringer fra udviklingsprojekter i Europa, samt medvirke til løfte de økonomiske aspekter ved den række af udviklingsopgaver, som Vordingborg kommune alligevel står over for, f.eks. udvikling af Solbakken, Glasmuseet i Præstø, fortsat udvikling af Borgcenteret, udbygningen af Klintholm Havn, naturgenopretningsprojekter og byfornyelsesprojekter er bare nogle af de eksempler, der kan nævnes, hvor ekstern finansiering er en forudsætning for projektgennemførsel, og projekterne alligevel gennemføres i tæt samarbejde med eksterne parter/interessenter. Det er ligeledes administrationens anbefaling, at der i forbindelse med stillingen indkøbes et fondraisingværktøj til at understøtte den nye koordinatorstilling. Administrationen har gennem det seneste år 6

7 undersøgt markedet for en fundraisingløsning, der kan imødekomme Kommunens krav og behov også i forhold til frivillighedssektoren som lokalråd og foreningslivet. Administrationen anbefaler det fundraisingværktøj, der hedder Puljeguiden.dk, som er specielt udviklet til kommuner og foreningsliv, og som p.t. referencer i mere end 40 kommuner. Puljeguiden.dk tilbyder en løsning med fribrugerlicenser, hvor alle ansatte i kommunen samt frivillige foreninger kan få et overblik over, hvilke fonde og puljer (både offentlige og private) der kan støtte inden for specifikke, emner, temaer eller lignende. PuljeGuiden.dk har modsat andre portaler/søgemaskiner porteføljestyring; vidensdeling; projektstyring; statistik og adgang til nye samarbejdspartnere. Det vurderes, at PuljeGuiden.dk er et værktøj, der vil kunne medvirke til at skabe mere systematik omkring fundrasingindsatsen i Vordingborg Kommune og at løsningen vil medvirke til at kompetenceudvikling kommunens fagsekretariater. Endvidere vurderes det, at også lokalråd og foreninger samt Kommunens samarbejde med disse vil nyde godt af løsningen. Endelig vil en løsning med Puljeguiden.dk medvirke til at sende en stærk signalværdi fra Vordingborg Kommune. At tilbyde forenings og frivillighedssektoren en service og et samarbejde inden for fundraising vil medvirke til at brande Vordingborg Kommune som et sted man tager foreningslivet alvorligt, og ønsker at understøtte deres fortsatte udviklingsmuligheder. Administrationen har indhentet et tilbud på en løsning med fribrugerlicenser til PuljeGuiden.dk til kr Der kan opnås rabat ved at tegne abonnement for en samlet periode på to år. Administrationen vurderer, at det vil være sandsynligt at systemet har betalt sig selv ind i løbet af projektperioden, men at en international koordinator/fundraiser lader omkostningerne for dette værktøj indgå i som en baseline indikator, inden projektet sættes i værk, for at evaluere projektets samlede effekt efter 1½ år. 4. Projektgennemførsel og milepæle Det anbefales, at Vordingborg Kommune opretter en stilling i form af en kombineret international- og fundraisingskoordinator. En koordinator skal hjælpe de enkelte enheder med at pege på internationale samarbejdspartnere til gennemførsel af projekter i relation til Vordingborg Kommunes politiske visioner og målsætninger. En koordinator skal medvirke til at pege på finansieringsmuligheder til gennemførsel af projekter samt agere sparringspartner i forhold til - samt evt. skribent på til de enkelte fagsekretariaters projektbeskrivelser. En koordinator får til opgave at danne en specialenhed i Vordingborg Kommune, som effektivt kan varetage kommunal deltagelse i internationale projektsammenhænge, herunder en målsætning om at Vordingborg Kommune kan indgå som Leadpartner på EU-finansierede projekter. Der indkøbes fribrugerlicenser til fondraisingportalen Puljeguiden.dk, med henblik på at understøtte dels koordinatorens arbejde og dels arbejdet i de enkelte kommunale afdelinger. Fribrugerlicenser stilles som service fra Vordingborg Kommune til rådighed for hele frivillighedssektoren og det samlede organisations- og foreningsliv i kommunen. En koordinator får til opgave at gennemføre undervisningsforløb i brug af Puljeguiden.dk for foreningsliv og frivillighedssektor. Der udarbejdes i forbindelse med ansættelsen et baselinestudy i forhold til kommunens samlede erfaringer med fundraising. Det er dette baselinestudy Puljeguiden evalueres i forhold til efter 1½ år, med henblik på evt. forlængelse af licensaftalen. Succeskriterier for evalueringen kan f.eks. være; Antal projekter ansøgt, sum af midler, gearing af kommunal medfinansiering, afslagsprocent, antal interne og eksterne partnere i projektdeltagelse, brugertilfredshed i fagsekretariater /virksomheder. En koordinator vil endvidere blive ansvarlig for udarbejdelse af en revideret international strategi. 7

8 5. Finansiering og placering Det foreslås qua stillingens indhold, at en international- og fundraisingskoordinator placeres i Strategi- og implementering for på den måde at have en tværgående funktion i organisationen. Stillingen finansieres af midler fra Udviklings- og Markedsføringspuljen. Med udgangspunkt i det beskrevne foreslås projektet finansieret fra 2015 som nedenfor angivet: Udgiftsart Deltotal/kr./år Løn, feriepenge mv Etablering af kontorplads Indkøb af Puljeguiden.dk med årig fribrugerlicensaftale (tilbud inkl. rabat på 2-årigt indkøb = kr.). 1 Løbende drift Rejseomkostninger og arrangementomkostninger. Udgifter i alt Finansiering Udviklings- og Markedsføringspuljen 5.1. Personalemæssige konsekvenser De personalemæssige konsekvenser ved at arbejde systematisk med fundraising som prioriteret element i opgaveløsningen i Vordingborg Kommune vil være: Når projekter gennemføres, hvor der er opnået tilsagn om lønrefusion eller midler til projektansættelser. her vil de personalemæssige konsekvenser være af mindre betydning, men der vil være afledte administrative opgaver forbundet med projektet så som udarbejdelse af ansættelsesforhold/-kontrakt, løn og pensionsudbetalinger samt regnskabs- og bogføringsopgaver. Disse opgaver varetages af den organisatoriske enhed, hvor projektet forankres. Når projekter gennemføres uden at der er opnået tilsagn om lønrefusion eller tilsagn om projektansættelser eller hvis projekter skal gennemføres uden fuldt tilsagn her vil de personalemæssige konsekvenser være af mere betydelig karakter, da alle projektopgaver skal klares med eksisterende ressourcer. Her vil der være en ledelsesmæssig opgave i at vurdere hvilke opgaver, der skal igangsættes eller prioriteres. Administrative opgaver forbundet med projektet så som regnskabs- og bogføringsopgaver og lign. varetages af den organisatoriske enhed, hvor projektet forankres. 1 Tilbuddet på Puljeguiden.dk er betinget af en toårig fribrugerlicensaftale. Det bemærkes, at løbende udgifter til brugerlicenser af Puljeguiden.dk, vil afhænge af evalueringen efter 1½ år 8

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Projektkoordinering - Lærerkvalificeringsdelen

Projektkoordinering - Lærerkvalificeringsdelen Projektkoordinering - Lærerkvalificeringsdelen Ledelsesakademiet, EAAA er ansvarlig for og varetager den koordinerende funktion for projekt praksisnær lederuddannelse lærerkvalificeringsdelen. EAAA og

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 5 DK-1571 København V Tlf. (+45) 33 77 93 93 www.bikubenfonden.dk C:NTACT fra organisation

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Dokument nr xx -11 Revision nr xx Udgivelsesdato xx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt xx

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet.

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Vejledning til ansøgning til Arbejdsmiljøpuljen i 2016 Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Ansøgninger til puljen

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling Teambeskrivelser De grønne pigespejdere arbejder med en teamstruktur, hvor fokusteams udmønter hovedbestyrelsens beslutninger og strategiske fokus. Dette betyder at disse teams har at udvikle aktiviteter,

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odense Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik Rubrik forregion Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik Forord Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vi vil stræbe efter

Læs mere

Nærværende notat er en kort opsummering af fase 1 og et input til den videre politiske beslutningsproces i forhold til evt. igangsætning af fase 2.

Nærværende notat er en kort opsummering af fase 1 og et input til den videre politiske beslutningsproces i forhold til evt. igangsætning af fase 2. 1 of 6 NOTAT Projekt Kolindsund - Fase 1 8. januar 2010 1. Indledning I foråret 2009 besluttede Nord- og Syddjurs Kommune et kommissorium for en analyse af fremtidsmulighederne for Kolindsund - ii det

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Wicotec a/s

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Wicotec a/s Udviklingsprojekt for Erhvervs- og Boligstyrelsen Partneringaftale med Albertslund Kommune Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Wicotec a/s Juni 2003 Partneringaftale med Albertslund

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Vikærgården det papirløse omsorgshotel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Alice Jensen E-mail: alije@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund Kultur og Fritidscenter NOTAT 4. oktober 2011 Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 Email: jrk@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201101872 Dokument 1 - jrk Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål.

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Status på Regeringens Udvalg for Socialøkonomiske virksomheder På Socialudvalgets møde med Udsatterådet i Københavns

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 1. Indledning: Præsentation af Energitilsynet Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget Vedrørende: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken Sagsnavn: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken Sagsnummer: 24.10.00-A00-5-13 Skrevet af: Hanne Lykke Thonsgaard E-mail:

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Fundraising. - i Red Barnets lokalforeninger

Fundraising. - i Red Barnets lokalforeninger Fundraising - i Red Barnets lokalforeninger VEJLEDNING 2 3 Fundraising i lokalforeningerne - Hvorfor og hvordan? Denne lille tekst giver inspiration og retningslinjer til, hvordan du og din lokalforening

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Indledning Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Læs mere

Vi vil skabe værdi. I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere

Vi vil skabe værdi. I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere STRATEGI 2018 2 STRATEGI 2018 Vi vil skabe værdi I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere og ejere 40.000 danske landmænd. Det gør vi ved at levere den

Læs mere

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014 J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Høringsbemærkninger til Forslag til program for støtte til udvikling af landdistrikterne

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere