Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning"

Transkript

1 Folkeskolens afsluttende prøver Religion og filosofi 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring

2 Indhold Faget Konklusion Prøverne i religion og filosofi Årets prøver 2014 Den skriftlige prøve o Multiple choice o Den emneorienterede del o Samlede prøveresultater for skriftlig prøver 2014 Mundtlig prøve o Prøveresultater Sammenfatning Konklusion Prøven i religion og filosofi 2014 viser, at en gruppe elever på omkring 20 % i den mundtlige prøve og knapt 10 % i den skriftlige klarer sig rigtigt godt. Men, igen i 2014 er der en utilfredsstillende stor gruppe elever, som ikke klarer prøven på et tilstrækkeligt eller acceptabelt niveau for den skriftlig prøve er denne gruppe på omkring 20 %, og for den mundtlig prøve er det omkring 15 % af alle elever. Niveauet ligger generelt lavt, og der har gennem årene været en faldende tendens. For at højne karaktergennemsnittet kræves en undervisningsindsats i blandt andet andre religioner og anvendelsen af PC i skriftlige besvarelser, ligesom en øget tværfaglig undervisning ville kunne være med til at styrke elevernes faglige niveau. Evalueringsrapport Religion og filosofi 2014, side 1

3 Faget Religion og filosofi er et obligatorisk fag i hele skoleforløbet og omfatter viden og færdigheder indenfor fagets 5 kategorier: Kristendomskundskab Inuitisk religion Andre religioner og livsanskuelser Filosofi og etik Æstetik Af læreplanens bemærkninger til formålet for undervisningen i faget fremgår det bl.a., at eleverne får videreudviklet færdigheder, herunder et sprog, så de magter at samtale om livets store spørgsmål, og i sammenlignende analyser identificeres ligheder og forskelle inden for de forskellige kulturer. Samtidig peges der i læreplanen på fagets muligheder som katalysator og for samarbejdsmuligheder med de øvrige fag, ligesom der gøres opmærksom på, at læringsmålene som helhed udtrykker et ønske om at give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen. Læringsmålene for ældstetrinnet bygger på, at eleverne på de tidligere trin i undervisningen har tilegnet sig en grundlæggende viden indenfor fagets fem kategorier, således at der på ældstetrinnet i højere grad kan lægges vægt på vurdering, sammenlignende analyser, overvejelser og argumentation for og imod synspunkter. Prøverne skal derfor tilrettelægges, så det bliver muligt at evaluere både elevernes viden og færdigheder indenfor faget. Færdigheder i religion og filosofi i folkeskolen er især koncentreret om, at eleven kan: vurdere anvende logiske og etiske argumenter for og imod et synspunkt gøre sig etiske overvejelser Da vurdering, argumentation og overvejelser er centrale for faget, må dette naturligvis også være omdrejningspunkt for undervisningen og dermed også afgørende elementer i vurderingen af elevernes præstationer både i den daglige undervisning og ved afgangsprøverne. Prøverne i religion og filosofi Der er to prøver i faget: en skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve varer 2 timer og består af to dele: en multiple Choise-opgave med 20 faktaspørgsmål samt en friere skriftlig del, hvor eleverne med udgangspunkt i oplæg med tekst og billeder skal redegøre for og tage stilling til forskellige forhold indenfor et valgt emne. Ud fra fagets formål og læringsmål udarbejder opgavekommissionen for religion og filosofi et prøvesæt, hvor flere af fagets kategorier og en alsidig repræsentation af læringsmålene er indeholdt. Multiple Choise-delen af den skriftlige prøve, der evaluerer elevernes faktuelle viden, varer Evalueringsrapport Religion og filosofi 2014, side 2

4 minutter, og karakteren for denne del tæller ¼ af den samlede vurdering for den skriftlige prøve. Den friere del af prøven er et opgavesæt indeholdende 3 emner, hvoraf eleven skal vælge et. Til hvert emne er et oplæg med billeder og tekster med tilhørende spørgsmål. I denne del af prøven kan eleven få lejlighed til både at vise sin viden indenfor faget, men især sine færdigheder i at vurdere, overveje og argumentere. Denne del af prøven tæller ¾ af den samlede vurdering for den skriftlige prøve. Eleverne vælger selv, om de vil anvende grønlandsk eller dansk til prøven, da oplæggene foreligger på begge sprog. Som hjælp for lærere og censorer ved vurdering af elevpræstationerne har opgavekommissionen udarbejdet en rettevejledning med henblik på at sikre en ensartet bedømmelse. Retstavning, grammatik og lignende indgår ikke i bedømmelsen, da det ikke som i sprogfagene er elevens skriftlige udtryksfærdigheder, der skal bedømmes, ligesom der naturligvis ikke sker en vurdering af elevernes holdninger men af deres overvejelser og argumenter. Den mundtlige prøve udarbejdes af klassens lærer ud fra fagets formål og læringsmål samt den daglige undervisning og tekstopgivelser, der skal være alsidigt sammensatte og omfatte alle fagets kategorier. De enkelte prøveoplæg kan være en tekst eller en genstand, musik, billede, videoklip eller lignende med tilhørende tekst. Den mundtlige prøve består af en forberedelse og en fremlæggelse. Eleverne kan vælge at aflægge prøven individuelt eller som gruppe på højst 3 elever. Evalueringsrapport Religion og filosofi 2014, side 3

5 Årets prøver 2014 Den 1. maj afvikledes den skriftlige prøve i religion og filosofi, hvor 13 skoler var udtrukket: Nanortallip Atuarfia Narsap Atuarfia Atuarfik Samuel Kleinschmidt Kangillinnguit Atuarfiat Kangaamiut Atuarfia Minngortuunnguup Atuarfia Kangaatsiap Atuarfia Atuarfik Kristian Lundblad Gammeqarfik Atuarfik Mathias Storch Atuarfik Edvard Kruse Tasiilami Alivarpik Kulusumi Alivarpik Til forårets mundtlige prøve i religion og filosofi var 6 skoler udtrukket: Tasersuup Atuarfia Atuarfik Tuiisaq Nuussuup Atuarfia Qinnguata Atuarfia Juunarsip Atuarfia Avanersuup Atuarfia Den skriftlige prøve Karaktergivning Ved den skriftlige prøve i faget gives en samlet karakter på baggrund af en helhedsvurdering, hvor fakta-delen (multiple choice) tæller ¼ og emnedelen tæller ¾. Ved karaktergivningen lægges der især vægt på følgende friterier: Eleven kan anvende religionsfaglig viden Eleven kan anvende faglige begreber og terminologi Eleven kan gøre brug af egen viden, erfaringer og holdning til stoffet Eleven kan argumentere og vise refleksion Eleven kan vurdere og anvende eventuelle kilder Karakteren gives ud fra graden af opfyldelse af læringsmålene og efter GGS-skalaen. Multiple Choice Multiple Choice-delen 2014 har fakta-spørgsmål fra kategorierne: Kristendomskundskab, Inuitisk religion, Andre religioner og livsanskuelser samt Filosofi og etik. Multiple Choise-spørgsmål, svarprocenter Evalueringsrapport Religion og filosofi 2014, side 4

6 Kilde: Forcensur 2014, Inerisaavik De fleste besvarelser i multiple choice-opgavesættet for 2014 ligger generelt under 50 % rigtige. Således har eleverne i 14 af opgaverne (ud af de 20) en rigtighedsbesvarelse på under 50 %. De forkerte besvarelser dækker flere aspekter af fagets kerneområder, således er rigtighedsbesvarelsen 28 % i opgavenummer 1, hvilket omhandler kristendommen/det Nye Testamente. Rigtighedsbesvarelsen i nr. 7 ligger på 36 %, hvilket omhandler naturreligioner/inuitisk religion. Nr. 11 med en rigtighedsbesvarelse på 26 %, hvilket omhandler andre religioner. Generelt set, er der en overvægt af en lav rigtighedsbesvarelse i opgaver med andre religioner, som opgave 12, 14, 16, 17 og 18. Den emneorienterede del I 2014 havde eleverne mulighed for at vælge mellem følgende tre emner: 1. Det femte bud 2. Mad og religion 3. At hjælpe Kilde: Forcensur 2014, Inerisaavik Emne 1 Det femte bud var året mest populære. 50 % af alle elever havde valgt dette emne. 19 % havde valgt emne 2 Mad og religion, og 31 % valgte emne 3 At hjælpe. Karakterfordeling ved emnerne: Evalueringsrapport Religion og filosofi 2014, side 5

7 karakter Emne 1 Emne 2 Emne 3 I alt A 2,9 % 0,0 % 4,6 % 2,8 % B 7,6 % 1,6 % 3,7 % 5,1 % C 16,9 % 6,3 % 12,0 % 13,0 % D 25,0 % 23,4 % 18,5 % 22,1 % E 23,3 % 32,8 % 27,8 % 25,8 % Fx 23,8 % 35,9 % 29,6 % 27,5 % F 0,6 % 0,0 % 3,7 % 3,7 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: Forcensur 2014, Inerisaavik Karakterfordelingen ved de tre emner viser samtidig, at det mest populære emne også var det emne, hvor eleverne opnåede bedste karakterer generelt. Således opnåede godt 10 % af eleverne, som havde valgt emne 1 en karakter i den bedste ende, A-B. For emne 2 gjaldt det knapt 2 %, og for emne 3 godt 7 %. Samlede prøveresultater 2014 Karakterfordeling, skriftlig prøve 2014 GGS elever % % A 8 2,4 7,4 B 17 5,0 C 39 11,6 D 96 28,5 40,1 E ,3 30,3 Fx 68 20,2 F 7 2,1 22,3 I alt % 100 % Kilde: karakterdatabasen, Inerisaavik Den hyppigste karakter i denne prøvedisciplin er karakteren E. 7,4 % af eleverne får karaktererne A eller B, der gives for den fremragende og fortrinlige præstation. 40,1 % af eleverne får karaktererne C eller D, der gives for den gode og jævne præstation. 30,3 % af eleverne får karakteren E, der gives for den tilstrækkelige præstation. 22,3 % af eleverne får karaktererne Fx og F, der gives for den utilstrækkelige og uacceptable præstation. Karakterfordeling efter køn, skriftlig prøve 2014 Evalueringsrapport Religion og filosofi 2014, side 6

8 GGS Drenge Piger antal % % antal % % A 3 1,8 5 3,0 6,0 8,9 B 7 4,2 10 5,9 C 11 6, ,6 33,3 46,7 D 45 26, ,2 E 60 35,7 35, ,9 24,9 Fx 38 22, ,8 25,0 19,5 F 4 2,4 3 1, Kilde: karakterdatabasen, Inerisaavik Den hyppigste karakter i denne prøvedisciplin er karakteren E hos drenge og på D hos piger. 6 % af drengene og 8,9 % af pigerne opnår karaktererne A og B. 33,3 % af drengene og 46,7 % af pigerne opnår karaktererne C og D. 35,7 % af drengene og 24,9 % af pigerne opnår karakteren E. 25 % af drengene og 19,5 % af pigerne opnår karaktererne Fx og F. Tendensen for karakterfordelingen mellem drenge og piger er ens. Dog opnår pigerne generelt en bedre karakter end drengene. Over en tredjedel af alle drenge får en karakter D, der gives for den tilstrækkelige præstation. Og en fjerdedel af alle drengene har afleveret en opgave, der ikke er tilstrækkelig eller acceptabel. For pigerne gælder det, at en fjerdedel får en karakter D, og en femtedel afleverer en opgave, der ikke er tilstrækkelig eller acceptabel. Karakterfordeling, skriftlig prøver GGS % % % % % % % % A 0,0 0,3 0,6 2,4 4,4 7,4 10,1 B 4,4 7,1 9,5 5,0 7,4 C 14,7 23,8 22,1 11,6 39,6 52,9 47,7 D 24,9 29,1 25,6 28,5 40,1 E 35,1 35,1 27,6 27,6 24,1 24,1 30,3 30,3 Fx 19,1 11,5 16,7 20,2 20,9 12,1 18,1 Fx 1,8 0,6 1,4 2,1 22,3 Kilde: karakterdatabasen, Inerisaavik Tendensen for alle årene viser generelt en forholdsvis ensartet fordeling af karaktererne med små udsving årene imellem. En lille gruppe på lidt under 10 % har en fremragende eller fortrinlig præsta- Evalueringsrapport Religion og filosofi 2014, side 7

9 Aksetitel tion. En stor gruppe på godt 40 % har en god eller jævn præstation, og omkring en tredjedel har en tilstrækkelig præstation. Godt en femtedel af alle eleverne har ikke kunne præstere en besvarelse, som var tilstrækkelig og acceptabel. Karakterfordeling i procent for besvarelser med og uden brug af PC F FX E D C B A ej pc 3,7% 27,7% 34,0% 20,9% 11,0% 2,1% 0,5% pc 1,2% 12,3% 30,4% 29,8% 15,8% 6,4% 4,1% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Kilde: Forcensur 2014, Inerisaavik Der er en markant tendens til, at de elever, der anvender PC til besvarelsen, opnår en bedre karakter en de elever, som ikke anvender PC. Ligesom for 2013 gælder det, at det ikke er muligt at påvise, at det er anvendelsen af PC, der forbedre karaktererne. Men igen skal det påpeges, at en opgave på PC kan være lettere at læse for censor og lærer samtidig med, at eleverne har nemmere ved at tilrette og opstille deres besvarelse. Mundtlig prøve Den mundtlige prøve består af en forberedelse samt en fremlæggelse. Eleverne kan vælge at aflægge prøven individuelt eller som gruppe på højst 3 elever. Til prøven trækker eleverne et af læreren udarbejdet prøveoplæg. Prøveoplæggene har udgangspunkt i den daglige undervisning og fagets læringsmål for ældstetrinnet og skal omfatte fagets 5 kategorier. Tekstopgivelser Før prøven sender skolen tekstopgivelser til Inerisaavik og censor. Tekstopgivelserne er udtryk for, hvilke emner der er arbejdet med i den daglige undervisning og danner grundlag for udarbejdelse af prøveoplæg. Læreren skal sikre, at alle fagets kategorier og læringsmålene for ældstetrinnet er repræsenteret i tekstopgivelserne, som skal omfatte et alsidigt udvalg af tekster på normalsider. Herudover kan tekstopgivelser omfatte andre udtryksformer, fx genstande, film, billeder, musik. Eleverne skal i vidt omfang være medbestemmende ved udvælgelsen af opgivelserne. Prøveforløbet Evalueringsrapport Religion og filosofi 2014, side 8

10 Under prøven fremlægger eleven ud fra et prøveoplæg sit forberedte stof, hvorefter prøven fortsætter som en dialog mellem elev og lærer og censor, idet læreren leder dialogen på elevens præmisser. Se nærmere: Evalueringsrapport Religion og filosofi 2013, side 17 Både gruppeprøver og individuelle prøver kan benyttes. Votering Efter fremlæggelsen voterer lærer og censor efter følgende kriterier: Eleven kan gøre rede for prøveoplægget Eleven kan perspektivere indholdet i forhold til kendt stof og egen hverdag Eleven kan anvende faglige begreber Eleven kan vurdere, analysere og anvende kilder Eleven kan fremlægge og gøre brug af egen viden og holdning til stoffet. Prøveresultater Karakterfordeling mundtlig prøve 2014: GGS elever % % A 10 10,1 21,2 B 11 11,1 C 14 14,1 D 18 18,2 32,3 E 31 31,3 31,3 Fx 12 12,1 F 3 3,0 15, Kilde: karakterdatabasen, Inerisaavik Den hyppigste karakter i denne prøvedisciplin er karakteren E. 21,2 % af eleverne får karaktererne A eller B, der gives for den fremragende og fortrinlige præstation. 32,3 % af eleverne får karaktererne C eller D, der gives for den gode og jævne præstation. 31,3 % af eleverne får karakteren E, der gives for den tilstrækkelige præstation. 15,2 % af eleverne får karaktererne Fx og F, der gives for den utilstrækkelige og uacceptable præstation. Det skal bemærkes, at ved den mundtlige prøve har en tredjedel af eleverne fået karakteren E, som også er den hyppigste karakter. Ligeledes skal bemærkes, at mere end 15 % af eleverne ikke formår at fremlægge en acceptabel eller tilstrækkelig præstation ved prøven. Evalueringsrapport Religion og filosofi 2014, side 9

11 Karakterfordeling mundtlig prøve : GGS % % % % % % % % A 16,3 10,3 12,0 10,1 32,1 22,7 25,7 B 15,8 12,4 13,7 11,1 21,2 C 20,5 22,7 19,4 14,1 40,0 45,9 37,7 D 19,5 23,2 18,3 18,2 32,3 E 14,2 14,2 21,1 21,1 25,7 25,7 31,3 31,3 Fx 11,1 8,6 9,7 12,1 13,7 10,3 10,9 Fx 2,6 1,6 1,1 3,0 15,2 Kilde: karakterdatabasen, Inerisaavik Tendensen ved den mundtlige prøve for årene 2011 til 2014 viser et faldende karaktergennemsnit. Færre elever får en karakter i den bedste ende af karakterskalaen, mens en større andel af eleverne får en karakter inden for området uacceptabel eller utilstrækkelig præstation. Karakterfordeling efter køn, mundtlig prøve 2014: GGS Drenge Piger antal % % antal % % Kilde: karakterdatabasen, Inerisaavik A 4 8,7 6 11,3 19,6 B 5 10,9 6 11,3 22,6 C 6 13,0 8 15,1 30,4 D 8 17, ,9 34,0 E 15 32,6 32, ,2 30,2 Fx 7 15,2 5 9,4 17,4 Fx 1 2,2 2 3,8 13, Den hyppigste karakter i denne prøvedisciplin er karakteren E hos drenge og på D hos piger. 19,6 % af drengene og 22,6 % af pigerne opnår karaktererne A og B. 30,4 % af drengene og 34,0 % af pigerne opnår karaktererne C og D. 32,6 % af drengene og 30,2 % af pigerne opnår karakteren E. 17,4 % af drengene og 13,2 % af pigerne opnår karaktererne Fx og F. Ved prøven i religion og filosofi opnår pigerne bedre karakterer end drengene. Men tendensen for karakterfordelingen er ens for både pigerne og drengene. Sammenfatning Evalueringsrapport Religion og filosofi 2014, side 10

12 Ud fra elevbesvarelserne i multiple choice-opgavesættet, ser det ud til, at eleverne mangle faktaviden inden for alle kategorierne i religion og filosofi. Specielt kerneviden inden for andre religioner. Generelt er rigtighedssvarprocenten i opgaverne meget lav. I gennemsnit er rigtighedssvarprocenten 41. Bedst er nogle af de besvarelser, som omhandler områder inden for kristendomskundskab. I den emneorienterede del af prøvesættet har flest elever valgt opgave 1 Det femte bud. Denne opgave skal tage udgangspunkt i at slå ihjel - hvornår er de etisk acceptabelt og hvornår er det ikke et acceptabelt alternativ. Opgaven har en billedserie som et filmklip med tydelige situationer med drab og død. Dette har eventuelt haft indflydelse på elevvalget, da både film og foto er et medie, som eleverne er vant til at behandle og arbejde ud fra, både i skolesammenhæng og i fritiden ligesom selve emnet er et område, som jævnligt er debatteret i medierne. Knapt en tredjedel af eleverne klarede ikke denne opgave på et tilstrækkeligt eller acceptabelt niveau. En tredjedel af eleverne valgte emne 3 At hjælpe. Ligesom emne 1 er emnet kendt stof for eleverne. Forskellige hjælpe-projekter i både TV og andre medier kan være et velkendt og et godt grundlag for eleverne til besvarelse af opgaven. Emnet tager udgangspunkt i lignelsen om Den barmhjertige samaritaner, og ud fra nødhjælpsmål fra Røde Kors/Røde Halvmåne skal eleven give etiske og/eller religiøse begrundelser for disse mål. En tredjedel af eleverne klarede ikke denne opgave på et tilstrækkeligt eller acceptabelt niveau. Endelig havde ca. en femtedel valgt emne 2 Mad og religion. Selvom emnet tager udgangspunkt i kristendommen med Den sidste nadver omhandler opgaven forhold ved andre religioner, hvilket illustrationerne også klart giver udtryk for. Som også karakterfordelingen ved multiple choice-opgaven viser, har eleverne ringe viden om andre religioner. Dette afspejler sig formodentlig også ved fravalget af denne opgave. Opgaven omhandler religiøs betydning af mad og måltider samt delvis højtider. Også i denne opgave klarede en tredjedel af alle elever ikke en besvarelse som var tilstrækkelig eller acceptabel. Ved prøven i religion og filosofi har pigerne et bedre karaktergennemsnit end drengene. Det gælder også for andre fag, og fx klarer langt flere piger sig bedre i den skriftlige prøve i grønlandsk end drengene, hvor omkring en tredjedel af pigerne opnår en karakter i den bedste ende af karakterskalaen, hvorimod det for drengene blot er godt en tiendedel. Evnen til at kunne udtrykke sig skriftligt ligger altså bedst hos pigerne, hvilket derfor også kan give en mulig forklaring på forskellen mellem pigernes og drengenes niveau i den skriftlige prøve i religion og filosofi. Den daglige undervisning Prøven afspejler generelt en stor mangel på viden inden for andre religioner og livsanskueler. Og det tyder på, at blandt andet læringsmålet - har et overordnet indblik i hinduisme, buddhisme og islam, især med henblik på menneske- og livssynet, set i relation til kristendommen ikke er gennemgået grundigt nok i skolen. Evalueringsrapport Religion og filosofi 2014, side 11

13 Ligeledes bør det påpeges, at eleverne prøves i læringsmålet - kan anvende logiske argumenter for og imod egne og andres synspunkter. Uanset emnet og opgave, vil eleverne skulle demonstrere at de kan argumentere for deres synspunkter med faglige argumenter. At prøven i Religion og filosofi kan være skriftlig betyder for undervisningen, at elementer i dette fag bør være som skriftlige øvelser. Eleverne skal også her lære at kunne udtrykke sig skriftligt fx gennem tværfaglige emner. Og som det fremgår af karakterfordelingsoversigten over brug af PC og ikke-brug af PC, bør den skriftlige del øves ved hjælp af tablet eller computer. Elever, som anvender PC ved prøven opnår generelt bedre karakter, og det tyder på, at PC er et godt redskab for eleverne, for at få en god skriftlig aflevering, som giver både eleverne selv, men også lærer og censor, et klart og tydelig overblik over besvarelsen. Evalueringsrapport Religion og filosofi 2014, side 12

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Religion og filosofi 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Folkeskolens prøve

Læs mere

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Religion og filosofi 2012 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Fagkonsulent

Læs mere

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Religion og filosofi 2011 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Afdelingsleder

Læs mere

Samfundsfag. Evaluering, orientering og vejledning

Samfundsfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Samfundsfag 2012 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Fagkonsulent

Læs mere

Colofon. Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave

Colofon. Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave Colofon Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave Indhold Evaluering af matematik 2008 2 Tekstopgivelser 2

Læs mere

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Religion og filosofi 2013 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Faget Religion og filosofi er et obligatorisk fag i hele skoleforløbet og omfatter viden

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 20 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor April 2016 Side 2 af 20 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet - trin

Læs mere

Samfundsfag. Evaluering, orientering og vejledning

Samfundsfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Samfundsfag 2013 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Samfundsfag 2013 Indhold Samfundsfaget Prøven Det skriftlige prøvesæt o Multiple choice-prøvedelen

Læs mere

Samfundsfag. Evaluering, orientering og vejledning

Samfundsfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Samfundsfag 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Samfundsfag 2014 Indhold Sammenfatning og konklusion Samfundsfaget Prøven Det skriftlige prøvesæt

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2015 valuering, orientering og vejledning Institut for Læring Afsluttende evaluering i naturfag 2015 Skriftlig prøve Der blev afholdt skriftlige prøver i naturfag

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2013 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Den afsluttende evaluering i fagene biologi, naturgeografi og fysik/kemi Evaluering i naturfag er

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2013

FORTEGNELSE OVER BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2013 Afdelingsleder GR 301 Narsap Atuarfia Religion og filosofi, 10.a 13 Lone Hindby Religion og filosofi, 10.b 10 Inerisaavik Tysk, 10.a og 10.b 4 Postboks 1610 GR 650 Nuuk International Friskole Religion

Læs mere

Engelsk. Evaluering, orientering og vejledning

Engelsk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Engelsk 2015 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring De skriftlige prøver i engelsk Engelsk skriftlig fremstilling I alt gennemførte 591 folkeskoleelever

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver Følgende rapport er udformet således, at resultater fra karakterdatabasen

Læs mere

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Lokale valg 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Lokale valg de praktisk-musiske fag Indhold Konklusion afgangsprøverne 2014 i fagområdet lokale

Læs mere

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen BILAG 3 Bedømmelsesplaner Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen Indhold Bilag 3 Bedømmelsesplaner for GF 1... 3 Bilag 3.1 - EUD... 3 Bilag 3.1.1 Løbende

Læs mere

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km.

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg Fra skoleåret 2015/2016 har kulturfagene samfundsfag, historie og kristendomskundskab fået ny prøveform med selvvalgt

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2011 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Konsulent Erik

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning

Prøver Evaluering Undervisning MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING Prøver Evaluering Undervisning Idræt Maj-juni 2015 Ved læringskonsulent Claus Langergaard - November 2015 Indhold Indledning... 2 Hvad er PEU, og hvad

Læs mere

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015

Kemi 2015. Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Kemi 2015 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2015 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Grønlandsk 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Afsluttende prøver i grønlandsk

Læs mere

PRØVEN I IDRÆT V/ Charlotte Oreby Eriksen

PRØVEN I IDRÆT V/ Charlotte Oreby Eriksen PRØVEN I IDRÆT V/ Charlotte Oreby Eriksen Elevvideo ELEVERS UDTALELSE OM IDRÆTSPRØVEN ER EN GOD IDE! God ide! Den får en til at træne idræt og øve samarbejde! God øvelse til de mundtlige prøver! Mere seriøsitet

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Indledning Evaluering i naturfag er udarbejdet efter bekendtgørelse om afsluttende evaluering samt

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2013 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver Rapporten er skrevet på baggrund af det data, som forefindes

Læs mere

Engelsk. 3. fremmedsprog. Evaluering, orientering og vejledning

Engelsk. 3. fremmedsprog. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Engelsk og 3. fremmedsprog 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Mundtlig prøve

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Styrelsen for Undervisning og Kvalitet April 2015 1 Indhold Forord... 3 Generelt om prøven... 3 Prøveforløbet trin for trin... 4 Opgivelser... 5 Et eksempel på

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Indhold Vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Guide til hvordan Alineas fællesfaglige forløb forbereder dine elever til prøven Gode dokumenter til brug før og under prøven Vejledning

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16 Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik Skoleåret 2015-16 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Februar 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt... 4 Prøveform og -forløb... 5 Undervisningsbeskrivelsen...

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Den afsluttende evaluering i fagene

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver

Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver på Byggetekniker- og Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 31.01.2013 / TF Bedømmelse af tværfaglige

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Vejledning til prøven i faget kristendomskundskab

Vejledning til prøven i faget kristendomskundskab Vejledning til prøven i faget kristendomskundskab Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer August 2009 Indhold 3 Indledning 4 Den mundtlige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i Samfundsfag

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i Samfundsfag Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i Samfundsfag Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Lillian Dahl Redigeret af afdelingsleder Lone

Læs mere

Dansk. Evaluering, orientering og vejledning

Dansk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Dansk Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Fagkonsulent Birthe Nielsen

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Skriftlig fransk stx og hf, maj 2009

Skriftlig fransk stx og hf, maj 2009 Skriftlig fransk stx og hf, maj 2009 Fagkonsulent Dorte Fristrup Afdelingen for gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet November 2009 Indledning Grundlaget for denne evaluering af skriftlig eksamen

Læs mere

Pædagogisk ledelse af naturfagsundervisning Når skoleledelsen skal understøtte fællesfaglig naturfagsundervisning og den fælles prøve.

Pædagogisk ledelse af naturfagsundervisning Når skoleledelsen skal understøtte fællesfaglig naturfagsundervisning og den fælles prøve. Pædagogisk ledelse af naturfagsundervisning Når skoleledelsen skal understøtte fællesfaglig naturfagsundervisning og den fælles prøve. Skolemessen, Aarhus, torsdag d. 14 april 2016 Robinson, om pædagogisk

Læs mere

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 8 De nye niveauer på stx og hf Midt på efteråret vil der som altid foreligge en evalueringsrapport over sommerens skriftlige eksamener i matematik.

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Grønlandsk 2012 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Fagkonsulent Nitta

Læs mere

Vejledning for mundtlig prøve i faget kristendomskundskab

Vejledning for mundtlig prøve i faget kristendomskundskab Vejledning for mundtlig prøve i faget kristendomskundskab Indledning Hensigten med denne vejledning er at orientere om de prøvekrav, der stilles i prøvebekendtgørelsen, og at tydeliggøre den sammenhæng,

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning. Fysik/kemi. Maj-juni 2008

Prøver Evaluering Undervisning. Fysik/kemi. Maj-juni 2008 Prøver Evaluering Undervisning Fysik/kemi Maj-juni 2008 Ved fagkonsulent Anette Gjervig 1 Indledning Denne evaluering er udarbejdet på grundlag af censorberetninger fra syv censorer, der har medvirket

Læs mere

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i de humanistiske fag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i de humanistiske fag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i de humanistiske fag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag Prøven er enkeltfaglig, men denne vejledning gælder for alle tre fag. Kvalitets- og

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Davidskolen. Periode:

Davidskolen. Periode: Davidskolen Samtale- og evalueringsark 7.- 9. klasse Navn: Klasse: Periode: Indhold: Side 2 Side 3 Side 4 Din egen og lærernes vurdering af din personlige indstilling Faglige vurdering, fraværsdage og

Læs mere

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Til forældre til elever der skal op i Prøveform B - også kaldet synopseprøven. Her er lidt information om prøven, opgivelser og forberedelser. Der findes

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Censor Skole Fag/klasse Antal elever

Censor Skole Fag/klasse Antal elever Klaus Fink GR 802 Nalunnguarfiup Atuarfia Matematik, 10. E 17 Vestre Kvartergade 14 A Matematik, 10. DE 12 2650 Hvidovre Tlf.: 2565 9218 GR 602 Atuarfik Ukaliusaq Matematik, 10. 1 12 e-mail: klaus.fink@uvm.dk

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2017 Bioteknologi 217 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 217 Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juni 217 Evalueringsrapport Bioteknologi A skriftlig

Læs mere

FORTEGNELSE OVER CENTRALT BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2014 ( )

FORTEGNELSE OVER CENTRALT BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2014 ( ) (11.02.14) Ekstern konsulent Lise Vogt GR 601 Atuarfik Samuel Kleinscmidt Dansk, 10A 22 Østergårdsparken 20 Dansk, 10B 24 8410 Rønde GR 1601 Prinsesse Margrethe Skole Dansk, 10. a 17 e-mail: Lise.Vogt@uvm.dk

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qaasuitsup Kommunia Ulloq/dato : 27. februar 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.04 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag

Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag Vejledning til master for kompetencemål i læreruddannelsens fag 1.0 Rationale Styring af undervisning ved hjælp af i kompetencemål udtrykker et paradigmeskifte fra indholdsorientering til resultatorientering.

Læs mere

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer I procent Afgangsprøver 2010 Dette notat giver en fremstilling af resultaterne ved dette års afgangsprøver i 9. og 10. klasse. Den udarbejdes som led i arbejdet med udformning af skolernes kvalitetsrapport

Læs mere

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Marts 2013 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning... 3 Indledning... 3 Skuemestrene...

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Dansk. Evaluering, orientering og vejledning

Dansk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Dansk 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Den mundtlige prøve På 19 skoler blev

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Karakterer på 7-trinsskalaen

Karakterer på 7-trinsskalaen Om 7-trins-skalaen I det danske uddannelsessystem anvender vi 7-trins-skalaen. Den består af syv karakterer. Hvis der er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren 02, 4,

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

Informationsmøde om den afsluttende prøve i idræt. September 2014 Side 1

Informationsmøde om den afsluttende prøve i idræt. September 2014 Side 1 Informationsmøde om den afsluttende prøve i idræt September 2014 Side 1 Program Velkommen Arbejdsgruppen bag prøven Prøvens rammer og indhold Prøven trin for trin Model for disposition Gode råd FAQ Side

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent, stx/hf Maj i ... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 1 I censureringsperioden... 1 Håndtering

Læs mere

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed.

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed. Juni 2011 Skuemestervejledning Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Materielmekaniker Kranmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København

Læs mere

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2013 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 27. maj, mens den anden prøve først er placeret den 3. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Evalueringskulturen på Højbo Friskole

Evalueringskulturen på Højbo Friskole Evalueringskulturen på Højbo Friskole Når vi anvender ordet evalueringskultur, er det fordi, vi betragter hvad evaluering kan gøre for undervisningen i et fremadrettet perspektiv. Udover at diagnosticere

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i Religion og filosofi

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i Religion og filosofi Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i Religion og filosofi Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Lillian Dahl Redigeret af afdelingsleder

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011

Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011 Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011 September / Fagkonsulent Claus Levinsen 245 besvarelser fra den 18. maj og 1605 besvarelser fra den 26. maj. I alt har

Læs mere

Vejledning til prøven i faget samfundsfag

Vejledning til prøven i faget samfundsfag Vejledning til prøven i faget samfundsfag Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold 3 Indledning 4 Den mundtlige prøve 5 Faglige områder 6 Angivelse af emner med problemstilling og tilhørende opgivelser

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96.

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96. Den mundtlige prøve Ved prøveterminen 2009 blev engelsk udtrukket som mundtligt prøvefag på 8 skoler. Herudover har elever fra yderligere 10 skoler valgt at gå til den mundtlige prøve i engelsk. I alt

Læs mere

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9)

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere