NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014"

Transkript

1 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status på resultaterne fra folkeskolens afsluttende prøver aflagt i Tallene, der ligger til grund for notatet, er baseret på et udtræk af prøveresultaterne fra karakterdatabasen pr. 10. oktober I forlængelse af årets prøvekarakterer er der også udtrukket overordnede tendenser, som præsenteres i notatet. Folkeskolens afsluttende evaluering omfatter elever, der afgår fra 10. klasse. Da folkeskolen omfatter elever i alderen 6-16-år, indgår tallene fra friskolerne i Sisimiut og i Nuuk i notatet. Elever, der af en eller andet grund er fritaget eller som ikke deltog i prøven, er ikke indregnet i karakterdatabasen. Folkeskolens afgangsprøver anvendes også i forbindelse med afslutningen af voksen-skoler: Piareersarfik, efterskoler og højskole. Prøveresultaterne herfra indgår ikke i tallene bag dette notat. I dette notat fokuseres der kun på de landsdækkende prøvediscipliner indenfor grønlandsk, dansk, engelsk og matematik i færdighedsprøve og den skriftlige prøve samt fremlæggelse af projektopgaven. Afgangseleverne fra 2013 var den første årgang, der har været undervist i alle 10 år under Atuarfitsialak. Skriftlige afgangsprøver i deres nuværende anvendte form og indhold anvendes fra og med I dette notat vises, foruden en præsentation af det aktuelle års præstationer også en tendens for perioden Her skal der dog gøres opmærksom på, at afgangsprøverne ikke er standardiserede, hvilket betyder at prøveresultaterne kan variere noget fra år til år, blandt andet som følge af en varierende sværhedsgrad i opgavesættene. De skriftlige prøver i de forskellige fag har dog samme overordnede elementer fra samtlige kategorier i læringsmålene for faget. Over adskillige år tegnes der således en tendens over den faglige udvikling hos eleverne. Postboks 1610 DK-3900 Nuuk Tlf Fax

2 Karakter i følge prøvebekendtgørelsen , GGS-skalaen: A: Gives for en fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. B: Gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. C: Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. D: Gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. E: Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Fx: Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. F: Gives for den helt uacceptable præstation. For at skabe overblik i forbindelse med analysen over perioden , opererer notatet med en opdeling af eleverne i fire grupper: Andelen af stærke elever, der opnår karakteren A eller B Andelen af gode elever, der opnår karakterer C eller D Andelene af svage elever, der opnår en netop acceptabel karakter på E Andelen af meget svage elever, der opnår karakteren Fx eller F Denne opdeling i karaktergrupper svarer til opdelingen af de notater, der udarbejdes i forbindelse med Folkeskolen i Grønland. Hermed sættes der fokus på landsresultaterne i landsdækkende prøver. Opnåede resultater Ved en vurdering af resultaterne for afgangsprøverne lægges der vægt på følgende forhold. For det første ses der på, hvor tyngdepunktet i fordelingen af karaktererne ligger. Hvad der kan anses som et tilfredsstillende tyngdepunkt kan diskuteres, men det er ønskværdigt, at karakterne fordeler sig nogenlunde jævnt omkring tallenes gennemsnit - med en statistisk term, kaldes det for en normalfordeling af tallene. Hvis tallene fx er fordelt med hovedvægten på de gode karakterer må det give anledning til tilfredshed og omvendt, hvis tallene fx er fordelt med hovedvægten på de dårligere karakterer må det give anledning til en vis bekymring. Notat om folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver

3 Grønlandsk, skriftlig Tyngdepunktet i denne prøvedisciplin falder på karakteren C. 77 % af eleverne opnår bedste eller gode resultater. Der synes at være tale om en forholdsvis normal fordeling af karaktererne. Andelen af de gode elever ses at være forholdsvis stabil, dog med en vis svingende tendens mellem karaktererne A-B og C-D. Trods svingninger i mellemliggende periode er andelen af stærke steget fra 11 % i 2010 til 22 % i Alt i alt må karakterfordelingen i denne siges at være udtryk for et tilfredsstillende resultat, hvor knap 6 % af eleverne opnår et utilfredsstillende resultat med karakterer på Fx eller F. Dog noteres det dog med en vis bekymring, at 18 % eleverne kun lige netop opnår et acceptabelt resultatet på E. Tendensen er således den, at omkring ¼ af afgangselever klarer sig halv dårligt og dårligt til prøve. Som i færdighedsprøven ses samme mønster, med et tyngdepunkt på C. 53 % af eleverne opnår enten C eller D, og derved karakteres som gode elever, og i øvrigt med en rimelig normal fordeling af karakterne. Det noteres samtidig med tilfredshed, at en stor gruppe af eleverne i 2014 opnåede karakterne B eller A, nemlig ca. 18 % af alle elever. Andelen af gode resultater i C eller D er i opsving på bekostning af de svage elever, der opnåede karakter E. Notat om folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver

4 Igen noteres det dog med en vis bekymring, at 17 % af alle elever opnår en karakter på E, hvilket lige kun kan ses som en acceptabel præstation. Der ses en meget svag tendens til, at andelen af de svageste elever stiger en smule på bekostning af de middelgode elever. Således er tendensen for mindre svage og absolut svage elever omkring 30 % for hvert år. Dansk, skriftlig Tyngdepunktet i denne prøvedisciplin falder på karakteren C. Her ses der et tilfredsstillende billede. Ca. 26 % af eleverne opnår således karakteren A eller B. Ligeledes noteres det med tilfredshed, at knap 51 % af elevgruppen opnår karakteren C eller D. Andelen af både stærke og gode elever var i støt vækst fra 2010 til 2013, men faldt i sidste prøvetermin fra 84 % i 2013 til 77 % i Ses der på udviklingen over hele perioden tegnes der et meget positivt billede. Gruppen af de meget svage elever med karakterer på Fx eller F var faldende fra 20 % til kun 5 %, mens gruppen af de stærke elever er gået markant op, fra 21 % til 28 %. Ligesom andelen af gode elever faldt lidt, steg andelen af de svage elever fra 16 % til 24 % ved sidste prøvetermin. Tyngdepunktet i denne prøvedisciplin falder fladt på karakterne fra D til Fx. De stærke og gode elever udgør tilsammen omkring 52 %. Notat om folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver

5 Ses der på prøven i skriftlig fremstilling tegnes der både opsving og fald. I denne disciplin har karaktererne ligget stabilt fordelt i % med betydelig udsving i 2012, hvor de svage elever steg på bekostning af de gode elever. Desværre må det erkendes, at 26 % i 2014 mod 23 % i 2013 kun opnåede karakteren F eller F X i 2013 i denne prøvedisciplin. Samtidig noteres det, at 22 % i 2014 opnåede karakteren E. Alt i alt et utilfredsstillende resultat. Engelsk, skriftlig Tyngdepunktet i denne prøvedisciplin falder på karakteren D. Grafen har en normalfordeling. Stærke elever udgør 14 % og gode elever udgør 47 % og tilsammen udgør de 62 %. Over perioden ses en tendens til en reduktion af gruppen af stærke og gode elever. Under halvdelen af eleverne har opnået enten netop acceptable eller uacceptable karakterer. Tendensen for andelen af meget svage elever er stigende, hvor den steg fra 5 % i 2010 til 17 % i Ligeledes er andelen af svage elever med karakteren E stigende - fra 14 % til 22 % i nævnte periode. Tilsammen steg andelen af svage og meget svage elever fra 19 % til 38 %. Notat om folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver

6 Tyngdepunktet i denne prøvedisciplin falder på karakteren Fx. Denne prøvedisciplin er præget af, at andelen af svage og meget svage elever er stor. De stærke og gode elever udgør ret stabil andel af eleverne, og ligger henholdsvis omkring 10 % (karaktererne A og B) og 30 % (karaktererne C og D) i perioden De svage elever udgør 21 % og 35 % udgøres med uacceptable resultater. På trods af, at tallene for karaktergrupper er ret stabilt siden 2010, kan det siges, at det meget lidt og langsomt går den rette vej. Andelen af stærke elever er meget lidt i vækst og andelen af gode elever reduceres. Andelen af acceptable resultater også meget lidt i vækst, hvor andelen af meget svage elever stagnerende med mindre udsving. Over halvdelen af eleverne klarer sig halvdårligt eller helt dårligt i denne fagdisciplin. Alt i alt et bekymrende resultat. Matematik, skriftlig Tyngdepunktet i denne prøvedisciplin falder på karakteren D. Færdighedsprøven viser et nogenlunde stabilt billede, med positiv udsving i 2013, for igen af reduceres i Knap 55 % af eleverne opnåede karakterer på C eller D. Andelen af stærke og gode elever er trods faldende og opsving i vækst med 67 % i 2014 mod 59 % i Samtidig er der over perioden sket en støt stigning af meget svage elever fra 14 % til 20 %. Stigningen er brudt med drastisk fald fra 20 % til 6 %, hvorfra tendensen til stigning synes synlig. Tilsammen falder andelen af svage og meget svage elever fra 42 % i 2010 til 32 % i Notat om folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver

7 Der tegner sig et mere dystert billede i problemregning. Tyngdepunktet i denne prøvedisciplin falder på karakterne D-Fx. Det samlede billede af resultater i årrækken fra er ret broget; der er både vækst og reduktion. Det skal således noteres, at antallet af gode elever steg markant i 2013, men faldt igen i Andelen af stærke og gode elever udgør tilsammen 47 % af samtlige elever. På trods af svingninger fra år til år, er tendensen for gode resultater i vækst. De stærke elever steget fra 3 % i 2010 til 9 % i Ligeledes er de gode elever steget fra 31 % til 39 % i samme periode. Når resultater er i vækst, må de dårlige resultater jo være faldende. I perioden er gruppen af svage og meget svage elever reduceret henholdsvis med 5 % og 9 %. Tilsammen udgør de svage og meget elever mere end halvdelen af det samlede elevtal. Trods flere kraftige svingninger af de opnåede resultater i perioden , må det samtidigt med tilfredshed konstateres, at udviklingen går den rette vej. Projektopgaven Projektopgaven er udtryk for elevens mere individuelle og kreative sider. Notat om folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver

8 Tyngdepunktet i denne prøvedisciplin falder på karakteren E. Fordelingen af karaktererne ikke normalfordelt og er forholdsvis flad, hvor der også er mange forekomster af karakter A. Andelen af stærke elever i denne fagdisciplin er i vækst fra 21 % i 2010 til 33 % i Det samlede billede af gode elever er reduceret med 6 % fra 2010 til Der er udsving men stabilt liggende omkring de 20 % i andelen af svage elever med netop acceptable resultater. Til fordel for væksten af de stærke elever er andelen af meget svage elever faldet fra 19 % i 2010 til 13 % i Alt i alt udgør de stærke og gode elever 68 % af det samlede elevtal mod 62 % i Konklusion Grafer er vist som landsdækkende overordnede tal. Det må siges, at tendensen for det samlede billede af resultater fra de afsluttende prøver fra 2010 til og med 2014 ligger ret stabilt på de niveau, som de enkelte fagdiscipliner befinder sig på. 5 ud af 9 ovennævnte fagdiscipliner viser normalfordeling af karakterer. I underliggende tabeller findes flere anormale karakterfordelinger i enkelte fagdiscipliner samlet samt i fordelingen mellem drenge og pigers opnåede resultater. Projektopgaven Opnåede resultater fra projektopgaven går tydeligvis den rette vej. Dette kan meget vel skyldes, at skoler efterhånden er ved at være bekendt med afviklingen af prøven. Matematik Resultater fra prøverne i matematik viser, at mere end halvdelen af elever klarer sig godt til færdighedsprøven, hvor regnefærdigheder afprøves. Mere end halvdelen af eleverne opnår netop tilstrækkelige eller ikke acceptable resultater i problemregning, hvor matematiske redskaber anvendes for at løse opgaver. Det sidstnævnte viser, at hovedparten af elever ikke opnår læringsmål i problemregning problemregning, som anvendes i samfundet. Sprogfag Der er en naturlig progression i fagene pga. deres placering som modersmål, andet- og fremmedsprog. Der er således progression i prøvematerialet og i karakterbeskrivelserne mellem grønlandsk, dansk og engelsk. I alle færdighedsprøverne opnår de fleste elever tilfredsstillende resultater. Færdighedsprøven indeholder elementer, som både direkte og indirekte indikerer til Notat om folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver

9 det skriftligt kommunikative aspekt i sproget. Derfor er det klart ønskeligt, at andelen af svage og meget svage elever minimineres. Skriftligheden skal helt klart have øget fokus. Selv om mere end halvdelen klarer grønlandsk skriftlig fremstilling fint og godt, er det bekymrende, at så stor andel af eleverne opnår netop tilstrækkelige eller uacceptable resultater. Det må give anledning til overvejelser, hvorfor så en stor andel af eleverne opnår netop tilstrækkelige og ikke acceptable resultater i modersmålsprøven. De manglende kommunikative redskaber i færdigheder og kundskaber i faget sætter deres præg i andet- og fremmedsprogsprøven. Det skal også pointeres, at opnåede resultater i skriftlig prøve i modersmål - i skriftlig fremstilling - ofte har indflydelse på de andre skriftlige prøvefag. Det må anses at værende tendens til at samme svage elever også opnår dårlige karakterer i dansk og engelsk. Selv om at modersmålsundervisning sætter sine spor i andet- og fremmedsprog, skal overvægten af svage og meget svage elever i dansk og engelsk påpeges. Disse elever er ofte dem, der stopper i begyndelsen eller i midten af deres videreuddannelser, netop til dels pga. manglende kommunikationssprog og/eller manglende redskaber i de sproglige aspekter. For mere information om opnåede resultater, henvises til andre filer/tabeller på samme side på hjemmesiden og til karakterdatabasen samt til evalueringsrapporter. Notat om folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver Følgende rapport er udformet således, at resultater fra karakterdatabasen

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2011 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Konsulent Lars Poort

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid. PISA Etnisk 2009. Etniske og danske unges resultater i PISA 2009

Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid. PISA Etnisk 2009. Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid PISA Etnisk 2009 Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 Publikationen PISA Etnisk 2009 Etniske og danske unges resultater i PISA

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere