På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier"

Transkript

1 På den sikre side Vi arbejder for at sikre liv og værdier

2 DBI et videncenter for sikring og sikkerhed DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er Danmarks videncenter for sikring og brandsikkerhed. Vi opbygger vores viden gennem målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter og gennem de opgaver, vi løser for virksomheder, institutioner og myndigheder. Gennem vores internationale netværk indhenter og bearbejder vi systematisk den nyeste viden fra hele verden på de brandog sikringstekniske områder. Desuden deltager vi i dansk og internationalt norm- og standardiseringsarbejde inden for vores kerneområder. På det grundlag har DBI opbygget et program af værdiskabende serviceydelser, som har til formål at hjælpe vores kunder med at opnå et sikkerhedsniveau, som både opfylder egne behov og myndighedernes krav. Uafhængig DBI er en uafhængig, selvejende non-profit virksomhed. Som Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed (GTS-institut) indgår vi i et teknologisk netværk med mere end specialiserede medarbejdere. Kunden i fokus DBI arbejder kundeorienteret og er organiseret i en teamorienteret struktur. Vi satser på en aktiv uddannelsespolitik, som skal sikre, at vi til stadighed har fagligt kompetente og engagerede medarbejdere. 2 DBI

3 Vi arbejder for at sikre liv og værdier Brand- og sikringsteknik er DBI s kernekompetencer. Vi arbejder for at skabe optimale sikringsforhold og er i tæt dialog med både myndigheder, organisationer og erhvervsliv.

4 Prøvning Lad det komme an på en prøvning DBI råder over et moderne brandlaboratorium og har prøvningskompetence på internationalt niveau. Vi udfører brandteknisk prøvning og klassifikation samt prøvning til godkendelse og certificering af gasmateriel. Laboratoriet råder over udstyr til prøvning efter alle gængse nationale, europæiske og øvrige internationale standarder. DBI er akkrediteret til prøvning efter EN og er anerkendt internationalt af toneangivende myndigheder og klassifikationsselskaber. DBI er akkrediteret og notificeret til prøvning og klassificering i henhold til en lang række standarder, som f.eks. EU s direktiver om byggevarer og gasapparater samt IMO s regler om udstyr til skibe. Vi samarbejder med laboratorier og certificeringsorganer i ind- og udland. Prøvningsområdet omfatter materialer, komponenter og systemer, som indgår i bygninger, fly, tog og på skibe, mv. Mere information bl.a. om gældende standarder - kan ses på vores hjemmeside DBI s laboratorium udfører både standardiserede og kundedefinerede prøvninger, demonstrationer og forsøg. 4 DBI DBI er udpeget som bemyndiget organ i henhold til EU s direktiver om byggevarer, gasmateriel og udstyr til skibe.

5 Materialer Slukningssystemer Komponenter til byggeri og skibe Prøvningsområder: Reaktion på brand Prøvninger til bl.a. bestemmelse af brændværdi, ubrændbarhed, antændelighed, flammespredning, varmeafgivelse og røgudvikling samt giftighed af røggasser. Brandmodstandsevne Prøvninger af brandmodstandsevne for skibsskot og -dæk samt døre, vinduer, gennemføringer, spjæld, etageadskillelser og brandbeskyttelsessystemer, mv. Klassifikation Prøvningsresultater danner grundlag for brandteknisk klassifikation og certificering. Klassifikation sker i henhold til nationale, europæiske og internationale klassifikationsstandarder. Slukning Prøvning af slukningsanlæg, som f.eks. sprinkler-, vandtåge- og CO 2 -anlæg. Test af håndslukningsmateriel. Gasmateriel Prøvning af gasapparater og installationskomponenter, der kræver godkendelse (CE-mærkning). Prøvningerne udføres i henhold til internationale standarder eller sikkerhedskrav i Gasapparatdirektivet. DBI 5

6 Brandrådgivning Fra brandteknisk håndberegning til avanceret computersimulering DBI har stor erfaring i at vurdere og rådgive om brandsikkerhed i byggeprojekter. Vores brandrådgivere har specialviden på alle de brandtekniske områder. Vi løser opgaver for: bygherrer rådgivende ingeniører arkitekter entreprenører produktions- og servicevirksomheder institutioner forsikringsselskaber brand- og bygningsmyndigheder. DBI har stor erfaring i at vurdere og dokumentere den samlede brandsikkerhed i byggeprojekter - ikke mindst i forbindelse med nye former for arkitektur. 6 DBI Bygherrens ønsker og myndighedernes krav samles i en optimal løsning.

7 Brandsikring Optimale løsninger Bygninger skal være brandsikre Sikkerhed og tryghed i tilfælde af brand er grundlæggende funktionskrav til dansk byggeri. DBI s rådgivere kan sikre, at byggerierne opfylder såvel byggesom beredskabslovgivningen samtidig med, at særlige ønsker til arkitektur og funktion tilgodeses. Lovgivningen kræver, at byggeriers brandsikkerhed skal dokumenteres. Det gælder både ved nybyggeri og ved ombygning. Ved større og utraditionelle byggeprojekter kræves ofte en brandteknisk dimensionering, som dokumenterer, at sikkerhedsniveauet i bygningen er tilfredsstillende. Hertil udarbejder DBI f.eks. brandsikringsbeskrivelser med brandstrategier, brandteknisk dokumentation samt forslag til alternative brandsikringsprincipper og -tiltag. Brandsikkerheden skal opretholdes på det krævede brandsikkerhedsniveau i hele byggeriets levetid. DBI kan udarbejde drifts- og vedligeholdelsesplaner, som sikrer, at bygherren efterfølgende kan leve op til disse krav. DBI 7

8 DBI har mange års erfaring i at arbejde med brandsimulering. Den optimale løsning Der er oftest penge at spare ved at kortlægge de brandtekniske løsningsmuligheder i projektets indledende faser. Ved at tage højde for brandsikkerheden tidligt i projektforløbet kan man undgå unødige konflikter med funktion og design. Samtidig er det vigtigt, at myndighederne inddrages i de brandtekniske overvejelser på en hensigtsmæssig måde. Derfor er det en god investering at inddrage DBI tidligt i en byggesag helst i projekteringsfasen. Computersimuleringer DBI har stor erfaring i at arbejde med computerbaseret brand- og evakueringssimuleringer. Simuleringer bruges til at dokumentere holdbarheden af den valgte brandstrategi i et byggeprojekt. Til brandsimulering i forbindelse med ukomplicerede byggeprojekter anvendes ofte 2-zone-programmet Argos. Ved mere komplekse projekter anvendes flerzone-modeller (CFD). Argos vedligeholdes og opdateres løbende af DBI, som har udviklet softwaren. Brandmyndigheder, byggerådgivere og forskningsinstitutter mfl. kan købe licenser til programmet hos DBI, som også underviser i brug af programmet. Produktionsanlæg DBI rådgiver om brand- og eksplosionssikring af produktionsanlæg (i henhold til ATEX-direktivet). Vi rådgiver både om, hvordan lovkrav kan opfyldes og om ekstraordinær sikring af nøgleinstallationer i forbindelse med produktionsapparater og installationer mv. Brandsikringsanlæg Som uvildigt organ kan DBI rådgive om valg af aktive brandsikringsanlæg med henblik på at sikre en optimal løsning i forhold til lovgivning, økonomi og det ønskede brandsikkerhedsniveau. Sikkerhed og tryghed i tilfælde af brand er grundlæggende funktionskrav til byggeri. DBI har omfattende erfaring med at vurdere og dokumentere den samlede brandsikkerhed i byggeprojekter. 8 DBI

9 DBI kan udføre brandforsøg til dokumentation af, at de valgte løsninger opfylder myndigheders krav. Det er en god investering at inddrage den brandtekniske rådgiver tidligt i projektforløbet. DBI 9

10 Sikring & Sikkerhed Det handler om at skabe tryghed Risikobilledet i samfundet har ændret sig dramatisk inden for en kort årrække. Kriminalitet, ulykker, terrortrusler og naturskabte skader er forhold, som virksomheder, myndigheder og forsikringsselskaber i stigende grad må tage højde for. Samtidig er både virksomhedernes og myndighedernes sårbarhed øget i det stadigt mere komplekse samfund. Det betyder, at både erhvervsliv, organisationer, kommuner og institutioner mfl. har behov for at sætte øget fokus på sikkerhedspolitiken og på sikring i det daglige arbejde. Det er baggrunden for, at DBI har udbygget sine kompetencer inden for sikring og sikkerhed og har etableret en funktion, som tilbyder rådgivning og uddannelse på området. På baggrund af vores samlede viden kan vi tilbyde totalrådgivning, der bygger bro mellem de brand- og sikringsmæssige konfliktområder. Vi løser opgaver for: bygherrer rådgivende ingeniører entreprenører installatører offentlige myndigheder og institutioner private virksomheder. Stigende krav til håndtering af både menneskelige og materielle risikoforhold er en stor udfordring for mange virksomheder. DBI hjælper med at gennemføre udbud eller indhente tilbud. Det sikrer optimale løsninger - både sikringsmæssigt og økonomisk. Risikostyring Kravene til god selskabsledelse stiller virksomhedsledelser og bestyrelser over for et øget ansvar for effektiv risikostyring. DBI kan hjælpe med at skabe et overblik over risikoforholdene og rådgiver både offentlige og private virksomheder om risikostyring. Rådgivningen kan f.eks. omfatte: afdækning af risici opstilling af løsningsmodeller krav til personsikkerhed krav til værdisikring. Herudover tilbyder vi at udfærdige sikrings- og sikkerhedspolitikker samt handlingsplaner, at bistå med projektering og at hjælpe med fremstilling af udbudsmateriale eller indhentning af tilbud. Det betyder, at kunden får den optimale sikkerhed og sikring til den rigtige pris - både i forhold til anskaffelse og drift. Vi kan også give virksomhedens ledelse en status over virksomhedens nuværende sikring og sikkerhed. 10 DBI

11 Uddannelse Rådgivning Perimetersikkerhed Med perimetersikring er det muligt at afsikre meget store fysiske områder og at forebygge tyveri, hærværk og terrorvirksomhed. DBI kan hjælpe med at belyse virksomheders behov for perimetersikring. IT-sikkerhed DBI s objektive rådgivning inden for IT-sikkerhed gør, at risici bliver afdækket, så der kan udarbejdes en IT-sikkerhedspolitik, hvor den optimale sikringsløsning indgår. DBI kan ligeledes medvirke til, at denne bliver integreret og implementeret i virksomheden. Havnesikkerhed DBI udarbejder sårbarhedsvurderinger, som beskriver risikoen for terror. På baggrund af disse kan DBI hjælpe virksomheder med at udarbejde og implementere en sikringsplan. Uddannelser Virksomheder og myndigheder har et stigende behov for at opkvalificere ledere og medarbejdere til at kunne styre og håndtere sikring og sikkerhed. DBI har udviklet både kortere og mere omfattende kurser, som dækker alle niveauer inden for sikring og sikkerhed. Med overtagelsen af undervisningscenteret NUSA har DBI fået opbygget et komplet kursusprogram på hele sikringsområdet (se afsnittet Kurser og uddannelse). Beredskabsplanlægning DBI udarbejder krise- og beredskabsplaner for offentlige og private virksomheder. Planerne, der blandt andet beskriver, hvordan medarbejderne skal reagere i en krise- eller ulykkessituation, udvikles i tæt samarbejde med kunden. DBI tilbyder desuden uddannelse i krisestyring samt koordinering og gennemførelse af beredskabsøvelser. Brand & SikringsCenteret i Hvidovre er opbygget af DBI i samarbejde med branchens førende leverandører af sikringsudstyr. Centeret, som anvendes til kurser, seminarer, træning, produktpræsentationer og demonstrationer, har installeret alle former for brand- og sikringsudstyr. DBI 11

12 Kurser og uddannelse Vores viden skal videre DBI er Skandinaviens største udbyder af kurser, uddannelser og temadage inden for brand- og sikringsteknik. Udbuddet af kurser spænder over alle niveauer fra grundkurser til specialistuddannelser. DBI tilbyder både åbne (programsatte) kurser og lukkede virksomhedskurser, der kan tilpasses kundens behov. Desuden udbydes e-kurser via Internettet. Som medlem af den europæiske brand- og sikringsorganisation CFPA Europe står DBI som den danske udbyder af de internationalt anerkendte CFPA diplomuddannelser. Eksempler på kurser og kursusområder: DBI udbyder det største samlede program af brand- og sikringskurser i Nordeuropa. Vi uddanner hvert år flere end personer. Brandteknik Brandsikring af bygninger Brandfarlige områder Brandsikringsanlæg Drift og vedligehold af brandsikringsanlæg Elementær brandbekæmpelse og førstehjælp Varmt arbejde Brandteknisk diplomuddannelse (CFPA). Sikringsteknik Mekanisk sikring Tyverisikring AMU-kurser for bl.a. låsesmede, alarminstallatører og sikringsmontører Projektering TV-overvågning (ITV) Havnesikring CFPA Sikringskursus Eksamineret Sikringsleder Strategisk Sikringsleder (CFPA) Sikringsintegrator Holdningsbearbejdning Krisestyring. 12 DBI Mange af DBI s kurser omfatter både teori og praktiske øvelser.

13 Se mere om DBI s kurser og uddannelser på DBI har udviklet undervisningsmateriale, som også tilbydes instruktører og undervisere ved fagskoler og redningsberedskaber mfl. DBI tilbyder skræddersyede kurser, som er tilpasset den enkelte virksomheds ønsker og behov. DBI 13

14 Brandsikker inspektion Det sker ikke hos os Det sker nok kun hos naboen. Den holdning gælder stadig i mange virksomheder. Men det er en holdning, som de fleste fortryder, når det går galt. En brand kan få katastrofale menneskelige og materielle konsekvenser for en virksomhed. Produktionsfaciliteterne er ofte resultat af mange års udvikling, og virksomheden har måske kæmpet sig til en gunstig markedsposition, når en ødelæggende brand sætter produktionen i stå. Kunderne finder nye leverandører, og det kan være svært at vinde dem tilbage, når produktionsapparatet er klar til at køre i fulde omdrejninger igen. DBI har mere end 80 års erfaring i at hjælpe virksomheder med at forebygge brand. Hvert år inspicerer vi tusindvis af virksomheder, som får kontrolleret, om brandsikkerheden er i orden. Inspektionerne gennemføres én eller flere gange årligt efter behov og tilrettelægges oftest i samarbejde med virksomhedernes sikkerhedsansvarlige medarbejdere. Inspektion af brandsikringsanlæg DBI gennemfører uvildige tredjepartsinspektioner af sprinkler-, brandalarm-, rumsluknings-, gasalarm- og varslingsanlæg. Det giver virksomheden sikkerhed for, at anlæggene fungerer, hvis der en dag skulle ske noget. Virksomhederne får viden om, hvordan brandsikkerheden kan forbedres og opretholdes. 14 DBI

15 Inspektion Beskyttelse Gennemtænkte løsninger Brandværnsinspektion DBI s inspektører kontrollerer virksomheden én eller flere gange om året. Ved hvert besøg udarbejdes en rapport med anbefalinger om, hvordan sikkerheden kan opretholdes og forbedres. Inspektørernes rapporter er et effektivt værktøj til at fastholde et højt sikkerhedsniveau. Rapporterne kan også bruges som dokumentation i forhold til certificeringskrav og til at dokumentere virksomhedens sikkerhedsniveau over for kunder og forsikringsselskaber. DBI tilbyder uafhængig kontrol og opdatering af virksomhedernes brandmæssige risikoprofil i takt med, at virksomhedens bygninger, produktionsapparat og indretning ændres. Risikoen for brand minimeres, når der etableres velgennemtænkte sikringsforanstaltninger. Risikoanalyse DBI udarbejder uafhængige risikoanalyser, der kortlægger virksomhedens risikoprofil. På basis af de anførte styrker og mangler, kan virksomheden prioritere sine indsatser og optimere investeringer i brandforebyggelse og sikring. DBI s risikoanalyser kan udarbejdes som komplette ingeniørrapporter til brug for forsikringsselskaber og -mæglere. Rapporterne omfatter forsikringsværdier, angiver tabsscenarie og danner grundlag for præmieberegning. DBI 15

16 Undersøgelser Skadesårsagerne skal findes - så vi kan blive klogere DBI s teknikere undersøger årsager efter brand og andre skader. På baggrund af deres undersøgelser kan der iværksættes forebyggende tiltag. Undersøgerne er objektive og upartiske. Vi udfører undersøgelser for: politimyndigheder forsikringsselskaber virksomheder offentlige myndigheder. Vi undersøger blandt andet: brandårsager i bygninger og anlæg mv. brandårsager i trafikmidler (køretøjer, skibe, fly mv.) skader på elektriske komponenter forårsaget at vand, lynnedslag eller højspænding fejl på nødbelysning og røgventilation skader på elektriske installationer skader på sikringsanlæg (ABA, AIA, mfl.). Derudover udfører vi projektbaserede undersøgelser, syn og skøn efter brande og brandanalyser i forbindelse med forskning og udvikling. 16 DBI DBI s undersøgere udfører over 700 undersøgelser om året.

17 Certificering Sikkerhed for sikring Erhvervslivet stiller i stigende grad krav om certificeringer og garantier. Certificering, som dokumenterer, at et produkt eller en serviceydelse overholder bestemte krav, er blevet en vigtig konkurrenceparameter. DBI er akkrediteret til at certificere produkter, systemer og systemkomponenter i relation til brandforebyggelse og sikring. Produktcertificering og kontrol DBI udsteder certifikater for produkter, systemer og systemdele inden for brand, sikring og gasmateriel. Vi gennemfører løbende kontrolbesøg hos producenter af byggematerialer og brandbeskyttelsessystemer og kontrollerer, at produktion og produkter lever op til myndighedskrav og certificeringsstandarder. Certificering af produkter og serviceydelser bidrager til at sikre et højt sikkerhedsniveau. DBI 17

18 Publikationer - og meget mere DBI udbyder et bredt sortiment af tekniske og informative publikationer, sikkerhedsskilte, edb-programmer, samt film og andre undervisningsmaterialer. Et stigende antal af DBI s trykte publikationer udgives også i elektronisk form (e-bøger). Vores forlagsprodukter kan bestilles på tlf eller på vores hjemmeside DBI-medlemskab DBI-medlemskab er et servicetilbud til brand- og sikringsfagfolk, som ønsker at holde sig orienteret på brand- og sikringsområdet. Som DBI-medlem har man bl.a. adgang til følgende fordele: Gratis telefonrådgivning. Få svar på korte spørgsmål. Rabat på DBI-kurser. Rabat på DBI s publikationer og andre forlagsprodukter. Adgang til en lukket hjemmeside for medlemmer. Hjemmesiden indeholder en række tekniske og faglige oplysninger samt serviceoplysninger og giver adgang til at stille spørgsmål via nettet. Særlige muligheder for brug af DBI s bibliotek herunder litteratursøgning. Derudover får medlemmer automatisk tilsendt nye DBI-publikationer gratis. Fagmagasinet Brand & Sikring udsendes gratis til DBI s kunder og øvrige interessenter fire gange om året. DBI har bistået TrygFonden med at producere DVD-filmen Det brænder. Filmen, som henvender sig til Familien Danmark, beskriver de brandrisici, der er i de fleste boliger, og giver gode råd om, hvordan man kan undgå brand i hjemmet. Læs mere om DBI-medlemskab på eller kontakt DBI på telefon DBI Gratis telefonrådgivning. Få svar på korte spørgsmål.

19 I NUSA-centret er der rig mulighed for at se og afprøve det sidste nye inden for elektronisk og mekanisk sikring - såvel indendørs som udendørs. NUSA-centrets udstilling har hvert år over besøgende. Information Viden bringer os videre Den viden og de erfaringer, som opsamles i DBI, skal hverken samle støv eller forblive vores egen hemmeligheder. Vi ønsker, at så meget af vores viden som muligt bliver kommunikeret videre til kunder og samarbejdsparter samt til offentligheden. Derfor er information også en vigtig del af DBI s arbejde. Gennem kurser, temadage og fagtekniske publikationer formidler vi konkret viden om, hvordan man håndterer specifikke brand- og sikringsmæssige forhold. Brand & SikringsCenteret er et unikt konferencecenter, som er etableret af dbi i samarbejde med brand- og sikringsbranchens førende leverandører. På DBI s hjemmeside (www.dbi-net.dk) og Teknologiportalen (www.teknologiportalen.dk) præsenterer vi nyheder og rapporter om forsknings- og udviklingsprojekter. Hver tredje måned udsender vi fagmagasinet Brand & Sikring, som bringer omtaler af aktuelle brand- og sikringsmæssige forhold. Endelig formidler vi information til den relevante fagpresse, bidrager til informationskampagner og betjener medierne i øvrigt med aktuel presseinformation. Her finder du os Hovedkontor DBI har hovedkontor i Sikkerhedens Hus på Avedøre Holme i Hvidovre ved København. Hovedkontoret ligger centralt placeret i forhold til motorvejsnettet og Københavns lufthavn. I forbindelse med hovedkontoret findes laboratorier, værksteder, kursusfaciliteter samt Brand & SikringsCenteret. Brand & Sikrings- Centeret er et kursus- og konferencecenter med alle former for brand- og sikringsudstyr, som man kan afprøve, få demonstreret og blive undervist i på stedet. Det er bl.a. muligt at træne realistisk i at håndtere intelligente/integrerede sikrings- og styringssystemer. Lokalkontorer DBI har lokalkontorer i Århus og Fredericia, hvor der også er undervisningsfaciliteter. NUSA-centeret NUSA (Nordisk Uddannelsescenter, Sikrings- og Alarmteknik) i Frederikshavn er uddannelsessted for sikkerhedsbranchens fagfolk. Centeret, der blev overtaget af DBI i 2006, arbejder desuden med udvikling, prøvning og rådgivning på sikringsområdet. NUSA-centeret omfatter et m 2 stort byggeri samt et udendørsareal, der er forsynet med det sidste nye inden for elektronisk og mekanisk sikring. DBI 19

20 Prøvning Rådgivning Konsulentopgaver Inspektion Forskning og udvikling Certificering Undersøgelser Publikationer Uddannelse Information og oplysning Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Hovedkontor Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax: Lokalkontorer Fredericia Videnpark trekantområdet Vesterbanevej Fredericia Århus Kirstinemindesvej 14 Bygning A, Postboks Århus N Frederikshavn DBI/NUSA Baldersvej Frederikshavn

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage 44038 5 dage Design af anlæg 44039 5 dage Sikringsanlæg

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

DBI Brandrådgivning. Vi sikrer, der er styr på brandkrav og brandsikkerhed

DBI Brandrådgivning. Vi sikrer, der er styr på brandkrav og brandsikkerhed DBI Brandrådgivning Vi sikrer, der er styr på brandkrav og brandsikkerhed 1 Indhold 2 Sikkerhed for liv og værdier 3 Tag DBI med på råd tidligt 4 Brandteknisk rådgivning 5 Genvej til den nyeste viden Gennem

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver...

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver... Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Kursustilmelding........................................... 4 er................................................... 4 Afbestillingsregler/regler for flytning.............................

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side?

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? Frederikke Ekstrand Schmidt COWI Fire 1 24 SEPTEMBER 2014 HVORDAN SER BYGGESAGSBEHANDLING UD Frederikke Ekstrand Schmidt Akademiingeniør og Master i

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

Kan virksomheden overleve en omfattende brand?

Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Brandtabsberegner Medlemsmøde Passiv Brandsikring 7. marts 2011 Ivan Langmach Jacobsen Om Brandtabsberegner Hvorfor har vi lavet programmet? Når der i dag

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

BRAND & SIKRING. Tema: Nye brandbestemmelser

BRAND & SIKRING. Tema: Nye brandbestemmelser Nr. 2 Juni 2004 DBI Regler vendes på hovedet I gang med nye brandkrav Sådan udføres brandadskillelser ITV-branchen skal certificeres Boligbrande kostede mange liv Medlemskab med muligheder Tema: Nye brandbestemmelser

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse 1. udgave April 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Byggedata, opdateret 21. maj 2014 Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI retningslinie 251/4001 DBI - Dansk

Læs mere

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008 Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen Program: -1) Baggrund -2) Produkter / ydelser -3) Brandstrategi / fravigelserne fra lovgivningen -4) forhåndsdialog -5) risikoafdækning -6) fordeling af ansvar Linket

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Typografi. aidbykahl

Typografi. aidbykahl Typografi. AidByKahl hvordan? Hvad hvorfor Hvad går opgaven ud på? Opgaven går ud på at lave et redesign AidByKahls informations og kursus brochure. Det er vigtigt for kunden at brochuren bliver mere sælgende

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Er du i tvivl, om hvordan og hvor meget brandfarligt væske du må opbevare i

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Vi gør Danmarks bygninger brandsikre

Vi gør Danmarks bygninger brandsikre Vi gør Danmarks bygninger brandsikre En holdning til brandsikre bygninger Imprex er i dag en af Danmarks absolut førende virksomheder inden for professionel passiv brandsikring af bygninger. Vi fungerer

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

DBI DBI. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut RÅDGIVNING PRØVNING INSPEKTION FORSKNING OG UDVIKLING CERTIFICERING UNDERSØGELSER UDDANNELSE FORLAG

DBI DBI. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut RÅDGIVNING PRØVNING INSPEKTION FORSKNING OG UDVIKLING CERTIFICERING UNDERSØGELSER UDDANNELSE FORLAG RÅDGIVNING PRØVNING INSPEKTION FORSKNING OG UDVIKLING CERTIFICERING UNDERSØGELSER UDDANNELSE Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut FORLAG BIBLIOTEK Årsberetning 2004 DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Version 12 180411. Kravspecifikation. Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Version 12 180411. Kravspecifikation. Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning. Side 1 af 8 Version 12 180411 Kravspecifikation Certificering af virksomheder der yder uvildig sikringsrådgivning Side 1 af 8 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v.

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v. Driving Green 14 Temamøde i Netværk for Gas til Transport Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer v. Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Sikkerheden er en væsentlig parameter, når design og udformning af tunnelen under Femern Bælt fastlægges.

Sikkerheden er en væsentlig parameter, når design og udformning af tunnelen under Femern Bælt fastlægges. Sikkerhedskonceptet for Femern-tunnelen - forklaring, spørgsmål og svar. (Dette er en overordnet introduktion. Mere detaljeret information findes i bl.a. ORA og andre dok.). Indledning Sikkerheden er en

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver SIKKERHED OG TEKNIK ARBEJDSMILJØ OG MILJØ TRIVSEL, SUNDHED OG SYGEFRAVÆR LEDELSE OG ORGANISATION Toppen af pyramiden symboliserer arbejdslivet og arbejdsmiljøet, der fuldender pyramiden og det hele menneske.

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

REGLER FOR VARMT ARBEJDE

REGLER FOR VARMT ARBEJDE SKADESTOP REGLER FOR VARMT ARBEJDE Bliv opdateret og læs mere om, hvordan de ændrede regler kan hjælpe med at forebygge unødvendige skader 1 Skadestop HVORFOR ÆNDRE REGLERNE FOR VARMT ARBEJDE? Hvert år

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

Forlagskatalog 2010. Håndbøger Vejledninger DBI Faktablade Retningslinier Forskrifter. Kursuspakker Film PC-software Skilte Undervisningsmateriale

Forlagskatalog 2010. Håndbøger Vejledninger DBI Faktablade Retningslinier Forskrifter. Kursuspakker Film PC-software Skilte Undervisningsmateriale Forlagskatalog 2010 Håndbøger Vejledninger DBI Faktablade Retningslinier Forskrifter Kursuspakker Film PC-software Skilte Undervisningsmateriale DBI et videncenter for sikring og sikkerhed DBI - Dansk

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling Nr. 2 Juni 2003 DBI DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling DBI-DAGEN Demonstration af brandprøvning Antænding af møblement Overtænding

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere