På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier"

Transkript

1 På den sikre side Vi arbejder for at sikre liv og værdier

2 DBI et videncenter for sikring og sikkerhed DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er Danmarks videncenter for sikring og brandsikkerhed. Vi opbygger vores viden gennem målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter og gennem de opgaver, vi løser for virksomheder, institutioner og myndigheder. Gennem vores internationale netværk indhenter og bearbejder vi systematisk den nyeste viden fra hele verden på de brandog sikringstekniske områder. Desuden deltager vi i dansk og internationalt norm- og standardiseringsarbejde inden for vores kerneområder. På det grundlag har DBI opbygget et program af værdiskabende serviceydelser, som har til formål at hjælpe vores kunder med at opnå et sikkerhedsniveau, som både opfylder egne behov og myndighedernes krav. Uafhængig DBI er en uafhængig, selvejende non-profit virksomhed. Som Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed (GTS-institut) indgår vi i et teknologisk netværk med mere end specialiserede medarbejdere. Kunden i fokus DBI arbejder kundeorienteret og er organiseret i en teamorienteret struktur. Vi satser på en aktiv uddannelsespolitik, som skal sikre, at vi til stadighed har fagligt kompetente og engagerede medarbejdere. 2 DBI

3 Vi arbejder for at sikre liv og værdier Brand- og sikringsteknik er DBI s kernekompetencer. Vi arbejder for at skabe optimale sikringsforhold og er i tæt dialog med både myndigheder, organisationer og erhvervsliv.

4 Prøvning Lad det komme an på en prøvning DBI råder over et moderne brandlaboratorium og har prøvningskompetence på internationalt niveau. Vi udfører brandteknisk prøvning og klassifikation samt prøvning til godkendelse og certificering af gasmateriel. Laboratoriet råder over udstyr til prøvning efter alle gængse nationale, europæiske og øvrige internationale standarder. DBI er akkrediteret til prøvning efter EN og er anerkendt internationalt af toneangivende myndigheder og klassifikationsselskaber. DBI er akkrediteret og notificeret til prøvning og klassificering i henhold til en lang række standarder, som f.eks. EU s direktiver om byggevarer og gasapparater samt IMO s regler om udstyr til skibe. Vi samarbejder med laboratorier og certificeringsorganer i ind- og udland. Prøvningsområdet omfatter materialer, komponenter og systemer, som indgår i bygninger, fly, tog og på skibe, mv. Mere information bl.a. om gældende standarder - kan ses på vores hjemmeside DBI s laboratorium udfører både standardiserede og kundedefinerede prøvninger, demonstrationer og forsøg. 4 DBI DBI er udpeget som bemyndiget organ i henhold til EU s direktiver om byggevarer, gasmateriel og udstyr til skibe.

5 Materialer Slukningssystemer Komponenter til byggeri og skibe Prøvningsområder: Reaktion på brand Prøvninger til bl.a. bestemmelse af brændværdi, ubrændbarhed, antændelighed, flammespredning, varmeafgivelse og røgudvikling samt giftighed af røggasser. Brandmodstandsevne Prøvninger af brandmodstandsevne for skibsskot og -dæk samt døre, vinduer, gennemføringer, spjæld, etageadskillelser og brandbeskyttelsessystemer, mv. Klassifikation Prøvningsresultater danner grundlag for brandteknisk klassifikation og certificering. Klassifikation sker i henhold til nationale, europæiske og internationale klassifikationsstandarder. Slukning Prøvning af slukningsanlæg, som f.eks. sprinkler-, vandtåge- og CO 2 -anlæg. Test af håndslukningsmateriel. Gasmateriel Prøvning af gasapparater og installationskomponenter, der kræver godkendelse (CE-mærkning). Prøvningerne udføres i henhold til internationale standarder eller sikkerhedskrav i Gasapparatdirektivet. DBI 5

6 Brandrådgivning Fra brandteknisk håndberegning til avanceret computersimulering DBI har stor erfaring i at vurdere og rådgive om brandsikkerhed i byggeprojekter. Vores brandrådgivere har specialviden på alle de brandtekniske områder. Vi løser opgaver for: bygherrer rådgivende ingeniører arkitekter entreprenører produktions- og servicevirksomheder institutioner forsikringsselskaber brand- og bygningsmyndigheder. DBI har stor erfaring i at vurdere og dokumentere den samlede brandsikkerhed i byggeprojekter - ikke mindst i forbindelse med nye former for arkitektur. 6 DBI Bygherrens ønsker og myndighedernes krav samles i en optimal løsning.

7 Brandsikring Optimale løsninger Bygninger skal være brandsikre Sikkerhed og tryghed i tilfælde af brand er grundlæggende funktionskrav til dansk byggeri. DBI s rådgivere kan sikre, at byggerierne opfylder såvel byggesom beredskabslovgivningen samtidig med, at særlige ønsker til arkitektur og funktion tilgodeses. Lovgivningen kræver, at byggeriers brandsikkerhed skal dokumenteres. Det gælder både ved nybyggeri og ved ombygning. Ved større og utraditionelle byggeprojekter kræves ofte en brandteknisk dimensionering, som dokumenterer, at sikkerhedsniveauet i bygningen er tilfredsstillende. Hertil udarbejder DBI f.eks. brandsikringsbeskrivelser med brandstrategier, brandteknisk dokumentation samt forslag til alternative brandsikringsprincipper og -tiltag. Brandsikkerheden skal opretholdes på det krævede brandsikkerhedsniveau i hele byggeriets levetid. DBI kan udarbejde drifts- og vedligeholdelsesplaner, som sikrer, at bygherren efterfølgende kan leve op til disse krav. DBI 7

8 DBI har mange års erfaring i at arbejde med brandsimulering. Den optimale løsning Der er oftest penge at spare ved at kortlægge de brandtekniske løsningsmuligheder i projektets indledende faser. Ved at tage højde for brandsikkerheden tidligt i projektforløbet kan man undgå unødige konflikter med funktion og design. Samtidig er det vigtigt, at myndighederne inddrages i de brandtekniske overvejelser på en hensigtsmæssig måde. Derfor er det en god investering at inddrage DBI tidligt i en byggesag helst i projekteringsfasen. Computersimuleringer DBI har stor erfaring i at arbejde med computerbaseret brand- og evakueringssimuleringer. Simuleringer bruges til at dokumentere holdbarheden af den valgte brandstrategi i et byggeprojekt. Til brandsimulering i forbindelse med ukomplicerede byggeprojekter anvendes ofte 2-zone-programmet Argos. Ved mere komplekse projekter anvendes flerzone-modeller (CFD). Argos vedligeholdes og opdateres løbende af DBI, som har udviklet softwaren. Brandmyndigheder, byggerådgivere og forskningsinstitutter mfl. kan købe licenser til programmet hos DBI, som også underviser i brug af programmet. Produktionsanlæg DBI rådgiver om brand- og eksplosionssikring af produktionsanlæg (i henhold til ATEX-direktivet). Vi rådgiver både om, hvordan lovkrav kan opfyldes og om ekstraordinær sikring af nøgleinstallationer i forbindelse med produktionsapparater og installationer mv. Brandsikringsanlæg Som uvildigt organ kan DBI rådgive om valg af aktive brandsikringsanlæg med henblik på at sikre en optimal løsning i forhold til lovgivning, økonomi og det ønskede brandsikkerhedsniveau. Sikkerhed og tryghed i tilfælde af brand er grundlæggende funktionskrav til byggeri. DBI har omfattende erfaring med at vurdere og dokumentere den samlede brandsikkerhed i byggeprojekter. 8 DBI

9 DBI kan udføre brandforsøg til dokumentation af, at de valgte løsninger opfylder myndigheders krav. Det er en god investering at inddrage den brandtekniske rådgiver tidligt i projektforløbet. DBI 9

10 Sikring & Sikkerhed Det handler om at skabe tryghed Risikobilledet i samfundet har ændret sig dramatisk inden for en kort årrække. Kriminalitet, ulykker, terrortrusler og naturskabte skader er forhold, som virksomheder, myndigheder og forsikringsselskaber i stigende grad må tage højde for. Samtidig er både virksomhedernes og myndighedernes sårbarhed øget i det stadigt mere komplekse samfund. Det betyder, at både erhvervsliv, organisationer, kommuner og institutioner mfl. har behov for at sætte øget fokus på sikkerhedspolitiken og på sikring i det daglige arbejde. Det er baggrunden for, at DBI har udbygget sine kompetencer inden for sikring og sikkerhed og har etableret en funktion, som tilbyder rådgivning og uddannelse på området. På baggrund af vores samlede viden kan vi tilbyde totalrådgivning, der bygger bro mellem de brand- og sikringsmæssige konfliktområder. Vi løser opgaver for: bygherrer rådgivende ingeniører entreprenører installatører offentlige myndigheder og institutioner private virksomheder. Stigende krav til håndtering af både menneskelige og materielle risikoforhold er en stor udfordring for mange virksomheder. DBI hjælper med at gennemføre udbud eller indhente tilbud. Det sikrer optimale løsninger - både sikringsmæssigt og økonomisk. Risikostyring Kravene til god selskabsledelse stiller virksomhedsledelser og bestyrelser over for et øget ansvar for effektiv risikostyring. DBI kan hjælpe med at skabe et overblik over risikoforholdene og rådgiver både offentlige og private virksomheder om risikostyring. Rådgivningen kan f.eks. omfatte: afdækning af risici opstilling af løsningsmodeller krav til personsikkerhed krav til værdisikring. Herudover tilbyder vi at udfærdige sikrings- og sikkerhedspolitikker samt handlingsplaner, at bistå med projektering og at hjælpe med fremstilling af udbudsmateriale eller indhentning af tilbud. Det betyder, at kunden får den optimale sikkerhed og sikring til den rigtige pris - både i forhold til anskaffelse og drift. Vi kan også give virksomhedens ledelse en status over virksomhedens nuværende sikring og sikkerhed. 10 DBI

11 Uddannelse Rådgivning Perimetersikkerhed Med perimetersikring er det muligt at afsikre meget store fysiske områder og at forebygge tyveri, hærværk og terrorvirksomhed. DBI kan hjælpe med at belyse virksomheders behov for perimetersikring. IT-sikkerhed DBI s objektive rådgivning inden for IT-sikkerhed gør, at risici bliver afdækket, så der kan udarbejdes en IT-sikkerhedspolitik, hvor den optimale sikringsløsning indgår. DBI kan ligeledes medvirke til, at denne bliver integreret og implementeret i virksomheden. Havnesikkerhed DBI udarbejder sårbarhedsvurderinger, som beskriver risikoen for terror. På baggrund af disse kan DBI hjælpe virksomheder med at udarbejde og implementere en sikringsplan. Uddannelser Virksomheder og myndigheder har et stigende behov for at opkvalificere ledere og medarbejdere til at kunne styre og håndtere sikring og sikkerhed. DBI har udviklet både kortere og mere omfattende kurser, som dækker alle niveauer inden for sikring og sikkerhed. Med overtagelsen af undervisningscenteret NUSA har DBI fået opbygget et komplet kursusprogram på hele sikringsområdet (se afsnittet Kurser og uddannelse). Beredskabsplanlægning DBI udarbejder krise- og beredskabsplaner for offentlige og private virksomheder. Planerne, der blandt andet beskriver, hvordan medarbejderne skal reagere i en krise- eller ulykkessituation, udvikles i tæt samarbejde med kunden. DBI tilbyder desuden uddannelse i krisestyring samt koordinering og gennemførelse af beredskabsøvelser. Brand & SikringsCenteret i Hvidovre er opbygget af DBI i samarbejde med branchens førende leverandører af sikringsudstyr. Centeret, som anvendes til kurser, seminarer, træning, produktpræsentationer og demonstrationer, har installeret alle former for brand- og sikringsudstyr. DBI 11

12 Kurser og uddannelse Vores viden skal videre DBI er Skandinaviens største udbyder af kurser, uddannelser og temadage inden for brand- og sikringsteknik. Udbuddet af kurser spænder over alle niveauer fra grundkurser til specialistuddannelser. DBI tilbyder både åbne (programsatte) kurser og lukkede virksomhedskurser, der kan tilpasses kundens behov. Desuden udbydes e-kurser via Internettet. Som medlem af den europæiske brand- og sikringsorganisation CFPA Europe står DBI som den danske udbyder af de internationalt anerkendte CFPA diplomuddannelser. Eksempler på kurser og kursusområder: DBI udbyder det største samlede program af brand- og sikringskurser i Nordeuropa. Vi uddanner hvert år flere end personer. Brandteknik Brandsikring af bygninger Brandfarlige områder Brandsikringsanlæg Drift og vedligehold af brandsikringsanlæg Elementær brandbekæmpelse og førstehjælp Varmt arbejde Brandteknisk diplomuddannelse (CFPA). Sikringsteknik Mekanisk sikring Tyverisikring AMU-kurser for bl.a. låsesmede, alarminstallatører og sikringsmontører Projektering TV-overvågning (ITV) Havnesikring CFPA Sikringskursus Eksamineret Sikringsleder Strategisk Sikringsleder (CFPA) Sikringsintegrator Holdningsbearbejdning Krisestyring. 12 DBI Mange af DBI s kurser omfatter både teori og praktiske øvelser.

13 Se mere om DBI s kurser og uddannelser på DBI har udviklet undervisningsmateriale, som også tilbydes instruktører og undervisere ved fagskoler og redningsberedskaber mfl. DBI tilbyder skræddersyede kurser, som er tilpasset den enkelte virksomheds ønsker og behov. DBI 13

14 Brandsikker inspektion Det sker ikke hos os Det sker nok kun hos naboen. Den holdning gælder stadig i mange virksomheder. Men det er en holdning, som de fleste fortryder, når det går galt. En brand kan få katastrofale menneskelige og materielle konsekvenser for en virksomhed. Produktionsfaciliteterne er ofte resultat af mange års udvikling, og virksomheden har måske kæmpet sig til en gunstig markedsposition, når en ødelæggende brand sætter produktionen i stå. Kunderne finder nye leverandører, og det kan være svært at vinde dem tilbage, når produktionsapparatet er klar til at køre i fulde omdrejninger igen. DBI har mere end 80 års erfaring i at hjælpe virksomheder med at forebygge brand. Hvert år inspicerer vi tusindvis af virksomheder, som får kontrolleret, om brandsikkerheden er i orden. Inspektionerne gennemføres én eller flere gange årligt efter behov og tilrettelægges oftest i samarbejde med virksomhedernes sikkerhedsansvarlige medarbejdere. Inspektion af brandsikringsanlæg DBI gennemfører uvildige tredjepartsinspektioner af sprinkler-, brandalarm-, rumsluknings-, gasalarm- og varslingsanlæg. Det giver virksomheden sikkerhed for, at anlæggene fungerer, hvis der en dag skulle ske noget. Virksomhederne får viden om, hvordan brandsikkerheden kan forbedres og opretholdes. 14 DBI

15 Inspektion Beskyttelse Gennemtænkte løsninger Brandværnsinspektion DBI s inspektører kontrollerer virksomheden én eller flere gange om året. Ved hvert besøg udarbejdes en rapport med anbefalinger om, hvordan sikkerheden kan opretholdes og forbedres. Inspektørernes rapporter er et effektivt værktøj til at fastholde et højt sikkerhedsniveau. Rapporterne kan også bruges som dokumentation i forhold til certificeringskrav og til at dokumentere virksomhedens sikkerhedsniveau over for kunder og forsikringsselskaber. DBI tilbyder uafhængig kontrol og opdatering af virksomhedernes brandmæssige risikoprofil i takt med, at virksomhedens bygninger, produktionsapparat og indretning ændres. Risikoen for brand minimeres, når der etableres velgennemtænkte sikringsforanstaltninger. Risikoanalyse DBI udarbejder uafhængige risikoanalyser, der kortlægger virksomhedens risikoprofil. På basis af de anførte styrker og mangler, kan virksomheden prioritere sine indsatser og optimere investeringer i brandforebyggelse og sikring. DBI s risikoanalyser kan udarbejdes som komplette ingeniørrapporter til brug for forsikringsselskaber og -mæglere. Rapporterne omfatter forsikringsværdier, angiver tabsscenarie og danner grundlag for præmieberegning. DBI 15

16 Undersøgelser Skadesårsagerne skal findes - så vi kan blive klogere DBI s teknikere undersøger årsager efter brand og andre skader. På baggrund af deres undersøgelser kan der iværksættes forebyggende tiltag. Undersøgerne er objektive og upartiske. Vi udfører undersøgelser for: politimyndigheder forsikringsselskaber virksomheder offentlige myndigheder. Vi undersøger blandt andet: brandårsager i bygninger og anlæg mv. brandårsager i trafikmidler (køretøjer, skibe, fly mv.) skader på elektriske komponenter forårsaget at vand, lynnedslag eller højspænding fejl på nødbelysning og røgventilation skader på elektriske installationer skader på sikringsanlæg (ABA, AIA, mfl.). Derudover udfører vi projektbaserede undersøgelser, syn og skøn efter brande og brandanalyser i forbindelse med forskning og udvikling. 16 DBI DBI s undersøgere udfører over 700 undersøgelser om året.

17 Certificering Sikkerhed for sikring Erhvervslivet stiller i stigende grad krav om certificeringer og garantier. Certificering, som dokumenterer, at et produkt eller en serviceydelse overholder bestemte krav, er blevet en vigtig konkurrenceparameter. DBI er akkrediteret til at certificere produkter, systemer og systemkomponenter i relation til brandforebyggelse og sikring. Produktcertificering og kontrol DBI udsteder certifikater for produkter, systemer og systemdele inden for brand, sikring og gasmateriel. Vi gennemfører løbende kontrolbesøg hos producenter af byggematerialer og brandbeskyttelsessystemer og kontrollerer, at produktion og produkter lever op til myndighedskrav og certificeringsstandarder. Certificering af produkter og serviceydelser bidrager til at sikre et højt sikkerhedsniveau. DBI 17

18 Publikationer - og meget mere DBI udbyder et bredt sortiment af tekniske og informative publikationer, sikkerhedsskilte, edb-programmer, samt film og andre undervisningsmaterialer. Et stigende antal af DBI s trykte publikationer udgives også i elektronisk form (e-bøger). Vores forlagsprodukter kan bestilles på tlf eller på vores hjemmeside DBI-medlemskab DBI-medlemskab er et servicetilbud til brand- og sikringsfagfolk, som ønsker at holde sig orienteret på brand- og sikringsområdet. Som DBI-medlem har man bl.a. adgang til følgende fordele: Gratis telefonrådgivning. Få svar på korte spørgsmål. Rabat på DBI-kurser. Rabat på DBI s publikationer og andre forlagsprodukter. Adgang til en lukket hjemmeside for medlemmer. Hjemmesiden indeholder en række tekniske og faglige oplysninger samt serviceoplysninger og giver adgang til at stille spørgsmål via nettet. Særlige muligheder for brug af DBI s bibliotek herunder litteratursøgning. Derudover får medlemmer automatisk tilsendt nye DBI-publikationer gratis. Fagmagasinet Brand & Sikring udsendes gratis til DBI s kunder og øvrige interessenter fire gange om året. DBI har bistået TrygFonden med at producere DVD-filmen Det brænder. Filmen, som henvender sig til Familien Danmark, beskriver de brandrisici, der er i de fleste boliger, og giver gode råd om, hvordan man kan undgå brand i hjemmet. Læs mere om DBI-medlemskab på eller kontakt DBI på telefon DBI Gratis telefonrådgivning. Få svar på korte spørgsmål.

19 I NUSA-centret er der rig mulighed for at se og afprøve det sidste nye inden for elektronisk og mekanisk sikring - såvel indendørs som udendørs. NUSA-centrets udstilling har hvert år over besøgende. Information Viden bringer os videre Den viden og de erfaringer, som opsamles i DBI, skal hverken samle støv eller forblive vores egen hemmeligheder. Vi ønsker, at så meget af vores viden som muligt bliver kommunikeret videre til kunder og samarbejdsparter samt til offentligheden. Derfor er information også en vigtig del af DBI s arbejde. Gennem kurser, temadage og fagtekniske publikationer formidler vi konkret viden om, hvordan man håndterer specifikke brand- og sikringsmæssige forhold. Brand & SikringsCenteret er et unikt konferencecenter, som er etableret af dbi i samarbejde med brand- og sikringsbranchens førende leverandører. På DBI s hjemmeside (www.dbi-net.dk) og Teknologiportalen (www.teknologiportalen.dk) præsenterer vi nyheder og rapporter om forsknings- og udviklingsprojekter. Hver tredje måned udsender vi fagmagasinet Brand & Sikring, som bringer omtaler af aktuelle brand- og sikringsmæssige forhold. Endelig formidler vi information til den relevante fagpresse, bidrager til informationskampagner og betjener medierne i øvrigt med aktuel presseinformation. Her finder du os Hovedkontor DBI har hovedkontor i Sikkerhedens Hus på Avedøre Holme i Hvidovre ved København. Hovedkontoret ligger centralt placeret i forhold til motorvejsnettet og Københavns lufthavn. I forbindelse med hovedkontoret findes laboratorier, værksteder, kursusfaciliteter samt Brand & SikringsCenteret. Brand & Sikrings- Centeret er et kursus- og konferencecenter med alle former for brand- og sikringsudstyr, som man kan afprøve, få demonstreret og blive undervist i på stedet. Det er bl.a. muligt at træne realistisk i at håndtere intelligente/integrerede sikrings- og styringssystemer. Lokalkontorer DBI har lokalkontorer i Århus og Fredericia, hvor der også er undervisningsfaciliteter. NUSA-centeret NUSA (Nordisk Uddannelsescenter, Sikrings- og Alarmteknik) i Frederikshavn er uddannelsessted for sikkerhedsbranchens fagfolk. Centeret, der blev overtaget af DBI i 2006, arbejder desuden med udvikling, prøvning og rådgivning på sikringsområdet. NUSA-centeret omfatter et m 2 stort byggeri samt et udendørsareal, der er forsynet med det sidste nye inden for elektronisk og mekanisk sikring. DBI 19

20 Prøvning Rådgivning Konsulentopgaver Inspektion Forskning og udvikling Certificering Undersøgelser Publikationer Uddannelse Information og oplysning Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Hovedkontor Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax: Lokalkontorer Fredericia Videnpark trekantområdet Vesterbanevej Fredericia Århus Kirstinemindesvej 14 Bygning A, Postboks Århus N Frederikshavn DBI/NUSA Baldersvej Frederikshavn

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling Nr. 2 Juni 2003 DBI DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling DBI-DAGEN Demonstration af brandprøvning Antænding af møblement Overtænding

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI Færre døde i brand Hvad kan vi lære af Buncefield-branden? Lars Larsen bygger Extra Large Vindmøller sikres med vandtåge Certificering af indbrudsalarmer Manglende forsikringsviden

Læs mere

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme Nr. 2 Juni 2007 DBI Samling om uddannelsen Eksamineret Sikringsleder Brand på børneafdelingen Genoplivning med hjertestarter skal øves Unge hjerter i brand Sprinkling af trætrapper gør byfornyelse billigere

Læs mere

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande Nr. 4 December 2006 DBI Eksamineret Sikringsleder: En DBI-uddannelse Samfundssikkerhed i Norden og USA Brandkrav til polstermøbler? Udfordringer til kommunal risikostyring Portræt af Peter Johansen Videoovervågning

Læs mere

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt Nr. 3 September 2008 DBI Stærkt stigende antal udrykninger Politidirektørens politik Uro blandt unge rammer skoler Virksomheder kan få viden til halv pris Tåge til sikring og træning Brædder skal nu CE-mærkes

Læs mere

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve Nr. 1 Februar/marts 2009 BRAND & SIKRING Klar til kameraerne Man kan stole på sprinkleranlæg Sikring af serverrum Alarm i undergrunden Københavns beredskab sat på prøve Brand & Sikring 4 12 Nr. 1 7. årgang

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Vandtågen driver i land Tema om slukning med vandtåge. Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller

DBI BRAND &SIKRING. Vandtågen driver i land Tema om slukning med vandtåge. Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller Nr. 3 September 2003 DBI Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller Europæiske fabrikker valgte DBI Christiania skal brandsikres Færre omkom i boligbrande Vandtågen driver

Læs mere

Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret

Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret Nr. 3 September 2006 DBI Terror og psykologisk krigsførelse Risikostyring i de nye kommuner Tvivlsomme varslingsanlæg 14-årig pige redder familiens hus For mange rejser risikabelt Nordiske ministre taler

Læs mere

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs?

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Nr. 1 Februar/marts 2008 DBI 71 omkom ved brandulykker i 2007 Omfattende program for DBI-dag 2008 Messerejse til IFSEC, Birmingham Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Sådan håndteres kriser

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Nr. 4 December 2003 DBI Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Sæson for fest og skader Blinde alarmer skal begrænses Når temperaturen går i selvsving BI Sæson for

Læs mere

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Nr. 4 December 2012 Brand & Sikring Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Skibakke på Amager brandsikres Nyt smart elementsystem til lavenergibyggeri FN Byen: julegave til humanitært

Læs mere

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING Nr. 2 Juni 2008 DBI Rådhus reddet af sprinkleranlæg Brandstrategi på Hovedbanegården Brandsikring af Carlsbergs nye højlager Risiko for at sammenkoblede brandsikringsanlæg kobler fra Kun en tåbe frygter

Læs mere

DBI BRAND & SIKRING. Gennembrud for høje beboelsesejendomme i træ

DBI BRAND & SIKRING. Gennembrud for høje beboelsesejendomme i træ Nr. 4 December 2008 DBI Vindmøllekoncern med høje sikkerhedsambitioner Låsesmedeuddannelsen nøglen til en sikker fremtid Brandalarmanlæg virker godt Vagtskifte i DBI Skal elevatorer bruges til evakuering?

Læs mere

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage 44038 5 dage Design af anlæg 44039 5 dage Sikringsanlæg

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817 SIKRING AF PRIVATE Guide, Version 150817 Introduktion Medierne svælger i kriminalstof, DR programmet Kontanten er eksempelvis kritisk overfor privatalarmer, brancheforeninger forsvarer særinteresser, leverandører

Læs mere

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 Tegnestuen, der brændte ned til grunden Da arkitekt Henrik Danielsen i 2006 mistede sin tegnestue til

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? Indhold PLAN & MILJØ KRUMTAP FOR INNOVATION... 4 HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?. 6 GODT NABOSKAB ER

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere