På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier"

Transkript

1 På den sikre side Vi arbejder for at sikre liv og værdier

2 DBI et videncenter for sikring og sikkerhed DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er Danmarks videncenter for sikring og brandsikkerhed. Vi opbygger vores viden gennem målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter og gennem de opgaver, vi løser for virksomheder, institutioner og myndigheder. Gennem vores internationale netværk indhenter og bearbejder vi systematisk den nyeste viden fra hele verden på de brandog sikringstekniske områder. Desuden deltager vi i dansk og internationalt norm- og standardiseringsarbejde inden for vores kerneområder. På det grundlag har DBI opbygget et program af værdiskabende serviceydelser, som har til formål at hjælpe vores kunder med at opnå et sikkerhedsniveau, som både opfylder egne behov og myndighedernes krav. Uafhængig DBI er en uafhængig, selvejende non-profit virksomhed. Som Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed (GTS-institut) indgår vi i et teknologisk netværk med mere end specialiserede medarbejdere. Kunden i fokus DBI arbejder kundeorienteret og er organiseret i en teamorienteret struktur. Vi satser på en aktiv uddannelsespolitik, som skal sikre, at vi til stadighed har fagligt kompetente og engagerede medarbejdere. 2 DBI

3 Vi arbejder for at sikre liv og værdier Brand- og sikringsteknik er DBI s kernekompetencer. Vi arbejder for at skabe optimale sikringsforhold og er i tæt dialog med både myndigheder, organisationer og erhvervsliv.

4 Prøvning Lad det komme an på en prøvning DBI råder over et moderne brandlaboratorium og har prøvningskompetence på internationalt niveau. Vi udfører brandteknisk prøvning og klassifikation samt prøvning til godkendelse og certificering af gasmateriel. Laboratoriet råder over udstyr til prøvning efter alle gængse nationale, europæiske og øvrige internationale standarder. DBI er akkrediteret til prøvning efter EN og er anerkendt internationalt af toneangivende myndigheder og klassifikationsselskaber. DBI er akkrediteret og notificeret til prøvning og klassificering i henhold til en lang række standarder, som f.eks. EU s direktiver om byggevarer og gasapparater samt IMO s regler om udstyr til skibe. Vi samarbejder med laboratorier og certificeringsorganer i ind- og udland. Prøvningsområdet omfatter materialer, komponenter og systemer, som indgår i bygninger, fly, tog og på skibe, mv. Mere information bl.a. om gældende standarder - kan ses på vores hjemmeside DBI s laboratorium udfører både standardiserede og kundedefinerede prøvninger, demonstrationer og forsøg. 4 DBI DBI er udpeget som bemyndiget organ i henhold til EU s direktiver om byggevarer, gasmateriel og udstyr til skibe.

5 Materialer Slukningssystemer Komponenter til byggeri og skibe Prøvningsområder: Reaktion på brand Prøvninger til bl.a. bestemmelse af brændværdi, ubrændbarhed, antændelighed, flammespredning, varmeafgivelse og røgudvikling samt giftighed af røggasser. Brandmodstandsevne Prøvninger af brandmodstandsevne for skibsskot og -dæk samt døre, vinduer, gennemføringer, spjæld, etageadskillelser og brandbeskyttelsessystemer, mv. Klassifikation Prøvningsresultater danner grundlag for brandteknisk klassifikation og certificering. Klassifikation sker i henhold til nationale, europæiske og internationale klassifikationsstandarder. Slukning Prøvning af slukningsanlæg, som f.eks. sprinkler-, vandtåge- og CO 2 -anlæg. Test af håndslukningsmateriel. Gasmateriel Prøvning af gasapparater og installationskomponenter, der kræver godkendelse (CE-mærkning). Prøvningerne udføres i henhold til internationale standarder eller sikkerhedskrav i Gasapparatdirektivet. DBI 5

6 Brandrådgivning Fra brandteknisk håndberegning til avanceret computersimulering DBI har stor erfaring i at vurdere og rådgive om brandsikkerhed i byggeprojekter. Vores brandrådgivere har specialviden på alle de brandtekniske områder. Vi løser opgaver for: bygherrer rådgivende ingeniører arkitekter entreprenører produktions- og servicevirksomheder institutioner forsikringsselskaber brand- og bygningsmyndigheder. DBI har stor erfaring i at vurdere og dokumentere den samlede brandsikkerhed i byggeprojekter - ikke mindst i forbindelse med nye former for arkitektur. 6 DBI Bygherrens ønsker og myndighedernes krav samles i en optimal løsning.

7 Brandsikring Optimale løsninger Bygninger skal være brandsikre Sikkerhed og tryghed i tilfælde af brand er grundlæggende funktionskrav til dansk byggeri. DBI s rådgivere kan sikre, at byggerierne opfylder såvel byggesom beredskabslovgivningen samtidig med, at særlige ønsker til arkitektur og funktion tilgodeses. Lovgivningen kræver, at byggeriers brandsikkerhed skal dokumenteres. Det gælder både ved nybyggeri og ved ombygning. Ved større og utraditionelle byggeprojekter kræves ofte en brandteknisk dimensionering, som dokumenterer, at sikkerhedsniveauet i bygningen er tilfredsstillende. Hertil udarbejder DBI f.eks. brandsikringsbeskrivelser med brandstrategier, brandteknisk dokumentation samt forslag til alternative brandsikringsprincipper og -tiltag. Brandsikkerheden skal opretholdes på det krævede brandsikkerhedsniveau i hele byggeriets levetid. DBI kan udarbejde drifts- og vedligeholdelsesplaner, som sikrer, at bygherren efterfølgende kan leve op til disse krav. DBI 7

8 DBI har mange års erfaring i at arbejde med brandsimulering. Den optimale løsning Der er oftest penge at spare ved at kortlægge de brandtekniske løsningsmuligheder i projektets indledende faser. Ved at tage højde for brandsikkerheden tidligt i projektforløbet kan man undgå unødige konflikter med funktion og design. Samtidig er det vigtigt, at myndighederne inddrages i de brandtekniske overvejelser på en hensigtsmæssig måde. Derfor er det en god investering at inddrage DBI tidligt i en byggesag helst i projekteringsfasen. Computersimuleringer DBI har stor erfaring i at arbejde med computerbaseret brand- og evakueringssimuleringer. Simuleringer bruges til at dokumentere holdbarheden af den valgte brandstrategi i et byggeprojekt. Til brandsimulering i forbindelse med ukomplicerede byggeprojekter anvendes ofte 2-zone-programmet Argos. Ved mere komplekse projekter anvendes flerzone-modeller (CFD). Argos vedligeholdes og opdateres løbende af DBI, som har udviklet softwaren. Brandmyndigheder, byggerådgivere og forskningsinstitutter mfl. kan købe licenser til programmet hos DBI, som også underviser i brug af programmet. Produktionsanlæg DBI rådgiver om brand- og eksplosionssikring af produktionsanlæg (i henhold til ATEX-direktivet). Vi rådgiver både om, hvordan lovkrav kan opfyldes og om ekstraordinær sikring af nøgleinstallationer i forbindelse med produktionsapparater og installationer mv. Brandsikringsanlæg Som uvildigt organ kan DBI rådgive om valg af aktive brandsikringsanlæg med henblik på at sikre en optimal løsning i forhold til lovgivning, økonomi og det ønskede brandsikkerhedsniveau. Sikkerhed og tryghed i tilfælde af brand er grundlæggende funktionskrav til byggeri. DBI har omfattende erfaring med at vurdere og dokumentere den samlede brandsikkerhed i byggeprojekter. 8 DBI

9 DBI kan udføre brandforsøg til dokumentation af, at de valgte løsninger opfylder myndigheders krav. Det er en god investering at inddrage den brandtekniske rådgiver tidligt i projektforløbet. DBI 9

10 Sikring & Sikkerhed Det handler om at skabe tryghed Risikobilledet i samfundet har ændret sig dramatisk inden for en kort årrække. Kriminalitet, ulykker, terrortrusler og naturskabte skader er forhold, som virksomheder, myndigheder og forsikringsselskaber i stigende grad må tage højde for. Samtidig er både virksomhedernes og myndighedernes sårbarhed øget i det stadigt mere komplekse samfund. Det betyder, at både erhvervsliv, organisationer, kommuner og institutioner mfl. har behov for at sætte øget fokus på sikkerhedspolitiken og på sikring i det daglige arbejde. Det er baggrunden for, at DBI har udbygget sine kompetencer inden for sikring og sikkerhed og har etableret en funktion, som tilbyder rådgivning og uddannelse på området. På baggrund af vores samlede viden kan vi tilbyde totalrådgivning, der bygger bro mellem de brand- og sikringsmæssige konfliktområder. Vi løser opgaver for: bygherrer rådgivende ingeniører entreprenører installatører offentlige myndigheder og institutioner private virksomheder. Stigende krav til håndtering af både menneskelige og materielle risikoforhold er en stor udfordring for mange virksomheder. DBI hjælper med at gennemføre udbud eller indhente tilbud. Det sikrer optimale løsninger - både sikringsmæssigt og økonomisk. Risikostyring Kravene til god selskabsledelse stiller virksomhedsledelser og bestyrelser over for et øget ansvar for effektiv risikostyring. DBI kan hjælpe med at skabe et overblik over risikoforholdene og rådgiver både offentlige og private virksomheder om risikostyring. Rådgivningen kan f.eks. omfatte: afdækning af risici opstilling af løsningsmodeller krav til personsikkerhed krav til værdisikring. Herudover tilbyder vi at udfærdige sikrings- og sikkerhedspolitikker samt handlingsplaner, at bistå med projektering og at hjælpe med fremstilling af udbudsmateriale eller indhentning af tilbud. Det betyder, at kunden får den optimale sikkerhed og sikring til den rigtige pris - både i forhold til anskaffelse og drift. Vi kan også give virksomhedens ledelse en status over virksomhedens nuværende sikring og sikkerhed. 10 DBI

11 Uddannelse Rådgivning Perimetersikkerhed Med perimetersikring er det muligt at afsikre meget store fysiske områder og at forebygge tyveri, hærværk og terrorvirksomhed. DBI kan hjælpe med at belyse virksomheders behov for perimetersikring. IT-sikkerhed DBI s objektive rådgivning inden for IT-sikkerhed gør, at risici bliver afdækket, så der kan udarbejdes en IT-sikkerhedspolitik, hvor den optimale sikringsløsning indgår. DBI kan ligeledes medvirke til, at denne bliver integreret og implementeret i virksomheden. Havnesikkerhed DBI udarbejder sårbarhedsvurderinger, som beskriver risikoen for terror. På baggrund af disse kan DBI hjælpe virksomheder med at udarbejde og implementere en sikringsplan. Uddannelser Virksomheder og myndigheder har et stigende behov for at opkvalificere ledere og medarbejdere til at kunne styre og håndtere sikring og sikkerhed. DBI har udviklet både kortere og mere omfattende kurser, som dækker alle niveauer inden for sikring og sikkerhed. Med overtagelsen af undervisningscenteret NUSA har DBI fået opbygget et komplet kursusprogram på hele sikringsområdet (se afsnittet Kurser og uddannelse). Beredskabsplanlægning DBI udarbejder krise- og beredskabsplaner for offentlige og private virksomheder. Planerne, der blandt andet beskriver, hvordan medarbejderne skal reagere i en krise- eller ulykkessituation, udvikles i tæt samarbejde med kunden. DBI tilbyder desuden uddannelse i krisestyring samt koordinering og gennemførelse af beredskabsøvelser. Brand & SikringsCenteret i Hvidovre er opbygget af DBI i samarbejde med branchens førende leverandører af sikringsudstyr. Centeret, som anvendes til kurser, seminarer, træning, produktpræsentationer og demonstrationer, har installeret alle former for brand- og sikringsudstyr. DBI 11

12 Kurser og uddannelse Vores viden skal videre DBI er Skandinaviens største udbyder af kurser, uddannelser og temadage inden for brand- og sikringsteknik. Udbuddet af kurser spænder over alle niveauer fra grundkurser til specialistuddannelser. DBI tilbyder både åbne (programsatte) kurser og lukkede virksomhedskurser, der kan tilpasses kundens behov. Desuden udbydes e-kurser via Internettet. Som medlem af den europæiske brand- og sikringsorganisation CFPA Europe står DBI som den danske udbyder af de internationalt anerkendte CFPA diplomuddannelser. Eksempler på kurser og kursusområder: DBI udbyder det største samlede program af brand- og sikringskurser i Nordeuropa. Vi uddanner hvert år flere end personer. Brandteknik Brandsikring af bygninger Brandfarlige områder Brandsikringsanlæg Drift og vedligehold af brandsikringsanlæg Elementær brandbekæmpelse og førstehjælp Varmt arbejde Brandteknisk diplomuddannelse (CFPA). Sikringsteknik Mekanisk sikring Tyverisikring AMU-kurser for bl.a. låsesmede, alarminstallatører og sikringsmontører Projektering TV-overvågning (ITV) Havnesikring CFPA Sikringskursus Eksamineret Sikringsleder Strategisk Sikringsleder (CFPA) Sikringsintegrator Holdningsbearbejdning Krisestyring. 12 DBI Mange af DBI s kurser omfatter både teori og praktiske øvelser.

13 Se mere om DBI s kurser og uddannelser på DBI har udviklet undervisningsmateriale, som også tilbydes instruktører og undervisere ved fagskoler og redningsberedskaber mfl. DBI tilbyder skræddersyede kurser, som er tilpasset den enkelte virksomheds ønsker og behov. DBI 13

14 Brandsikker inspektion Det sker ikke hos os Det sker nok kun hos naboen. Den holdning gælder stadig i mange virksomheder. Men det er en holdning, som de fleste fortryder, når det går galt. En brand kan få katastrofale menneskelige og materielle konsekvenser for en virksomhed. Produktionsfaciliteterne er ofte resultat af mange års udvikling, og virksomheden har måske kæmpet sig til en gunstig markedsposition, når en ødelæggende brand sætter produktionen i stå. Kunderne finder nye leverandører, og det kan være svært at vinde dem tilbage, når produktionsapparatet er klar til at køre i fulde omdrejninger igen. DBI har mere end 80 års erfaring i at hjælpe virksomheder med at forebygge brand. Hvert år inspicerer vi tusindvis af virksomheder, som får kontrolleret, om brandsikkerheden er i orden. Inspektionerne gennemføres én eller flere gange årligt efter behov og tilrettelægges oftest i samarbejde med virksomhedernes sikkerhedsansvarlige medarbejdere. Inspektion af brandsikringsanlæg DBI gennemfører uvildige tredjepartsinspektioner af sprinkler-, brandalarm-, rumsluknings-, gasalarm- og varslingsanlæg. Det giver virksomheden sikkerhed for, at anlæggene fungerer, hvis der en dag skulle ske noget. Virksomhederne får viden om, hvordan brandsikkerheden kan forbedres og opretholdes. 14 DBI

15 Inspektion Beskyttelse Gennemtænkte løsninger Brandværnsinspektion DBI s inspektører kontrollerer virksomheden én eller flere gange om året. Ved hvert besøg udarbejdes en rapport med anbefalinger om, hvordan sikkerheden kan opretholdes og forbedres. Inspektørernes rapporter er et effektivt værktøj til at fastholde et højt sikkerhedsniveau. Rapporterne kan også bruges som dokumentation i forhold til certificeringskrav og til at dokumentere virksomhedens sikkerhedsniveau over for kunder og forsikringsselskaber. DBI tilbyder uafhængig kontrol og opdatering af virksomhedernes brandmæssige risikoprofil i takt med, at virksomhedens bygninger, produktionsapparat og indretning ændres. Risikoen for brand minimeres, når der etableres velgennemtænkte sikringsforanstaltninger. Risikoanalyse DBI udarbejder uafhængige risikoanalyser, der kortlægger virksomhedens risikoprofil. På basis af de anførte styrker og mangler, kan virksomheden prioritere sine indsatser og optimere investeringer i brandforebyggelse og sikring. DBI s risikoanalyser kan udarbejdes som komplette ingeniørrapporter til brug for forsikringsselskaber og -mæglere. Rapporterne omfatter forsikringsværdier, angiver tabsscenarie og danner grundlag for præmieberegning. DBI 15

16 Undersøgelser Skadesårsagerne skal findes - så vi kan blive klogere DBI s teknikere undersøger årsager efter brand og andre skader. På baggrund af deres undersøgelser kan der iværksættes forebyggende tiltag. Undersøgerne er objektive og upartiske. Vi udfører undersøgelser for: politimyndigheder forsikringsselskaber virksomheder offentlige myndigheder. Vi undersøger blandt andet: brandårsager i bygninger og anlæg mv. brandårsager i trafikmidler (køretøjer, skibe, fly mv.) skader på elektriske komponenter forårsaget at vand, lynnedslag eller højspænding fejl på nødbelysning og røgventilation skader på elektriske installationer skader på sikringsanlæg (ABA, AIA, mfl.). Derudover udfører vi projektbaserede undersøgelser, syn og skøn efter brande og brandanalyser i forbindelse med forskning og udvikling. 16 DBI DBI s undersøgere udfører over 700 undersøgelser om året.

17 Certificering Sikkerhed for sikring Erhvervslivet stiller i stigende grad krav om certificeringer og garantier. Certificering, som dokumenterer, at et produkt eller en serviceydelse overholder bestemte krav, er blevet en vigtig konkurrenceparameter. DBI er akkrediteret til at certificere produkter, systemer og systemkomponenter i relation til brandforebyggelse og sikring. Produktcertificering og kontrol DBI udsteder certifikater for produkter, systemer og systemdele inden for brand, sikring og gasmateriel. Vi gennemfører løbende kontrolbesøg hos producenter af byggematerialer og brandbeskyttelsessystemer og kontrollerer, at produktion og produkter lever op til myndighedskrav og certificeringsstandarder. Certificering af produkter og serviceydelser bidrager til at sikre et højt sikkerhedsniveau. DBI 17

18 Publikationer - og meget mere DBI udbyder et bredt sortiment af tekniske og informative publikationer, sikkerhedsskilte, edb-programmer, samt film og andre undervisningsmaterialer. Et stigende antal af DBI s trykte publikationer udgives også i elektronisk form (e-bøger). Vores forlagsprodukter kan bestilles på tlf eller på vores hjemmeside DBI-medlemskab DBI-medlemskab er et servicetilbud til brand- og sikringsfagfolk, som ønsker at holde sig orienteret på brand- og sikringsområdet. Som DBI-medlem har man bl.a. adgang til følgende fordele: Gratis telefonrådgivning. Få svar på korte spørgsmål. Rabat på DBI-kurser. Rabat på DBI s publikationer og andre forlagsprodukter. Adgang til en lukket hjemmeside for medlemmer. Hjemmesiden indeholder en række tekniske og faglige oplysninger samt serviceoplysninger og giver adgang til at stille spørgsmål via nettet. Særlige muligheder for brug af DBI s bibliotek herunder litteratursøgning. Derudover får medlemmer automatisk tilsendt nye DBI-publikationer gratis. Fagmagasinet Brand & Sikring udsendes gratis til DBI s kunder og øvrige interessenter fire gange om året. DBI har bistået TrygFonden med at producere DVD-filmen Det brænder. Filmen, som henvender sig til Familien Danmark, beskriver de brandrisici, der er i de fleste boliger, og giver gode råd om, hvordan man kan undgå brand i hjemmet. Læs mere om DBI-medlemskab på eller kontakt DBI på telefon DBI Gratis telefonrådgivning. Få svar på korte spørgsmål.

19 I NUSA-centret er der rig mulighed for at se og afprøve det sidste nye inden for elektronisk og mekanisk sikring - såvel indendørs som udendørs. NUSA-centrets udstilling har hvert år over besøgende. Information Viden bringer os videre Den viden og de erfaringer, som opsamles i DBI, skal hverken samle støv eller forblive vores egen hemmeligheder. Vi ønsker, at så meget af vores viden som muligt bliver kommunikeret videre til kunder og samarbejdsparter samt til offentligheden. Derfor er information også en vigtig del af DBI s arbejde. Gennem kurser, temadage og fagtekniske publikationer formidler vi konkret viden om, hvordan man håndterer specifikke brand- og sikringsmæssige forhold. Brand & SikringsCenteret er et unikt konferencecenter, som er etableret af dbi i samarbejde med brand- og sikringsbranchens førende leverandører. På DBI s hjemmeside ( og Teknologiportalen ( præsenterer vi nyheder og rapporter om forsknings- og udviklingsprojekter. Hver tredje måned udsender vi fagmagasinet Brand & Sikring, som bringer omtaler af aktuelle brand- og sikringsmæssige forhold. Endelig formidler vi information til den relevante fagpresse, bidrager til informationskampagner og betjener medierne i øvrigt med aktuel presseinformation. Her finder du os Hovedkontor DBI har hovedkontor i Sikkerhedens Hus på Avedøre Holme i Hvidovre ved København. Hovedkontoret ligger centralt placeret i forhold til motorvejsnettet og Københavns lufthavn. I forbindelse med hovedkontoret findes laboratorier, værksteder, kursusfaciliteter samt Brand & SikringsCenteret. Brand & Sikrings- Centeret er et kursus- og konferencecenter med alle former for brand- og sikringsudstyr, som man kan afprøve, få demonstreret og blive undervist i på stedet. Det er bl.a. muligt at træne realistisk i at håndtere intelligente/integrerede sikrings- og styringssystemer. Lokalkontorer DBI har lokalkontorer i Århus og Fredericia, hvor der også er undervisningsfaciliteter. NUSA-centeret NUSA (Nordisk Uddannelsescenter, Sikrings- og Alarmteknik) i Frederikshavn er uddannelsessted for sikkerhedsbranchens fagfolk. Centeret, der blev overtaget af DBI i 2006, arbejder desuden med udvikling, prøvning og rådgivning på sikringsområdet. NUSA-centeret omfatter et m 2 stort byggeri samt et udendørsareal, der er forsynet med det sidste nye inden for elektronisk og mekanisk sikring. DBI 19

20 Prøvning Rådgivning Konsulentopgaver Inspektion Forskning og udvikling Certificering Undersøgelser Publikationer Uddannelse Information og oplysning Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Hovedkontor Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax: Lokalkontorer Fredericia Videnpark trekantområdet Vesterbanevej Fredericia Århus Kirstinemindesvej 14 Bygning A, Postboks Århus N Frederikshavn DBI/NUSA Baldersvej Frederikshavn

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandundersøgelser giver svar Når en brand er slukket, er der behov for hurtig identifikation af årsag

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Kontakt DBI Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut Anders Dragsted and@dbi-net.dk Tlf. 51 80 01

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion!

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion! Passiv brandsikring Effektiv passiv brandsikring er grundlaget for en optimal brandsikring af vores bygninger og dermed fundamentet for, at menneskeliv reddes, og samfundsøkonomiske aktiver sikres og bevares

Læs mere

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage 44038 5 dage Design af anlæg 44039 5 dage Sikringsanlæg

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

Version 9 18.8.10. Kravspecifikationer. Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter

Version 9 18.8.10. Kravspecifikationer. Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter Version 9 18.8.10 Kravspecifikationer Certificering af Distributører af brand- og sikringsprodukter 10 Forord 10.10 Disse kravspecifikationer anviser de krav, der skal opfyldes, for at opnå certificering

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Totalrådgivning ét sted BRANDSIKRING

Totalrådgivning ét sted BRANDSIKRING Totalrådgivning ét sted BRANDSIKRING som et værdiskabende værktøj 1 Det handler om tryghed og sikkerhed BRANDRÅDGIVNING HISTORIEN OM BRANDSIKRING Regelsættet for brandsikring bygger på 300 års erfaring.

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt

Bygningsreglementet og værdisikring. Indlæg ved Bo Balschmidt Bygningsreglementet og værdisikring DFPB Indlæg ved Bo Balschmidt Brandskadeerstatninger i Danmark 2 2,3 2,7 2,26 2,81 2,28 2,44 2,035 2,0788 2,137 2, 29 2,09 1,804 1,894 2,177 2,151 1,876 2,132 2,057

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

DBI Brandrådgivning. Vi sikrer, der er styr på brandkrav og brandsikkerhed

DBI Brandrådgivning. Vi sikrer, der er styr på brandkrav og brandsikkerhed DBI Brandrådgivning Vi sikrer, der er styr på brandkrav og brandsikkerhed 1 Indhold 2 Sikkerhed for liv og værdier 3 Tag DBI med på råd tidligt 4 Brandteknisk rådgivning 5 Genvej til den nyeste viden Gennem

Læs mere

National brandforebyggelsesstrategi

National brandforebyggelsesstrategi National brandforebyggelsesstrategi 27. sep. 2012: Forsvarsudvalget og Brandbevægelsen afholdt høringen Brandsikkerheden i Danmark bør vi opsætte nationale mål? Svaret blev JA og derfor: 12. nov. 2012:

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj 2007 DS Certificering A/S Godkendelser og certificering Program Godkendelser og certificering CE-mærkning Godkendelser, VA og MK Certificering

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver...

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver... Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Kursustilmelding........................................... 4 er................................................... 4 Afbestillingsregler/regler for flytning.............................

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 : dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 2 Februar 2009 Varmt arbejde kurser. Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), har aftalt et samarbejde

Læs mere

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan i henhold til Byggevareforordningen

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side?

Hvordan ser byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? byggesagsbehandling ud fra bygherres/rådgivers side? Frederikke Ekstrand Schmidt COWI Fire 1 24 SEPTEMBER 2014 HVORDAN SER BYGGESAGSBEHANDLING UD Frederikke Ekstrand Schmidt Akademiingeniør og Master i

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM.

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM. ATEXdirektiverne En indføring i direktiverne omkring eksplosionsfarlige atmosfærer. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM Kursus ATEX-direktiver A ATEX-direktiverne

Læs mere

Totalrådgivning ét sted Brandsikring

Totalrådgivning ét sted Brandsikring Totalrådgivning ét sted Brandsikring som et værdiskabende værktøj 1 Det handler om tryghed og sikkerhed BRANDRÅDGIVNING Historien om brandsikring Regelsættet for brandsikring bygger på 300 års erfaring.

Læs mere

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 P R O G R A M Kursus Tr y k b æ r e n d e u d s t Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 Offshore Center Danmark

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling Guideline nr. 1 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral

Læs mere

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI retningslinie 004 3. udgave Oktober 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Dato: 2012-01-18 Sign.: PLY Sag: FU13202 DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19 3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Eksplosionsfarlige områder Brandteknisk Vejledning 19 Indholdsfortegnelse Forord.......................................... 2 Teknisk

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Optimal performance. Med et stærkt service- og support team. Service-ydelser

Optimal performance. Med et stærkt service- og support team. Service-ydelser Optimal performance Med et stærkt service- og support team Service-ydelser Forebyggende vedligehold Driftsoptimering Remote Online Support On-site reparationer Uddannelse og instruktion Kalibrering og

Læs mere

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Sprinkleranlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-02 Rapport udstedt: 2013-12-04 Inspektør: Kjeld Norbert Petersen

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Dedikeret til vagt og sikkerhed Vagtservice Danmark er en dedikeret vagt- og sikkerhedsvirksomhed,

Læs mere

KIBO Sikring A/S 2015. Service & Beredskab

KIBO Sikring A/S 2015. Service & Beredskab KIBO Sikring A/S 2015 Service & Beredskab Ov erv ågn ing Be red skab Mek ani sk S Bra nd si ing kr e vic Ser & ing ikr isk n o tr Elek KIBO Sikring 360 graders sikringspartner Vi passer på dig og dine

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Nærværende handleplan er udarbejdet efter en sikringsgennemgang på alle institutioner i samarbejde med rådgiver og de krav, forsikringsselskaberne

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Lejre Brandvæsen, Lejre Kommune Vintapperbuen 2, 4070 Kr. Hyllinge. Brandst., Syd: Horseager 6, 4330 Hvalsø. Brandst. Nord: Vintapperbuen

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

KIBO Sikring A/S sikringspartner

KIBO Sikring A/S sikringspartner KIBO Sikring A/S 2015 360 0 sikringspartner Mekanisk Sikring Brandsikring Service & Beredskab Elektronisk Overvågning Én partner til alle dine sikringsbehov Vi passer på dig og dine værdier Hos KIBO Sikring

Læs mere

Kan virksomheden overleve en omfattende brand?

Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Brandtabsberegner Medlemsmøde Passiv Brandsikring 7. marts 2011 Ivan Langmach Jacobsen Om Brandtabsberegner Hvorfor har vi lavet programmet? Når der i dag

Læs mere

Retningslinie 254-2 Vandtågesystemer i bygninger Klassifikationstest Høringsudgave

Retningslinie 254-2 Vandtågesystemer i bygninger Klassifikationstest Høringsudgave Dato: 2011-06-15 Dok.: N0042 Sag: FU13216 Init.: FM/- Retningslinie 254-2 Vandtågesystemer i bygninger Klassifikationstest Høringsudgave 1 Forord Vandtågesystemer i bygninger installeres ofte i stedet

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Dansk standard DS 428 4. udgave 2011-09-28 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Code of practice for technical measures for fire protection of ventilation systems DS 428 København

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger Sikkerhedsvurderinger CERTA har specialiseret sig i at yde uafhængig og sagkyndig bistand til virksomheder i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsmæssige trusler og risici. Et væsentlig element i

Læs mere

Din komplette sikkerhedsleverandør

Din komplette sikkerhedsleverandør Din komplette sikkerhedsleverandør Sikkerhed til alt det, du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge sikkerhedspartner En sikkerhedsløsning er en vigtig investering, som

Læs mere

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger.

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Guide til Terrorsikring -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er guidens formål?... 3 2. Hvorfor terrorsikring?... 3 3. Hvordan gør man?...

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Comfort og design Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD Værd at vide om Byggevareforordningen og den nye standard for brandklassificering af kabler En ny standard for kabler I 2015 blev der publiceret en ny europæisk standard

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Avanceret brandalarmeringsudstyr. Udvikling af en reproducerbar og bygningsskånsom metode til brandtest i høje bygninger i fuld skala

Avanceret brandalarmeringsudstyr. Udvikling af en reproducerbar og bygningsskånsom metode til brandtest i høje bygninger i fuld skala FAKTA LAP SIKKERHED PRODUKTER ANTAL MEDARBEJDERE PROJEKT FINANSIERING VIDENINSTITUTION Avanceret brandalarmeringsudstyr 6 Udvikling af en reproducerbar og bygningsskånsom metode til brandtest i høje bygninger

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Sagsgangen ved brandteknisk dimensionering December 2004 Side 1 FORORD Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Vi kontrollerer, om de fritbærende undertagsprodukter, du sælger eller anvender, er CE-mærkede, og om de egenskaber, der kræves i

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Drift og vedligehold i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav December 2004 30-12-2004 Side: 1 Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Drikkevandsinstallationer og -komponenter

Drikkevandsinstallationer og -komponenter Nye normer og sikring af rent brugsvand i fremtidens vandforsyning Temadag om Drikkevandsinstallationer og -komponenter Taastrup 9. april 2008 Vandforsyning i det nye bygningsreglement BR08 og den kommende

Læs mere