Overenskomst for gartnerarbejde mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst for gartnerarbejde 2014-2017. mellem"

Transkript

1 Overenskomst for gartnerarbejde mellem BL Danmarks Almene Boliger og FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) 1

2 1 Formål og gyldighedsområde 4 2 Ansættelsesvilkår 4 3 Arbejdsopgaver 4 4 Arbejdstid 6 5 Overarbejde 6 6 Fridage 7 7 Ferie og feriefridage 7 8 Løn m.m. 8 9 Valgfrie elementer Arbejdsmarkedspension Fravær ved sygdom Fravær under barsel/adoption Frihed og orlov ved barns og familiemæssig sygdom Orlov og tjenestefrihed Opsigelsesfrister Kørselstilskud Telefontilskud m.v Arbejdstøj Elever Tidsbegrænsede ansatte (Sæsonbetinget arbejde m.m.) Kompetenceudvikling, herunder kurser og efteruddannelse Kompetencefond Seniorordning Retslige forhold Overenskomstperioden 21 Protokollat 1: Klausul for nuværende og nyansatte medarbejdere ansat efter 1. april 2010: 23 Protokollat 2: Lokalaftaler: 23 Protokollat 3: Vedrørende godkendelse og koordinering af særlige jobtræningsforløb 24 2

3 Protokollat 4: Tillidsrepræsentantregler 34 Protokollat 5: Underentreprenører 36 Protokollat 6: Uddannelseslinje til faglært anlægsgartner og anlægsgartnermedhjælper gennem AMU 29 Protokollat 7: Vejledning om omsorgsdage 30 Protokollat 8: Vejledning om seniorfridage 32 Protokollat 9: Seniorpolitik 33 3

4 1 Formål og gyldighedsområde Denne overenskomst er indgået mellem BL Danmarks Almene Boliger (BL) og Fagligt Fælles Forbund som overenskomst for medlemmer under BL. Stk. 2 Overenskomsten omfatter faglærte gartnere og ansatte med tilsvarende faglært grøn uddannelse, samt gartnermedhjælpere/gartnerassistenter. Vedrørende ufaglærte gartnere henvises til 8. Medarbejdergrupperne betegnes i nærværende overenskomst under et som gartnere, med mindre andet er angivet. Stk. 3 Overenskomsten har til formål at tilpasse gartnernes arbejdsfunktion og lønforhold til de nuværende og fremtidige krav, som en almen boligorganisation stiller til service og ejendomsforvaltning, herunder drift og vedligeholdelse, samt andre opgaver, der udføres af medarbejdere under denne overenskomst. Samtidig forpligter den enkelte boligorganisation sig til at udarbejde en personalepolitik. Stk. 4 Ledelse og medarbejdere er i samarbejde gensidigt forpligtet til at medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø, herunder ved at fremme enhver form for relevant uddannelse og efteruddannelse for medarbejderne. 2 Ansættelsesvilkår Gartnerne repræsenterer boligorganisationen udadtil i forhold til beboere, beboerdemokratiet, leverandører og håndværkere m. v. og derfor prioriteres gode samarbejdsevner, fleksibilitet og engagement højt af begge parter. Stk. 2 Ansættelsesforhold sker efter Funktionærlovens bestemmelser. Skriftlige advarsler kan gøres til genstand for fagretslig behandling, og Lov om Ansættelsesbeviser er i øvrigt gældende. Stk. 3 Som retsligt grundlag for bortvisning eller afskedigelse samt skriftlige advarsler af gartnere gælder for overenskomstforholdet Hovedaftalen af 1. april 1993 med eventuelle senere ændringer mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. 3 Arbejdsopgaver 4 Gartnernes hovedbeskæftigelse er at varetage anlæg og vedligeholdelsen af boligorgani-

5 sationens grønne områder. Stk. 2 Gartnernes arbejdsopgaver tilrettelægges og prioriteres af den enkelte boligorganisation, og ved enhver ansættelse skal der udarbejdes en stillingsbeskrivelse med jobindhold. Stk. 3 Medarbejderne er fleksible i deres arbejdsfunktioner og indgår i udførelsen af øvrige opgaver i boligorganisationen, når dette er nødvendigt fx ved sygdom, ferie og lignende. Stk. 4 Ledelsen skal ved (arbejds-)tilrettelæggelsen tilstræbe, at arbejdsopgaverne for den enkelte medarbejder bliver så varieret som muligt og derved undgå for stor ensformighed og monotoni i arbejdet. Stk. 5 Endvidere skal ledelsen tilstræbe gode betingelser for, at de til stillingen henhørende og aftalte arbejdsfunktioner bliver udført på en kvalificeret og arbejdsmiljømæssig korrekt måde. Stk. 6 Gartnere kan deltage i vejrligsovervågning og glatførebekæmpelse på lige fod med ejendomsfunktionærerne og under samme lokale aftaler og vilkår. Såfremt der blandt gartnerne er valgt en tillidsrepræsentant, deltager denne i boligorganisationens udvalg om glatførebekæmpelse. Stk. 7 Boligorganisationer, der annoncerer efter en gartner og/eller beskriver stillingsfunktioner, der vedrører Protokollat 6 i denne overenskomst, skal ansætte medarbejderen på denne overenskomst og ikke anden overenskomst. Omgåelse af denne type ansættelse vil altid resultere i bod for brud på nærværende overenskomst, og den pågældende medarbejder skal indplaceres på gartneroverenskomsten. Stk.8 Såfremt en boligorganisation ansætter en faglært gartner og vedkommende bliver indplaceret på en anden overenskomst, end denne overenskomst for gartnerarbejde, kan 3F indgå dialog med den enkelte boligorganisation om hvilke opgaver medarbejderen udfører - herunder fordelingen af de beskrevne funktioner. Hvis parterne ikke er enige om den beskrevne opgavefordeling, kan organisationerne inddrages i sagen med henblik på en afklaring, og eventuel ved at indhente ekstern faglig bistand. Stk. 9 Ved udlicitering og outsourcing skal bestemmelser i Virksomhedsoverdragelsesloven og i Samarbejdsaftalen mellem Kooperationen og LO iagttages. 5

6 4 Arbejdstid Generelle bestemmelser: Arbejdstiden er på 37 timer om ugen, eksklusiv frokostpause, fordelt på ugens fem første arbejdsdage. Arbejdstiden er af hensyn til arbejdets servicemæssige karakter som udgangspunkt fleksibel inden for hver enkelt arbejdsdag, og udgør pr. måned 160,33 time. Stk. 2 Den daglige arbejdstid skal tilrettelægges som en sammenhængende arbejdsdag, og kan lægges i tidsrummet kl Stk. 3 Ved ændringer i den aftalte arbejdstid for den ansatte, skal dette gives med et varsel på 3 uger, og ved uenighed har den lokale 3F fagforening påtaleret. Stk. 4 Flekstid Parterne er enige om, at såfremt ledelse og medarbejdere finder det fornuftigt, kan der etableres flekstidsaftaler - under hensyntagen til arbejdets karakter, planlægning og samarbejde. Flekstidsaftale omfatter tidsrummet kl Såfremt der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, skal aftalen om flekstid indgås med den lokale 3F fagforening. Parterne kan opsige flekstidsaftalen med 3 måneders varsel, hvorefter arbejdstidsbestemmelsen i 4, stk. 2 er gældende. Stk. 5 Afspadsering Ved kortvarige fraværsperioder (5 dage) afløser gartnerne hinanden, forudsat at arbejdet kan udføres tilfredsstillende - herefter indsættes der afløsning. Afspadsering aftales mellem ledelsen og den enkelte gartner. 5 Overarbejde Arbejde ud over den i arbejdstidsplanen fastsatte daglige arbejdstid betragtes som overarbejde og afregnes eller afspadseres med et tillæg på 100 % af den samlede gældende timeløn for hvert påbegyndt kvarter. Ved udkald afregnes der altid for den første time og derefter for hvert påbegyndt kvarter. Stk. 2 Anmeldelse af overarbejde/udkald Gartnerne skal altid anmelde overarbejde/udkald til ledelsen foranlediget af akutte ekstraordinære forhold og senest den efterfølgende arbejdsdag. Alt andet overarbejde- /udkald kan alene finde sted efter forudgående pålæg fra nærmeste leder og kan derfor kun forekomme i forbindelse med udførelsen af en konkret afgrænset arbejdsopgave. 6

7 6 Fridage Fridage på helligdage følger de samme regler som for boligorganisationens øvrige ansatte medarbejdere. Følgende dage er betalte fridage: 24. december og 31. december, Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 1. maj, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag. Stk. 2 Påbudt overarbejde på fridage, helligdage samt aftalte hverdagsfridage afregnes med timelønnen %. Der afregnes i hele timer. 7 Ferie og feriefridage Afholdelse og optjening af ferie ydes i overensstemmelse med Ferieloven. Stk. 2 Ferietillæg Medarbejdere omfattet af denne overenskomst optjener et særligt ferietillæg på minimum 2,5 %, der udmøntes efter den 1. april Stk. 3 Fratræden Ved fratræden afregnes optjent feriegodtgørelse med 12,5 %. I forbindelse med fratræden kan der som hovedregel ikke foretages modregning i den del af ferietillægget som overstiger ferielovens ene procent. Det optjente beløb udover ferielovens ene procent udbetales som særligt tillæg ved sidste lønudbetaling. Ved fratræden, som kan begrundes i den ansattes forhold, fx grov forsømmelse, tyveri mv., kan der ske modregning for den del af ferietillægget som overstiger 1 procent. Stk. 4 Overførsel af ferie Der kan indgås aftale om at overføre optjent ferie ud over 4 uger til det efterfølgende ferieår. Der kan maksimalt overføres sammenlagt 1 uges ferie i alt. Denne aftale skal være skriftlig og indgået inden ferieårets udløb. Overført ferie kan med mindre andet er aftalt - varsles til afholdelse med en måned som restferie, af såvel boligorganisationen som den ansatte. Der kan ikke pålægges afholdt overført ferie i en opsigelsesperiode med mindre parterne er enige herom. Ved ferieforhindringer kan boligorganisationen og den ansatte skriftligt aftale, at ferien overføres til efterfølgende ferieår. Dette forudsætter enighed, idet lønmodtageren har 7

8 ret, men ikke pligt til efter raskmelding at holde resten af den planlagte ferie, jf. Ferielovens bekendtgørelse 12. Den overførte ferie skal senest afholdes i det 2. ferieår. Stk. 5 Feriefridage Ansatte oppebærer 5 feriefridage årligt, medmindre der lokalt er aftalt yderligere feriefridage. Feriefridagene optjenes fra første ansættelsesdag. Der optjenes ret til en fridag for hver 2,4 måneders beskæftigelse for fuldtidsansatte. Opsparingsperioden følger kalenderåret. Såfremt medarbejderen har afholdt flere fridage end vedkommende har optjent, kan der ved ophør fra arbejdspladsen modregnes i den sidste udbetalte løn. Der gives mulighed for at der ved lokal aftale mellem parterne jf. protokollat 2, kan aftales anden opsparingsordning herunder hvorledes feriefridagene afvikles eller eventuel konverteres til andre formål. Ved fratræden udbetaler boligorganisationen for feriefridage, som ikke er afviklet. Der ydes sædvanlig løn for feriefridage, inklusive feriegodtgørelse og pensionsbidrag. Der kan lokalt træffes aftale om, at feriefridage kan afvikles i timer. 8

9 8 Løn m.m. 1. april april april 2016 Faglærte I kr. I kr. I kr. 0-4 år , , ,50 Efter 4 år , , ,70 1. april april april 2016 Assistent I kr. I kr. I kr. 0-4 år , , ,78 Efter 4 år , , ,30 Der beregnes pension af alle løndele; det vil sige grundløn, alle typer løntillæg samt personlige uregulerede tillæg. Stk. 2 Definition af medarbejdergrupperne Faglærte gartnere Dette er medarbejdere, som har gennemført en grøn erhvervsuddannelse, jf. erhvervs- uddannelsesloven. Gartnermedhjælpere/(gartnerassistenter) Er medarbejdere, som jf. erhvervsuddannelsesloven, har gennemført en uddannelse som gartnerassistent, eller tilsvarende uddannelsesforløb. Af hensyn til terminologien i forhold til andre aftaler i den almene sektor anvender overenskomstparterne titlen gartnermedhjælpere. Parterne er enige om, at såfremt uddannelsesforholdene på de grønne uddannelser ændrer sig, således at der eventuel oprettes andre indgangsmuligheder til at erhverve sig en faglært gartneruddannelse, indgår parterne i drøftelser om at tilpasse overenskomsten de aktuelle behov. Protokollat 6 beskriver nærmere præcisering af aktuelle AMU-kurser, der giver adgang til opkvalificering til faglært. Lønindplaceringen gælder for faglærte gartnere og gartneriassistenter ansat efter 1. april Faglærte gartnere ansat før 1. april 2010 kan efter lokal forhandling enten overgå til overenskomstens lønindplacering eller fortsætte det hidtidige lønniveau/skalalønsforløb. Ufaglærte gartnere Parterne er enige om, at såfremt der i den enkelte boligorganisation forud for indgåelsen 9

10 af nærværende overenskomst er indgået kollektiv 3F gartneroverenskomst omfattende ufaglærte gartnere, vedbliver disse aftaler at bestå, således at den lokale 3F afdeling og boligorganisationen selv aftaler de nærmere retningslinjer for aflønning for denne personalegruppe. I øvrigt følges nærværende overenskomst på alle øvrige områder. Stk. 3 Brancheanciennitet Nyansatte medarbejdere medtager brancheanciennitet fra tidligere ligestillede arbejdsforhold og indplaceres på den månedsløn, vedkommende ville være berettiget til, såfremt personen havde haft beskæftigelse i boligorganisationerne i hele den optjente anciennitetsperiode. Stk. 4 Funktions- og kvalifikationstillæg Der gives mulighed for at aftale lokale funktions- og kvalifikationstillæg udover den aftalte månedsløn. Parterne er enige om, at der lokalt kan aftales særlige kvalifikationstillæg til medarbejdere, som deltager og gennemfører relevant efteruddannelse. Såfremt der udføres ad hoc opgaver af særlig karakter, kan der indgås en lokal forhåndsaftale om særskilt aflønning for disse. En ansat med særlige ansvarsområder, herunder ledelsesopgaver eller opgaver, der ligger uden for selve gartnerfunktionen, kan forhandle løn udover, hvad der i øvrigt er fastsat i overenskomsten. Hvis der er valgt en tillidsrepræsentant, forestår denne forhandlingerne. Stk. 5 Personlige uregulerede tillæg Hvis en ansat oppebærer et personligt ureguleret tillæg, kan der ikke ske modregning i dette pensionsgivende tillæg. Tillægget bortfalder ved stillingsskift, hvor gartneren selv søger en stilling. Ved stillingsskift, hvor gartneren er blevet opfordret til at søge en stilling, bibeholdes det personlige tillæg. Stk. 6 Lønperioden samt lønudbetalingstidspunktet skal fremgå af ansættelsesbeviset. Stk. 7 Lønstatistik I samarbejde med boligorganisationerne foranlediger Boligselskabernes Landsforening og 3F en udarbejdelse af en årlig lønstatistik. 9 Valgfrie elementer Medarbejderne opsparer 1,0 % af lønsummen pr. 1. april 2011, som efter medarbejdernes eget valg konverteres til: 1. Ekstra indbetaling på pensionsordning eller 10

11 2. Ferietillæg eller 3. Løn (reguleres med 0,875 %) Der kan lokalt aftales andre fritvalgselementer i stedet for ovennævnte. Men gartnerne kan alene vælge et emne pr. 1. april 2011, og valget er bindende i overenskomstperioden - med mindre andet aftales lokalt. Eksisterende valgfrie ordninger skal automatisk reguleres, dvs. tillægges ovennævnte 1 % den 1. april Stk.2 Hvis boligorganisationen har en lokalaftale med en fritvalgsordning/flexpension, indgår denne ordning tillige for medarbejdere ansat efter nærværende overenskomst indgåelse, jf. protokollat 2. Stk.3 Det aftales lokalt med tillidsrepræsentanten eller den lokale 3F fagforening, hvorledes ordningen administreres. Pensionen indbetales til PensionDanmark. 10 Arbejdsmarkedspension Alle ansatte bliver pensionsberettiget efter 3 måneders ansættelse i en almen boligorganisation. Medarbejdere, som fra sit tidligere ansættelsesforhold, var omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, indtræder i aftalen fra første ansættelsesdag. Alder for indtræden i pensionsordningen er 18. år. Stk. 2 Pensionsbidraget beregnes af alle løndele, og arbejdsgiverbidraget udgør minimum 10 %. Boligorganisationen indbetaler månedsvis bidraget til PensionDanmark. Medarbejderbidraget udgør 5 % med mindre der lokalt er aftalt en anden fordeling. Den samlede opsparing udgør minimum 15 %. Fra 1. april 2015 betaler boligorganisationen 10,50 % af pensionsbidraget og medarbejderen 4,50 %, og fra 1. marts 2016 betaler boligorganisationen 11 % af pensionsbidraget og medarbejderen 4 %. Stk. 3 Hvis der lokalt er aftalt et højere pensionsbidrag og anden bidragsfordeling fortsætter dette uændret, både for nuværende og nyansatte medarbejdere, jf. protokollat Fravær ved sygdom Medarbejderen skal anmelde sygdom efter boligorganisationens retningslinier. 11

12 Stk. 2 Der kan lokalt aftales regler for afholdelse af sygesamtaler ud over dem, som Lov om Sygedagpenge m.m. har fastsat, herunder fraværssamtaler m.m. For medarbejdere, som af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at arbejde på fuld tid, henvises ligeledes til lovens regler. Stk. 3 Under fravær på grund af sygdom har medarbejderne ud over sin faste løn krav på udbetaling af alle lønandele. Stk. 4 Ansættelsesforholdet vil altid bortfalde uden varsel fra det tidspunkt, hvor der ikke mere kan ydes refusion af sygedagpenge efter gældende regler. Stk. 5 Såfremt det under sygdomsforløbet oplyses, at gartneren ikke mere vil kunne være til rådighed for udførelsen af hans/hendes opgaver, vil gartneren kunne opsiges med 1 måneds varsel. 12 Fravær under barsel/adoption Stk. 2 Under fravær som følge af graviditet, fødsel eller adoption ydes medarbejderne orlov med fuld løn inklusive pensionsbidrag op til i alt 52 uger. ( Mor: max. 46 uger. Far: 6 uger øremærket) Partnere i registreret partnerskab har samme overenskomstmæssige rettigheder som øvrige medarbejdere, også i forbindelse med fravær under barsel/adoption. Stk. 3 Forudsætningen for fuld løn er, at arbejdsgiveren er berettiget til dagpengerefusion fra det offentlige. Såfremt refusionen måtte være mindre end for fuld tid, nedsættes betalingen forholdsmæssigt til den ansatte f. eks. ved deleuger og lignende, jf. Dagpengeloven. Stk. 4 Under graviditeten ydes tjenestefrihed med fuld løn til nødvendige lægebesøg og andre undersøgelser. Stk. 5 Der ydes således fuld løn på følgende måde: A. Moderen: 4 uger før forventet fødsel 14 uger efter faktisk fødsel 12

13 B. Faderen 6 uger i alt fordelt med: 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen. Disse to uger skal dog afholdes inden for de første 14 første uger (fædreorlov). 4 uger af forældreorloven er øremærket til faderen, jf. pkt. C. C. Forældreorlov: 32 ugers forældreorlov (efter de 14 ugers barselsorlov), heraf 4 ugers obligatorisk orlov til faderen. Stk. 6 Adoption I forbindelse med adoption gælder de samme forhold bortset fra 4 ugers perioden forud for forventet fødsel. Perioden regnes fra modtagelsen af barnet. Når en adoptant henter barnet i udlandet kan modtagelsen regnes fra det tidspunkt, hvor barnet er sammen med adoptanten. 13 Frihed og orlov ved barns og familiemæssig sygdom Stk. 2 Anmodning om frihed til pasning af sygt, hjemmeboende barn under 15 år imødekommes i indtil 2 dage. Stk. 3 Under fravær på grund af børns sygdom har medarbejderen, ud over sin faste løn, krav på udbetaling af alle lønandele. Stk. 4 En medarbejder har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år med henblik på omsorg for barnet. Den ansatte skal varsle omsorgsdage tidligst muligt. Ved afvikling af en omsorgsdag, hvor det ikke skyldes barnets sygdom, tages hensyn til forholdene på arbejdspladsen. Omsorgsdagene kan aftales afviklet som halve dage. Retten til omsorgsdage omfatter biologiske forældre, adoptivforældre eller indehavere af forældremyndighed. Omsorgsdagene følger kalenderåret og kan ikke overføres til efterfølgende år. Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb og udbetales derfor heller ikke ved ansættelsesforholdet ophør. Se i øvrigt vejledning om omsorgsdage i Protokollat Stk. 5 Ulykke og akut sygdom (Forældreorlovsdirektivet) Ansatte har ret til tjenestefrihed med løn af kortere varighed, når tvingende årsager som

14 sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er til stede øjeblikkeligt. Stk. 6 Ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse Ansatte, som er forældre til børn under 15 år, har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 5 arbejdsdage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse, herunder hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. Tjenestefriheden er i øvrigt betinget af følgende: Retten til tjenestefrihed efter denne bestemmelse kan for begge forældre tilsammen ikke overstige 5 arbejdsdage inden for 12 på hinanden følgende måneder. Stk. 7 Pasning af alvorligt syge børn under 18 år Ansatte, som er forældre til alvorligt syge børn under 18 år, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn, når betingelserne for at få dagpenge efter barselslovens 26 er opfyldt. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begrænse retten til tjenestefrihed til 1 måned pr. år pr. barn. Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed. Bemærkning: Arbejdsgiveren er efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel berettiget til dagpengerefusion, når der udbetales løn til den ansatte, som opfylder lovens betingelser. Arbejdsgiveren skal senest en uge efter, at barnet er raskmeldt, anmelde kravet om refusion til den ansattes bopælskommune. Stk. 8 Pasning af døende i hjemmet Ansatte, der efter 104 i Lov om social service får bevilget plejevederlag for at passe en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn. Arbejdsgiveren er efter lov om social service berettiget til at få udbetalt det beløb, som den ansatte ellers ville være berettiget til i plejevederlag, når der udbetales løn. Stk. 9 Der ydes 2 dages frihed med løn i forbindelse med ægtefælles/samlevers, forældres og svigerforældres død, samt 5 dages frihed med løn ved børns død. Stk. 10 Dør en medarbejder i ansættelsestiden, udbetales efterløn for den resterende del af måneden, hvor døden indtraf, samt løn for 1, 2, eller 3 måneder, når gartneren ved dødsfaldet har haft ansættelse i boligorganisationen i henholdsvis 1, 2 eller 3 år. Lønnen kan kun udbetales i et af de efterfølgende tilfælde og i den nævnte 14 rækkefølge:

15 1) Til medarbejderens ægtefælle, såfremt de havde fælles husstand. 2) Til en samlever der mindst i de seneste 2 år har haft fælles husstand med afdøde. 3) Til samlever med begunstigelseserklæring. 4) Til deling mellem afdødes børn under 21 år, over for hvem afdøde havde forsørgelsespligt. 14 Orlov og tjenestefrihed Efter ansøgning ydes der hvis det er foreneligt med arbejdets tarv - orlov uden løn i indtil 12 måneder. Den medarbejder, der bevilges orlov fra sit job, er samtidig sikret retten til at genindtræde i et lignende job efter endt orlov. 15 Opsigelsesfrister m.m. Under ansættelsesforholdet gælder Funktionærlovens opsigelsesvarsler: A. De første tre måneder af ansættelsesforholdet er prøvetid (skriftligt aftalt), og i denne kan opsigelse gensidigt finde sted med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag, dog således at fratrædelse sker senest samtidig med prøvetidens udløb. B. Ansættelsesforholdet kan derefter opsiges af medarbejderen med en måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned. C. Af boligorgansiationen kan ansættelsesforholdet efter prøvetiden opsiges til ophør ved udløbet af en kalendermåned således: med et varsel på en måned, hvis opsigelse afgives inden udløbet af fem måneder (incl. prøvetid) med et varsel på tre måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af to år og ni måneder med et varsel på fire måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af fem år og otte måneder med et varsel på fem måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af otte år og syv måneder og med et varsel på seks måneder, hvis opsigelse afgives herefter. D. Opsigelse efter prøvetidens udløb skal ske skriftligt fra begge sider og være modtageren i hænde senest den sidste dag i måneden. E. Der udbetales en fratrædelsesgodtgørelse efter afskedigelse på 1, 2, eller 3 15

16 måneders løn efter henholdsvis en anciennitet på 12, 15 og 18 års ansættelse i henhold til funktionærlovens bestemmelser 2 a. F. Funktionærlovens bestemmelser 5 stk. 2 vedrørende 120-dages-reglen kan ikke finde anvendelse efter 1. april Stk. 2 Tillidsrepræsentanten skal af boligorganisationen underrettes samtidig med at bortvisning eller afskedigelse iværksættes. Hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentant, orienteres den lokale 3F fagforening. Stk. 3 Med virkning fra 1. april 2014 har medarbejdere, som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på boligorganisationen beroende forhold, ret til frihed med løn i op til to timer, placeret hurtigst muligt efter opsigelsen under fornødent hensyn til virksomhedens drift, til at søge vejledning i 3F. Vejledningen kan ligeledes finde sted i boligorganisationen. 16 Kørselstilskud Gartnere, der i deres arbejdstid efter aftale benytter eget transportmiddel, får udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens takster. Stk. 2 Der ydes desuden et skattepligtigt beløb på 50 % pr. kørt km. af statens takster ved transport med egen bil af en af boligorganisationens erhvervede trailere. Stk. 3 Boligorganisationerne bør afklare forsikringsforholdene vedrørende medarbejdernes kørsel med trailere, der ejes af boligorganisationen. 17 Telefontilskud m.v. Der kan efter lokal aftale ydes medarbejderen tilskud til: egen telefon mobiltelefon hjemme-pc 18 Arbejdstøj Boligorganisationen stiller arbejdstøj til rådighed. Der skal indgås lokalaftale om arbejdstøj, således at det klart fremgår, hvilke forpligtelser den enkelte boligorganisation har påtaget sig over for medarbejderen i forhold til at stille nødvendigt arbejdstøj til rådighed for medarbejderen. 16

17 Stk. 2 Sikkerhedsudstyr og værnemidler stilles til rådighed for den enkelte medarbejder, jf. Arbejdsmiljølovens bestemmelser. 19 Elever Elever følger overenskomstens bestemmelser i alle forhold, der ikke særskilt er nævnt i 20 Stk. 2 Voksenelever En voksenelev, er en lærling, der er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse. Medarbejdere, som fortsætter i en voksenuddannelse på samme arbejdsplads, hvor man har arbejdet som ufaglært, fortsætter på uændret lønvilkår. Voksenelever 1. april april april 2016 Pr. måned i kr./øre , , ,70 Stk. 3 Ugeløn under skole- og praktikophold (almindelige EUD-elever) Almindelige EUD-elever aflønnes med nedenstående lønninger pr. uge inkl. søgnehelligdags- og fridagsbetaling, idet ugelønnen også betales i uger med søgnehelligdage og overenskomstbestemte fridage. Elever indplaceres lønmæssigt således, at der tælles baglæns, idet de sidste 12 måneder før uddannelsens afslutning, som er beskrevet i uddannelsesaftalen, tæller som 4. uddannelsesår Elevlønninger Pr. måned i kr./øre april april april uddannelses år , , ,00 2. uddannelses år , , ,52 3. uddannelses år , , ,48 4. uddannelses år , , ,54 17 Stk. 4 Uddannelsen Uddannelsens mål og indhold tager udgangspunkt i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om gartneruddannelser. Den praktiske del af uddannelsen tilrettelægges således, at eleven sikres relevant beskæftigelse for at kunne opnå rutine i de praktiske færdigheder, der er indlært under forudgående skoleophold. Eleven skal beskæftiges med de inden for faget forekommende arbejdsopgaver og arbejdsmetoder, discipliner og værktøjer på arbejdsopgaver af stigende sværhedsgrad

18 og med stigende selvstændighed. Der skal opnås sådanne rutiner og færdigheder, at eleven efter endt uddannelse selvstændigt kan udføre alle de inden for faget forekommende arbejdsopgaver og serviceydelser efter anerkendt faglig praksis. Stk. 5 Ansættelse efter endt uddannelse Såfremt eleven efter endt uddannelse ønsker det, skal ansættelsesforholdet opretholdes i mindst 3 måneder. Opsigelsesvarslet inden for denne 3 måneders periode er gensidigt 1 måned til udgangen af en måned. Ved aftale om fastansættelse i forlængelse af uddannelsens afslutning, henvises til opsigelsesbestemmelserne i 15. Elevtiden medregnes i ansættelsesancienniteten. Stk. 6 Session Indkaldes en elev til session, gives der i forbindelse med sessionen den fornødne frihed med fuld lønkompensation. Stk. 7 Skoleophold Boligselskabet betaler ved dokumentation herfor de nødvendige omkostninger, der er forbundet med transport, indkøb af undervisningsmateriale og studieture og skolehjem, som skolen ikke er forpligtet til at betale. Stk. 8 Ferie med løn Eleven holder ferie med løn efter reglerne i Ferieloven. Som ferietillæg udbetales et kontant ferietillæg på 2,5 % af den i optjeningsåret udbetalte løn. Påbegyndes 1. uddannelsesår den 1. juli eller senere, ydes der 2 ugers ferie med fuld løn i forbindelse med jul og nytår. Ferien lægges efter samme regler som gælder for voksne arbejdere. Stk. 9 Elevsamtaler Der gennemføres 2 årlige medarbejdersamtaler i arbejdstiden. Stk. 10 Særlige løntillæg Såfremt eleven, som et led i uddannelsen indgår i en beredskabsvagt, ydes der et tillæg til lønnen svarende til det lokalt forhandlede funktionstillæg. Stk. 11 De respektive organisationer kan til enhver tid optage forhandling om forhold eller spørgsmål, der ikke fremgår af nærværende elevbestemmelser. 20 Tidsbegrænsede ansatte (Sæsonbetinget arbejde m.m.) Hvor der opstår behov for ekstra medhjælp til afvikling af arbejdet, kan der antages 18 tidsbegrænsede ansatte. På anfordring fra tillidsrepræsentanten oplyser arbejdsgiveren

19 om nyansættelser (inden for overenskomstområdet). Stk. 2 Tidsbegrænsede ansættelser reguleres efter Lov om tidsbegrænset ansættelse. Et af lovens formål er at sikre, at arbejdsgiveren ikke omgår de almindelige opsigelsesregler ved forlængelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold. Hvis arbejdsgiveren ønsker at forlænge en tidsbegrænset ansættelse kan dette alene begrundes i objektive forhold. Objektive forhold er f.eks. fornyelse: der skyldes uforudsigelige forhold som sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud der følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord der skyldes sæsonbetinget arbejde der er nødvendigt til løsning, herunder udbedring af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter Parterne er endvidere enige om, at efter ansættelsen kan arbejdsgiveren efterfølgende forlænge den tidsbegrænsede eller midlertidigt ansatte medarbejder 2 gange. Stk. 3 Arbejdsgiveren skal endvidere informere de tidsbegrænsede ansatte om, hvilke stillinger, der kan søges i virksomheden, for at sikre, at de har samme mulighed for at få en fast stilling som andre ansatte. Stk. 4 Hvis arbejdsgiveren ønsker at afbryde det tidsbegrænsede ansættelsesforhold skal dette ske ved overenskomstens almindelige opsigelsesvarsel. Tidsbegrænsede ansatte er ikke omfattet af prøvetid. Stk. 5 Tidsbegrænsede medarbejdere oppebærer fuld løn under sygdom, hvis reglerne på området ellers er opfyldt. Stk. 6 Ved fastansættelse af en midlertidig ansat, medregnes den fulde ansættelsestid i beregningen af anciennitet. Stk. 7 Tidsbegrænsede ansatte samt løst ansat timelønnede medarbejdere har ret til feriegodtgørelse på 12½ % af den optjente løn bortset fra udbetalte forskudsbeløb efter Ydelsen indbetales til Ferie-konto månedsvis. Stk. 8 Når en tidsbegrænset ansat samt løst ansat timelønnet medarbejder, der har været heltidsbeskæftiget, i direkte fortsættelse af ansættelsesperioden overgår til at være fast ansat, medregnes den seneste ubrudte ansættelsesperiode, hvor medarbejderen har 19

20 været heltidsbeskæftiget i den pågældende boligorganisation, som oparbejdet anciennitet i forhold til opsigelses- og lønforhold. 21 Kompetenceudvikling, herunder kurser og efteruddannelse Boligorganisationerne skal målrettet arbejde med at udvikle den enkelte medarbejders kvalifikationer og - om muligt - arbejdsområder, hvilket bl.a. sker i forbindelse med årlige MedarbejderUdviklingsSamtaler de såkaldte MUS. MUS er som udgangspunkt en samtale mellem ledelsen og den enkelte medarbejder, men kan ved lokal enighed gennemføres som gruppeudviklingssamtaler (GRUS). Stk. 2 Det er et væsentligt element i boligorganisationens fortsatte udvikling, at gartnerne opkvalificerer sig via relevante kurser og uddannelser. For at den enkelte ansatte kan udvikle og vedligeholde de faglige færdigheder, forpligtiger såvel arbejdsgiveren som den ansatte sig til at være åbne overfor efteruddannelse og evt. omskoling. Lønnen bibeholdes under efteruddannelse. Stk. 3 Endvidere opfordres boligorganisationerne til at søge godkendelse som praktiksted for gartneruddannelserne samt antage elever også med anden etnisk baggrund. Stk. 4 Boligorganisationens indbetaling til den af arbejdsmarkedets parter etablerede udviklingsfond udgør 40 øre pr. præsteret arbejdstime for alle ansatte omfattet af overenskomsten. Bidraget stiger til 42 øre 1. januar Bidraget opkræves årligt bagud pr. 1. april. Medarbejdere, der af 3F indstilles til organisatorisk uddannelse, kan til deltagelse i disse kurser i indtil 3 uger pr. kalenderår få frihed uden løn og med fuld afløsning. Meddelelse om kursusdeltagelsen skal gives så tidligt som muligt til administrationen/- ledelsen og helst 1 måned forud. 22 Kompetencefond Parterne har aftalt at etablere en kompetencefond for boligområdet fra 1. januar Medarbejderne kan benytte fonden fra 1. januar Den enkelte medarbejder har efter 9 måneders ansættelse ret til 1 uges frihed om året, placeret under fornødent hensyn til boligorganisationens forhold, til

Overenskomst for gartnerarbejde 2012-2014. mellem. BL Danmarks Almene Boliger FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F)

Overenskomst for gartnerarbejde 2012-2014. mellem. BL Danmarks Almene Boliger FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) Overenskomst for gartnerarbejde 2012-2014 mellem BL Danmarks Almene Boliger og FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) 1 1 Formål og gyldighedsområde 3 2 Ansættelsesvilkår 3 3 Arbejdsopgaver 3 4 Arbejdstid 4 5 Overarbejde

Læs mere

Gartnernes hovedbeskæftigelse er at varetage anlæg og vedligeholdelsen af boligorganisationens

Gartnernes hovedbeskæftigelse er at varetage anlæg og vedligeholdelsen af boligorganisationens 1 1 Formål og gyldighedsområde 3 2 Ansættelsesvilkår 3 3 Arbejdsopgaver 3 4 Arbejdstid 4 5 Overarbejde 5 6 Fridage 5 7 Ferie og feriefridage 5 8 Løn m.m. 6 9 Valgfrie elementer 8 10 Arbejdsmarkedspension

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst for gartnerarbejde mellem

Overenskomst for gartnerarbejde mellem Overenskomst for gartnerarbejde 2014-2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) 1 1 Formål og gyldighedsområde 4 2 Ansættelsesvilkår 4 3 Arbejdsopgaver 4 4 Arbejdstid 6 5 Overarbejde

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst for gartnerarbejde mellem. BL Danmarks Almene Boliger FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F)

Overenskomst for gartnerarbejde mellem. BL Danmarks Almene Boliger FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) Overenskomst for gartnerarbejde 2017-2020 mellem BL Danmarks Almene Boliger og FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) 1 Indholdsfortegnelse: 1 Formål og gyldighedsområde... 3 2 Ansættelsesvilkår... 3 3 Arbejdsopgaver...

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2014 2017 mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer... 4 5

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017. BL Danmarks Almene Boliger

Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017. BL Danmarks Almene Boliger Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Ansættelsesvilkår...

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016 Overenskomst mellem Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service og AC-organisationerne 2014-2016 1 1 Dækningsområde Stk.1. Overenskomsten omfatter akademikere,

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Overenskomst. for ejendomsservice 2014-2017

Overenskomst. for ejendomsservice 2014-2017 Overenskomst for ejendomsservice 2014-2017 mellem BL DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Ansættelsesvilkår...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 -

Overenskomst. Søfartens Ledere. Copenhagen Malmö Port AB. Vagtchefer og Havneassistenter. mellem. for - 1 - Overenskomst mellem Søfartens Ledere og Copenhagen Malmö Port AB for Vagtchefer og Havneassistenter gældende fra 1. april 2014 til 31. marts 2017-1 - 1 Overenskomstens område Overenskomsten er gældende

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere