BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR"

Transkript

1 BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig bl. a. Udslag i. Skolelovene af 1814, der skulde lære Folkets brede Lag at læse, saa det selv kunde skaffe sig Oplysning gennem Bøger. Men let gik det ikke. Læseevnen blev foreløbig mest brugt til at lære Balles Lærebog og Pontoppidans Forklaringer paa Remse. Efter Grundtvigs nationale Vækkelse vilde han vække Folket ved at vise hen til vor store Fortid. Han oversatte Saxo og Snorre paa jævnt Dansk, skrev sine fædrelandshistoriske Digte og meget mere. Men hans Bøger fandt ikke Vej til Folket, som han havde ventet. Han blev klar over, at det levende Ord skulde i Højsædet. Det var paa Højskolerne, at Almuen skulde vækkes og dygtiggøres til at deltage i Landets Styrelse. Bogen i og Munden op blev Parolen. Grundtvig vidste nok, at der var levende Bøger til. Det var Bogen fra den sorte Skole, som han kendte fra Terperiet i Latinskolen, han vilde til Livs; men mange af hans Lærlinge fik kun øje paa Bogens daarlige Sider. Læser man vort Bysbarn Chr. Kolds Skoletanker, finder man flere Udfald mod Bogen. For ham gjaldt det: Først oplive, dernæst oplyse, som der staar paa hans Mindesten i Thisted. Han mente, at paa Folkets daværende Oplysningstrin var det umuligt at oplyse det ved Bøger, hvis der ikke forud var gaaet en Vækkelse. Og det var sikkert rigtigt set for det store Flertals Vedkommende. Heller ikke en anden Aandsretning, der fremstod i forrige Aarhundrede, Indre Mission, var gunstig stemt for offentlige Biblioteker. Missionen forstod nok Bogens Betydning og Indflydelse paa Mennesker. Det ses af, at der allerede fra den første Tid blev sendt Kolportører ud med Bøger. Men det var kun gudelige Bøger, man var interesseret i at udbrede, og det er først i de seneste Aar, at Missionen har været med til at oprette offentlige Biblioteker. Jeg tager dette med, for at man skal forstaa, at det i forrige Aarhundrede var vanskeligt for Almuebibliotekerne, naar en Del af Befolkningens Opdragere og andre saa saadan paa Bogen i Folkeoplysningens Tjeneste, og en stor Del var uden Interesse for den Sag. Men trods Modvilje og Lunkenhed fra mange Sider og Mangel paa Forstaaelse fra Kommunalbestyrelser, der kun faa Steder bevilgede smaa Beløb til Bogsamlingerne, saa fandtes der stadig rundt om i Landet Folk, som troede paa Bogens Betydning for Folkeoplysningen og derfor ofrede Tid og Evner paa den Sag. Det var som oftest Læreren, sjældnere Præsten, som tog Initiativet til en Bogsamlings Oprettelse og var dens Styrer og - i Reglen ulønnede - Bibliotekar. Saaledes ogsaa her i Thy. Rundt om paa Lofter i de gamle Skoler laa - og ligger maaske enkelte Steder endnu - Rester af gamle Sognebogsamlinger, der har været i Gang i en Aarrække, naar der var en interesseret Mand til at tage sig af det, for efter hans Forflyttelse eller Død at gaa i Forfald og tilsidst havne paa Skoleloftet. At udrede alle disse Bogsamlingers Historie er umuligt, da næsten alt skriftligt dem vedrørende er forsvundet sammen méd dem. Kun glimtvis kommer der lidt frem om dem; som for Eks., naar der i Thisted Amtsavis 1841 staar følgende: Laanebibliotek i Ræhr. Af det kgl. Landhusholdningsselskabs Forhandlinger fra Aug til Aug sees, at blandt de Laane-Biblioteker der i forskellige Egne er oprettet, har Selskabet ydet Bidrag af Bøger til det af Pastor Bagger oprettede Laanebibliotek i Ræhr. Eller naar der i Vust Sogneforstanderskabsprotokol er indført følgende: Ved Mødet den 30. Dec oplæstes en Skrivelse fra Formanden for Trykkefrihedsselskabet, hvori opfordres til Oprettelse af et Sognebibliotek, og i den Anledning vedtoges at slutte sig til den af Forstanderskabet for Thorup og Kliim tagne Bestemmelse om et for hele Pastoratet fælles Sognebibliotek, hvoraf enhver kan laane Bøger, imod at betale 8 Skilling pr. Td. Hartkorn aarlig, og en Liste anvendes til Paategning. (Medvirkende ved Oprettelsen af dette fælles Sognebibliotek har sikkert den kendte Skribent Provst Djørup været, som var Præst for de 3 Sogne i Aarene Han var meget interesseret i Oplysningsarbejdet og skrev en

2 Biblioteksbygningen ved Tingstrupvej i Thisted opførtes og kostede Kr. Hele Byggesummen indkom ved Gaver fra forskellig Side. (A, Scharling fot.) Mængde Artikler om Landbrugsforhold; mest kendt er hans Bog: Thisted Amt beskrevet 1842.) I disse 2 Eksempler er nævnt det kgl. Landhusholdningsselskab (oprettet 1769) og Trykkefrihedsselskabet (oprettet 1835), som begge har spillet en stor Rolle for Folkeoplysningen. Landusholdningsselskabet har gennem Aarene udgivet - og udgiver endnu - Bøger vedrørende Landbrug, men har ogsaa flere Gange (første Gang 1807) udgivet Fortegnelse over Bøger egnede for Sognebogsamlinger. Begge Selskaber har støttet Sognebogsamlinger ved at forære dem forskellige Skrifter. Desværre ser disse Bøger, som jeg har truffet i gamle døde Sognebogsamlinger, ikke ud til at have været ret meget brugt. Forklaringen er vel den, at i forrige Aarhundrede var kun et Faatal af Mennesker udviklet nok til at kunne tilegne sig faglig Viden paa egen Haand. Derfor fik ogsaa Flertallet af de Bøger, som et tredie Selskab Udvalget for Folkeoplysningens Fremme dannet 1866 paa Forslag af Dr. phil. M. Steenstrup (f. i Hillerslev) udgav og skænkede til alle Sognebogsamlinger, samme Skæbne, at staa og fylde op paa alle Sognebogsamlingers Hylder næsten uden at blive brugt af dem, som de var beregnet for. Denne Samling tilfældig Faglitteratur har desværre i ældre Sognebogsamlinger givet mange Laanere og Bibliotekarer et forkert Begreb om Faglitteratur. Som en Trøst skal dog her bemærkes, at jeg har Erfaring for, at et enkelt Udlaan af en Fagbog til en Laaner, som derved faar klaret et eller andet Spørgsmaal, i Almindelighed er langt mere værd, end det Bogen koster. Som Eksempel paa hvad en saadan uanselig Bogsamling kan betyde for en kundskabstørstig Sjæl, vil jeg anføre nogle Linier af vor afdøde Landsmand Johan Skjoldborgs Mindebog. Skjoldborg gik i 70 erne i Øsløs Skole. Han skriver derom bl. a.: Det allerbedste i den gamle Skole var Det bette Kammer, et Rum mellem Lærerens Lejlighed og Skolestuen. Dette Kammer var fuldt af Bøger, som den gamle Lærer havde tigget sammen og tillige havde faaet Distriktets Beboere til at købe imod at de saa kunde laane dem, et Slags begyndende Sognebibliotek. Naar vi fremmeligste Drenge var færdige med vore Regnestykker, spurgte vi, om vi maatte gaa ind i Det bette Kammer. For mig betød det ligefrem en Vækkelse, Vækkelse til Bogen, Forstaaelse af hvilke Skatte, Bøgerne gemmer. Naar jeg iøvrigt tænker paa Oplysningssiden i Barndomstiden, saa fortsatte jeg mine Smaastudier i Det bette Kammer, hvor jeg læste islandske Sagaer, Saxo, Holberg, Blicher, C. A. Thyregod, Ingemann, Anton Nielsen, Fabricius Danmarkshistorie o. a. (Skjoldborg: Min Mindebog.)

3 I Aaret 1885 lod Ministeriet foretage en Undersøgelse over Fordelingen af Sogne- og Skolebiblioteker rundt om i Landet. Resultatet blev offentliggjort i Ministerialtidende 1889 og viser for Thisted Amt. Antal Sogne Antal Sognebogs. Antal Skolebogs. Sammenlign Statsunderstøttede Sognebogssaml. Vester Han Herred for 7 Sogne Hillerslev Herred for 3 Sogne Hundborg Herred for 4* Sogne Hassing Herred for 4** Sogne Refs Herred for 6 Sogne Mors N. Herred for 8 Sogne Mors S. Herred for 11 Sogne *) Vorupør er her regnet for et selvstændigt Sogn. **) Heltborg medregnet her. Jeg aftrykker Oversigten for hele Thisted Amt, saa kan Thyboerne se, at de i 1885 var langt bag efter Han Herred og Mors med Sognebogsamlinger. Rent talmæssigt ser det i Forhold til nu ikke saa daarligt ud. Der er 48 Sognebogsamlinger i Amtets 96 Sogne, altsaa i Halvdelen af Sognene. Men meget tyder paa, at der ved den Tid og i Aarene derefter har været en stærk Tilbagegang i Sognebogsamlingernes Stilling. Det er ikke let at angive Grunden hertil. Maaske skyldes det bl. a. den stærkere Fremtrængen af Avislæsningen, som den politiske Kamp førte med sig. I ethvert Tilfælde er det sikkert, at en stor Del af de Bogsamlinger, som anføres 1885, ikke er i Virksomhed Aar 1900 (Steenberg). Desværre faar vi i ovenstaaende Oversigt ikke Besked om de enkelte Bogsamlinger, hvor de findes, og i hvilken Stand de er. Men et, ved vi, var fælles for dem alle, de utilstrækkelige Midler og Afhængigheden af den Mand, hvis Interesse holdt Sagen i Gang. Blev han forflyttet eller døde, var der i mange Tilfælde ingen til at fortsætte Arbejdet. Bogsamlingen visnede eller blev spredt for alle Vinde. Saadan er det gaaet med næsten alle Amtets Bogsamlinger fra den Tid. Tilskud Opr. Bindt. Laanert. Udlaan Komm. And. sted Staten Bedsted Grurup Hjortdal Hundborg Jan. Hunstrup Øst. Hurup 1903 (1929)* ** Hvidbjerg 1908 (1929) Klim Lyngs 1901 (1926) Rær 1811 (1925) Snedste? (1926) Thorsted ** Tved Tømmerby Lild Vesterv Agger Visby, 1859 (1930) Heltborg Vorupør Øsløs, Vesløs, Arup Ydby *) Tallet i Parentes: Reorganiseret. **) Deri ogsaa til Børn. Nu (se Oversigten) er der færre Bogsamlinger, og en Del af dem virker for 2 Sogne. Man har forstaaet, at Bogsamlingerne skal være nogenlunde velfunderede økonomisk og bogligt, ikke maa være for smaa, for saa mistes Interessen for dem.

4 Thisted Bibliotek har to smukke og hyggelige Læsesale. Her ses Læsesalen for voksne. Børnelæsesalen ligger paa den modsatte Side af Udlaanssalen. (L. H. Gram fot.) Under Besættelsen er der her i Amtet oprettet 14 ny Sognebiblioteker, der skal forsyne 22 Sogne, og de har Budgetter, som man for faa Aar siden mente, var umuligt at opnaa. Et glædeligt Tegn er de store kommunale Tilskud, der giver det hele større Stabilitet. En anden væsentlig Ting for Sognebibliotekernes fortsatte Bestaaen er Centralbibliotekets Pligt til at være dem behjælpelig med Raad og Daad i alle Forhold og til at have et vaagent øje med hele Omraadets Biblioteksforhold. Der er for Tiden stærk Grøde i Amtets Biblioteksvæsen, men vi har ogsaa langt igen, inden vi naar det selvfølgelige, at ethvert Sogn har sit Bibliotek - saavel som sin Skole - i god Orden. Foruden i ovenstaaende Oversigt nævnte Biblioteker findes enkelte, som ikke faar Statstilskud, for Eks. Fjerritslev, Hørdum og Søndbjerg, hvorom ingen Oplysninger haves. Rær Bibliotek er oprettet 1811 (?) og derefter drevet for Renterne af et Legat stiftet af Auktionsdirektør Otto Lemvigh. Derfor har det aldrig helt indstillet sin Virksomhed. Indtil 1934 har Præsten ledet Biblioteket. Først i 1945 har man søgt Sogneraadet om Tilskud. Heltborg Bibliotek er stiftet 1859 (maaske før) og derefter drevet for et Legat stiftet af Skolelærer Søndergaard af Heltborg. Derfor har dette Bibliotek gennem Aarene aldrig været helt indstillet. Flere Steder, hvor der er dannet ny Biblioteker i de senere Aar, har der tidligere været Biblioteker, for Eks. Øsløs, Vesløs, Arup, Hunstrup, Klim, Ydby. Det Thylandske Provinsial-Bibliotek er det ældste kendte Bibliotek her i Amtet. Det blev oprettet 1. Jan i Thisted med kongelig Sanktion. Det er vel derfor, at Bøgerne bærer et Stempel med Frederik den Sjettes Navnetræk med Krone; det ser meget fornemt ud. Den udmærkede Gerhard Faye, Amtmand over Thisted Amt , var i denne Sag - som i saa mange andre - den drivende Kraft. I Aaret 1816 tryktes et fint Katalog, hvori Lovene fra 1807 er optrykt. I en Fortale omtales Savnet af Biblioteker i Provinsen bl. a. Under Følelsen af dette Savn har man næsten overalt oprettet Læseselskaber; men de fleste er efter kortere eller længere Tid gaaet under, fordi man ikke har kunnet vedligeholde den saa fornødne Orden i Cirkulationen. Den til Videnskaberne opdragne Embedsmand, den tænkende Borger, som ønskede at udvide sine Kundskaber uden for sin egentlige Næringsvej, kortsagt, enhver som ønskede ikke alene at være et nyttigt, men og et dannet Medlem af Selskabet, berøves nu hint vigtige Middel til Oplysning og Forædling....

5 Udlaanssalen i Thisted Centralbibliotek er meget smuk og yderst praktisk indrettet. Paa Væggen til venstre ses to af Maleren Jens Søndergaards store Billeder. (L. H. Gram fot.) Biblioteket har 2 Afdelinger. a. Det egentlige Provinsial-Bibliotek med et Kontingent af 3 Rdl. om Aaret. b. Læseselskabet, hvortil indkøbes periodiske Skrifter og Flyveblade, der efter endt Cirkulation indgaar i Biblioteket. Kontingent 1 Rdl. om Aaret. Det synes noget dyrt at være Medlem. Af Katalogets Fortegnelse over Givere af en Del Bøger ses, at de fleste er Byens og Egnens prominente Folk med Amtmand og Byens og Egnens Præster, Provster og Proprietærer i Spidsen. Enhver skikkelig Mand i Amtet, af hvad Stand han end er, har Adgang til Biblioteket, men da Degne, Skoleholdere og enkelte Mænd af Bondestanden ej kunne formodes altid at have Evne til at erlægge det fulde aarlige Beløb, saa nedsættes Afgiften til det halve. Biblioteket styres af 4 Direktører, og man har baade en Over- og en Underbibliotekar, der dog ingen Løn faar ud over at maatte læse Bøgerne gratis. Der var skrappe Regler for Bøgernes Behandling og rettidige Aflevering o. l. Det fremgaar af det fine Katalog 1816, at Biblioteket da tæller 1093 Bind. 3 Aar efter tæller det 1300 Bind. Men det var - trods de skrappe Love - vanskeligt at holde Orden i det, og det kneb at faa Pengene for Laanet ind. Saaledes ser vi en Annonce i Thisted Amts Avis i 1825 fra Bibliotekaren Skolelærer Bech om at indbetale Restancen, da jeg ellers er sat i den absolutte Nødvendighed at skulle indkalde de Udeblivende til Forligskommissionen. I 1835 lukkes Biblioteket en Tid, da en Del af Bøgerne trænger til Indbinding, og en Revision af hele Bogbestanden er nødvendig. Ved den Tid kommer Biblioteket ud for en haard Konkurrence. Det fremgaar af Artikler i Th. A. A., at 2 Læseselskaber prøver at konkurrere med Biblioteket. Det ene hed det Dahlerupske Læseselskab (oprettet af Apoteker D.) og det andet Bertelsens (Fuldmægtig) Læseselskab. Men det ender alligevel med, at det Thylandske Bibliotek overtager begge Læseselskabers Bøger og Laanere Ved den Lejlighed skænker Apoteker Dahlerup 500 Bd. Der kommer nyt Katalog I 1848 er der Avisskriveri om Biblioteket, idet Et Medlem og senere N i flere Indlæg efterlyser Fortsættelse af Kataloget, Offentliggørelse af Regnskabet for de sidste 5 Aar samt udtaler ønsket om en alm. Revision af Bogbestanden for at komme til Vished om, at de Bøger, der staar anført i Kataloget, virkeligen er tilstede; thi ogsaa derom gives der flere ganske skikkelige Folk, som nærer megen Tvivl.

6 Af en Annonce samme Aar (1848) fremgaar det, at Directionen eller Bestyrelsen, som Hr. N. kalder det, bestaar af Agent Lützhøft, Provst Michelsen og Amtsforvalter Aagaard. Annoncen meddeler, at der er antaget en ny Bibliotekar, Hr. Seminarist Vestergaard. I en anden Annonce fra samme Aar truer Directionen med Mulkt og Eksklusion for ikke rettidig Aflevering af Bøgerne. To Aar senere (1850) har Bibliotekar Vestergaard en lignende skrap Formaning i Avisen, og der er lukket en Tid paa Grund af Bogbestandens Revision, saa det maa have været vanskeligt at holde Orden med Sagerne. Efter en ny Udlaansprotokol fra 1. Juli 1850 er der stadig 2 Afdelinger. 1. Et Læseselskab med en Cirkulationsafdeling af de ny Bøger og Hefter. Denne Afd. indeholder 51 indenbys Navne og 31 udenbys. 2. Et Laaneselskab med ca. 90 indenbys Navne og ca. 50 udenbys, mest Præster og Proprietærer. Det er vel nok den første Afdeling, Cirkulationsafdelingen, der giver flest Bryderier, og i 1861 kommer der en Bekendtgørelse i Avisen, at Læseselskabet ophører, og Laanebiblioteket ophører indtil videre paa Grund af en paatrængende Revision. Et Par Maaneder efter averteres, at Bestyrelsen for det thylandske Bibliotek lader bortsælge ved offentlig Auktion ca Værker. Efter Bekendtgørelsen er der nyere Romanlitteratur og en stor Del historiske Skrifter, Jord- og Rejsebeskrivelser, Digterværker m. m. Det ser jo temmelig omfattende ud; men i hvert Fald blev Grundstammen af det gamle Bibliotek fra 1807 ikke solgt. Efter den Tid er Avisen, som ellers er en vigtig kilde til det gamle Biblioteks Historie, tavs; men da Realskolen i 1863 blev udvidet med en Sidefløj mod Nord, skænkede det tidligere thylandske Bibliotek 413 Rdl. og 76 Sk. til Skolen mod at erholde Lokale i Skolen til en Del af Biblioteket. (Thisted Købstads Jordebog.) Skolens Naturfagværelse blev omdannet til Biblioteksværelse. Senere bliver Biblioteksarbejdet taget op af Thisted Læseforening, der i 1871 annoncerer om alsidig og underholdende Læsning for 2 Mark maanedlig. Foreningens Bogsamling tæller allerede 600 Bd. Formanden er cand. theol. Vinde, (Lærer ved Realskolen ) og han er Formand lige til sin Død Denne Læseforening udsendte i 1880 et stort Katalog paa 54 Sider. I dette Katalog findes en Del Bøger fra det gamle thylandske Bibliotek, saa Læseforeningen maa have overtaget det gamle Bibliotek. Inden Katalogiseringen stod det gamle Bibliotek i Kasser og Riskurve paa Skolens Loft. En Del defekte Bøger blev kasseret og Resten opstillet paa Hylder. (Meddelt mig af Lærer, Løjtnant Hansen, der som Elev i Skolen i 1880 var med til Arbejdet.) 1890 kom et Tillæg til Fortegnelsen over Bøger i Biblioteket paa Thisted Realskole, hvoraf fremgaar, at Biblioteket udelukkende forøges ved Boggaver fra Thisted Læseforening, hvis Medlemmer desaarsag kan laane gratis Tillæg, hvoraf fremgaar, at der stadig er Tilvækst - om end meget beskeden - fra Thisted Læseforening blev Realskolen ombygget. Ved den Lejlighed blev der indrettet et udmærket Lærer- og Biblioteksværelse, hvor Biblioteket blev installeret. Der stod saa Resterne af det gamle thylandske Bibliotek med senere Tilvækst, indtil det ny Thisted Folkebibliotek, oprettet i 1918, blev Centralbibliotek for Thisted Amt i Da dette Bibliotek paa en Maade videreførte Tanken fra det gamle thylandske Bibliotek, overtog det Resterne af det gamle Bibliotek. En Del blev kasseret, en Del opstillet paa Realskolens Loft brændte ved Skolens Brand i 1924; men en Del af de gamle Bøger, der kan følges gennem Tiderne, og hvoraf nogle er mærkede med Giverens Navn, har nu fundet et godt Hjemsted i Thisted Centralbibliotek. Biblioteket for Thisted By og Amt. Arbejdet paa Oprettelsen af et offentligt Bibliotek i Thisted begyndte Der var nogle smaa Bogsamlinger i Haandværkerforeningen og Afholdsforeningen, en lidt større Samling i Arbejderforeningen, hvoraf dog største Parten var kassabel. Foredragsforeningen tog Spørgsmaalet op paa et Møde, hvor der viste sig stærk Stemning for Sagen. Der blev stiftet en Biblioteksforening, valgt Bestyrelse og nedsat et Udvalg til at samle Penge ind blandt Byens Borgere, der viste deres Interesse i klingende Mønt, ligesom Byens Foreninger og Pengeinstitutter gav Bidrag. Byraadet bevilgede 2000 Kr. i aarligt Tilskud, hvoraf dog de 1500 Kr. var i Form af Lokale med Lys og Varme i den nyopførte

7 Administrationsbygnings Tagetage, hvor Biblioteket havde til Huse indtil 1938, da den nuværende Biblioteksbygning var færdig. Virksomheden begyndte først i Aaret 1919, og det viste sig, at der var stor Trang til Læsning. Det første Aar laantes der af 998 Laanere Bd. Men der blev snart igen Røre om Bibliotekssagen. I 1920 blev den første Bibliotekslov vedtaget, og deri blev lovfæstet, at der kunde faas særligt Tilskud til Centralbiblioteker, d. v. s. Biblioteker, der foruden at virke for Byen ogsaa udstrakte deres Virksomhed til Oplandet, i Almindelighed et Amt. Bibliotekets Bestyrelse var straks klar over, at den nye Bibliotekslov maatte udnyttes, saa det unge Bibliotek kunde blive Centralbibliotek for Thisted Amt. Byraadet stillede sig meget velvilligt, udvidede Lokalerne og forhøjede sit Tilskud, og Amtsraadet bevilgede ogsaa Tilskud. I 1921 fik Biblioteket Ministeriets Anerkendelse som Centralbibliotek for Thisted Amt. Der kom nu en Række Aar, hvor baade Bogbestand og Udlaansvirksomhed voksede, saa det var meget vanskeligt at følge med baade med Plads og Arbejdskraft. - Udviklingen ses af følgende Oversigt: : Udlaan: Bd. til 998 Laanere : Udlaan: Bd. til 2090 Laanere : Udlaan: Bd. til 3480 Laanere : Udlaan: Bd. til 3984 Laanere : Udlaan: Bd. til 3851 Laanere : Udlaan: Bd. til 3715 Laanere : Bibliotekets Bogbest Bd : Bd : Bd : Bd : Bd : Bd. Bibliotekets Indtægter i Aarene: : Kr : : : : : : Dertil maa man fra da den nye Biblioteksbygning toges i Brug - medregne gratis Lokaler, der er beregnet til 7,500 Kr. Lokaler? - Ja, det varede ikke saa mange Aar, inden det begyndte at knibe med Pladsen i Administrationsbygningen, hvor Biblioteket efterhaanden trængte sig ind, hvor der var en Mulighed, saa vi, næsten som en Gøgeunge, var ved at tage Pladsen fra Kommunens Administration. Efterhaanden blev Pladsen - trods al Velvilje - alt for lille. Der blev indrettet et Rum i Kælderen, og et Klasseværelse paa Østre Skole gik ogsaa med. Bøgerne dyngede sig op og var med den store Vægt ved at splitte Bygningen ad. Bestyrelsen var klar over, at vi maatte se at faa en selvstændig Biblioteksbygning, men hvor fik vi Pengene fra? Den første Gave til en ny Bygning fik Biblioteket i 1929, idet Sparekassen for Thisted Amt ved sit 100 Aars Jubilæum skænkede Biblioteket 5000 Kr. som Begyndelsen til et Byggefond. Derefter blev der holdt et stort Møde om Byggesagen, og man gik i Gang med at faa interesserede til at tegne sig for Bidrag til et Byggefond. Paa den Maade kom der en Del Penge ind; men det blev til for lidt. Redningen kom fra Grosserer Spangberg, der efterhaanden ændrede sit Syn paa Spørgsmaalet angaaende en selvstændig Teaterbygning. Grossereren ønskede nu, at Størsteparten af Teaterfondets Midler skulde bruges til en selvstændig Biblioteksbygning. Der blev over 100,000 Kr. til Biblioteket. - Grosserer Spangberg har ved sin storstilede Gave for stedse indskrevet sit Navn i Thisted Biblioteks Historie. Der var en Del Strid om, hvor Biblioteket skulde ligge; men Resultatet blev, at Byraadet ønskede at udlægge Pladsen med Brinchmanns Gaard til Parkeringsplads. Samtidig købte Byraadet den nuværende Plads paa Tingstrupvej og forærede Biblioteket den til Byggegrund. Der blev udarbejdet Tegninger, og det viste sig da, at selvom der var givet mange Penge til Byggeriet, saa forslog det alligevel ikke. Vi vilde nødig gøre den samme Fejl, som var gjort saa mange Steder, at bygge for smaat. Men saa traadte en anden, tidligere Thisted-Borger, til og forærede 50,000 Kr. til Biblioteket. Saa var Sagen klar, og efter Arkitekt Fogeds Tegninger byggedes Biblioteket og blev taget i Brug i Maj Thisted By har med det nye Bibliotek faaet en monumental Bygning til Pryd for Byen, og Virksomheden har faaet dejlige Lokaler, vel det

8 mest praktisk indrettede Bibliotek her i Landet. Og saa faaet det hele som Gave. Der er derved vist en Offervilje, som er fremhævet som Eksempel for andre Egne. Som noget særegent for Thisted Bibliotek maa omtales den Udsmykning af Udlaanssalen, som Ny Carlsbergfondet har bekostet. Fondet valgte Thybo-Maleren Jens Søndergaard til dette Arbejde, og i aarene malede han 7 Billeder med Motiver her fra Egnen. Billederne, der er store, 2 x 3 Meter, er anbragt over Reolerne og virker med deres stærke, klare Farver i det høje, lyse Rum meget dekorative. Som ved de fleste moderne Malerier er Meningen delt om dem. Nogle kan ikke forsone sig med de sært formede Væsener, som han udstyrer sine Billeder med, mens andre besøgende falder hen i Andagt ved Beskuelsen. Hvad man end mener om dem: de virker meget dekorative og festlige - er en Seværdighed. Som nævnt er Biblioteket i Thisted Centralbibliotek for Amtet, og ca. Halvdelen af Udlaanet gaar til Landet, dels til Enkeltlaanere (der har det sidste Aar været 1184 udenbys Laanere) og dels til Sognebiblioteker og Filialer for Voksne og Børn. Til Eksempel kan nævnes, at Biblioteket fra sin store Børneafdeling forsyner 82 Skoler paa Landet med Bøger til Børnenes Fritidslæsning. Skolerne faar en passende Samling ud, der kan byttes 1 eller 2 Gange om Aaret. Paa samme Maade var der sidste Aar 23 Filialer for Voksne. Centralbiblioteket laaner ikke alene Sognebiblioteker Bøger, som de ikke selv har, men udarbejder Forslag til Bogkøb, katalogiserer de nye Bøger og sørger for Indbinding og skal i det hele taget være Sognebibliotekerne til Hjælp paa alle Maader. Biblioteket skal ogsaa gerne foruden med Fritidslæsning være Skolerne til Hjælp paa anden Maade; derfor huser Biblioteket og udfører alt Udlaansarbejde for Skolebiblioteksforeningen og Skolecentralen. Skolebiblioteksforeningen for Thisted Amt indkøber og udlaaner Bogsæt paa ca. 20 Eksemplarer af Bøger til Brug ved Undervisningen, altsaa Læsebøger, geografiske, historiske Bøger, Bøger om Naturfag, Religion o. a. I har 136 Skoler laant 438 Bogsæt. Skolecentralen for Thisted Amt ejer en stor Samling Skolebøger og Landkort, som Lærere og andre skoleinteresserede kan komme og gennemse eller laane, naar der er Tale om at indføre nye Bøger i et eller andet Fag i Skolen. Centralen ejer ogsaa en Del Lysbilledapparater med Billeder, der cirkulerer blandt Amtets Skoler. Biblioteket har flere Studiekredslokaler, der gratis stilles til Raadighed for Studiekredse. Disse Lokaler er indrettet, saa Radio med Modtager ogsaa er til Raadighed. Ikke alene Studiekredse i Byen, men ogsaa paa Landet søger Biblioteket at hjælpe med Laan af Bøger til at supplere Grundbogen. Alt dette Arbejde for at fremme Folkeoplysningen gøres gratis, ligesom alle i Amtet kan laane oplysende Bøger gratis og faa dem tilsendt portofrit. Centralbibliotekets Læsesale med stort Haandbibliotek, Tidsskrifter og Aviser staar til Raadighed for enhver Besøgende. Alle er velkomne. Det har været en dejlig Opgave at arbejde med, og det har været en Glæde at se, hvordan det er groet fra den lille Begyndelse til den store Virksomhed. Og stadig ligger der nye Opgaver og venter paa at blive løst, naar det igen bliver Tider til det. Selvom der kommer vanskelige økonomiske Tider, er Biblioteket sikkert nu saa indgroet i Folks Bevidsthed - det viser den store Benyttelse og de mange Tilskud baade fra Foreninger og private og Byraadets gentagne Forhøjelser af Tilskudet - at Befolkningen fremdeles vil slaa Kreds om Biblioteket og dets Virksomhed i Erkendelse af, at de Penge, der ofres paa dette Oplysningsarbejde, er givet godt ud. (Kilde: Landet mod Nordvest bd. 1, side ).

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. november 1929 2) Byrådsmødet den 28. november 1929 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kaj Munks Svar til Pastor Fibiger

Kaj Munks Svar til Pastor Fibiger Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001 Lærlinge Spørgsmaalet Lærlingebevægelsen. Krav til Lærlingelovens Revision. Svend og Lærling. Udgivet af Lærlingenes Landsforbund i Danmark. Paa Lærlingenes Landsforbunds 2, Kongres i København i Paasken

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere