Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke."

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke Demokraterne Att. Lene Knüppel Her Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Skriftligt svar vedr. problemstillinger rejst i ordførerindlæg fra Lene Knüppel, Demokraterne i forbindelse med 1. behandlingen af EM2007/37 Forslag til Landstingslov om Ilisimatusarfik Ved 1. behandlingen af EM2007/37 Forslag til Landstingslov om Ilisimatusarfik, den 3. oktober 2007 nævner du i Demokraternes ordførerindlæg flere problemstillinger, som jeg gerne vil uddybe besvarelsen af. Forskningsbaserede ctr. Forskningstilknyttede uddannelser I Demokraternes ordførerindlæg spørges der til, hvorfor professionsuddannelserne foreslås at blive forskningsbaserede, modsat i Danmark hvor de er forskningstilknyttede, og der spørges konkret: 8. oktober 2007 J.nr Dok nr Postboks Nuuk Oq/tel Fax Hvad er grunden til, at det er så vigtigt at få gjort folkeskolelæreruddannelsen, journalistuddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen til forskningsbaserede uddannelser i stedet for at være tilfredse, såfremt de opfylder kravene om at være forskningstilknyttede professionsuddannelser af en høj faglig kvalitet? Ved at gøre de professionsrettede uddannelser forskningsbaserede bliver det muligt at beskrive samtlige fag og studieenheder ud fra en forskningsmæssig tilgang. Det bliver alt andet lige nemmere for forskere, undervisere samt studerende at få udbytte af de faglige synergieffekter. Det bliver ligeledes alt andet lige nemmere for lederne af uddannelserne at planlægge forskning og undervisning med henblik på at få den størst mulige synergi og udnyttelse af stordriftsfordele. Ved at alene at gøre professionsskolerne forskningstilknyttede, bliver produktion af ny viden i uddannelserne meget begrænset. De studerende, som bliver udklækket af forskningstilknyttede uddannelser, bliver senere i deres professionelle karriere ikke brugere af den forskningslitteratur, hvorimod studerende, som er uddannet fra forskningsbaserede uddannelser, gennem deres uddannelse, bliver brugere og forskningsresultater og videnskabelige bøger og tidsskrifter. Grønlandske mini masteruddannelser Demokraterne fremhæver masteruddannelserne i ordførerindlægget og spørger, hvordan disse er tiltænkt. 1/5

2 For studerende på de professionsrettede uddannelser, som har afsluttet en professionsrettet bachelor eller en diplomuddannelse, bliver det muligt at gå videre med en masteruddannelse. En lærer, som har gennemført en professionsrettet bachelor eller en diplomuddannelse, kan efter at have opnået yderligere 60 ECTS-point (svarende til et et års studenterårsværk) få tildelt en akademisk titel, master (på engelsk: Master of Education). Læreren kan derefter læse videre til kandidat. Denne lærer kan ved opnåelse af yderligere 60 ECTS-point få tildelt kandidatgraden, cand. pæd. (på engelsk: Master of Arts in Education). Master er således en titel, som befinder sig mellem en professionsrettet bachelor/diplom og en kandidatgrad. Bestyrelsens sammensætning Demokraterne mener i lig med flere høringsparter, at det er uhensigtsmæssigt, at Landsstyrets udpegede medlemmer af bestyrelsen og foreslår, at bestyrelsen får en anden sammensætning med henblik på at sikre et politisk uafhængigt universitet og en politisk uafhængig forskning. Lad mig først præcisere, at det ikke er bestyrelsen, der fastlægger, i hvad den enkelte forsker kan eller ikke kan forske. Forskning drives på institutter, hvorfor det er institutrådet og institutledelsen, der har indflydelse herpå, jf. lovforslagets Baggrunden for, at Ilisimatusarfiks bestyrelse foreslås at have et eksternt flertal er at sikre en kompetent og professionel bestyrelse. Endvidere sikres en politisk uafhængig bestyrelse ved, at medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab for en periode på 4 år, jf. lovforslagets 11, stk. 2, altså uafhængig af politisk tilhørsforhold og eventuelle regeringsskift. Demokraterne peger i øvrigt på, at det skal sikres, at den samlede bestyrelse har den fornødne indsigt i økonomi og vurdering af budgetter og regnskaber. I forbindelse hermed vil jeg henvise til lovforslagets 10, skt. 1, hvoraf det fremgår, at bestyrelsens medlemmer tilsammen skal bidrage til at fremme Ilisimatusarfiks udvikling med deres kendskab til Grønland og arktiske forhold, erfaring og indsigt i ledelse, forskning og uddannelse samt i formidling og udveksling af viden. Endvidere anføres det i bemærkninger til 11, stk. 1, at de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen skal have erfaring med virksomhedsledelse, herunder indsigt i strategi og økonomi. Med den professionelle og kompetente bestyrelse for Ilisimatusarfik, som lovforslag befordrer, vil både den politiske uafhængighed og den fornødne indsigt i økonomi være sikret. Bestyrelsens kompetence 2/5

3 Demokraterne henviser til Grønlands Naturinstitut og peger på, at Ilisimatusarfiks bestyrelse skal have tilsvarende kompetencer. I henhold til Landstingslov nr. 6 af 8. juni 1994 om Grønlands Naturinstitut, som ændret ved Landstingslov nr. 13 af 29. oktober 1999 fremgår det af 6, at Naturinstituttets bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse herunder, at Naturinstituttet arbejde i overensstemmelse med formålsbestemmelserne. Endvidere godkender bestyrelsen efter samråd med det rådgivende forskningsudvalg den langsigtede planlægning for indsatsområder og årlige arbejdsplaner. Slutteligt kommer bestyrelsen med en udtalelse til Landsstyret forud for Landsstyrets udnævnelse af direktøren, jf. 7, stk. 2. Nedenfor er Ilisimatusarfiks bestyrelses kompetencer nævnt i punktform. Samtidig tillader jeg mig at henvise til lovforslagets Som det fremgår af punktopstillingen er bestyrelsens kompetence meget vidde. - Bestyrelsen varetager Ilisimatusarfiks interesser som forsknings- og uddannelsesinstitution og fastlægger retningslinier for Ilisimatusarfiks udvi k- ling og organisation. - Bestyrelsen er ansvarlig for Ilisimatusarfiks virke, herunder forvaltningen af de økonomiske resurser. - Bestyrelsen godkender Ilisimatusarfiks budget, herunder fordelingen af resurserne og principperne for deres anvendelse. - Bestyrelsen underskriver budgettet. - Bestyrelsen udarbejder en statut for Ilisimatusarfik. - Bestyrelsen har ansættelses- og afskedigelseskompetence over for rektor, prorektor og universitetsdirektør. - Bestyrelsen kan indgå resultatkontrakt med Landsstyret. - Bestyrelsen fremsender årsrapport med årsregnskab og revisionsprotokollat til Landsstyret. Inerisaavik/Institut for Uddannelsesvidenskab Inerisaaviks opgaver bliver som hidtil, jf. 31, stk. 1, nr. 3 6 i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, at sikre, at der gennemføres faglig konsulenttjeneste, udvikling af undervisningsmaterialer, kursus samt efter- og videreuddannelsesvirksomhed for lærere og ledere i folkeskolen samt pædagogisk forskning og udviklingsarbejde samt evaluering af folkeskolens virksomhed. Den pædagogiske forskning, evaluering, udviklingsarbejde samt efter- og videreuddannesesvirksomheden sker i henhold til Ilisimatusarfiks principper om forskning og uddannelse. I forbindelse med lovens vedtagelse, vil Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke indgå et resultatkontrakt med Ilisimatusarfiks fortsatte varetagelse af ovenstående opgaver. Sikring af efteruddannelse af folkeskolelærere 3/5

4 Ilinniarfissuaq vil som hidtil sikre uddannelsen af lærere til folkeskolen. Desuden vil Ilinniarfissuaq i samarbejde med Inerisaavik gennemføre faglige kurser samt efterog videreuddannelser for folkeskolens lærere som ledere. Denne virksomhed vil danne rammen om udarbejdelse af en resultatkontrakt med Ilisimatusarfik. Bedømmelsesudvalg ved besættelse af videnskabelige stillinger Demokraterne foreslår, at der medtages en bestemmelse om, at der skal nedsættes et bedømmelsesudvalg i forbindelse med besættelse af videnskabelige stillinger. Jeg henleder Demokraterne opmærksom på lovforslagets 14, stk. 1, nr. 4, hvoraf det netop fremgår, at det er akademisk råd, der sammensætter fagkyndige udvalg, der skal bedømme videnskabelig arbejder med henblik på besættelse af videnskabelige stillinger. Nedsættelse af fagkyndige udvalg sker efter indstilling fra institutrådet, jf. 20, stk. 4, nr. 3. Æresdoktorgrad Demokraterne anfører, at det ikke bør være muligt at tildele æresdoktorgraden som ph.d. grad, når dette ikke kan lade sig gøre i Danmark og peger på, at det kan skabe usikkerhed om ph.d.-gradens betydning, hvis den tildeles som en ære uden fagligt forsvar. Enhver grad, der tildeles som æresgrad, tildeles uden fagligt forsvar. Dette gælder også i Danmark, hvor æresgraden er en doktorgrad. Fælles er dog, at der er tale om en æresgrad, der er lig med en største grad, lovgivningen tillader. For Ilisimatusarfiks vedkommende er dette en ph.d. grad. De ansattes retsstilling Demokraterne anfører, at der ikke i lovforslaget er taget stilling til de ansattes overflytning til en ny organisationsstruktur og spørger Landsstyret om, hvordan de ansattes rettigheder og pligter er sikret i forbindelse med organisationsændringerne. Idet lovforslaget omhandler styrelsen af Ilisimatusarfik, indeholder den ikke en direkte stillingstagen til, hvordan de enkelte nuværende institutioner integreres i Ilisimatusarfik. Med henblik på at sikre, at ansatte ved de institutioner, der sammenlægges med Ilisimatusarfik, ikke står med tvivl om deres ansættelsessituation, er 32, stk. 4 indsat i lovforslaget. Denne bestemmelse anfører, at ansatte ved de institutioner, der sammenlægges med Ilisimatusarfik, bevarer deres nuværende løn- og ansættelsesforhold. Ændring af de ansattes løn- og ansættelsesforhold vil fortrinsvis ske individuelle aftaler og igennem forhandling og aftale med de relevante faglige organisationer. Ingen høring af de studerendes organisation KIK Det beror på en fejl, at KIK ikke har fået lovforslaget i høring. Landsstyret vil berigtige dette øjeblikkeligt. 4/5

5 Den økonomiske side af sagen Demokraterne henviser til Økonomidirektoratets to høringssvar, hvor det efterlyser yderligere beskrivelser af de økonomiske konsekvenser og beregninger over synergieffekter. I forbindelse hermed kan jeg fortælle, at Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har været i tæt samarbejde med Økonomidirektoratet og indarbejdet Økonomidirektoratets to første høringssvar i lovforslaget og dets bemærkninger. Demokraterne lader dog ikke til at være opmærksomme på Økonomidirektoratets 3. høringssvar ved mail af 1. august 2007, hvor Økonomidirektoratet meddele, at det ikke har yderligere kommentarer. Interim-ordning Demokraterne mener i deres ordførerindlæg, at lovforslaget bør tages af bordet og erstattes af en interim-ordning med en tidshorisont på 5-6 år. Landsstyret finder ikke, at dette er en løsning, der tilgodeser de nye professionsrettede bacheloruddannelser, idet de ikke vil have indflydelse på Ilisimatusarfiks styrelse, hvilket er stærkt udemokratisk og i strid med principperne bag en demokratisk ledelsesstruktur. Med den af Ilisimatusarfik foreslåede interim-ordning risikerer vi en ordning, hvor de professionsrettede bacheloruddannelser ikke integreres i Ilisimatusarfik, og at der opstår en faglig og social opdeling mellem de nuværende universitetsuddannelser og de nye professionsrettede bacheloruddannelser. Med venlig hilsen Tommy Marø Landsstyremedlem 5/5

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere