Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s Martin Rasmussen s991586

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586"

Transkript

1 Udbud som proces Afgangsprojekt Af: Anders Kudsk s Martin Rasmussen s BYG DTU - februar 2005

2

3 1 Forord Nærværende rapport er udarbejdet som et afgangsprojekt på civilingeniørstudiet ved BYG DTU sektion for byggeledelse. Projektet er udarbejdet af to studerende i perioden 6. september 2004 til 4. februar Projektets formål er at klarlægge problemstillingerne omkring kvaliteten af udbudsmateriale. Det er endvidere målet at fremlægge løsningsforslag på de klarlagte problemstillinger. Projektet omfatter et litteraturstudie, interview af relevante personer og en analyse af det behandlede emne. Endvidere er der i forbindelse med projektet uarbejdet vejledningen: Udbud som proces en vejledning til bygherrer. Projektet er udarbejdet under kyndig vejledning fra Ekstern Lektor Finn Fischer-Rasmussen og sektionsleder ved BYG DTU sektion for byggeledelse Sten Bonke. Der skal her lyde en stor tak for vejledning og godt samarbejde. Herudover skal der lyde en stor tak for den åbenhed, som er blevet vist hos alle de interviewede personer. I denne anledning takkes følgende personer: Palle Bisgaard Formand for bygningsgruppen, Forbundet TIB i Danmark afd.27 Kbh. Ole Bjerager Bygningsingeniør, DSB - Ejendomme, Planlægning og Forvaltning. Anders Borg Arkitekt maa., Tegnestuen spagnum.dk. Knud Erik Busk Formand for Bygherreforeningen i Danmark og projektchef på DR-Byen. Henning Forbech Maskiningeniør, TechVision. Peter Dam-Johansen Ekspertiseleder, Carl Bro A/S. Carsten Honnes De Lichtenberg Ingeniør, Nielsen & Risager AS. Peter Liengaard Senior projektchef, NCC Construction Danmark A/S. Ole Madsen Murermester Ole Madsen. Lars Boe Hauggaard-Nielsen Ingeniør, MT Højgaard A/S. Preben Thormod Pedersen Projektleder, Carl Bro A/S. Mogens Rasmussen Bygningskonstruktør, MT Højgaard A/S. Dag Sander Procesudviklingsleder, MT Højgaard A/S. Trine Thygesen Designingeniør, MT Højgaard A/S. Danmarks Tekniske Universitet, BYG DTU. Kgs. Lyngby d. 4.februar 2005 Martin Rasmussen, s Anders Kudsk, s Forord side 1

4 2 Resumé Der er fra forskellige sider fremført kritik af det udbudsmateriale, som udarbejdes i forbindelse med udbud af byggeopgaver. Ifølge formanden for Bygherreforeningen i Danmark, Knud Erik Busk koster fejl og mangler i udbudsmateriale op imod 4 milliarder kr. om året, svarende til ca. 5% af den samlede byggeudgift. Der foregår i øjeblikket en kraftig teknologisk udvikling i branchen. En udvikling som vil få stor indflydelse på den måde, udbudet fremover kommer til at forløbe. For at danne et generelt overblik over det behandlede emne, herunder den lovgivning som reguler udbudet og den teknologiske samt den generelle udvikling i byggeriet, er der fortaget et litteraturstudie i disse emner. I forbindelse med analysen er der foretaget en række interviews med personer fra alle dele og niveauer af branchen. Litteraturstudiet og interviewene har vist, at problemerne med udbudet kun i meget begrænset omfang skyldes tekniske fejl i udbudsmaterialet. På den baggrund udvides fokusområdet fra kun at se på udbudsmaterialet til at se på hele udbudsprocessen, og hvorledes denne kan gøres mere velfungerende. Udbudsprocessen gennemføres ikke altid optimalt, fordi manglende styring fra bygherren resulterer i, at de enkelte parter optimerer deres egen indsats på bekostning af det samlede resultat. Dette medfører ofte unødige ekstraomkostninger, som bidrager til branchens i forvejen høje prisniveau. Branchen har i mange år været præget af en stor mangel på åbenhed og tillid parterne imellem. Dette gør sig særligt gældende i forbindelse med udbudet, hvor det er en kraftig barriere for at opnå en optimal udbudsproces. Samtidig har det vist sig, at mange bygherrer har vanskeligt ved præcist at definere deres krav og ønsker til det byggeri som udbydes, hvilket betyder at der opstår uklarhed omkring, hvad der ønskes udført og dermed, hvad der konkurreres om. På denne baggrund er der foretaget en analyse af, hvad der kræves for at skabe en klar konkurrencesituation og mere tillid parterne imellem. Da bygherren grundlæggende er den eneste, som kan stille håndfaste krav til de øvrige parter og samtidig har det endelige ansvar, er de fremsatte anbefalinger hovedsageligt rettet mod netop bygherren. På den baggrund er der blevet opstillet en række anbefalinger, som bygherren bør følge for derved at opnå en mere vellykket udbudsproces. Et ekstrakt af anbefalingerne er endvidere blevet trykt i en folder, som skal virke både som appetitvækker til nærværende rapport, men også som et generelt debatoplæg. Resumé side 2

5 3 Abstract The invitations to tender in relation to construction projects has been criticised by many parties in the construction business. According to the chairman of Bygherreforeningen i Danmark (The Danish Association of Construction Clients) Knud Erik Busk, errors and lacks in the descriptions for tenders costs as much as 4billion dkr. a year, equal to 5% of the total construction costs. At the moment there is a steeply rising technological development in the business. Developments which will have a great influence of the way, tenders will take place in the future. To get a general impression of the subject, there will be given an introduction to the general development and technological advances, as well as a short introduction to the legislation which regulates the tenders. In connection with the analysis, there will be conducted a series of interviews with representatives from all parts and levels of the business. The background study and the interviews have shown, that the problems with invitations to tender, only at a very limited extent are caused by technical faults in the material. Therefore the focus expands to an evaluation of the tendering process and how to improve it. The process of tendering is not always carried out in an optimal way, because a lack of guidance from the construction client. The lack of guidance results in a sub optimisation by the other collaborators, at the cost of the overall result. This often causes unnecessary costs, which contributes to the already high price level The sector has for many years been characterized by a great lack of openness and trust. This is especially obvious in the relation to the invitations to tender, where it is a barrier in achieving an optimal process. At the same time, it has shown that the construction client often has difficulties in giving a precise definition of the demands and wishes for the building and the construction process. This means, that it is unclear for the bidders what the construction client wants, and therefore what they are competing about. An analysis is carried out, of what must be done in order to create a clearer competitive situation and more trust between the parties. A series of recommendations are proposed, in order to help the construction client to achieve a more successful tendering process. The construction client is the only one who will be able to set firm demands to the other parties, and at the same time has the overall responsibility for the project. Therefore the proposed recommendations are mainly directed at the construction client. An extract of the recommendations has been printed in a pamphlet, to work as an appetiser for the report, but also to work as a discussion paper. Abstract side 3

6 Abstract side 4

7 4 Indhold 1 Forord Resumé Abstract Indhold Indledning Problemformulering Metode Litteraturgennemgang Baggrund Relevant litteratur Hvad sker der på området? Det Digitale byggeri Digital Konvergens bips Byggeklassifikation Udbud Udbudsformer Udbudsmateriale Ny teknologi CAD Dataudveksling Bygningsdelsnummerering/byggeklassifikation Beskrivende mængdefortegnelse Beskrivelser og betingelser Lovgivning Samarbejdsformer - Entrepriseformer Analyse Hvorfor skal vi have udbud? Årsager Hvorfor er der kritik af udbudsmaterialet? Hvad er kritikken? Interview Hvad er problemerne? Byggeriets udvikling Den teknologiske udvikling Digitalt udbud Nye samarbejdsformer Udbud som proces Parternes ansvar for processen Standardisering af udbudsmateriale Valg af den rigtige udbudsform Valg af de rigtige samarbejdspartnere Sammenfatning Supplerende undersøgelser Konklusion Kildeliste Indhold side 5

8 5 Indledning Baggrunden for at beskæftige sig med netop emnet udbud er debatten omkring usikkerheder og mangler i udbudsmateriale, som i mange tilfælde medfører store omkostninger for byggeriets parter. Den teknologiske udvikling og især udbredelsen af IT-værktøjer i byggebranchen har medført, at mange arbejdsopgaver kan udføres hurtigere og mere præcist. Men den teknologiske udvikling har også medført en øget kompleksitet i både planlægnings- og udførelsesfasen, hvilket medfører, at der stilles stadig større krav til kompetencen hos de involverede. Den teknologiske udvikling har haft stor betydning for, hvorledes arkitekt rådgiver og entreprenør udfører deres arbejde. I udbudsprocessen er der dog ikke sket en tilsvarende fornyelse af arbejdsgangen på trods af, at der både hos bygherrer, rådgivere og entreprenører er enighed om, at udbud er en svær proces, som bør kunne løses mere optimalt. Der arbejdes i projektet primært med udbud af byggeopgaver og kun i mindre grad med udbud af rådgivnings- og tjenesteydelser. Målene for projektet er at: Beskrive hvad der er blevet gjort for at hæve kvaliteten af udbudsmateriale. Ved interview med rådgivere og bygherrer samt analyser af udbudsmateriale at få kortlagt hvordan udbudsmaterialet opbygges. Ved interview med entreprenører at få beskrevet hvilke fejl der forekommer i det udbudsmateriale, som de modtager. Samtidig kortlægges det om der fra entreprenøren side er særlige ønsker til opbygningen af udbudsmaterialet. Foretage en analyse af hele udbudsprocessen for at klarlægge om forløbet kan forbedres. Undersøge om digitalt udbud vil kunne mindske antallet af fejl samtidig med, at der ses på, om denne nye fremgangsmåde kan være årsag til nye fejl. Give et forslag til en langsigtet løsning på de klarlagte problemstillinger med udgangspunkt i skabelsen af en sund proces. Indledning side 6

9 6 Problemformulering Projektets overordnede mål er at danne grundlaget for en forbedring af udbuddet og en reducering af fejl, som følge af mangler eller uklarheder i udbudsmaterialet. Rapportens endelige anbefalinger skal i højest mulig grad tage højde for den teknologiske udvikling samt de generelle udviklingstendenser i byggebranchen. 7 Metode For at belyse rapportens emneområde og give basis for en analyse af udbuddet, gives en gennemgang af relevant baggrundsstof indenfor emnet. Udover en kort gennemgang af relevant litteratur gives en beskrivelse af, hvad udbud er, og hvilken lovgivning der regulerer udbuddet. Der gives en beskrivelse af, hvilke værktøjer der kan anvendes til at udforme udbudsmateriale, og hvilke muligheder disse giver. Gennemgangen af baggrundsstoffet har stor fokus på den teknologiske udvikling, og nogle af de mange nye muligheder vil blive beskrevet. Dette gøres ved at beskrive den teknologiske udviklings betydning, men også ved direkte at beskrive nogle at de nye teknologier, som har indflydelse på det behandlede emne. Der er i øjeblikket mange arbejdsgrupper, som arbejder med udvikling af branchen, og dette arbejde beskrives i det relevante omfang. Efter en gennemgang af baggrundsstoffet analyseres der på branchens arbejdsmetoder og udvikling med henblik på, at give forslag til en bedre og mere hensigtsmæssig udbudsproces. For at belyse arbejdsmetoderne hos byggebranchens parter gennemføres en række interviews med erfarne repræsentanter fra alle niveauer af byggebranchen. Interviews skal anvendes til at få et indblik i fremgangsmåden og særligt strategierne i forbindelse med gennemførelsen af et udbud. Men anvendes også til at få inputs fra alle parter omkring problemer og mulige løsninger. Behandlingen af de forskellige områder resulterer i en række anbefalinger og krav til udbudsmateriale og udbudsprocessen, som forhåbentlig kan anvendes i forsøget på at skabe et mere vellykket udbud samt en sundere byggebranche. Problemformulering side 7

10 8 Litteraturgennemgang Baggrund 8.1 Relevant litteratur Dette projekt behandler standardisering og forbedring af udbudsprocessen. Det er naturligvis ikke første gang, at dette emne behandles, og det følgende afsnit vil forsøge at give en kort gennemgang af de vigtigste rapporter og artikler, som har relevans for dette emne. Dette materiale skal bruges til at skabe indblik i, hvor problemerne i udbudsprocessen opstår, samt hvilke tiltag der er gjort for at undgå disse problemer. De tidligere erfaringer vil blive inddraget i analysefasen, hvor det er målet, at erfaringerne skal bidrage til en forhåbentlig bedre løsning på problemerne i udbudsfasen. Kritikken af udbuddet og særligt udbudsmaterialet er fremkommet over en lang årrække, men i de senere år er kritikken tiltaget i takt med, at udbudsmaterialet er blevet mere omfattende, og det er blevet en stadig større byrde for tilbudsgiverne at udregne tilbud. Den store udvidelse af udbudsmaterialets omfang skyldes bl.a., at der medtages mange nye forhold omkring eks. miljøkrav. Kritikken af udbudsfasen og udbudsmaterialet kommer fra alle dele af branchen, og der er gjort mange forsøg på at finde løsninger, uden at det dog er lykkedes med et tilfredsstillende resultat. De mange forskellige forsøg på at forbedre udbuddet og byggeprocessen generelt virker ikke videre koordineret, og der arbejdes ofte sideløbende med de samme problemstillinger uden at skele til hinandens resultater og anbefalinger. Det er derfor målet med denne rapport at forsøge at samle nogle af erfaringerne og anbefalingerne fra tidligere arbejder, og dermed give et bud på en mere samlet løsning. Bygherrerne udformer sjældent selv deres udbudsmateriale, men det er bygherren, som er ansvarlig for eventuelle efterregninger og forsinkelser, såfremt der er fejl eller mangler i udbudsmaterialet. Derfor er det også ofte bygherrerne, som kritiserer udbudsmaterialet kraftigt. Dette giver sig f.eks. udtryk i en artikel i Berlingske Tidende d. 18. januar 2002 [Berlingske Tidende], hvor formanden for Bygherreforeningen i Danmark(BiD), Knud Erik Busk fremfører, at dårligt og mangelfuldt udbudsmateriale koster de statslige bygherrer 4 milliarder kroner om året, svarende til knap 5% af de samlede byggeudgifter på 90 mia. kr. Dette skyldes ifølge Bygherreforeningen, at fejl og mangler i udbudsmaterialet, som opdages i løbet af selve byggeprocessen, medfører fordyrende rettelser og udbedringer. Knud Erik Busk erkender, at bygherrerne selv er for dårlige til at udforme udbudsmateriale, men han deler ansvaret med de rådgivende ingeniører og arkitekter. Litteraturgennemgang Baggrund side 8

11 Formanden for Foreningen af Rådgivende Ingeniører(FRI), Knud Østergaard Hansen fra Cowi, afviser i samme artikel, at problemet har det omfang, som Bygherreforeningen giver udtryk for, men erkender at fejl og forglemmelser kan ikke undgås. Det kan også skyldes, at bygherrerne giver forkerte oplysninger. Men jeg kan ikke lide, hvis det bliver udnyttet af entreprenørerne til smuthulsarbejde. Både Knud Østergaard Hansen og Knud Erik Busk mener, at visse entreprenører udnytter mangelfuldt eller fejlbehæftet udbudsmateriale til at komme med ekstraregninger, når de senere afslører manglerne over for bygherrerne. Direktør Erik Ross Pedersen fra Danske Entreprenører udtaler at Når en entreprenør får en meget detaljeret liste over, hvad han skal levere, så er det ikke entreprenørens opgave at se, om bygherren nu har husket det hele. Erik Ross Pedersen mener, at bygherren kunne komme ubehagelige overraskelser til livs, såfremt entreprenørerne på et langt tidligere tidspunkt kom med i projektudformningen. I en artikel i fagbladet Dansk VVS fra 2001 [Dansk VVS] diskuteres problemerne med udbudsmaterialet også. Her fremsættes en mængde kritik af udbudsmaterialet samt fremgangsmåden ved udbuddet fra de udførende, rådgivere og fra bygherrerne. Der bliver fremsat mange konkrete kritikpunkter i artiklen, og der gives også enkelte løsningsforslag, men det gennemgående tema er, at man forsøger at placere ansvaret hos de andre. I artiklen fremfører VVS-installatør John A. Hansen bl.a., at flere og flere VVS-installatører skal udfylde hundredvis af sider, når der skal afgives tilbud - og alligevel er tilbudsgrundlaget for dårligt. Desuden bliver udbudsmaterialet bl.a. på tegningssiden mindre og mindre specifikt, og han udtaler det er helt urimeligt, at rådgivere fremsender tegningsmateriale i cirkamål, når vi som udførende skal afgive faste priser. John A. Hansen mener, at en del af problemerne kunne fjernes, hvis man gjorde udbudsfasen mindre presset. Desuden anser han også den voksende mængde forbehold som et stort problem. Når man ser de store mængder papir, virker det mere som om oplægget til en licitation, er en krigserklæring og ikke en samarbejdsaftale mellem to parter. John A. Hansen fremhæver udbud på funktionskrav som en måde at undgå nogle af de mange problemer. Direktør John Cederberg fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører afviser kritikken af udbudsmaterialet med, at man i forbindelse med valg af arkitekter og rådgivere har fået pris som en meget væsentlig parameter. Derfor holdes priserne ofte nede ved bl.a. at undlade at påføre alt for specificerede oplysninger. Det er derfor bygherrerne, som er ansvarlige for problemerne med udbudsmaterialet. Litteraturgennemgang Baggrund side 9

12 John Cederberg udtaler desuden at umiddelbart kan jeg ikke se, at de udførende kan have problemer med dagens udbudsmateriale. Direktør Keld Møller fra Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) understreger, at man som bygherre kan være sikker på én ting, at pris og kvalitet hænger sammen. Dog skal det ikke forstås sådan, at høj pris altid medfører høj kvalitet. Finn Bloch, formand for Udvalget for Kvalitet i Bygherreforeningen i Danmark mener, at bygherrer ønsker præcise og gennemarbejdede projekter samt ensartethed på området. Basisbeskrivelser og standardvarer skal tilpasses de konkrete projekter - kun derved opnås den vare som ønskes, nemlig præcise og gennemarbejdede tilbud. Fra BiD s side er man meget interesserede i at få skabt ensartede regler for udbud - statslige som ikke-statslige. Fra bygherreside siger Finn Bloch, at indførelse af funktionsudbud i sig selv ikke kan løse problemerne med indarbejdelse af erfaringer fra fagfolk/leverandører. Når man taler om funktionsudbud, så skal man have helt styr på konsekvenser af valg af løsninger. Med dagens regler kan det ikke foregå hensigtsmæssigt. Der skal fastlægges nogle helt klare regler mellem rådgiver og bygherre, inden man giver sig i kast med funktionsudbud, påpeger Finn Bloch. Udbudsmateriales kvalitet Publikationen Udbudsmateriales kvalitet fra 1998 [UM kvalitet] er udarbejdet af seks foreninger fra byggebranchen med F.R.I. i spidsen. Publikationen er ment som en tjekliste med anbefalinger og vejledninger til, hvorledes et godt udbudsmateriale opnås. Publikationen bør anvendes som værktøj til rådgivere inden for byggebranchen, således at udbudsfasen kan forløbe bedst muligt. Baggrunden for publikationen er naturligvis kritikken af udbudsmaterialets kvalitet men også ændringerne i byggebranchen og især rådgivernes arbejdsmetoder som eksempelvis: Øget anvendelse af CAD. Ansvars- og kvalitetsreform. Mellemudbudsformer og delydelser anvendes oftere. Miljørigtig projektering. Øget udbud af byggematerialer og systemer EU s tjenesteydelsesdirektiv. I publikationen gives eksempler på typiske problemstillinger og der fremsættes konkrete løsningsforslag. Litteraturgennemgang Baggrund side 10

13 I publikationen fremsættes en række udviklingsmuligheder som kan forbedre udbudsmaterialet. Objektorienteret projektering og elektronisk udtagning af mængder vurderes at kunne medvirke til at skabe et mere entydigt grundlag for prissætning og udførelse af byggeopgaver. For at støtte denne udvikling anbefaler byggeriets organisationer at fremme systematisk skematik for projektdata, også i traditionelt udførte projekter. Dette vil støtte den kommende udvikling og anvendelsen af IT i byggeriet. Anvendelse af gennemarbejdede standardløsninger, som er teknisk fælleseje, skal fremmes. I ethvert projekt er en tidlig vedtagelse og konsekvent anvendelse af en CAD-manual af stor betydning for, at byggeriets parter kan læse og transformere informationer. Hvis der ikke inden projekteringens start aftales en fælles CAD-manual, øges risikoen for koordineringsfejl mellem de projekterende virksomheder. Der er ved at udvikle sig konsensus om principper for CADprojektering. Denne udvikling bør fremmes mest muligt. Store tilbudslister kan med fordel udleveres på en diskette. Tilbuddet kan afleveres som udskrift af det udfyldte regneark sammen med en udfyldt tilbudsblanket. Byggeriets parter finder, at det med totaløkonomisk fordel kan aftales som en tillægsydelse at udarbejde beskrivende mængdefortegnelser i projekteringsfasen. Det vil reducere behovet for at sende et komplet sæt udbudsmateriale ud til alle bydende, hvorved bygherren sparer trykkeudgifter. Samtidig kan de bydende reducere tidsforbruget til prisudregning, hvilket i sidste ende vil give lavere tilbud. Endvidere opstilles fire overordnede krav til udbudsmaterialet, som er de grundlæggende udgangspunkter for ethvert udbudsmateriale: Det skal angive et entydigt kvalitetsniveau og omfang af opgaven, så ydelserne kan prissættes. Det beskrevne projekt skal være bygbart. Der skal være taget hensyn til byggepladsens arbejdsmiljø. Tidsplanen skal være realistisk. Litteraturgennemgang Baggrund side 11

14 Publikationens anbefalinger er inddelt i 14 områder, hvor der bør være fokus under udarbejdelsen af udbudsmaterialet, og det er samtidig de områder, som giver anledning til de hyppigste fejl og uenigheder. Udbudsbetingelser Sideordnede og alternative tilbud Grænsen mellem rådgiverens og entreprenørens projektering Entreprisegrænser Anvendelse af standardløsninger Bygbarhed Tilbudslister Tidsplanen Arbejdsmiljø Miljøkrav Kvalitetssikring Orienteringsmøder Sparerunder Driftsplanen Litteraturgennemgang Baggrund side 12

15 8.2 Hvad sker der på området? Den teknologiske udvikling i byggebranchen er stor i øjeblikket, hvilket primært skyldes øget anvendelse IT i alle byggeprocessens faser. Den store teknologiske udvikling suppleres med forsøg på at indføre nye samarbejdsformer og et nyt værdigrundlag i branchen, således at man kan undgå de senere års problemer med manglende indtjening, utilfredsstillende kvalitet samt manglende produktivitetsstigninger. Den store udvikling i byggebranchen betyder, at der skal udarbejdes nye standarder for anvendelsen af ny teknologi og nye samarbejdsformer. Der skal ligeledes gennemføres forsøgsbyggerier for at få erfaringer med konkrete fordele og ulemper. Der arbejdes naturligvis ihærdigt for at opnå erfaring med de nye muligheder, og der er flere større projekter i gang, som arbejder med udarbejdningen af retningslinier og standarder for udnyttelsen af de nye muligheder. Den kraftig udvikling har naturligvis også indflydelse på udbuddet, og dette afsnit vil derfor gennemgå enkelte af de vigtigste projekter, som vil have betydning for udbuddets og byggebranchens fremtidige udformning. De typer af projekter, som gennemgås her, har hovedsageligt fokus på den teknologiske udvikling. De igangværende projekter omkring nye samarbejdsformer fokuserer næsten udelukkende på anvendelsen af partnering. Da partnering i den danske byggebranche er et forholdsvis nyt fænomen, som langtfra har fundet sin endelige udformning, er det endnu for tidligt at beskæftige sig med en standardisering af udbudsprocessen i forbindelse med partneringprojekter. Se endvidere afsnit 8.9 Samarbejdsformer - Entrepriseformer Litteraturgennemgang Baggrund side 13

16 8.2.1 Det Digitale byggeri Projektet Det Digitale Byggeri er et tiltag, der skal øge anvendelsen af IT i byggesektoren. Projektet er startet af Erhvervs- og Boligstyrelsen i samarbejde med fonden Realdania. Formålet er at opnå en fuldstændig digitalisering af byggeriets tilblivelsesproces fra bygherrens program og udbud over projektering og udførelse til ibrugtagning og drift [detdigitalebyggeri.dk]. Projektet afsluttes i udgangen af 2006, og på dette tidspunkt vil der foreligge endelige retningslinier for, hvorledes de offentlige bygherrer skal anvende Det Digitale Byggeri i praksis. Målet er naturligvis, at også de private bygherrer vil anvende denne model. Hvis det lykkes for Det Digitale Byggeri at opfylde sine målsætninger og samtidig fremkomme med løsninger, som er anvendelige i praksis, vil det få stor indflydelse på, hvorledes den danske byggebranche kommer til at arbejde i fremtiden samt betyde store omvæltninger i den daglige arbejdsgang for næsten alle i den danske byggebranche. Det digitale byggeri er opdelt i tre hovedområder: Det Digitale Fundament, Bygherrekrav og Incitamenter, Forbilleder og Lærestykker. Herunder ses Det Digitale Byggeri s egen beskrivelse af de tre hovedområder. Det Digitale Fundament: Det digitale fundament skal tilvejebringe en entydig og stringent model for, hvordan parterne i byggeriet ordner, klassificerer og udveksler digitale data i byggeprocessen. Løsninger skal samordnes med internationale aktiviteter på området. Indsatsen skal endvidere iværksætte nødvendige udviklingsinitiativer, udpege forandringsagenter, som kan sikre implementeringen og igangsætte processen. Bygherrekrav: Staten bygger årligt for flere milliarder kroner, og krav om bestemte digitale løsninger ved alle statslige byggearbejder vil derfor effektivt gennemtvinge fælles standarder. I Det Digitale Byggeri får branchens aktører mulighed for selv at udforme de krav, som fremover vil blive stillet til henholdsvis digitale udbud, 3D visualisering og simulering, projektweb og digital aflevering. De fremtidige løsninger afprøves i konkrete demonstrationsbyggerier med statslige bygherrer. Incitamenter, Forbilleder og Lærestykker: Gevinsten ved digitale løsninger og IT-investeringer er ikke altid nem at opgøre. For den enkelte virksomhed kan det være meget omfattende at skaffe dokumentation for, at det i den konkrete situation er besværet og omkostningerne værd. Det Digitale Byggeri vil derfor udvikle Litteraturgennemgang Baggrund side 14

17 et værktøj, som kan imødekomme behovet for incitamenter, inspiration og dokumentation i form af best practice cases: Bedst i byggeriet. Det Digitale Fundament arbejder, som navnet antyder, med de grundlæggende betingelser for Det Digitale Byggeri. I forbindelse med en digitalisering af hele byggeprocessen er det meget vigtigt, at de basale forhold omkring udveksling af informationer og klassifikation af data er fastlagt. Derfor er Det Digitale Fundaments arbejde en af de vigtigste dele af Det Digitale Byggeri. Især arbejdet med byggeklassifikation er vigtig, men det er samtidig også en meget kompliceret opgave, hvilket tidligere forsøg på at udvikle et klassifikationssystem har vist. Byggeklassifikation beskrives yderligere i afsnit Den del af Det Digitale Byggeri, som omhandler Digitalt Udbud, er naturligvis meget vigtigt for dette projekt, da begge projekter omhandler udvikling og forbedringer af udbudsprocessen. Digitalt Udbud tilhører området bygherrekrav sammen med 3D visualisering og simulering, projektweb og digital aflevering. De enkelte delprojekter under Det Digitale Byggeri har været i udbud, hvor interesserede parter har kunnet byde på opgaverne. De bydende har i de fleste tilfælde været konsortier bestående af medlemmer fra mange dele af branchen. Projektet Digitalt Udbud blev i efteråret 2003 vundet af BANK-Konsortiet, som består af Balslev Rådgivende Ingeniører A/S, KHR A/S arkitekter, Norconsult og Arkitektskolen i Aarhus. Endvidere indgår Teknologisk Institut som leder af konsortiets kompetencenetværk. Det digitale udbud er grundlæggende opbygget omkring fire grundkrav. Krav til udarbejdelse af standardiserede digitale beskrivelser baseret på bips B100 beskrivelsesstruktur 1. Krav til udarbejdelse af en beskrivende mængdefortegnelse med mængder angivet af rådgiveren. Krav om digitalt udtræk af mængder fra 3D CAD programmer. Krav om at tilbudsindhentning foretages ved elektronisk udbud/tilbud. BANK-Konsortiet har vha. workshops og projektarbejder udarbejdet 3 rapporter, som danner grundlaget for det digitale udbud. Bygherrekrav til digitale udbud - version 1 Vejledning til digitale udbud - version 1 Digitale udbud - barrierer og potentialer 1 Se afsnit 8.7 Beskrivelser og betingelser. Litteraturgennemgang Baggrund side 15

18 BANK-Konsortiet afventer nu et testbyggeri, som skal resultere i praktiske erfaringer med digitalt udbud efter rapporternes forskrifter. Rapporten omhandlende bygherrekrav opstiller en række forslag til de krav, som bygherren bør stille sin rådgiver. På baggrund af disse krav bør rådgiveren have mulighed for at stille tilsvarende krav over for entreprenørerne. Kravene foreslås anvendt på statsligt byggeri med en kontraktsum på over ,- eks. moms. Der stilles en lang række krav til, hvorledes en tilbudsportal bør udformes, samt hvilke sikkerhedsmæssige aspekter der skal overvejes. Ansvaret for, at der er adgang til en velfungerende og sikker tilbudsportal, lægges hos rådgiveren. Der findes i dag ikke en sådan tilbudsportal, men det kunne være en oplagt opgave for projektweb-konsortiet 2 at integrere denne del i deres løsning. Der stilles endvidere krav om, at rådgiveren i projekteringen anvender anerkendte standarder for klassifikation, objektstruktur og objektattributter [BANK vejledning]. Dette indebærer, at der anvendes 3D modelbaseret projektering baseret på objekter, og herfra skal det være muligt automatisk at udtrække informationer til BMF 3. Alle poster i BMF skal have unikke identifikationsnumre. Her anbefales det, at denne skal sammensættes af kapitelnr + fagkode + SfB-kode + løbenummer. (se afsnit om Byggeklassifikation). BANK-Konsortiet skriver i deres rapport, at anvendelsen af SfB systemet ikke er optimalt, og at der bør udvikles et nutidigt system. Det Digitale Fundament arbejder netop med udviklingen af et klassifikationssystem system, og man burde eventuelt afvente deres anbefalinger på dette område. BMF skal udarbejdes af den projekterende rådgiver og være en del af udbudsmaterialet. Formålet med BMF er, at entreprenøren nu blot skal angive enhedspriser ud for de enkelte poster i mængdefortegnelsen, og på denne måde sparer entreprenøren meget tid på selve tilbudsgivningen. Det foreskrives, at data udveksles vha. XML 4 standarden. Hertil anbefales i rapporten, at der udvikles et DU/XML format (Digitalt Udbud/ extensible Markup Language). Fordelene ved at anvende et sådan format er, at det vil kunne udvikles som en åben standard, som giver alle mulighed for at læse dokumenterne uafhængigt af firmaets valg af software leverandør. 2 Se en beskrivelse af projektweb i afsnit BMF er en forkortelse for beskrivende mængdefortegnelse, hvilket er en oplistning af de arbejder og mængder, som ønskes prissat i forbindelse med udbudet. Se også afsnit 8.6 om Beskrivende mængdefortegnelse. 4 XML er et elektronisk filformat se også afsnit Dataudveksling. Litteraturgennemgang Baggrund side 16

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER FORORD I 1972 udsendtes den første udgave af Retningslinier for udbud m.v. ved anvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver på Bornholm BUSINESS CENTER BORNHOLM 2» Mange virksomheder og offentlige indkøbere oplever desværre, at udbud kan være omstændigt og

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

LEAN og BIM Praktiske erfaringer

LEAN og BIM Praktiske erfaringer Praktiske erfaringer LEAN Fastlæg og optimer værdier Gennem processer som skaber værdien Reducere spild Pull ikke push Løbende forbedringer PAGE 2 Hvad er BIM BIM = Bygnings Informations Modeller buildingsmart

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere