Nye samarbejdsformer partnering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye samarbejdsformer partnering"

Transkript

1 Nye samarbejdsformer partnering Af Knud Erik Busk, projektchef i DR og formand for Bygherreforeningen i Danmark Artikler fra HFB Baggrund Partnering har været anvendt i USA gennem de seneste år og de sidste år i Storbritannien. I Danmark blev de første partneringrelaterede tiltag foretaget omkring Øresundsprojektet. Det af By- og Boligministeriet iværksatte projekt Projekt Hus havde samarbejde på tværs i byggebranchen som gennemgående tema, og en arbejdsgruppe beskæftigede sig med Nye Samarbejdsformer i Byggeriet. Arbejdsgruppen konkluderede blandt andet, at partnering-samarbejdsformen er et godt valg for at fremme udviklingen i byggeriet. Derudover har Erhvervs- og Boligstyrelsen i marts 2002 udarbejdet en evalueringsrapport af syv partneringprojekter i Danmark, hvor konklusionerne er meget bemærkelsesværdige. Besparelser på mellem 5 og 20%, bedre indtjening til entreprenørerne, aflevering til tiden og ingen tvister. Manglende produktivitetsstigning i byggeriet Desværre har der i de seneste mange år været en dårlig udvikling med manglende produktivitetsstigning i byggeriet. Det skyldes mange forhold. Blandt andet flere og flere fejl samt mangler i det projektmateriale, som kommer ud på byggepladserne. I mange tilfælde forstår håndværkerne desuden ikke, hvad der er tegnet. Årsagerne hertil skal søges i to forhold. Det første er den manglende praktiske kompetence hos de arkitekter og ingeniører, vi i dag uddanner. Før i tiden havde en stor del af både arkitekter og ingeniører en praktisk baggrund som håndværkere, inden de uddannede sig. Det er tydeligt, at denne manglende praktiske kompetence giver sig udtryk i ikke- udførelsesvenlige tegninger og beskrivelser på byggepladserne. Vi skal derfor have entreprenørens udførelseskompetencer med i vores projektering. Det andet forhold er, at bygherrer ofte vælger rådgivere ud fra en ren økonomisk betragtning, laveste pris, hvilket giver en uheldig presset situation, hvor der ikke er tid til at lave gode og udførelsesvenlige tegninger og arbejdsbeskrivelser. Der må derfor vælges rådgivere med andre kompetencer end den økonomiske formåen, især når man taler om partnering. Partnering ud på byggepladsen, Trimmet Byggeri Partnering giver ikke mening, hvis samarbejdsformen ikke føres ud på byggepladsen. Tids- og logistikplanlægningsværktøjet Trimmet Byggeri (Lean construction), som er hentet til Danmark og udviklet af civilingeniør Sven Bertelsen, er en ideel forsættelse af en god partneringproces, ført fra projekteringen og ud på byggepladsen. Trimmet Byggeri er kendetegnet ved, at en større kompetence er delegeret ud til formænd og sjakformænd, der inden for visse rammer selv fastlægger, hvad de skal udføre den kommende uge. Samtidigt evalueres dét, der blev nået, dvs. de aftaler, der blev indgået blandt sjakformændene i den foregående uge. Formændene arbejder inden for rammerne af en tilsvarende otte ugers planlægning, som konduktører og bygge- og/eller projektledere har ansvaret for. Disse opererer igen inden for de mellemterminer, som bygherren har fastlagt. Brugerne skal med i partneringprocessen Det er vigtigt for et projekts succes, at brugerne i højere grad inddrages i hele procesforløbet. Således etableres der en stor brugerloyalitet over for projektet, og brugerne oplever dermed, at deres forventninger indfries. Det er helt afgørende for en god partneringproces, at bygherren fra første færd signalere stor åbenhed og optimerer informationsnivauet over for samarbejdspartnerne. Det gælder også taberne efter en licitation. Procesplanlægning En god partneringproces starter med, at der tidligt i konceptfasen foretages en procesplanlægning, hvor bygherren og/eller dennes bygherrerådgiver udfører en grundig analyse af den kommende proces for gennemførelse af hele byggeriet. Herunder træffer man det endelige valg, hvorvidt brugere og bygherre er parate til og har ressourcer til at gennemføre projektet i partnering. Der skal træffes valg for, hvorledes man vælger rådgivere og entreprenører, og i den forbindelse skal konkurrencesituationen på markedet vurderes. I en procestidsplan skal man endvidere vurdere, hvornår de enkelte parter skal indtræde i processen. Der skal udarbejdes et oplæg til en kommende partnering-organisation med tilhørende stillingsbeskrivelser for de nøglepersoner, som skal styre processen. Det er afgørende for en god partneringproces, at der sker en stor grad af uddelegering af ansvar og beslutninger. Kommissorier for de enkelte partneringgrupper skal udarbejdes. Derfor skal en procesplanlægning omfatte: - et markedsanalysenotat, der vurderer den aktuelle konkurrencesituation på markedet, både blandt rådgivere og entreprenører, og som kan danne grundlag Internet 731

2 for valg af rådgivningsform og entrepriseform. - en projektorganisationbeskrivelse (diagram) med tilhørende stillingsbeskrivelser og gruppekommissorier. - en rammetidsplan, der udover at fastlægge projektets hovedterminer også fastlægger, på hvilke tidspunkter de enkelte parter indtræder i partneringprocessen. Bygherrerådgiver i partnering Bygherrens valg af rådgiverform skal ske ud fra en samlet vurdering af projektets karakter, og herunder især i hvor høj grad brugerne skal involveres i processen. Bygherrens egne ressourcer skal nøje vurderes, og det anbefales under alle omstændigheder at inddrage en professionel bygherrerådgiver til alle byggeopgaver. Det skal bemærkes, at en professionel partneringproces kræver en ekstraordinær stor indsats af bygherren eller dennes stedfortræder, som typisk er bygherrerådgiveren. Rådgiverform og valg af rådgiver i partnering Det skal vurderes, om man skal anvende delt rådgivning, eller om man skal anvende totalrådgivning. I en optimal partneringproces skal man være opmærksom på betydningen af en direkte uafhængig dialog med så bred en kreds som mulig. Jo flere direkte uafhængige dialoger des bedre, men det er jo naturligvis en balance, hvor man skal afveje den større administration, der naturligt opstår ved flere deltagere, med de fordele, der er i en partneringproces, hvor fordelene er en fri og uafhængig dialog. Det er derfor min vurdering, at delt rådgivning er at foretrække i de fleste partneringprojekter. Valg af rådgivere kan af private bygherrer uden offentlige midler i projektet vælges frit uden konkurrence. Mange private vælger dog alligevel arkitekt- eller projektkonkurrence. For arkitektkonkurrencer bistår Danske Arkitekters Landsforbund, DAL gerne med en sådan, men ellers er reglerne i EU s tjenesteydelsesdirektiv eller forsyningsdirektiver også ganske udmærkede. Entrepriseform og valg af entreprenør i partnering Det er vigtigt for en god partneringproces, at entreprenørens kompetencer inddrages tidligt i projekteringsfasen. Af hensyn til en optimal partneringproces forudsættes desuden, at offentlige bygherrer anvender indbudt licitation efter prækvalifikation. Private bygherrer kan vælge sine samarbejdspartnere frit. Offentlige licitationer egner sig ikke til partneringprojekter. Entrepriseform? Man skal i procesplanlægningen, som er beskrevet oven for, vurdere, hvilken entrepriseform man skal anvende: - Totalentreprise. - Hovedentreprise. - Storentreprise. - Fagentreprise. - eller måske en kombination af to af disse entrepriseformer? Ved en kombination kan man forestille sig, at bygherren starter i fagentreprise for på et senere tidspunkt at gå over i stor-, hoved- eller totalentreprise i forbindelse med opstart af udførelsesfasen. Især med baggrund i den teknologiske udvikling inden for de komplicerede styringssystemer af bygninger og anlægs tekniske installationer er der endvidere også den mulighed, at man fx for VVS og el kan vælger en totalentreprise, enten hver for sig eller delt. Markedsanalyse For at træffe det rigtige valg udarbejdes et markedsanalysenotat, hvor man, udover bygherrens egen situation og ressourcer, skal analysere to hovedemner: - Markedets konkurrencesituation. - Hvordan etableres en effektiv partneringproces med en direkte og uafhængig dialog. Uanset krav om konkurrence i henhold til den nye licitationslov, kaldet Tilbudsindhentningsloven (se side ), eller EU s direktiver bør der udarbejdes en analyse af markedet, inden man træffer sit valg af entrepriseform. EU definerer en effektiv konkurrence til mindst fem tilbudsgivere. I tilbudsindhentningsloven har man dog under visse betingelser lov til at indhente underhåndstilbud med et færre antal tilbudsgivere. Private bygherrer uden bidrag af offentlige midler bør også udarbejde et sådant markedsanalysenotat som dokumentation for beslutningen om entrepriseform. Valg af entreprenør Private bygherrer kan frit vælge entreprenør uden konkurrence eller licitation. Jeg tror dog, at fremtidens forbrugere forventer, at også private bygherrer kan dokumentere, at de har bygget på markedsvilkår altså i en eller anden form for konkurrence. Det er helt afgørende for en god partneringproces, at bygherren signalerer åbenhed fra første færd. En ærlig og åben dialog er et helt afgørende fundament for en god partneringproces. Bygherren skal derfor fastlægge i detaljer de kriterier og vægtninger, han vil vælge entreprenører efter. Alle entreprenører, også taberne, skal informeres optimalt om denne objektive proces, som bygherren etablerer for at vælge rådgivere og e ntreprenører. 732 Internet

3 Objektivitet, gennemsigtighed, ansvarlighed og ligebehandling er naturligvis en selvfølge i hele partnering- og byggeprocessen. For offentlige bygherrer er der krav om konkurrence efter Tilbudsindhentningsloven eller EU s direktiver. Efter den gamle licitationslovs afskaffelse kan der nu etableres en konkurrence, der tager højde for at vælge en entreprenør på andet end hans økonomiske formåen. Ligesom i EU-direktiverne giver den nye licitationslov nu mulighed for at anvende formen Økonomisk mest fordelagtigt tilbud og dermed kan der altså nu vælges en entreprenør på andet end prisen. Det er derfor nærliggende at evaluere entreprenøren på hans partneringkompetencer. Tidligt udbud og tildelingskriterier med vægtning Ved valg af de for et partneringprojekt vigtige tildelingskriterier skal føromtalte partneringkompetencer søges afdækket hos de bydende entreprenører. Efter at de generelle kriterier er anvendt ved prækvalifikationen, kan nu anvendes de mere konkrete kompetencer, som er relevante for projektet. Derfor skal tildelingskriterier ikke have generel karakter, men være meget specifikke og desuden være målbare, med henblik på at man ved evalueringen ikke skal sidde og gætte sig til karakteren og dermed være i risiko for at være subjektiv. Vægtningsforholdet mellem de enkelte tildelingskriterier kan variere fra projekt til projekt, men efter at have valgt formen økonomisk mest fordelagtig tilbud, må vægtning af prisen ligge nærmere de 50% end 100%. Efter en række analyser af større projekter vil jeg anbefale følgende tildelingskriterier med vægtninger som: Pris: 50 60% for prisen efter en prisevalueringskurve, der kan være knækket, for at fokusere på targetprisen. En slags omvendt licitation der giver incitament til, muligvis ved hjælp af alternative tilbud, at komme lavere end targetprisen. Projektoptimering (alternative tilbud): 20 30% projekteringskompetencer, der afprøves ved at invitere til alternative tilbud til det projekt- eller dispositionsforslag, som rådgiverne har udarbejdet. Anlægsøkonomien i disse alternative tilbud evalueres under ovenstående priskriterie, medens kvaliteten (indholdet) af det alternative tilbud evalueres under dette punkt og kan opdeles i tre underkriterier: - Arkitektonisk påvirkning (1/3). - Funktionelle forhold (1/3). - Driftsøkonomi (1/3). De alternative tilbud skal overholde mindstekrav, som i byggeprogrammet. De skal prissættes og beskrives. Organisation og CV er: 15 25% for organisation og CV for nøglepersoner, som kan opdeles i: - Projekteringsfasen (1/3). - Udførelsesfasen (1/3). - Underentreprenører og deres nøglepersoner (1/3). Arbejdsmiljø: 5 10% for sikkerhed og sundhed, som kan opdeles i: - Firmaets ulykkesstatistik for de seneste tre år i forhold til landsgennemsnittet (1/2). Evalueringskurve kan også her anvendes. - Firmaets uddannelsespolitik inden for sikkerhed og sundhed (1/4). - Firmaets konkrete forslag til at fremme sikkerhed og sundhed på det aktuelle projekt (1/4). 13-skalaen, som alle har et godt kendskab til, bør anvendes som pointskala. Figur 1. Prisevalueringskurve. Hvornår træder parterne ind i partneringprocessen? Tidspunktet for de enkelte parters indtræden i processen varierer efter entrepriseformen. Med baggrund i resultatet af procesplanlægningen, som beskrevet tidligere, skal man vurdere det optimale tidspunkt for de enkelte parters indtræden. Alle parter har, ved indgåelse af deres respektive kontrakter, været vedhæftet partneringaftalen. Denne partneringaftale underskrives løbende af de enkelte deltagere, når de indtræder i processen. Internet 733

4 For at etablere en optimal partneringproces er det min vurdering, at de rigtige tidspunkter i de enkelte entrepriseformer er: Storentreprise (og fagentreprise) - Bygherrerådgiver bør træde ind i idéfasen eller senest i begyndelsen af programfasen. Der indgås en normal ABR 89 rådgiveraftale med partneringaftalen som bilag. - Arkitekten bør træde ind i programfasen, og der indgås en normal ABR 89 rådgiveraftale med partneringaftalen som bilag. Det kan i aftalen anføres, at arkitekten skal træde ind i totalrådgiveraftale med den rådgivende ingeniør, når denne indtræder, og hvem der i så fald skal stå i spidsen for totalrådgiveraftalen. - Rådgivende ingeniør bør træde ind senest i starten af projektforslagsfasen i en normal ABR 89 rådgiveraftale med partneringaftalen som bilag. - Råhus- og lukningsentreprenøren bør træde ind sidst i projektforslagsfasen og være med fra starten af detailprojekteringsfasen. Der indgås en normal AB 92 baseret entreprisekontrakt med partneringaftalen som bilag, med grundlag i dispositionsforslaget og en beskrivende mængdefortegnelse. - Øvrige storentreprenører VVS, el og komplettering indtræder i detailprojekteringsfasen og senest ved afslutningen af forprojektet. Der indgås ligeledes med disse en normal AB 92 baseret entreprisekontrakt med partneringaftalen som bilag, med grundlag i projektforslaget og en beskrivende mængdefortegnelse. Ved denne sidste indtræden er partneringaftalen altså underskrevet af alle parter i partneringprocessen. I fagentreprise er principperne de samme som for storentreprise. Hovedentreprise - Bygherrerådgiver, arkitekt og rådgivende ingeniør som oven for under storentreprise. - Hovedentreprenøren bør indtræde ved starten af detailprojekteringsfasen, og på dette tidspunkt skal også vælges nøgleunderentreprenører (lukningsentreprenør, VVS, el og komplettering. Disse nøgleunderentreprenører skal senest indtræde som beskrevet ovenfor. Der indgås en normal AB 92 baseret entreprisekontrakt og altså med en tilhørende nøgleunderentreprenørliste og partneringaftalen som bilag. Det kan anbefales at få underentreprenører påført som part i partneringaftalen. Totalentreprise - Bygherrerådgiver vælges som i storentrepriser. - Totalentreprenør med dennes underrådgivere, arkitekt og ingeniør, skal indtræde efter funktionsudbud svarende til i dispositionsfasen. Der indgås en normal ABT 93 baseret totalentreprisekontrakt med partneringaftalen som bilag. Nøgleunderentreprenører skal vælges senest som i storentreprise og deltage aktivt i partneringprocessen. - Man kan vælge arkitekt og rådgivende ingeniør før totalentreprenør og lade disse deltage i udarbejdelse af fx dispositionsforslag eller projektforslag og herefter lade disse indgå under totalentreprenøren. Parternes fysiske placering I en effektiv partneringproces er det af afgørende betydning, at parterne er fysisk placeret tæt på hinanden i processens centrale nøgleperioder. Disse nøgleperioder er under detailprojekteringsfasen og i udførelsesfasen. Jeg anbefaler derfor et projektkontor på byggepladsen ved større projekter i hoved-, stor- eller fagentrepriser, hvor man både har projektering og styring af udførelsesfasen. På andre projekter anbefales det at lade bygherre, bygherrerådgiver, arkitekt, ingeniør og entreprenør flytte sammen hos en af parterne i detailprojekteringsfasen, og at fagtilsyn og bygherre samt bygherrerådgiver har kontor og daglig gang på byggepladsen i udførelsesfasen. Partneringaftalens indhold Det afgørende for en god partneringproces er, at der skabes tryghed om aftalen. Denne tryghed kan etableres ved, at man ikke ændrer radikalt på de nugældende rammebetingelser. Man må heller ikke flytte normale ansvarsplaceringer mellem bygherrer, rådgivere og entreprenører. En partneringaftale skal derfor opfattes som et tillæg til de kendte aftaler og kontrakter, som beskriver en proces, der er bygget på disse aftaler. Partneringaftalen bør derfor altid indgå som tillæg til en rådgiveraftale eller til en entreprisekontrakt og have følgende indhold: 1. Aftalens baggrund og formål. 2. Fælles målsætninger. 3. Overordnet økonomi. 4. Overordnet tidsplan. 5. Byggeriets omfang og kvalitet. 6. Partneringsamarbejdets organisering og proces. 7. Parternes ydelser og arbejdsopgaver i partneringprocessen. 8. Incitamenter og bonusser. 9. Opsigelse af aftalen. 10. Håndtering af konflikter. Partneringprocessens organisation Den gode partneringorganisation er bedst beskrevet i 734 Internet

5 et diagram, hvor der fokuseres på projekteringsfasen. I udførelsesfasen forsætter styre- og projektgruppen, medens projekteringsmøder i faggrupperne slås sammen til byggemøder. Figur 2. Typisk partneringorganisation i storentreprise. Incitamenter og bonusser I forbindelse med at bygherren fastlægger sit budget, bør der, før targetprisen fastlægges, afsættes særlige beløb til forskellige incitamenter og bonusser. De beløb, som totalt afsættes i et budget til incitamenter og bonusser, udgør typisk mellem 2 og 5% af det totale budget. Der kan indføres incitamenter på mange områder i en byggeproces, men det er af afgørende betydning, at bonusser distribueres ud til medarbejderne, så alle føler at der gives en ligebehandling og ligefordeling for præmiering af den indsats, som skal til for at udløse bonussen. Det skal også sikres, at de ansatte eller rådgivere/ entreprenører, der forlader byggeriet før andre, kan få deres andel af bonussen. I en sikkerhedsbonus, der typisk ubeskåret tilgår de ansatte, bør der ske en løbende udbetaling af en del af bonussen. De typiske bonusser er: Besparelsesbonus Efter indgåelse af fastpris-entreprisekontrakt typisk i starten af detailprojekteringsfasen kan der ydes bonus til den eller de af parterne, der fremkommer med besparelsesforslag til projektet. Der er naturligvis tale om nettobesparelse, ligesom evt. omprojekteringsudgifter skal fratrækkes. Ønsker fra entreprenørerne i detailprojekteringsfasen behandles rent juridisk og økonomisk som normale bygherreønsker. Fordelingen af denne nettobesparelse er typisk: - Bygherren 40 50%. - Rådgiverne incl. bygherrerådgiveren 10 15%. - Entreprenørerne 40 50%. Fordelingen mellem entreprenøren kan ske på to måder: - Den tilgår en fælles pulje og deles til slut efter kontraktsummer. - Den tilgår den eller de entreprenører, som er berørt af ændringen i forhold til deres andel i besparelsen. Fordyrelser i projektet På grund af den tidlige indgåelse af en fastpris-entreprisekontrakt, baseret på projektforslaget, skal bygherren påtage sig risikoen for fordyrelser i detailprojekteringsfasen. Derfor behandles alle ønsker om ændringer fra entreprenører og bygherre i detailprojekteringsfasen som anmodninger fra bygherren om projektændringer, og behandles beslutningsmæssigt og økonomisk som sådan. Inden udførelsen starter, og inden bygherrens opsigelsesfrist udløber, skal alle ændringer, der er fremkommet i detailprojekteringsfasen, aftales som et tillæg/fradrag til den indgåede entreprisekontrakt. Tidsbonus For at sikre rettidig aflevering og styrkelse af samarbejdet bør der etableres tidsbonus for et partneringprojekt. I de i udbudstidsplanen fastlagte mellemterminer fastholdes dagbodssystemet. For færdiggørelse til tiden eller før tiden bør afsættes en tidsbonus på 1 3% af entreprisekontraktsummen. Denne tidsbonus kan afhængig af entrepriseformen eller andre forhold deles i at blive udløst både ved mellemterminer og ved mangelfri aflevering. Ved definitionen af mangelfri aflevering anvendes AB 92 s regler. Fordelingen af tidsbonus er typisk med intern fordeling i henhold til kontraktssummer: % tilfalder entreprenørerne % tilfalder de tre rådgivere. Sikkerhedsbonus En typisk afsætning for præmiering af god sikkerhed og sundhed er på 0,5 2% af den pågældende entreprisekontraktsum. Den foretrukne form er, at en del af bonussen afsættes forlods på en konto hos den pågældende entreprenør og herefter opereres i dagligdagen med et præmie- og bodssystem. Man får ved god sikkerhedsindsats bonusser som: uddannelse, præmie, forudseenhed, hjælp til en nødlidt og lign. opskrevet kontoen. Kontoen nedskrives ved ulykker, ved AT påbud, ved nærved-ulykke etc. Løbende gennem forløbet opgøres kontoen relativt, og der kan ske udbetaling til entreprenøren, som skal Internet 735

6 sikre, at bonussen kommer ud til dem, som arbejder til daglig med sikkerhed og sundhed håndværkerne. Afslutning Ovennævnte beskrivelse af partnering angiver en forsigtig vej at gå, hvor der ikke flyttes ansvar, og hvor man fastholder de kendte rammebetingelser. Denne forsigtige vej giver parterne tryghed og er derfor et godt fundament for etableringen af en tillidsfuld partnering-samarbejdsproces. En proces, hvor der stadig fokuseres kraftigt på kvalitet, økonomi og tid. Det er vigtigt, at brugere involveres i partneringprocessen, ligesom det er helt afgørende at få ført partnering ud på byggepladsen, hvor Trimmet Byggeri er et godt værktøj. Der er mange grunde til, at vi skal prøve nye samarbejdsformer i byggeriet. Jeg håber at ovennævnte kortfattede beskrivelse af partnering kan bidrage til, at flere får mod til at turde partnering. Knud Erik Busk har tidligere været underdirektør i Københavns Lufthavne og er nu projektchef for opførelsen af DRs nye multimediehus i Ørestaden. Han er formand for bestyrelsen i Bygherreforeningen i Danmark samt medlem af Klagenævnet og bestyrelsen for By og Byg. 736 Internet

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Udbudsstrategi og entrepriseform

Udbudsstrategi og entrepriseform Udbudsstrategi og entrepriseform Dagsorden Byggeriets udfordringer, herunder de forskellige interessenters forventninger (Byggechef Kurt Reitz, Region Sjælland) Bygherrens udfordringer og handlemuligheder,

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Totalenterprisekonkurrence - belysning af Lyngby Stadion

Totalenterprisekonkurrence - belysning af Lyngby Stadion Totalenterprisekonkurrence - belysning af Lyngby Stadion Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46778584.aspx Ekstern udbuds ID (udbud.dk) 0000-003492 Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Projekt Nye Samarbejdsformer

Projekt Nye Samarbejdsformer Projekt Nye Samarbejdsformer arbejdspapir om brug af workshops ved partnering INFORMATION Erhvervs- og Boligstyrelsen Oktober 2001 1 Indhold 3 Forord 4 Nye samarbejdsformer - partnering 5 Workshops Hvorfor

Læs mere

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016 Møde om renovering Renovering kræver fokus på eksisterende forhold, planlægning og en fleksibel og effektiv produktion. Samarbejde og Lean er helt nødvendigt og har stor indflydelse på trivsel, arbejdsmiljø

Læs mere

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en 1 bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S 2 Tak for invitationen, min agenda vil være: Mine erfaringer

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

DR Modellen i DR BYEN. Et partnering projekt.

DR Modellen i DR BYEN. Et partnering projekt. DR Modellen i DR BYEN. Et partnering projekt. DR Modellen 2005 1 DR BYEN s Vision: DR BYEN skal være et mediehus i verdensklasse. DR Modellen 2005 2 DR BYEN s målsætninger: DR s 14. og 16. strategimål,

Læs mere

UDBUDS- OG ANLÆGSSTRATEGI

UDBUDS- OG ANLÆGSSTRATEGI 2013-2014 Kultur- og Fritidsforvaltningen Tekst: Lars Høier, (A&U) Grafi k: Marianne Rich-Byberg (P&B), Nyropsgade 1, 5. sal, 1602 København V Indledning er en professionel indkøbsorganisation, der anvender

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Maj 2000 Nye samarbejdsformer - Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Dette notat er et arbejdspapir, som er udarbejdet i forbindelse med Projekt Nye Samarbejdsformer

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

INCITAMENTKATALOG - FOR PRAKTIKERE

INCITAMENTKATALOG - FOR PRAKTIKERE Københavns Kommune Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme INCITAMENTKATALOG - FOR PRAKTIKERE VERSION AUGUST 2014 Incitamentskatalog - for praktikere Dette katalog indeholder en række incitamentsklausuler,

Læs mere

UDBUDS- OG ENTREPRISEFORMER - OVERVEJELSER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE INDHOLD. 1 Indledning 2 1.1 Tilgang og afgrænsning 2

UDBUDS- OG ENTREPRISEFORMER - OVERVEJELSER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE INDHOLD. 1 Indledning 2 1.1 Tilgang og afgrænsning 2 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND UDBUDS- OG ENTREPRISEFORMER - OVERVEJELSER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Svendborg Kommune Miljø og Teknik Byggerådgivning Side 2 Maj 2007 / jyt Rev. April 2008 / jyt Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Aftalen er udarbejdet med

Læs mere

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor Samarbejde og læring på byggepladerne hos CEG 3. November 2004 hos CEG 4. Fremtiden hos CEG CEG A/S www.ceg.dk 1 1. Hvem er CEG A/S: - Entreprenørfirma med årlig omsætning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER Uddannelsessystemet Prøver i en række fag Vurderinger iht. (7-trins-) karakterskala Vurderinger iht. vejledning Matematisk (f.eks.

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER Godkendt i Byrådet den 26. november 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelsesområde... 5 1.3 Definition

Læs mere

Brug af partnering i Danmark. en dokumentation af byggebranchens brug af partnering

Brug af partnering i Danmark. en dokumentation af byggebranchens brug af partnering Brug af partnering i Danmark en dokumentation af byggebranchens brug af partnering 1 Spørgsmålene i undersøgelsen er besvaret med udgangspunkt i følgende definition af partnering i byggeprojekter: Baggrunden

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

KVALITET KRITERIUM SOM TILDELINGS- 2. UDGAVE SEPTEMBER 2012

KVALITET KRITERIUM SOM TILDELINGS- 2. UDGAVE SEPTEMBER 2012 KVALITET SOM TILDELINGS- KRITERIUM 2. UDGAVE SEPTEMBER 2012 EN NY OG MERE VÆRDISKABENDE BYGGEPROCES I brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces arbejder syv af byggeriets organisationer sammen om at

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger:

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger: Notat Århus Kommune MULTIMEDIEHUS BYRÅDSINDSTILLING 2006 Procesbeskrivelse inkl. tids- og aktivitetsplan 15. august 2006 1. Ønsker til processen Århus Kommune har en række ønsker i forhold til den proces,

Læs mere

Kommentarer fra Byggesocietetet.

Kommentarer fra Byggesocietetet. Kommentarer fra Byggesocietetet. Den nye licitationslov Den nye tilbudslov som erstatter licitationsloven skal blandt andet styrke konkurrencen i den danske bygge- og anlægssektor Af advokat Suzanne Helsteen,

Læs mere

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S S. 2 Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S Lars Knudsgaard startede Byggefirmaet Knudsgaard A/S som en traditionel tømrervirksomhed i 1997. Virksomheden har siden fastholdt en ekspansiv vækst og har

Læs mere

Noter fra temamødet om bygherrens kernekompetencer 20. juni 2012 i København

Noter fra temamødet om bygherrens kernekompetencer 20. juni 2012 i København Noter fra temamødet om bygherrens kernekompetencer 20. juni 2012 i København Bygherreforeningens Kvalitets- og Procesudvalg lagde på dette medlemsmøde op til debat om bygherrens rolle og kompetencer og

Læs mere

entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER - SIDE 4

entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER - SIDE 4 entreprenøren NR. 10/2003 NOVEMBER PARTNERING I ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV - SIDE 4 entreprenøren entreprenøren nr. 10 december 2003 Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Postboks 2599»Parken«P. H. Lings

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM

KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM Vive Consult Mogens Høgsted 3. februar 2010 Oplæg Vejledningens formål og indhold/mogens Høgsted Udvælgelse og tildeling/ole Schiøth, emcon Tildelingen generelt og kvalitative

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

I takt med vejledningens anvendelse og dialogen med medlemsvirksomhederne forventes vejledningen udbygget og forbedret.

I takt med vejledningens anvendelse og dialogen med medlemsvirksomhederne forventes vejledningen udbygget og forbedret. Lønpolitik i arkitektvirksomhederne En vejledning fra DANSKE ARK Indledning Denne vejledning er udarbejdet af DANSKE ARK. Den er skrevet som hjælp til virksomhederne i deres arbejde med at formulere en

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Wicotec a/s

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Wicotec a/s Udviklingsprojekt for Erhvervs- og Boligstyrelsen Partneringaftale med Albertslund Kommune Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Wicotec a/s Juni 2003 Partneringaftale med Albertslund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 K E N D E L S E J. A. Mortensen Inventar og Bygning A/S (advokat Peter Stig Jakobsen og advokatfuldmægtig

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Dokument nr xx -11 Revision nr xx Udgivelsesdato xx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt xx

Læs mere

STRATEGISKE PARTNERSKABER: UDBUDSRETLIGE RAMMER FOR LÆNGEREVARENDE SAMARBEJDER

STRATEGISKE PARTNERSKABER: UDBUDSRETLIGE RAMMER FOR LÆNGEREVARENDE SAMARBEJDER STRATEGISKE PARTNERSKABER: UDBUDSRETLIGE RAMMER FOR LÆNGEREVARENDE SAMARBEJDER Kurt Helles Bardeleben og Charlotte Frederikke Malmqvist 19. september 2017 0 Det strategiske partnerskab fra tillidsbaseret

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

Bygherrens brug af tildelingskriterier

Bygherrens brug af tildelingskriterier Det trykte program Bygherrens brug af tildelingskriterier - er det så svært? Hvad kan man bruge modeller til? Christian Munch-Petersen Bygherreforeningen, onsdag den 29. oktober 2008 Dagens reviderede

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

INTRODUKTION Udbudsmateriale

INTRODUKTION Udbudsmateriale Efterfølgende sider omhandler et udbudsmateriale som specielt henvender sig til mindre og mellemstore vandværker. t kan bruges som værktøjskasse til at beskrive de opgaver vandværket skal have lavet, så

Læs mere

Dagsorden Teknisk dialogmøde 3

Dagsorden Teknisk dialogmøde 3 Dagsorden Teknisk dialogmøde 3 1. Opsamling og konklusioner fra de to foregående møder (Søren) 2. Opsummerende gennemgang af den påtænkte projekterings- og udførelsesproces. (Henrik) 3. Evaluering og delaflevering

Læs mere

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Bilag 1 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Beslutninger Vedlagte oplæg indeholder en kort beskrivelse af reglerne for udvælgelse

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Nye samarbejdsformer. arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler ved partnering B Y & B O L I G M I N I S T E R I E T

Nye samarbejdsformer. arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler ved partnering B Y & B O L I G M I N I S T E R I E T Nye samarbejdsformer arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler ved partnering INFORMATION B Y & B O L I G M I N I S T E R I E T NYE SAMARBEJDSFORMER arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler

Læs mere

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

SES.DK. Eksempel på en bygherre, der følger BID anbefalinger Jan Q. Rasmussen (SES/BID)

SES.DK. Eksempel på en bygherre, der følger BID anbefalinger Jan Q. Rasmussen (SES/BID) Eksempel på en bygherre, der følger BID anbefalinger Jan Q. Rasmussen (SES/BID) Retten på Frederiksberg SES.DK Præsentationens indhold Bygherrerollen generelt. Hvilket ansvar har bygherren egentlig indenfor

Læs mere

CASE PROJEKTOPTIMERING NORDHAVNSVEJ DR BYEN

CASE PROJEKTOPTIMERING NORDHAVNSVEJ DR BYEN CASE PROJEKTOPTIMERING NORDHAVNSVEJ DR BYEN NORDHAVNSVEJ DR BYEN Disse cases er udarbejdet som et supplement til vejledningen 'Projektoptimering'. Vejledning, bilag og case kan downloades gratis på www.vaerdibyg.dk.

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Hvad er strategi - projektlederens rolle De store beslutninger - mulighederne Cases Hvordan vælge - situationsegenskaber og erfaringer Konklusion - valg og opfølgning

Læs mere

2 UDFORDRINGER I BYGGERIET

2 UDFORDRINGER I BYGGERIET 2 UDFORDRINGER I BYGGERIET Formålet med dette kapitel er at beskrive de udfordringer byggeriet står overfor i dag. Dette gøres med udgangspunkt i tre hovedområder kvalitet, produktivitet og pris. Derudover

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune.

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Redaktionelt tilrettet august 2011 Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Ændringsforslag af 07.07.2008 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

?????????? Brobyggeren

?????????? Brobyggeren ?????????? Brobyggeren 34-årige Nikolaj Smith Lorenzen står i spidsen for SH Groups bidrag til tilblivelsen af en af Skandinaviens største klapbroer i norske Frederikstad. En højkompliceret proces, der

Læs mere

MAN SKAL TURDE SAMAR- BEJDET

MAN SKAL TURDE SAMAR- BEJDET MAN SKAL TURDE SAMAR- BEJDET Ved renoveringen af Gentofte Hospital har Region Hovedstaden fundet en formel på, hvordan bygherren kan inddrage entreprenørens viden i projekteringen og samtidig opnå totalentreprisens

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere