OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard København V Staben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben"

Transkript

1 Struktur for OPERATIV LEDELSE i Københavns brandvæsen Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard København V Staben Version 4 5. november 2011

2 Indhold Denne rapport er et internt arbejdsdokument. Dokumentet er kun til Københavns Brandvæsen og kun tiltænkt som en del af udviklingen af organisationen. Dokumentet må ikke udleveres, kopieres eller på anden måde formidles uden skriftligt samtykke fra Københavns Brandvæsen/Staben FORORD... 3 MÅLET... 5 LEDELSESSYSTEMET... 6 GULD DET STRATEGISKE NIVEAU... 6 SØLV DET TAKTISKE NIVEAU... 6 BRONZE DET OPERATIVE NIVEAU... 7 LEDELSESORGANISATIONEN... 8 Beredskabschefen (BC)... 9 Operationschef (OC)... 9 Alarmcentral Storkøbenhavn... 9 Indsatschef (IC)... 9 Indsatsleder I og II (IL) Holdledere (HL) Stabsoperatør med kommandovogn (SO) Stabschef (SC) LOKALER, TEKNIK, KØRETØJER MV KVALITETSSIKRING OPFØLGNING OG ERFARINGSOPSAMLING HANDLINGSPLAN... 14

3 Forord Vi lever i dag i et foranderligt samfund! Uden evne til at kunne udvikle og tilpasse Brandvæsenet til samfundets krav bliver vores organisation hurtigt ineffektiv og formår ikke at leve op til de krav der bliver stillet. Løbende udvikling er således et meget centralt spørgsmål i et moderne og effektivt brandvæsen. Københavns Brandvæsen skal være en professionel og moderne organisation, som skal kunne håndtere store hændelser og imødekomme de krav som omgivelserne og vores samarbejdspartners stille. Når vi ser nærmere på og analyserer den nuværende organisation og formåen for operativ ledelse, må vi se i øjnene, er der i dag er et meget stort behov for at udvikle den operative ledelse. - Der er ikke blot tale om en mindre justering eller tilføjelse, men en meget omfattende forandring med en helt ny ledelseskultur, der vil smitte af på hele organisationen! Baggrunden for denne påstand er fundet ved opfølgning og evaluering af indsatser, øvelser og andre hændelser hvor organisationen har været aktiveret. Her viser det sig at den nuværende organisation ikke er effektiv, og ikke formår at løse opgaven med et tilfredsstillende resultat. Flere områder er gennemgående. Kort fortalt handler det om: at der generelt bliver brugt for lidt tid på ledelse at der ofte opstår et gab mellem det egentlige operative virke og baglandet at de operative opgaver ikke altid bliver løst optimalt, da mængden af opgaver overstiger, hvad den enkelte indsatsleder kan forventes at skulle kunne håndtere at vi ikke er gode nok til at udnytte den teknik (herunder specielt IT/informationsteknologi) der er tilgængelig at vi ikke er gode nok til at håndtere presse/medier at Brandvæsenets ledelsesorganisation har meget svært ved f.eks. at matche politiets ledelsesorganisation på et større skadested. Det følgende er en kortfattet beskrivelse af det nye system for operativ ledelse i Københavns Brandvæsen. Samtidigt er det også en beskrivelse af forandringerne som den nye ledelsesstruktur vil medføre. Operativ ledelse Side 3 af 22

4 Vi skal kunne IMØDEKOMME og leve op til Samfundets krav & forventninger Københavns Brandvæsen Side 4 af 22

5 Målet Forandringen af den operative ledelse tager afsæt i et ønske om at blive bedre og mere effektive på en række områder. Tanken er at valgte strategier og værdier skal kendetegne organisationen og fungerer som rød tråd i hele arbejdet. Lærende Det skal være en integreret del af arbejdet at evaluere egen indsats og videns dele i organisationen med henblik på kontinuerlig udvikling. Vi deler gerne vores viden med andre, og vi vil gerne lære af de bedste. Københavns Brandvæsens operative ledelse skal være: Transparent og tydelig Organisationen skal være tydelig med hensyn til organisation (hvem laver hvad og hvorfor?), men også til fx afmærkning på skadesteder, rammer, ansættelses-forhold, ansættelsesprocedurer, kvalitetskrav osv. Forudseende og proaktiv En proaktiv organisation der gerne tager teten. Vi er gode til at aktivt agere, i stedet for kun at reagere og parere. Vi er på forkant med uvikling, og er gode til at se sammenhænge, hele tiden med borgerens behov i fokus. Fleksibel og robust En fleksibel organisation der lader ledelsesbehovet styre ledelsesorganisation, frem for det omvendte. Organisationen tilpasser sig løbende efter samfundets krav og behov. Ambitiøs med høj faglighed Københavns Brandvæsen skal være førende på det operative ledelsesområde i Danmark. Synergieffekterne mellem sagsbehandling, administration og operativt virke skal styrkes, og medvirke til en høj faglighed. Den operative ledelse skal være prioriteret. Operativ ledelse Side 5 af 22

6 Ledelsessystemet Følgende system skal fungere som platform for håndteringen af operativ ledelse ved Københavns Brandvæsen. Systemet skal sikre at rollerne, opgaverne, beføjelserne, forpligtigelser etc. er tydelige både internt og eksternt, og dermed understøtte og gøre det muligt at udforme en ledelsesorganisation, udarbejde funktionsbeskrivelser, udforme teknik, arbejdspladser osv. Ledelsessystemet i Københavns Brandvæsen er opbygget på tre niveauer/domæner: Guld - Det strategiske niveau Sølv - Det taktiske niveau Bronze Det operative niveau Figur - For at et ledelsessystem skal være robust og kunne imødekomme kravene/opgaverne, skal det kunne arbejde i forskellige niveauer med forskellige tidsskalaer. Guld det strategiske niveau Guldniveauet udgøres af den øverste ledelse med det overordnede ansvar for hele organisationen, dog med speciel fokus på den operative indsats. Opgaver og ansvar som knytter sig til funktionen er at: fastlægge de overordnede strategier og retningslinjer for både indsatsen og organisationen, samarbejde med de øverste ledere for øvrige organisationer og aktører både eksternt og internt i kommunen (specielt DAS/Kriseledelsen), lede Københavns Brandvæsens Krisegruppe Guldniveauet vil typisk lede organisationen igennem den eksisterende operative organisation. Ved specielt alvorlige/ ekstraordinære hændelser vil guldniveauet dog aktivt overtage den samlede ledelse for situationen. Guldniveauet opholder sig normalt på AC Storkøbenhavn og/eller Kommandocentralen. Under indsats vil Guldniveauet have hyppig kontakt via videokonference eller tilsvarende med de øvrige aktørers øverste ledelse. Sølv det taktiske niveau Sølvniveauet er øverst ansvarlig for den taktiske ledelse. Dvs. den primære opgave er at omsætte strategier som guldniveauet har lagt for operative handlinger og taktikker. Sølvniveauet fungerer både indefra alarmcentralen og ude på skadestedet. Funktionen på AC har det øverste ansvar for den daglige ledelse af den operative organisation. Funktionen vil være omdrejningspunktet for alle aktiviteter der knytter sig til det operative og øverst ansvarlig for samarbejde med andre aktører som fx politiet/hs, Region Hovedstaden etc. Ved større hændelser vil det være sølvniveauet der har ansvaret for koordineringen og evt. bemandingen af KSN. På skadestedet er sølvniveauet den øverste leder for brandvæsenet. De er ansvarlige for den indsatstaktiske ledelse af ressourcerne ude på stedet. Funktionen skal holde afstand til selve skadestedet og fokusere på ledelse og tværfagligt samarbejde. Som eksempler på Københavns Brandvæsen Side 6 af 22

7 konkrete opgaver kan nævnes at fastlægge målsætningen med indsatsen (MMI), fastlægge taktisk plan (TP), fastlægge organisationen på skadestedet, logistik samt derefter fokusere på at lede og koordinere indsatsen. Sølvniveauet vil arbejde i et tæt samarbejde med øvrige organisationers ledere, ofte placeret i et kommando/ledelseskøretøj (KST/LKM/Kommandovogn). Bronze det operative niveau Bronzeniveauet har den direkte ledelse af de indsatte ressourcer på skadestedet. Hvis ulykken er meget stor/omfattende kan der være flere bronzefunktioner der er ansvarlige for de forskellige opgaver/afsnit/sektorer. Der kan også være tale om at man har et ansvar for en funktion, fx logistik/depot, vandforsyning etc. Figur Ledelsessystemet skal gøre at vi bliver bedre til at matche andre aktørers ledelsesorganisation, f.eks. politiets. Operativ ledelse Side 7 af 22

8 Ledelsesorganisationen Ledelsesorganisationen er de personer og funktioner der skal virke i selve ledelsessystemet. Målet er at opbygge en større robusthed samt et højere fagligt niveau. Tidligere har en stor del af opgavesættet og ansvaret været hægtet op på én funktion. Ambitionen med den nye organisation er at den skal bygge på det såkaldte nærhedsprincippet, hvor det i større udstrækning vil være de samme der tager beslutningerne i dagligdagen, som i krisesituationer. På denne måde opnår man også større tværfaglighed og indsigt i det samlede system, med det resultat at helhedsbilledet i brandvæsenet vil blive styrket. Konsekvensen af dette er at hver funktion typisk er blevet mindre/smallere, hvilket gerne skulle skabe bedre forudsætninger for en høj faglighed. Den nye organisation skal også sikre at rolle- og opgavefordelingen bliver klar, således at hvert niveau ved hvilke opgaver der er deres ansvar og hvordan opgaven skal løses. Endeligt er der også lagt op til at der skal være større overskud i organisationen til kontinuerligt, også under igangværende indsatser, at følge op på og sikre, at opgaven bliver løst i tråd med brandvæsenets strategi. Figur - Organisationen for operativ ledelse er delt ind i 5 niveauer med et strikt hierarkisk forhold til hinanden. Københavns Brandvæsen Side 8 af 22

9 Aktører/funktioner Benævnelserne nedenfor ligger ikke fast, men er blot arbejdsnavne. Nærmere detaljer om respektive funktion findes i funktionsbeskrivelserne der er vedlagt som bilag. Beredskabschefen (BC) Beredskabschefen er øverst ansvarlig for organisationen på alle tidspunkter og i alle situationer. Han eller hun er ansvarlig for den strategiske ledelse svarende til guldniveauet i ledelsessystemet. Beredskabschefen (eller dennes stedfortræder) er altid tilgængelige, selv om vedkommende ikke behøver at være fysisk tilstede. Beredskabschefen har ingen fast rolle/funktion i selve ledelsessystemet, således at han/hun i en krisesituation vil være fri til at være placeret hvor behovet måtte være størst. Beredskabschefen kan overtage den samlede ledelse af indsatsen/situationen, hvis det skønnes nødvendigt. Operationschef (OC) Operationschefen er fundamentet i hele den operative organisation og øverst ansvarlig for det operative virke svarende til sølvniveauet. OC har ansvar for styringen af det operative ledelsessystem og skal sikre at alle indsatser forløber i henhold til brandvæsenets overordnede strategi, at de løses med den nødvendige kvalitet, sikkerhed mv. Endvidere har OC-funktionen en vigtig opgave i at sikre risikoovervågning af omverden samt i forlængelse af dette være ansvarlig for den fremadrettede og proaktive planlægning af beredskabet, vejrligs situationer, forhøjet trusselsniveau osv. OC skal også håndtere medier i det daglige, samt sørge for initiering af andre aktører, herunder specielt andre forvaltninger. OC udøver sin ledelse igennem AC Storkøbenhavn samt Indsatschefen. Operationscheferne skal også sørge for en struktureret opfølgning og erfaringsopsamling på både daglig (vagtskifte) og ugentlig basis (ugerapporter). Alarmcentral Storkøbenhavn Alarmcentral Storkøbenhavn skal være hele systemets omdrejningspunkt, og er en forudsætning for at kunne lede en moderne brand- og redningsorganisation på en effektiv måde. Alarmcentralen skal døgnet rundt være bemandet med en Operationschef, en Logistikchef, en Vagtcentralmester, en Stabsoperatør samt et antal Alarmoperatører. AC Storkøbenhavn styrer og følger løbende op på hele den operative organisations daglige virke, og sørger for koordineringen mellem de operative opgaver og de øvrige opgaver som skal udføres af den operative styrke. AC Storkøbehavn skal endvidere fungere som en kommunal styringscentral med fokus på tryghed og sikkerhed hvor man fx håndterer tyverialarmer, overvågningsalarmer, rådighedsvagter mv. Der skal være mulighed for videokonference, overførsel af billede/video fra skadesteder, oprettelse af stab mv. Figur AC København er omdrejningspunktet for hele ledelsesorganisationen. Indsatschef (IC) Indsatschefsvagten er bemandet med et fåtal personer udpeget af Beredskabschefen. IC svarer til sølvniveauet ude på skadestedet og skal altså kunne lede meget store og/eller komplekse indsatser som stiller store krav til analytiske evner og fleksibilitet. Indsatschefen vil have det overordnede ansvar for den tekniske/taktiske ledelse på Operativ ledelse Side 9 af 22

10 stedet, herunder fastlæggelse af mål med indsatsen (MMI), taktisk plan (TP) osv. Funktionen skal have fokus på ledelse og holde en vis afstand til selve skadestedet. Eksempler på hændelser hvor indsatschefen typisk vil fungere som leder af skadestedet er metroulykker, større tagbrande, industribrande, brande i evakueringskritiske bygninger, toguheld, eksplosioner etc. IC vil under normale omstændigheder bemande KSN/HBS hvis det bliver nødvendig. Indsatsleder I og II (ISL) Indsatslederne skal selvstændig kunne lede større indsatser, som dog stadig er forholdsvis rutineprægede, svarende til bronzeniveauet i ledelsesorganisationen. Indsatslederne er altså dem der omsætter taktikken til handlinger og som har den direkte styring af ressourcerne. Eksempel på hændelser hvor indsatslederen fungerer som øverst ansvarlig på stedet er større færdselsuheld, omfattende lejlighedsbrande, tagbrande, ABA-alarmer til særlige risikoobjekter, kemikalieuheld etc. På meget store skadesteder skal indsatslederen dels kunne fungere som afsnitsleder med ca. 4-8 enheder, afhængig af kompleksitet og dynamik, men også som støttefunktion til indsatsledelsen på skadestedet (f.eks. logistikansvarlig, sikkerhedsansvarlig osv.). Holdledere (HL) Holdlederen er leder for vagtholdet på stationen. Operativt har denne ansvaret for mindre og/eller rutineprægede hændelser hvor han/hun svarer til bronzeniveauet i ledelsessystemet. Eksempler på hændelser er færdselsuheld, mindre lejlighedsbrande, containerbrande, ABA-alarmer etc. Holdlederne skal også kunne lede et skadestedsafsnit med 2-4 enheder, afhængig af kompleksitet og dynamik samt fungere som ledelsesstøtte til indsatsledelsen. Stabschef (SC) Ledelsesorganisation skal også indeholde et antal Stabschefer der skal være specialister i både at lede og arbejde i stab. Disse personer skal kunne fungere som stabschef i DAS, på AC København samt bemande f.eks. KSN/HBS. Personerne skal også kunne støtte op omkring stabsarbejde i andre organisationer, f.eks. i andre kommunale forvaltninger. Figur operativ ledelse ved indsats (modstående side). Figuren viser den operative ledelse ved forskellige størrelser af indsatser, herunder ledelseshierarki og de forskellige aktører. Illustreret ved: Mindre indsats som typisk håndteres af holdleder, med støtte fra AC København. Mellem indsats som håndteres ude på skadestedet af indsatsleder, med støtte fra Operationschefen og AC København. Stor og/eller kompleks indsats som håndteres ude på skadestedet af Indsatschefen. Operationschefen har dog stadig ansvaret for den overordnende ledelse af indsatsen. Beredskabschefen orienteres. Ekstraordinær indsats som kræver iværksættelse af hele ledelsesapparatet, hvor alle aktører indgår aktivt. Stabsoperatør med kommandovogn (SO) Stabsoperatørens hovedopgaver er at sikre kommunikation mellem skadestedet og baglandet (ydre og indre ledelse), håndtere teknisk ledelsesstøtte på skadestedet samt sørge for log/dokumentation. Stabsoperatøren er i hverdagen tilknyttet Operationschefen/Alarmcentralen og bliver disponeret herfra. Københavns Brandvæsen Side 10 af 22

11 MINDRE INDSATS MELLEM INDSATS OC AC AC HL ISL HL HL STOR INDSATS EKSTRAORDINÆR INDSATS BC OC BC AC SC OC AC IC IC ISL ISL HL ISL ISL ISL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL Operativ ledelse Side 11 af 22

12 Lokaler, teknik, køretøjer mv. AC København bliver omdrejningspunktet for hele systemet. Derfor vil der ske en større ombygning og oprustning af AC Købehavn. Bl.a. skal der oprettes et operationsrum, arbejdsplads for OC, sovefaciliteter for IL/SO, videokonference etc. Operationsrummet vil være det sted hvor vagtafløsninger, briefinger, planlægning, stabsmøder mv. finder sted. OC s arbejdsplads vil være i direkte forbindelse med både operationsrummet og AC. AC København samt operationsrummet skal udstyres med moderne og tidssvarende teknik til at understøtte det daglige arbejde. Der skal være stor fokus på mulighederne for udveksling af data med skadestedet (dvs. både KST, kommandovogn og indsatslederkøretøjer) samt mulighederne for at skabe overblik over ressourcer, beredskab, indsamle information mv. Kommandovognen bliver tilknyttet OC/AC, og vil derfra blive disponeret til de skadesteder hvor der er behov for støtte med kommunikation mv. Kommandovognen er altså ikke tilknyttet en specifik funktion. Indsatsleder I og II samt indsatschefen vil have hver deres indsatslederkøretøj. Der vil blive lagt stor vægt på forskellige former for ledelsesstøtte i disse køretøjer, herunder specielt overførsel af data fra AC til køretøjerne fx kortmateriale, vejvisning mv. Kvalitetssikring Indsatschefer og Indsatsledere bliver ansat i tidsbegrænsede funktioner hvor man for hver periode skal op til fornyet køreprøve. måde kan modulerne også bruges som videreuddannelse for holdledere, stabsoperatører, alarmoperatører etc. Desuden vil der blive indført E-learning, hvor alle operationschefer/ indsatschefer, indsatsledere samt holdleder årlig skal besvare en række spørgsmål for at teste niveau for teoretisk viden, kendskab til retningslinjer, operative forhold etc. Spørgsmålene vil være tilpasset respektive funktion. Opfølgning og erfaringsopsamling Som en del af RBD vil der blive indført et monitorerings og evalueringsteam i brandvæsenet. Teamet skal kunne fungere ude på skadestedet ved meget store indsatser, hvor det vil have fokus på den efterfølgende opfølgning og læring. Formålet er at få mulighed for, i umiddelbar tilknytning til indsatsen (eller øvelsen eller anden aktivitet hvor systemet er aktiveret) at følge op på resultatet af indsatsen. Personlig læring ved brug af hjelmkamera vil også være en naturlig del af erfaringsopsamlingen. Udover dette bliver der indført en daglig struktureret opfølgning/ erfaringsopsamling ved vagtskiftet. Denne forestås af OC og skal foregå i operationsrummet. Endvidere vil der blive lavet en ugentlig aktivitetsopfølgning/ugerapport, der tilgår bl.a. Beredskabschefen/Staben. Der oprettes et nyt forum kaldt Operativ ledelsesmøder. Disse arrangementer bliver afholdt minimum 4 ganger per år, men kan dog blive udvidet med maksimalt 2 gange per år ved særlige behov (fx forberedelse for større arrangementer, omfattende forandringer i den operative organisation etc.). Deltagere til møderne er alle der indgår i den operative ledelsesorganisation. Alle funktioner skal bestå en periodevis lægeundersøgelse. De personer der er indsatsledere skal ydermere bestå en årlig fysisk test. Der bliver udviklet en helt ny intern uddannelse til de operative ledelsesfunktioner. Uddannelsen bliver bygget op omkring et antal uddannelsesmoduler á 2-3 dage med forskellige temaer. På denne Københavns Brandvæsen Side 12 af 22

13 Vi vil være de bedste være lærende være proaktive og udviklende Operativ ledelse Side 13 af 22

14 Handlingsplan Nærværende oplæg indeholder den struktur der er blevet besluttet og godkendt af Beredskabsstyrelsen i forbindelse med RBDprocessen. Der kan dog komme mindre ændringer til oplægget undervejs, organisationen kan blive justeret, benævnelser kan ændres, tidsplanen kan rykkes osv. Men det er hensigten at oplægget skal fungere som vision og målsætning for arbejdet. Implementeringen vil ske trinvis over cirka 1,5 års tid. De medarbejdere der indgår (eller skal indgå) i de respektive funktioner vil blive inddragest i arbejdet og derved få indflydelse og mulighed for at påvirke de løsninger der skal til for at få systemet at fungere. Det står dog helt klart at der både er behov for omfattende uddannelse/øvelse og information på området, samt oprustning på den tekniske side for at kunne understøtte systemet. Det er mange års historie og traditioner der skal forandres, hvorfor det er vigtigt at have tålmodighed i arbejdet med at forandre systemet i den retning vi gerne vil Rom blev ikke bygget på en dag. På nuværende tidspunkt arbejdes der med følgende implementeringsskitse: Ultimo 2011: Der udarbejdes stillingsbeskrivelser for alle funktioner, uddannelsesprogrammer etc. Ombygningen af AC er delvis afsluttet og et nyt projekt omkring indretningen påbegyndes. Ledige pladser i den interne indsatslederuddannelse slås op internt. Stillinger som Operationschefer slås op både internt og eksternt. 1. december 2011: Morgenbriefing/vagtstart for indsatsledere, overvagtmester (logistikchef) samt vagtcentralmester flyttes til O-rum. 31. december 2011: Oplæg til indretning af AC færdigt. 2. januar 2011: Officiel opstart af ny struktur for Operativ ledelse: o Chefvagten bliver nedlagt, Indsatschefsvagten samt Indsatsleder II vagten oprettet. o Nye benævnelser træder i kraft o Alle distinktioner fjernes i det operative system. o Vagtudsætning/planlægning overgår til Ovm Jan 2012: Opstart på operativt udbytte på ledelsesniveau med Räddningstjänsten Syd. Feb 2012: Opstart af nyt uddannelsesprogram for indsatsledere. Morgenbriefing via videokonference er implementeret. Marts-dec 2012: Opstart af uddannelse af Operationschefer. Fortsat detailplanlægning i samråd med de personer der indgår i organisationen, her tænkes specielt på Stabsoperatører og Stabschefer. 31. december 2012: Organisationen er fuldt implementeret og organisationen med OC kører for første gang. 31. December ?: Fortsat udvikling af organisationen. Bemærk at planen kun er en skitse over forløbet. Projektet er meget ressourcekritisk, hvorfor det kan blive nødvendig at forskyde visse dele af implementeringen for at sikre at det der bliver arbejdet med får den rigtige kvalitet. Det er vigtigt at være klar over at vi med dagens foranderlige samfund er nødt til løbende evaluere og udvikle organisationen. Der vil derfor aldrig være en slutdato på projektet. Angående Stabsoperatører og Stabschefer vil der være en parallel proces for at udvikle disse funktioner. Årsagen til at denne ikke er beskrevet nærmere i dette oplæg er at det involverer yderligere afdelinger/personalegrupper som skal inddrages i arbejdet samt at det skal koordineres med andre RBD-projekter. Københavns Brandvæsen Side 14 af 22

15 Funktionsbeskrivelse Operationschef Formål Organisatorisk placering Sikre at alle indsatser forløber i henhold til brandvæsenets overordnede strategi Sikre en overordnet og langsigtet planlægning af den operative virksomhed Se helhedsbilledet og være bindeled mellem et eller flere skadesteder Sikre koordineringen mellem de operative opgaver og andre opgaver der skal udføres af den operative styrke Sikre koordineringen mellem det operative og baglandet Sikre kvaliteten af det operative system Sikre proaktivitet i løsningen af opgaverne Sikre kontakten mellem KB og KK Sikre tværfaglig koordinering med andre aktører Refererer til Beredskabschefen i operativt henseende og til Operativ Ledelse /Staben i forhold til funktionen. Ansættelsesforhold Fast stilling der refererer til Beredskabschefen/Staben. Fornyet køreprøve, lægekontrol mv. skal bestås efter nærmere aftale. Kvalifikationer og faglige forudsætninger Beslutningskompetence Opgaver Indgående kendskab til KB s operative organisation og virke Stor viden omkring KK s organisation, forretningsgang og virke Stor viden omkring organisationen og forretningsgangen i KB Stor erfaring fra beredskabsaktiviteter/operativt virke Være en god leder, specielt i pressede situationer, samt være i besiddelse af analytiske evner. Deltagelse i uddannelses/øvelsesaktiviteter for funktionen Deltagelse i Operativ ledelsesmøder. Kunne, også i pressede situationer, håndtere tilgængelig IT-teknik og ledelsesstøtte Evne til at på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde kunne guide og vejlede kollegaer. I dagligdagen træffe beslutning om: Alt vedrørende dimensioneringen af beredskabet Udtalelser til presse/media Juridisk problematiske situationer i forhold til indsatser Presse/mediestrategi Strategi i forhold til tværfagligt samarbejde Personalesager i forhold til udrykningsstyrken Planlægge og forestå morgenbriefing I samarbejde med logistikchefen sætte den daglige styrke Fastlæggelse af strategi og taktik for indsatsen/indsatserne Kvalitetssikring af de operative indsatser Overordnet ledelse ( sølv ) af større indsatser Ved ulykke/hændelse sikre korrekt udrykningssammensætning, opmarch eller andre forholdsregler Sikre relevant støtte til alarmerede enheder i form af vejvisning, kort, indsatsplaner, objektsinformationer osv. Operativ ledelse Side 15 af 22

16 Tværfaglig koordinering med politiet og andre aktører Aktivering/orientering af Beredskabschefen, Indsatschefen, indsatsledere etc. Mediehåndtering i dagligdagen Skrive pressemeddelelser, opdatere hjemmeside, døgnrapport mv. Nyheds/medieovervågning Langsigtet planlægning af den operative virksomhed Ugentlig opfølgning og afrapportering på det operative virke ( ugerapport ) Daglig opfølgning og afrapportering Udvikling og vedligeholdelse af systemer for ledelsesstøtte Kvalitetssikring og opfølgning på udrykningsrapporter Overordnet ansvar for administration af materiel, køretøjer og bygninger udenfor normal arbejdstid (i samarbejde med logistikchefen) Besvarelse på henvendelser til KB udenfor normal arbejdstid, f.eks. forebyggende spørgsmål eller lignende. Uddannelse af nye indsatsledere, operationschefer mv. Undervisning på interne kurser/uddannelser indenfor området Operativ ledelse Videreformidling af information/oplysninger til relevante områder i brandvæsenet Bemanding af KSN/HBS ved særlige begivenheder Fysisk placering efter iværksættelse AC København Vagtordning Døgnvagt Responstid 1 minut. Dog skal den, der afholder vagten, altid kunne nås enten pr. radio eller pr. telefon Køretøj Aktivering N/A Aktiveres/underrettes af AC København i henhold til retningslinjer i operative forhold eller hvor det skønnes nødvendig. Københavns Brandvæsen Side 16 af 22

17 Funktionsbeskrivelse Indsatschef Formål Organisatorisk placering Ansættelsesforhold Styrke ledelsesorganisationen på skadestedet, herunder specielt ved større/komplekse indsatser. Styrke det tværfaglige samarbejde på skadestedet, herunder specielt med politiet/regionen. Styrke koordineringen mellem indsatsområdet og baglandet (indre og ydre ledelse). Styrke fagligheden og kvaliteten ude på skadestedet ved i større grad at udnytte den erfaring og kompetence, der er til rådighed i systemet. Refererer til OC i operativt henseende og i forhold til funktionen til Operativ Ledelse/Staben. Bør have chefs/lederposition svarende til mindst områdelederniveau i Brandvæsenet Tidsbegrænset funktion på 3 år med mulighed for forlængelse hvis fornyet køreprøve bestås. Skal bestå lægekontrol efter nærmere aftale. Kvalifikationer og faglige forudsætninger Indgående kendskab til KB s operative organisation og virke Meget stor erfaring fra indsatsledelse på skadesteder og indgående forståelse for taktisk og teknisk indsatsledelse. Være en meget god leder, specielt i pressede situationer, samt være i besiddelse af analytiske evner. Stor viden omkring organisationen og forretningsgangen i KB Til enhver tid at opfylde de krav til uddannelse og vedligehold af uddannelse udstukket af Beredskabsstyrelsen Deltagelse i uddannelses/øvelsesaktiviteter for funktionen Deltagelse i Operativ ledelsesmøder. Kunne, også i pressede situationer, håndtere tilgængelig IT-teknik og ledelsesstøtte Evne til at på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde kunne guide og vejlede kollegaer. Beslutningskompetence Opgaver Alt vedrørende den taktiske ledelse af ressourcerne ude på skadestedet svarende til sølvniveau Presse/medieudtalelser om selve indsatsen ude på skadestedet Indsatsledelse på skadestedet ved større/komplicerede hændelser ( sølv ) Fastlæggelse af mål med indsatsen (MMI) og taktisk plan for indsatsen (TP) Fastlæggelse af organisation af indsatsen Tværfaglig koordinering med politiet og andre aktører på skadestedet, herunder bemanding af KST. Tværfaglig koordinering mellem det operative og baglandet Mediehåndtering ude på skadestedet Bemanding af KSN/HBS eller andre stabe Fungere som Stabschef i DAS eller i andre stabe Deltage i KB s krisegruppe Fungere som rådgiver/vejleder for andre forvaltningers krisearbejde (eller evt andre aktørers krisearbejde) Operativ ledelse Side 17 af 22

18 Yde vejledning og rådgivning til indsatsledere på mindre skadesteder Fysisk placering efter iværksættelse På skadestedet eller i stabsfunktion Vagtordning Rådighedsvagt Responstid 60 minutter. Dog skal den, der afholder vagten, altid kunne nås enten pr. radio eller pr. Telefon. Køretøj Aktivering Udrykningskøretøj der stilles til rådighed. Kaldes/underrettes af OC/AC København i henhold til retningslinjer i operative forhold eller hvor OC skønner det nødvendig. Københavns Brandvæsen Side 18 af 22

19 Funktionsbeskrivelse Indsatsleder I Formål Organisatorisk placering Styrke fagligheden og kvaliteten ude på skadestedet Styrke koordineringen mellem de forskellige hold/opgaver ude på skadestedet Styrke det tværfaglige samarbejde på skadestedet, herunder specielt med politiet/regionen. Refererer til OC i operativt henseende og til Operativ Ledelse/Staben i forhold til funktionen. Ansættelsesforhold Tidsbegrænset funktion på 3 år med mulighed for forlængelse hvis fornyet køreprøve bestås. Skal bestå lægekontrol og fysisk test efter nærmere aftale. For at styrke robustheden skal dem der opfylder forudsætningerne for og kvalifikationskravene for funktionen Indsatsleder II også ved behov kunne varetage denne funktion. Kvalifikationer og faglige forudsætninger Beslutningskompetence Opgaver Fysisk placering efter iværksættelse Indgående kendskab til KB s operative organisation og virke Stor viden og erfaring fra praktisk indsatsledelse, specielt med henblik på praktisk taktik, metoder, teknik mv. Være en god leder, specielt i pressede situationer. Til enhver tid at opfylde de krav til uddannelse og vedligehold af uddannelse udstukket af Beredskabsstyrelsen Deltagelse i uddannelses/øvelsesaktiviteter for funktionen Deltagelse i Operativ ledelsesmøder. Kunne, også i pressede situationer, håndtere tilgængelig IT-teknik og ledelsesstøtte Evne til at på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde kunne guide og vejlede kollegaer. Teknisk ledelse ude på skadestedet svarende til bronzeniveau Indsatsledelse på skadestedet ved lidt større, men stadig mere rutineprægede hændelser svarende til bronzeniveauet Afsnitsledelse ved store indsatser Fungere som støttefunktion til indsatsledelsen ved meget store indsatser Bemanding af KST ved særlige begivenheder (f.eks. Parken, Tivoli etc.) Administration i forhold til vagten, f.eks. rapportskrivning, evaluering, opfølgning mv. Være ansvarlige for et funktionsområde knyttet til taktik/teknik og/eller indsatsledelse Undervisning på relevante interne kurser/uddannelser Forestå ugentlige øvelsesaktiviteter for styrken Information og/eller uddannelse af observatører Yde vejledning og rådgivning til holdledere på mindre skadesteder På skadestedet. Vagtordning Døgnvagt Operativ ledelse Side 19 af 22

20 Responstid 1 minut Køretøj Aktivering Udrykningskøretøj der stilles til rådighed. Alarmeres af OC/AC København i henhold til retningslinjer i operative forhold eller hvor OC skønner det nødvendig Københavns Brandvæsen Side 20 af 22

Godkendt af Bestyrelsen for HBR den 17. august Dimensioneringsplan RBD Version 2 - Juni BILAG 2 Operativ Ledelse

Godkendt af Bestyrelsen for HBR den 17. august Dimensioneringsplan RBD Version 2 - Juni BILAG 2 Operativ Ledelse Godkendt af Bestyrelsen for HBR den 17. august 2016 Dimensioneringsplan RBD 2017+ Version 2 - Juni 2016 BILAG 2 Operativ Ledelse Struktur for Operativ Ledelse i Hovedstadens Beredskab Hovedstadsområdet

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Carsten Mau, sektionsleder i CFB 28. januar 2015 Dagsorden Fakta om SINE Regionale koordinationsgruppemøder, ny form Superbrugere og vidensdelere Automatisk tildeling

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 242 Offentligt Folketinget Sundhedsudvalget Christiansborg 1218 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. februar 2010 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Aarhus Kommune Intern kommunikation Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Kommunikationsgruppen 21-01-2011 Indhold Introduktion til kommunikationspolitikken... 3 Overordnet strategi for kommunikation...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Bestyrelsen skal godkende forslag til den indledende risikobaserede dimensionering RBD2016, omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab.

Bestyrelsen skal godkende forslag til den indledende risikobaserede dimensionering RBD2016, omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab. INDSTILLING 14. Godkendelse af forslag til RBD 2016 Bestyrelsen skal godkende forslag til den indledende risikobaserede dimensionering RBD2016, omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab. Indstilling

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg Baggrund Deloittes budgetanalyse af redningsberedskabet fra 2012 Aftalen om redningsberedskabet

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 TERRORSTRATEGI

Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 TERRORSTRATEGI Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 TERRORSTRATEGI Indhold Introduktion...4 FØR hændelsen identifikation, samarbejde og bevidsthed...6 Anbefalinger før hændelsen...7 UNDER hændelsen

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere