OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard København V Staben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben"

Transkript

1 Struktur for OPERATIV LEDELSE i Københavns brandvæsen Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard København V Staben Version 4 5. november 2011

2 Indhold Denne rapport er et internt arbejdsdokument. Dokumentet er kun til Københavns Brandvæsen og kun tiltænkt som en del af udviklingen af organisationen. Dokumentet må ikke udleveres, kopieres eller på anden måde formidles uden skriftligt samtykke fra Københavns Brandvæsen/Staben FORORD... 3 MÅLET... 5 LEDELSESSYSTEMET... 6 GULD DET STRATEGISKE NIVEAU... 6 SØLV DET TAKTISKE NIVEAU... 6 BRONZE DET OPERATIVE NIVEAU... 7 LEDELSESORGANISATIONEN... 8 Beredskabschefen (BC)... 9 Operationschef (OC)... 9 Alarmcentral Storkøbenhavn... 9 Indsatschef (IC)... 9 Indsatsleder I og II (IL) Holdledere (HL) Stabsoperatør med kommandovogn (SO) Stabschef (SC) LOKALER, TEKNIK, KØRETØJER MV KVALITETSSIKRING OPFØLGNING OG ERFARINGSOPSAMLING HANDLINGSPLAN... 14

3 Forord Vi lever i dag i et foranderligt samfund! Uden evne til at kunne udvikle og tilpasse Brandvæsenet til samfundets krav bliver vores organisation hurtigt ineffektiv og formår ikke at leve op til de krav der bliver stillet. Løbende udvikling er således et meget centralt spørgsmål i et moderne og effektivt brandvæsen. Københavns Brandvæsen skal være en professionel og moderne organisation, som skal kunne håndtere store hændelser og imødekomme de krav som omgivelserne og vores samarbejdspartners stille. Når vi ser nærmere på og analyserer den nuværende organisation og formåen for operativ ledelse, må vi se i øjnene, er der i dag er et meget stort behov for at udvikle den operative ledelse. - Der er ikke blot tale om en mindre justering eller tilføjelse, men en meget omfattende forandring med en helt ny ledelseskultur, der vil smitte af på hele organisationen! Baggrunden for denne påstand er fundet ved opfølgning og evaluering af indsatser, øvelser og andre hændelser hvor organisationen har været aktiveret. Her viser det sig at den nuværende organisation ikke er effektiv, og ikke formår at løse opgaven med et tilfredsstillende resultat. Flere områder er gennemgående. Kort fortalt handler det om: at der generelt bliver brugt for lidt tid på ledelse at der ofte opstår et gab mellem det egentlige operative virke og baglandet at de operative opgaver ikke altid bliver løst optimalt, da mængden af opgaver overstiger, hvad den enkelte indsatsleder kan forventes at skulle kunne håndtere at vi ikke er gode nok til at udnytte den teknik (herunder specielt IT/informationsteknologi) der er tilgængelig at vi ikke er gode nok til at håndtere presse/medier at Brandvæsenets ledelsesorganisation har meget svært ved f.eks. at matche politiets ledelsesorganisation på et større skadested. Det følgende er en kortfattet beskrivelse af det nye system for operativ ledelse i Københavns Brandvæsen. Samtidigt er det også en beskrivelse af forandringerne som den nye ledelsesstruktur vil medføre. Operativ ledelse Side 3 af 22

4 Vi skal kunne IMØDEKOMME og leve op til Samfundets krav & forventninger Københavns Brandvæsen Side 4 af 22

5 Målet Forandringen af den operative ledelse tager afsæt i et ønske om at blive bedre og mere effektive på en række områder. Tanken er at valgte strategier og værdier skal kendetegne organisationen og fungerer som rød tråd i hele arbejdet. Lærende Det skal være en integreret del af arbejdet at evaluere egen indsats og videns dele i organisationen med henblik på kontinuerlig udvikling. Vi deler gerne vores viden med andre, og vi vil gerne lære af de bedste. Københavns Brandvæsens operative ledelse skal være: Transparent og tydelig Organisationen skal være tydelig med hensyn til organisation (hvem laver hvad og hvorfor?), men også til fx afmærkning på skadesteder, rammer, ansættelses-forhold, ansættelsesprocedurer, kvalitetskrav osv. Forudseende og proaktiv En proaktiv organisation der gerne tager teten. Vi er gode til at aktivt agere, i stedet for kun at reagere og parere. Vi er på forkant med uvikling, og er gode til at se sammenhænge, hele tiden med borgerens behov i fokus. Fleksibel og robust En fleksibel organisation der lader ledelsesbehovet styre ledelsesorganisation, frem for det omvendte. Organisationen tilpasser sig løbende efter samfundets krav og behov. Ambitiøs med høj faglighed Københavns Brandvæsen skal være førende på det operative ledelsesområde i Danmark. Synergieffekterne mellem sagsbehandling, administration og operativt virke skal styrkes, og medvirke til en høj faglighed. Den operative ledelse skal være prioriteret. Operativ ledelse Side 5 af 22

6 Ledelsessystemet Følgende system skal fungere som platform for håndteringen af operativ ledelse ved Københavns Brandvæsen. Systemet skal sikre at rollerne, opgaverne, beføjelserne, forpligtigelser etc. er tydelige både internt og eksternt, og dermed understøtte og gøre det muligt at udforme en ledelsesorganisation, udarbejde funktionsbeskrivelser, udforme teknik, arbejdspladser osv. Ledelsessystemet i Københavns Brandvæsen er opbygget på tre niveauer/domæner: Guld - Det strategiske niveau Sølv - Det taktiske niveau Bronze Det operative niveau Figur - For at et ledelsessystem skal være robust og kunne imødekomme kravene/opgaverne, skal det kunne arbejde i forskellige niveauer med forskellige tidsskalaer. Guld det strategiske niveau Guldniveauet udgøres af den øverste ledelse med det overordnede ansvar for hele organisationen, dog med speciel fokus på den operative indsats. Opgaver og ansvar som knytter sig til funktionen er at: fastlægge de overordnede strategier og retningslinjer for både indsatsen og organisationen, samarbejde med de øverste ledere for øvrige organisationer og aktører både eksternt og internt i kommunen (specielt DAS/Kriseledelsen), lede Københavns Brandvæsens Krisegruppe Guldniveauet vil typisk lede organisationen igennem den eksisterende operative organisation. Ved specielt alvorlige/ ekstraordinære hændelser vil guldniveauet dog aktivt overtage den samlede ledelse for situationen. Guldniveauet opholder sig normalt på AC Storkøbenhavn og/eller Kommandocentralen. Under indsats vil Guldniveauet have hyppig kontakt via videokonference eller tilsvarende med de øvrige aktørers øverste ledelse. Sølv det taktiske niveau Sølvniveauet er øverst ansvarlig for den taktiske ledelse. Dvs. den primære opgave er at omsætte strategier som guldniveauet har lagt for operative handlinger og taktikker. Sølvniveauet fungerer både indefra alarmcentralen og ude på skadestedet. Funktionen på AC har det øverste ansvar for den daglige ledelse af den operative organisation. Funktionen vil være omdrejningspunktet for alle aktiviteter der knytter sig til det operative og øverst ansvarlig for samarbejde med andre aktører som fx politiet/hs, Region Hovedstaden etc. Ved større hændelser vil det være sølvniveauet der har ansvaret for koordineringen og evt. bemandingen af KSN. På skadestedet er sølvniveauet den øverste leder for brandvæsenet. De er ansvarlige for den indsatstaktiske ledelse af ressourcerne ude på stedet. Funktionen skal holde afstand til selve skadestedet og fokusere på ledelse og tværfagligt samarbejde. Som eksempler på Københavns Brandvæsen Side 6 af 22

7 konkrete opgaver kan nævnes at fastlægge målsætningen med indsatsen (MMI), fastlægge taktisk plan (TP), fastlægge organisationen på skadestedet, logistik samt derefter fokusere på at lede og koordinere indsatsen. Sølvniveauet vil arbejde i et tæt samarbejde med øvrige organisationers ledere, ofte placeret i et kommando/ledelseskøretøj (KST/LKM/Kommandovogn). Bronze det operative niveau Bronzeniveauet har den direkte ledelse af de indsatte ressourcer på skadestedet. Hvis ulykken er meget stor/omfattende kan der være flere bronzefunktioner der er ansvarlige for de forskellige opgaver/afsnit/sektorer. Der kan også være tale om at man har et ansvar for en funktion, fx logistik/depot, vandforsyning etc. Figur Ledelsessystemet skal gøre at vi bliver bedre til at matche andre aktørers ledelsesorganisation, f.eks. politiets. Operativ ledelse Side 7 af 22

8 Ledelsesorganisationen Ledelsesorganisationen er de personer og funktioner der skal virke i selve ledelsessystemet. Målet er at opbygge en større robusthed samt et højere fagligt niveau. Tidligere har en stor del af opgavesættet og ansvaret været hægtet op på én funktion. Ambitionen med den nye organisation er at den skal bygge på det såkaldte nærhedsprincippet, hvor det i større udstrækning vil være de samme der tager beslutningerne i dagligdagen, som i krisesituationer. På denne måde opnår man også større tværfaglighed og indsigt i det samlede system, med det resultat at helhedsbilledet i brandvæsenet vil blive styrket. Konsekvensen af dette er at hver funktion typisk er blevet mindre/smallere, hvilket gerne skulle skabe bedre forudsætninger for en høj faglighed. Den nye organisation skal også sikre at rolle- og opgavefordelingen bliver klar, således at hvert niveau ved hvilke opgaver der er deres ansvar og hvordan opgaven skal løses. Endeligt er der også lagt op til at der skal være større overskud i organisationen til kontinuerligt, også under igangværende indsatser, at følge op på og sikre, at opgaven bliver løst i tråd med brandvæsenets strategi. Figur - Organisationen for operativ ledelse er delt ind i 5 niveauer med et strikt hierarkisk forhold til hinanden. Københavns Brandvæsen Side 8 af 22

9 Aktører/funktioner Benævnelserne nedenfor ligger ikke fast, men er blot arbejdsnavne. Nærmere detaljer om respektive funktion findes i funktionsbeskrivelserne der er vedlagt som bilag. Beredskabschefen (BC) Beredskabschefen er øverst ansvarlig for organisationen på alle tidspunkter og i alle situationer. Han eller hun er ansvarlig for den strategiske ledelse svarende til guldniveauet i ledelsessystemet. Beredskabschefen (eller dennes stedfortræder) er altid tilgængelige, selv om vedkommende ikke behøver at være fysisk tilstede. Beredskabschefen har ingen fast rolle/funktion i selve ledelsessystemet, således at han/hun i en krisesituation vil være fri til at være placeret hvor behovet måtte være størst. Beredskabschefen kan overtage den samlede ledelse af indsatsen/situationen, hvis det skønnes nødvendigt. Operationschef (OC) Operationschefen er fundamentet i hele den operative organisation og øverst ansvarlig for det operative virke svarende til sølvniveauet. OC har ansvar for styringen af det operative ledelsessystem og skal sikre at alle indsatser forløber i henhold til brandvæsenets overordnede strategi, at de løses med den nødvendige kvalitet, sikkerhed mv. Endvidere har OC-funktionen en vigtig opgave i at sikre risikoovervågning af omverden samt i forlængelse af dette være ansvarlig for den fremadrettede og proaktive planlægning af beredskabet, vejrligs situationer, forhøjet trusselsniveau osv. OC skal også håndtere medier i det daglige, samt sørge for initiering af andre aktører, herunder specielt andre forvaltninger. OC udøver sin ledelse igennem AC Storkøbenhavn samt Indsatschefen. Operationscheferne skal også sørge for en struktureret opfølgning og erfaringsopsamling på både daglig (vagtskifte) og ugentlig basis (ugerapporter). Alarmcentral Storkøbenhavn Alarmcentral Storkøbenhavn skal være hele systemets omdrejningspunkt, og er en forudsætning for at kunne lede en moderne brand- og redningsorganisation på en effektiv måde. Alarmcentralen skal døgnet rundt være bemandet med en Operationschef, en Logistikchef, en Vagtcentralmester, en Stabsoperatør samt et antal Alarmoperatører. AC Storkøbenhavn styrer og følger løbende op på hele den operative organisations daglige virke, og sørger for koordineringen mellem de operative opgaver og de øvrige opgaver som skal udføres af den operative styrke. AC Storkøbehavn skal endvidere fungere som en kommunal styringscentral med fokus på tryghed og sikkerhed hvor man fx håndterer tyverialarmer, overvågningsalarmer, rådighedsvagter mv. Der skal være mulighed for videokonference, overførsel af billede/video fra skadesteder, oprettelse af stab mv. Figur AC København er omdrejningspunktet for hele ledelsesorganisationen. Indsatschef (IC) Indsatschefsvagten er bemandet med et fåtal personer udpeget af Beredskabschefen. IC svarer til sølvniveauet ude på skadestedet og skal altså kunne lede meget store og/eller komplekse indsatser som stiller store krav til analytiske evner og fleksibilitet. Indsatschefen vil have det overordnede ansvar for den tekniske/taktiske ledelse på Operativ ledelse Side 9 af 22

10 stedet, herunder fastlæggelse af mål med indsatsen (MMI), taktisk plan (TP) osv. Funktionen skal have fokus på ledelse og holde en vis afstand til selve skadestedet. Eksempler på hændelser hvor indsatschefen typisk vil fungere som leder af skadestedet er metroulykker, større tagbrande, industribrande, brande i evakueringskritiske bygninger, toguheld, eksplosioner etc. IC vil under normale omstændigheder bemande KSN/HBS hvis det bliver nødvendig. Indsatsleder I og II (ISL) Indsatslederne skal selvstændig kunne lede større indsatser, som dog stadig er forholdsvis rutineprægede, svarende til bronzeniveauet i ledelsesorganisationen. Indsatslederne er altså dem der omsætter taktikken til handlinger og som har den direkte styring af ressourcerne. Eksempel på hændelser hvor indsatslederen fungerer som øverst ansvarlig på stedet er større færdselsuheld, omfattende lejlighedsbrande, tagbrande, ABA-alarmer til særlige risikoobjekter, kemikalieuheld etc. På meget store skadesteder skal indsatslederen dels kunne fungere som afsnitsleder med ca. 4-8 enheder, afhængig af kompleksitet og dynamik, men også som støttefunktion til indsatsledelsen på skadestedet (f.eks. logistikansvarlig, sikkerhedsansvarlig osv.). Holdledere (HL) Holdlederen er leder for vagtholdet på stationen. Operativt har denne ansvaret for mindre og/eller rutineprægede hændelser hvor han/hun svarer til bronzeniveauet i ledelsessystemet. Eksempler på hændelser er færdselsuheld, mindre lejlighedsbrande, containerbrande, ABA-alarmer etc. Holdlederne skal også kunne lede et skadestedsafsnit med 2-4 enheder, afhængig af kompleksitet og dynamik samt fungere som ledelsesstøtte til indsatsledelsen. Stabschef (SC) Ledelsesorganisation skal også indeholde et antal Stabschefer der skal være specialister i både at lede og arbejde i stab. Disse personer skal kunne fungere som stabschef i DAS, på AC København samt bemande f.eks. KSN/HBS. Personerne skal også kunne støtte op omkring stabsarbejde i andre organisationer, f.eks. i andre kommunale forvaltninger. Figur operativ ledelse ved indsats (modstående side). Figuren viser den operative ledelse ved forskellige størrelser af indsatser, herunder ledelseshierarki og de forskellige aktører. Illustreret ved: Mindre indsats som typisk håndteres af holdleder, med støtte fra AC København. Mellem indsats som håndteres ude på skadestedet af indsatsleder, med støtte fra Operationschefen og AC København. Stor og/eller kompleks indsats som håndteres ude på skadestedet af Indsatschefen. Operationschefen har dog stadig ansvaret for den overordnende ledelse af indsatsen. Beredskabschefen orienteres. Ekstraordinær indsats som kræver iværksættelse af hele ledelsesapparatet, hvor alle aktører indgår aktivt. Stabsoperatør med kommandovogn (SO) Stabsoperatørens hovedopgaver er at sikre kommunikation mellem skadestedet og baglandet (ydre og indre ledelse), håndtere teknisk ledelsesstøtte på skadestedet samt sørge for log/dokumentation. Stabsoperatøren er i hverdagen tilknyttet Operationschefen/Alarmcentralen og bliver disponeret herfra. Københavns Brandvæsen Side 10 af 22

11 MINDRE INDSATS MELLEM INDSATS OC AC AC HL ISL HL HL STOR INDSATS EKSTRAORDINÆR INDSATS BC OC BC AC SC OC AC IC IC ISL ISL HL ISL ISL ISL HL HL HL HL HL HL HL HL HL HL Operativ ledelse Side 11 af 22

12 Lokaler, teknik, køretøjer mv. AC København bliver omdrejningspunktet for hele systemet. Derfor vil der ske en større ombygning og oprustning af AC Købehavn. Bl.a. skal der oprettes et operationsrum, arbejdsplads for OC, sovefaciliteter for IL/SO, videokonference etc. Operationsrummet vil være det sted hvor vagtafløsninger, briefinger, planlægning, stabsmøder mv. finder sted. OC s arbejdsplads vil være i direkte forbindelse med både operationsrummet og AC. AC København samt operationsrummet skal udstyres med moderne og tidssvarende teknik til at understøtte det daglige arbejde. Der skal være stor fokus på mulighederne for udveksling af data med skadestedet (dvs. både KST, kommandovogn og indsatslederkøretøjer) samt mulighederne for at skabe overblik over ressourcer, beredskab, indsamle information mv. Kommandovognen bliver tilknyttet OC/AC, og vil derfra blive disponeret til de skadesteder hvor der er behov for støtte med kommunikation mv. Kommandovognen er altså ikke tilknyttet en specifik funktion. Indsatsleder I og II samt indsatschefen vil have hver deres indsatslederkøretøj. Der vil blive lagt stor vægt på forskellige former for ledelsesstøtte i disse køretøjer, herunder specielt overførsel af data fra AC til køretøjerne fx kortmateriale, vejvisning mv. Kvalitetssikring Indsatschefer og Indsatsledere bliver ansat i tidsbegrænsede funktioner hvor man for hver periode skal op til fornyet køreprøve. måde kan modulerne også bruges som videreuddannelse for holdledere, stabsoperatører, alarmoperatører etc. Desuden vil der blive indført E-learning, hvor alle operationschefer/ indsatschefer, indsatsledere samt holdleder årlig skal besvare en række spørgsmål for at teste niveau for teoretisk viden, kendskab til retningslinjer, operative forhold etc. Spørgsmålene vil være tilpasset respektive funktion. Opfølgning og erfaringsopsamling Som en del af RBD vil der blive indført et monitorerings og evalueringsteam i brandvæsenet. Teamet skal kunne fungere ude på skadestedet ved meget store indsatser, hvor det vil have fokus på den efterfølgende opfølgning og læring. Formålet er at få mulighed for, i umiddelbar tilknytning til indsatsen (eller øvelsen eller anden aktivitet hvor systemet er aktiveret) at følge op på resultatet af indsatsen. Personlig læring ved brug af hjelmkamera vil også være en naturlig del af erfaringsopsamlingen. Udover dette bliver der indført en daglig struktureret opfølgning/ erfaringsopsamling ved vagtskiftet. Denne forestås af OC og skal foregå i operationsrummet. Endvidere vil der blive lavet en ugentlig aktivitetsopfølgning/ugerapport, der tilgår bl.a. Beredskabschefen/Staben. Der oprettes et nyt forum kaldt Operativ ledelsesmøder. Disse arrangementer bliver afholdt minimum 4 ganger per år, men kan dog blive udvidet med maksimalt 2 gange per år ved særlige behov (fx forberedelse for større arrangementer, omfattende forandringer i den operative organisation etc.). Deltagere til møderne er alle der indgår i den operative ledelsesorganisation. Alle funktioner skal bestå en periodevis lægeundersøgelse. De personer der er indsatsledere skal ydermere bestå en årlig fysisk test. Der bliver udviklet en helt ny intern uddannelse til de operative ledelsesfunktioner. Uddannelsen bliver bygget op omkring et antal uddannelsesmoduler á 2-3 dage med forskellige temaer. På denne Københavns Brandvæsen Side 12 af 22

13 Vi vil være de bedste være lærende være proaktive og udviklende Operativ ledelse Side 13 af 22

14 Handlingsplan Nærværende oplæg indeholder den struktur der er blevet besluttet og godkendt af Beredskabsstyrelsen i forbindelse med RBDprocessen. Der kan dog komme mindre ændringer til oplægget undervejs, organisationen kan blive justeret, benævnelser kan ændres, tidsplanen kan rykkes osv. Men det er hensigten at oplægget skal fungere som vision og målsætning for arbejdet. Implementeringen vil ske trinvis over cirka 1,5 års tid. De medarbejdere der indgår (eller skal indgå) i de respektive funktioner vil blive inddragest i arbejdet og derved få indflydelse og mulighed for at påvirke de løsninger der skal til for at få systemet at fungere. Det står dog helt klart at der både er behov for omfattende uddannelse/øvelse og information på området, samt oprustning på den tekniske side for at kunne understøtte systemet. Det er mange års historie og traditioner der skal forandres, hvorfor det er vigtigt at have tålmodighed i arbejdet med at forandre systemet i den retning vi gerne vil Rom blev ikke bygget på en dag. På nuværende tidspunkt arbejdes der med følgende implementeringsskitse: Ultimo 2011: Der udarbejdes stillingsbeskrivelser for alle funktioner, uddannelsesprogrammer etc. Ombygningen af AC er delvis afsluttet og et nyt projekt omkring indretningen påbegyndes. Ledige pladser i den interne indsatslederuddannelse slås op internt. Stillinger som Operationschefer slås op både internt og eksternt. 1. december 2011: Morgenbriefing/vagtstart for indsatsledere, overvagtmester (logistikchef) samt vagtcentralmester flyttes til O-rum. 31. december 2011: Oplæg til indretning af AC færdigt. 2. januar 2011: Officiel opstart af ny struktur for Operativ ledelse: o Chefvagten bliver nedlagt, Indsatschefsvagten samt Indsatsleder II vagten oprettet. o Nye benævnelser træder i kraft o Alle distinktioner fjernes i det operative system. o Vagtudsætning/planlægning overgår til Ovm Jan 2012: Opstart på operativt udbytte på ledelsesniveau med Räddningstjänsten Syd. Feb 2012: Opstart af nyt uddannelsesprogram for indsatsledere. Morgenbriefing via videokonference er implementeret. Marts-dec 2012: Opstart af uddannelse af Operationschefer. Fortsat detailplanlægning i samråd med de personer der indgår i organisationen, her tænkes specielt på Stabsoperatører og Stabschefer. 31. december 2012: Organisationen er fuldt implementeret og organisationen med OC kører for første gang. 31. December ?: Fortsat udvikling af organisationen. Bemærk at planen kun er en skitse over forløbet. Projektet er meget ressourcekritisk, hvorfor det kan blive nødvendig at forskyde visse dele af implementeringen for at sikre at det der bliver arbejdet med får den rigtige kvalitet. Det er vigtigt at være klar over at vi med dagens foranderlige samfund er nødt til løbende evaluere og udvikle organisationen. Der vil derfor aldrig være en slutdato på projektet. Angående Stabsoperatører og Stabschefer vil der være en parallel proces for at udvikle disse funktioner. Årsagen til at denne ikke er beskrevet nærmere i dette oplæg er at det involverer yderligere afdelinger/personalegrupper som skal inddrages i arbejdet samt at det skal koordineres med andre RBD-projekter. Københavns Brandvæsen Side 14 af 22

15 Funktionsbeskrivelse Operationschef Formål Organisatorisk placering Sikre at alle indsatser forløber i henhold til brandvæsenets overordnede strategi Sikre en overordnet og langsigtet planlægning af den operative virksomhed Se helhedsbilledet og være bindeled mellem et eller flere skadesteder Sikre koordineringen mellem de operative opgaver og andre opgaver der skal udføres af den operative styrke Sikre koordineringen mellem det operative og baglandet Sikre kvaliteten af det operative system Sikre proaktivitet i løsningen af opgaverne Sikre kontakten mellem KB og KK Sikre tværfaglig koordinering med andre aktører Refererer til Beredskabschefen i operativt henseende og til Operativ Ledelse /Staben i forhold til funktionen. Ansættelsesforhold Fast stilling der refererer til Beredskabschefen/Staben. Fornyet køreprøve, lægekontrol mv. skal bestås efter nærmere aftale. Kvalifikationer og faglige forudsætninger Beslutningskompetence Opgaver Indgående kendskab til KB s operative organisation og virke Stor viden omkring KK s organisation, forretningsgang og virke Stor viden omkring organisationen og forretningsgangen i KB Stor erfaring fra beredskabsaktiviteter/operativt virke Være en god leder, specielt i pressede situationer, samt være i besiddelse af analytiske evner. Deltagelse i uddannelses/øvelsesaktiviteter for funktionen Deltagelse i Operativ ledelsesmøder. Kunne, også i pressede situationer, håndtere tilgængelig IT-teknik og ledelsesstøtte Evne til at på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde kunne guide og vejlede kollegaer. I dagligdagen træffe beslutning om: Alt vedrørende dimensioneringen af beredskabet Udtalelser til presse/media Juridisk problematiske situationer i forhold til indsatser Presse/mediestrategi Strategi i forhold til tværfagligt samarbejde Personalesager i forhold til udrykningsstyrken Planlægge og forestå morgenbriefing I samarbejde med logistikchefen sætte den daglige styrke Fastlæggelse af strategi og taktik for indsatsen/indsatserne Kvalitetssikring af de operative indsatser Overordnet ledelse ( sølv ) af større indsatser Ved ulykke/hændelse sikre korrekt udrykningssammensætning, opmarch eller andre forholdsregler Sikre relevant støtte til alarmerede enheder i form af vejvisning, kort, indsatsplaner, objektsinformationer osv. Operativ ledelse Side 15 af 22

16 Tværfaglig koordinering med politiet og andre aktører Aktivering/orientering af Beredskabschefen, Indsatschefen, indsatsledere etc. Mediehåndtering i dagligdagen Skrive pressemeddelelser, opdatere hjemmeside, døgnrapport mv. Nyheds/medieovervågning Langsigtet planlægning af den operative virksomhed Ugentlig opfølgning og afrapportering på det operative virke ( ugerapport ) Daglig opfølgning og afrapportering Udvikling og vedligeholdelse af systemer for ledelsesstøtte Kvalitetssikring og opfølgning på udrykningsrapporter Overordnet ansvar for administration af materiel, køretøjer og bygninger udenfor normal arbejdstid (i samarbejde med logistikchefen) Besvarelse på henvendelser til KB udenfor normal arbejdstid, f.eks. forebyggende spørgsmål eller lignende. Uddannelse af nye indsatsledere, operationschefer mv. Undervisning på interne kurser/uddannelser indenfor området Operativ ledelse Videreformidling af information/oplysninger til relevante områder i brandvæsenet Bemanding af KSN/HBS ved særlige begivenheder Fysisk placering efter iværksættelse AC København Vagtordning Døgnvagt Responstid 1 minut. Dog skal den, der afholder vagten, altid kunne nås enten pr. radio eller pr. telefon Køretøj Aktivering N/A Aktiveres/underrettes af AC København i henhold til retningslinjer i operative forhold eller hvor det skønnes nødvendig. Københavns Brandvæsen Side 16 af 22

17 Funktionsbeskrivelse Indsatschef Formål Organisatorisk placering Ansættelsesforhold Styrke ledelsesorganisationen på skadestedet, herunder specielt ved større/komplekse indsatser. Styrke det tværfaglige samarbejde på skadestedet, herunder specielt med politiet/regionen. Styrke koordineringen mellem indsatsområdet og baglandet (indre og ydre ledelse). Styrke fagligheden og kvaliteten ude på skadestedet ved i større grad at udnytte den erfaring og kompetence, der er til rådighed i systemet. Refererer til OC i operativt henseende og i forhold til funktionen til Operativ Ledelse/Staben. Bør have chefs/lederposition svarende til mindst områdelederniveau i Brandvæsenet Tidsbegrænset funktion på 3 år med mulighed for forlængelse hvis fornyet køreprøve bestås. Skal bestå lægekontrol efter nærmere aftale. Kvalifikationer og faglige forudsætninger Indgående kendskab til KB s operative organisation og virke Meget stor erfaring fra indsatsledelse på skadesteder og indgående forståelse for taktisk og teknisk indsatsledelse. Være en meget god leder, specielt i pressede situationer, samt være i besiddelse af analytiske evner. Stor viden omkring organisationen og forretningsgangen i KB Til enhver tid at opfylde de krav til uddannelse og vedligehold af uddannelse udstukket af Beredskabsstyrelsen Deltagelse i uddannelses/øvelsesaktiviteter for funktionen Deltagelse i Operativ ledelsesmøder. Kunne, også i pressede situationer, håndtere tilgængelig IT-teknik og ledelsesstøtte Evne til at på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde kunne guide og vejlede kollegaer. Beslutningskompetence Opgaver Alt vedrørende den taktiske ledelse af ressourcerne ude på skadestedet svarende til sølvniveau Presse/medieudtalelser om selve indsatsen ude på skadestedet Indsatsledelse på skadestedet ved større/komplicerede hændelser ( sølv ) Fastlæggelse af mål med indsatsen (MMI) og taktisk plan for indsatsen (TP) Fastlæggelse af organisation af indsatsen Tværfaglig koordinering med politiet og andre aktører på skadestedet, herunder bemanding af KST. Tværfaglig koordinering mellem det operative og baglandet Mediehåndtering ude på skadestedet Bemanding af KSN/HBS eller andre stabe Fungere som Stabschef i DAS eller i andre stabe Deltage i KB s krisegruppe Fungere som rådgiver/vejleder for andre forvaltningers krisearbejde (eller evt andre aktørers krisearbejde) Operativ ledelse Side 17 af 22

18 Yde vejledning og rådgivning til indsatsledere på mindre skadesteder Fysisk placering efter iværksættelse På skadestedet eller i stabsfunktion Vagtordning Rådighedsvagt Responstid 60 minutter. Dog skal den, der afholder vagten, altid kunne nås enten pr. radio eller pr. Telefon. Køretøj Aktivering Udrykningskøretøj der stilles til rådighed. Kaldes/underrettes af OC/AC København i henhold til retningslinjer i operative forhold eller hvor OC skønner det nødvendig. Københavns Brandvæsen Side 18 af 22

19 Funktionsbeskrivelse Indsatsleder I Formål Organisatorisk placering Styrke fagligheden og kvaliteten ude på skadestedet Styrke koordineringen mellem de forskellige hold/opgaver ude på skadestedet Styrke det tværfaglige samarbejde på skadestedet, herunder specielt med politiet/regionen. Refererer til OC i operativt henseende og til Operativ Ledelse/Staben i forhold til funktionen. Ansættelsesforhold Tidsbegrænset funktion på 3 år med mulighed for forlængelse hvis fornyet køreprøve bestås. Skal bestå lægekontrol og fysisk test efter nærmere aftale. For at styrke robustheden skal dem der opfylder forudsætningerne for og kvalifikationskravene for funktionen Indsatsleder II også ved behov kunne varetage denne funktion. Kvalifikationer og faglige forudsætninger Beslutningskompetence Opgaver Fysisk placering efter iværksættelse Indgående kendskab til KB s operative organisation og virke Stor viden og erfaring fra praktisk indsatsledelse, specielt med henblik på praktisk taktik, metoder, teknik mv. Være en god leder, specielt i pressede situationer. Til enhver tid at opfylde de krav til uddannelse og vedligehold af uddannelse udstukket af Beredskabsstyrelsen Deltagelse i uddannelses/øvelsesaktiviteter for funktionen Deltagelse i Operativ ledelsesmøder. Kunne, også i pressede situationer, håndtere tilgængelig IT-teknik og ledelsesstøtte Evne til at på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde kunne guide og vejlede kollegaer. Teknisk ledelse ude på skadestedet svarende til bronzeniveau Indsatsledelse på skadestedet ved lidt større, men stadig mere rutineprægede hændelser svarende til bronzeniveauet Afsnitsledelse ved store indsatser Fungere som støttefunktion til indsatsledelsen ved meget store indsatser Bemanding af KST ved særlige begivenheder (f.eks. Parken, Tivoli etc.) Administration i forhold til vagten, f.eks. rapportskrivning, evaluering, opfølgning mv. Være ansvarlige for et funktionsområde knyttet til taktik/teknik og/eller indsatsledelse Undervisning på relevante interne kurser/uddannelser Forestå ugentlige øvelsesaktiviteter for styrken Information og/eller uddannelse af observatører Yde vejledning og rådgivning til holdledere på mindre skadesteder På skadestedet. Vagtordning Døgnvagt Operativ ledelse Side 19 af 22

20 Responstid 1 minut Køretøj Aktivering Udrykningskøretøj der stilles til rådighed. Alarmeres af OC/AC København i henhold til retningslinjer i operative forhold eller hvor OC skønner det nødvendig Københavns Brandvæsen Side 20 af 22

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse. Øvelsesforum, maj 2015

Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse. Øvelsesforum, maj 2015 Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse Øvelsesforum, maj 2015 Uddannelsescyklus: Den strategiske beredskabsstab i KBHV har besluttet følgende uddannelsesforløb i forhold til det tværfaglige samarbejde:

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef Jobbeskrivelse Kreativ & rummelig Partnerskabschef 1. Indledning Muskelsvindfonden søger en Partnerskabschef, som kan hjælpe virksomheder med at styrke deres værdi ved at styrke vores arrangementer. Vi

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere