Lokalplan nr Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør"

Transkript

1 Lokalplan nr Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg -ning...8 Lokalplanens retsvirkninger...8 LOKALPLANEN Områdets afgrænsning Lokalplanens formål Områdets anvendelse Udstykning m.v Vej- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer...11

2 3

3 REDEGØRELSE Lokalplanområdet omfatter Andelsbyggeforeningen Helsingør også kaldet Nergerlandsbyen, som er beliggende i Helsingørs nordlige villakvarter, hvor Rosenkildevej munder ud i Gurrevej. Bebyggelsen ligger langs vejene: Rosenkildevej, Rosenstandsvej, Stenfeldtsvej og Olriksvej. Lokalplanens område er vist på nedenstående kortudsnit. LOKALPLANENS FORMÅL Formålet med lokalplanen er at fastholde området som boligområde samt at sikre, at der ved istandsættelse af bebyggelsen sker en bevaring eller retablering af de mange fine detaljer, som bebyggelsen rummer. Lokalplanen skal også sikre, at de grønne områder ikke ændres væsentligt, så bebyggelsen kan fremtræde som haveboligområde. Baggrund for lokalplanen Ejerforhold Karakteristik af bebyggelsen I Helsingør kommunes rammer for lokalplanlægning er området udpeget som bevaringsområde. Andelsboligforeningen har ønsket at istandsætte tagene, hvilket har igangsat lokalplanlægningen. Bebyggelsen ejes af Andelsbyggeforeningen i Helsingør. Bebyggelsen er et fint eksempel på udformning af et haveboligområde, en boligform som i begyndelsen af dette århundrede havde sit udspring i England. Den er opført som modspil til de meget tæt bebyggede boligområder i bykernerne. I dag fremtræder bebyggelsen med sine velplacerede og varierede bygningskroppe stadigvæk meget attraktiv, og kan endog tjene til inspiration ved opførelse af nye boligområder. 4

4 5

5 De 41 Huse er opført i 1921 af arkitekt Karl Zandersen for den nystiftede Andelsbyggeforening Helsingør hvori medlemmer primært var lærer og jernbanefolk. For yderligere oplysninger om bebyggelsen henvises til årbogen Huse i Helsingør 2 der er udgivet i 1984 af Selskabet til bevarelse af gamle bygninger. Der er ikke foretaget store ændringer i bebyggelsen, som ødelægger helhedsopfattelsen. I forhold til husenes fremtræden på originaltegningerne har udskiftningerne af vinduerne til udelte, sprosseløse vinduer dog gjort husene mindre karakteristiske. Ved en fremtidig ændring eller istandsættelse af bygningernes facadeudstyr er det derfor vigtigt at bevare eller genetablere den detaljerigdom, bebyggelsen er blevet opført med. De grønne arealer omkring husene indgår som vigtig del af bebyggelsen. F.eks. haverne langs Rosenstandsvej, idet de dels er store og har et markant terrænfald, og dels rummer en enkelt beplantning, der giver åbent udsyn til bygningerne. De mange nyttehaver giver også et ekstra tilskud til bebyggelsens grønne karakter. LOKALPLANENS INDHOLD Bygningernes ydre fremtræden Istandsættelse Forbedringsforslag Bygningerne skal fremtræde i overensstemmelse med de traditionelle håndværksmæssige principper/metoder. Bygningernes ydervægge skal fremtræde som pudsede og kalkede i farven hvid. Soklen skal sortmales eller tjæres. Skorstene skal fremtræde pudsede eller filtsede og kalkede i farven hvid i overensstemmelse med ydervæggene. Tagbelægningen skal lægges med røde danske vingeteglsten. Vinduer og døre skal være udført i træ og med oprindelige dimensioner og profiler. Dog kan vinduerne fremstå med en enklere sprosseopdeling end den oprindelige. Døre og vinduer skal være malede med dækkede maling i farven portgrøn. vinduer i tagetagen skal etableres i kviste eller som ovenlysvinduer af mindst mulig omfang. Andelsbyggeforeningen planlægger omlægning og isolering af tage og på længere sigt bør toilet- og badeforhold forbedres. Bebyggelsens kvaliteter kunne understøttes ved at gennemføre en række mindre forbedringer. Det er specielt vigtigt, at der ved udskiftning af vinduer genetableres, delte vinduer med sprosser. Se tegning på modstående side. De 2 butiksfacader i nr. 79 og 79 a langs Rosenkildevej kunne tilbageføres til et mere oprindeligt udtryk med pudsede og kalkede vægflader og større glaspartier. Den påsatte facadebeklædning af træ kunne aftages. Hvis Andelsboligforeningen ønsker det, kunne den for enden af Stenfeldtsvej plante to opstammede træer for at lukke rummet mod den bagvedliggende bebyggelse. 6

6 7

7 LOKALPLANENS FORHOLD TIL TIDLIGERE PLANLÆG - NING Helsingør kommuneplan Lokalplanområdet er i kommuneplanens rammedel beliggende indenfor enkeltområde 1.B30. Ifølge rammedelen skal en lokalplan der træffer bestemmelser for området sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt 2 mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i områderne uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. b. at der ikke ved bebyggelse af et ubebygget areal åbnes mulighed for, at bebyggelsesprocenten for det pågældende areal under ét overstiger 25, samt at der i øvrigt ikke åbnes mulighed for, at bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom overstiger 25. c. at bebyggelsen ikke opføres med mere en 1 etage. d. at der ved en samlet bebyggelse af et ubebygget areal med mere end 8 boliger sikres, at mindst 10% af området anvendes til samlede friarealer af forskellig karakter fælles for bebyggelsen, heri er ikke medregnet parkeringsarealer. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 (Lov nr. 388 af 6. juni 1991) kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en by lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 8

8 HELSINGØR KOMMUNE LOKALPLAN NR for Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Kortbilag nr. 1: Område og anvendelse mål 1:1.000 Teknisk Forvaltning, Espergærde d AK/gj 9

9 I medfør af kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: 1 - OMRÅDETS AFGRÆNSNING stk. 2 Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 med kraftig streg. Området omfatter pr matr. nr. 4, 35 d og 33 e Helsingør markjorder, samt alle parceller, der efter denne dato udstykkes i fra de nævnte ejendomme. 2 - LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål, fastlægge områdets anvendelse som boligformål. sikre at de særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter i bebyggelsen bevares gennem et sæt af bebyggelsesregulerende bestemmelser. 3 - OMRÅDETS ANVENDELSE Bebyggelsen må kun benyttes til boligformål. Byrådet kan tillade, at de på matr.nr. 4 Helsingør markjorder beliggende butikker opretholdes og senere overgår til andre butiksformål for kvarterets daglige forsyning eller andre erhvervsformål når følgende vilkår er opfyldt: at virksomheden ikke medfører behov for parkeringsarealer, der ikke kan anlægges i nødvendigt omfang, at virksomheden ikke må medføre gene for de omboende, at skiltning eller lignende skal godkendes af byrådet. 4 - UDSTYKNING M.V. Yderligere udstykning må ikke finde sted. 5 - VEJ- OG PARKERINGSFORHOLD Ved eventuel trafiksanering skal belægning, belysning, beplantning m.v. godkendes af Helsingør kommune. 6 - BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING stk. 2 stk. 3 stk. 4 Bebyggelsens omfang og placering må ikke ændres. Der kan for hver enkelt ejendom etableres et udhus på max. 10 m² til brug for cykler barnevogne, redskaber m.v. og en carport eller garage på max. 20 m². Placeringen skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Helsingør kommune. Såfremt et hus nedbrænder skal et nyt opføres i overensstemmelse med det oprindelige udsende. På hver nyttehave må der kun opføre et redskabsskur på max. 6 m². 10

10 7 - BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN stk. 2 stk. 3 stk. 4 Af hensyn til områdets karakter må dele af bebyggelsen kun nedrives eller ombygges eller på anden måde ændres med særlig tilladelse af Helsingør byråd. Tilladelse skal eksempelvis indhentes ved ændring af vinduer, af facadens farve eller overfladebehandling, samt ved foranstaltninger der væsentlig ændrer bebyggelsens karakter, samt ved udformning af udhuse, carporte og garager. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted undtagen ved de to butikker. Skiltningen skal godkendes af Helsingør byråd. Ydervægge skal fremtræde som pudsede og kalkede i farven hvid. Tage skal fremtræde som sadeltage og halvvalmede tage med røde danske vingeteglsten. Lysåbninger til opholdsrum skal af brandhensyn etableres som kviste svarende til de eksisterende. I øvrige rum kan anvendes ovenlysvinduer af typen FTO, dog undtagelsesvis GGL 9. stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. 8 stk. 9 Skorstenene må ikke fjernes, men skal fremstå filtsede og i hvid cement. Skorstenen kan afsluttes med betonkant, men må ikke overdækkes. Havemurerne mellem husene skal bevares, og overfladebehandles som husene. Udvendige døre skal fremstå som 1- og 2-fjøjede fyldningsdøre med snedkerprofiler magen til de oprindelige. Evt. isolering kan påsættes på bagsiden. Vinduer skal fremstå med sprosseopdeling, dog gerne med en enklere sprosseopdeling end den oprindelige. Vinduerne skal istandsættes ved genanvendelse af oprindelige lodposter og kramstykker. Hvor det er nødvendigt at isætte nye lodposter og karmstykker, bør de udføres med originalprofiler. Vinduerne skal ved isolering fremstå med koblede rammer. Den koblede ramme bør være sprosseløse. 0 Døre og vinduer skal fremstå med dækkende maling i farven portgrøn. 1 Sålbænke skal fremstå i zink. 2 Hvis der etableres et fællesantenneanlæg skal det opsættes, som vist på kortbilag 1. 3 Udvendige et-løbstrapper skal fremstå som støbte trapper pudset i almindelig grå cementmørtel. 4 Udhuse og garager skal opføres i murværk eller træbeklædning. Farver skal være enten hvid eller lysegrå. Tagene skal udformes som sadeltage med en hældning på min. 30 og skal dækkes med sort tagpap eller røde danske vingetegl. 8 - UBEBYGGEDE AREALER stk. 2 stk. 3 Hegning i skel skal etableres ved levende hegn, eller ved stakitter i en af Helsingør byråd godkendt udformning. Eksisterende granitstøttemure skal søges bevaret og vedligeholdt. Ved ændring skal det ske i vedtagen udformning. Ved udnyttelse af det ubebyggede trekantareal mellem Rosenstandsvej og Rosenkildevej til f.eks. legeplads, fælles affaldssortering, kompostering eller andre fælles formål skal udformning godken- 11

11 des af Helsingør byråd. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD d P.B.V. Knud Axelsen / Mogens Eeg SÅLEDES VEDTAGET I HENHOLD TIL 27 I LOV OM PLANLÆGNING HELSINGØR BYRÅD, d P.B.V Knud Axelsen / Mogens Eeg 12

12

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 3.26. for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.26. for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.26 for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Indhoids fortegnelse

Indhoids fortegnelse i Indhoids fortegnelse LOKALPLAN NR. 4.58 side Lokaiplanens offentlighedsperiode - 2 REDEGØRELSE i. Lokalplanens baggrund - 3 2. Lokalplanens forhold til anden planlægning - 4 3. Beskrivelse af lokaiplanen

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere