Røde Vejrmølleparken. Luftfoto Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 18.09.08 Side 1"

Transkript

1 Røde Vejrmølleparken Luftfoto Side 1

2 Røde Vejrmølleparken, 291 rækkehuse i Albertslund: Renovering af betonelementhuse fra 1967 til et rent CO2 neutralt byggeri. Renoveringen består i påmontering af nye højisolerede facade elementer samt montering af nye vindueselementer. Lofter efterisoleres og på taget monteres solprisme med solfangere, solceller samt ovenlys. En lille varmepumpe kombineret med et højeffektivt varmegenvindingsanlæg sørger for opvarmningen i stedet for den nuværende fjernvarme. Husene foreslås udvidet i stueetagen mod haven med forskellige former for tilbygning. Solprismet giver mulighed for ovenlys og dermed nye rumlige oplevelser og husenes generelle værdi vurderes til at stige væsentligt. Side 2

3 !"#$# % #&'(% 425&%,&'( $')*+,-'./0%1233./* [\7D]7D^ -?F%/+7(%^ 8"9:;$<%#=;%>!>9<=9>!"6>9=!< <>!>9>;# H*'KGF-*'*3*/,*+7% 8?+K*H2'0/&/F%)*-,*33*-%-*/*+*7 K&/0.*-H.'%)'&K*+%&%A'.F,%3*0%0*%/Q*%K&/0.*+-%&/0*+-&0*%1?+37%U*+K*0%25/T-%*/%A2+IF*'-*%?A% K&/0.*-?+*?'*,%2F%0*+3*0%3*+*%'Q-%,&'%+.33*/*%)?FK*07 A2+%?,%-1G+3*%320%-Q0V-2'7 U*+%*A,*+&-2'*+*-%-T%0*+%&%?',%WDD337 :2'A?/F*+*%32/,*+*-%5T%,?F*%A2+%-*'KA2+-Q/&/F%3*0%K?+3,%)+.F-K?/F%&%-233*+H?'KT+*,7 6*'.X%Y%2K*/'Q-%1?/%32/,*+*-%2K*+%,+?55*+.3%Y%2F-T%A2+%/?,.+'&F%K*/,&'?,&2/%L23%-233*+*/P7 B %/*.,+?',7 6*/,&'?,&2/%3*0%K?+3*F*/K&/0&/F%32/,*+*-%5T%'2A,%2K*+%,+?55*+.3%3*0%.0-.F/&/F%&%1I11*/%2F%)?0%2F% &/0)'G-/&/F%&%25H2'0-V%2F%-2K*+.37%$A,+G ,*/%32/,*+*-%5T%,?F7!"#$%&'"'&()*+#"&,-.-/, '4+.$%&&-(4"4(!+--!0&-' KL TL ZL T 6*0+7%!"#$%&$'!("))$%*+!,$- "'.&0'&(2030.-J! *<>4D<=:B;4QB:E<= < F XXab4KKTZ Side 3

4 YDERVÆGGE Facader efterisoleres med 250mm Rockwool som pudses forhave Nyt vindues / dørparti opholdsstue Facader efterisoleres med 250mm Rockwool som pudses. Der udføres udføres vandrette tapespor. ind entré spisestue udvidelse 22m2 udhus bryggers toilet køkken Vinduer lavernergi Vinduer lavernergi (u=0,9) rykkes ud i den nye facade og gøres større, således at det nuværende vindueshul bliver i flugt med de nye vinduers inderside karm. Derved opnås en forøgelse af vinduesarealet og dermed mere lys til rummene bagved. Side 4 REV RØDE VEJRMØLLE PARKEN BYGHERRE ARKITEKT - 2-etages rækkehus RUBOW ARKITEKTER A/S - - SAG: 877 FIL: plan.mcd MÅL: 1:100 INT: MSØ Plan af stueetage DATO: GODK.: JST SKT. ANNÆ PASSAGE F 1262 KØBENHAVN K DATO AR01 FAX TLF.:

5 YDERVÆGGE Nyt vindue gang soveværelse solfang ovenlys ovenlys solfang solfang solfang værelse Nye vinduespartier med fransk altan og lukkede felter bad værelse skabsrum REV RØDE VEJRMØLLE PARKEN BYGHERRE - 2-etages rækkehus - - SAG: 876 FIL: plan.mcd MÅL: 1:100 INT: MSØ Plan af 1.sal DATO: GODK.: JST DATO AR02 ARKITEKT RUBOW ARKITEKTER A/S SKT. ANNÆ PASSAGE F 1262 KØBENHAVN K FAX TLF.: Side 5

6 SNIT Solprisme med solfangere, solceller samt ovenlys. Nye spær danner markante udhæng REV RØDE VEJRMØLLE PARKEN BYGHERRE - 2-etages rækkehus - - SAG: 876 FIL: plan.mcd MÅL: 1:100 INT: MSØ Snit DATO: GODK.: JST DATO AR03 ARKITEKT RUBOW ARKITEKTER A/S SKT. ANNÆ PASSAGE F 1262 KØBENHAVN K FAX TLF.: Side 6

7 TAGFLADER Tagflader forøges ved udhæng, dels for at beskytte facader mod fugt og dels for at skærme mod syd-sol. Nye spær med markante udhæng til begge sider og belagt med tagpap. Solfangere monteres på tage for selvforsyning med varmt brugsvang i sommerhalvåret. Velux ovenlys kan monteres over trapperum også for naturlig ventilation (om sommeren). Solceller kan også monteres. Ventilation med varmegenvinding monteres på loft over trapperum med udsugning i køkken og bad og indblæsning i opholds- og soverum. Aftræksskorsten monteres på tag. Side 7

8 OVENLYS / SOLFANGERE Solceller kan også monteres. Ventilation med varmegenvinding monteres på loft over trapperum med udsugning i køkken og bad og indblæsning i opholds- og soverum. Aftræksskorsten monteres på tag. Side 8

9 INDGANGSFACADE I stueetagen etableres nyt vindue + dør fra stue (glas-) halvtag monteres over hoveddør eller i husets bredde På 1. sal etableres nyt vindue til soveværelse Forhave udbygges med træ (birk) + hæk (bøg) Skurtag beplantes med Sedum (grønt tag) Side 9

10 TILBYGNINGER HAVEFACADE KAN UD- BYGGES I STUEETAGEN på følgende måder (i overensstemmelse med oprindeligt projekt): 1.Pergola - evt glas overdækket i hele husets bredde 2.Ny højisoleret karnap +/- pergola 3.To nye højisolerede karnapper +/- pergola 4.To nye højisolerede karnapper + vinterhave 5.Gennemgående karnap ~ 22m2 nyt boligareal 1. SALS FACADE Tre vinduer blændes Franske døre med lav brystning i hvert rum Side 10

11 KALKULATION!"#$%&$'()"**$%+,(-$./%0102%3*4$(56*7.# 8"'#$ *9.:#$ ;%,*5 )9.:#$( $.8$#6<(;6 67) ;%,*5 =#>$.#;:%;6?*$(;.: )0 EFE22 6?--$*%>$#%:,>* 2/A 1 1 )0 DF222 EAF222 Denne kalkulation er udarbejdet i samarbejde med Ringsted Bygningsentreprise A/S. >;.#7$( E2 )0 EFE22 1CFG22 H$55$%I,J,#$(%)?#%8,>$ EA/G )0 0F222 DBFA22 6?--$* 2/A 02 E1 E1 )0 DF222 CAF222 4,# E 65- DF222 DF222 8,>$<,(5;$(%;%657$ D/E 0/D D ?>$##"( E E 65- E2F222 E2F222 <,(5;%;%657$%)?#%;.#:,.: 0/G 0/E ;.J*%6-9(;.: E 65- E0F222 E0F222 >;.#7$%EF6,*%)?#%;.#:,.: E/E 0 ;.J*%6-9(;.: E 65- BF222 BF222 <,(5;%E6,*%>9($*6$( 0/E E/0 D 65- E0F222 D1F222 EEDF222 Den her regnede pris er baseret på udførelse af eet stk. prøvehus. Der vil være betydelige besparelser ved at øge antallet. 5,: D22))% G/D E2 GD ) AF222 E1F222 E1F222?>$.*K6%L<(;6)$L 0 1/G ED/A )0 DF222 CEFC22 CEFC22 6-?(65$. E 65- MK::$<*,#6 =I?(7#6$$*;:$ 67) )?)6 EG1FEED ;%,*5%;.J*%)?)6!"#$%&' N;*4K:.;.:$( 00 )0 E2F F222 F Side 11

12 TOTALØKONOMI FOR ENERGIRENOVERING!"#$%&'&"()*(')"+"(,-."(",+-+,"()/,)*/(#%',)&-%)*/(#0,#.1,,"(-)-)./%-,.".1,,"%#"+)!02")3"4(50%%"6'(7"+)5"2) ] Side 12 ()*+,*-,. -/+01/ *)20+. 5/,7 WB (091*-5/.)29. 1*-5).1*+, JB D/+)29*)20+. 5/,.1*-5/8 3/+12+, )E);/, ZB &0-6/,-/). YB /+/ ,M/- [B (09U/99/- HB G*44/.W.VC IB G*44/.J.VC KB G*44/.[.VC! " # $ % & ' %+/-328 -*55/)*9. 4:;<5=>.?- A4-BC XW WPBPWX *+9E3C 2+49B./+/ )-09 A4-BC DE-,2.*F. /+/ ?-/). A4-BC DE-,2.*F. /+/ B./+/ )-09 A4-BC WYBPWX YHP WBPZY 9*+U/.2+49B. GM5G/. M,32F).AWPP. 4-BCC IJ [YBY[K YWBY[K WKJI [BPWY AJBXHY.2+49B. L*G2)*98 HN.*F. AGM+4).#.O. JPN. +2+3/- A4-BC WBPPX T* JBXK[ T* S*<+/T D/,.+/T. 6*9*+U/7. A?-C.VVVC H[ WH[BJWP WHIBJWP JBXPX [BZP[ WJBP[X \/T. A6*9*+U/. /F)/-.WK.?-C XK [ZBPXP [XBPXP IKP WB[IY JBKWY \/T. A6*9*+U/. /F)/-.WP.?-C KY /+/-328 -*55/. +]6]33/-2C [HBPPP YPBPPP WB[PK WBXPJ JBKKP \/T. A6*9*+U/. /F)/-.H.?-C HZ YYBYZH ZWBYZH JBJKH [BYI[ [BIPZ \/T. A6*9*+U/. /F)/-.W.?-C JJ A9*1/+/-328 P.A5/,.K. WHXBJH[ WIHBJH[ ZBWWI HB[PY WJBHXP \/T. A6*9*+U/. /F)/-.WP.?-C JJXBJH[ J[HBJH[ IBJXH KBYK[ WIBPWP \/T. A6*9*+U/. /F)/-.WP.?-C VC VVC $/-./-.2.6/-/3+2+3/-+/.244/.5/,-/3+/).[KZ.4-B<?-.1/,.9*1)/5G/-*)M-.FT/-+1*-5/B!"#$%&'( )$*+%,",$-&.-"&$/$-01#$-$0/1/0$-&2$3-(&$/$-01-$/42$-1/0&".&)53$&6$7-85%%$9"-:$/&#4%10#;00$-1$,&1&<%#$-,*%+/3( =$,"%7$-$3$&#$-$0/1/0$-&.1/3$*&1&>1%"0&'

13 TOTALØKONOMI FOR ENERGIRENOVERING (!"#$%&'()*%(+,+#'*-#".+/)(*((012+(3+.#41%%+-&#/+,(4+2($)1))+(5#&(6%7+#)$%8,2(9"448,+("'(:;<=>-#"'#&44+)? #+&%*$+#*,'$5"#$%&'(82&#7+.2+)(&5(087"G(6#/*)+/)+#H(IJ"#(2+#("'$K(+#($/*)$+#+)(+,(1/","4*(5"#(+)&7%+#*,'(82(5#&( -#*$"J+#$%&'(8251#)(&5(0*,'$)+2(AL',*,'$+,)#+-#*$+? M*%(+)(782'+)(5"#(+,(5"#$1'$7"%*'(/&,(51%'+,2+(4+#82'*5)+#()*%(+,+#'*)*%)&'("-$)*%%+$($"4(%*''+#(82("J+#(2+(4+#82'*5)+#( $"4(087"G(6#/*)+/)+#(I&#($/*)$+#+)N O? 3+,)*%&)*",(4+2(J&#4+'+,J*,2*,'(&5()L-+,(:P"3+,) ((QR?SSS(/#? Q? MT)I+2(&5(7L''+#*+) ((((R?SSS(/#? U? :/$)#&($*/#*,'(4"2("J+#)+4-+#&)8#+# ((((R?SSS(/#? V? D"%J&#4+()*%(J&#4)(J&,2 ((US?SSS(/#? R? D"%P+%%+#H(OHQ(/W-(XP&?(Y(4Z[ ( ((RS?SSS(/#?( OOR?SSS(/#? <+))+($/&%($K($8--%+#+$(4+2(2+)(782'+)H(2+#(+#("-$)*%%+)(&5(087"G(6#/*)+/)+#N O? ;2J+,2*'(*$"%+#*,' (ORS?\SS(/#? Q? D"//+%*$"%+#*,' (((]R?YRS(/#? U? ^L)()&'(4+2(USS(44(*$"%+#*,'(X(I+#(/8,,+(+)&7%+#*,'(&5(+) (QUQ?RSS(/#? '#1,)()&'(4+2(USS(44(*$"%+#*,'(4K$/+(JT#+(+)(&%)+#,&)*J([ V? =#*$4+(_(EJ+,%L$ (((\Q?SSS(/#? R? 3*,28+# ( (OOU?SSS(/#?( (]UV?SRS(/#? `+#)*%(/&,(%T''+$(2+(51#,TJ,)+(+/$)#&(+,+#'*%1$,*,'+#N( ((OOR?SSS(/#? D&4)(7#8'+#(*,$)&%%&)*",(5"#(5.+#,J&#4+ ( ((((OR?SSS(/#?( ((\]V?SRS(/#? AL''+-%&2$(82'*5) (OSS?SSS(/#? ;5"#82$+)+(82'*5)+# ( (((RS?SSS(/#?( (aov?srs(/#? =#".+/)+#*,'H()*%$L,H()+',*,'+#("'( "4/"$),*,'+#(XORb[ ( (OU\?OSY(/#?( ( O?SRO?ORY(/#? D)&,2&#2(#+,"J+#*,'N O?(!"#7+2#*,'+#(&5(/%*4&$/T#4(4+2(+/$)#&(ORSS(44(*$"%+#*,'(-K( )&'+($&4)(7#8'(&5(+,+#'*>J*,28+#($J&#+,2+()*%(A0SYN (OYV?ORS(/#? Q?(!.+#,J&#4+(*,$)&%%&)*",N ( (((OR?SSS(/#?( (Oaa?ORS(/#? ;5"#82$+)+(82'*5)+#(XOSb[ (((QU?YaY(/#? =#".+/)+#*,'((XOSb[ ( (((QU?YaY(/#( (QV]?aV](/#? AL''+-%&2$(82'*5)+# ((( (OSS?SSS(/#?( (VUU?]YU(/#? DK(I&#(J*N!"#$%&'$()#*+,&,-.+,&"*./,0+-"1-$1,$#"(2#$&"% 3/453/356,*$/ 7#$8$-,+$9**#0,0+-"1-$1,$#"(2#$&"%,,,,:;</=;<,*$/,, A(B0,,,,3?</45:,*$/,, D#1,$#-.&0#$&"%#",*-",B-",8($#0+&..#,0&%,-+,EFG#",HI8($"I#.0#,J-"B-$*,0+K$,8($,$#-.&0#$&"%#",-8,8($0L%0MF0#+,(%,1#$2#1,.L8+#$,B(B0#",-8/,C,1#",8($G&"1#.0#,*-",19**#0,544/444,*$/,-8,N.G#$+0.F"1,E(BBF"#,8/#*0/,0(B,#+,+&.0*F1,+&.,EFG#", HI8($"I#.0#,J-"B-$*/,O%,1#$,#$,344/444,*$/,8$-,!PJQR'$(%$-BB#+S,0(B,(%0K,*-",+&.8L$#0,1&$#*+#,+&.,EFG#"/ Q#1#$,D#)0&%,Q#1#$0#"S U#"#$%&- <+))+(/&,(,8($&44+,%*',+$(4+2(82'*5)+,()*%(+,($)&,2&#2(#+,"J+#*,'($"4(*51%'+(ABC>DEF( 7+#+',*,'+#,+(/"$)+#N(OYV?ORS(/#?N Side 13

14 ENERGIBEREGNING FOR RØDE VEJRMØLLEPARKEN Side 14

15 ENERGIBEREGNING FOR RØDE VEJRMØLLEPARKEN Side 15

16 ENERGIBEREGNING FOR RØDE VEJRMØLLEPARKEN

17 ENERGIBEREGNING FOR RØDE VEJRMØLLEPARKEN Side 17

18 ENERGIBEREGNING FOR RØDE VEJRMØLLEPARKEN Side 18

19 ENERGIBEREGNING FOR RØDE VEJRMØLLEPARKEN Side 19

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys & indeklimarenovering Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv.

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Randrupvej 33 2610 Rødovre Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. december 2014 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Selskab 2. Afd. 21 Fjordparken 6 9370 Hals Bygningernes energimærke: Gyldig fra 25. november 2013 Til den 25. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skolevej 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2014 Til den 31. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 1+2 Kingosvej 11 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 01-43 Tingbjerg I Tingbjerg Ås 1 2700 Brønshøj ernes energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 1+2 Kingosvej 11 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport og Toldbodgade 26DEF, Silkeborg Skolegade 47A 8600 Silkeborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den

Læs mere

fjordvænget energirenovering totalenergianalyse 12.10-2012

fjordvænget energirenovering totalenergianalyse 12.10-2012 energirenovering total 12.1-212 disposition // energistrategi/ 3 kontekst/ 5 arkitektur & formgivning/ 8 energikoncept/ 11 bygningstiltag/ 14 konstruktioner/ 17 år 1/ 16 middeltal 3 år/ 17 opsumering/

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6065 - Händelsvej Stubmøllevej 23 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 2012 Til den 30. oktober

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gentoftegade 55+55A Gentoftegade 55 2820 Gentofte ens energimærke: Gyldig fra 10. april 2014 Til den 10. april 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søhøj Park 8 3650 Ølstykke Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. april 2014 Til den 29. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2

Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2 skødstrup Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2 Construction A/S Construction A/S velkommen til lauritshøj Skødstrup Lauritshøj INDHOLD Beskrivelse af grundene > > > 2 placering på grund > > > 4 projektets

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holmparken 42 7400 Herning Bygningernes energimærke: Gyldig fra 30. december 2014 Til den 30. december 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6,00 m³ koldt brugsvand. -1 kwh el 260 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6,00 m³ koldt brugsvand. -1 kwh el 260 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Skejbygårdsvej 48 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-814585-001 Energikonsulent: Tina Jeppesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10-2 familiehuse Elsdyrvej 4 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

Brohuset. 123 boliger i Ørestad City

Brohuset. 123 boliger i Ørestad City Brohuset 123 boliger i Ørestad City 1 C.F. Møllers Allé 2 Bella Center Center Boulevard Horisonten Brohuset Det Flexible Hus VM Husene Hvf. Elme Ørestadshuset Ørestad City Bypark Copenhagen Golf Park Sejlhuset

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Cedervænget Cedervænget 35 2830 Virum Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. januar 2014 Til den 15. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 3+4 Kingosvej 65 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

trinhuset Lys lys by udsigt hav

trinhuset Lys lys by udsigt hav trinhuset Lys Panoramavinduer, store altaner og højt til loftet er den kombination, som giver Strandlodden mere lys at prale af, end den gennemsnitlige bolig. lys by udsigt hav 02 et hus med udsigter Et

Læs mere

RADIO RÆKKERNE. -rækkehuse midt i københavn

RADIO RÆKKERNE. -rækkehuse midt i københavn RADIO RÆKKERNE -rækkehuse midt i københavn // FILOSOFIEN BAG // En nyfortolkning af Kartoffelrækkerne Radiorækkerne er en moderne fortolkning af de engelske Townhouses. Vi kender dem i forvejen fra de

Læs mere