DMG-Nyhedsbrev nr. 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMG-Nyhedsbrev nr. 10"

Transkript

1 November 2011 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R DMG-Nyhedsbrev nr. 10 DMG-2011 Nordisk møde Patologi Kirurgi Onkologi Igangværende ph.d.-studier DMG 2011 Formand: Krzysztof Drzewiecki, Plastikkirurgisk Afdelingen, Rigshospitalet, Næstformand: Lars Bastholt, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Intet bidrag modtaget. Nordisk møde Lars Bastholt, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Der har i mange år været tradition for at afholde et nordisk melanommøde hvert 2. år. Det seneste møde blev afholdt i september i Malmø med detagelse af melanominteresserede læger og forskere for såvel klinisk som præklinisk. Det primære formål med mødet er en præsentation af igangværende forskning og igennem dette skabe kontakt på tværs af landegrænserne for at motivere for nordisk samarbejde omkring melanompatienterne. Gruppen har fra starten haft sin basis i vores samarbejde omkring adjuverende behandling af højrisiko melanompatienter med interferon i en klinisk kontrolleret undersøgelse. Ved mødet i Malmø blev det besluttet at intensivere det nordiske samarbejde og en arbejdsgruppe blev nedsat mhp. at udarbejde oplæg til struktur for den Nordiske Melanom Gruppe. Danmark er i denne gruppe repræsenteret ved Lisbeth Hölmich, plastikkirurg på Herlev Sygehus og Henrik Schmidt, onkolog i Aarhus. Næste møde i Den Nordiske Gruppe afholdes i 2012 i Norge og det er planen, at Danmark skal afholde mødet i DMG-Nyhedsbrev nr. 10 1

2 PATOLOGI BRAF-analyser Nina Hastrup, Patologisk Afdeling, Rigshospitalet, Da der nu er mulighed for at behandle patienter med dissemineret malignt melanom med BRAF-hæmmere, er det nødvendigt, at undersøgelse for mutationer i BRAF kan foregå på landets patologiafdelinger. De tre metoder, som hyppigst anvendes til mutationsanalyser, er: Sanger sekventering, pyrosekventering og realtime PCR assays (såkaldte TaqMan assays). Sangersekventering: Klassisk direkte sekventeringsmetode, robust og afprøvet gennem mange år. Styrken er, at den giver sekvensinformation på bp, men svagheden er, at der kræves min. 50% tumorceller i prøverne for at være sikker på at kunne detektere mutationer. Pyrosekventering: Kemien er anderledes end for Sanger sekventering, men grundprincippet det samme. Styrken er, at der kræves mindre antal tumorceller i prøven (ca. 10%), men man kan ikke sekventere længere fragmenter som ved Sanger. TaqMan assays: Real-time PCR assays, hvor der laves probe for hver mutation (på DNA niveau), som ønskes analyseret. Metoden kræver få tumorceller i prøven (1-5%), men der kræves et assay for hver mutation, som ønskes analyseret. BRAF mutationer findes hos ca. 50% af melanompatienterne. I malignt melanom er den mest almindelige mutation BRAF-V600E, mens mutationen BRAF-V600K er mindre hyppig (ca. 5% af de muterede tilfælde). De nuværende BRAF-hæmmere virker hos patienter med begge mutationer. Behandlingstilbud med BRAF-hæmmere gives nu til patienter med sygdomsspredning. Mutationsanalysen foretages således oftest på metastatisk væv (i sjældne tilfælde, hvis der ikke er tilstrækkeligt væv, på primær tumor). Der er ikke i øjeblikket indikation for at lave mutationsanalyse på alle primære tumorer. Svartiden er 7-10 dage. Mitoser Nina Hastrup, Patologisk Afdeling, Rigshospitalet, I AJCC s stadieinddeling af malignt melanom fra 2009 indgår mitoseantal som en væsentlig faktor. Når den reviderede udgave af DMG s vejledning foreligger i 2012, kommer antal mitoser pr. mm² til at indgå. Mitoserne skal tælles i den dermale tumorkomponent, hvor man finder hot spot med de fleste mitoser, og med udgangspunkt i dette tæller mitoser i et tumorområde målende 1 mm². Hvis den dermale tumorkomponent er mindre end 1 mm², tælles på dette område i et snit. Antallet opgøres som 0 versus 1 eller derover. KIRURGI MINI-TUB Dorte Gad, Plastikkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, MINI-TUB registreringsstudie er et studie, der udgår fra EORTC, og er et tilbud til patienter med malignt melanom, der har minimal tumorbyrde i deres sentinelle lymfeknuder. Inklusionskriterierne er, at der skal være foretaget komplet resektion af patientens primære kutane maligne melanom, samt at deres største metastase i de sentinelle lymfeknuder har en maksimal diameter på 0,1 mm. Hvis metastasen er lokaliseret subkapsulært i lymfeknuden, må den dog være op til 0,4 mm i diameter. Siden indførelsen af sentinel lymfeknudebiopsi i 1998 har alle patienter med metastaser i de sentinelle lymfeknuder fået tilbudt rømning af den pågældende lymfeknudestation uanset metastasens størrelse. Undersøgelser har vist, at en del patienter herved overbehandles dvs. påføres en unødvendig morbiditet, uden at der er overlevelses gevinst. Rationalet bag MINI-TUB studiet er at bekræfte, at patienter med minimal tumorbyrde i de sentinelle lymfeknuder prognostisk kan sidestilles med patienter, der ingen metastaser har, og hermed spare dem for en unødvendig operation. De udvalgte patienter, der efter information vælger at indgå i protokollen, vil blive fulgt med vanlige kontroller i henhold til DMG, der vil blot blive suppleret med ultralydsscanning af lymfeknudestationen ved kontrollerne og taget en blodprøve en gang årligt. Indtil videre er det kun Region Syddanmark, der deltager i studiet og koordinerende afdelinger er Plastikkirurgisk Afdeling Z og Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital. DMG-Nyhedsbrev nr. 10 2

3 Resektion af malignt melanom, 2 vs 4 cms resektionsafstand, nordisk studie Krzysztof Drzewiecki, Plastikkirurgisk Afdelingen, Rigshospitalet, Intet bidrag modtaget. Hyperterm regional perfusion (HRP) Grethe Schmidt, Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet, Intet bidrag modtaget. Adjuverende behandling Lars Bastholt, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Patienter, der er opereret for stadium III malignt melanom, har en høj risiko for at få recidiv af deres melanom sygdom efter operation. Der findes ikke cytotoksisk kemoterapi, vaccine eller biologisk terapi, der har vist sig at have effekt i form af forbedret overlevelse sammenlignet med observation efter det operative indgreb. En netop publiceret meta-analyse inkluderede 14 randomiserede kliniske studier (RCT), publiceret mellem 1990 og 2008, involverende 8122 patienter af disse patienter blev randomiseret til behandling med interferon (IFN). I 12 af de 14 trials blev IFN sammenlignet med observation. Behandling med IFN var forbundet med en statistisk signifikant forlængelse af recidivfri overlevelse (HR for recidiv = 0,82, 95% CI = 0,77 0,87; P <.001) og forbedret overlevelse (HR for død = 0,89, 95% CI = 0,83 0,96; P =.002). En optimal dosis og behandlingsvarighed kunne ikke identificeres ved subgruppe analyse. Fundene i denne meta-analyse bekræfter en analyse baseret på individuelle patientdata, præsenteret på ASCO i I 2011 publicerede den Nordiske Melanom Gruppe et randomiseret kliniske studie, der ligeledes påviser den signifikant forlængede recidivfri overlevelse, men uden signifikant forlænget overlevelse. FDA har med udgangspunkt i EORTCs undersøgelse i 2011 godkendt PEG-Introna til adjuverende behandling af malignt melanom. I det nordiske studie blev den mediane recidivfri overlevelse forlænget fra 23,2 måneder til 28,6 måneder (2 års behandling) og til 37,8 måneder (1 års behandling). Ved den nyligt offentliggjorte FDA godkendelse af PEG-Introna anføres en forlængelse fra 25,5 måneder til 34,8 måneder. I de Nordiske lande har der hidtil været konsensus om, at en forlængelse af den recidivfri overlevelse uden overlevelsesgevinst ikke alene skulle medføre, at en relativ bivirkningstung behandling blev tilbudt som standard. Aktuelt er der ikke noget standard behandlingstilbud som adjuverende medicinsk behandling til patienter opereret for malignt melanom med høj risiko for recidiv. Behandling af denne patientgruppe bør, indtil der foreligger en eventuel godkendelse fra EMA vedrørende brug PEG-Introna jævnfør godkendelsen fra FDA, udelukkende foregå inden for rammerne af videnskabelige undersøgelser. I forbindelse med FDA s godkendelse af PEG-Introna, blev der stillet krav om, at EORTC skulle iværksætte en videnskabelig undersøgelse af interferons værdi hos patienter med ulceration i det primære melanom uden samtidige lymfeknudemetastaser. Denne protokol forventes aktiveret med dansk deltagelse primo Medicinsk behandling af metastatisk melanom Henrik Schmidt, Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Lars Bastholt, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Den medicinske behandling af metastatisk sygdom foregår på de onkologiske afdelinger i henholdsvis Aarhus, Odense og Herlev. Der er særligt de seneste 2 år sket store fremskridt i behandlingen af metastatisk sygdom, som vil komme til at påvirke valget af behandling fremover. Vi har i Danmark siden 1994 anvendt behandling med cytokinerne interleukin-2 og interferon som basisbehandling i en række protokoller; senest som første linje behandling med intravenøs højdosis interleukin-2 og pegyleret interferon. Denne behandling giver klinisk respons hos 15-20% af patienter og langtidsoverlevelse og helbredelse hos ca. en tredjedel af disse respondere. Indenfor de seneste 2 år er der publiceret to fase III undersøgelser med ipilimumab, et immunmodulerende antistof, som har vist en effekt på overlevelsen og langtidsoverlevelse hos 15-20% af de behandlede patienterne. Denne behandling er nu godkendt til brug i Danmark til 2. linje behandling af metastatisk melanom. DMG-Nyhedsbrev nr. 10 3

4 Mutation i BRAF genet er hyppigt forekommende i melanomer stammende fra huden, hvor mutationen er til stede i halvdelen af tilfældene. Vemurafenib er en inhibitor af den muterede BRAF-kinase og har i et nyligt publiceret fase III studie vist en effekt på overlevelsen sammenlignet med patienter behandlet med dacarbazine. Omkring 50% af patienterne responderer på vemurafenib behandling, men effekten på langtidsoverlevelse og helbredelse er endnu ikke kendt. Denne behandling er godkendt af FDA og afventer godkendelse i Europa og Danmark. Aktuelt tilbydes den i en fase IV protokol, indtil der foreligger en godkendelse eller protokollen lukker. Afdelingerne i Danmark deltager i øvrigt i videnskabelige protokoller, som skønnes at kunne forbedre patient behandlingen og disse kan tilbydes i stedet for de nedenfor nævnte behandlinger. Dette afgøres af Onkologiudvalget i Dansk Melanom Gruppe. Vemurafenib/Zelboraf Den største nyhed ved årets ASCO var de ventede data fra fase III studiet med BRAF-hæmmeren vemurafenib (PLX-4032). I studiet indgik på et år (januar til december 2010) 675 tidligere ubehandlede patienter med metastatisk malignt melanom positiv for BRAF V600E mutation. Som tidligere omtalt blokerer PLX-4032 den signalvejs-aktiverende BRAF V600E mutation, der findes i 50% af cutane maligne melanomer. Patienterne blev randomiseret til behandling med enten vemurafenib eller dacarbazin. Resultater fra studiet viste, at 48% af patienterne havde respons på behandling med vemurafenib mod kun 5% med dacarbazin. Opfølgningstiden er selvsagt kort på dette nyligt afsluttede studie - opfølgningsresultater svarende til seks måneder viste, at 84% af de vemurafenib-behandlede patienter forsat var i live mod 64% i dacarbazin-gruppen. Vemurafenib gives som daglig tabletbehandling, og effekten synes generelt at sætte hurtigt ind typisk indenfor få uger. Hvordan effekten vil holde sig over længere tid vides selvsagt ikke endnu, så det bliver meget spændende at følge, hvordan det kommer til at gå med disse patienter. Ligesom i de tidligere studier viste dette fase III studie, at en væsentlig bivirkning til vemurafenib er ca. 25 % risiko for at udvikle højt differentierede spinocellulære hudkarcinomer oftest af typen keratoakantomer. Disse skal fjernes, hvilket betyder, at patienter i vemurafenib-behandling skal have foretaget hyppig hudkontrol. Vemurafenib er nu godkendt som standardbehandling til malignt melanom i USA og under godkendelse i Europa. For at sikre patienterne adgang til behandlingen har vi i Aarhus, Odense og Herlev etableret et Expanded Access Study, der åbnes i oktober Behandlingen kan både gives som 1. linje og senere i behandlingsforløbet. Kombinationsbehandling med peptidvaccine og temodal kemoterapi til patienter med dissemineret malignt melanom patienter. Et klinisk fase II forsøg. EudraCT nr Trine Zeeberg Iversen, CCIT & Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, Nyt kræftvaccineforsøg hvor en peptidvaccine i kombination med temodal kemoterapi (standardbehandling) afprøves, forventet opstart er pr. januar Peptidvaccinen er sammensat af IDO+Survivin peptidmix + adjuvansen Montanide, og konkomitant hermed anvendes Imiquimod (Aldara) samt G-CSF (Neulasta). Inklusionskriterier er patienter med metastatisk malignt melanom, der er egnede til temodal behandling efter gældende retningslinier, og som samtidig udtrykker vævstypen HLA-A2 positiv. Behandlingen forgår ambulant på Onkologisk Afdeling på Herlev i et samarbejde med CCIT, patienter kan henvises hertil. T-celle baseret immunterapi. Et klinisk fase 1 forsøg (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT ) Eva Ellebæk, CCIT & Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, På Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, er et fase I forsøg med T-celle terapi åbent for inklusion af patienter med dissemineret malignt melanom. T-celle baseret immunterapi bygger på genaktivering og opformering af cytotoksiske T-celler, der udvindes fra autologt tumorvæv. Forud for infusionen af de opformerede T-celler behandles patienten med en uges lymfocytdepleterende kemoterapi og der efterbehandles med en serie høj-dosis interleukin-2. Behandling og indlæggelse varer i alt ca. 3 uger, og der gives kun én behandling. DMG-Nyhedsbrev nr. 10 4

5 Formålet med dette forsøg er primært at evaluere toksicitet og sekundært at se på det immunologiske og kliniske respons. Status Det er planlagt, at 14 patienter skal inkluderes i protokollen. Vi har behandlet i alt 7 patienter og aktuelt er 6 patienter blevet evalueret. Kliniske resultater viser, at 2 patienter progredierede umiddelbart efter behandlingen, 2 patienter havde stabil sygdom i ca. 5 måneder og 2 patienter har komplet respons i hhv. 2 år efter behandlingen og 2 måneder efter behandlingen. Karakterisering af CD4/CD8 lymfocytter ved dissemineret malignt melanom Trine Zeeberg Iversen, CCIT & Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, Fra har i alt 15 patienter med dissemineret malignt melanom behandlet med temodal (temozolamid) kemoterapi, deltaget i et blodprøveprojekt (H-A ). Projektet er et samarbejde mellem Onkologisk Afdeling på Herlev og Odense Universitetshospital med Center for Cancer Immun Terapi (CCIT) og har til formål at karakterisere CD4+CD8 t-lymfocytter. Patienterne har fået taget blodprøver før behandlingsstart samt efter 1. og 2. serie kemoterapi. Flowcytometriske undersøgelser af mononukleære celler fra patienternes perifere blod har bekræftet, at temodal signifikant reducerer antallet af regulatoriske t-celler samt CD4 t-celler. Aktuelt foretages supplerende analyser i projektet til karakterisering af specifikke hukommelses t-celler. Fra december 2010 opstartedes et tilsvarende blodprøveprojekt (H ) i et samarbejde mellem Onkologisk Afdeling i Aarhus, Odense Universitetshospital og Herlev med CCIT. Der indsamles blodprøver før, samt undervejs i behandlingsforløbet på metastatisk melanompatienter, der er i behandling med 1.linje højdosis IL2-IFN behandling. Flowcytometriske analyser udføres til undersøgelse af immunologiske markører samt niveauet af CD4+CD8 t- lymfocytter. Metastaserende okulært malignt melanom Niels Gyldenkerne, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Der forekommer ca. 55 nye tilfælde af okulært malignt melanom om året i Danmark. Omkring halvdelen af disse vil metastasere, oftest i form af levermetastaser. Utallige behandlingsregimer har været forsøgt, specielt med kemoterapi og immunterapi, men resultaterne har været nedslående. Der er dog fortsat en række fase II forsøg i især USA, hvor især kemoterapi og tyrosin kinase hæmmere undersøges. I 2009 viste resultater fra et compassionate use program for 13 patienter med metastaserende okulært malignt melanom, klinisk effekt af cytotoksisk T- lymfocyt antigen-4 (CTLA-4) antistof, ipilimumab. Ipilimumab har været tilgængeligt i et Expanded Access Program i Europa frem til august 2011 for alle former for dissemineret malignt melanom, herunder okulært malignt melanom. Der er netop oprettet en web-baseret database, som vi forventer alle patienter behandlet i Europa med ipilimumab bliver indtastet i. Herved får vi mulighed for at vurdere, om ipilimumab kan have en effekt, der efterfølgende kan vurderes i en videnskabelig undersøgelse. IL-6 som prognostisk og prædiktiv biomarkør hos patienter med malignt melanom Lise Højberg, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Baggrund Interleukin 6 (IL-6) er et immunmodulerende cytokin, der produceres af både normale celler (bl.a. makrofager, lymfocytter, fibroblaster og endotelceller) og cancerceller. I normale celler stimuleres produktionen af IL-6 bl.a. af tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) og interleukin-1. IL-6 har mange biologiske funktioner og påvirker stort set alle organsystemer. En vigtig funktion er stimulation og udvikling af T- og B-lymfocytter. IL-6 har også en central rolle i reguleringen af produktionen af akut fase reaktanter i leveren, samt ved feber. Ved sygdomme med kronisk inflammation, ses ofte kakeksi og tab af muskelmasse, IL-6 er involveret i disse processer. Serum koncentrationen af IL-6 er forhøjet ved forskellige cancerformer, og er en uafhængig prognostisk biomarkør i hoved-halscancer og prostatacancer. Materialer og metoder Projektet er opdelt i 2 delprojekter patienter med malignt melanom stadie IIB-III (lokal og lokoregional sygdom) blev randomiseret til observation uden behandling eller behandling med adjuverende interferon i henholdsvis 1 eller 2 år. Serumprøver og primære biopsier vil blive analyseret for IL-6. DMG-Nyhedsbrev nr. 10 5

6 patienter med malignt melanom stadie IV (metastatisk sygdom) der tidligere er behandlet med interferon og IL-2. Serumprøver og biopsier vil blive analyseret for IL-6. Formålet med projektet At undersøge om IL-6 er uafhængig prognostisk biomarkør hos patienter med malignt melanom. At undersøge om IL-6 er prædiktiv biomarkør for effekten af adjuverende interferon og for effekten af interferon kombineret med IL-2, hos patienter med malignt melanom. Perspektiver Hvis IL-6 er prognostisk og prædiktiv biomarkør hos patienter med malignt melanom, kan studiet potentielt føre til en bedre udvælgelse af de patienter, der vil have den bedste effekt af behandlingen. Evaluering af dendritiske celler transfekteret med survivin, htert og p53 mrna som behandling til patienter med metastatisk cancer mammae eller malignt melanom. Et klinisk fase I forsøg (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT ) Lotte Engell-Nørregaard, CCIT & Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, Opstartet efteråret 2009 (H-A , ). Vaccination med autologe dendritceller (DC) transfekteret med survivin, htert og p53. Som adjuvans benyttes cyklofosfamid. Behandlingen er rettet mod patientens immunforsvar, der forsøges aktiveret til en specifik reaktion mod kræftcellerne. Forsøgets primære formål er at evaluere det behandlingsinducerede immunrespons og toksicitet af dendritcellevaccinen, samt dendritcellevaccinen i kombination med cyclophosphamid. Forsøgets sekundære formål er at undersøge det kliniske tumorrespons, samt varigheden af tumor- og immunrespons, endvidere vil ændringer i antallet af regulatoriske T-celler blive analyseret. Studiet bliver udført på Herlev Hospital. Patienter kan henvises fra andre hospitaler i Danmark. Status 27 patienter er inkluderet, heraf er 15 patienter evaluerbare og 2 er stadig i behandling. I alt 25 evaluerbare patienter inkluderes. Elektrokemoterapi som lindrende behandling af hjernemetastaser Mette Linnert, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, Julie Gehl, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, På Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, er et fase I forsøg med elektrokemoterapi i øjeblikket åben for inklusion af patienter med hjernemetastaser fra cancer af enhver histologi, inklusive malignt melanom. Væsentligste inklusionskriterium er, at patienterne har modtaget enhver mulig standardbehandling, men fortsat har et behandlingsbehov. Patienterne skal have PS 2 og må gerne have multiple hjernemetastaser. Elektrokemoterapi er en behandling, hvor man ved hjælp af elektriske pulse øger optagelsen af kemoterapi i cancerceller. Effektiviteten af et kemoterapeutikum som bleomycin øges flere hundrede gange på denne måde. Begrænsningen ligger i, at der skal placeres elektroder (nåle) i tumorerne, og man har derfor indtil nu kun haft mulighed for at behandle tumorer i eller tæt på huden. Til dette projekt er der udviklet et særligt elektrodeudstyr til at behandle i hjernevæv. Erfaring med behandling af kutane tumorer viser, at elektrokemoterapi virker på al slags kræft og kan gives som en kortvarig éngangsbehandling med god effekt, også selvom der tidligere er udført strålebehandling i området. Det er første gang i verden, at behandling med elektrokemoterapi udføres i hjernen på mennesker, hvorfor der bliver behandlet én hjernemetastase én gang med elektrokemoterapi, og derefter vil resten af forsøget bestå af opfølgning. Hvis behandlingen har haft effekt, vil der dog være mulighed for at behandle endnu én hjernemetastase. Behandlingen vil foregå under indlæggelse og i fuld anæstesi på Neurokirurgisk Klinik på Rigshospitalet, mens inklusion og opfølgning af patienterne sker på Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital. Kemoterapi (bleomycin) gives intravenøst til de første 6 patienter og herefter desuden i stigende dosis som direkte indsprøjtning i hjernemetastasen (intratumoralt). Gennem et lille borehul i kraniet guides elektrode udstyret via en stereotaktisk ramme ned i hjernen under CT monitorering. De kirurgiske procedurer og håndtering af elektrodeudstyret i hjernen foretages af en erfaren neurokirurg, mens administration af kemoterapi og styring af de elektriske pulse udføres af en onkologisk læge. Det primære formål med dette forsøg er at undersøge sikkerheden ved behandling af hjernemetastaser med elektrokemoterapi ved at følge patienterne tæt og registrere bivirkninger (CTCAE) og funktionsniveau (Barthel Indeks). Det sekundære formål er at undersøge effekten af behandlingen med MR-scanning af hjernen. Det planlægges at behandle højst 18 patienter på 4 dosisniveauer i undersøgelsen. Patienterne følges ugentligt den første måned, herefter med stigende tidsinterval i op til 6 måneder, dvs. 10 planlagte kontrolbesøg. DMG-Nyhedsbrev nr. 10 6

7 Ved behov for yderligere information kontaktes læge og ph.d.-studerende Mette Linnert (tlf ) eller se +Kraeftforskning/Elektrokemoterapi/Til+patienter/ Karakterisering af undergrupper af innate immun celler ved ulcereret melanom Marie Louise Bønnelykke-Behrndtz, Plastikkirurgisk Afdeling Z, Aarhus Universitetshospital, Ulceration er en af de stærkeste negative prognostiske faktorer ved primære melanomer. Det er derfor overraskende, at patienter med ulcererede melanomer ser ud til at have en bedre effekt af behandling med interferon-alfa. Dette er på nuværende tidspunkt vist i meta-analyser og et prospektivt studie i EORTC-regi er planlagt for at verificere dette. Hvorfor nogle melanomer ulcererer og baggrunden for den mulige behandlingseffekt for netop denne patientgruppe er ikke kendt. Det er vores hypoteser at: 1. involvering af det innate immun system spiller en væsentlig rolle sammen med 2. strukturelle mekanismer og 3. faktorer omkring proliferation og hypoksi. Ved immunohistokemiske undersøgelser estimeres 1. tumor associerede makrofager (TAM) og tumor associerede neutrofile granulocytter (TAN) 2. matrix protein (CCN3) og matrixproteaser (MMP 2, 8 og 9) og 3. markører for proliferation (Ki76) og hypoksi (HIF-1). Faktorerne estimeres for ulcererede melanomer og sammenholdes med en gruppe af ikke ulcererede melanomer og ikke maligne hudsår. Studiets endepunkter er sygdomsfri periode og melanomrelateret død. Det er vores hypotese, at en karakterisering af det lokale innate immunrespons og de ovenfornævnte faktorer vil kunne bidrage med vigtig prognostisk information og eventuel give grundlag for nye behandlingsmål for patienter med melanom. Melanom: Præ- og postdiagnostiske behandlinger, komorbiditet og overlevelse Anne Fia Grann, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Formål 1. At undersøge betydningen af komorbiditet på stadie, lokalisation og overlevelse ved melanompatienter 2. At undersøge om immunsuppresive tilstande på diagnosetidspunktet har betydning for prognosen; recidivrate og mortalitet 3. At undersøge om anvendelse af statiner forbedrer overlevelsen ved melanompatienter Metode Alle tre studier er registerbaserede kohortestudier. Data vil blive indsamlet fra Dansk Melanom Gruppes Database, CPR-registret, Cancerregistret, Landspatientregistret, Dødsårsagsregistret samt Danmarks Statistik. I første studie vil vi evaluere associationen mellem komorbide sygdomme og melanom på mortalitetsraten 5 år efter melanomdiagnosen. I andet studie vil vi sammenligne recidivrater og overlevelse ved melanompatienter med og uden immunosuppressiv sygdom. I studie 3 vil vi undersøge om brug af statiner øger recidivfri overlevelse ved melanompatienter ved at udregne mortalitets- og recidivrater for forskellige kategorier af statin eksponering. Perspektiver Dette studie vil bidrage med vigtig viden om medicinske behandlinger (immunosuppressiv og statiner) og komorbiditet, og hvordan disse påvirker prognosen for melanompatienter. Immunhistokemiske dobbeltfarvninger til histopatologisk diagnosticering og prognosticering af malignt melanom Patricia Switten Nielsen, Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital, Ved histopatologisk diagnostik er Ki67 og HMB45 to immunhistokemiske markører, der potentielt kan anvendes til at differentiere benigne naevi (BN) og maligne melanomer (MM). Sædvanligvis er antallet af Ki67-positive melanocytter langt højere ved MM end ved BN. Samtidig er Ki67-positive celler fordelt over hele læsionen ved MM, mens de er lokaliseret opadtil i BN. HMB45 er i lighed oftest kun positiv superficielt i BN, men også positiv i dybden af MM. Bestemmelse af celleproliferationsrate samt analyse af placeringen og fordelingen af Ki67- og HMB45- positive celler kan derfor vise sig at være et vigtigt diagnostisk værktøj. Når Ki67 og HMB45 ikke har revolutioneret DMG-Nyhedsbrev nr. 10 7

8 diagnostikken af MM, kan det skyldes, at der i mange MM og BN ses et fremtrædende inflammatorisk infiltrat. Det vanskeliggør analyse af placeringen og fordelingen af immun-positive celler, og Ki67-positive melanocytter kan ikke med sikkerhed skelnes fra Ki67-positive inflammatoriske celler. Vi mener, at immunhistokemiske dobbeltfarvninger (IHDF) kan afhjælpe problemet. Vi vil gerne undersøge, hvorvidt IHDF for Ki67/MelanA og HMB45/MiTF til analyse af celleproliferationsrate og farvemønster, kan anvendes som et effektivt og mere objektivt diagnostisk værktøj ved MM. På 75 BN samt 50 MM foretages IHDF for Ki67/MelanA og HMB45/MiTF. Forekomsten af dobbeltfarvede celler i dybden af læsionen registreres, og fraktionen af dobbeltfarvede celler bestemmes for hele læsionen, ved invasionsfronten og i hotspots. En diagnostisk algoritme udvikles og testes på et konsekutivt materiale; her vil ca. 80 MM og 250 BN indgå. Fraktionen af Ki67-positive celler (Ki67-indekset) anvendes ved enkelte cancerformer som prognostisk markør. Mange har undersøgt samme anvendelse ved MM, men konklusionerne heraf er langt fra entydige. Vi mener Ki67- indekset overestimeres pga. inflammatorisk infiltrat. Vi vil gerne undersøge, om det er muligt at optimere Ki67- indekset vha. IHDF, og på den baggrund gøre indekset til en selvstændig prognostisk markør for MM. 190 patienter med MM med minimum 5 års follow-up vil indgå i studiet. IHDF foretages for Ki67/MelanA, og fraktionen af dobbeltfarvede celler bestemmes for hele læsionen, ved invasionsfronten og i hotspots. Den biologiske og prognostiske betydning af mutationer og ændret proteinekspression ved malignt melanom Johanne Lade Keller, Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital, Formål At analysere specifikke mutationer involveret i onkogenesen i primære melanomer i væv fra en kohorte på 550 melanompatienter og at sammenholde resultaterne med både vigtige celle-signalerings proteiner lokaliseret i samme eller interagerende pathways som mutationerne og kliniske data. Metode 1. Immunhistokemisk analyse på tissue microarrays (TMA ere) for: CD117, PTEN, MITF, p16, p53, p-erk1,2, p-akt, p14, MCAM, E-cadherin, N-cadherin og b-catenin 2. DNA-ekstraktion fra formalinfikseret paraffinindstøbt væv fra de samme tumores. Ved hjælp af PCRbaseret pyrosekventering undersøges for mutationer i: NRAS, BRAF og KIT (CD117) 3. Resultaterne af TMA- og mutationsanalyserne sammenholdes med de histopatologiske og kliniske data. Perspektiver Der er tale om en systematisk analyse af et meget stort patientmateriale med en nøje kortlagt klinisk database, der løbende vil blive opdateret. Vi håber, at dette studium vil give en ny indsigt i biologien bag primære melanomers opståen og progression og måske identificere nye prognostiske eller prædiktive markører. TMA-blokke indeholdende væv fra alle de inkluderede patienter er blevet konstrueret og en klinisk database indeholdende alle baseline data og de initiale follow-up data er ligeledes etableret. Databasen er senest opdateret i foråret DMG-Nyhedsbrev nr. 10 8

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 8

DMG-Nyhedsbrev nr. 8 Marts 2009 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 8 DMG-2009 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011:

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: 1. Fremvisning af online databasen ved Aleks Jovanovic og DMG FU anbefalinger Aleks viser computer skærmbilleder af online databasen, der er en kopi af

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Carina Nees, Rikke Daugaard og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, januar 2010

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Herlev Hospital 2010. Inge Marie Svane Professor overlæge, centerleder Center for Cancer ImmunTerapi

Herlev Hospital 2010. Inge Marie Svane Professor overlæge, centerleder Center for Cancer ImmunTerapi Klinisk i cancer immunterapi Herlev Hospital 2010 Inge Marie Svane Professor overlæge, centerleder Center for Cancer ImmunTerapi Tumorimmunologisk baggrund Kan immunsystemet st t bekæmpe tumorceller? Humane

Læs mere

neuroblastom Børnecancerfonden informerer

neuroblastom Børnecancerfonden informerer neuroblastom i neuroblastom Der findes ingen kendt årsag til at sygdommen opstår, ej heller i de tilfælde, hvor sygdommen er medfødt. Kun i meget sjældne tilfælde kan der findes en øget risiko for, at

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG)

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) DMCG.dk Årsberetning 2014 Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Struktureret vejledersamtale 1 Ansættelse 1.1.1 Demonstrere kendskab til plastikkirurgiens internationale og nationale historie. Kunne redegøre for udviklingen af fagets nuværende gængse behandlingsprincipper

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

Bilag til Kræftplan II. Blæretumorer. Introduktion. Organisation. Forebyggelse. Udredning. Bilag 9.1 F Urinvejskræft

Bilag til Kræftplan II. Blæretumorer. Introduktion. Organisation. Forebyggelse. Udredning. Bilag 9.1 F Urinvejskræft Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 F Urinvejskræft Bilag Overlæge til Peter Kræftplan Iversen, Rigshospitalet II (prostatakræft) Overlæge Peter Thind, Rigshospitalet (blæretumorer) Ledende overlæge Erik

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. hjernetumorer

Børnecancerfonden informerer. hjernetumorer i hjernetumorer hjernetumorer 3 Hjernetumorer udgår fra centralnervesystemets forskellige celletyper, oftest nerveceller, støttevæv eller hinder. Den oprindelige celletype er i de fleste tilfælde en del

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Cancerbehandling: Vaccination med dendritiske celler

Cancerbehandling: Vaccination med dendritiske celler Cancerbehandling: Vaccination med dendritiske celler P4-projekt udarbejdet af gruppe 407, 4. semester 2009 Medicin med Industriel Specialisering Aalborg Universitet, Danmark Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn i transplantation af bloddannende stamceller hos børn transplantation af bloddannende stamceller hos børn Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar 2012. Princippet

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS.

FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS. FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS. 1. udgave Denne oversigt over forskningsprojekter omhandler både igangværende videnskabelige undersøgelser og samarbejder indenfor rammerne af Klinisk

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus POST ASCO 15.JUNI 2012 Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus CANCER MAMMAE HIGHLIGHTS: RESERVELÆGE METTE NISSEN MEDICINSK AFDELING NÆSTVED SYGEHUS PERSPEKTIVERING: OVERLÆGE ANN KNOOP ONKOLOGISK

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Maj 2014 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning 1 De fem trin 4 1.1 Informeret samtykke 4 1.1.1 Øjeblikkeligt behandlingsbehov 4 1.2 Markering af operationssted 4 1.3 Identifikation

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd april 2015 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere