Rødderne fra Hellerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødderne fra Hellerup"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR. 28 September /2011 Gerda Rump Christensen, formand A.N. Hansens Allé 12, 2900 Hellerup Tlf , Otto Mønsted Nielsen, kasserer og sekretær Almindingen 66, 2870 Dyssegård Tlf , Rødderne fra Hellerup FOGUS og grundejerforeningen Hellerup- Maglegaard inviterer til foredrag Fredag den 16. september kl Øregårdssalen på Hovedbiblioteket, Ahlmanns Allé 6, Hellerup Foreningen er stiftet 1997 og er søsterforening til Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, fra Formål: at arbejde for at bevare og udvikle de kvalitative værdier i Gentofte Kommunes område. Fogus er uafhængig af partipolitik og virker som talerør for alle borgere. FOGUS samarbejder med Gentofte Kommune, Grundejerforeningerne og Danmarks Naturfredningsforening om forskellige konkrete projekter. Redaktion: Gerda Rump og Otto Mønsted. Indhold: Mød rødderne fra Hellerup på fredag den 16. september 2001 kl Ny sti mellem Tuborg og Svanemøllebugten Referat af generalforsamlingen Kontingent for 2011 Bestyrelsen 1

2 FOGUS og Grundejerforeningen Hellerup-Maglegaard har i fællesskab inviteret de tre meget populære brødre Niels, Poul og Frede Knudsen til at komme og fortælle om deres opvækst i kvarteret omkring Jomsborgvej i tiden under og efter besættelsen. Arrangementet er en gentagelse fra den 23. maj, hvor 150 begejstrede tilhørere mødte op på Hovedbiblioteket for at høre brødrene fortælle og vise billeder. Brødrene Knudsen har udgivet erindringsbogen Rødderne fra Hellerup (januar 2011), hvor de ser tilbage på deres liv og opvækst i et arbejdermiljø i kvarteret omkring Jomsborgvej i det ellers eksklusive Hellerup. Bogen er en guldgrube af oplysninger om en tid og en bydel i årene efter 2. verdenskrig, rigt illustreret med fotos og tegninger. Dengang var der mange forretninger og lokale handlende, bl.a. cykelsmeden Robert Larsen, som ordnede familiernes cykler i sit utrolig rodede værksted, den elskelige skomager Viggo Andersen, som var glad for at få besøg i sit skomagerværksted mellem nr. 11 og 13, vaskeriet Jomsborg i nr. 21, som var ejet og drevet af fru Petersen, købmandsforretningen i nr. 25 på hjørnet, hvor indehaveren frk. Legarth var et kapitel for sig, altid klædt i skistøvler og en sort, blank silkekittel, og charcuteriet drevet af Alice Rasmussen, som boede i nr. 18 med sin mand Erik (smukke Erik), der var typograf på Berlingske Tidende og om sommeren rejseleder i De forenede Rejsebureauer. Brødrene fortæller om skoletiden på Hellerup Skole og de mange øretæver, om spejdertiden i FDF, legekammeraterne, radiohørespillene Gregory-mysteriet og Sivaskriget og om den lokale biograf Strandteatret, hvor der kl. 16 om søndagen var filmforevisning. Vi håber, at rigtig mange vil komme og høre om Hellerup dengang. (Bogen kan købes for 150 kr.). Vi byder på et glas og lidt at spise. Niels, Poul og Frede Knudsen i hjemmestrikkede trøjer Frede, Poul og Niels Knudsen ved Frede`s 60 års fødselsdag 2

3 Jomsborgvej, som den ser ud i dag med ejendomme til venstre og villaer til højre. Den smukke havudsigt fra Jomsborgvej, september

4 Lokalplan 307. Boliger på Tuborg Syd set fra Strandpromenaden ved Svanemøllen står ikke umiddelbart foran en realisering Ny sti mellem Østerbro og Hellerup FOGUS og Grundejerforeningen Hellerup- Maglegaard har været til offentligt orienteringsmøde møde om den nu planlagte sti mellem Strandpromenaden og Philip Heymans Allé. Møde blev holdt den 24. august på Hellerup Skole, Dessaus Boulevard, og repræsentanter for Carlsberg Ejendomme, projektchef Claus Biilmann, og Gentofte Kommune, borgmester Hans Toft og afdelingen for Park & Vej, orienterede om planerne for stiens gennemførelse. Mange interesserede var mødt, naturlig nok de fleste fra de ny ejendomme på Tuborg. Stemningen var meget positiv og imødekommende. Man var mest interesseret i spørgsmål om udformningen, trafiksikkerhed og lign. Stien skal være asfalteret og med vejbelysning. Planen er, at Strandpromenaden ved Svanemøllen på Østerbro og Philip Heymans Allé i Tuborg i Hellerup forbindes med en dobbeltrettet cykel- og fodgængersti. På Københavnssiden gennemføres frem til årsskiftet et færdigt stianlæg i Strandpromenadens forlængelse frem til kommunegrænsen mod Gentofte. På Hellerupsiden gælder lokalplan 307 for Tuborg Syd (offentliggjort 2. maj 2008). Lokalplanen fastlægger området med en attraktiv boligbebyggelse og med en sti, som i princippet har det nu skitserede forløb fra kommunegrænsen i syd frem til Philip Heymans Allé (bag om Hellerup skole). Arealet på Tuborg Syd ejes af Carlsberg Ejendomme A/S. Lokalplan 307s bebyggelse står ikke umiddelbart over for en realisering. Derfor er det nu tanken, at stien på Carlsbergs arealer i første omgang udføres med en foreløbig udformning, dog i princippet som fastlagt i lokalplanen. Stianlægget på Tuborg Syd i Gentofte Kommune vil blive gennemført af Carlsberg Ejendomme A/S, formentlig samtidig med stianlægget på københavnssiden, og vil kunne tages i brug i begyndelsen af det ny år Ingen tvivl om, at stianlægget vil blive populært og benyttet af mange, som gerne vil undgå de stærkt trafikerede veje, Strandvejen og Østerbrogade. Stianlægget vil samtidig give helt ny muligheder i det rekreative område. Allerede i dag er mange cyklister begyndt at benytte området og har kørt en uautoriseret cykelsti, navnlig lige nord for Strandpromenaden. I de kommende år vil det ubebyggede areal på Tuborg Syd indtil videre af forbipasserende cyklister og fodgængere kunne opleves som en åben strandeng ud mod Svanemøllebugten og Øresund. 4

5 Det ubebyggede engareal på Tuborg Syd set ind mod Svanemøllen og Københavns Nordhavn. Planche over Tuborgområdet med skitsering af den midlertidige sti fra kommunegrænsen frem til Hellerup Skole. 5

6 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 26. april 2011 kl. 19,00 i Øregårdssalen på Gentofte Kommunes Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Henrik Egede Glahn blev valgt som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for 2010 ved formanden Gerda Rump: a) Siden sidste generalforsamling 14. april 2010 har vi haft meget travlt på grund af Nordhavnsagen. Derfor har der ikke været afholdt så mange bestyrelsesmøder. Både grundejerforeningen Hellerup-Maglegaard og grundejerforeningen Ordrup-Charlottenlund er repræsenteret i bestyrelsen. b) Fællesmøderne med lokalforeningerne i det grønne område. Sidst 29. sept i Hellerup. Næste møde skulle arrangeres i Furesø Kommune. Vi rykker. c) Bernstorff Slotspark. Fogus deltager to gange om året i kontaktgruppemøder på slottet eller i parken. Slots- og Ejendomsstyrelsen inviterer og tilrettelægger. Næste møde 18. maj Kontaktgruppen rådgiver Slots- og Ejendomsstyrelsen om nye tiltag området for hundeluftning m.v. d) Danmarks Akvarium. Medlemsmøde 11. maj 2010 om fremtiden for bygningerne ved Jesper Horsted. Vi følger udviklingen. Fogus, grundejerforeningen samt Eyvind Vesselbo har for nylig været til møde med Jesper Horsted i akvariet. Danmarks Akvarium flytter i 2013 til Den blå Planet ved Kastrup Strand. Der er nedrivningsklausus, som Danmarks Naturfredningsforening gør alt for at fastholde. Der vil komme en helhedsplan for hele området Charlottenlund Slotspark. Forslag om, at det gule hus bliver traktørsted. e) Samarbejde med Gentofte Kommune. Mange møder med borgmesteren og planchef Michael Holst om Nordhavnssagen. f). Nordhavnssagen. To velbesøgte borgermøder arrangeret af Fogus og grundejerforeningen Hellerup-Maglegaard. 2. november 2010 i Club Royal KDY og 27. januar 2011 i Hellerup Park Hotel. Ca. 160 borgere til hvert møde. Første møde var med borgmester Hans Toft, Eyvind Vesselbo og kommunens planchef Michael Holst, medens det andet møde var med transportminister Hans Christian Schmidt med embedsmænd. Ved dette møde deltog også Eyvind Vesselbo. Vi var inviteret til møde på Københavns Rådhus i november 2010 sammen med grundejerforeningen, hvor vi fik forelagt diverse materiale omkring udbygningen af Nordhavnen, herunder om planlægningen og tidsplaner. Eyvinds intervention gjorde, at der fremkom et Lovforslag (forslag til lov om Metroselskabet I/S og Arealudvindingsselskabet I/S) om udvidelse, Det vigtigste var ingen vindmøller og mindre udbygning, men samtidig flytning af containerhavnen til det yderste Nordhavn. Vi sendte Høringssvar 17. februar med 17 bilag. (Vi har tidligere sendt høringssvar til Københavns Kommune - Sagen virker allerede afgjort - containerdrift skulle tidligere flyttes til Malmø, men ønskes nu fastholdt i København - erosion forøget oversvømmelsesrisiko - anbefaling - slusevæg). Lovforslaget fremsat og 1. behandlet i folketinget. Ny høringsfrist 12. maj vedr. miljørapport om udflytningen af containerterminalen. - Brev fra transportministeren med svar og notat efter de rejste spørgsmål på borgermødet 27. 6

7 januar. - Billedserie - opfyldningsområde forøget erosion - mole - strand - orkan forøget oversvømmelsesrisiko. - Stillestående vand giftige alger m.m. (biolog Kirsten Olrik). Pressen TV. - Arbejder for ingen / minimal opfyldning ud i Øresund. Underskriftsindsamling er overvejet. Nervøs for hvor meget af Urban Delta, der ønskes udført på sigt. Gentofte Kommune skulle ikke have givet så løst et svar og ikke gået med til indgrebet omkring molen foran Hellerup havn. g) Kystsagen. Ikke glemt, men afventer udfaldet af Nordhavnssagen. Fogus får stadig mange henvendelser. Vi presser på for, at Nordvand skal hindre overløb med urenset spildevand fra kloaksystemet under skybrud, og at der kommer lettere adgang til stranden / vandet evt. med låger og trapper for enden af Sundvejene og Kystvejen. For tiden er der faktisk flere meter bred strand flere steder (skyller væk ved skybrud og overløb fra kloaksystemet). Vibeke Juul Pedersen rejste spørgsmålet om løsgående hunde i Øregårdsparken. Torben Thim opfordrede til, at man brugte svenskerne omkring problematikken med udvidelsen ud i søterritoriet i Øresund. Beretningen blev godkendt 3) Fremlæggelse og godkendelse af det af bestyrelsen godkendte reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt 4) Vedtagelse af budget. Budgettet blev godkendt 5) Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for medlemmer på kr. 150,00 og for foreninger på kr ,00. Blev godkendt. 6) Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag i øvrigt. ændring af vedtægternes 4. Følgende sætning ønskes slettet: Bestyrelsesmedlemmer kan i sammenhæng kun genvælges to gange. Forslaget om sletningen skyldes, at reglen ikke har været overholdt, idet kassereren har været medlem af bestyrelsen siden stiftelsen af foreningen i Blev vedtaget 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er: Ingen der kan vælges op til 2 bestyrelsesmedlemmer Der blev ikke valgt nogen 8) Valg af revisor Kirsten Toxværd Balle er villig til genvalg blev genvalgt. 9) Evt. generalforsamlingen var afsluttet kl Efter generalforsamlingen bød bestyrelsen på et glas og en lettere anretning. Aftenen afsluttedes med foredrag af arkitekt Torben Thim, som fortalte den fantastiske historie om det charmerende lille historiske hus Onkel Toms Hytte ved Østerport St., dets redning og dets genopførelse i kvarteret nær Carlsberg Bryggerier og Søndermarken. Ref. Otto Mønsted Nielsen 7

8 Kontingentet for Vedlagt følger girokort til jer, der ikke har betalt kontingent for 2001, som venligst bedes brugt til indbetaling af kontingentet for Det er også muligt at anvende netbank. Så er det reg.nr konto nr Såfremt man anvender netbank, bedes man venligst anføre sit medlemsnummer og navn ved indbetaling. Med venlig hilsen Otto Mønsted Nielsen Kasserer Bestyrelsen: Formand Gerda Rump Christensen A.N. Hansens Allé Hellerup Næstformand Britta Andersen Hambros Allé Hellerup Kasserer og sekretær Otto Mønsted Nielsen Almindingen Dyssegård Hjemmesideansvarlig Steen Lærke Nielsen Hegnsvang Gentofte Jørgen Hee Prs. Alexandrines Allé Charlottenlund Susanne Hartwig Tonysvej Charlottenlund Thorkil Brodersen, Hellerupvej Hellerup (arbejde) Revisor: Kirsten Toxværd Balle Emiliekildevej Klampenborg

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Strandlund oversvømmet af havvand efter stormen den 5. december 2013

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Strandlund oversvømmet af havvand efter stormen den 5. december 2013 Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Strandlund oversvømmet af havvand efter stormen den 5. december 2013 Marts 2014 Formanden skriver Jeg ønsker alle grundejerforeningens medlemmer et

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset

Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Genopretningen er ikke færdig!

Genopretningen er ikke færdig! De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Åbent brev side 4 Nye naboer side 7 Oplysninger side

Læs mere

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 21 Maj-juni 2012 Fokus på Svanemøllekvarteret Kommuner på private afveje...side 3 Fokus på Svanemøllekvarteret...side 4-7 Brugerforum på renovation...side

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere