Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne"

Transkript

1 Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Udsigt fra Charlottenlund Fort Udsigten efter foreslået opfyldning i Øresund, udvidelse af Nordhavnen med 100 hektar, 30 m høje bygninger, krydstogtskaj, containerterminal med kraner på 120 m, vindmøller på 150 m Marts 2011

2 Formanden skriver Et år er gået, siden jeg blev formand for Grundejerforeningen. Det har været et dejligt, men også meget travlt år. Foreningen har sammen med FOGUS afholdt to meget velbesøgte borgermøder om Nordhavnsprojektet. Det første møde foregik i KDY s restaurant Club Royal i Tuborg den 2. november Borgmester Hans Toft, Viceborgmester Eyvind Vesselbo MF og planchef i Gentofte Kommune Michael Holst orienterede om Københavns Kommunes planer om at udvide Nordhavnen ud i Øresund ud foran Gentofte Kommune. Spørgelysten var stor fra de fremmødte borgere og vi blev af politikerne opfordret til at protestere over for dette kæmpe projekt, som vil påvirke og ødelægge Øresund og vores kyst. I januar modtog grundejerforeningen fra Transportministeriet et udkast til Forslag til Anlægslov af 19. januar Høringsfristen var til den 17. februar Denne nye situation bevirkede, at vi afholdt et borgermøde på Hellerup Parkhotel den 27. januar Transportminister Hans Christian Schmidt, viceborgmester Eyvind Vesselbo MF og to embedsmænd fra Transportministeriet orienterede om lovforslaget vedr. en ny containerhavn og krydstogtterminal i Nordhavnen. Igen var spørgelysten stor og transportministeren var meget lydhør. Mange af de berørte punkter bad han straks embedsmændene om at undersøge eller at få indført i lovforslaget. De to velbesøgte borgermøder, viser, at sagen har stor almen interesse, ikke bare for Gentofte og København, men så sandelig også for hele landet. Det er vigtigt at værne om og sikre Danmarks enestående kultur og naturområder, og Nordhavnsprojektets følger vil være katastrofale. Grundejerforeningens høringssvar kan læses i dette blad eller på vores hjemmeside. To journalister fra Weekendavisen er ved at skrive en bog om Hellerup. Der vil i bogen være et afsnit om Grundejerforeningen for Hellerup og Maglegaard Sogne og FOGUS. Det blev til en hyggelig og indholdsrig dag med en god samtale om vore foreningers virke og vort syn på Hellerup som by og udviklingen gennem de sidste 100 år. Bogen udkommer i efteråret på Gads Forlag. Selvom vi har brugt meget tid på Nordhavnsudvidelsen, har vi ikke glemt de andre projekter. Hvis grundejerforeningens medlemmer har spørgsmål eller ønsker om sager, der skal tages op, er de velkommen til at kontakte mig. Britta Andersen Udgiver: Grundejerforeningen for Hellerup og Maglegaard Sogne Redaktion: Gerda Rump Christensen (ansvarshavende) og Susanne Hartwig Forside: Udsigt fra Charlottenlund Fort, visualiseringer af atkitekt Henrik Egede Glahn, efter arkitektfirmaet Hasløv & Kjærgaards fotomontager i Kystdirektoratets og Københavns Kommunes udgivelse til 2. offentlige høring i perioden vedr. NORDHAVNEN SKAL UDVIDES. Tryk: Universal Trykkeriet ApS 2

3 Generalforsamling Mandag den 28. marts kl Grundejerforeningen for Hellerup og Maglegaard Sogne holder generalforsamling i Øregårdssalen på Hovedbiblioteket, Ahlmanns Allé 6. Vi håber, at rigtig mange vil møde op. Dagsorden efter vedtægterne: 1) Valgt af dirigent 2) Der aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år 3) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 4) Fastsættelse af kontingent 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Steen Nørgaard, Hugo Berthelsen og Britta Andersen. 6) Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 7) Eventuelt Vedrørende punkt 4 anbefaler bestyrelsen, at det nuværende kontingent på 200 kr. pr. matrikel fastholdes. Vedrørende punkt 5 ønsker Steen Nørgaard og Hugo Berthelsen ikke at genopstille. Vedrørende punkt 6 anbefaler bestyrelsen genvalg af revisorerne modeagent Jytte Rekling og advokat Sven Søgaard, samt af revisorsuppleant Flemming Visholm. Den på generalforsamlingen marts 2010 valgte bestyrelse konstituerede sig efterfølgende: Britta Andersen: formand, Bent Thorø Pedersen: kasserer, Henrik Egede Glahn: sekretær, Gerda Rump Christensen: redaktør, Susanne Hartwig: redaktion og hjemmeside, Jan Knudsen, Hugo Berthelsen, Steen Nørgaard, Birgitte Mogensen. Efter selve generalforsamlingen vil der være et let traktement samt lysbilledforedrag af journalist Margaret Ward, som fortæller om Hellerups kendte billedhugger Rudolph Tegner ( ), som sammen med sin hustru Elna boede på Lemchesvej 6, hvor han også havde atelier i det meget specielle hus, han selv var arkitekt for. Huset ligger der endnu med sine store porte ud mod vejen. Rudolph Tegner er især kendt for sine store symbolistiske skulpturer, f.eks. hans hovedværk Finsenmonumentet Mod Lyset på hjørnet af Blegdamsvej og Tagensvej ved Rigshospitalet og monumentet over Regnar Lodbro i ormegården opstillet ved havneindsejlingen i Helsingør. 3

4 Dialogmøde 2010 hos Park og Vej Mødedato: den 24. november 2010 Deltagere fra HellerupMaglegaard Sognes Grundejerforening: Britta Andersen Bent Thorø Pedersen Gerda Rump Henrik Glahn Deltagere fra Gentofte Kommune: Niels Christian Kofoed, Park og Vejchef Nina Elizabeth Petersen, leder af Plan og Projekt Johan Sølvhøj Heinesen, leder af Gentofte Fjernvarme Mogens Frøding, renovation Kasper Nielsen, veje Lene Hoffmann, grønne områder (referent) Emner til drøftelse på mødet: Ny hjemmeside. Gentofte kommune er ved at forny hjemmesiden og mulighederne for digital selvbetjening. 4 Borgerpanel på hjemmesiden. Et digitalt borgerpanel skal repræsentere et bredt udpluk af borgere. Tilmelding via link på kommunes hjemmeside, eller en sms til med teksten tilmeld borgerpanel. Genbrugspladsen. På grund af en ny motorvejstilkørsel mellem Helsingørmotorvejen og Motorringvej 3 skal genbrugspladsen flytte. Visionen er, at den skal være bæredygtig og fremtidssikret. Grundejerforeningen foreslog en byttecentral på pladsen. Park og Vej vil overveje muligheden af et separat sted, hvor man kan aflevere genanvendelige møbler. Alternativt kan borgerne benytte hjemmesiden Fjernvarme. Gentofte Kommune har en udbygningsplan for fjernvarme. Første etape er Hellerupområdet. Tilmelding til fjernvarme er frivillig. Fjernvarmen skal på længere sigt benytte 100 % vedvarende energikilder. Kabellægning. Kabellægning og udskiftning af vejbelysning forventes afsluttet i 2011 i Hellerupområdet. Anlægsarbejder. Der planlægges renovering af fortove på Taffelbays Allé, Charlottenlundvej, Viadukt Allé, Almindingen og Mindevej, samt cykelstibelægning på Gersonsvej, Hartmannsvej og Bregnegårdsvej. Skygger. Privat beplantning skygger mange steder for vejbelysningen. Alle borgere kan kontakte Park og Vej om forhold, som er generende for trafikken, bl.a. på hjemmesiden under giv os et vink. Busparkering på Strandvejen. Park og Vej undersøger muligheden for at bytte rundt på parkeringsfelterne for busser og taxa, så busserne ikke holder midt i aksen mellem Øregård Museum og Hambros Allé. Vandkanten for enden af allévejene. Grundejerforeningen påpegede, at der undertiden dumpes store sten på sandstrandsarealerne, så adgangen til badevandet forringes. Park og Vej vil til foråret fjerne de store sten. Kirkepladsen ved Hellerup Kirke. Der indkaldes til møde i foråret 2011 om forbedring af tilgængeligheden ved Hellerup Kirke med deltagelse af Gerda Rump, Niels Christian Koefoed samt medarbejdere fra Park og Vej. Grønt udbud. Al vejbeplantning sendes i licitation med virkning fra 1. april Den grønne pleje. Som følge af en ny struktur er den grønne pleje nu organiseret med en base i hver af kommunens fire kirkegårde. Gartnerne plejer de grønne områder, både parker, naturområder og kirkegårde. Øregård Park. Gangstierne er renoveret med ny lys asfaltbelægning. Der etableres supplerende beplantning ved de to broer. Der er fældet to gamle kastanjetræer ved legepladsen. Som erstatning plantes to tulipantræer. Park og Vej har planer om at etablere en lille sideindgang fra Strandvejen med en lille låge i trådhegnet. Kulturafdelingen har ønske om at opføre en lille træpavillon til bl.a. dukketeater.

5 Hellerup Strandpark. De små træer langs Staudehaven udskiftes med nye, som trives bedre på stedet. Der har været problemer med gymnasieelevers brug af haven, støj og affald. Dette er ophørt, og Park og Vejchefen understregede, at alle aldersgrupper er velkomne til at benytte de offentlige grønne områder. Hellerup Kirkegård. Den nye tilbygning til Rygårdscentret er meget synlig, og Park og Vej vil plante spredte træer, som slører facaden mod kirkegården. Park og Vej har udarbejdet en plan for fældning af enkelte store træer, beskæring af træer, som hænger ind over de tilstødende haver, samt genplantning med nye træer. Træer ved Maglegårdsskolen. Park og Vej ønsker at fælde to bevaringsværdige nåletræer, fordi de hælder ind over vejarealet. Sagen behandles p.t. af Bygningsudvalget. Sofievej. Park og Vej ønsker at ændre beplantning og udformning af kummen ved vejlukningen mod Strandvejen. Grundejerforeningen ønsker at få fjernet den store lysreklamesøjle, som er placeret på det lille torv. Sagen skal i givet fald behandles af Byplanudvalget. Ørehøj Allé og Øregårds Allé. Park og Vej har planer om at fælde udlevede lindetræer. Tuborg Boulevard. Park og Vej har overtaget beplantningen af vejbedene. Vingårds Allé. Der føres nu skærpet tilsyn med det store egetræ. Park og Vej rådgives af en ekstern rådgiver om træets sundhedstilstand. Endnu ikke planer om fældning. Gentofte Parkering. Kommunalt parkeringskorps er oprettet. Evalueres januar af Teknik og Miljøudvalget. Gule trekanter. Park og Vej har planer om at tegne gule trekanter på kantstenen til markering af, hvor langt fra vejhjørnet, det er tilladt at parkere. Pzoner. Park og Vej har modtaget mange klager over de langtidsparkerede biler ved Hellerup Station. Der er afholdt høring forud for indførelse af en parkeringszone til forbedring af forholdene for den daglige parkering. Stor lysreklamesøjle på torvet på Strandvejen ved Sofievej 5

6 Udvidelsesplanerne i Nordhavnen Den helt overskyggende sag for grundejerforeningen har været København Kommunes planer om udvidelse af Nordhavnen, eller rettere opfyldning af jord og byggeaffald ud i Øresund til indvinding af nyt landområde. Grundejerforeningen har i den anledning, sammen med foreningen FOGUS, holdt to meget velbesøgte borgermøder. Hver gang mødte ca. 160 velforberedte og meget engagerede borgere. Det første var den 2. november 2010 i KDY s Restaurant Club Royal i Tuborg. Planchef Michael Holst, borgmester Hans Toft og viceborgmester Eyvind Vesselbo redegjorde for sagens forløb set fra Gentofte. Andet borgermøde var den 27. januar 2011 i Hellerup Park Hotel. Her orienterede viceborgmester Eyvind Vesselbo (folketingsmedlem og miljøordfører for Venstre) og transportminister Hans Christian Schmidt om sagen, og navnlig om det ny udarbejdede lovforslag vedr. udvidelsen af Nordhavnen. Grundejerforeningen og FOGUS anser det for vores foreløbig første sejr, at Nordhavnsspørgsmålet er blevet ophævet til lovforslag og til offentlig debat, og ikke en sag til administrativ afgørelse. Foreningerne har været overvældede over den spontane opmærksomhed fra alle borgere i hele kommunen, og også omegnskommuner. Endelig er pressen, TV og politikerne ved at opdage, at Nordhavnssagen ikke alene handler om de få forkælede gentofteborgere, men om noget langt mere væsentligt. Nemlig om vores alles historiske og elskede Øresund. Også københavnernes Øresund. Lovforslaget er lige blevet fremsat i folketinget. Men sagen er på ingen måde løst. Der er lang vej endnu. Det er det lange seje træk. I virkeligheden drejer denne sag sig ikke kun om Nordhavnen, men i lige så høj grad om den måde, som vores demokrati efterhånden fungerer på. Hvor meget alvorlige samfundsspørgsmål bliver planlagt og afgjort uden offentlighedens samtidige indsigt. Grundejerforeningen håber, at rigtig mange møder til generalforsamlingen, hvor Nordhavnssagen selvfølgelig er et centralt emne. Endelig medsender vi et brev med opfordring til underskrift på Stop ødelæggelsen af Øresund. Underskrifterne vil blive forelagt respektive ministerier og myndigheder. Grundejerforeningens høringssvar angående lovforslaget er gengivet på siderne 7 11 (se også forsiden). 6 Den røde linje viser Nordhavnsudvidelsen efter lovforslaget

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 HellerupMaglegaard Grundejerforening Bestyrelsens medlemmer: Britta Andersen Formand Hambros Allé 8 Bent Thorø Pedersen Kasserer Strandvejen 191, 1 Henrik Egede Glahn Sekretær Duntzfelts Allé 20 Gerda Rump Christensen Redaktør medlemsblad A.N. Hansens Allé 12 Susanne Hartwig IT og hjemmeside Tonysvej Charlottenlund Hugo Berthelsen Ingersvej Charlottenlund Steen Nørgaard Onsgårdsvej 17 Birgitte Mogensen Strandvejen 116 Jan Knudsen Bernstorffsvej 93 B Foreningens epost adresse er: Foreningens hjemmeside: Ændring af navn, adresse mv. meddeles til formanden

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Strandlund oversvømmet af havvand efter stormen den 5. december 2013

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Strandlund oversvømmet af havvand efter stormen den 5. december 2013 Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Strandlund oversvømmet af havvand efter stormen den 5. december 2013 Marts 2014 Formanden skriver Jeg ønsker alle grundejerforeningens medlemmer et

Læs mere

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Juni 2008 Formanden skriver Grundejerforeningen har med glæde set, at Gentofte Kommune har udarbejdet et regelsæt for byggearbejder m.h.t. arbejdstid,

Læs mere

Rødderne fra Hellerup

Rødderne fra Hellerup NYHEDSBREV NR. 28 September 2011 2/2011 Gerda Rump Christensen, formand A.N. Hansens Allé 12, 2900 Hellerup Tlf. 39 62 04 17, e-mail gerdarump@mail.dk Otto Mønsted Nielsen, kasserer og sekretær Almindingen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat af foreningens ordinære generalforsamling

Referat af foreningens ordinære generalforsamling Referat af foreningens ordinære generalforsamling Torsdag den 28. april 2011, kl. 19:00 22:30 på Sølyst På generalforsamlingen deltog 170 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte: Susanne Thorkilsen (formand),

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset

Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Michael Jensen, Vibevænget 113, 2880 Bagsværd Bagsværd, den 27. marts 2012

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Michael Jensen, Vibevænget 113, 2880 Bagsværd Bagsværd, den 27. marts 2012 1 Referat af ordinær generalforsamling søndag den 18. marts 2012, klokken 10-11.30 For første gang afholdtes generalforsamlingen i Thorasmindes udmærkede lokaler på Laurentsvej nummer 9 i Bagsværd. Lokalerne

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Referat af ordinær generalforsamling i Øksenmølle-Grundejerforening og Vandværk I/S Tid og sted: Lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00 i Tirstruphallen Fremmødt: 86 personer, repræsenterende 69 grunde. Dagsorden:

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Ryvangens Villakvarter 19 marts 2015 med følgende dagsorden

Referat af generalforsamlingen i Ryvangens Villakvarter 19 marts 2015 med følgende dagsorden Referat af generalforsamlingen i Ryvangens Villakvarter 19 marts 2015 med følgende dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning 3 Kasserens beretning og fastsættelse af kontingent 4 Indkomne forslag

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere