Svar på 37-spørgsmål nr. 190 om Nukissiorfiits enhedsomkostninger og anlægsaktiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på 37-spørgsmål nr. 190 om Nukissiorfiits enhedsomkostninger og anlægsaktiver"

Transkript

1 Pinngortitamut Avatangiisinut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Energi Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq /Her Svar på 37-spørgsmål nr. 190 om Nukissiorfiits enhedsomkostninger og anlægsaktiver Kære Anthon Frederiksen Du har den 21. juli 2016 stillet Naalakkersuisut spørgsmål vedrørende Nukissiorfiits enhedsomkostninger og anlægsaktiver. Spørgsmålene er henvist til min besvarelse Sagsnr Dok. Nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) Hvordan ser Nukissiorfiits enhedsomkostninger ud nu ifm. elproduktion i de enkelte beboelsessteder? Enhedsomkostningerne for elproduktionen i de enkelte beboelsessteder fremgår af bilag 1, fordelingsregnskabet 2015, elproduktion. Til orientering fremgår de senest opdaterede enhedsomkostninger af Nukissiorfiits hjemmeside 2. Hvordan ser Nukissiorfiits enhedsomkostninger ud nu ifm. vandforsyning i de enkelte beboelsessteder? Enhedsomkostningerne for vandforsyningen i de enkelte beboelsessteder fremgår af bilag 1, fordelingsregnskabet 2015, vandforsyning. Til orientering fremgår de senest opdaterede enhedsomkostninger af Nukissiorfiits hjemmeside 3. Hvordan ser Nukissiorfiit enhedsomkostninger ud nu ifm. varmeproduktion i de enkelte beboelsessteder? Enhedsomkostningerne for varmeproduktionen i de enkelte beboelsessteder fremgår af bilag 1, fordelingsregnskabet 2015, varmeproduktion. Til orientering fremgår de senest opdaterede enhedsomkostninger af Nukissiorfiits hjemmeside 4. Hvordan er anlægsaktiverne, ejet af Nukissiorfiit, fordelt i de enkelte beboelsessteder? Nukissiorfiit har oplyst, at de samlede anlægsaktiver ved Nukissiorfiit ved årsafslutningen 31. december 2015 er bogført til en værdi på i alt 4.467,6 mio. kr. Den geografiske fordeling af virksomhedens anlægsaktiver fremgår af bilag 2, anlægsaktiver, hvoraf den nedskrevne værdi af anlægsaktiverne i den enkelte lokation også fremgår. 1/2

2 5. Hvilke strategier har Nukissiorfiit vedrørende disse anlægsaktiver på kort sigt? Nukissiorfiit har oplyst, at Nukissiorfiit generelt prioriterer forsyningssikkerheden, ligesom den løbende optimering af den omkostningseffektive produktion er prioriteret i den daglige drift. Virksomhedens strategi på kort sigt er således at sikre en løbende vedligeholdelse af produktionsapparatet og en økonomisk balanceret daglig drift. 6. Hvilke strategier har Nukissiorfiit vedrørende disse anlægsaktiver på langt sigt? Nukissiorfiit har oplyst, at Nukissiorfiits langsigtede strategi dimensioneres af samfundsudviklingen og virksomhedens afledte forsyningsforpligtelser. Det er ligeledes retningsgivende for virksomhedens udvikling, at der er fastsat en målsætning om at udvikle andelen af den vedvarende energi fra Nukissiorfiits nuværende 62 % mod 90 % i 2030 indenfor rammerne af en stabil prisudvikling. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga Med venlig hilsen Mala Høy Kúko 2/2

3 Fordelingsregnskab for året 2015

4 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5 ENHEDSOMKOSTNINGER LYS OG KRAFT ENHEDSOMKOSTNINGER VAND ENHEDSOMKOSTNINGER VARME

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt fordelingsregnskabet for 2015 for Nukissiorfiit. Fordelingsregnskabet er aflagt efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 10. august 2006 om fastlæggelse af principper for fordeling af omkostninger til udregning af enhedsomkostninger for el, vand og kollektiv varme. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at fordelingsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens enhedsomkostninger for el, vand og fjernvarme for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 10. august 2006 om fastlæggelse af principper for fordeling af omkostninger til udregning af enhedsomkostninger for el, vand og kollektiv varme. Nuuk, den 16. marts 2016 Nukissiorfiit Michael Pedersen Enegidirektør 2

6 Den uafhængige revisors erklæringer Til Nalakkersuisut Vi har revideret fordelingsregnskabet for Nukissiorfiit for regnskabsåret Fordelingsregnskabet er udarbejdet af Nukissiorfiit i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 10. august 2006 om fastlæggelse af principper for fordeling af omkostninger til udregning af enhedsomkostninger for el, vand og kollektiv varme. Fordelingsregnskabet skal læses i sammenhæng med Nukissiorfiits årsregnskab for 2015, som vi har revideret og forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger 15. marts Ledelsens ansvar for fordelingsregnskabet Virksomhedens ledelse har ansvaret for fordelingsregnskabet for Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion herom. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af fordelingsregnskabet i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 10. august 2006 om fastlæggelse af principper for fordeling af omkostninger til udregning af enhedsomkostninger for el, vand og kollektiv varme. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et fordelingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt for valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om fordelingsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om fordelingsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i fordelingsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i fordelingsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Nukissiorfiits udarbejdelse af fordelingsregnskabet. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Nukissiorfiits interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af fordelingsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af fordelingsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at fordelingsregnskabet for 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 10. august 2006 om fastlæggelse af principper for fordeling af omkostninger til udregning af enhedsomkostninger for el, vand og kollektiv varme. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af fordelingsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i distribution og anvendelse Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at fordelingsregnskabet har som særligt formål at overholde Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 10. august 2006 om fastlæggelse af principper for fordeling af omkostninger til udregning af enhedsomkostninger for el, vand og kollektiv varme. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. 3

7 Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion henviser vi opmærksomheden på afsnittet om usikkerhed under ledelsens bemærkninger til fordelingsregnskabet. Vi er enige i ledelsens beskrivelse af usikkerheden. Nuuk, den 16. marts 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter A. Wistoft statsautoriseret revisor 4

8 Anvendt regnskabspraksis Generelt Enhedsomkostningerne opgøres for hver lokalitet, dvs. hver by og bygd: - Beregningen af lokaliteternes enhedsomkostninger udregnes på baggrund af de til kunderne fakturerede mængder. - Indtægter og omkostninger kan henføres til resultatopgørelsen i Nukissiorfiits årsregnskab for Energitjenestens fællesomkostninger er fordelt på segmenterne el, vand og varme efter omkostningerne til personale, kapacitet og afskrivninger. - Hovedkontorets omkostninger er fordelt ud på el, vand og varme efter energitjenesternes totale omkostninger til personale, kapacitet og afskrivninger på el, vand og varme. Herefter bliver omkostningerne fordelt ud på byer og bygder efter den leverede mængde. - Nukissiorfiits nettorenter, dvs. renteudgifter minus renteindtægter er fordelt ud på segmenterne el, vand og varme efter den bogførte værdi for byernes/bygdernes anlæg for de enkelte segmenter, ultimo året. - Elektricitet til Nukissiorfiits varmeproduktion afregnes med 0,01 kr. pr kwh. - I byer, der bliver forsynet med el fra vandkraft, bliver anlægsværdien og afskrivninger på vandkraftanlæggene fordelt efter den økonomiske værdi som forsyningen af el til lys og kraft og varme udgør. - I byer, der bliver forsynet med varme fra kraftvarmeværker, bliver anlægsværdien og afskrivninger på kraftvarmeværkerne fordelt til henholdsvis el og varme. Ledelsens bemærkninger til fordelingsregnskabet Usikkerhed På grund af, at der afsættes relativt beskedne energi og vandmængder i bygderne, er der en høj omkostningsfølsomhed ved omregning til enhedsomkostninger. I praksis har usikkerheden dog kun begrænset eller ingen betydning, idet a conto tarifferne pr. enhed for 2017, som fastsættes på baggrund af de opgjorte enhedsomkostninger, begrænses af reglerne om maksimale prisstigninger. Opgørelsen af de leverede mængder er generelt beregnet ud fra den fakturerede omsætning og de gældende tariffer, hvilket er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden skønnes dog ikke at have væsentlig indflydelse på beregningen af enhedsprisen. 5

9 Enhedsomkostninger lys og kraft 2015 Vare- Personale- Kapacitets- Afskriv- Kr. / kwh forbrug omkostning omkostning ninger Renter Enhedspris 010 Nanortalik 2,15 0,58 1,08 0,49 0,26 4, Aappilattoq 5,78 3,15 0,72 2,82 0,54 13, Narsaq Kujalleq 2,47 1,80 1,02 1,49 0,40 7, Tasiusaq 2,86 3,08 3,32 3,26 0,73 13, Ammassivik 3,49 2,39 3,25 1,59 0,50 11, Alluitsup Paa 2,59 1,08 1,60 0,95 0,22 6, Qaqortoq 0,15 0,32 0,67 0,80 0,25 2, Saarloq 2,86 1,33 2,67 2,46 0,56 9, Eqalugaarsuit 3,19 0,63 1,78 1,40 0,49 7, Qassimiut 3,14 0,47 2,41 2,58 0,61 9, Narsaq 0,15 0,32 0,67 0,80 0,25 2, Igaliku 2,94 2,80 0,69 0,93 0,21 7, Qassiarsuk 2,79 1,24 0,54 1,27 0,39 6, Paamiut 1,97 0,51 0,53 0,50 0,26 3, Arsuk 2,23 1,40 1,57 0,86 0,30 6, Nuuk 0,02 0,11 0,40 0,35 0,20 1, Qeqertarsuatsiaat 1,67 0,76 0,45 0,87 0,10 3, Kapisillit 2,11 2,00 0,77 1,14 0,29 6, Maniitsoq 1,88 0,35 0,66 0,30 0,15 3, Atammik 2,32 0,78 0,99 0,56 0,19 4, Napasoq 3,28 2,03 2,59 1,18 0,32 9, Kangaamiut 2,23 0,14 1,48 0,77 0,17 4, Sisimiut 0,01 0,13 0,37 0,38 0,22 1, Itilleq 2,83 1,93 1,87 1,52 0,46 8, Sarfannguit 2,12 0,55 0,55 0,60 0,13 3, Kangaatsiaq 2,02 0,77 0,78 0,60 0,16 4, Attu 2,82 0,97 0,44 0,90 0,24 5, Iginniarfik 3,56 2,12 0,49 1,46 0,49 8, Niaqornaarsuk 2,44 0,68 0,41 1,32 0,14 4, Ikerasaarsuk 2,79 1,55 0,71 1,43 0,47 6, Aasiaat 2,13 0,34 0,60 0,27 0,11 3, Akunnaaq 2,37 1,19 1,60 1,36 0,40 6, Kitsissuarsuit 2,64 2,23 3,03 1,14 0,33 9, Qasigiannguit 1,91 0,40 0,80 0,55 0,26 3, Ikamiut 2,34 1,53 0,46 1,05 0,42 5, Ilulissat 0,02 0,18 0,40 0,60 0,83 2, Oqaatsut 2,96 3,22 1,40 1,91 0,32 9, Qeqertaq 1,99 0,60 0,59 0,77 0,21 4, Saqqaq 1,99 0,60 0,48 0,61 0,20 3, Ilimanaq 3,68 1,66 1,01 2,43 0,62 9,39 6

10 Enhedsomkostninger lys og kraft 2015 fortsat Vare- Personale- Kapacitets- Afskriv- Kr. / kwh forbrug omkostning omkostning ninger Renter Enhedspris 140 Qeqertarsuaq 1,96 0,54 0,62 0,58 0,22 3, Kangerluk 3,21 2,68 1,29 2,50 0,57 10, Uummannaq 1,96 0,54 0,71 0,67 0,27 4, Niaqornat 3,05 1,93 0,62 1,61 0,42 7, Qaarsut 3,91 1,09 0,68 1,06 0,34 7, Ikerasak 2,28 0,54 0,44 0,52 0,11 3, Saattut 2,29 0,20 0,32 0,44 0,15 3, Ukkusissat 1,95 0,80 0,36 1,07 0,22 4, Illorsuit 0,49 0,71 0,98 0,69 0,41 3, Nuugaatsiaq 4,09 1,12 0,30 1,97 0,36 7, Upernavik 2,05 0,58 0,76 1,01 0,31 4, Upernavik Kujalleq 3,73 1,80 0,78 1,33 0,24 7, Kangersuatsiaq 3,46 1,43 1,02 1,57 0,57 8, Aappilattoq 1,48 0,72 0,56 0,24 0,06 3, Nutaarmiut 11,84 3,92 1,26 2,39 0,85 20, Tasiusaq 2,11 0,26 0,39 0,41 0,12 3, Nuussuaq 1,96 0,94 2,00 1,03 0,35 6, Kullorsuaq 2,66 0,18 0,50 0,49 0,15 3, Naajaat 4,13 6,87 2,99 3,89 1,44 19, Innaarsuit 2,05 0,49 0,58 0,54 0,17 3, Qaanaaq 2,63 0,68 1,74 0,54 0,32 5, Savissivik 3,63 2,03 9,98 1,51 0,73 17, Siorapaluk 0,96 3,15 0,72 2,82 0,54 8, Tasiilaq 0,11 0,39 0,94 0,63 0,38 2, Sermiligaaq 2,52 1,41 0,62 0,88 0,29 5, Isortoq 2,30 1,93 0,88 1,55 0,54 7, Kulusuk 2,56 0,97 0,64 0,32 0,07 4, Tiniteqilaaq 2,41 1,56 1,03 1,54 0,39 6, Kuummiut 2,49 0,91 0,58 0,41 0,10 4, Ittoqqortoormiit 2,41 0,83 1,60 0,94 0,40 6, Uunarteq Vejet gennemsnit 0,76 0,31 0,57 0,50 0,28 2,42 7

11 Enhedsomkostninger vand 2015 Vare- Personale- Kapacitets- Afskriv- Kr. / m³ forbrug omkostning omkostning ninger Renter Enhedspris 010 Nanortalik 1,59 10,04 15,57 27,75 9,58 64, Aappilattoq - 21,68 48,58 91,49 53,03 214, Narsaq Kujalleq - 43,00 116,41 541,24 238,39 939, Tasiusaq - 110,69 239,53 805,94 249, , Ammassivik - 105, ,62 340,51 184, , Alluitsup Paa 8,25 36,47 90,69 169,57 56,62 361, Qaqortoq 0,25 2,81 15,09 23,90 9,34 51, Saarloq 56,38 534,53 205,88 189,22 82, , Eqalugaarsuit - 65,25 206,71 107,35 66,59 445, Qassimiut 4,77 90,63 39,62 83,65 15,05 233, Narsaq 0,83 9,38 9,88 30,78 8,00 58, Igaliku 14,20 21,68 48,58 91,49 53,03 228, Qassiarsuk 25,20 72,11 20,83 72,31 33,70 224, Paamiut 0,80 5,61 14,43 26,48 8,38 55, Arsuk 1,35 5,08 32,08 173,66 53,25 265, Nuuk 0,89 1,63 7,49 9,33 3,04 22, Qeqertarsuatsiaat 1,91 25,63 27,03 150,26 46,53 251, Kapisillit 28,81 172,52 376,77 293,42 100,27 971, Maniitsoq 0,80 4,02 20,39 17,95 5,27 48, Atammik 10,89 45,51 46,84 154,96 37,75 295, Napasoq 51,18 28,01 154,91 264,29 91,00 589, Kangaamiut 5,45 90,80 100,52 77,65 21,98 296, Sisimiut 0,04 2,56 8,17 8,21 1,92 20, Itilleq 0,14-157,42 111,01 44,42 313, Sarfannguit 12,85-13,89 186,77 42,28 255, Kangaatsiaq 4,22 24,30 81,66 73,79 23,13 207, Attu 2,11 14,63 204,92 145,49 45,38 412, Iginniarfik 62,74 283,87 74,27 291,63 124,13 836, Niaqornaarsuk 5,85 30,83 57,79 90,54 28,77 213, Ikerasaarsuk - 68,45 27,44 82,79 27,45 206, Aasiaat 1,29 2,08 1,49 15,24 4,55 24, Akunnaaq - 183,73 78,01 24,64 6,41 292, Kitsissuarsuit 20,43 60,54 83,43 143,82 47,25 355, Qasigiannguit 3,70 3,42 13,67 15,68 3,66 40, Ikamiut 13,73 32,87 25,36 318,61 79,16 469, Ilulissat 0,33 2,66 8,36 4,07 1,24 16, Oqaatsut 41,62 1,54 274,98 81,81 34,57 434, Qeqertaq 25,40 0,51 181,89 129,04 26,49 363, Saqqaq ,45 14,80 5,96 46, Ilimanaq ,20 312,12 122,90 459,21 8

12 Enhedsomkostninger vand 2015 fortsat Vare- Personale- Kapacitets- Afskriv- Kr. / m³ forbrug omkostning omkostning ninger Renter Enhedspris 140 Qeqertarsuaq 0,87 22,19 3,76 44,54 11,60 82, Kangerluk ,56 147,67 67,05 331, Uummannaq 11,10 6,16 17,97 39,58 13,01 87, Niaqornat 14,55 224,97 106,52 304,15 75,48 725, Qaarsut 19,24 86,36 44,24 137,22 19,02 306, Ikerasak 4,98 20,27 22,54 14,31 5,99 68, Saattut 1,72 36,30 44,63 64,32 25,26 172, Ukkusissat 7,51 1,24 78,13 231,00 31,04 348, Illorsuit 7,66 96,70 59,67 158,01 48,18 370, Nuugaatsiaq 10,47 44,99 55,31 138,60 26,64 276, Upernavik 0,12 92,93 163,34 40,43 21,08 317, Upernavik Kujalleq 16,45 2,09 274,75 67,46 25,85 386, Kangersuatsiaq - 4,59 133,71 243,12 127,99 509, Aappilattoq - 0,14 110,60 80,13 25,20 216, Nutaarmiut Tasiusaq - 3,43 232,98 97,77 36,39 370, Nuussuaq 14,95 0,70 213,53 101,26 47,68 378, Kullorsuaq - 128,66 331,47 237,54 62,68 760, Naajaat Innaarsuit ,78 35,48 17,39 142, Qaanaaq 32,00 84,66 165,98 139,19 49,36 471, Savissivik 1.410,71-284, , , , Siorapaluk 38,60-113,27 526,74 277,49 956, Tasiilaq 0,03 7,67 14,34 30,04 8,89 60, Sermiligaaq 2,47-57,72 301,79 45,60 407, Isortoq 3,48-13,08 225,22 45,18 286, Kulusuk 6,29-228,54 33,10 14,02 281, Tiniteqilaaq 15,39 37,29 23,04 243,78 44,29 363, Kuummiut 8,80 27,75 14,00 51,55 8,73 110, Ittoqqortoormiit 12,65 57,95 83,80 134,61 44,92 333,92 Vejet gennemsnit 1,19 4,84 13,34 16,63 5,21 41,20 9

13 Enhedsomkostninger varme 2015 Vare- Personale- Kapacitets- Afskriv- Kr. / MWh forbrug omkostning omkostning ninger Renter Enhedspris 010 Nanortalik Qaqortoq Narsaq Paamiut Nuuk Maniitsoq Sisimiut Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummannaq Upernavik Qaanaaq Tasiilaq Ittoqqortoormiit Vejet gennemsnit

14 Bilag 2. Lokationsoversigt over Nukissiorfiits bogførte anlægsaktiver Saldo i kroner By/Bygd By navn kontonavn 30. JUNI HOVEDKONTORET IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT-HOVEDKONTORET NARSAQ IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT-NARSAQ Maniitsoq IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT-MANIITSOQ Sisimiut IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT-SISIMIUT Aasiaat IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT-AASIAAT Upernavik IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT-UPERNAVIK Ilulissat IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT-Fællesbygd Ilulissat HOVEDKONTORET Materielle anlægsaktiver-hovedkontoret ) 003 ELMYNDIGHEDEN Materielle anlægsaktiver-el MYNDIGHED NANORTALIK Materielle anlægsaktiver-nanortalik Aappilattoq Materielle anlægsaktiver-aappilattoq Narsaq Kujalleq Materielle anlægsaktiver-narsaq Kujalleq Tasiusaq Materielle anlægsaktiver-tasiusaq Ammassivik Materielle anlægsaktiver-ammassivik Alluitsup Paa Materielle anlægsaktiver-alluitsup Paa QAQORTOQ Materielle anlægsaktiver-qaqortoq Saarloq Materielle anlægsaktiver-saarloq Eqalugaarsuit Materielle anlægsaktiver-eqalugaarsuit Qassimiut Materielle anlægsaktiver-qassimiut NARSAQ Materielle anlægsaktiver-narsaq Igaliku Materielle anlægsaktiver-igaliku Qassiarsuk Materielle anlægsaktiver-qassiarsuk PAAMIUT Materielle anlægsaktiver-paamiut Arsuk Materielle anlægsaktiver-arsuk NUUK Materielle anlægsaktiver-nuuk Qeqertarsuatsiaat Materielle anlægsaktiver-qeqertarsuatsiaat Kapisillit Materielle anlægsaktiver-kapisillit MANIITSOQ Materielle anlægsaktiver-maniitsoq Atammik Materielle anlægsaktiver-atammik Napasoq Materielle anlægsaktiver-napasoq Kangaamiut Materielle anlægsaktiver-kangaamiut SISIMIUT Materielle anlægsaktiver-sisimiut Itilleq Materielle anlægsaktiver-itilleq Sarfannguit Materielle anlægsaktiver-sarfannguit KANGAATSIAQ Materielle anlægsaktiver-kangaatsiaq Attu Materielle anlægsaktiver-attu Iginniarfik Materielle anlægsaktiver-iginniarfik Niaqornaarsuk Materielle anlægsaktiver-niaqornaarsuk Ikerasaarsuk Materielle anlægsaktiver-ikerasaarsuk AASIAAT Materielle anlægsaktiver-aasiaat Akunnaaq Materielle anlægsaktiver-akunnaaq Kitsissuarsuit Materielle anlægsaktiver-kitsissuarsuit QASIGIANNGUIT Materielle anlægsaktiver-qasigiannguit Ikamiut Materielle anlægsaktiver-ikamiut ILULISSAT Materielle anlægsaktiver-ilulissat Oqaatsut Materielle anlægsaktiver-oqaatsut Qeqertaq Materielle anlægsaktiver-qeqertaq Saqqaq Materielle anlægsaktiver-saqqaq Ilimanaq Materielle anlægsaktiver-ilimanaq QEQERTARSUAQ Materielle anlægsaktiver-qeqertarsuaq Kangerluk Materielle anlægsaktiver-kangerluk UUMMANNAQ Materielle anlægsaktiver-uummannaq Niaqornat Materielle anlægsaktiver-niaqornat Qaarsut Materielle anlægsaktiver-qaarsut Ikerasak Materielle anlægsaktiver-ikerasak Saattut Materielle anlægsaktiver-saattut Ukkusissat Materielle anlægsaktiver-ukkusissat Illorsuit Materielle anlægsaktiver-illorsuit Nuugaatsiaq Materielle anlægsaktiver-nuugaatsiaq UPERNAVIK Materielle anlægsaktiver-upernavik Upernavik Kujalleq Materielle anlægsaktiver-upernavik Kujalleq

15 162 Kangersuatsiaq Materielle anlægsaktiver-kangersuatsiaq Aappilattoq Materielle anlægsaktiver-aappilattoq Nutaarmiut Materielle anlægsaktiver-nutaarmiut Tasiusaq Materielle anlægsaktiver-tasiusaq Nuussuaq Materielle anlægsaktiver-nuussuaq Kullorsuaq Materielle anlægsaktiver-kullorsuaq Naajaat Materielle anlægsaktiver-naajaat Innaarsuit Materielle anlægsaktiver-innaarsuit QAANAAQ Materielle anlægsaktiver-qaanaaq Savissivik Materielle anlægsaktiver-savissivik Siorapaluk Materielle anlægsaktiver-siorapaluk Moriusaq Materielle anlægsaktiver-moriusaq TASIILAQ Materielle anlægsaktiver-tasiilaq Sermiligaaq Materielle anlægsaktiver-sermiligaaq Isertoq Materielle anlægsaktiver-isertoq Kulusuk Materielle anlægsaktiver-kulusuk Tiilerilaaq Materielle anlægsaktiver-tiilerilaaq Kuummiut Materielle anlægsaktiver-kuummiut ITTOQQORTOORMIIT Materielle anlægsaktiver-ittoqqortoormiit Uunarteq Materielle anlægsaktiver-uunarteq/kap Tobin Itterajivit Materielle anlægsaktiver-itterajivit/kap Hope I alt ) Beløbet udgøres af endnu ikke afsluttede projekter som ved afslutning bogføres på de lokaliteter de vedrører.

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 Fordelingsregnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5

Læs mere

Prisblad nr. 35. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2019.

Prisblad nr. 35. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2019. Prisblad nr. 35 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2019. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr. 35. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2019.

Prisblad nr. 35. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2019. Prisblad nr. 35 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2019. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Bilag 1 Prisblad. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2018.

Bilag 1 Prisblad. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2018. Bilag 1 Prisblad Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2018. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011.

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisblad nr.21 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Vandkvalitet Grønland - Lokaliteter og prøvetagningssteder

Vandkvalitet Grønland - Lokaliteter og prøvetagningssteder Vandkvalitet Grønland - Lokaliteter og prøvetagningssteder Lokalitet / Prøvesteds nr. Prøvestedsnavn Type (type nr.) Koord.sys. 010 - Nanortalik Id: 010-V01-000100 010-0100-00 Afgang værk Rentvand 1 UTM23WGS84

Læs mere

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015.

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisblad nr. 27 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk I medfør af 5, stk. 2, og 64 i landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland BEK nr 476 af 17/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1103780 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 21. december 2015 Energi 1. Grønlands energiproduktion og forbrug Grønlands energiproduktion og forbrug Siden 1993 har Grønland været delvis selvforsynende med energi takket været

Læs mere

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen,

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, Takster og betalinger Bilag Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, sci@mit.gl Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser

Læs mere

Takster og betalinger

Takster og betalinger Gældende fra 1. januar 2017 MITTARFEQARFIIT Ansvarlig: Salgsafdelingen, GREENLAND sales@mit.gl AIRPORTS VERSION 1.1 Takster og betalinger Bilag INDHOLD Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bygder. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bygder. Grønlands Selvstyre Bligstrategi Faktarapprt - bygder Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kngens Lyngby Telefn 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cwi.dk Bligstrategi Faktarapprt - bygder Maj 2011 Dkumentnr.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER VALGKREDSE VED KOMMUNEVALG. 2. Frederiksdal Frederiksdal Frederiksdal Frederiksdal loranstation Store nordiske Station

FORTEGNELSE OVER VALGKREDSE VED KOMMUNEVALG. 2. Frederiksdal Frederiksdal Frederiksdal Frederiksdal loranstation Store nordiske Station Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. af 4. januar 98 om ændring af det i Landstingslov nr. 2 af 0. Marts 982 om valg kommunalbestyrelser og bygderåd fastsatte medlemstal. I henhold i landstinqslov nr. 2 af

Læs mere

Migration mellem de grønlandske bygder,

Migration mellem de grønlandske bygder, Bygdestatistik 2004:1 Migration mellem de grønlandske bygder, 1993-2002 Side 2 Migration mellem de grønlandske bygder, 1993-2002 Forord I 1994 blev der truffet en beslutning om at afsætte midler til en

Læs mere

GVR2016 Transformation mellem ASIAQ og GEOID2016 højdesystemer

GVR2016 Transformation mellem ASIAQ og GEOID2016 højdesystemer GVR2016 Transformation mellem ASIAQ og GEOID2016 højdesystemer Rene Forsberg DTU Space Oktober 2017 rf@space.dtu.dk Dette notat beskriver forskelle mellem det nye højdesystem i Grønland (GVR2016) og ASIAQs

Læs mere

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme EM 2010 Maj 2010 1 Forord Hermed

Læs mere

Ansvarsområde. Forbrug i % af totalbevillingen. Samlet bev Disponibel i 2005 Forbrug i Akk. forbrug Rest ift.

Ansvarsområde. Forbrug i % af totalbevillingen. Samlet bev Disponibel i 2005 Forbrug i Akk. forbrug Rest ift. Forbrug i en 2009 811001 060 10016 Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger 291.000-209.000 177 0 290.823 99,9% 177 177 0 811001 996 10006 Hj. Styrets adm. Bygninger vedligeh, 2003 2.859.973 0 65.917

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Indkomststatistik Gennemsnitsindkomsterne steg med 4,1 pct. Vækst i gennemsnitlig skattepligtig indkomst fordelt på kommuner.

Indkomststatistik Gennemsnitsindkomsterne steg med 4,1 pct. Vækst i gennemsnitlig skattepligtig indkomst fordelt på kommuner. Indkomster 2008:1 Indkomststatistik 2006 Sammenfatning Gennemsnitsindkomsterne steg med 4,1 pct. Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst var 169.000 kr. i 2006, hvilket er en stigning på 4,1 pct. i

Læs mere

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet Nunat Aqqinik Aalajangiisartut marlunnngorneq septembarip 25-anni 2012-mi Oqaasileriffimmi ataatsimiinnerat Peqataasut.: Carl Christian Olsen, Tukummeq Qaavigaq, Abia Abelsen aamma Stephen Heilmann. Peqataanngitsoq:

Læs mere

Indkomster 31. oktober 2017

Indkomster 31. oktober 2017 Indkomster 31. oktober 2017 Indkomststatistik 2016 I Kapitel 1 belyses udviklingen i personindkomster, hvor der med fokus på såvel geografi som demografi tilstræbes at give læseren et nuanceret indblik

Læs mere

Projekttyper. Forbrug i % af totalbevillingen. Samlet bev Disponibel i 2005 Forbrug i Akk. forbrug Rest ift.

Projekttyper. Forbrug i % af totalbevillingen. Samlet bev Disponibel i 2005 Forbrug i Akk. forbrug Rest ift. Forbrug i 2009 811001 060 10016 Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger 291.000-209.000 177 0 290.823 99,9% 177 177 0 811001 996 10006 Hj. Styrets adm. Bygninger vedligeh, 2003 2.859.973 0 65.917

Læs mere

Drikkevandskvalitet i Grønland. Grønlands Selvstyre. Miljø- og Beredskabsafdelingen Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Drikkevandskvalitet i Grønland. Grønlands Selvstyre. Miljø- og Beredskabsafdelingen Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland 2011-2013 Drikkevandskvalitet i Grønland Grønlands Selvstyre Miljø- og Beredskabsafdelingen Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Marts 2015 Titel: Drikkevandskvalitet i Grønland 2011-2013 Forsidebillede:

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qaasuitsup Kommunea - bygdeskoler - Ulloq/dato : 24. oktober 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.04 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne

Læs mere

Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne. V Sammenfatning

Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne. V Sammenfatning Status for bosteder i Grønlands kommuner med særlig fokus på bygderne V Sammenfatning 1 Sammenfatningen er udarbejdet af: Rasmus Ole Rasmussen, Johanna Roto, Lise Smed Olsen og Lisbeth Greve Harbo Nordregio

Læs mere

KOMMUNE KUJALLEQ By/ bygd Selvstyrets anlægsvurdering Selvstyrets kommentarer

KOMMUNE KUJALLEQ By/ bygd Selvstyrets anlægsvurdering Selvstyrets kommentarer BILAG G. PRIORITERING AF ANLÆGSOPGAVER I det nedenstående oplistes landets byer og bygder fordelt på kommuner. Selvstyret kommentarer og vurderinger, samt tiltag i alle landets by- og bygdehavne er inkluderet.

Læs mere

Indkomster 31. oktober 2014

Indkomster 31. oktober 2014 Indkomster 31. oktober 2014 Indkomststatistik 2013 1. Metode og begreber 1.1 Formål Formålet med indkomststatistikken er at belyse niveauet og fordelingen af de optjente indkomster i samfundet. Ved at

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Indkomster 2. november 2015

Indkomster 2. november 2015 Indkomster 2. november 2015 Indkomststatistik 2014 I Kapitel 1 belyses udviklingen i personindkomster, hvor der med fokus på såvel geografi som demografi tilstræbes at give læseren et nuanceret indblik

Læs mere

Indkomster 31. oktober 2016

Indkomster 31. oktober 2016 Indkomster 31. oktober 2016 Indkomststatistik 2015 I Kapitel 1 belyses udviklingen i personindkomster, hvor der med fokus på såvel geografi som demografi tilstræbes at give læseren et nuanceret indblik

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia. Budget 2011 Budgettal på Hovedområder

Qaasuitsup Kommunia. Budget 2011 Budgettal på Hovedområder Qaasuitsup Kommunia Budget 2011 Budgettal på Hovedområder Qaasuitsup Kommunia Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023, 3952 Ilulissat - Telefon: (+299) 94 78 00 - Fax: (+299) 70 11 77 - E-mail: qaasuitsup@qaasuitsup.gl

Læs mere

Hoved- Bevilling Total- Akkumulleret Forsinkelse Forbrug BO. i % af totalbevillingen Disponibel i 2004 Forbrug i 2004 Forbrug 2004 fra 2004

Hoved- Bevilling Total- Akkumulleret Forsinkelse Forbrug BO. i % af totalbevillingen Disponibel i 2004 Forbrug i 2004 Forbrug 2004 fra 2004 800080 999 80001 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering af anlægsprojekter 129.129 129.129 129.129 0 0 129.129 0% 0 811001 60 10016 Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger 500.000 500.000

Læs mere

Indkomster 31. oktober 2013

Indkomster 31. oktober 2013 Indkomster 31. oktober 2013 Indkomststatistik 2012 1. Metode og begreber 1.1 Formål Formålet med indkomststatistikken er at belyse niveauet og fordelingen af de optjente indkomster i samfundet. Ved at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland LBK nr 916 af 28/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-5132 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet

Oqaasileriffik Sprogsekretariatet Nunat Aqqinik Aalajangiisartut pingasunngorneq apriilip 22-anni 2015-imi Ilimmarfimmi ataatsimiinnerat Peqataasut.: Carl Christian Olsen, Abia Abelsen, Stephen Heilmann, Karl Møller, aamma Tukummeq Qaavigaq.

Læs mere

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering Tanja Nielsen/Mette Norengaard Sørensen Carl Bro as ILULISSAT - Ilimanaq Registreringer Ilulissat - Ilimanaq Selv-registrering

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og

Læs mere

Vejledning om valg til Inatsisartut 24. april 2018

Vejledning om valg til Inatsisartut 24. april 2018 Vejledning om valg til Inatsisartut 24. april 2018 Version 18. marts 2018 Valgnævnet Grønlands Selvstyre Postboks 1037 3900 Nuuk Valgnævnets sekretariat Fax: 34 63 56 Mobil, Marianne Petersen: 55 13 65

Læs mere

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010 Indkomster 2012:1 Indkomststatistik 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................... 2 Kapitel 1 Metode og begreber..........................................................

Læs mere

Stedopdelt. Forbrug i % af totalbevillingen. Forsinkelse Bevilling Disponibel i 2005 Forbrug i Akk. forbrug Samlet bev.

Stedopdelt. Forbrug i % af totalbevillingen. Forsinkelse Bevilling Disponibel i 2005 Forbrug i Akk. forbrug Samlet bev. Forbrug i en 2009 813571 010 17342 Renovering fælles vandledning, Nanortalik 805.000 0-7.473-16.854 795.619 98,8% 9.381 9.381 0 814172 010 31109 Facaderenovering, Nanortalik 3.840.000 0 1.100.041 208.695

Læs mere

beretning og regnskab 2009

beretning og regnskab 2009 beretning og regnskab 2009 beretning og regnskab 2009 forside foto klaus eskildsen fotos ivars silis deluxus studio lind foto magssanguaq qujaukitsoq nukissiorfiit layout nukissiorfiit tryk naqitat a/s

Læs mere

Redegørelse om kommunerne

Redegørelse om kommunerne 24. februar 2010 FM 2010/124 Naalakkersuisoq for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Redegørelse om kommunerne FM 2010 FM 2010/124 Sagsnr. 2010-026881 Indholdsfortegnelse Forord Kommunalretlig lovgivning

Læs mere

1. Hvornår havde indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit haft sidst åbent for indhandling?

1. Hvornår havde indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit haft sidst åbent for indhandling? Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut /HER Besvarelse

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2003

Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Befolkningsstatistik 2003:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2003 Forord Publikationen Grønlands Befolkning er udgivet årligt siden 1976 af henholdsvis Danmarks Statistik, Statsministeriet og Grønlands Statistik.

Læs mere

Foreningen Roskilde Festival CVR-nr Indsamlingsregnskab for perioden 1. oktober oktober 2015

Foreningen Roskilde Festival CVR-nr Indsamlingsregnskab for perioden 1. oktober oktober 2015 Foreningen Roskilde Festival CVR-nr. 39 12 27 15 Indsamlingsregnskab for perioden 1. oktober 2014 1. oktober 2015 Indsamlingsregnskab for Foreningen Roskilde Festival Indholdsfortegnelse Side Stamoplysninger

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Arbejdsmarked. Ledigheden :1. Flere ledige i 2003 end i 2002

Arbejdsmarked. Ledigheden :1. Flere ledige i 2003 end i 2002 Arbejdsmarked 2004:1 Ledigheden 2003 Flere ledige i 2003 end i 2002 Ledigheden i Grønland har gennem de sidste fire år været stigende. I 2003 er ledigheden foreløbig toppet. Dette kan læses i denne publikation.

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

Vejledning om valg til Inatsisartut 28. november 2014

Vejledning om valg til Inatsisartut 28. november 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE Vejledning om valg til Inatsisartut 28. november 2014 Endelig version 21-10-2014 Valgnævnet Grønlands Selvstyre Postboks 1037 3900 Nuuk oktober 2014 Indhold Indledning... 3 1. Grønland

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for RO

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for RO DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til bestyrelsen i ROMU REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for ROMU for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018,

Læs mere

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere

KOMPETENCEKATALOG OVER ANLÆGSOPGAVER I NUKISSIORFIITS

KOMPETENCEKATALOG OVER ANLÆGSOPGAVER I NUKISSIORFIITS KOMPETENCEKATALOG OVER ANLÆGSOPGAVER I NUKISSIORFIITS Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Narsaq kujalleq Renovering af vandværk Ammassivik Aappilattoq

Læs mere

Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX

Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX CVR-nr. 00 00 00 00 Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX Koncept for særskilt regnskab i henhold til 8, stk. 2 i bekendtgørelse om indsamling

Læs mere

Supplerende kort over kritiske lokaliteter

Supplerende kort over kritiske lokaliteter Supplerende kort over kritiske lokaliteter Som supplement til Afrapportering af screeningundersøgelse af risiko for alvorlige fjeldskred i Grønland fra GEUS d. 11. december 2018 har formanden for den grønlandske

Læs mere

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit Layout Sermitsiaq.AG Tryk Naqitat Nukissiorfiit Postboks 1080 3900 Nuuk www.nukissiorfiit.gl Indhold 5

Læs mere

Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne

Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne NORDREGIO 2010 1 2 Status for bosteder i Grønland Status for bosteder i Grønland med særlig fokus på bygderne NORDREGIO 2010 3 4 Status for bosteder

Læs mere

Nukissiorneq. Energi. Titartagaq 9.1 Nukissiuutinik atuineq. Figur 9.1 Energiforbruget 12.000

Nukissiorneq. Energi. Titartagaq 9.1 Nukissiuutinik atuineq. Figur 9.1 Energiforbruget 12.000 Nukissiorneq Energi Kalaallit Nunaanni nukissiornermut uuliamik, benzinimik il.il. eqqussuineq suli pinngitsoorneqarsinnaanngilaq. Qaam maq - qu sersuinermut kiassarnermullu nukissiuutinik ataavartunik

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People Indsamlingsregnskab for perioden 27. december december 2015

Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People Indsamlingsregnskab for perioden 27. december december 2015 Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People Indsamlingsregnskab for perioden 27. december 2014 26. december 2015 Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvide Sande Masterclass. Regnskab 2015

Hvide Sande Masterclass. Regnskab 2015 Hvide Sande Masterclass Regnskab 2015 (9. regnskabsår) Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling Hvide Sande, den / 2016 Henning Davidsen, dirigent plus P/S statsautoriserede revisorer er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Atea A/S CVR-nr

Atea A/S CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Atea A/S CVR-nr. 25 51 14 84 Indsamlingsregnskab

Læs mere

Dansk Karate Forbund. Udeståender: Ledelsesberetning Lønafstemning Opgørelse af forkert periodiseret indtægt, jf. afsnit 3.2 i revisionsprotokollatet

Dansk Karate Forbund. Udeståender: Ledelsesberetning Lønafstemning Opgørelse af forkert periodiseret indtægt, jf. afsnit 3.2 i revisionsprotokollatet Udeståender: Ledelsesberetning Lønafstemning Opgørelse af forkert periodiseret indtægt, jf. afsnit 3.2 i revisionsprotokollatet Indhold Ledelsespåtegning 2 Påtegning af årsregnskabet 3 Udtalelse om ledelsesberetningen

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Naaja Nathanielsen, Medlem af Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit / -Her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2011-249. Kære Naaja

Naaja Nathanielsen, Medlem af Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit / -Her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2011-249. Kære Naaja Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Naaja

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Redegørelse om kommunerne - HØRING -

Redegørelse om kommunerne - HØRING - 24. februar 2010 FM 2010 / 124 Redegørelse om kommunerne - HØRING - FM 2010 FM 2010 / 124 Sagsnr. 2010-026881 Naalakkersuisoq for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indholdsfortegnelse Forord...3 Kommunalretlig

Læs mere

SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND

SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND ------------------------------------------------------------------- Bredgade 30, 1., 7400 Herning -------------------------------------

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2015 30. september 2016 Balance 30. september 2016 CVR-nr. 33 53 55 03 ØSTERFÆLLED

Læs mere

Tak for dine spørgsmål, som vil blive besvaret enkeltvist i det nedenstående:

Tak for dine spørgsmål, som vil blive besvaret enkeltvist i det nedenstående: Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Knud Fleischer

Læs mere

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende:

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende: Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

AlmenNet Årsregnskab 2013

AlmenNet Årsregnskab 2013 AlmenNet Årsregnskab 2013 Sekretariat: BL - Danmarks Almene Boliger Indhold Side Hovedtal 3 Årsberetning 4 Revisionspåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Side 3 4 års hovedtal

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 6009 Godsbanegade Regnskabsperiode 01.04.2014 31.03.2015 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

"Hits for Tits" c/o FM5 ApS, H.C. Andersens Boulevard København

Hits for Tits c/o FM5 ApS, H.C. Andersens Boulevard København c/o FM5 ApS, H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København Indsamlings- og fordelingsregnskab for perioden 14. september -4. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning i Den uafhængige

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Axcel Prometheus Invest 1 ApS under frivillig likvidation. Årsrapport for 2014

Axcel Prometheus Invest 1 ApS under frivillig likvidation. Årsrapport for 2014 c/o Axcel Management A/S Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 31281822 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. juni 2015 Peter Stakemann

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

REGNSKAB FOR ÅRET 2015 GRUNDEJERFORENINGEN GREVE STRANDBY. v/ Jørgen Henningsen Tyttebærkæret Greve

REGNSKAB FOR ÅRET 2015 GRUNDEJERFORENINGEN GREVE STRANDBY. v/ Jørgen Henningsen Tyttebærkæret Greve REGNSKAB FOR ÅRET 2015 GRUNDEJERFORENINGEN GREVE STRANDBY v/ Jørgen Henningsen Tyttebærkæret 49 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Foreningen af Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Grundejerforeningen Christianshusvej

Grundejerforeningen Christianshusvej Grundejerforeningen Christianshusvej Årsregnskab 1. januar 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning 1 Revisionspåtegning 2 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014 Anvendt

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere