Guidelines til god vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guidelines til god vejledning"

Transkript

1 Guidelines til god vejledning Præmis for alle vejledningssituationer og opgaveprocesser: a) Vejledning er undervisning, men under andre former og forhold og på andre præmisser (se folder om Vejledning). b) Opgaverne er eksaminer med samme eksamensvilkår (herunder tids- og klagefrister) som alle de øvrige eksaminer. Førvejledningsfase 1. Fællesinformation v. uddannelseslederne i forbindelse med de enkelte opgaver Gennemgang af opgaveforløbet rammer: tidsforløb, faglige mål valg af fag og område vejledningsforløbet i oversigtsform opgaveformulering bedømmelse Elever/kursister tilbydes, inden opgaveskrivningen/vejledningen går i gang, et kursus i informationssøgning og brug af biblioteket (ved bibliotekaren). 2. Den faglige orientering Lærerne i de relevante fag giver en faglig orientering om mulige områder og faglige problemstillinger, gerne med eksempler på opgaveformuleringer. Det kan anbefales, at fagene udarbejder oversigter over velegnede emner/områder/ problemstillinger og orienterer eleverne/kursisterne om best practise i fagene. Se også idéer til tværfaglige emner i skriftlighedsmanualen på hjemmesiden. 3. Valg af fag og område Eleven vælger i samråd med faglærerne område, faglig problemstilling og deltagende fag. Skolen har udarbejdet procedure herfor. Blanketter til disse formål ligger dels i de relevante Lectio-rum, dels på hjemmesiden i vejledningsmanualen.

2 4. Tildeling af vejleder(e) Skolen udpeger blandt skolens lærere i de(t) deltagende fag vejleder(e) for den enkelte elev/kursist. Normalt vil det være elevens/kursistens lærer(e), der fungerer som vejleder(e), men der kan forekomme situationer, hvor det er andre lærere. I forbindelse med AT og EP skemalægger skolen 2 obligatoriske vejledningsmøder á 20 min. mellem elev/kursist og vejledere. I forbindelse med SRP og SSO aftaler parterne selv mødetidspunkter. Det anbefales, at både elev/kursist og vejleder(e) orienterer sig om: hvor i opgave-progressionen opgaven befinder sig hvor meget information der er udleveret/gennemgået i fællesinformationen v. uddannelseslederne hvilke erfaringer elev/kursist har gjort sig i tidligere opgaveskrivning og vejledningsforløb Vejledningsfasen Forventningsafklaring Inden og ved det første vejledningsmøde er det vigtigt, at den vejledningssøgende og vejleder(ne) i fællesskab og vejlederne indbyrdes får afklaret deres forventninger til den forestående vejledning. Eleven/kursisten bør inden det første vejledningsmøde have gjort sig nogle overvejelser om følgende punkter: 1) Hvad ønsker eleven/kursisten af sin vejleder og af vejledningen? af produktet/opgaven fx hvilken kvalitet/hvilket niveau? 2) Hvor meget er eleven/kursisten villig til at yde med hensyn til tid og indsats? 3) Hvad har eleven/kursisten brug for at lære om produktet? om processen? om materialesøgning? Vejleder(ne) bør præsentere eleven/kursisten for, hvordan vejledningen bedst foregår. For eksempel, at der skal forelægge et skriftligt oplæg inden hvert vejledningsmøde, hvordan kontakten mellem vejleder og vejledningssøgende skal foregå mellem vejledningsmøderne og hvor mange møder eleven/kursisten kan forvente og af hvilken varighed. Man bør i fællesskab aftale en praksis for god kommunikation i vejledningsperioden. Den enkelte vejleder melder ud, hvordan han/hun har tænkt sig at bruge mail/sms som kommunikationsmiddel, hvor meget og hvad der kan svares på samt hvornår. Aftal hvornår den vejledningssøgende kan forvente et svar på en mail (fx inden for 24 timer eller senest kl samme dag).

3 Skriv de aftaler, der indgås både ang. forventninger og kommunikation, ind i vejledningskontrakten. Hvis intet andet aftales, så bør al skriftlig kommunikation mellem elev/kursist og vejleder foregå per mail. Det er vigtigt, at eleven/kursisten sender mails til alle parter, så alle er opdaterede omkring aftaler og gode råd. Før første vejledningsmøde: Elev/kursist skal inden det første vejledningsmøde nedskrive sine første tanker og idéer omkring område-/emnevalget, materialer, mulige vinkler på emnet og hvis der er flere fag med også, hvordan de kan supplere hinanden. Disse overvejelser skal sendes på mail til vejleder(ne) senest to-tre dage, før vejledningsmødet finder sted, så de har mulighed for at give en kvalificeret respons allerede ved det første møde. Vejleder(ne) læser elevens/kursistens indledende tanker omkring valg af område/emne og hvordan fagene kan spille sammen. Vejleder(ne) kan således nå at tale sammen, hvis der er problemer med fag, materialevalg eller andet, der trænger til en hurtig afklaring. Eleven/kursisten bør have undersøgt materialesituationen inden første møde. Prøv enten at google emnet for at få lidt inspiration eller brug nogle af de baser, som bibliotekaren har introduceret til. Det er vigtigt at pointere, at eleven/kursisten skal være den initiativtagende og opsøgende omkring materialesøgning, men den enkelte faglærer kan godt komme med gode ideer og give feedback. Første vejledningsmøde Eleven/kursisten starter første vejledningsmøde med at beskrive sine idéer og tanker om projektet ud fra det tilsendte notat, hvorefter vejleder(e) og elev/kursist sammen begynder at indkredse emne, materialer og problemstilling og drøfter, hvordan fagene kan spille sammen. Eleven/kursisten tager noter fra mødet (fx i vejledningskontrakten), og begge parter aftaler ud fra vejledningskontrakten den kommende tids arbejdsgang og kommunikationsform. Det anbefales, at eleven/kursisten mindst én gang om ugen opdaterer sin(e) vejleder(e) om, hvor han/hun er i processen. Vejleder(ne) formulerer, hvilke krav der måtte være til næste vejledningsmøde, og eleven/kursisten skriver dette ind i sin kontrakt. Næste mødetidspunkt aftales evt. allerede her. Mellem vejledningsmøderne Eleven/kursisten arbejder mellem vejledningsmøderne videre med stoffet ud fra de aftaler, der er truffet med vejleder(ne). Det vil især dreje sig om litteratursøgning/materialeforslag, afgrænsning

4 af emnet/området, tanker om problemformulering, overvejelser over metoder, foreløbig disposition over stoffet/opgaven. Det er vigtigt at påpege, at vejledningen kan fortsætte over mail i denne mellemliggende periode. Det kan fx dreje sig om hurtige spørgsmål ang. en bog, man har fundet, eller et nyt sidespor, man har lyst til at prøve holdbarheden af. Husk mindst én gang om ugen at opdatere vejleder(ne) om, hvordan det går. Før næste vejledningsmøde skal eleven/kursisten producere et skriftligt oplæg ud fra de krav, der er aftalt ved sidste møde. Det vil dreje sig om materialer, afgrænsning af emnet/området og problemformulering, metodeovervejelser, foreløbig disposition. Oplægget skal sendes på mail til vejleder(ne) senest to-tre dage, før vejledningsmødet finder sted, så de har mulighed for at give en kvalificeret respons på mødet. Vejleder(ne) læser elevens/kursistens oplæg inden mødet og forbereder respons på det. De kan således nå at tale sammen om de muligheder og problemer, de ser i elevens/kursistens arbejde/resultater/proces. Andet (og tredje) vejledningsmøde Det er igen eleven/kursisten, der er den initiativtagende ved vejledningsmødet og lægger ud med at kommentere det tilsendte oplæg. Herefter drøfter vejleder(e) og elev/kursist sammen afgrænsningen af emnet, materialerne, problemformuleringen, metodeovervejelserne, dispositionen. Det er vigtigt, at vejlederne senest under andet vejledningsmøde sikrer sig, at eleven/kursisten er bekendt med fagenes begreber, formuleringer og faglige krav (hvilke krav stilles der fx til en redegørelse i dansk sammenlignet med biologi). Det er også vigtigt, at eleven/kursisten er bekendt med de krav, der stilles til den pågældende opgave (fx både de fagspecifikke og de tværgående faglige krav). Eleven/kursisten tager noter fra mødet (fx i vejledningskontrakten), og begge parter aftaler ud fra vejledningskontrakten den kommende tids arbejdsgang og kommunikationsform. Det aftales, om der er behov for og tid til et tredje vejledningsmøde, eller om vejledningen udelukkende skal fortsætte over mail. Vejleder(ne) formulerer, hvilke krav der er til et evt. næste vejledningsmøde eller til en mailkorrespondance, og eleven/kursisten skriver dette ind i sin kontrakt. Det kan fx være produktion af endelig problemformulering, endelig disposition, kladde/udkast, eleven/kursisten ønsker vejleder(ne)s feedback på.

5 Vejledning i skriveperioden Elever/kursister kan modtage vejledning i alle faser af opgaveforløbet, også i skriveperioden (det gælder for SRP og SSO, hvor det er vejlederne, der udarbejder opgaveformuleringen, og der er hhv. 1 eller 2 uger til at besvare den). Men det er vigtig at understrege, at der skal være en klar adskillelse mellem lærerens rolle som vejleder og som bedømmer. Det medfører, at den vejledning, der kan gives i skriveperioden, drejer sig om forståelsen af opgaveformuleringen, vægtningen mellem fagene, formalia ved opgaven/opgaveteknik eller feedback på enkelte kladder/tekstudkast. Vejledningen må ikke bestå i retning og bedømmelse af væsentlige dele af opgaven. Vejledere og elever/kursister aftaler før skriveperioden, hvordan vejledningen i skriveperioden foregår. Vejledningen kan enten foregå på faste træffetidspunkter, som vejleder melder ud, eller i individuelle aftaler, man træffer. Endelig kan vejledningen også være udelukkende elektronisk i denne periode.

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere