Fruering og Vitved Menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fruering og Vitved Menighedsråd"

Transkript

1 Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. november Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører, webmaster, og lejer af forpagtergårdsboligen. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden 2 Bemærkninger til referat fra ordinært fællesmøde den 17. september 2014, og ekstraordinært møde vedrørende kirkegården (kun Fruering) 3 Økonomi, herunder fremlæggelse af kvartalsrapporter 4 Orientering og gennemførelse af valg af formænd, næstformænd, kontaktperson, kirkeværger, sekretærer, underskriftsberettiget, fælles regnskabsfører, kasserere og kirkeværge (Fruering) og repræsentant i Fondet af 23. oktober Stillingtagen til evt. at fjerne udgåede gravsten (Fruering) 6 Fastsættelse af menighedsrådsmøder i Beslutning om fortsat deltagelse i (evt. cykelvenlig) Vejkirker i Beslutning om evt. deltagelse i kirkestafet Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd Opfølgning på synsrapport Årsrapport 10 Orientering ved formanden for Fruering Menighedsråd, herunder Status renoveringsprojekt Valg af ny biskop Møde for regnskabsførere og kasserer Andre møder/andet 11 Orientering ved sognepræsten, herunder Uddeling af julegaver, vagt ved juletræet juleaften, 1. juledag og 2. juledag 12 Orientering ved kontaktpersonen, herunder Beslutning om tildeling af funktionstillæg Ny ansættelseskontrakt for kirkesanger 13 Orientering ved kirkeværger, herunder Status på revision af kirkegårdsvedtægten v. Ulla 14 Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget, herunder Møde med Mads Rose vedrørende evt. jordkøb 15 Orientering ved medarbejderrepræsentant 16 Orientering ved folkevalgte kasserere 17 Eventuelt

2 Mødet blev ledet af: Niels Peter Skrubbeltrang Referent: Arne Sørensen Mødedeltagelse: Der var afbud fra Eva og Gurli. 2 Niels Peter bød velkommen og mødet blev indledt med at vi sang nr. 208: Dybt hælder året i sin gang. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Ja, ingen bemærkninger. Pkt. 2 Bemærkninger til referat fra ordinært fællesrådsmøde 17. september 2014 og ekstraordinært møde i Fruering vedrørende kirkegården Referatet fra fællesrådsmødet den 17. september blev godkendt uden bemærkninger. Der var ingen bemærkninger til referatet fra møde i Fruering menighedsråd den 11. september 2014 vedrørende kirkegården. Pkt. 3 Økonomi, herunder fremlæggelse af kvartalsrapporter Anne Marie knyttede enkelte supplerende bemærkninger til kvartalsrapporterne, som nævnt i bilag til dagsorden Begge kvartalsrapporter blev godkendt og underskrevet. Pkt. 4 Orientering og gennemførelse af valg af formænd, næstformænd, kontaktperson, kirkeværger, sekretær, underskriftsberettiget, fælles regnskabsfører, kasserere, bygningssagkyndige og repræsentant til Fondet af 23. oktober I henhold til Menighedsrådslovens 10 stk. 10 har ovennævnte valg virkning for 1 år ad gangen. Det samme gælder for menighedsrådenes bygningskyndige. Til gengæld gælder valgene til menighedsrådenes faste udvalg for hele rådets funktionsperiode. Følgende blev valgt: Fruering: Formand: Niels Peter Skrubbeltrang Næstformand: Legarth Madsen Kirkeværge: Vagn Beck Christensen Underskriftsberettiget: Eva Jensen Kasserer: Jørgen Kiærskou Bygningskyndig: John Vind Christiansen Vitved: Formand: Arne Sørensen Næstformand: Preben Balskilde Laursen Kirkeværge: Ulla Pedersen Underskriftsberettiget: Magda Jensen Kasserer: Magda Jensen Sekretær: Lene Juul Bygningskyndig: Jens Ove Thomasen Fælles kontaktperson: Inge Gerd Terpager Staal Fælles sekretær: Legarth Madsen Fælles regnskabsfører: Anne Marie Madsen

3 Som bestyrelse for Fonden af 23. oktober 1986 (grundlagt af Jørgen Schindel) blev Inge Storm, Arne Sørensen og Inge - Gerd alle genvalgt. Det blev besluttet at fastholde tidligere års honorering som: Formænd i henhold til provstiets retningslinjer Vagn (kirkeværge men ikke i menighedsrådet) kr. der er skattepligtig Ulla (kirkeværge) 2300 skattefri Anne Marie får opkobling til bredbånd Legarth (fælles sekretær) kr. skattefri Øvrige medlemmer 1400 kr. skattefri Udbetaling af skattefri godtgørelse medfører, at der ikke kan udbetales øvrige diæter eller udgifter vedrørende kontorhold, telefon og internet. Pkt. 5 Stillingtagen til evt. at fjerne udgåede gravsten (Fruering) Det blev besluttet at fjerne de udgåede gravsten til genbrug eller ophugning eller til de efterladte jævnfør referatet fra mødet 17. september 2014 Pkt. 6 Fastlæggelse af menighedsrådsmøder i 2015 Følgende datoer blev fastlagt: Tirsdag den 20. januar. Ordinært møde Onsdag den 25. marts. Ordinært møde, årsregnskab Onsdag den 15. april. Syn Tirsdag den 2. juni. Ordinært møde, kvartalsrapporter Søndag den 23. august. Studietur Tirsdag den 25. august Kvartalsrapporter Onsdag den 7. oktober. Godkendelse af budgetter Tirsdag den 17. november. Kvartalsrapporter og lovpligtige valg Søndag den 29. november Genåbning af Fruering kirke? Alle ordinære møder begynder kl og holdes i præstegården. Synet begynder dog kl i Vitved og kl i Fruering. Pkt. 7 Beslutning om fortsat deltagelse i (evt. cykelvenlig) Vejkirker i 2015 Det blev besluttet at begge sogne melder sig ud af Vejkirkeordningen i 2015, da det vurderes at der ikke er en sammenhæng mellem besøgene i kirkerne og Vejkirkeordningen. Pkt. 8 Beslutning om evt. deltagelse i kirkestafet Det blev besluttet at begge menighedsråd ønsker at kirkerne deltager i kirkestafet For Vitveds vedkommende sker det allerede i 2015 (1. juli). Pkt. 9 Orientering ved formanden for Vitved Menighedsråd Opfølgning på synsrapport Vitved menighedsråd holdt møde forud for fællesmødet for at få fulgt op på synsrapporten, status på kirkegården og på kirkegårdsvedtægten. Årsrapport vedrørende menighedsrådenes arbejde. Årsrapporten indarbejdes i kommende kirkeblad. Pkt. 10 Orientering ved formanden for Fruering Menighedsråd Status på renoveringsprojekt Ikke meget nyt. Lavet endeligt projektoplæg (sendes rundt), og sendt via provsti til Stiftet til udtalelse. (Se brev). Varer 1-2 måneder. Kan forhåbentlig sige mere til januar mødet. Så kommer det spændende med farvevalg mv. Tænk over, hvordan vi skal lave processen (så vi får indflydelse). 3

4 Valg af ny biskop Valg af biskop: Opfordring fra distriktsforening til at diskutere profil. (Bilag) Vil vi lave profil, og indsende ril distriktsforening? På dagsordenen til januar mødet (primært for at afklare vores holdning). Foreløbig følgende to kandidater: Henrik Wigh Poulsen, født den 27. april 1959 i Randers cand.theol. Aarhus Universitet ph.d. Aarhus universitet sognepræst Lejrskov- Jordrup sogne formand for Studenterkredsen i Århus højskolelærer på Askov ansat i reklamebranchen leder af Grundtvig-Akademiet og redaktør af Dansk Kirketidende. Fra den 1. september 2008 domprovst over Fyens Stift. Har skrevet Hjemkomsten og det åbne land (2001), Vær mig nær (2006) samt en række artikler, anmeldelser og kronikker. Gift med sognepræst Grete Wigh-Poulsen. Parret har tre sønner. Jens Maibom Pedersen: Født i 1959, cand. theol. Fra Aarhus Universitet, forstander på Diakonhøjskolen. Ulønnet hjælpepræst ved Frederikskirken i Aarhus. Tidligere højskolelærer på Silkeborg højskole. Tidligere medlem og formand for menighedsrådet ved Silkeborg kirke. Formand for KFUMS Sociale arbejde, Havredal Praktiske Landbrugsskole, Center for Ludomani mv. I bestyrelsen for Jysk Børneforsorg, FRIK, Samtaleforum Unge og Kirke, FDF Silkeborg m.fl. Gift med lektor Inge Maibom, fire børn. 4 Møde regnskabsførere og kasserer 23. oktober Fælles retningslinjer for kontering blev diskuteret. Langt hen af vejen enighed, Men diskussion om enkelte punkter: Hvad er diakoni? Hvor placeres omkostninger? På aktivitet eller bygning? Der kommer oplæg fra Provstiudvalg- Andre møder/andet Distriktsforeningen: Møde 22. januar kl i Stilling: Samarbejde mellem sognene. Tilmelding senest 5. januar. 450 kr. Erfa møde gravere og kirkeværge 4. december. Tilmelding senest 30. november. Udfylde spørgeskema senest 30. november. Menighedsråd på jeres måde: Første fase: Debat på nettet indtil medio november. Inspirationsmøde i Middelfart 27. november. Mere kirke på landet: Se på DAP. Udgangspunkt i Lolland Falster Stift. Omtalt i Nyhedsbrev fra Landsforeningen Hjertestarter: Ikke fået tilbagemelding fra Lars. Lovet to gange at vende tilbage med dato. Godt indlæg ved Kjeld Holm på mødet på Diakonhøjskolen. Pkt. 11 Orientering ved sognepræsten Fælles konfirmandarrangement i Slotskirken med temaet Jagten på den skyldige. Rollespilsakademiet deltog Arrangementet kræver forberedelse for præsten, så konfirmanderne ved, hvad det går ud på. Babysalmesang er færdig for i år og fortsætter til foråret hvor Gitta tager over. Skovtroldene har igen i år som tidligere år henvendt sig om et kørselstilskud til julegudstjenesten? svaret er et ja som vi plejer. Dette gælder også for Højvang og Virring. Det blev besluttet at yde kørselstilskud til Solbjerg Skolen til gudstjenesten den 19. december. Der bliver 30 konfirmander i 2015 fordelt på 5 på det ene hold og 25 på det andet.

5 5 Der er ikke købt klippekort i år da busforbindelser passer dårligt og taxa kørsel er ikke meget dyrere. Det blev besluttet at Inge- Gerd vælger den billigst mulig løsning. Inge- Gerd oplyste at der opstår 7-8 uger hvor der er konfirmandundervisning 4 dage om ugen. Skærmen til brug via Kirkeministeriet er gået i stykker vi skal selv betale en ny. OK hertil. Inge- Gerd informerede om en mor i Sdr. Provsti der har opfordret til at konfirmationer lægges på samme søndag og eventuelt inklusive tilhørende lørdag i hele provstiet og specielt i Solbjerg området for at tilgodese samme blå mandag. På baggrund af henvendelsen til biskoppen har Kjeld Holm anmodet præsterne og provsten i Sdr. Provsti om en udtalelse. Adresselisten opdateres. Bevilling og uddeling af julegaver som tidligere år. Legarth indkøber gaver efter oplysning om antal fra Gurli og Inge Gerd. Formændene skriver kort. Vagt ved juletræet juleaften, 1. juledag og 2. juledag Følgende blev aftalt vedrørende vagter i julen: Fruering Juleaften kl Niels Peter Juleaften kl Anne Marie Thormann 1. juledag kl Legarth 2. juledag kl Preben Vitved Juleaften kl Arne 1. Juledag kl Ulla 2. juledag kl Lene 28. december kl Ulla Pkt. 12 Orientering ved kontaktperson, herunder Udarbejdelse af skemaer til APV og MUS Udarbejdelse af funktions- og kvalifikationstillæg til Gitta som følge af deltagelse ved babysalmesang og hjælpelære ved kor og minikonfirmander. Godkendt. Ny ansættelsespapir til Johannes, da de gamle skal opdateres. Niels Peter gjorde opmærksomt på at Gurli skal aflevere kørselsregnskab inden 1. december a. h. t. indberetning til Fløs. Gurli kan få kørselsgodtgørelse da hun pendler imellem 6 kirker. Pkt. 13 Orientering ved kirkeværger Vitved Ulla foreslår et udvalg til opdatering af kirkegårdsvedtæger for begge sogne. Udvalget består af Ulla, Vagn, Magda og Niels Peter. Ulla tager initiativet i udvalget og det tilstræbes at have et udspil til januar mødet. Ulla og Vibeke deltager på Erfa møde den 4. december. Fruering Opdatering af kirkegårdsvedtægten Erfa mødet vedrørende digital kirkegårdskort

6 6 Afsluttet understrygning af taget på kirken (John Laursen) Pkt. 14 Orientering ved formanden for præstegårdsudvalget, herunder Etablering af bimåler på varmeforbruget i driftsbygning servicering af termostatventiler hos Kim Reoler er indkøbt og White board skal opsættes Ny transportabel tavle kommer i uge 49 Yderdør mod nord i driftsbygning bliver skiftet Der har været holdt møde med naboen på Gl. Gramvej Mads Rose, der ønsker at leje eller købe jord. Der foreligger referat fra mødet og der kan ikke fra menighedsrådets side foretages ændringer i nuværende lejeaftale på jordlejen Niels Peter tager kontakt til Poul Holm da han pløjer for tæt på skovvejen Kim har fremsendt ønske om at forlænge gældende lejeaftale med 3 år. Præstegårdsudvalget behandler efterfølgende dette punkt. Pkt. 15 Orientering ved medarbejderrepræsentant Holger Tak til Inge-Gerd og til menighedsrådet for deltagelse ved gåsegildet Grandækningen skal være færdig til 1. søndag i advent Har været i Vitved og roste synet af den ny renoveret kirkegård Fibernet er gravet ned og tilsluttes mandag i uge 49 Knagerækker og opslagstavle skal sættes op Vil gerne gøre brug af noget af loftsrummet i driftsbygningen i præstegården til maskiner (blandt andet løvsuger) Pierra (Dorthes afløser) kommer 2x2 timer om ugen og kan være interesseret i flere timer til f. eks. indendørs rengøring i kirken. Pkt. 16 Orientering ved folkevalgte kasserere Ingen bemærkninger. Pkt. 17 Eventuelt Holger er interesseret i at der ligger en nøgle på graverkontoret til driftsbygningen, hvilket Inge-Gerd sørger for. Referat fra marts mødet med underskrifter scannes og indlægges digitalt sammen med regnskabet Mødet sluttede kl

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 KURSUS-KATALOG for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 Haderslev i december 2008 Til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Ved begyndelsen af en ny menighedsrådsperiode kan der for nye medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

FARRE. fælles NYT. december januar februar. Nr. 4 21. årgang år 2007

FARRE. fælles NYT. december januar februar. Nr. 4 21. årgang år 2007 FARRE fælles NYT Nr. 4 21. årgang år 2007 december januar februar Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther, Anlægsvej

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Dagsorden & Referat, bestyrelsesmøde 22/5-06

Dagsorden & Referat, bestyrelsesmøde 22/5-06 Dagsorden & Referat, bestyrelsesmøde 22/5-06 Deltager: Henrik (SB, Vibeke,?, Morten,?, Bach,?, Johnk, Majbritt,?) Nedenstående dagsorden er venligst udarbejdet af Henrik, idet der ikke er fremsendt nogen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere