Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse"

Transkript

1 Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere og pædagoger i grundskolen og på erhvervsuddannelserne 2. Styrket dialog og samarbejde med forældrene 3. Unge rollemodeller 4. Young Skills messer for grundskole- og EUD-elever 1

2 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere og pædagoger i grundskolen og på erhvervsuddannelserne Konference eller lignende for lærere, pædagoger, vejledere og undervisere på erhvervsuddannelserne. Det er tanken, at konferencen fungerer som et kick off arrangement for hele projektet. At afholde en konference, der giver mulighed for indblik i hinandens områder, således af medarbejdere i folkeskolen og UU-centrene får et retvisende og tydeligt billede af EUD uddannelserne og så medarbejdere på EUD-uddannelserne får et retvisende billede af indhold og vilkår i folkeskolen. At få et fælles billede af, hvilke indsatser der kan iværksættes, for at sætte fokus på EUD, og få de unges opmærksomhed rettet mod mulighederne i EUD-uddannelserne. Konferencen skal være med til at sætte fokus på de samfundsmæssige konsekvenser det kan have på langt sigt, når de unge i stigende omfang fravælger erhvervsuddannelserne. Det er derfor vigtigt, at konferencen i sit indhold lægger vægt på at få præsenteret aktuel faktaviden om frafald, herunder årsager til frafald, gennemsnitsalder for valg af erhvervsuddannelser; fakta om praktikpladser, kriterier for skolepraktik mv. Konferencen skal være afsæt for dannelse af netværk, der kan bidrage til videndeling og kvalitetsløft indenfor AEU-undervisningen. At udveksle viden At etablerer en tættere kontakter mellem grundskoler, UU-centre og erhvervsskoler evt. i form af konceptet, hvor UU-vejledere (og evt. EUD-lærere) kommer ud som gæstelærere At lærerne i udskolingen får større viden om EUD At lærere i folkeskolen og UUvejlederes nye syn på mulighederne i EUD medfører, at de vejleder flere ressourcestærke elever med højt læringspotentiale til EUD-uddannelserne. At EUD lærere får større viden om vilkår i folkeskolens udskoling At lærere og vejledere får redskaber til i højere grad at kunne vejlede til profession (frem for uddannelse) c) Beskrivelse af indhold og rammer Rammer for konferencen: A) Fælles oplæg B) Workshop med oplæg og mulighed for at deltagerne udveksler erfaringer og viden. I workshopdelen har vi fokus på facilitering af processer, hvor deltagerne har mulighed for gensidig vidensdeling Indhold: At folkeskolelærerne får et billede af arbejds- og undervisningsformer på EUD, og hvilke jobs EUD fører til, så der skabes konkrete billeder af, hvad EUD kan føre til At afdække hvilke forventninger EUD har til elevernes kompetencer (ikke kun de faglige, også sociale og personlige) At ruste folkeskolerne, så de kan vise eleverne mulighederne ( drømmescenarier ) ved en EUD. 2

3 At tydeliggøre, at EUD fører til job frem for uddannelsesdelen samt eks lønmæssige muligheder, der er ved EUD (Demografi (flere på pension) og behov for arbejdskraft i EUD uddannelse) Deltagelse af lærere fra udskolingen (7. til 10. klasse) Det er op til den enkelte skole, at udvælge hvilke lærere og hvilke årgange der skal deltage på konferencen Medarbejdere/ledere fra ungdomsskole og/eller klubber (sfo) Undervisere/vejledere/konsulenter fra EUD UU-vejledere (vejleder sammen med sin skole) Skoleledelser (minimum en fra hver skoleledelse) Evt. inddrage lokale virksomheder (HR repræsentanter) d) Opfølgning: Hvad skal der ske efter konferencen Konference skal være startskud til et udviklingssamarbejde mellem EUD, UU og udskolingen. Afslutningsvis til konferencen/eftermiddagen kunne repræsentanter fra skoler bygge netværk med EUD-lærere og UU-vejledere, hvor de fælles aftaler, hvordan der følges op på netop deres skole Efterfølgende kunne nogle af nedenstående ideer bidrage til opfølgning og forankring af relationer og fælles referenceramme mellem grundskoler og erhvervsskoler: Udskolingslærere på ekskursion til EUD Sende lærerne med i EUD planlægge særligt forløb for lærerne når eleverne er i brobygning Inddragelse af lokale virksomheder I teamsamtalerne skal skolelederne løbende tage op med lærerne, hvordan det går med det, der blev aftalt på konference Der skal opsættes målbare indikatorer (evalueringsdesign) for, hvilke afledte effekter denne aktivitet har medført. Model for afvikling 2 hele dage Der afvikles to hele dage med workshops og oplægsholdere. Dagene ligger i forlængelse af hinanden. Første dag afsluttes med fælles spisning. Ressourcer Grundskoler: 4-8 personer afhængig af skolens størrelse (hertil kommer deltagelse fra skoleledelsen). UU: Deltager med de vejledere, der er tilknyttet de deltagende skoler CPH: 4 personer. TEC/KTS endnu ikke afklaret. Det undersøges om pædagoger/lærere fra Ungdomsskole, klubber og specialklasser kan deltage. 3

4 Afholdelse Arrangementet afholdes i starten af oktober Styrket dialog og samarbejde med forældrene Rammer for idé- og metodeudvikling blandt lærere om, hvordan dialogen og samarbejdet med forældrene i udskolingen og særligt omkring den unges uddannelsesvalg kan styrkes. At udvikle/udveksle nye metoder til forældredialog i udskolingen særligt omkring den unges uddannelsesvalg. Målet er, at lærere fra de deltagende grundskoler introduceres til og i fællesskab udvikler metoder, der kan styrke forældredialogen i udskolingen. Tanken er, at skolerne (lærerne) efterfølgende forpligter sig til at afprøve nogle af metoderne. Slutproduktet skal være en idébank med konkrete modeller og metoder til dialog og samarbejde med forældre. Metoderne skal kunne ramme både udsatte forældre og ressourcestærke forældre (eksempelvis ved at vi sætter ind allerede i 6./7. klasse, inden de ressourcestærke forældre danner sig et billede af at deres barn selvfølgelig skal i gymnasiet) c) Beskrivelse af indhold og rammer Rammer: Idé- og metodeudvikling udviklingen skal faciliteres: Dette kan ske gennem facilitator, inspirerende faglige/metodemæssige oplæg udefra og ved at give deltagerne på konferencen mulighed for at udveksle viden og ideer Forslag/ideer til indholdet: Invitere oplægsholdere fra kommuner, hvor de lykkes med at tiltrække de unge til EUD, fx., Lemvig, Herning (andre jyske kommuner). Det er vigtigt at forklare lærerne hvorfor de skal beskæftige sig med dette tema og tydeliggøre at det også er lærernes opgave (og ikke bare UU) Lærerne kunne evt. komme med eksempler på best practice fra deres skole, som blev præsenteret for alle deltagere. Deltagelse af skole-hjem vejledere bringe deres viden i spil! Ungdommens Røde Kors (har viden, kunne de komme med input særligt om familier med anden etnisk baggrund?) Inddrage de erfaringer, der allerede er gjort på UU-centrene Lærere: Det kunne være teamet, der valgte to der kommer af sted, og som har en formidlingsforpligtelse, når de kommer hjem Skole-hjem vejledere Mindre gruppe end til delprojekt 1 konference Fælles referenceramme for vejledere, lærere og pædagoger i grundskolen og på erhvervsuddannelserne evt. to fra hver skole UU-medarbejdere (vejledere, konsulenter) 4

5 EUD vejleder (ledende vejleder) d) Opfølgning: Hvad skal der ske efterfølgende Det er tanken, at der skal udvikles og udveksles gode metoder til at styrke dialogen med forældrene. Nogle af metoderne kunne være: Fokus på det konkrete samarbejde i små enheder/forældredialog: Det kunne være hjemmebesøg Arrangementer på skolerne Dette kan efterfølgende kombineres med besøg for forældre på EUD (Dette kunne være ved at busse dem derover, og gøre besøget meget konkret og handlingsorienteret). At EUD holder arrangementer på folkeskoler Lærerne tager dialog om uddannelse med forældrene i de møder, som de allerede har (Udfordring: Skolerne har i mindre grad dialog med de fleste forældre i udskoling, så der skal gøre en særlig indsats for at sætte gang i dialogen med forældre) Evaluering af de afprøvede metoder: Opsamling på erfaringer kan finde sted i slutningen af 2012 Modeller for afvikling 1 hel dag En samlet dag, hvor metodeudvikling og metodeudveksling faciliteres, så alle gode metoder bliver enten beskrevet eller præsenteret, så deltagerne efterfølgende kan tage noget med hjem til afprøvning. Ressourcer Grundskoler: 2-4 personer afhængig af skolens størrelse, evt. deltagelse fra skoleledelsen UU: 5 personer CPH: 2 personer Afholdelse Arrangementet afholdes i slutningen af oktober 2012, og fungerer derfor til dels som en opfølgning på kick off -konferencen. 5

6 3. Unge rollemodeller Korps af rollemodeller fra erhvervsuddannelserne, der kommer på besøg på skolerne At præsentere mulighederne ved en EUD for afgangselever i folkeskolen; at gøre op med fordomme om stereotyper, der går på EUD. At få samlet et hold af repræsentanter fra EUD rollemodellerne bør afspejle EUD bredt både i forhold til fag og rollemodellernes personlige baggrund Få dem klædt på til at komme på besøg og holde oplæg i en klasse Få etableret kontakter, så besøg kan afvikles c) Beskrivelse af selve konceptet (etablering/afvikling) Målgruppe: Besøg af rollemodel skal være for alle ikke kun for elever, der ikke er afklaret. Ligeledes er det relevant for elever, der er fokuseret på at vælge gymnasial uddannelse at deltage. Det skal overvejes, om mellemtrinnet evt. kan inddrages i denne aktivitet. Besøgene kunne være relevante for 6. klasseelever. Rollemodellen kunne følge op over for interesserede elever efter besøget i folkeskolen - eksempelvis ved at vise disse elever rundt på EUD (Dermed kan dialogen i højere grad blive ung-til-ung) Konceptet: Besøg kan arrangeres hen over skoleåret, evt. som fælles tema-arrangementer. Der tænkes primært i klassetrin som målgruppe, men 6.klassetrin kunne også være relevant. Der kunne være mulighed for, at rollemodellerne deltog på forældremøder, for at give forældrene et anderledes indtryk af, hvilke muligheder, en EUD kan indeholde. Erhvervsskolerne leverer de unge rollemodeller. Eleverne skal være på hovedforløbet. Det skal derfor afklares med praktikstedet, om de kan/vil låne deres læring ud. Det skal italesættes overfor virksomhederne som en attraktiv mulighed for at brande sin virksomhed i lokalområdet. Hvis vi vælger en model, hvor vi bruger de samme rollemodeller jævnligt, bør vi overveje at udbetale honorar til rollemodellerne Hvis det skal være professionelt korps af rollemodeller, bør det også overvejes om der skal indgå indledende introduktion/coaching af rollemodellerne, samt fælles opfølgning. Potentielle udgifter forbundet med Unge rollemodeller Løn til rollemodeller (honorar): 400 kr. pr. besøg (2 lektioner inklusiv forberedelse) Timer til at coache og forberede rollemodellerne: 350 kr.. for coach/vejleder pr. time (inklusiv forberedelse) kr. pr. time til rollemodellen Fælles opdateringsmøder for unge rollemodeller, hvor der kan udveksles erfaringer og koordinere fælles: 200 kr. pr. time til hver enkelt rollemodel Udvikling af konceptet startes i efteråret

7 4. Young Skills messer for grundskole- og EUD-elever De store uddannelsesmesser har i dag begrænset effekt i forhold til at give eleverne et billede af, hvilke uddannelser, der kunne være interessante for dem. Det er derfor tanken, at der skal udvikles nye måder at præsentere/brande EUD på det kunne være med inspiration fra DKskills, hvor de bedste studerende viser, hvad de kan. Bør messerne retænkes fuldstændigt Er det overhovedet en god måde at præsentere EUD på. Kunne der være bedre alternativer? Eksempelvis lægge indsatserne direkte på folkeskolerne Udvikle aktiviteter, der kan vise mulighederne ved en EUD som alternativ til messer, eller som alternativt indslag på messe. Eller på en helt anden måde? At gøre op med fordomme om stereotyper, der går på EUD (jf. Unge Rollemodeller). Vise billede (muligheder) ved EUD. Der udtænkes og igangsættes nye/supplerende indsatser til de traditionelle messer, herunder overvejes det om de nuværende messer bør fortsætte c) Beskrivelse af indhold og rammer: Forskellige ideer og forslag: Afvikle konkurrencer eller lignende, hvor afgangselever fra forskellige EUD viser deres kompetencer frem. Man kunne kombinere besøg på messen med et forløb i klassen forudgående forberedelse, løse opgave på selve messen, efterbehandling hjemme i klassen. Udvikling af konkurrencer for de enkelte uddannelser? For relevant input vil det være en god idé også at inddrage de unge, og spørge dem, hvad de gerne vil have (eller ville have haft!) af information til afklaring af deres uddannelsesvalg. Kunne det tænkes sammen med de messer som erhvervsvirksomhederne allerede har (så man slog messen sammen med dette) Inspiration fra DK-Skills Tænke det lokale erhvervsliv ind Der kunne tænkes i, at rykke erhvervsuddannelserne ind i skolegården. Præsentere forskellige fag fra CPH West på de lokale folkeskoler, og lade eleverne fungere som publikum evt. med et konkurrenceelement tilknyttet. TEC skal inviteres til at deltage udviklingen af dette. Young Enterprise inviteres også ind i udviklingsarbejdet 1 Udviklingsfasen vil tidligst starte i foråret 2013 og pågå resten af året. 1 Young Enterprise fungerer som serviceorganisation for uddannelsessteder og regionale støtteforeninger, som igangsætter unge under uddannelse med etablering og drift af selvstændig virksomhed eller gennemfører andre kompetenceformidlende aktiviteter. Det sker gennem udvikling og salg af undervisningsmaterialer, camps, messer, konkurrencer for unge under uddannelse og afholdelse lærerkurser i hele landet; Kilde: 7

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Tema 2010 - Ungepakken Ungepakken dens muligheder og UU ernes gode ideer. Konferencen

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere