Passer & Vinkel. Erik Ansvang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Passer & Vinkel. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Passer & Vinkel Erik Ansvang 2

3 Passer & Vinkel Af Erik Ansvang Passer og vinkel er det mest kendte frimureriske symbol. Passeren er øverst, og vinklen er nederst, og samtidig udgør de en enhed. Stort set alle frimurerordener overalt i verden bruger passer og vinkel som en slags logo, og det siger sig selv, at frimurernes logo har symbolsk betydning. Der er naturligvis en grund til, at symbolet består netop af en passer og en vinkel, og at passeren er placeret øverst, mens vinklen befinder sig under passeren. Det er bestemt ikke tilfældigt. Det er vigtigt straks at understrege, at artiklen ikke afslører nogle af de frimureriske hemmeligheder. Alle illustrationer og informationer er frit tilgængelige på internettet. Udgangspunktet for artiklen er udelukkende almindelig symbolforståelse og seriøse historiske kilder, som dokumenterer de tanker, der præsenteres i artiklen. Eksempelvis placerer frimurerne ofte et G mellem passer og vinkel, men G et hører til de frimureriske hemmeligheder, som kun afsløres i gradsritualerne, og derfor omtales symbolikken ikke her. 3

4 Passeren øverst vinklen nederst Når man surfer på internettet, ser man, at frimurerordnerne altid placerer passeren øverst og vinklen nederst. Placeringen er åbenbart universel, men de danske frimurere har af ukendte grunde valgt at vende symbolet på hovedet. Det medfører, at for de danske frimurere er vinklen tilsyneladende symbol på det højeste Den Trefold Store Bygmester eller Treenigheden mens passeren er symbol på Den Trefold Store Bygmesters manifestation eller menneskets verden. Vinklen er symbolsk relateret til den kubiske sten, men spørgsmålet er, om den også symboliserer guddommelig fuldkommenhed, mens passeren er det område, som mennesket lever i, og som derfor er forudsætningen for fuldkommengørelse? Hvem har ret frimurerne overalt i verden eller de danske frimurere? 4

5 PASSEREN Passeren symboliserer guddommelig fuldkommenhed En passer bruges som bekendt til at tegne en cirkel, og det er udgangspunktet for den korrekte fortolkning af symbolet. Cirklen er et af de ældste og vigtigste symboler, for cirklens midtpunkt betegner det første trin i skabelsen dvs. det aspekt af uendeligheden, der ligger til grund for alt liv og manifestation. Det er centralpunktet, der både er over alt og ingen steder. Derfor sagde Sankt Augustin: Gud er en cirkel, hvis centrum er overalt, og hvis omkreds er ingen steder. Aurelius Augustin ( e.kr.) var den mest indflydelsesrige kirkefader, og han var både teolog og filosof i senantikken. Fornavnet Aurelius er i øvrigt usikkert. Det grænseløse centrum er et symbol på den transcendente Gud. Cirklen, kuglen eller Universet udgår fra centret og markerer en begrænsning. Det er et symbol på den immanente Gud, som manifesterer sig i begrænsede former i den stoflige verden. Når man tegner en cirkel med en passer, sætter man det ene passerben i centrum, og med det andet passerben tegner man en cirkel. Punktet i centrum af cirklen symboliserer Gud, Det Absolutte, det evige og det uendelige det, der hverken kan defineres, beskrives eller fattes. Derfor er punktet reelt usynligt eller dimensionsløst. Selve cirklen er symbol på skabelsen dvs. på Universet og på den begrænsning, som den ubegrænsede Skaber manifesterer. Og ved Centralpunktet er både over alt og ingen steder begrænsningen opstår dualiteten mellem punktet og cirklen, ånd og stof Skaberen og det skabte Selvet og ikke-selvet sjæl og personlighed indre og ydre osv. 5

6 Pythagoras og Platon Cirklen er blevet omtalt til alle tider, og ofte med tilføjelse af mystiske adjektiver. Iflg. Pythagoras symboliserer cirklen det guddommeligt fuldkomne, og Platon talte om den den perfekte cirkel. Han talte også om cirklen med krydsende linjer som et kors i form af bogstavet X. I beskrivelsen af de kosmologiske symboler er det første tal en cirkel. Det henviser til den permanente, evige og universelle karakter det abstrakte rum i et kosmisk hierarki. Selve cirklen kan betragtes som et symbol på det abstrakte, grænseløse rum og den første manifestation. Cirklen er i virkeligheden grænseløs, for dens omkreds repræsenterer kun grænserne for menneskets opfattelse af både det fysiske og det indre rum. Pythagoras opfattede tydeligvis cirklen og dermed passeren som symbol på det guddommelige, for han opfattede verden som skabt af Gud med en passer. William Blake Den gamle af dage (Gud) med passeren 6

7 1. Logos Cirklen med det centrale punkt repræsenterer 1. Logos i ethvert hierarki. Det er den esoteriske enhed, der symboliseres af det inkluderende nummer et den ene fundamentale kilde, som er en forudsætning for udstråling af de skabende energier eller Logos syvfoldige manifestation. Punktet i centrum er symbol på skabelsens kosmiske kim, som er grundlag for manifestationen eller udstrømningen af alle senere skabninger, og dermed repræsenterer punktet den første manifestation. Billedet tv. er en tegning fra Codex Vindobonensis, der viser Gud som Verdensarkitekt, i dag på Østrigs Nationalbibliotek. I zenbuddhismen symboliserer en tom cirkel oplysningen, satori, som er erkendelsen af alts oprindelige enhed, det forskelsløse, urprincippet, der også kaldes buddha-naturen. Hvis cirklen betragtes som en cirkelformet linje, er linjen uden begyndelse og slutning. Det viser, at enhver bevægelse altid vil bringe det skabte tilbage til udgangspunktet. Cirklen bliver dermed et symbol på cyklisk evolution, som i Østen kaldes nødvendighedens cirkel. Bevægelse i det æteriske område er grundlæggende cirkulær og vibrerende, men den cirkulære bevægelse er desuden fremadrettet, og dermed dannes der en spiral. Det er de gamle kulturers og religioners kosmiske slange, som er et symbol på de kosmiske kræfter, og dermed repræsenterer slangen liv på alle bevidsthedsplaner. Eksempelvis fortæller de gamle egyptere, at skaberguden Atum, der var symbol på den ubegrænsede, umanifesterede Gud, skabte Universet ud fra et punkt i intetheden. Fra punktet tog han skikkelse som en slange, der bed sig selv i halen. Han tog dermed form som en cirkel. Og legenden fortæller videre, at ved Universets slutning, vil han igen forsvinde i det punkt, han udgik fra. Atum-legenden inspirerede grækerne til symbolet Ouroboros. 7

8 Ouroboros Ouroboros bruges ofte som symbol på altings enhed både åndeligt og stofligt det, som aldrig forsvinder, men evigt skifter form i en uendelig cyklus af nedbrydning og genskabelse. Ouroboros repræsenterer desuden kredsløb, især i den forstand at noget konstant genskaber sig selv i en evig tilbagevenden til det relative udgangspunkt. Ouroboros repræsenterer også idéen om den oprindelige enhed, der er forbundet med noget adskilt, som har eksisteret fra begyndelsen og rummer kræfter og kvaliteter, der ikke kan tilintetgøres. Cirklen symboliseres ofte af ægget, som repræsenterer en sfære, et chakra eller et hjul. Det er symboler, som navnlig bruges i Indien. Cirklen kan enten opfattes som en ubrudt linje eller som en linje, der består af en uendelighed af punkter. Det viser, at nul og uendeligheden er ekstremer, som mødes, og derfor kan cirklen være symbol på ånd og stof, der endnu ikke er adskilt dvs. at det stadig er ånd/ substans i forening. Big bang Zohar er en omfattende samling af mystiske og metafysiske manuskripter, der fortolker Toraen, og i Zohar kan man læse: Det uendelige var helt ukendt og diffust. Der var intet lys før et lysende punkt med voldsom kraft brød igennem og blev synligt. Hebræerne har derfor også punktet som udgangspunkt for skabelsen. Punktet er altid kraftens omdrejningspunkt inden for en indflydelsessfære. Iflg. naturvidenskaben udgik skabelsen også fra ét punkt. Fysikerne kalder punktet for big bang. Både egypternes og naturvidenskabens verdensbillede kan derfor symboliseres ved det punkt, hvor det ene passerben placeres i midten. 8

9 Punktet symboliserer Skaberen, verdensarkitekten, hensigten og årsagen. Med det andet passerben tegnes cirklen. Cirklen symboliserer skabelsen, arkitekttegningen, Universet eller virkningen. Med punktet og cirklen kan man derfor tegne symbolerne for Gud og Universet årsag og virkning ånd og stof maskulin og feminin fader og moder selv og ikke-selv pluspol og minuspol osv. William Blake: Newton (loven om årsag og virkning) Trefoldighed Paulus sagde: Bevar ånd, sjæl og legeme ulasteligt. Han gav dermed udtryk for den grundlæggende tredeling, hvor ånd møder stof eller legeme, hvorved sjælen skabes. Eller sagt med symbolsprog: I mødet mellem faderen og moderen skabes sønnen. I mødet mellem selvet og ikke-selvet skabes bevidstheden. I mødet mellem pluspolen og minuspolen skabes elektricitet og magnetisme (som er to sider af samme sag). Men andre ord: Passeren er symbol på Den Trefold Store Bygmester eller Den Treenige Gud eller Faderen, Sønnen og Helligånden, hvis man foretrækker den kristne symbolik. Gud er én i tre og tre i én på samme måde som passeren rummer muligheden for punktet, cirklen og forbindelsen mellem de to. 9

10 VINKLEN Vinklen symboliserer jordisk fuldkommenhed Hvis vinklen skal symbolisere Skaberen, sådan som de danske frimurere mener det, er det i modstrid med Pythagoras, som oplyser, at kvadratet (der som bekendt tegnes ved hjælp af en vinkel) ligesom det ligearmede kors symboliserer det jordisk fuldkomne, mens passeren (der som bekendt tegner en cirkel ud fra et midtpunkt) symboliserer det guddommeligt fuldkomne. Treenigheden eller den trefoldige Gud symboliseres også ofte med en ligesidet trekant, og Logos er toppunktet af Pythagoras trekant. Cirklen symboliserer den guddommelige verden, og kvadratet er symbol på mennesket verden, som er forudsætning for at udvikle det, der kaldes dyd. Kvadratet tegnes med vinklen, og i de gamle kulturer symboliserede kvadratet ikke Skaberen men det skabte. Naturligvis for kvadratet symboliserer rummet de fire verdenshjørner og den rumlige orientering. Kvadratet symboliserer også tiden de fire årstider og den tidsmæssige orientering. Kvadratet symboliserer desuden elementerne ild, luft, vand og jord eller de kræfter, der hersker i tid og rum. Endvidere er jordelementet symbol på det fysiske menneske, vandet på menneskets følelsesliv, luften på menneskets tankeliv og ilden på sjælelivet. Det er alt sammen aspekter, der hører til det skabte. 10

11 Det jordisk fuldkomne Mennesket skal formes eller tilhugges af livet i kraft af forædling af de fysiske handlinger, af højnelse af følelser og begær, af positive tanker og forestillinger og dermed kan det udvikle sjælskontakt. Det er et forædlingsarbejde og en udvikling, der sker i tid og rum ved at transformere de fire elementer i menneskets natur og målet er fuldkommengørelse. Kvadratet og kubussen symboliserer derfor det jordisk fuldkomne, og vinklen kan derfor aldrig symbolisere cirklen eller Den Trefold Store Bygmester. De fire eller fem elementer De græske filosoffer som eksempelvis Empedokles (ca f.kr.) og Aristoteles ( f.kr.) identificerede fire grundlæggende elementer jord, luft, vand og ild og deres tanker blev grundlaget for vestlig tænkning om den naturlige især døde verden. Og opfattelsen herskede helt frem til frembruddet af nutidens kemi i det 18. årh. De fire elementer repræsenterede fire kvaliteter, der angiveligt havde tilknytning til årstiderne, temperamenterne, humøret, legemsvæskerne osv. Den græske opfattelse af den kosmiske orden var reelt baseret på eksistensen af fem oprindelige elementer i Universet: Ild, luft, vand og jord samt kvintessensen, der bogstaveligt blev betragtet som et element eller en femte egenskab. Alle fem er omtalt i Corpus Hermeticum selv om kun de fire fysiske elementer specifikt er formuleret. Det femte element Aristoteles kvintessens, som var kendt af middelalderens alkymister, der fulgte hans lære kaldte grækerne for æter, og det svarer til akasha i hinduernes kosmologi. I den egyptiske metafysik symboliseres det femte princip, der er kvintessensen af de øvrige fire, normalt med en skikkelse, som de fire er udgået fra, og som derfor hersker over deres aktiviteter. Al fysisk manifestation er grundlæggende firfoldig og inkluderer manifestationens kilde. Det er tydeligt i de gamle kulturers ceremonielle afbildninger af elementerne. De udgør reelt en samling af symboler, der er i overensstemmelse med det hermetisk-platoniske koncept om eksistensen af fem fysiske verdener. 11

12 Man kan sige, at de fem elementer også indgår i den frimureriske symbolforståelse, for vinklen er symbol på både kvadratet og kubussen. Menneskets verden med fire årstider, fire verdenshjørner og de fire elementer, danner desuden et femte element, som er det kubiske rum. Kubussen Terningen, kubussen eller den 6-sidede figur bruges til at gøre urstoffet i formen smidigt og dermed blev det muligt for alkymisterne at kanalisere instrukser ind i formen, sådan at den antager en anden og mere hensigtsmæssig form. Når formen først er gjort ideel eller nærmer sig det ønskede mål, er dens geometri omgående udskiftet med den efterfølgende form, nemlig et pentaeder, der er en 5-sidet figur en pyramide som er den mest berømte og kendte i de egyptiske alkymisters geometri, fordi den blev brugt i stor skala til bevarelse af form. Her placerede man legemer, hvor urstoffet havde antaget den ønskede form, og formens geometri medvirkede til, at legemet blev gjort perfekt og blev bevaret. Inden for filosofi, fysik og kemi arbejder man ud fra en opfattelse af, at verden består af et bestemt antal grundstoffer, der ikke kan opløses i mindre enheder. Mange mener, at elementlæren i sin klassiske form opstod hos de græske filosoffer, som ganske rigtigt mente, at alting består af kombinationer af fire grundelementer ild, luft, vand og jord. Grækerne havde imidlertid kopieret idéen fra de gamle egyptiske vismænd. De fire elementer kan betragtes som fire grundlæggende principper i livet. Ved hjælp af analogiloven kan de relateres til alt. Carl Gustav Jung videreudviklede tanken, og formulerede en forståelse af kategorierne, for han skabte et system af mennesketyper, hvor elementerne korresponderer med fire grundfunktioner i psyken. Den klassiske elementlære bygger på en spekulativ analyse snarere end på en fysisk-kemisk viden om verdens bestanddele. 12

13 Symboler på hovedet Passer og vinkel på DDFO s bygning oktober 2002 Som sagt præsenterer alverdens frimurerordener passer og vinkel med passeren øverst og vinklen nederst. Det gjorde Den Danske Frimurerorden også i mange år, og det kan ses på billeder i Ordenens officielle blad Frimurer Meddelelser fra 2002, hvor bygningen havde 75 års jubilæum. Her var passer og vinkel placeret på samme måde, som hos andre ordener. Passer og vinkel på DDFO s bygning 2014 Men i dag er symbolet vendt på hovedet. Hvorfor vides ikke. Frimurerordener rundt om i verden har ikke gjort det samme. Inden for symbolforståelse er der en grundregel, som siger, at hvis man vender et symbol på hovedet, betyder det anti. Det kendes bl.a. fra pentagrammet med spidsen opad, som forestiller mennesket. 13

14 Pentagram Pentagrammet Den 5-takkede stjerne blev i øvrigt flittigt brugt i det gamle Egypten netop som symbol på mennesket og dets fem sanser. Pentagrammet var også kendt i antikken. F.eks. brugte pythagoræerne den som deres hemmelige logo, som signalerede sundhed og lykke, mens det hos gnostikerne og nyplatonikerne var symbol på fuldkommenhed og verdensaltet. Senere blev pentagrammet brugt som symbol for forskellige hemmelige selskaber og i middelalderlig magi under betegnelsen pentakel, som var et trolddomstegn, der angiveligt kunne holde onde ånder borte. Inden for nyere esoterisme siges det, at stjernen, der er tegnet med en tak opad og to takker nedad, symboliserer Kristus, og den guddommelige energi, der strømmer ned i mennesket. Hvis tegnet vendes på hovedet med to takker opad og en tak nedad, symboliserer det den hornede gud, dvs. Satan eller Antikrist. Ved at vende symbolet på hovedet, blev Kristus til Antikrist. Pentagram opadvendt (positivt) og nedadvendt (negativt) 14

15 En frimurerisk hemmelighed? Det er indlysende, at de danske frimurere ikke har ønsket at signalere, at de er antifrimurere. Sandsynligvis er der en eller anden god forklaring på, at man besluttede at vende det internationalt anerkendte frimurersymbol på hovedet. Den forklaring, der er givet her i artiklen på passerens og vinklens symbolske betydning, er måske et udtryk for en universel fortolkning? Måske har de danske frimurere en national eller lokal fortolkning? Men hvorfor symbolet blev vendt på hovedet, og hvordan det omvendte symbol skal fortolkes, er sandsynligvis en frimurerisk hemmelighed? Deus Emnim et Circulus Est Deus Emnim et Circulus Est betyder for Gud er faktisk en cirkel. Det er et hermetisk aksiom tilskrevet Pherecydes, den græske filosof fra det 6. årh. f.kr. Pherecydes er angiveligt lærer for Pythagoras. 15

16 16

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

ALKYMI. videnskaben om eksistens. Kompilation af Erik Ansvang. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

ALKYMI. videnskaben om eksistens. Kompilation af Erik Ansvang. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk ALKYMI videnskaben om eksistens Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 1 Kompilation af Erik Ansvang A L K Y M I videnskaben om eksistens Kompilation af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 A L K

Læs mere

De Vises Sten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Vises Sten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Vises Sten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Vises Sten Af Erik Ansvang Esoterisk set arbejder alkymien på at forvandle menneskets lavere natur til højere åndelighed. Hvis man tror, at alkymi

Læs mere

Isis & lotusen. Erik Ansvang.

Isis & lotusen. Erik Ansvang. 1 Isis & lotusen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Isis & lotusen Af Erik Ansvang Universet er en tanke I nutiden arbejder progressive forskere inden for naturvidenskaben ud fra en teori om, at Universet

Læs mere

DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DET 5. ELEMENT Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DET 5. ELEMENT Af Erik Ansvang De fire elementer Inden for filosofi, fysik og kemi arbejder man ud fra en opfattelse af, at verden består af et bestemt

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

TALSYMBOLIK. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

TALSYMBOLIK. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 TALSYMBOLIK Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 TALSYMBOLIK Af Erik Ansvang Der findes mange former for symboler for eksempel linjer, figurer, former, tal, billeder, ord og ritualer. Det metaforiske

Læs mere

PROCESSEN Fascination & Skepticisme

PROCESSEN Fascination & Skepticisme 1 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup www.visdomsnettet.dk 2 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Af Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup Trilogien er på 1.290 sider, og

Læs mere

Khepera - den mystiske skarabæ

Khepera - den mystiske skarabæ 1 Khepera - den mystiske skarabæ Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 KHEPERA - den mystiske skarabæ Af Erik Ansvang Den mystiske skarabæ Når man besøger Egypten, vil man overalt få tilbudt skarabæer i

Læs mere

Mange guder? Tre? Én?

Mange guder? Tre? Én? 1 Mange guder? Tre? Én? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Mange guder? Tre? Én? Af Erik Ansvang Universelle kræfter og kvaliteter blev i det gamle Egypten personificeret i næsten 900 guder. Men bag skabelsens

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Den hellige resonans. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den hellige resonans. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den hellige resonans Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den hellige resonans Af Erik Ansvang I Johannesevangeliet står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Mange mener,

Læs mere

KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag.

KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag. KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag. Det er vigtigt at understrege at nedenstående mest drejer sig om en "Fuld" rejsning men at der er mange mindre aspekter af Kundalinienergien

Læs mere

MØRKET I NYT LYS. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

MØRKET I NYT LYS. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 MØRKET I NYT LYS Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 MØRKET I NYT LYS Af Erik Ansvang Energi og liv Alt er energi, siger naturvidenskaben. Energi og liv er identiske begreber, siger åndsvidenskaben,

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

TEMPEL- SØJLERNE. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

TEMPEL- SØJLERNE. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 TEMPEL- SØJLERNE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tempelsøjlerne Forbindelsen mellem Himmel og Jord mellem ånd og stof Af Erik Ansvang Den fundamentale tredeling Et grundtema i åndsvidenskaben er

Læs mere

SYMBOLIK - porten til visdom

SYMBOLIK - porten til visdom 1 SYMBOLIK - porten til visdom Finley Eversole, Ph.D. www.visdomsnettet.dk 2 SYMBOLIK - porten til visdom Af Finley Eversole, Ph.D. Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Kongen,

Læs mere

DAVIDSSTJERNEN. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DAVIDSSTJERNEN. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DAVIDSSTJERNEN Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DAVIDSSTJERNEN Af Erik Ansvang Den sekstakket stjerne er opbygget som to midtstillede trekanter. Den består af en opadvendt trekant kombineret med en

Læs mere

MerKaBa Stjernetetraeder - Kristusbevidsthedens Netværk

MerKaBa Stjernetetraeder - Kristusbevidsthedens Netværk MerKaBa Stjernetetraeder - Kristusbevidsthedens Netværk Et stjernetetraeder er den mest basale figur, som findes i det 3-dimensionale univers. Det formes af to sammensatte tetraedre og danner en 3-dimensional

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Aristoteles og de athenske akademier

Aristoteles og de athenske akademier lige geometriske genstande, som var evige og foranderlige størrelser i en abstrakt verden. Erkendelse var således ikke erkendelse af sansernes verden, men af en anden verden, kun tilgængelig for ånden.

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Analytisk Geometri. Frank Nasser. 12. april 2011

Analytisk Geometri. Frank Nasser. 12. april 2011 Analytisk Geometri Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Mørkt stof og mørk energi

Mørkt stof og mørk energi Mørkt stof og mørk energi UNF AALBORG UNI VERSITET OUTLINE Introduktion til kosmologi Den kosmiske baggrund En universel historietime Mørke emner Struktur af kosmos 2 KOSMOLOGI Kosmos: Det ordnede hele

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Aristoteles Metafysik 2. bog (a) oversat af Chr. Gorm Tortzen

Aristoteles Metafysik 2. bog (a) oversat af Chr. Gorm Tortzen Aristoteles Metafysik 2. bog (a) oversat af Chr. Gorm Tortzen Indledning Denne lille bog (eller fragment af en bog, kaldet Lille alfa ) er en selvstændig introduktionsforelæsning til fysikken, dvs. det

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Alle religioner har beretninger om verdens skabelse og udvikling, der er meget forskellige og udsprunget af spekulation. Her fortælles om nogle få videnskabelige

Læs mere

De fire Grundelementer og Verdensrummet

De fire Grundelementer og Verdensrummet De fire Grundelementer og Verdensrummet Indledning Denne teori går fra Universets fundament som nogle enkelte små frø til det mangfoldige Univers vi kender og beskriver også hvordan det tomme rum og derefter

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Hermetisk. tradition. Rosemary Clark.

Hermetisk. tradition. Rosemary Clark. 1 Hermetisk tradition Rosemary Clark www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk tradition Af Rosemary Clark Fra The Sacred Tradition of Ancient Egypt (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Associativ

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 01 ÅNDENS INVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 01 ÅNDENS EVOLUTION Af Erik Ansvang Af ånd er du kommet. Til ånd skal du blive. Over indgangen til

Læs mere

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse Af Carl V. Hansen (trykt i Theosophia nr. 1. sept. - okt. 1949 22. årgang) Ved en umiddelbar betragtning af selve naturens orden vil ethvert intelligent væsen

Læs mere

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET MARTINUS VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET Copyright by Martinus 1963 1. KAPITEL Kristi væremåde Kristus udtalte engang: "Jeg er vejen, sandheden og livet". Hvorfor udtalte han dette?

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

Eksisterer TIDEN? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Eksisterer TIDEN? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Eksisterer TIDEN? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Eksisterer tiden? Af Erik Ansvang Tid er en afgørende faktor til styring af menneskets affærer. Men den er også en af de mest uhåndgribelige. I new

Læs mere

Om myter. Et undervisningsforløb for overbygningen

Om myter. Et undervisningsforløb for overbygningen Om myter Et undervisningsforløb for overbygningen 1 Definitioner af myten Kraftigt virkende, tidløse historier med magt til at forme og styre vores liv og således enten inspirere os eller ødelægge vores

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Steen Skovsgaards samtale med Bjørn Nørgaard 1. søndag efter helligtrekonger 2009

Steen Skovsgaards samtale med Bjørn Nørgaard 1. søndag efter helligtrekonger 2009 Første del (efter epistel-læsningen) Det er jo en provokerende epistel på mange måder. I hvert fald er der et ord, jeg godt vil spørge dig om, Bjørn Nørgaard. Jeg kan vel sige uden at fornærme dig, at

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 136: Dejlig er den himmel blå DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

ÆGGETS SYMBOLIK. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

ÆGGETS SYMBOLIK. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 ÆGGETS SYMBOLIK Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ÆGGETS SYMBOLIK Af Erik Ansvang Verdensægget Insekter, padder, fugle, dyr og mennesker har alle indledt det fysiske liv i et æg. Hvis man kombinerer

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Talsymbolik i Egypten

Talsymbolik i Egypten 1 Talsymbolik i Egypten Rosemary Clark www.visdomsnettet.dk 2 Talsymbolik i Egypten Af Rosemary Clark Fra The Sacred Tradition in Ancient Egypt (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Pythagoras

Læs mere

Eksisterer TIDEN? Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

Eksisterer TIDEN? Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Eksisterer TIDEN? 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Eksisterer TIDEN? Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Eksisterer tiden? Tid er en afgørende faktor til styring af menneskets affærer.

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

FRIMURERI og det gamle Egypten

FRIMURERI og det gamle Egypten 1 FRIMURERI og det gamle Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRIMURERI og det gamle Egypten Af Erik Ansvang Frimureriet stammer fra Egypten Nogle frimurere afviser, at frimureriets ritualer og

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

MARIA, NÅDENS REDSKAB

MARIA, NÅDENS REDSKAB Luk 1,26-38, s.1 Prædiken af Morten Munch Mariæ bebudelse / 22. marts 2015 Tekst: Luk 1,26-38 MARIA, NÅDENS REDSKAB Englevisitation Der er mere mellem himmel og jord, siger vi for at udtrykke en åbenhed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2017 ( 1 og 2. År) Rybners HTX Matematik B

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

Prædiken tl påskedag 2016. Salmer: 408 218 224 // 228 236 v. 5 234. Livet og opstandelsen

Prædiken tl påskedag 2016. Salmer: 408 218 224 // 228 236 v. 5 234. Livet og opstandelsen Prædiken tl påskedag 2016 Salmer: 408 218 224 // 228 236 v. 5 234 Livet og opstandelsen 1. Hvordan og hvorfor begyndte det? Hvordan gik det for sig? Den slags spørgsmål kan man slet ikke lade være med

Læs mere

Livets og dødens kors

Livets og dødens kors 1 Livets og dødens kors Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Livets og dødens kors Af Erik Ansvang Livets kors i Egypten blev til dødens kors i kristendommen. Der er tre sandheder, som er absolutte, og

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre).

Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre). Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre). Johannes Kepler (1571-1630) var på mange måder en overgangsfigur i videnskabshistorien. Han ydede et stort bidrag til at matematisere

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Den gådefulde SFINKS. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den gådefulde SFINKS. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den gådefulde SFINKS Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den gådefulde SFINKS Af Erik Ansvang Hellig videnskab begynder med den mystiske men beviselige virkelighed, der afslører en åndelig verden, som

Læs mere

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er.

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er. Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Filosofi og kristendom 13 3. Før-sokratikerne og Sokrates 18 4. Platon 21 5. Aristoteles 24 6. Augustin 26 7. Thomas Aquinas 30 8. Martin Luther 32 9. 30-årskrigen 34

Læs mere

Hathors magiske spejl

Hathors magiske spejl 1 Hathors magiske spejl Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hathors magiske spejl Af Erik Ansvang Dronningen, kvinden, moderen Den mest kendte gudetriade i det gamle Egypten er uden tvivl Osiris, Isis

Læs mere

Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hvad er bevidsthed? Af Erik Ansvang I sin bog Det gådefulde univers skrev den engelske fysiker James Jeans, for mange år siden dette: I nutiden

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

Om tidernes morgen og hvad derpå fulgte

Om tidernes morgen og hvad derpå fulgte Sep. 2008 : 7: Faste billeder fra foredraget, men selve PowerPoint versionen benytter mange animationer, fx af universets udvidelse Om tidernes morgen og hvad derpå fulgte Universet siden Big Bang og videnskaben

Læs mere

MENNESKE kend dig selv. Erik Ansvang

MENNESKE kend dig selv. Erik Ansvang 1 MENNESKE kend dig selv Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel ÅNDENS INVOLUTION 05 o De 3 udstrømninger 08 o Første Logos 11 o Åndens involution 13 o Spørgsmål til eftertanke 17 2. kapitel DET TREFOLDIGE

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Tro og viden om universet gennem 5000 år

Tro og viden om universet gennem 5000 år Tro og viden om universet gennem 5000 år Niels Bohr Institutet, København Indhold: Universet, vi ved nu: 14 milliarder år gammelt Dante s univers, for 700 år siden: Den Guddommelige Komedie Videnskab,

Læs mere

En indvielseshistorie

En indvielseshistorie 1 En indvielseshistorie Johannes Hohlenberg www.visdomsnettet.dk 2 En indvielseshistorie Af Johannes Hohlenberg (Redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Pyramidernes sande funktion Indvielsesfortællingen

Læs mere

Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium

Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium Verdensbilleder Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium 1 Indholdsfortegnelse Indhold Problemformulering... 3 Underspørgsmål... 3 Materialer, metoder og teorier... 3 Delkonklusioner...

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

A L K Y M I videnskaben om eksistens

A L K Y M I videnskaben om eksistens 1 A L K Y M I videnskaben om eksistens Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 A L K Y M I videnskaben om eksistens Af Erik Ansvang Den tibetanske mester Djwhal Khul fortæller: Når man betragter de metoder,

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE FOR MELLEMTRINSELEVER. Undervisningsmateriale om Stig Weyes udsmykning i Grindsted Kirke

UNDERVISNINGSMATERIALE FOR MELLEMTRINSELEVER. Undervisningsmateriale om Stig Weyes udsmykning i Grindsted Kirke UNDERVISNINGSMATERIALE FOR MELLEMTRINSELEVER Undervisningsmateriale om Stig Weyes udsmykning i Grindsted Kirke UNDERVISNINGSMATERIALE FOR MELLEMTRINSELEVER INDHOLDSFORTEGNELSE Skattejagt Side 3 Grøn, rød,

Læs mere

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 Deva og menneske Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 I Det teosofiske samfund er der mange medlemmer, som tænker i samme

Læs mere