Lige muligheder for alle børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lige muligheder for alle børn og unge"

Transkript

1 Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens Kanal København K Telefon: E-post: Pamperin Grafisk, København GP-Tryk A/S, Grenaa Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Udgivelsesår: 2006 Oplag: ISBN (trykt version) ISBN (elektronisk version) Publikationen er tilgængelig på Socialministeriets hjemmeside: Januar 2006 Regeringen

2 Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Januar 2006 Regeringen 1

3 Indhold Lige muligheder for alle børn og unge Fokus på alle børn med vanskeligheder Hvad er negativ social arv? En fremadrettet strategi Strategi bliver til praksis Hjælp til børn med behov Tidlig indsats Udvikling af redskaber - indikatorer Forskning og praktisk viden lægges sammen Indsatser der virker Indsatser på tværs af faggrænser Spredning af viden Sammenhæng og helhed Et langt sejt træk De nye initiativer Den tidlige indsats sker i dagtilbuddene Dagtilbuddene skal gøre en reel forskel Styrket pædagoguddannelse God skolegang også til udsatte børn National handlingsplan for læsning Styrket læreruddannelse De mest udsatte børn og unges skolegang Genindførelse af mesterlæren Bedre integration af tosprogede børn og unge Forældreansvar Integration i almindelige fællesskaber Arbejds- eller uddannelsespladser til unge kriminelle Tidlig identifikation af unge på vej ud i kriminalitet Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Fritidspas Børn i voldsramte familier Yderligere oplysninger

4 Lige muligheder for alle børn og unge Alle børn og unge har adgang til den brede vifte af muligheder, som det danske samfund tilbyder inden for dagtilbud, uddannelse og fritidsaktiviteter. Nogle børn og unge mangler imidlertid den støtte, der skal gøre dem i stand til at bruge disse tilbud. Det er regeringens mål, at alle børn og unge skal have en reel mulighed for at gøre brug af de tilbud, samfundet tilbyder, så de får et aktivt og udviklende barndomsog ungdomsliv. Det har alle børn ikke i dag. De fleste børn og unge vokser op i familier, som støtter dem i opvæksten og hjælper dem i deres almindelige udvikling. Men der er også børn, der vokser op i familier, hvor de ikke får den nødvendige støtte. Årsagerne til dette kan være mange. Det kan være, at forældrene ikke har overskud til at støtte børnene tilstrækkeligt på grund af misbrug eller psykisk sygdom. Det kan også være, at forældrene ikke forstår deres rolle som støtte for børnene, fordi de ikke gennem deres egen opvækst har lært, hvad det vil sige at være forældre. Endelig kan det være, at forældrene vælger ikke at påtage sig rollen som forældre. Regeringen vil arbejde for, at også udsatte børn og unge får udfoldet deres potentiale fuldt ud herunder børn og unge med en negativ social baggrund. Det skal ske af hensyn til børnene, og af hensyn til samfundets mulighed for at gøre brug af alle vores menneskelige ressourcer. Fokus på alle børn med vanskeligheder Gennem mange år har indsatsen mod den negative sociale arv været fokuseret på børn, der har en baggrund med misbrug eller psykisk sygdom i familien. Men de fleste børn også fra meget udsatte familier klarer sig i virkeligheden godt. Omvendt betyder det at vokse op i en almindelig familie ikke nødvendigvis, at man undgår problemer. Mange børn, som støder ind i vanskeligheder, kommer fra velfungerende familier, hvor man ikke på forhånd skulle forvente problemer. 3

5 Regeringen vil derfor fremover brede begrebet negativ social arv ud, så fokus rettes mod alle børn og unge, som har vanskeligheder i deres opvækst også de børn, som lever i helt almindelige familier. Hvad er negativ social arv? De problemer, som børn og unge har, som de bærer med sig til voksenlivet, og som kan henføres til deres familiebaggrund. Det kan være, fordi forældrene har nogle individuelle vanskeligheder som misbrug eller psykisk sygdom, eller fordi forældrene af andre årsager ikke har ydet børnene og de unge den nødvendige støtte. Vi skal fortsat udvikle dagtilbud, skoler og fritidsaktiviteter, så det bliver muligt for alle børn at få udbytte af dem også når de ikke får den nødvendige støtte fra deres forældre. 4

6 En fremadrettet strategi Det er regeringens mål for den fremtidige indsats mod den negative sociale arv, at de rigtige børn skal have den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt. Regeringen fremlægger derfor en fremadrettet strategi, hvor vi vil: Udvikle redskaber, så vi tidligt kan opdage de børn og unge, der har behov for hjælp Skabe overblik over, hvilke indsatser der virker bedst i forhold til det enkelte barn, så indsatsen kan blive så effektiv som muligt Styrke den sammenhængende indsats mod negativ social arv på tværs af faglige grænser og sektorgrænser, så hjælpen kan sættes ind netop når og hvor, problemerne viser sig. Strategi bliver til praksis Indsatsen mod den negative sociale arv foregår ude i kommunerne og blandt de faggrupper, der beskæftiger sig med udsatte børn og unge. Derfor er det afgørende, at erfaringer og resultater fra forskning og konkrete initiativer bliver samlet og vurderet og formidlet til praksis, så de kan omsættes til en bedre og mere kvalificeret indsats over for de udsatte børn og unge. Konkret betyder det, at regeringen løbende vil udmønte resultaterne i redskaber til kommunalbestyrelser, sagsbehandlere og frontpersonale samt input til uddannelserne af de faggrupper, der beskæftiger sig med de udsatte børn og unge. Hjælp til børn med behov Strategien skal bygge på viden om de forhold, der gør, at børn og unge bliver ramt af den negative sociale arv, samt viden om hvordan vi bedst og på et tidligt tidspunkt hjælper disse børn og unge. Tidlig indsats Tidlig indsats betyder, at vi medvirker til at stoppe en uheldig udvikling på et tidligt tidspunkt i børnenes liv. Det er mere effektivt end at sætte ind, når vanskelighederne er blevet store og komplekse. Jo længere tid der går, inden vi iværksæt- 5

7 ter den relevante hjælp, des større indgreb skal vi iværksætte, og det er helt urimeligt over for de børn og unge, det går ud over. Udvikling af redskaber - indikatorer Det er derfor et centralt element i regeringens strategi, at der udvikles redskaber i form af indikatorer til hurtigst muligt at finde frem til de børn, der har brug for hjælp. Det er også nødvendigt at få større klarhed over, hvilken indsats børnene har brug for. Vi skal ikke bare blive bedre til at identificere de børn, der har brug for hjælp, vi skal også blive bedre til at se, hvilken hjælp de har brug for. Regeringen vil som led i aftalen om satspuljen for 2006 sætte gang i udviklingen af indikatorer for, hvornår et barn har problemer eller er i fare for at få det. Indikatorerne skal bygge på forskningsbaseret viden og på viden fra pædagoger, lærere og andre, der møder børn og unge i deres hverdag. Indikatorerne skal tage udgangspunkt i de signaler, som piger og drenge selv udsender. Fokus har tidligere været på, hvilken baggrund børnene kom fra, om mor var psykisk syg, eller om far var misbruger. Det er stadig vigtige faktorer i forhold til et barns udviklingsmuligheder, men det vigtigste er at fokusere på det enkelte barn og ikke kun på hans eller hendes baggrund. Forskning og praktisk viden lægges sammen Forskningsprogrammet om negativ social arv har givet god viden om en række mekanismer, som kan være med til at udskille børn fra de almindelige fællesskaber. Den viden, som forskningsprogrammet om social arv har givet, skal udnyttes. Samtidig har lærere og pædagoger en praktisk viden gennem den tætte kontakt med børnene til hverdag. Systematiske undersøgelser af denne praksiserfaring kan bidrage til hurtigt at finde børnene og samtidig give nogle oplysninger om, hvad der virker. Forskningsresultaterne og den praktiske viden skal lægges sammen og på den baggrund skal de signaler, piger og drenge udsender, identificeres. Dette grundlag er vigtigt for en tidlig og målrettet indsats. Indikatorerne skal kunne anvendes af alle voksne i daginstitutioner, skoler og lignende til konkret at vurdere behovet for en indsats, før og efter problemerne indtræffer. 6

8 Indsatser der virker Viden om, hvad der karakteriserer og skaber negativ social arv, gør det ikke alene. Der er gennem de senere år sat mange initiativer i gang, men vi ved stadig alt for lidt om, hvad der virker. Regeringen vil derfor skabe overblik over, hvilke indsatser der virker bedst. De mange initiativer, der er taget, må ikke blive spredt fægtning. Det er vigtigt, at vi udnytter alle de erfaringer, vi har i praksis, men det er også vigtigt, at vi underkaster praksiserfaringer en systematisk undersøgelse. Vi skal finde frem til de mest effektive metoder, og vi skal ikke vige tilbage for at fjerne de indsatser, der ikke har nogen dokumenteret effekt. At få viden om, hvilke konkrete indsatser der virker bedst af de mange igangsatte initiativer, får topprioritet i det videre arbejde. Der er to særlige fokusområder for denne del af indsatsen: Indsatser på tværs af faggrænser På baggrund af eksisterende viden, forskning og evalueringer skal vi undersøge effekten af de forskellige indsatser på tværs af sektor-, fag- og projektgrænser. Undersøgelsen skal identificere både konkrete initiativer med god effekt og generelle elementer, der er med til at sikre de positive effekter. Spredning af viden Vi vil være sikre på, at den viden, som vi har indsamlet, og som vi ved virker, bliver formidlet til praksis. Målet er, at relevant viden er tilgængelig for alle, der i det daglige beskæftiger sig med børns trivsel og udvikling. Sammenhæng og helhed Regeringen ser det som en vigtig opgave at se alle initiativer i sammenhæng og har nu udarbejdet denne strategi til at bekæmpe den negative sociale arv, som går på tværs af alle områder: Sundhedspleje, børnepasning, den sociale indsats, uddannelse, ungdomsklubber, integration og kriminalitetsbekæmpelse. Samtidig dækker den samlede indsats hele et barndoms- og ungdomsliv, fra fødslen til den unge går ind i voksenalderen. De initiativer, som vi med denne strategi sætter i gang, skal derfor have en tværfaglig vinkel. Det er især centralt i forbindelse med udvikling af indikatorer og 7

9 dokumentation af effekt. Men det gælder også for de konkrete initiativer, som vi sætter i gang nu og fremover. For at sikre sammenhæng på tværs af fagområder har vi også etableret et tværministerielt samarbejde, så indsatsen kan koordineres på centralt plan. 8

10 Et langt sejt træk Den fremtidige indsats bygger på de mange initiativer, som allerede er iværksat. Derfor er der sammen med denne strategi udarbejdet en samlet kortlægning af de projekter og initiativer, der er iværksat fra 2003 og frem (se Mange af initiativerne er stadig i gang, og nogle af initiativerne er dele af andre større initiativer. Kortlægningen viser, at der i de foregående år er afsat i alt ca. 800 mio. kr. til initiativer, der skal bekæmpe negativ social arv, eksklusive udgifterne til anbringelsesreformen. Afsatte midler til at bekæmpe negativ social arv Tidligere igangsatte initiativer, jf. kortlægningen: ca. 800 mio. kr. Nye initiativer: ca. 550 mio. kr. Derudover er det i forbindelse med finansloven for 2006 aftalt foreløbig at anvende i alt 400 mio. kr. i årene til bedre kvalitet i dagtilbud. Midlerne skal anvendes til et kvalitetsløft i dagtilbud, herunder til projekter der skal hjælpe udsatte børn. Vi bryder ikke negativ social arv med et snuptag. Der er tale om et langt sejt træk, hvor resultaterne først viser sig over en længere årrække i takt med, at børnene vokser op. Regeringen lægger vægt på en langsigtet strategi for indsatsen, som kan strække sig over de kommende år. Der er således afsat et rammebeløb over fire år til konkrete initiativer. I forbindelse med de årlige satspuljeforhandlinger vil det blive forhandlet, hvordan pengene skal bruges. Vi vil også vurdere, om vi skal give yderligere midler til eksisterende indsatser, og om der er behov for støtte til nye indsatser. Støtten skal være baseret på de resultater som forskningen og konkrete initiativer viser om, hvad der virker, så vi kan sætte ind over for de rigtige børn med den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt. 9

11 De nye initiativer Som led i regeringens nye strategi til at bekæmpe negativ social arv vil vi sætte en lang række konkrete initiativer i gang. I overensstemmelse med regeringens mål for indsatsen sætter vi initiativerne i gang på områder, som vi ved, har betydning for børn og unges muligheder for at få et godt børne- og ungdomsliv og ruste dem til voksenlivet. Dokumentation, effekt og formidling af resultater og erfaringer er vigtige elementer i de enkelte initiativer. De konkrete projekter skal bidrage til den løbende opsamling af viden om, hvad der virker og ikke virker. Vi sætter nu ind på følgende områder: Den tidlige indsats sker i dagtilbuddene God skolegang også til udsatte børn Bedre integration af tosprogede børn og unge Forældreansvar Integration i almindelige fællesskaber Den tidlige indsats sker i dagtilbuddene Forskningen viser, at dagtilbuddene kan gøre en forskel, hvis de fokuserer på de udsatte børns intellektuelle, sociale og følelsesmæssige ressourcer og kompetencer. Derfor er det helt afgørende, at dagtilbuddene aktivt støtter de børn, der ikke hjemmefra får den nødvendige støtte til de mange læreprocesser, som børn gennemgår. Det handler både om at lære helt praktiske ting som at tage tøj på og børste tænder, om hvordan man er over for andre mennesker, om at bevæge sig i trafikken og om at lære sprog, tal og tilegne sig almen viden. Dagtilbuddene skal påtage sig ansvaret for, at børnene bliver i stand til at klare overgangen fra daginstitutionen til skolen. Derudover kan dagtilbuddene hjælpe med til at integrere udsatte børn i almindelige fællesskaber med andre børn. 10

12 Dagtilbuddene skal gøre en reel forskel Der er tidligere taget initiativ til at udvikle pædagogiske læreplaner, som alle dagtilbud skal udarbejde for at opnå bedre resultater i arbejdet med at udvikle børnenes kompetencer. Regeringen vil styrke dagtilbuddene, så de kan gøre en reel forskel for de udsatte børn og give dem den støtte, som de mangler fra deres forældre. Styrkelsen skal ske ved, at der kan søges om midler til: At tilføre ressourcer til de dagtilbud, der har en stor andel udsatte børn At sætte modelprojekter i gang med særligt fokus på at understøtte udsatte børns læring i dagtilbud At samarbejde mellem kommuner/daginstitutioner og kvindekrisecentre om tilbud til de børn, der har ophold på krisecentrene sammen med deres mødre At etablere udgående rådgivningsteams, der kan yde akut rådgivning og vejledning til dagtilbuddene om børn med problemer og tilbyde undervisning til det enkelte dagtilbud om generelle spørgsmål At afsætte midler til forskning i, hvilke særlige støtte-indsatser i dagtilbud der effektivt kan bruges i bekæmpelsen af negativ social arv. Der vil i de kommende fire år blive afsat 2 mia. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud. I aftalen om finansloven for 2006 er der foreløbig afsat 400 mio. kr. i årene Midlerne skal anvendes til et kvalitetsløft i dagtilbud, herunder projekter der skal hjælpe udsatte børn. Styrket pædagoguddannelse Kravene til dagtilbuddenes rolle kræver et kompetent personale. Regeringen vil med en reform af pædagoguddannelsen give fagligt stærke pædagoger kompetencer til at løfte de nye opgaver. God skolegang også til udsatte børn Uddannelse er et helt centralt indsatsområde, når vi skal bekæmpe negativ social arv. Fra videnopsamlingen om negativ arv ved vi, at hvis den unge har gennemført en ungdomsuddannelse, så reduceres betydningen af en mindre privilegeret social baggrund. Vi ved også, at solide faglige kundskaber i folkeskolen især hvad angår læsning er af stor betydning for, at de udsatte børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 11

13 Derfor er det vigtigt at styrke indsatsen i folkeskolerne. Antallet af unge, der forlader folkeskolen med mangelfulde læsefærdigheder og andre grundlæggende kundskaber, skal reduceres. Samtidig skal frafaldet på ungdomsuddannelserne nedbringes. National handlingsplan for læsning Gode læsefærdigheder er afgørende for at klare sig i uddannelsessystemet og i samfundet. Har et barn svært ved at læse, vil det også få problemer med alle de andre fag. Derfor vil regeringen udarbejde en national handlingsplan for læsning. Handlingsplanen vil bygge på de anbefalinger, et enigt ekspertudvalg har fremlagt: Skolen skal have et højere ambitionsniveau, når det gælder læsning ikke mindst på de tosprogede elevers vegne Læseindsatsen skal starte tidligt Der bør indføres sprogscreening af alle børn De voksne omkring barnet skal opkvalificeres. Styrket læreruddannelse Øgede krav til folkeskolen stiller øgede krav til lærerne. Derfor vil læreruddannelsen blive styrket, ligesom der iværksættes en omfattende efteruddannelsesindsats for folkeskolens ledere og lærere. De mest udsatte børn og unges skolegang Børn og unge, som er særligt sårbare, fordi de er anbragt uden for hjemmet, eller fordi de har nogle vanskeligheder, der gør, at de ikke kan rummes i det almindelige skolesystem, skal sikres en god og stabil skolegang på linje med andre børn og unge. Der er behov for fortsat at have særligt fokus på disse børn og unge, både når det gælder kvaliteten af skolegangen, samarbejdet mellem skolesektoren og den sociale sektor, og når det gælder rådgivning af forældre til elever, som normalsystemet har svært ved at rumme. Derfor igangsætter regeringen som led i aftalen om satspuljen for 2006 et initiativ, der yderligere skal styrke udsatte børns skolegang med fokus på: 12

14 Nye løsningsmodeller for børn helt uden undervisningstilbud Bedre rådgivning af forældre Kvaliteten af anbragte børn og unges undervisning Samarbejde mellem skolemyndigheder og sociale myndigheder Genindførelse af mesterlæren For at motivere flere unge til at begynde på og gennemføre en erhvervsrettet ungdomsuddannelse har regeringen især fokus på to indsatsområder: at skaffe flere rigtige praktikpladser og at gøre uddannelserne mere fleksible og mere praktisk orienterede. Som et centralt led i denne indsats vil regeringen genindføre mesterlæren. Med mesterlæren får flere af de unge for eksempel også de to-sprogede - mulighed for at vise, hvad de dur til i praksis, sådan at de ikke kun bliver vurderet på 9. klasseprøverne. Bedre integration af tosprogede børn og unge Tosprogede børn og unge og deres familier skal integreres i samfundet. Det har stor betydning for, hvordan børnene og de unge klarer sig socialt, i uddannelsessystemet og senere på arbejdsmarkedet. I de senere år har der været fokus på de tosprogede børn og unge i uddannelsessystemet. De tosprogede børn og unge har både viljen og evnerne til at uddanne sig. Men når tosprogethed kombineres med sociale vanskeligheder, er det en særlig stor udfordring at få uddannelsesniveauet på højde med de øvrige danskeres. Derfor vil regeringen fastholde fokus på tosprogede børn og unges uddannelse. Men integrationen skal ikke kun ske i uddannelsessystemet. Det skal ske i alle de sammenhænge, hvor børn og unge befinder sig. For at styrke integrationen af tosprogede børn og unge vil regeringen som led i aftalen om satspuljen for 2006 iværksætte følgende initiativer: Venskabsfamilier og lektiehjælp Nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet Indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund Særlig indsats for børn og unge, styrkelse af unge nydanskeres uddannelses- og erhvervsvalg. 13

15 Forældreansvar Forældrene har hovedansvaret for, at deres børn får den nødvendige støtte til udvikling og skolegang. Det er afgørende, at forældre påtager sig ansvaret for, at deres børn får et godt uddannelsesmæssigt afsæt og holder sig ude af kriminalitet. For at styrke forældreansvaret vil regeringen igangsætte et samlet initiativ, der består af to dele: Et metodeudviklingsarbejde og en spredning af erfaringer om forældreprogrammer, der skal styrke forældres kompetencer og evne til at opdrage og støtte deres børn. Forældre skal klædes på til at give deres børn de bedst mulige betingelser for trivsel og udvikling. Et lovforslag om, at de sociale myndigheder får mulighed for at give forældrene særlige pålæg. Hvis forældrene ikke efterlever pålæggene stoppes udbetalingen af børnefamilieydelsen. Desuden vil regeringen omlægge børnefamilieydelsen for de årige, så den kun udbetales for unge, der er i gang med en uddannelse. Integration i almindelige fællesskaber Det er især vigtigt for børn og unge, der i forvejen er udsatte på grund af manglende støtte fra deres forældre, at have tilknytning til de almindelige fællesskaber, som børn og unge generelt er en del af. Her kan børnene og de unge lære nogle af de sociale og praktiske færdigheder, som andre børn og unge lærer derhjemme. De udsatte børn og unge skal støttes i at blive integreret i de almindelige fællesskaber. Og er de allerede en del af et fællesskab, skal de støttes i at blive i det. Børn og unge, der er ude i en kriminel løbebane, vil have svært ved at fastholde eller opnå en hensigtsmæssig kontakt til det omgivende samfund. De kan få svært ved at gennemføre en uddannelse, få et fritidsjob lige som deres kammerater eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er regeringens mål, at så mange børn og unge som muligt skal være en del af de almindelige fællesskaber. Derfor vil vi sætte en række initiativer i gang, der skal være med til at sikre dette: 14

16 Arbejds- eller uddannelsespladser til unge kriminelle Virksomhederne skal spille en aktiv rolle for at få unge med tæt kontakt til kriminelle miljøer i arbejde eller i uddannelse. Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere, et uafhængigt rådgivende organ for beskæftigelsesministeren om virksomhedernes sociale engagement, iværksætter et projekt, der skal skaffe arbejds- eller uddannelsespladser til unge, der enten er kriminelle eller måske ved at blive det. Politiet og kommunerne indgår også i samarbejdet. Tidlig identifikation af unge på vej ud i kriminalitet Gennem en tidlig indsats skal initiativet hindre, at unge, som første gang begår kriminalitet, udvikler sig til hårde kriminelle. Initiativet har to ben: Dels at identificere, tage hånd om og afhjælpe de bagvedliggende individuelle problemer, som er årsagen til, at nogle årige begiver sig ud på en kriminel løbebane. Dels at erfaringerne fra de mange tidligere forebyggende projekter, der har været succesfulde, formidles og forankres i kommunerne også efter projekterne er fuldført. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder De fleste udsatte boligområder er karakteriseret ved en høj andel af ressourcesvage beboere. Det bevirker, at en del børn og unge vokser op med perifer tilknytning til skolesystemet, med et manglende fritidsliv og uden fritidsjob. Dermed er der risiko for, at disse børn og unge hænger ud på gaderne og involveres i kriminalitet. For at bekæmpe denne negative udviklingsspiral sætter vi ind med følgende initiativer: Forsøgsordninger, hvorefter der kan gives støtte til projekter i samarbejde med virksomheder eller boligorganisationer, som sikrer fritidsjobtilbud til alle unge i socialt udsatte boligområder Projekter i SSP-regi med det formål at skaffe fritidsjob til de unge Hyppigere hjemmebesøg af sundhedsplejersken i de socialt mest udsatte boligområder med henblik på en tidlig opsporing og intensiv påvirkning af risikoadfærd og risikofaktorer hos familier med børn med anden etnisk baggrund end dansk. Fritidspas Som led i aftalen om satspuljen for 2006 sætter vi et forsøgsprojekt i gang, der skal være med til at sikre, at udsatte børn og unge, som ellers ikke deltager i rele- 15

17 vante fritidsaktiviteter, får mulighed for at deltage i almindelige fritidstilbud, fx idræt, musik og spejder. Børn i voldsramte familier Formålet med projektet er at yde behandlingsmæssig støtte og hjælp til børn, som lever med vold i familien. Vi vil undgå, at volden giver langvarige påvirkninger såsom reduceret livskvalitet og/eller voldelig adfærd i voksenlivet. Yderligere oplysninger Læs mere om regeringens nye og allerede igangsatte initiativer og få mere information om, hvad regeringen vil gøre på Kontakt Børneenheden Socialfagligt Center Socialministeriet Holmens Kanal Købehavn K 16

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Social Pædagogisk Indsats Team. "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?"

Social Pædagogisk Indsats Team. Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole? Social Pædagogisk Indsats Team "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?" 1. Indledning SPIT har som en del af vores kontinuerlige udvikling besluttet at afholde jævnlige læringsmøder, som primært

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Odense Kommune Børn og Unge Slotsgade 5 5000 Odense C. * flere unge i uddannelse *

Odense Kommune Børn og Unge Slotsgade 5 5000 Odense C. * flere unge i uddannelse * Odense Kommune Børn og Unge Slotsgade 5 5000 Odense C * flere unge i uddannelse * Indhold Uddannelse efter grundskolen er på mange måder afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Uddannelse

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår?

I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Danmark I Hvilke er, nationalt set, de vigtigste spørgsmål lige nu indenfor familiepolitik og opvækstvilkår? Den danske regering ser en vellykket familiepolitik, som en familiepolitik, der giver familierne

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune

Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Børn og unge-politik i Albertslund Kommune Kommunalbestyrelsen i Albertslund ser det som væsentligt, at der er sammenhæng i børns og unges liv. Børn og unge påvirkes af mange forskellige voksne: Forældre,

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger

BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger BILAG 9d Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger BILAG 9 D VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE PÆDAGO- GISK PERSONALE I FRITIDSORDNINGER I din kommune

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere