Lige muligheder for alle børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lige muligheder for alle børn og unge"

Transkript

1 Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens Kanal København K Telefon: E-post: Pamperin Grafisk, København GP-Tryk A/S, Grenaa Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Udgivelsesår: 2006 Oplag: ISBN (trykt version) ISBN (elektronisk version) Publikationen er tilgængelig på Socialministeriets hjemmeside: Januar 2006 Regeringen

2 Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Januar 2006 Regeringen 1

3 Indhold Lige muligheder for alle børn og unge Fokus på alle børn med vanskeligheder Hvad er negativ social arv? En fremadrettet strategi Strategi bliver til praksis Hjælp til børn med behov Tidlig indsats Udvikling af redskaber - indikatorer Forskning og praktisk viden lægges sammen Indsatser der virker Indsatser på tværs af faggrænser Spredning af viden Sammenhæng og helhed Et langt sejt træk De nye initiativer Den tidlige indsats sker i dagtilbuddene Dagtilbuddene skal gøre en reel forskel Styrket pædagoguddannelse God skolegang også til udsatte børn National handlingsplan for læsning Styrket læreruddannelse De mest udsatte børn og unges skolegang Genindførelse af mesterlæren Bedre integration af tosprogede børn og unge Forældreansvar Integration i almindelige fællesskaber Arbejds- eller uddannelsespladser til unge kriminelle Tidlig identifikation af unge på vej ud i kriminalitet Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Fritidspas Børn i voldsramte familier Yderligere oplysninger

4 Lige muligheder for alle børn og unge Alle børn og unge har adgang til den brede vifte af muligheder, som det danske samfund tilbyder inden for dagtilbud, uddannelse og fritidsaktiviteter. Nogle børn og unge mangler imidlertid den støtte, der skal gøre dem i stand til at bruge disse tilbud. Det er regeringens mål, at alle børn og unge skal have en reel mulighed for at gøre brug af de tilbud, samfundet tilbyder, så de får et aktivt og udviklende barndomsog ungdomsliv. Det har alle børn ikke i dag. De fleste børn og unge vokser op i familier, som støtter dem i opvæksten og hjælper dem i deres almindelige udvikling. Men der er også børn, der vokser op i familier, hvor de ikke får den nødvendige støtte. Årsagerne til dette kan være mange. Det kan være, at forældrene ikke har overskud til at støtte børnene tilstrækkeligt på grund af misbrug eller psykisk sygdom. Det kan også være, at forældrene ikke forstår deres rolle som støtte for børnene, fordi de ikke gennem deres egen opvækst har lært, hvad det vil sige at være forældre. Endelig kan det være, at forældrene vælger ikke at påtage sig rollen som forældre. Regeringen vil arbejde for, at også udsatte børn og unge får udfoldet deres potentiale fuldt ud herunder børn og unge med en negativ social baggrund. Det skal ske af hensyn til børnene, og af hensyn til samfundets mulighed for at gøre brug af alle vores menneskelige ressourcer. Fokus på alle børn med vanskeligheder Gennem mange år har indsatsen mod den negative sociale arv været fokuseret på børn, der har en baggrund med misbrug eller psykisk sygdom i familien. Men de fleste børn også fra meget udsatte familier klarer sig i virkeligheden godt. Omvendt betyder det at vokse op i en almindelig familie ikke nødvendigvis, at man undgår problemer. Mange børn, som støder ind i vanskeligheder, kommer fra velfungerende familier, hvor man ikke på forhånd skulle forvente problemer. 3

5 Regeringen vil derfor fremover brede begrebet negativ social arv ud, så fokus rettes mod alle børn og unge, som har vanskeligheder i deres opvækst også de børn, som lever i helt almindelige familier. Hvad er negativ social arv? De problemer, som børn og unge har, som de bærer med sig til voksenlivet, og som kan henføres til deres familiebaggrund. Det kan være, fordi forældrene har nogle individuelle vanskeligheder som misbrug eller psykisk sygdom, eller fordi forældrene af andre årsager ikke har ydet børnene og de unge den nødvendige støtte. Vi skal fortsat udvikle dagtilbud, skoler og fritidsaktiviteter, så det bliver muligt for alle børn at få udbytte af dem også når de ikke får den nødvendige støtte fra deres forældre. 4

6 En fremadrettet strategi Det er regeringens mål for den fremtidige indsats mod den negative sociale arv, at de rigtige børn skal have den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt. Regeringen fremlægger derfor en fremadrettet strategi, hvor vi vil: Udvikle redskaber, så vi tidligt kan opdage de børn og unge, der har behov for hjælp Skabe overblik over, hvilke indsatser der virker bedst i forhold til det enkelte barn, så indsatsen kan blive så effektiv som muligt Styrke den sammenhængende indsats mod negativ social arv på tværs af faglige grænser og sektorgrænser, så hjælpen kan sættes ind netop når og hvor, problemerne viser sig. Strategi bliver til praksis Indsatsen mod den negative sociale arv foregår ude i kommunerne og blandt de faggrupper, der beskæftiger sig med udsatte børn og unge. Derfor er det afgørende, at erfaringer og resultater fra forskning og konkrete initiativer bliver samlet og vurderet og formidlet til praksis, så de kan omsættes til en bedre og mere kvalificeret indsats over for de udsatte børn og unge. Konkret betyder det, at regeringen løbende vil udmønte resultaterne i redskaber til kommunalbestyrelser, sagsbehandlere og frontpersonale samt input til uddannelserne af de faggrupper, der beskæftiger sig med de udsatte børn og unge. Hjælp til børn med behov Strategien skal bygge på viden om de forhold, der gør, at børn og unge bliver ramt af den negative sociale arv, samt viden om hvordan vi bedst og på et tidligt tidspunkt hjælper disse børn og unge. Tidlig indsats Tidlig indsats betyder, at vi medvirker til at stoppe en uheldig udvikling på et tidligt tidspunkt i børnenes liv. Det er mere effektivt end at sætte ind, når vanskelighederne er blevet store og komplekse. Jo længere tid der går, inden vi iværksæt- 5

7 ter den relevante hjælp, des større indgreb skal vi iværksætte, og det er helt urimeligt over for de børn og unge, det går ud over. Udvikling af redskaber - indikatorer Det er derfor et centralt element i regeringens strategi, at der udvikles redskaber i form af indikatorer til hurtigst muligt at finde frem til de børn, der har brug for hjælp. Det er også nødvendigt at få større klarhed over, hvilken indsats børnene har brug for. Vi skal ikke bare blive bedre til at identificere de børn, der har brug for hjælp, vi skal også blive bedre til at se, hvilken hjælp de har brug for. Regeringen vil som led i aftalen om satspuljen for 2006 sætte gang i udviklingen af indikatorer for, hvornår et barn har problemer eller er i fare for at få det. Indikatorerne skal bygge på forskningsbaseret viden og på viden fra pædagoger, lærere og andre, der møder børn og unge i deres hverdag. Indikatorerne skal tage udgangspunkt i de signaler, som piger og drenge selv udsender. Fokus har tidligere været på, hvilken baggrund børnene kom fra, om mor var psykisk syg, eller om far var misbruger. Det er stadig vigtige faktorer i forhold til et barns udviklingsmuligheder, men det vigtigste er at fokusere på det enkelte barn og ikke kun på hans eller hendes baggrund. Forskning og praktisk viden lægges sammen Forskningsprogrammet om negativ social arv har givet god viden om en række mekanismer, som kan være med til at udskille børn fra de almindelige fællesskaber. Den viden, som forskningsprogrammet om social arv har givet, skal udnyttes. Samtidig har lærere og pædagoger en praktisk viden gennem den tætte kontakt med børnene til hverdag. Systematiske undersøgelser af denne praksiserfaring kan bidrage til hurtigt at finde børnene og samtidig give nogle oplysninger om, hvad der virker. Forskningsresultaterne og den praktiske viden skal lægges sammen og på den baggrund skal de signaler, piger og drenge udsender, identificeres. Dette grundlag er vigtigt for en tidlig og målrettet indsats. Indikatorerne skal kunne anvendes af alle voksne i daginstitutioner, skoler og lignende til konkret at vurdere behovet for en indsats, før og efter problemerne indtræffer. 6

8 Indsatser der virker Viden om, hvad der karakteriserer og skaber negativ social arv, gør det ikke alene. Der er gennem de senere år sat mange initiativer i gang, men vi ved stadig alt for lidt om, hvad der virker. Regeringen vil derfor skabe overblik over, hvilke indsatser der virker bedst. De mange initiativer, der er taget, må ikke blive spredt fægtning. Det er vigtigt, at vi udnytter alle de erfaringer, vi har i praksis, men det er også vigtigt, at vi underkaster praksiserfaringer en systematisk undersøgelse. Vi skal finde frem til de mest effektive metoder, og vi skal ikke vige tilbage for at fjerne de indsatser, der ikke har nogen dokumenteret effekt. At få viden om, hvilke konkrete indsatser der virker bedst af de mange igangsatte initiativer, får topprioritet i det videre arbejde. Der er to særlige fokusområder for denne del af indsatsen: Indsatser på tværs af faggrænser På baggrund af eksisterende viden, forskning og evalueringer skal vi undersøge effekten af de forskellige indsatser på tværs af sektor-, fag- og projektgrænser. Undersøgelsen skal identificere både konkrete initiativer med god effekt og generelle elementer, der er med til at sikre de positive effekter. Spredning af viden Vi vil være sikre på, at den viden, som vi har indsamlet, og som vi ved virker, bliver formidlet til praksis. Målet er, at relevant viden er tilgængelig for alle, der i det daglige beskæftiger sig med børns trivsel og udvikling. Sammenhæng og helhed Regeringen ser det som en vigtig opgave at se alle initiativer i sammenhæng og har nu udarbejdet denne strategi til at bekæmpe den negative sociale arv, som går på tværs af alle områder: Sundhedspleje, børnepasning, den sociale indsats, uddannelse, ungdomsklubber, integration og kriminalitetsbekæmpelse. Samtidig dækker den samlede indsats hele et barndoms- og ungdomsliv, fra fødslen til den unge går ind i voksenalderen. De initiativer, som vi med denne strategi sætter i gang, skal derfor have en tværfaglig vinkel. Det er især centralt i forbindelse med udvikling af indikatorer og 7

9 dokumentation af effekt. Men det gælder også for de konkrete initiativer, som vi sætter i gang nu og fremover. For at sikre sammenhæng på tværs af fagområder har vi også etableret et tværministerielt samarbejde, så indsatsen kan koordineres på centralt plan. 8

10 Et langt sejt træk Den fremtidige indsats bygger på de mange initiativer, som allerede er iværksat. Derfor er der sammen med denne strategi udarbejdet en samlet kortlægning af de projekter og initiativer, der er iværksat fra 2003 og frem (se Mange af initiativerne er stadig i gang, og nogle af initiativerne er dele af andre større initiativer. Kortlægningen viser, at der i de foregående år er afsat i alt ca. 800 mio. kr. til initiativer, der skal bekæmpe negativ social arv, eksklusive udgifterne til anbringelsesreformen. Afsatte midler til at bekæmpe negativ social arv Tidligere igangsatte initiativer, jf. kortlægningen: ca. 800 mio. kr. Nye initiativer: ca. 550 mio. kr. Derudover er det i forbindelse med finansloven for 2006 aftalt foreløbig at anvende i alt 400 mio. kr. i årene til bedre kvalitet i dagtilbud. Midlerne skal anvendes til et kvalitetsløft i dagtilbud, herunder til projekter der skal hjælpe udsatte børn. Vi bryder ikke negativ social arv med et snuptag. Der er tale om et langt sejt træk, hvor resultaterne først viser sig over en længere årrække i takt med, at børnene vokser op. Regeringen lægger vægt på en langsigtet strategi for indsatsen, som kan strække sig over de kommende år. Der er således afsat et rammebeløb over fire år til konkrete initiativer. I forbindelse med de årlige satspuljeforhandlinger vil det blive forhandlet, hvordan pengene skal bruges. Vi vil også vurdere, om vi skal give yderligere midler til eksisterende indsatser, og om der er behov for støtte til nye indsatser. Støtten skal være baseret på de resultater som forskningen og konkrete initiativer viser om, hvad der virker, så vi kan sætte ind over for de rigtige børn med den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt. 9

11 De nye initiativer Som led i regeringens nye strategi til at bekæmpe negativ social arv vil vi sætte en lang række konkrete initiativer i gang. I overensstemmelse med regeringens mål for indsatsen sætter vi initiativerne i gang på områder, som vi ved, har betydning for børn og unges muligheder for at få et godt børne- og ungdomsliv og ruste dem til voksenlivet. Dokumentation, effekt og formidling af resultater og erfaringer er vigtige elementer i de enkelte initiativer. De konkrete projekter skal bidrage til den løbende opsamling af viden om, hvad der virker og ikke virker. Vi sætter nu ind på følgende områder: Den tidlige indsats sker i dagtilbuddene God skolegang også til udsatte børn Bedre integration af tosprogede børn og unge Forældreansvar Integration i almindelige fællesskaber Den tidlige indsats sker i dagtilbuddene Forskningen viser, at dagtilbuddene kan gøre en forskel, hvis de fokuserer på de udsatte børns intellektuelle, sociale og følelsesmæssige ressourcer og kompetencer. Derfor er det helt afgørende, at dagtilbuddene aktivt støtter de børn, der ikke hjemmefra får den nødvendige støtte til de mange læreprocesser, som børn gennemgår. Det handler både om at lære helt praktiske ting som at tage tøj på og børste tænder, om hvordan man er over for andre mennesker, om at bevæge sig i trafikken og om at lære sprog, tal og tilegne sig almen viden. Dagtilbuddene skal påtage sig ansvaret for, at børnene bliver i stand til at klare overgangen fra daginstitutionen til skolen. Derudover kan dagtilbuddene hjælpe med til at integrere udsatte børn i almindelige fællesskaber med andre børn. 10

12 Dagtilbuddene skal gøre en reel forskel Der er tidligere taget initiativ til at udvikle pædagogiske læreplaner, som alle dagtilbud skal udarbejde for at opnå bedre resultater i arbejdet med at udvikle børnenes kompetencer. Regeringen vil styrke dagtilbuddene, så de kan gøre en reel forskel for de udsatte børn og give dem den støtte, som de mangler fra deres forældre. Styrkelsen skal ske ved, at der kan søges om midler til: At tilføre ressourcer til de dagtilbud, der har en stor andel udsatte børn At sætte modelprojekter i gang med særligt fokus på at understøtte udsatte børns læring i dagtilbud At samarbejde mellem kommuner/daginstitutioner og kvindekrisecentre om tilbud til de børn, der har ophold på krisecentrene sammen med deres mødre At etablere udgående rådgivningsteams, der kan yde akut rådgivning og vejledning til dagtilbuddene om børn med problemer og tilbyde undervisning til det enkelte dagtilbud om generelle spørgsmål At afsætte midler til forskning i, hvilke særlige støtte-indsatser i dagtilbud der effektivt kan bruges i bekæmpelsen af negativ social arv. Der vil i de kommende fire år blive afsat 2 mia. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud. I aftalen om finansloven for 2006 er der foreløbig afsat 400 mio. kr. i årene Midlerne skal anvendes til et kvalitetsløft i dagtilbud, herunder projekter der skal hjælpe udsatte børn. Styrket pædagoguddannelse Kravene til dagtilbuddenes rolle kræver et kompetent personale. Regeringen vil med en reform af pædagoguddannelsen give fagligt stærke pædagoger kompetencer til at løfte de nye opgaver. God skolegang også til udsatte børn Uddannelse er et helt centralt indsatsområde, når vi skal bekæmpe negativ social arv. Fra videnopsamlingen om negativ arv ved vi, at hvis den unge har gennemført en ungdomsuddannelse, så reduceres betydningen af en mindre privilegeret social baggrund. Vi ved også, at solide faglige kundskaber i folkeskolen især hvad angår læsning er af stor betydning for, at de udsatte børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 11

13 Derfor er det vigtigt at styrke indsatsen i folkeskolerne. Antallet af unge, der forlader folkeskolen med mangelfulde læsefærdigheder og andre grundlæggende kundskaber, skal reduceres. Samtidig skal frafaldet på ungdomsuddannelserne nedbringes. National handlingsplan for læsning Gode læsefærdigheder er afgørende for at klare sig i uddannelsessystemet og i samfundet. Har et barn svært ved at læse, vil det også få problemer med alle de andre fag. Derfor vil regeringen udarbejde en national handlingsplan for læsning. Handlingsplanen vil bygge på de anbefalinger, et enigt ekspertudvalg har fremlagt: Skolen skal have et højere ambitionsniveau, når det gælder læsning ikke mindst på de tosprogede elevers vegne Læseindsatsen skal starte tidligt Der bør indføres sprogscreening af alle børn De voksne omkring barnet skal opkvalificeres. Styrket læreruddannelse Øgede krav til folkeskolen stiller øgede krav til lærerne. Derfor vil læreruddannelsen blive styrket, ligesom der iværksættes en omfattende efteruddannelsesindsats for folkeskolens ledere og lærere. De mest udsatte børn og unges skolegang Børn og unge, som er særligt sårbare, fordi de er anbragt uden for hjemmet, eller fordi de har nogle vanskeligheder, der gør, at de ikke kan rummes i det almindelige skolesystem, skal sikres en god og stabil skolegang på linje med andre børn og unge. Der er behov for fortsat at have særligt fokus på disse børn og unge, både når det gælder kvaliteten af skolegangen, samarbejdet mellem skolesektoren og den sociale sektor, og når det gælder rådgivning af forældre til elever, som normalsystemet har svært ved at rumme. Derfor igangsætter regeringen som led i aftalen om satspuljen for 2006 et initiativ, der yderligere skal styrke udsatte børns skolegang med fokus på: 12

14 Nye løsningsmodeller for børn helt uden undervisningstilbud Bedre rådgivning af forældre Kvaliteten af anbragte børn og unges undervisning Samarbejde mellem skolemyndigheder og sociale myndigheder Genindførelse af mesterlæren For at motivere flere unge til at begynde på og gennemføre en erhvervsrettet ungdomsuddannelse har regeringen især fokus på to indsatsområder: at skaffe flere rigtige praktikpladser og at gøre uddannelserne mere fleksible og mere praktisk orienterede. Som et centralt led i denne indsats vil regeringen genindføre mesterlæren. Med mesterlæren får flere af de unge for eksempel også de to-sprogede - mulighed for at vise, hvad de dur til i praksis, sådan at de ikke kun bliver vurderet på 9. klasseprøverne. Bedre integration af tosprogede børn og unge Tosprogede børn og unge og deres familier skal integreres i samfundet. Det har stor betydning for, hvordan børnene og de unge klarer sig socialt, i uddannelsessystemet og senere på arbejdsmarkedet. I de senere år har der været fokus på de tosprogede børn og unge i uddannelsessystemet. De tosprogede børn og unge har både viljen og evnerne til at uddanne sig. Men når tosprogethed kombineres med sociale vanskeligheder, er det en særlig stor udfordring at få uddannelsesniveauet på højde med de øvrige danskeres. Derfor vil regeringen fastholde fokus på tosprogede børn og unges uddannelse. Men integrationen skal ikke kun ske i uddannelsessystemet. Det skal ske i alle de sammenhænge, hvor børn og unge befinder sig. For at styrke integrationen af tosprogede børn og unge vil regeringen som led i aftalen om satspuljen for 2006 iværksætte følgende initiativer: Venskabsfamilier og lektiehjælp Nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet Indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund Særlig indsats for børn og unge, styrkelse af unge nydanskeres uddannelses- og erhvervsvalg. 13

15 Forældreansvar Forældrene har hovedansvaret for, at deres børn får den nødvendige støtte til udvikling og skolegang. Det er afgørende, at forældre påtager sig ansvaret for, at deres børn får et godt uddannelsesmæssigt afsæt og holder sig ude af kriminalitet. For at styrke forældreansvaret vil regeringen igangsætte et samlet initiativ, der består af to dele: Et metodeudviklingsarbejde og en spredning af erfaringer om forældreprogrammer, der skal styrke forældres kompetencer og evne til at opdrage og støtte deres børn. Forældre skal klædes på til at give deres børn de bedst mulige betingelser for trivsel og udvikling. Et lovforslag om, at de sociale myndigheder får mulighed for at give forældrene særlige pålæg. Hvis forældrene ikke efterlever pålæggene stoppes udbetalingen af børnefamilieydelsen. Desuden vil regeringen omlægge børnefamilieydelsen for de årige, så den kun udbetales for unge, der er i gang med en uddannelse. Integration i almindelige fællesskaber Det er især vigtigt for børn og unge, der i forvejen er udsatte på grund af manglende støtte fra deres forældre, at have tilknytning til de almindelige fællesskaber, som børn og unge generelt er en del af. Her kan børnene og de unge lære nogle af de sociale og praktiske færdigheder, som andre børn og unge lærer derhjemme. De udsatte børn og unge skal støttes i at blive integreret i de almindelige fællesskaber. Og er de allerede en del af et fællesskab, skal de støttes i at blive i det. Børn og unge, der er ude i en kriminel løbebane, vil have svært ved at fastholde eller opnå en hensigtsmæssig kontakt til det omgivende samfund. De kan få svært ved at gennemføre en uddannelse, få et fritidsjob lige som deres kammerater eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er regeringens mål, at så mange børn og unge som muligt skal være en del af de almindelige fællesskaber. Derfor vil vi sætte en række initiativer i gang, der skal være med til at sikre dette: 14

16 Arbejds- eller uddannelsespladser til unge kriminelle Virksomhederne skal spille en aktiv rolle for at få unge med tæt kontakt til kriminelle miljøer i arbejde eller i uddannelse. Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere, et uafhængigt rådgivende organ for beskæftigelsesministeren om virksomhedernes sociale engagement, iværksætter et projekt, der skal skaffe arbejds- eller uddannelsespladser til unge, der enten er kriminelle eller måske ved at blive det. Politiet og kommunerne indgår også i samarbejdet. Tidlig identifikation af unge på vej ud i kriminalitet Gennem en tidlig indsats skal initiativet hindre, at unge, som første gang begår kriminalitet, udvikler sig til hårde kriminelle. Initiativet har to ben: Dels at identificere, tage hånd om og afhjælpe de bagvedliggende individuelle problemer, som er årsagen til, at nogle årige begiver sig ud på en kriminel løbebane. Dels at erfaringerne fra de mange tidligere forebyggende projekter, der har været succesfulde, formidles og forankres i kommunerne også efter projekterne er fuldført. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder De fleste udsatte boligområder er karakteriseret ved en høj andel af ressourcesvage beboere. Det bevirker, at en del børn og unge vokser op med perifer tilknytning til skolesystemet, med et manglende fritidsliv og uden fritidsjob. Dermed er der risiko for, at disse børn og unge hænger ud på gaderne og involveres i kriminalitet. For at bekæmpe denne negative udviklingsspiral sætter vi ind med følgende initiativer: Forsøgsordninger, hvorefter der kan gives støtte til projekter i samarbejde med virksomheder eller boligorganisationer, som sikrer fritidsjobtilbud til alle unge i socialt udsatte boligområder Projekter i SSP-regi med det formål at skaffe fritidsjob til de unge Hyppigere hjemmebesøg af sundhedsplejersken i de socialt mest udsatte boligområder med henblik på en tidlig opsporing og intensiv påvirkning af risikoadfærd og risikofaktorer hos familier med børn med anden etnisk baggrund end dansk. Fritidspas Som led i aftalen om satspuljen for 2006 sætter vi et forsøgsprojekt i gang, der skal være med til at sikre, at udsatte børn og unge, som ellers ikke deltager i rele- 15

17 vante fritidsaktiviteter, får mulighed for at deltage i almindelige fritidstilbud, fx idræt, musik og spejder. Børn i voldsramte familier Formålet med projektet er at yde behandlingsmæssig støtte og hjælp til børn, som lever med vold i familien. Vi vil undgå, at volden giver langvarige påvirkninger såsom reduceret livskvalitet og/eller voldelig adfærd i voksenlivet. Yderligere oplysninger Læs mere om regeringens nye og allerede igangsatte initiativer og få mere information om, hvad regeringen vil gøre på Kontakt Børneenheden Socialfagligt Center Socialministeriet Holmens Kanal Købehavn K 16

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet 2008/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Mette Frederiksen (S), Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Pernille

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning. Den 2. februar 2012

Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning. Den 2. februar 2012 Skolerådets arbejde vedrørende ungdomsskolens heltidsundervisning Den 2. februar 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune Fælles Ansvar 2.0 Udkast behandlet af BSU 25. januar 2015 Forside Fælles Ansvar fælles indsats Version 2.0 Illustration Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Inderside

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

FOREBYGGELSESSTRATEGI

FOREBYGGELSESSTRATEGI FOREBYGGELSESSTRATEGI - fælles sigtelinjer for forebyggelse af eksklusion og udsathed blandt børn og unge i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen INDHOLD

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune Kolding et selvværdssamfund Mennesker vil helst selv, og det gælder hele livet. I selvværdssamfundet giver vi plads til, at de kan.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar

Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar CS U D V I K L I N G S M Æ S S I G E B E H O V F O R Æ L D R E K O M P E T E N C E R F A M I L I E F O R H O L D Information til kommunale samarbejdspartnere om

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET. Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København

EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET. Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København EFTERVÆRN STØTTE TIL TIDLIGERE ANBRAGTE UNGE PÅ VEJ MOD VOKSENLIVET Ida Hammen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København Lige Muligheder Formål: At udsatte børn og unge på lige fod med

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Strategi for fællesskaber for børn og unge FÆLLESSKABER MED FORSKELLIGHED

Strategi for fællesskaber for børn og unge FÆLLESSKABER MED FORSKELLIGHED 1 Fællesskaber for børn og unge Udvikling af fællesskaber er i fokus i Gentofte Kommune. Fællesskaber, hvor børn og unge oplever glæden ved at deltage. Fællesskaber med forskellighed, og fællesskaber der

Læs mere

ISC - Skole- og SFO området

ISC - Skole- og SFO området NOTAT ISC - Skole- og SFO området 21-07-2017 Udkast - Børne- og Ungepolitik Vision I Høje-Taastrup Kommune skal børn og unge udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Effektmål Børn og Skoleudvalget

Effektmål Børn og Skoleudvalget Notat Vedrørende: Effektmål. Børn og skoleudvalget. Budget 2016 Sagsnavn: Effektmål. Børn og skole. Budget 2016 Sagsnummer: 27.03.00-P00-1-15 Skrevet af: Bo Skovgaard E-mail: bo.skovgaard@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Forebyggelse af ulighed i sundhed Forebyggelse af ulighed i sundhed Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg Grundlaget Påvirker hinanden indbyrdes og deler fokus på ulighed i sundhed Sundhedsaftalens forebyggelsesmål indgår i sundhedspolitikkens

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Lige muligheder for alle børn? Socialt udsatte børn indsats og effekt. Jill Mehlbye AKF

Lige muligheder for alle børn? Socialt udsatte børn indsats og effekt. Jill Mehlbye AKF Lige muligheder for alle børn? Socialt udsatte børn indsats og effekt Jill Mehlbye AKF Hvorfor er styrkelsen af indsatsen nødvendig? Lige muligheder for alle børn Den sociale arv slår stadig stærkt igennem

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Effektmål Børn og Skoleudvalget

Effektmål Børn og Skoleudvalget Notat Vedrørende: Effektmål. Børn og skoleudvalget. Budget 2016 Sagsnavn: Effektmål. Børn og skole. Budget 2016 Sagsnummer: 27.03.00-P00-1-15 Skrevet af: Bo Skovgaard E-mail: bo.skovgaard@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere