* UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2003/0091(CNS) 15. oktober 2003 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser præsteret i postsektoren (KOM(2003) 234 C5-0227/ /0091(CNS)) Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål Ordfører: Olle Schmidt PR\ doc PE

2 PR_CNS_am Tegnforklaring * Høringsprocedure flertal af de afgivne stemmer **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning *** Samstemmende udtalelse flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EUtraktatens artikel 7 ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer ***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning ***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast (Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag) Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene. PE /14 PR\ doc

3 INDHOLD Side PROTOKOLSIDE... Error! Bookmark not defined. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING... Error! Bookmark not defined. BEGRUNDELSE... Error! Bookmark not defined. UDTALELSE FRA UDVALGET OM REGIONALPOLITIK, TRANSPORT OG TURISME PR\ doc 3/14 PE

4 PROTOKOLSIDE Med skrivelse af 5. maj 2003 anmodede Rådet i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 93 Parlamentet om en udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser præsteret i postsektoren (KOM(2003) /0091(CNS)). På mødet den 15. maj 2003 meddelte Parlamentets formand, at dette forslag var henvist til Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål som korresponderende udvalg og til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme som rådgivende udvalg (C5-0227/2003). På mødet den 20. maj 2003 valgte Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål Olle Schmidt til ordfører. På mødet/møder den... behandlede udvalget Kommissionens forslag og udkastet til betænkning. På dette/sidstnævnte møde vedtog det forslaget til lovgivningsmæssig beslutning (for:...; imod:...; hverken/eller:.../vedtog det enstemmigt forslaget til lovgivningsmæssig beslutning. Til stede under afstemningen var:... (formand/mødeformand),... (næstformand/næstformænd),... (næstformand/næstformænd), Olle Schmidt (ordfører),...,... (for...),... (for, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2),... og.... (Udtalelsen/Udtalelserne fra... er vedføjet denne betænkning.) (Udvalget... vedtog den... ikke at afgive udtalelse.) Betænkningen indgivet den.... PE /14 PR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser præsteret i postsektoren (KOM(2003) 234 C5-0227/ /0091(CNS)) (Høringsprocedure) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2003) 234) 1, der henviser til EF-traktatens artikel 93, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0227/2003), der henviser til forretningsordenens artikel 67, der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål og udtalelse fra Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme (A5-0000/2003), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EFtraktatens artikel 250, stk. 2; 3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 4. anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad; 5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag 1 BETRAGTNING 5 (5) Med henblik på at modvirke stigninger i bruttopriserne for private forbrugere inden for visse begrænsede områder, vil det i disse tilfælde være formålstjenligt at anvende en reduceret sats med samme virkning på indtægterne som de gældende fritagelsesordninger. Der bør derimod ikke (5) Med henblik på at modvirke stigninger i bruttopriserne for private forbrugere inden for visse begrænsede områder, vil det i disse tilfælde være formålstjenligt at anvende en reduceret sats med samme virkning på indtægterne som de gældende fritagelsesordninger. 1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. PR\ doc 5/14 PE

6 anvendes en reduceret sats inden for hele sektoren, da dette blot vil medføre endnu mere udtalt konkurrenceforvridning. Kræver ingen nærmere forklaring. Kræver ingen nærmere forklaring. Ændringsforslag 2 BETRAGTNING 5 a (ny) (5a) Hvor en medlemsstat gør brug af muligheden for at anvende en nedsat sats for postydelser, finder denne sats anvendelse på alle konkurrerende ydelser. Kræver ingen nærmere forklaring. Ændringsforslag 3 BETRAGTNING 5 b (ny) (5b) Medlemsstaterne bestræber sig på at sikre, at de anvender ensartede momssatser på postydelser for at undgå yderligere konkurrenceforvridning. Kræver ingen nærmere forklaring. Ændringsforslag 4 BETRAGTNING 5 c (ny) (5c) Medlemsstater, der pr. 1. januar 2003 anvendte en ekstra nedsat sats på en gruppe af varer og ydelser, kan anvende denne yderst nedsatte sats på postydelser. PE /14 PR\ doc

7 Ændringsforslag 5 BETRAGTNING 5 d (ny) (5d) Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger, eksempelvis gennem vedtagelse af særlige ordninger som f.eks. refusionsordninger, med henblik på at sikre, at foreninger og velgørende organisationer ikke pålægger yderligere finansielle byrder som følge af dette forslag. Ændringsforslag 6 BETRAGTNING 10 a (ny) (10a) Kommissionen undersøger funktionen og virkningen af de nedsatte satser i de i artikel 7 og 23 i direktiv 97/67/EF (ændret ved direktiv 2002/39/EF) fastlagte undersøgelser. Kommissionen bør undersøge, om den nedsatte sats fremover er nødvendig, særligt i lyset af forsyningspligten og udgifterne til posttjenester i forhold til de samlede husholdningsudgifter. Kræver ingen nærmere forklaring. Ændringsforslag 7 BETRAGTNING 10 b (ny) (10b) Medlemsstaterne skal kunne udsætte gennemførelsen af dette direktiv, indtil de har åbnet mindst 50 % af deres nationale postmarked for konkurrence. Ændringsforslag 8 ARTIKEL 1, NR. 1 Artikel 9, stk. 2 a (direktiv 77/388/EØF) Uanset stk. 2, litra b), anses standardpostydelser i forbindelse med Uanset stk. 2, litra b), anses postydelser i forbindelse med adresserede breve og PR\ doc 7/14 PE

8 adresserede breve og pakker, til almindelig korrespondance, reklameforsendelser, bøger, kataloger og aviser på op til 2 kg, for at blive leveret i det land, hvor transporten påbegyndes, undtagen i de tilfælde hvor indsamling og udbringning betales af modtageren. I sådanne tilfælde anses ovennævnte artikler for at blive leveret på leveringsstedet. I dette direktiv forstås ved "standardpostydelser" de traditionelle grundlæggende ydelser, der præsteres over for afsenderen, herunder levering i den hurtigste standardkategori, hvis der findes mere end en kategori, og levering af registrerede artikler, men ikke nogen form for ekspresforsendelsesydelser eller ydelser, der præsteres af underleverandører, eller ydelser i forbindelse med terminalafgifter, som defineret i artikel 2, nr. 15, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF 1. En adresseret konvolut eller pakke er en konvolut eller pakke hvorpå er anført navnet på en person samt denne persons adresse. pakker, reklameforsendelser, bøger, kataloger og aviser på op til 2 kg, for at blive leveret i det land, hvor transporten påbegyndes, undtagen i de tilfælde hvor indsamling og udbringning betales af modtageren. I sådanne tilfælde anses ovennævnte artikler for at blive leveret på leveringsstedet. I dette direktiv forstås ved "postydelser" de ydelser, der præsteres over for afsenderen af brevet eller pakken, herunder levering i den hurtigste standardkategori, hvis der findes mere end en kategori, og levering af registrerede artikler samt ekspresforsendelsesydelser, men ikke ydelser, der præsteres af underleverandører, eller ydelser i forbindelse med terminalafgifter, som defineret i artikel 2, nr. 15, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF 2. En adresseret konvolut eller pakke er en konvolut eller pakke hvorpå er anført navnet på en person samt denne persons adresse. For at minimere konkurrenceforvridningen er det hensigtsmæssigt, at den nedsatte sats omfatter alle konkurrerende ydelser, herunder ekspresforsendelsesydelser. Derudover er henvisningen til almindelig korrespondance meningsløs og bør fjernes. I modsat fald vil ordføreren gerne vide, hvad forskellen er mellem f.eks. almindelig og ualmindelig korrespondance. Ændringsforslag 9 ARTIKEL 1, NR. 3 Artikel 15, nr. 13 (direktiv 77/388/EØF) 13. levering af ydelser, herunder transport og hertil knyttede transaktioner bortset fra ydelser, der er fritaget i henhold til artikel 13, og standardpostydelser i forbindelse med adresserede breve og pakker til 13. levering af ydelser, herunder transport og hertil knyttede transaktioner bortset fra ydelser, der er fritaget i henhold til artikel 13, og postydelser i forbindelse med adresserede breve og pakker, 1 2 EFT L 15 af , s. 14. EFT L 15 af , s. 14. PE /14 PR\ doc

9 almindelig korrespondance, reklameforsendelser, bøger, kataloger og aviser på op til 2 kg, når de er direkte knyttet til udførsel eller indførsel af varer, der er omfattet af artikel 7, stk. 3, eller artikel 16, stk. 1, litra A. reklameforsendelser, bøger, kataloger og aviser på op til 2 kg, når de er direkte knyttet til udførsel eller indførsel af varer, der er omfattet af artikel 7, stk. 3, eller artikel 16, stk. 1, litra A. Se begrundelsen til artikel 1, nr. 1. Ændringsforslag 10 ARTIKEL 1, NR. 6 Bilag H (direktiv 77/388/EØF) 18. Standardpostydelser i forbindelse med adresserede breve og pakker til almindelig korrespondance, reklameforsendelser, bøger, kataloger og aviser på op til 2 kg, som er den faste øvre grænse for, at denne mulighed kan anvendes. 18. Postydelser i forbindelse med adresserede breve og pakker, reklameforsendelser, bøger, kataloger og aviser på op til 2 kg, som er den faste øvre grænse for, at denne mulighed kan anvendes. Se begrundelsen til artikel 1, nr. 1. Kræver ingen nærmere forklaring. Ændringsforslag 11 ARTIKEL 2, NR. 1 a (ny) Uanset første afsnit kan en medlemsstat udsætte gennemførelsen af dette direktiv indtil den dato, hvor den har åbnet mindst 50 % af sit postmarked for konkurrence. PR\ doc 9/14 PE

10 BEGRUNDELSE I. Kommissionens forslag Hvad er det og hvad er det ikke? Kort fortalt søger Kommissionen med sit forslag at afskaffe den momsfritagelse for postydelser, som har eksisteret siden vedtagelsen af det sjette momsdirektiv i Denne sektor domineredes traditionelt af statslige monopoler, der havde ringe eller slet ingen konkurrence. På daværende tidspunkt syntes det derfor hensigtsmæssigt at fritage sådanne ydelser for moms på linje med andre offentlige ydelser. I de 25 år, der er gået siden da, har postmarkederne imidlertid været igennem voldsomme ændringer. Markedet er blevet liberaliseret på europæisk plan, ligesom der er sket ændringer på nationalt plan, hvor flere gamle post-, telefon- og telegrafvæsener er blevet privatiseret. Kommissionen fremfører, at dette har medført ulige vilkår for aktørerne, særligt fordi det kun er de offentlige ydelser, der er fritaget for moms, mens deres konkurrenters ydelser er fuldt momspligtige. Det bør understreges, at dette ikke udelukkende er positivt for nogen af virksomhederne det nuværende system har både fordele og ulemper for begge parter. Offentlige virksomheder har en konkurrencefordel i forhold til kunder, der ikke kan kræve momsrefusion, som f.eks. privatpersoner, velgørende organisationer og banker. Selv om deres priser indeholder en vis grad af skjult moms (moms, som virksomhederne har betalt for deres varer, og som de ikke kan få refunderet), kan de tilbyde en samlet pris, der er lavere end de private virksomheders, som skal lægge 25 % moms oveni. Private virksomheder er på den anden side mere attraktive for momsregistrerede virksomheder, fordi kunden, selv om den samlede pris måske er højere, kan få momsen refunderet, hvilket generelt giver lavere nettoomkostninger for virksomheden. En anden ulempe ved momsfritagelse for offentlige virksomheder er, at det favoriserer selvforsyning, dvs. at det er mere rentabelt for virksomheden selv at udføre en ydelse end at indgå en aftale derom, eftersom den ikke er berettiget til momsrefusion. Et eksempel er det britiske postvæsen, Royal Mail, der for nylig meddelte, at det standser driften af sine (udliciterede) posttog og i stedet transporterer posten med sin egen flåde af postbiler. På denne baggrund foreslår Kommissionen, at fritagelsen skal fjernes, og at alle forsendelser over 2 kg pålægges en standardmomssats, samtidig med, at medlemsstaterne får mulighed for at anvende en nedsat momssats i forbindelse med adresserede forsendelser på op til 2 kg. Kritisk vurdering af forslaget Ordføreren ønsker først og fremmest at understrege, at dette forslag ikke er en mulighed for at genoptage en ophedet debat om fordelene og ulemperne ved liberalisering af postvæsenet. Det emne hører under en anden proces end den her omtalte. PE /14 PR\ doc

11 I direktiv 2002/39/EF defineres rammerne for liberalisering af postmarkedet i tre faser, og nærværende forslag er en følge af denne proces, idet det heri forsøges vurderet, om den nuværende momslovgivning er hensigtsmæssig på et stadigt mere åbent marked. Ordføreren er enig i Kommissionens vurdering af, at lovgivningen ikke er hensigtsmæssig, og at den skal ændres. Det er ulogisk at holde fast i tingenes tilstand, idet den nuværende ulige skattebehandling ikke kun hindrer udviklingen af de åbne markeder og dermed udviklingen i liberaliseringen af postmarkedet, men også er konkurrenceforvridende og som oftest til ulempe for den offentlige virksomhed. Ikke desto mindre ønsker ordføreren at undersøge nogle af spørgsmålene i forslaget nærmere: Spørgsmålet om satser Momssatserne har kun gennemgået symbolsk harmonisering i Europa. Kort fortalt skal medlemsstaterne have én standardsats på mindst 15 % og må højst anvende to nedsatte satser på mindst 5 % på en række varer og tjenesteydelser, der angives i bilag H og K til det sjette momsdirektiv. Ydermere findes der aktuelt en række individuelle undtagelser og midlertidige satser. I øvrigt har Kommissionen for nylig fremsat et forslag om at modernisere alle de nedsatte satser (KOM(2003) 397). Situationen ser ud som følger: Member State Standard Reduced Austria Belgium 21 6 Denmark 25 Finland / 8 France Germany 16 7 Greece 18 8 Ireland Italy Luxembourg 15 6 Netherlands 19 6 Portugal / 5 Spain 16 7 Sweden / 6 United Kingdom Kilde: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Selv om Kommissionen generelt ikke er fortaler for omfattende brug af nedsatte satser, mener den, at de er nødvendige for at sikre, at borgerne ikke rammes af massive portostigninger. Den foreslår, at medlemsstaterne skal være berettiget til at anvende en nedsat sats for forsendelser på op til 2 kg. Kommissionen har tilsendt ordføreren økonomiske data, der viser, at det kun ville få en begrænset virkning, hvis medlemsstaterne skulle bruge nedsatte satser. Dette er tilfældet, fordi PR\ doc 11/14 PE

12 postvirksomhederne, når først de er momsregistrerede, ligeledes kan kræve refusion af indgående moms og dermed sænke deres samlede omkostninger. Det er sandt, at postvirksomhederne af natur er arbejdsintensive, men lønninger og dermed forbundne omkostninger udgør kun % af de samlede omkostninger, afhængigt af det enkelte land. Kommissionen anslår, at omkostningerne vil falde med gennemsnitligt 4,2 %. På denne baggrund anslår Kommissionen, at prisen for et førsteklassesfrimærke i Det Forenede Kongerige f.eks. vil stige med 0,3 eurocent, hvis der anvendes en nedsat sats på 5 %, og med 5 eurocent, hvis standardsatsen på 17,5 % benyttes. Det er værd at bemærke, at den britiske postmyndighed, Postcomm, er nået frem til en lignende konklusion. Den har udtalt følgende: Hvis Det Forenede Kongerige således opkrævede moms på omkring 5 %, mener vi, at dette stort set ville dække den moms, Royal Mail i øjeblikket betaler, så det i modsætning til de indledende rapporter i pressen ikke bør udledes, at portopriserne kommer til at stige. Det forekommer højst usandsynligt, at den britiske regering indvilliger i at indføre fuld moms på 17,5 % og dermed øge frimærkepriserne med indtil flere pence. Dette er ikke en fremgangsmåde, vi vil anbefale vores bedste kunder. Ordføreren er enig i Kommissionens forslag, men ønsker ikke desto mindre at påpege, at nedsatte satser ikke fjerner al konkurrenceforvridning. Idet det er frivilligt, om man vil anvende nedsatte satser, vil momssatserne da sandsynligvis variere mellem 5 og 25 %. Han fremsætter derfor et ændringsforslag, hvori han opfordrer medlemsstaterne til så vidt muligt at ensrette deres satser, ideelt set inden for 5-10 %. Han anmoder ligeledes Kommissionen om at gennemgå anvendelsen af den nedsatte sats inden for rammerne af de undersøgelser, den har til hensigt at gennemføre i henhold til direktiv 2002/39/EF, for at se, om den stadig er nødvendig. Selv om postforsendelser har en vigtig social funktion, udgør porto og dermed forbundne omkostninger trods alt kun 0,1-0,2 % af det gennemsnitlige husholdningsbudget i EU. Det svenske postvæsen har i et notat til den svenske regering bemærket, at de gennemsnitlige årlige husstandsomkostninger til breve og julekort udgør 190 SEK (21 EUR). I Det Forenede Kongeriges tilfælde viser tallene for , at den gennemsnitlige årlige udgift for en britisk husstand var 29,40 GBP (42 EUR) det pågældende år. Går man ud fra, at hele dette beløb bruges til forsendelse af standardskrivelser a 28 pence, ville konsekvenserne for husstanden, hvis den nationale postvirksomhed satte portoen op med 1 pence, være en stigning i de årlige udgifter til 30,45 GBP (1,05 GBP pr. år). Selv om den nationale postvirksomhed skulle sætte portoen op, hvilket efter ordførerens mening ikke er strengt nødvendigt, ville det således kun have begrænsede konsekvenser for forbrugerne. Endelig mener han, at medlemsstaterne, især de, der ikke har valgt at gøre brug af nedsatte satser, bør indføre særlige ordninger til at afbøde virkningerne for velgørende organisationer og lignende enheder, f.eks. ved at indføre en særlig tarif for registrerede velgørende organisationer, en ordning, der allerede praktiseres i flere medlemsstater. Direktivets anvendelsesområde PE /14 PR\ doc

13 Af forslaget fremgår det, at den nedsatte sats kun kan anvendes i forbindelse med ydelser, der leveres af den offentlige virksomhed, men ikke i forbindelse med levering af ekspresforsendelsesydelser. Da sådanne ekspresforsendelsesydelser leveres af virksomheder, der også leverer andre ydelser, mener ordføreren, at de bør pålægges samme sats for at garantere lige konkurrencevilkår, særligt inden for B2C e-handel og andre former for distancesalg. Hvis ikke, ville den offentlige virksomhed altid have en fordel i forbindelse med forsendelse af varer, der bestilles af privatpersoner fra websteder. Den nedsatte sats - vægtgrænsen Kommissionen har foreslået en grænse på 2 kg for den nedsatte sats. Kommissionen mener, at denne relativt høje grænse er berettiget af to grunde: Den ville dække næsten al husstandskorrespondance og alle de forsendelser, der kan lægges i en postkasse, hvilket nedsætter behovet for særlige frimærker eller særordninger. Efter at have undersøgt de forskellige muligheder kan ordføreren nu se logikken i Kommissionens forslag og foreslår således, at det bør fastholdes. Konklusion Som angivet ovenfor er ordføreren stor fortaler for Kommissionens forslag som en logisk konsekvens af liberaliseringen af postsektoren. Han er enig med de, der hævder, at det ene ikke kan behandles uden at inddrage det andet. Han er overbevist om, at kunderne på mellemlang sigt vil drage fordel af begge disse processer. Det er sandt, at der kan ske prisstigninger på kort sigt, men manglende handling vil samtidig kvæle konkurrencen og begrænse mange af de forventede fordele ved liberaliseringen af postmarkedet. Den nuværende momslovgivning forhindrer nye virksomheder i at komme ind på markedet, og denne barriere skal fjernes. Der er også dem, der hævder, at der ikke er nogen grund til at drøfte dette nu, eftersom markedet først vil blive fuldt ud liberaliseret engang efter Ordføreren ville ikke desto mindre gerne påpege, at denne proces sker hurtigere i flere medlemsstater, og at der skal handles nu. Se følgende eksempel: Det Forenede Kongerige har besluttet at liberalisere sit postmarked fuldt ud allerede inden udgangen af Hvis momsreglerne forbliver uændrede, vil nye virksomheder på markedet for brevforsendelser i modsætning til tidligere nationale monopoler være underlagt moms på 17,5 %, hvilket ville give sidstnævnte en væsentlig omkostningsfordel i forhold til alle potentielle konkurrenter. På lang sigt ville forbrugerne således sandsynligvis blive snydt for liberaliseringens sande fordele såsom større valgmuligheder mellem virksomheder og produkter og dermed konkurrence på prisen. Ordføreren er enig i, at der er en idé i at sammenholde dette spørgsmål med de generelle tendenser inden for liberalisering, men i stedet for at udsætte denne uundgåelige beslutning, vil han som et kompromis foreslå, at medlemsstaterne bør berettiges til at udskyde gennemførelsen af dette forslag, indtil de har åbnet mindst 50 % af deres nationale postmarked for konkurrence. Ydermere fremsætter ordføreren for at sikre lige konkurrencevilkår en række ændringsforslag, hvorved den nedsatte sats finder anvendelse på alle virksomheder og ikke kun på tidligere PR\ doc 13/14 PE

14 monopoler. Endelig fremsætter han et ændringsforslag, hvori han opfordrer medlemsstaterne til at overveje at indføre særlige ordninger for velgørende organisationer, så de ikke endnu engang får problemer med ikke-refunderbar moms. PE /14 PR\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 11. januar 2002 FORELØBIG 2001/0267(COD) 2001/0268(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0810(CNS) 4.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om tilpasning af direktiv 77/388/EØF på baggrund af Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.11.2009 2009/0120(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse omindgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0199(COD) 30.10.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger,

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender FORBEREDENDE 1992/0449(COD) 17. juli 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 1999/0010(COD) 30. april 2002 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0098(CNS) 11. november 2002 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets henstilling om forebyggelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Forslag til direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS) ændringsretsakt)

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Forslag til direktiv (KOM(2003) 234 C5-0227/2003 2003/0091(CNS) ændringsretsakt) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 9. februar 2004 PE 333.099/9-17 ÆNDRINGSFORSLAG 9-17 Udkast til betænkning (PE 333.099) Olle Schmidt Forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter * UDKAST TIL BETÆNKNING. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter * UDKAST TIL BETÆNKNING. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter FORELØBIG 2003/0007(CNS) 2. april 2003 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT FÆRDSELSSTYRELSEN Dato: 21. januar 2008 J. nr.: 004-U05-7 Notat vedrørende de britiske erfaringer med liberalisering af postmarkedet Oplysningerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed FORELØBIG 2002/0254(COD) 18.2.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.12.2012 2012/0328(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om midlertidig

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0124(CNS) 13.7.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 FORELØBIG 2002/0189(CNS) 26. november 2002 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 973/2001 om tekniske bevarelsesforanstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0370(CNS) 23.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2009/132/EF for så

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Regionaludviklingsudvalget 2017/0127(CNS) 13.9.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU om bemyndigelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003

EUROPA-PARLAMENTET ***III BETÆNKNING. Mødedokument ENDELIG A5-0119/ april 2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 24. april 2003 ENDELIG A5-0119/2003 ***III BETÆNKNING om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/25/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Nederlandene tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 11. april 2002 FORELØBIG 2001/0291(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. oktober 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. oktober 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. oktober 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0374 (CNS) 12657/18 FISC 386 ECOFIN 860 CULT 111 DIGIT 190 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2017 COM(2017) 561 final 2017/0243 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om meddelelse af tilladelse til Kongeriget Nederlandene til at indføre en særlig

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2018 COM(2018) 486 final 2018/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16.10.2009 2009/0806(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om initiativ fra Kongeriget Sverige og Kongeriget Spanien

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 426 final 2017/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/335/EF om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0374 (CNS) 7103/17 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 184 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2002/2243(INI) 4. februar 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2014 2013/0390(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 23.6.2010 2010/0097(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Letland til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 FORSLAG fra: modtaget: 3. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 FORSLAG fra: modtaget: 11. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2013/0185(COD) 3.10.2013 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Estland til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 22. oktober 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport til Udvalget

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere