Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder"

Transkript

1 Vilkår for brugen af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Systemets anvendelsesmuligheder Brugeren kan se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (f.eks. kontoudskrifter, depotmeddelelser, fondsnotaer, årsudskrifter og breve fra Sydbank) disponere på konti og handle værdipapirer, indgå elektroniske aftaler, tilmelde/afmelde aftaler om faste overførsler samt fra- og tilvælge papirudskrifter. Ibrugtagning I forbindelse med den elektroniske accept af disse vilkår, accepterer brugeren, at Sydbank sender elektroniske (og ikke papir-)udskrifter (f.eks. Betalingsservice-oversigter, kontoudskrifter, depotmeddelelser, fondsnotaer og årsudskrifter) til NetBanken. Begrænsninger For brugere under 18 år er der begrænsninger i anvendelsesmulighederne. De fremgår af de enkelte afsnit nedenfor. Sydbank læser elektroniske breve på alle bankdage. Elektroniske breve, som Sydbank modtager efter kl , kan ikke forventes læst/ekspederet samme dag. Sydbank effektuerer ikke ordrer, der er sendt via elektronisk brev, hvis disse ordrer kunne være afgivet via de tilgængelige funktioner i NetBanken. Natten mellem lørdag og søndag er NetBanken lukket fra kl. 02 til 06. De øvrige nætter er NetBanken lukket fra kl. 03 til Disponering over konti og depoter 2.1 Disponering over konti I NetBanken har brugeren adgang til sine nuværende og fremtidige konti. Brugerens adgang til andre personers konti i NetBanken er betinget af, at konto- Side 1 af 10

2 indehaver har givet skriftlig fuldmagt hertil. Brugere under 18 år kan se egne konti, men kan kun disponere på selverhvervskonti. Dispositioner på konti er i øvrigt bestemt af de regler, der gælder for den enkelte konto. Sydbank accepterer, at hver bruger fra egen konto eller iht. fuldmagt i alt kan overføre eller betale op til kr. pr. dag til tredjemand via Sydbanks ebanking, inkl. dagens bekræftede edankort- betalinger. For brugere under 18 år er denne beløbsgrænse kr. Kontant- og valutabestillinger, der er foretaget i NetBanken, indgår ikke i beregningen af det maksimale beløb, der kan overføres/betales pr. dag. EU-betalinger, der er modtaget i Sydbank senest kl , vil blive ekspederet samme dag. Betalinger med omveksling afregnes til dagens valutakurs. Betalinger, der er modtaget efter kl , ekspederes den efterfølgende bankdag og afregnes til denne dags valutakurs med mindre andet er aftalt. Grundlaget for en given dags valutakurs er Nationalbankens informationskurs med et tillæg, der oplyses på forespørgsel. I Generelle betingelser for overførsler til og fra udlandet er der mere information om en EU-betaling. Brugerens betalinger kan først betragtes som gennemførte, når betalingerne har status "Gennemført". Faste overførsler og betalinger betales løbende til de terminer, som er angivet i forbindelse med de enkelte aftaler/betalinger. Sydbank er ikke forpligtet til at gennemføre betalinger fra konti, hvor der ikke er dækning for betalingsbeløbet, eller hvor der er disponeringsbegrænsninger. Sydbank kan ligeledes undlade at gennemføre betalinger på grund af mangelfulde oplysninger. Desuden er Sydbank ikke forpligtet til at gennemføre betalinger, hvis brugeren eller en eventuel fuldmagtsgiver anmelder betalingsstandsning, kommer under konkurs, indleder forhandling om gældssanering eller tvangsakkord, herunder frivillig akkord, eller afgår ved døden. 2.2 Disponering over depoter I NetBanken har brugeren adgang til at se og disponere over alle sine nuværende og fremtidige værdipapirer i åbne depoter i Sydbank. Herudover er der adgang til en række faciliteter, såsom kursinformationer og finansielle informationer. Brugerens adgang til at se og/eller disponere over andres værdipapirer er betinget af, at depotindehaveren har givet skriftlig fuldmagt hertil. I NetBanken kan der handles danske og udvalgte udenlandske værdipapirer, så snart brugeren har accepteret "Aftale om værdipapirhandel i NetBanken". Har brugeren skriftlig fuldmagt til at handle for andre, omfatter denne aftale også handelsadgang til disse depoter. Al værdipapirhandel i NetBanken sker uden individuel rådgivning og er derfor for depotindehaverens egen regning og risiko. Side 2 af 10

3 Brugeren skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt at påvirke strakshandelskursen ved selv at lægge modsatrettede ordrer ud på det marked, hvor brugeren ønsker at købe eller sælge værdipapirer. En sådan adfærd udgør kursmanipulation, hvilket er en overtrædelse af værdipapirhandelsloven. Kursmanipulation straffes med bøde eller fængsel. 3. Til- og fravalg af papirudskrifter 3.1 Fravalg af papirudskrifter Når brugeren accepterer vilkårene, accepterer brugeren samtidig, at Sydbank kan fravælge papirudskrifter (f.eks. Betalingsservice-oversigter, kontoudskrifter, depotmeddelelser, fondsnotaer og årsudskrifter), efterhånden som disse udskrifter kan ses elektronisk i NetBanken. Det automatiske fravalg af papir gælder brugerens eget engagement samt evt. fælles engagementer, som brugeren har dispositionsadgang til. Brugeren kan fravælge papirudskrifter på engagementer, som brugeren har dispositionsadgang til. Fravalg af papirudskrifter gælder ikke for brugere under 18 år. Når der er fravalgt papirudskrifter, forpligter brugeren sig til selv via NetBanken at kontrollere posteringer jævnligt som minimum én gang om måneden samt at være særlig opmærksom på posteringer med checks, kort og betalinger i forbindelse med internethandel. Brugeren forpligter sig ligeledes til løbende at kontrollere elektronisk post fra Sydbank via NetBanken. Brugeren kan se posteringer i mindst 1 år fra bogføringsdatoen. Denne periode vil på sigt udvides til 5 år fra bogføringsdatoen. Ønskes posteringer gemt ud over 5 år, skal brugeren selv foranledige dette. Sydbank har intet ansvar for posteringers tilgængelighed i mere end 5 år fra bogføringsdatoen. Brugeren er forpligtet til selv at kontrollere, at den elektroniske Betalingsserviceoversigt, der kan indeholde elektroniske betalingsinformationer som erstatning for en faktura, er modtaget ved månedsskiftet. Hvis ikke Betalingsserviceoversigten er modtaget, skal brugeren hurtigst muligt kontakte Sydbank, så betalingsinformationen kan sendes igen enten elektronisk eller på papir. I øvrigt henvises til "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice". Når brugeren frameldes NetBanken, og ingen anden NetBank-bruger har dispositionsadgang til engagementet, vil der igen automatisk blive udskrevet og sendt papirudskrifter. Brugeren skal selv sikre sig at have gemt/udskrevet historiske dokumenter. 3.2 Tilvalg af papirudskrifter I NetBanken kan brugeren tilvælge papirudskrifter på engagementer, som brugeren har dispositionsadgang til. For at Betalingsservice-oversigten i den efterfølgende måned bliver udskrevet Side 3 af 10

4 på papir, skal papiret tilvælges senest den 8. sidste bankdag i måneden. Prisen for papirudskrifter kan ses i Sydbanks generelle prisliste eller oplyses ved henvendelse til Sydbank. 4. Anvendelse af NetBanken 4.1 Tilmelding til NetBanken I forbindelse med tilmeldingen får brugeren automatisk fuld dispositions- og forespørgselsadgang til sit engagement i Sydbank, dog med begrænsninger for enkelte brugere. 4.2 Udlevering af brugernummer, kodeord og evt. nøglekort med engangskoder Kort tid efter tilmeldingen til NetBanken vil brugeren modtage maskinelt udskrevet brugernummer og kodeord med posten i en såkaldt kodekuvert. Er kodekuverten åben eller ikke intakt ved modtagelsen, skal Sydbank straks underrettes herom. Brugeren vil hurtigst muligt herefter modtage en ny kodekuvert med et nyt kodeord. Det er brugerens CPR-nr., der som hovedregel anvendes som brugernummer. Efter ønske kan dette ændres til et andet brugernummer, som Sydbank vælger. Kodeordet er personligt og hemmeligt og må derfor hverken udleveres til andre personer eller opbevares sammen med det computer-udstyr, som benyttes til NetBanken. Ved første pålogning til NetBanken skal brugeren ændre det maskinelt udskrevne kodeord og indtaste sit personlige mærke, som blev oplyst ved tilmeldingen. Brugeren kan selv ændre kodeordet i vinduet "Ændr kodeord" i NetBanken og bør som minimum ændre kodeordet hver tredje måned. I NetBanken er det muligt at bestille et nøglekort med engangskoder, som anvendes, hvis certifikat ikke kan benyttes. Dette nøglekort er personligt og må derfor ikke udleveres til andre. Brugeren skal aktivere nøglekortet, før nøglerne kan benyttes. Aktiveringen sker via en speciel sikkerhedsfunktion i NetBanken. 4.3 Brug af kodeordet Når NetBanken benyttes, skal både brugernummeret og kodeordet anvendes. Der må ikke etableres en fast opkaldsrutine, f.eks. ved hjælp af en makro, hvor kodeordet er en integreret del. Kodeordet skal indtastes manuelt, hver gang systemet kræver kode. Derfor skal kodeordet læres udenad. Får brugeren mistanke om, at andre har fået kendskab til kodeordet, skal brugerens adgang til NetBanken straks spærres. 4.4 Spærring af NetBanken Side 4 af 10

5 4.4.1 Brugeren spærrer selv Brugeren kan selv spærre sin adgang i NetBanken i vinduet Spærring eller ved at indtaste kodeordet forkert 5 på hinanden følgende gange. Brugeren kan kontakte en af Sydbanks afdelinger i åbningstiden. Brugeren kan kontakte Spærreservice på telefon og oplyse, at de er kunde i Sydbanks NetBank. Spærreservice er åben 24 timer i døgnet. Brugeren modtager en skriftlig bekræftelse på spærringen med tidspunktet for modtagelse af spærringen. Med bekræftelsen følger en blanket, hvormed bruger kan få Sydbank til at ophæve spærringen. Blanketten skal sendes til Sydbank, når spærringen ønskes ophævet. Hverken Sydbanks Hotline eller Spærreservice kan ophæve en spærring Sydbank spærrer brugeren Hvis brugeren misligholder nærværende Vilkår for brugen af Sydbanks Net- Bank for private kunder eller på anden måde misligholder sit engagement med Sydbank, eller ved mistanke om misbrug, har Sydbank ret til uden yderligere varsel at spærre brugerens adgang til NetBanken. 4.5 Tilmelding til yderligere funktionaliteter Nogle funktioner i Sydbanks NetBank er omfattet af en aftale, som brugeren skal acceptere, første gang funktionen anvendes. Sker der ændringer i aftaleindholdet, skal brugeren igen acceptere reglerne for på ny at få adgang til funktionen. Brugeren er ansvarlig for at informere en evt. fuldmagtsgiver om indholdet i aftalen. Brugeren kan til enhver tid se en oversigt over indgåede elektroniske aftaler i NetBanken. Ved opsigelse af NetBanken ophæves aftalerne automatisk. 4.6 Fuldmagt Hvis Sydbank har fået en underskrevet fuldmagt, gælder den, indtil Sydbank har fået skriftlig meddelelse fra fuldmagtsgiver om, at fuldmagten er tilbagekaldt. Dog vil fuldmagter til børn og unge altid blive slettet på fuldmagtsgivers 18-års fødselsdag. Brugere under 18 år kan ikke få fuldmagter til at se og disponere på andres engagementer i NetBanken. Hverken brugeren selv eller Sydbank kan give andre fuldmagt til at anvende brugerens personlige brugernummer og kodeord til NetBanken. Skal en anden person have adgang til NetBanken, skal denne person have sit eget brugernummer og kodeord. 4.7 Kontrol og opbevaring af betalingsgrundlag Brugeren skal kontrollere, at der ikke forekommer betalinger, som efter brugerens mening ikke skulle have været foretaget. I tilfælde af uoverensstemmelser skal Sydbank straks underrettes. Brugeren bør opbevare betalingsgrundlaget, f.eks. et indbetalingskort, for egne Side 5 af 10

6 registrerede betalinger i minimum 5 år. 4.8 Stop af egne betalinger og ophævelse af betalingsaftaler Betalinger kan stoppes af brugeren indtil dagen før betalingsdagen. Aftaler om faste overførsler kan afmeldes til og med bankdagen før næste betaling. Betalingsservice-aftaler og -træk kan stoppes efter gældende regler for Betalingsservice. I vinduet "Betalingsservice oversigt" kan brugeren via knappen "Print gode råd" få vist informationer om afvisning af en bestemt regning og afmelding af en Betalingsservice-aftale. 4.9 Brugerens ansvar for anvendelse af private konti Brugeren har en selvrisiko på op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af brugerens adgang til NetBanken, når brugerens personlige brugernummer og kodeord (og evt. engangskoder fra nøglekort) er anvendt. Brugeren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af NetBanken, hvis Sydbank godtgør, at den personlige, hemmelige kode, der hører til NetBanken, har været anvendt, og: 1. brugeren har undladt at underrette Sydbank snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab, eller 2. brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, eller 3. brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Brugeren skal snarest og inden 13 måneder give Sydbank besked om et evt. misbrug. Ellers frafaldes brugerens krav. Brugeren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af NetBanken, når den til NetBanken hørende personlige, hemmelige kode er anvendt, og Sydbank godtgør, at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Brugeren er ikke ansvarlig for uberettiget brug af NetBanken, der finder sted, efter at brugeren har underrettet Sydbank om, at koden og/eller nøglekortet med engangskoder er bortkommet, eller at en uberettiget person har fået kendskab til koden, eller at brugeren af andre grunde ønsker NetBanken spærret. Brugeren er kun ansvarlig for tab som følge af andres brug af NetBanken, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført i Sydbank. Sydbank hæfter over for brugeren, hvis betalingsmodtager vidste eller burde have vidst, at der forelå en uberettiget anvendelse af NetBanken Brugerens ansvar for anvendelse af erhvervskonti Sydbank er uden ansvar for misbrug af erhvervskonti. Brugen heraf sker på eget ansvar, ligesom Sydbank heller ikke er ansvarlig for eventuelle fejlagtige anven- Side 6 af 10

7 delser eller misbrug af NetBanken på erhvervskonti. Hvis Sydbank måtte lide tab på grund af misbrug på erhvervskonti i NetBanken, er brugeren selv ansvarlig herfor Sydbanks ansvar Sydbank er i overensstemmelse med almindelige ansvarsregler ansvarlig for tab, der kan henføres til fejl i Sydbank. Sydbank har intet ansvar for fejl og mangler mv. ved de ydelser, som en netbutik leverer. Sydbank indestår ikke på nogen måde for, at netbutikken leverer som aftalt, eller for netbutikkens forretningsmetoder eller kreditværdighed mv. Sydbank er heller ikke ansvarlig for tab som følge af: driftsforstyrrelser, der forhindrer anvendelsen af NetBanken afbrydelser i adgangen til at anvende NetBanken forvanskninger af de indtastede data eller de afsendte svar på grund af dårlige eller fejlbehæftede telefonlinjer at oplysninger kommer til tredjemands kendskab som følge af fejl i datatransmissionen eller ved tredjemands indtrængen på datatransmissionsforbindelsen eller tredjemands indtrængen i kundens/brugerens itsystemer at alle indgange til Sydbanks it-systemer er optaget, således at serveren meldes optaget skader, der måtte opstå som følge af forhold i brugerens egne itsystemer Klager I tilfælde af klager kan brugeren henvende sig til Sydbank jfr.bankens Almindelige forretningsbetingelser eller til Forbrugerombudsmanden Ændring af vilkårene for brugen af Sydbanks NetBank Hvis Sydbank udvider NetBankens anvendelsesområder med funktionaliteter, der kan få konsekvenser for brugeren især i relation til ansvarsreglerne giver Sydbank særskilt meddelelse herom. Vilkårene for brugen af NetBanken kan ændres med 2 måneders varsel. Ændringerne vil blive meddelt enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på sydbank.dk. Når de ændrede vilkår er trådt i kraft, kan NetBanken kun bruges, hvis brugeren elektronisk accepterer de ændrede vilkår med sit kodeord Opsigelse Brugeren kan til enhver tid skriftligt opsige aftalen med Sydbank og uden varsel udtræde af NetBanken. Side 7 af 10

8 Sydbank betragter en manglende elektronisk accept af ændrede vilkår som en opsigelse med øjeblikkelig virkning fra brugerens side. Sydbank kan skriftligt opsige aftalen med én måneds varsel. I tilfælde af misligholdelse af kundeforholdet er Sydbank dog berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. 5. Omkostninger ved tilmelding og brugen af Sydbanks NetBank Omkostningerne i forbindelse med tilmelding og brug af NetBanken betales af brugeren, jf. nedenstående, og fremgår af Sydbanks prisliste. Priserne kan endvidere ses i vinduet "Prisliste" i NetBanken. Priserne kan ændres med det varsel, der gælder ifølge Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. Ændringerne vil blive meddelt enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på sydbank.dk. Opsamlede omkostninger opkræves kvartalsvis på den af brugeren eller Sydbank valgte konto. Omkostningerne i forbindelse med tilslutning til internettet betales af brugeren og er således Sydbank uvedkommende. 6. Vurdering af tilmelding Tilmelding til NetBanken sker efter individuel vurdering af kundeforholdet. Sydbank er berettiget til at begrænse brugerens anvendelsesmuligheder eller at afvise en tilmelding. 7. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb mv. Ved brug af NetBanken registreres brugernummer, CPR-nr., kontohavers og en eventuel betalingsmodtagers kontonummer, beløb samt dato for transaktionen. Ved overførsel af beløb sender Sydbank oplysninger om beløb, dato samt evt. kontohavers navneoplysninger og kontonummer videre til betalingsmodtager. Dette sker via betalingsmodtagers pengeinstitut og dettes data- eller afregningscenter. Oplysninger opbevares hos en eventuel betalingsmodtager, i betalingsmodtagers pengeinstitut og i Sydbank. Oplysningerne anvendes til Sydbanks bogføring og ved eventuel senere fejlretning. Oplysningerne gives i øvrigt kun videre, når lovgivningen kræver det, eller til brug for Pengeinstitutankenævnet eller retssager om krav opstået i forbindelse med brug af NetBanken. Oplysningerne opbevares i 5 år, jf. den til enhver tid gældende lovgivning herom. Til styring af NetBankens sikkerhedsløsning anvendes cookies, hvor indholdet er krypteret. 8. Fortrydelsesret - privatkunder Forbrugeraftaleloven 17 indeholder regler om fortrydelsesret ved fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. 8.1 Fortrydelsesret Brugeren har ret til inden for 14 dage at fortryde en aftale, der er indgået med Side 8 af 10

9 banken via NetBanken. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, aftalen eller bestillingen er accepteret i NetBanken. Brugeren har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesretten løber ikke, før brugeren har modtaget disse oplysninger på skrift, f.eks. på papir eller elektronisk i NetBanken. Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, dagen efter Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fortrydelsesfristen den følgende hverdag. 8.2 Meddelelse om fortrydelse Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal brugeren telefonisk eller skriftligt meddele banken, at aftalen fortrydes. Meddelelsen kan sendes til den filial, hvor brugeren har konto. Brugeren kan sikre sig bevis for rettidig udnyttelse af fortrydelsesfristen ved at sende et anbefalet brev og opbevare postkvitteringen. 8.3 Betaling Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal brugeren tilbagelevere den ydelse, der er modtaget fra Sydbank. Sydbank skal tilbagebetale det beløb, som brugeren har betalt for ydelsen, dog ikke almindelige ekspeditionsgebyrer og stiftelsesprovision samt omkostninger til tredjemand. Brugeren skal desuden betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. 8.4 Aftaler, der ikke er omfattet af fortrydelsesretten Brugeren har ikke fortrydelsesret på aftaler om: Optagelse af realkreditlån og handel med realkreditobligationer, herunder fastkursaftaler Værdipapirer og finansielle tjenesteydelser, hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet. 8.5 Bortfald af fortrydelsesret Fortrydelsesretten bortfalder inden fortrydelsesfristens udløb, hvis aftalen efter brugerens udtrykkelige samtykke opfyldes fuldt ud af både Sydbank og brugeren. 8.6 Garantifonden for indskydere og investorer Sydbank er omfattet af Lov om garantifond for indskydere og investorer. 9. Praktiske oplysninger For oplysninger om tekniske forudsætninger for anvendelse af NetBanken henviser vi til bankens hjemmeside Meddelelse om midlertidige driftsforstyrrelser vil i videst muligt omfang blive givet via NetBanken. Hotline er bemandet med erfarne medarbejdere, som besvarer brugerens Side 9 af 10

10 spørgsmål om NetBanken. I vinduet "Hotline" kan brugeren sende et spørgsmål til Hotline, eller brugeren kan ringe på telefon Hotline åbningstider Mandag til torsdag fra kl til Fredag fra kl til Lørdag, søndag og helligdage lukket. Side 10 af 10

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank.

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. Side 1 af 8 er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. 1. Systemets anvendelsesmuligheder Brugeren kan se oplysninger

Læs mere

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives du om den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Tilmelding Tilmelding

Læs mere

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder

13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder 13.03.2010 Vilkår for brugen af Nordfyns Banks Netbank for privatkunder Nordfyns Banks Netbank er et system i Nordfyns Banks e-banking. I det efterfølgende angives du som den person, der kan benytte Nordfyns

Læs mere

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for brugen af Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 01.08.2010 Sparekassen Sjællands Netbank er et system i Sparekassen Sjællands ebanking. I det efterfølgende angives du som den person,

Læs mere

Brugerens adgang til andre personers konti i Netbanken er betinget af, at kontoindehaver har givet skrift- lig fuldmagt hertil.

Brugerens adgang til andre personers konti i Netbanken er betinget af, at kontoindehaver har givet skrift- lig fuldmagt hertil. Side 1 af 8 Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. 1. Systemets anvendelsesmuligheder Brugeren

Læs mere

om ændringerne enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på Gældende fra

om ændringerne enten pr. brev, elektronisk via NetBanken eller på  Gældende fra Aabenraa kreditbank A/S Se-nr.: 16339016 H. P. Hanssens Gade 17 SWIFT: AAKRD22 6200 Aabenraa Benkreg. Ne.: 7930 Telefon 7333 1700 E-mail: mail@kreditbanken.dk Telefax 7333 1717 www.kreditbanken.dk Gældende

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder

Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Sparekassen Sjællands Netbank og accept af "Vilkår for Sparekassen Sjællands Netbank for privatkunder".

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende,

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbank Online Banking 1.1. I Sydbank Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (fx kontoudskrifter,

Læs mere

Regler for Netbank Privat med brugere

Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbanks Online Banking 1.1. I Sydbanks Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (fx kontoudskrifter,

Læs mere

2.2 Brugernummer Enhver bruger i Alm. Brand Netbank Erhverv får tildelt sit eget personlige brugernummer.

2.2 Brugernummer Enhver bruger i Alm. Brand Netbank Erhverv får tildelt sit eget personlige brugernummer. Side 1 af 8 1. Alm. Brand Netbank Erhverv 1.1 I Alm. Brand Netbank Erhverv kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (f.eks. konto udskrifter,

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Regler for Online Banking

Regler for Online Banking Regler for Online Banking 1. Sydbanks Online Banking 1.1. Regler for Sydbanks Online Banking gælder for både Sydbanks netbank til erhvervskunder - Sydbanks Online Banking - og Sydbanks Mobil- Bank til

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Du skal være opmærksom på, at der er

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking privat

Regler for Jyske Banks ebanking privat Regler for Jyske Banks ebanking privat 05.05.2013 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Vilkår for Online Banking

Vilkår for Online Banking Vilkår for Online Banking 1. Online Banking 1.1 I Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (f.eks. kontoudskrifter, depotmeddelelser,

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks Mobilbank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Vilkår for Online Banking

Vilkår for Online Banking Vilkår for Online Banking 1. Online Banking 1.1 I Online Banking kan brugerne se oplysninger om konti og depoter, herunder betalinger, betalingsaftaler og dokumenter (f.eks. kontoudskrifter, depotmeddelelser,

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Danske Mobilbank indeholder i vidt omfang

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

Aftale om Telefon-Service

Aftale om Telefon-Service Aftale om Telefon-Service 1. Telefon-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af Telefon-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbanken A/S H.P. Hanssens Gade 17 6200 Aabenraa Telefon 7333 1700 Telefax 7333 1717 A/S Reg.nr. 19378 Bankreg.nr. 7930 E-mail: aab@kreditbanken.dk www.kreditbanken.dk Regler for Kreditbankens e-banking

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15 17 år Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Mobilbank 15 17 år er Danske Banks digitale løsning for 15 17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner.

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 SELVBETJENINGS ANVENDELSESMULIGHEDER Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K ÅR B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5 17 ÅR Gælder fra den 1. januar 2018 Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år (herefter netbanken). Det første sæt

Læs mere

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Djurslands Banks e-bank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Djurslands Bank tilbyder fx Djurslands Banks NetBank og Djurslands

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208 Visa Electron Regler Januar 2009 Gode råd om Visa Electron Pas godt på kortet, hold øje med det, og lad ikke andre låne det. Kortet er dit og kun dit. Husk din pinkode. Hvis den er svær at huske, så brug

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E BDanske E T Netbank I N G E- forbrugere L S E R er FDanske O

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT Version 1.5-16.02.2014 Når du har godkendt en Swipp-overførsel/-betaling, sender Fynske Bank en bekræftelses-sms til modtager om overførslen/betalingen. Dit Kaldenavn, dit mobilnummer og beløbet fremgår

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Gældende fra 1. november 2009 Pengeinstitut Hovedkontor: Dronninglund Sparekasse, Hovedkontoret, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund Afdeling: Dronninglund Sparekasse, Dronninglund,

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Gældende fra 1. november 2009 Pengeinstitut Hovedkontor: Sparekassen Vendsyssel, Østergade 15, Postboks 28, 9760 Vrå E-mail: mail@sparv.dk Afdeling: Sparekassen Vendsyssel,

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Regler for Skjern Banks e-banking - privat

Regler for Skjern Banks e-banking - privat Regler for Skjern Banks e-banking - privat Skjern Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Skjern Bank tilbyder fx Skjern Banks Netbank

Læs mere

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Djurslands Banks e-bank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Djurslands Bank tilbyder fx Djurslands Banks NetBank og Djurslands

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere