ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE"

Transkript

1 ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale Udlejer/ejer (herefter kaldet Saferoad Daluiso) tilbyder udlejning af standardprodukter uden individuel rådgivning Ansvaret for valg af det lejede påhviler alene Lejer. 2. TILBUD 2.1. Saferoad Daluisos tilbud er gældende indtil 30 dage efter tilbudsdatoen, med mindre andet er anført 3. EJENDOMSRET 3.1. Det lejede er Saferoad Daluisos ejendom. Lejer er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over det lejede Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af det lejede, må ikke fjernes Saferoad Daluiso kan kræve det lejede forsynet med skilte og mærker, der angiver Saferoad Daluisos ejendomsret Saferoad Daluisos ejendomsret omfatter tillige genstande, der indføjes i eller erstatter dele af det lejede. 4. BRUGSRET 4.1. Lejer er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af det lejede, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Lejer er gjort særlig opmærksom på, at der gælder detaljerede for-skrifter for, hvorledes vejafmærkning må og skal anvendes på offentlig vej, som i mangel af overholdelse heraf, kan udgøre en fare for trafikken. Lejer bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes. Lejer friholder Saferoad Daluiso for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, Lejer gør af det lejede, herunder som følge af at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke indhentet Det lejede må ikke udlejes, udlånes eller overlades til tredjemand Det lejede må ikke ændres, omdannes eller udskiftes uden Saferoad Daluisos skriftlige samtykke Det lejede må ikke indføjes i bygninger eller andre løsøregenstande på en sådan måde, at Saferoad Daluiso mister sin ejendomsret Saferoad Daluiso har til enhver tid ret til at besigtige det lejede. Hvis der ved besigtigelsen påpeges mangler ved vedligeholdelsen af det lejede eller gøres indsigelse mod benyttelsesmåden, skal Lejer straks efterkomme Saferoad Daluisos anvisninger herom og afhjælpe de påpegede mangler. 5. OPSIGELSE OG LEJEPERIODE 5.1. Lejeaftaler kan af lejer opsiges med 3 dages varsel. Såfremt Saferoad Daluiso modtager det lejede retur før udløbet af opsigelsesperioden, reduceres lejen for den resterende opsigelsesperiode til 50 % af lejen, som skal betales af Lejer Saferoad Daluiso kan opsige ikke-tidsbegrænsede aftaler med 14 dages varsel Lejemålet begynder den dag, hvor det lejede forlader Saferoad Daluisos forretningssted. Lejemålet ophører den dag, hvor det lejede er Saferoad Daluiso i hænde på dennes forretningssted eller et mellem parterne særskilt aftalt sted. 6. LEJEN GEBYRER 6.1. Lejen er excl. moms. Lejen er fastsat på basis af de ved aftalens indgåelse gældende skatter, afgifter, bidrag m.v. Hvis disse ændres, eller der indføres nye skatter, afgifter, bidrag eller lignende, er Saferoad Daluiso berettiget til fra tidspunktet for ændringen af afgiften at foretage en forholdsmæssig regulering af lejen i henhold til nærværende aftale. Saferoad Daluiso A/S Hvidkærvej 33 DK Odense SV T: E: CVR:

2 6.2. Betaling skal være Saferoad Daluiso i hænde den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske straks ved levering (netto kontant). Hvis Lejer ikke kan modtage leverancen på aftalt leveringstidspunkt, forfalder betaling, som om levering havde fundet sted Ved for sen betaling af lejen eller andre skyldige afgifter i henhold til Lejeaftalen er Saferoad Daluiso berettiget til at opkræve renter af forfaldne beløb med 2,0 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Lejer er ikke berettiget til at foretage modregning med eventuelle modkrav på Saferoad Daluiso, som ikke skriftligt er anerkendt af Saferoad Daluiso, ligesom Lejer ikke har ret til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle krav 6.5. Bortkomst eller beskadigelse af det lejede ved en begivenhed, der ikke beror på Saferoad Daluisos forhold, fritager ikke Lejer fra at betale leje. Ved bortkomst eller totalbeskadigelse af det lejede samt ved ophævelse af Lejeaftalen, opgøres parternes mellemværende i henhold til Ved ordre på DKK 750 (excl. moms) og herunder beregnes et ekspeditionsgebyr på DKK 75, Alle fakturaer pålægges et miljøtillæg på DKK 27, Fakturaer udstedes som elektronisk faktura, som bliver sendt via mail. Såfremt Lejer ønsker faktura udstedt i papirform, beregnes et faktureringsgebyr på DKK 50,- pr. faktura 7. LEVERING LEJERS UNDERSØGELSESPLIGT 7.1. Leveringsstedet er Saferoad Daluisos forretningssted. Levering er sket, når det lejede stilles til rådighed for Lejeren på Saferoad Daluisos forretningssted Såfremt der aftales andet leveringssted end Saferoad Daluisos forretningssted, sker transporten dertil inklusiv eventuel pålæsning for Lejers regning og risiko. Det præciseres, at transporten sker for Lejers risiko og det er lejers ansvar der tegnes transportforsikring, uanset om transporten i henhold til særkilt aftale sker for Saferoad Daluisos regning Hvis det lejede består af trafikværn, som definereret i norm EN eller i efterfølgende normer, der træder i stedet for denne, foretages transporten af Saferoad Daluiso eller af en af Saferoad Daluiso godkendt transportør til et nærmere aftalt leveringssted. Transporten sker for Lejers regning. Efterfølgende flytninger af trafikværn og al anden form for håndtering af trafikværn skal ligeledes foretages af Saferoad Daluiso eller en af Saferoad Daluiso godkendt transportør. Dette sker for Lejers regning Lejer skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af det lejede for at sikre sig, at det lejede er mangelfri og leveret kontraktmæssigt, herunder sikre sig, at lejede vejskilte er behørigt mærket i henhold til gæl-dende lovgivning. Mener Lejer på dette tidspunkt, at varen lider af en mangel, skal Lejer, såfremt han vil påberå-be sig manglen, give Saferoad Daluiso skriftlig meddelelse herom inden for 24 timer fra modtagelsen. Hvis Saferoad Daluiso skal forestå montering/opsætning af afmærkningen, gælder reklamationsfristen i pkt VEDLIGEHOLDELSE 8.1. Lejer er forpligtet til at vedligeholde det lejede, således at det lejede ikke forringes udover, hvad der er en følge af sædvanligt slid og ælde. Lejer er forpligtet til at udføre almindelig service, såsom udskiftning af standard reser-vedele, i det omfang dette er påkrævet for det lejedes funktionsdygtighed. Dette gælder dog ikke lovpligtig service Lejer skal ved vedligeholdelse nøje overholde Saferoad Daluisos anvisninger og de for vedligeholdelse gældende forskrifter som angivet i vejledninger og lignende materiale fra Saferoad Daluiso Al reparation og lovpligtig service skal udføres af Saferoad Daluiso eller en af Saferoad Daluiso godkendt reparatør. Afregning herfor sker til listepriser og i øvrigt i regning på markedsmæssige vilkår Lejer må ikke reparere eller på anden måde foretage ændringer eller omdannelse af det lejede udover hvad der følger af pkt Såfremt Saferoad Daluiso forestår tilsyn med det lejede, udfører Saferoad Daluiso al form for service, såvel almindelig service som lovpligtig service for Lejers regning. Afregning herfor sker til listepriser og i øvrigt i regning på markedsmæssige vilkår. 9. RISIKO 9.1. Lejer bærer risikoen for det lejedes hændelige undergang eller beskadigelse fra leveringstidspunktet og indtil, det lejede er tilbageleveret til Saferoad Daluiso Hvis det lejede beskadiges, ødelægges eller forringes uanset af hvilken årsag, og uden dette kan henføres til for-hold Saferoad Daluiso er ansvarlig for, er Lejer erstatningsansvarlig overfor Saferoad Daluiso. Lejer skal straks underrette Saferoad Daluiso om sådanne hændelser. Enhver form for reparation skal for Lejers regning foretages af Saferoad Daluiso eller en af Saferoad Daluiso godkendt reparatør jf. pkt. 8.3 og 8.4. Saferoad Daluiso A/S Hvidkærvej 33 DK Odense SV T: E: CVR:

3 10. FORSIKRING Lejer er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring samt kaskoforsikring for det lejede, med mindre andet aftales. Saferoad Daluiso kan kræve at få forevist dokumentation herfor. 11. FORSINKELSE Leveringstider er fastsat af Saferoad Daluiso efter bedste skøn på baggrund af omstændighederne ved aftalens indgåelse og er ikke bindende for Saferoad Daluiso. Levering indenfor 24 timer fra den udtrykkeligt skriftligt aftalte leveringstid betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at Lejer ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor Saferoad Daluiso, med mindre andet er aftalt. 12. MANGLER Viser det sig, at det lejde er behæftet med mangler, har Saferoad Daluiso ret til at foretage afhjælpning eller omlevering, herunder udskifte det lejede med et andet produkt af samme type og i samme stand Kun såfremt Saferoad Daluiso ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal omleverings-/afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage omlevering eller afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan Lejer hæve Lejeaftalen. 13. LEJERS MISLIGHOLDELSE Saferoad Daluiso kan hæve Lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder opgørelsen efter 17 og udgifter som Saferoad Daluiso måtte have afholdt, såfremt Lejer væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge Lejeaftalen. Ved væsentlig misligholdelse forstås blandt andet: at Lejer undlader at betale forfaldne leje eller andre skyldige beløb senest otte dage efter forfaldstid; at Lejer tages under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling, iværksætter ikke-anmeldt betalingsstandsning eller er i økonomiske vanskeligheder, der ikke antages at være af forbigående karakter, indleder forhandlinger om akkord eller gældssanering, træder i likvidation eller dør, og boet ikke inden 8 dage efter at have modtaget opfordring indtræder i Lejeaftalen og stiller fornøden sikkerhed; at Lejer forsømmer at vedligeholde det lejede eller undlader behørig reparation af dette; at Lejer nægter Saferoad Daluiso adgang til at besigtige det lejede; at Lejer i strid med pkt. 4.2, overlader brugen helt eller delvist til en anden; at Lejer anvender det lejede i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser; I de under pkt nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt Lejer ikke senest to dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil har bragt misligholdelsen til ophør. 14. ANSVARSFRASKRIVELSE Saferoad Daluiso er kun ansvarlig for fejl ved det lejede, hvis Lejer har anvendt det lejede på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge Saferoad Daluisos eventuelle anvisninger. Saferoad Daluisos ansvar er begrænset til fejl i Saferoad Daluisos egne leverancer. Forandring af eller indgreb i det lejede uden Saferoad Daluisos skriftlige samtykke fritager Saferoad Daluiso for enhver forpligtelse Saferoad Daluiso er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos Lejer eller dennes kunder eller andre brugere af Saferoad Daluisos leverancer. Lejer kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori leverancen måtte være indføjet Lejers eventuelle erstatningskrav kan aldrig overstige den samlede leje for den del af det lejede, der konkret knytter sig til den eller de ansvarspådragende fejl, dog maksimalt DKK Hvis Saferoad Daluiso måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer i det indbyrdes forhold mellem Saferoad Daluiso og lejer forpligtet til at holde Saferoad Daluiso skadesløs i samme omfang, som Saferoad Daluisos ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Saferoad Daluiso A/S Hvidkærvej 33 DK Odense SV T: E: CVR:

4 15. PRODUKTANSVAR Saferoad Daluiso er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Saferoad Daluiso eller andre, som Saferoad Daluiso har ansvaret for. Saferoad Daluiso fraskriver sig i videst mulig omfang i henhold til gældende ret i det indbyrdes forhold mellem Saferoad Daluiso og Lejer ethvert produktansvar for skade på fast ejendom og på løsøre, som måtte kunne knyttes til det lejede og Saferoad Daluisos eventuelle leverancer i øvrigt. Saferoad Daluiso er ikke ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab Hvis Saferoad Daluiso måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Lejer i det indbyrdes forhold mellem Saferoad Daluiso og Lejer forpligtet til at holde Saferoad Daluiso skadesløs i samme omfang, som Saferoad Daluisos ansvar er begrænset efter det foregående stykke. 16. IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG FORTROLIGHED Alle Saferoad Daluisos immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver Saferoad Daluisos ejendom Lejer har ikke ret til uden Saferoad Daluiso skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af Saferoad Daluiso ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra Saferoad Daluiso til Lejer tilhører Saferoad Daluiso. 17. OPGØRELSE Ved Lejeaftalens ophør som følge af Saferoad Daluisos ophævelse af Lejeaftalen, er Lejer pligtig at betale: a) Forfalden leje samt andre skyldige afgifter med tillæg af renter og omkostninger. b) Ikke forfalden leje for den resterende lejeperiode for så vidt angår tidsbegrænsede Lejeaftaler med tillæg af et administrationsgebyr. c) Erstatning for yderligere tab, Saferoad Daluiso måtte lide som følge af Lejers misligholdelse. Ved beskadigelse af det lejede opgøres erstatningen på baggrund af Saferoad Daluisos markedspris for reparationen af det beskadigede. Ved det lejedes bortkomst eller hvor reparation ikke er mulig, opgøres erstatningen på baggrund af Saferoad Daluisos listepriser Saferoad Daluiso er berettiget til at kræve betaling i henhold til nærværende bestemmelser, uanset om det lejede er genplaceret eller solgt af Saferoad Daluiso. 18. TILBAGELEVERING Ved ophør af Lejeaftalen, som følge af udløb, opsigelse eller misligholdelse, skal Lejer straks tilbagelevere det lejede til et af Saferoad Daluiso angivet sted inden for landets grænser. Lejer betaler alle de med transporten forbundne omkostninger. Hvis dette ikke sker, har Saferoad Daluiso ret til uden varsel og for Lejers regning at foretage demonteringen og afhente det lejede Lejer skal tilbagelevere det lejede i samme stand som ved leveringen med fradrag for slid og ælde, som ikke kunne være undgået ved Lejers opfyldelse af Lejers vedligeholdelsespligt Saferoad Daluiso foretager modtagerkontrol af det tilbageleverede, hvor eventuelt beskadiget eller bortkommet materiel registreres. Saferoad Daluiso giver inden rimelig tid meddelelse til Lejer om resultatet af den udførte kontrol. 19. TRANSPORT Saferoad Daluiso er berettiget til at overdrage eller på anden måde råde over sine rettigheder ifølge Lejeaftalen og sin ret til det lejede. En sådan overdragelse fritager ikke Saferoad Daluiso for dennes forpligtelser ifølge Lejeaftalen. 20. SÆRLIGT OM SAFEROAD DALUISOS EVENTUELLE MONTERINGSFORPLIGTELSE OG TILSYNSFOR- PLIGTELSE SKADER PÅ AFMÆRKNING I de situationer, hvor Saferoad Daluiso alene er leverandør af materiel, og Lejer således forestår opsætning m.v., forestår Lejer endelig indhentelse af enhver nødvendig tilladelse til den konkrete anvendelse af afspærring m.v. Saferoad Daluiso forudsætter, at Lejer til enhver tid iagttager gældende regler, således at skade på materiale, ting, 3.mands ejen-dom samt personer m.v. undgås. Saferoad Daluiso A/S Hvidkærvej 33 DK Odense SV T: E: CVR:

5 20.2. I de situationer, hvor Saferoad Daluiso påtager sig opsætning for Lejer, er udgangspunktet, at Lejer ansøger om nødven-dige tilladelser og godkendelser hos relevante myndigheder, herunder kommunen, og for det tilfælde at der er påbud politiet. Inden opsætning iværksættes skal Lejer forsyne Saferoad Daluiso med samtlige tilladelser og anvisninger fra de relevante myndigheder. Lejer skal endvidere uden ugrundet ophold orientere Saferoad Daluiso, hvis der sker tilba-gekaldelse, ændring eller lignende i de meddelte tilladelser I de situationer, hvor Saferoad Daluiso såvel forestår opsætning som tilsyn, er udgangspunktet, at Saferoad Daluiso ansøger om de nødvendige tilladelser og godkendelser hos de relevante myndigheder. Tilsynet omfatter lovpligtig tilsyn, men tilsynet kan være aftalt udvidet til skærpet tilsyn. Med mindre der foreligger en klar aftale herom, er det tilsyn, der udføres det lovpligtige tilsyn Modtagekontrol og evt. skade på afmærkning I de tilfælde, hvor Saferoad Daluiso har ansvaret for opsætning, er der stipuleret et tidspunkt, hvor opsætningen skal være tilendebragt af hensyn til trafik overensstemmende med de givne tilladelser. Såvel Lejer som Saferoad Daluiso er bekendt med tidspunktet. Lejer forpligter sig til at besigtige opsætning m.v. senest 3 timer efter det aftalte færdiggørelsestidspunkt. Såfremt Saferoad Daluiso ikke modtager skriftlig indsigelse inden udløb af ovennævnte frist, anses opsætningen for godkendt af Lejer, og risikoen for fejl eller beskadigelse på grund af vejrforhold, påkørsel, hærværk eller lignende er Saferoad Daluiso uvedkommende Afhjælpning skal ske straks, således at opsætningen til enhver tid opfylder gældende regler, vejledninger og lig-nende forskrifter. Såfremt Lejer undlader dette, er Saferoad Daluiso berettiget til at foretage den påkrævede udbedring af opsætningen for Lejers regning og risiko. 21. GRAVEARBEJDER Lejer er gjort opmærksom på, at det følger af lovgivningen, at enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbej-der, skal indhente oplysninger fra ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområ-det. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger. Saferoad Daluiso er ikke ansvarlig herfor. 22. ANSVARSFRITAGELSE - FORCE MAJEURE Enhver omstændighed, som Saferoad Daluiso ikke er herre over, såsom udbredte og lokale strejker og lockout (inkl. hos underleverandører), uanset om disse er interne eller eksterne eller lovlige eller ulovlige, og uanset om der er tale om en hovedkonflikt eller sympatikonflikt e.l., brand, maskinskade, manglende drivkraft, strømvigt, computervi-rus, krig eller krigslignende tilstande, lovgivningsmæssige foranstaltninger, offentlige restriktioner, udeblivelse eller forsinkelse fra underleverandører, import- eller eksportrestriktioner, usædvanlige naturbegivenheder af enhver art eller lignende og som medfører forsinkelse af leverance, hvad enten disse omstændigheder foreligger i udlandet eller i Danmark, berettiger Saferoad Daluiso til en udskydelse af leveringstiden og berettiger Saferoad Daluiso til efter Saferoad Daluisos valg at annullere ordren, uden at Saferoad Daluiso kan pålægges erstatningsansvar, med mindre det kan påvi-ses, at Saferoad Daluiso med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af lejeaftalen. Det på-hviler Saferoad Daluiso uden ugrundet ophold at underrette Lejer, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt. 23. TILLÆGSYDELSER Såfremt Saferoad Daluiso skal levere andre ydelser til Lejer som ikke har forbindelse med udlejning, såsom salg af pro-dukter, tilsyn med afmærkning, opsætning og montering af afmærkning e.l. gælder Saferoad Daluisos Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser for disse ydelser. Betingelserne kan læses på Saferoad Daluisos hjemmeside: LOVALG OG VÆRNETING Alle tvister mellemparterne i denne aftale afgøres efter dansk ret. Søgsmål om krav der støttes på Lejeaftalen kan kun anlægges ved Saferoad Daluisos hjemting eller Sø- og Handelsretten i København efter Saferoad Daluisos valg. Saferoad Daluiso A/S Hvidkærvej 33 DK Odense SV T: E: CVR:

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

1.2. Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet

1.2. Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet SL-01-DK Salgs- og leveringsbetingelser for salg af reservedele, komponenter og tilbehør samt levering af reparations- og serviceydelser E. Aabo Andersen A/S 1. GENERELT 1.1. Disse almindelige salgs- og

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10 BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Ejendomsret... 3 3. Brugsret... 4 4. Leasingydelsen... 4 5.

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S P E F O E E D E P L A D E SEMITECH A S ko rt f o rta lt - p e r f o r e r i n g t i l a lt INDHOLD Hvad er perforerede plader................... side 4-7 -t perforering....................................

Læs mere

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser 1 Anvendelse 1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult-

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Køge d. 13. marts 2010 Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Som optakt til en ny stil vedr. fast food forretninger har vi lavet et koncept hvori der indgår et Sortiment som taler til den nye trend Varesortiment

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER Gældende for Jord.dk Version 1.3

FORRETNINGSBETINGELSER Gældende for Jord.dk Version 1.3 FORRETNINGSBETINGELSER Gældende for Jord.dk 16.01.2017 Version 1.3 1. Indledning Jord.dk s almindelige Forretningsbetingelser (Herefter benævnt Forretningsbetingelser ) for formidling og analyse af jord

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV 1. ANVENDELSE 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af varer eller tjenesteydelser fra Relacom Denmark A/S, CVR-nr. 25

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler ABL 95-4. udgave 2014 (Ændringer i forhold til 3. udg./2011 er markeret med fed se 4, nyt nr. 4 og 5) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL udgave 2014)

Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL udgave 2014) Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-4. udgave 2014) 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser finder anvendelse ved finansiel leasing af løsøre. 2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Almindelige betingelser 1.1 Disse almindelige betingelser for salg og levering ( Betingelserne ) finder anvendelse ved salg og levering af produkter og reservedele ( Produkter

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere