ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE"

Transkript

1 ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale Udlejer/ejer (herefter kaldet Saferoad Daluiso) tilbyder udlejning af standardprodukter uden individuel rådgivning Ansvaret for valg af det lejede påhviler alene Lejer. 2. TILBUD 2.1. Saferoad Daluisos tilbud er gældende indtil 30 dage efter tilbudsdatoen, med mindre andet er anført 3. EJENDOMSRET 3.1. Det lejede er Saferoad Daluisos ejendom. Lejer er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over det lejede Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af det lejede, må ikke fjernes Saferoad Daluiso kan kræve det lejede forsynet med skilte og mærker, der angiver Saferoad Daluisos ejendomsret Saferoad Daluisos ejendomsret omfatter tillige genstande, der indføjes i eller erstatter dele af det lejede. 4. BRUGSRET 4.1. Lejer er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af det lejede, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Lejer er gjort særlig opmærksom på, at der gælder detaljerede for-skrifter for, hvorledes vejafmærkning må og skal anvendes på offentlig vej, som i mangel af overholdelse heraf, kan udgøre en fare for trafikken. Lejer bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes. Lejer friholder Saferoad Daluiso for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, Lejer gør af det lejede, herunder som følge af at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke indhentet Det lejede må ikke udlejes, udlånes eller overlades til tredjemand Det lejede må ikke ændres, omdannes eller udskiftes uden Saferoad Daluisos skriftlige samtykke Det lejede må ikke indføjes i bygninger eller andre løsøregenstande på en sådan måde, at Saferoad Daluiso mister sin ejendomsret Saferoad Daluiso har til enhver tid ret til at besigtige det lejede. Hvis der ved besigtigelsen påpeges mangler ved vedligeholdelsen af det lejede eller gøres indsigelse mod benyttelsesmåden, skal Lejer straks efterkomme Saferoad Daluisos anvisninger herom og afhjælpe de påpegede mangler. 5. OPSIGELSE OG LEJEPERIODE 5.1. Lejeaftaler kan af lejer opsiges med 3 dages varsel. Såfremt Saferoad Daluiso modtager det lejede retur før udløbet af opsigelsesperioden, reduceres lejen for den resterende opsigelsesperiode til 50 % af lejen, som skal betales af Lejer Saferoad Daluiso kan opsige ikke-tidsbegrænsede aftaler med 14 dages varsel Lejemålet begynder den dag, hvor det lejede forlader Saferoad Daluisos forretningssted. Lejemålet ophører den dag, hvor det lejede er Saferoad Daluiso i hænde på dennes forretningssted eller et mellem parterne særskilt aftalt sted. 6. LEJEN GEBYRER 6.1. Lejen er excl. moms. Lejen er fastsat på basis af de ved aftalens indgåelse gældende skatter, afgifter, bidrag m.v. Hvis disse ændres, eller der indføres nye skatter, afgifter, bidrag eller lignende, er Saferoad Daluiso berettiget til fra tidspunktet for ændringen af afgiften at foretage en forholdsmæssig regulering af lejen i henhold til nærværende aftale. Saferoad Daluiso A/S Hvidkærvej 33 DK Odense SV T: E: CVR:

2 6.2. Betaling skal være Saferoad Daluiso i hænde den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske straks ved levering (netto kontant). Hvis Lejer ikke kan modtage leverancen på aftalt leveringstidspunkt, forfalder betaling, som om levering havde fundet sted Ved for sen betaling af lejen eller andre skyldige afgifter i henhold til Lejeaftalen er Saferoad Daluiso berettiget til at opkræve renter af forfaldne beløb med 2,0 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Lejer er ikke berettiget til at foretage modregning med eventuelle modkrav på Saferoad Daluiso, som ikke skriftligt er anerkendt af Saferoad Daluiso, ligesom Lejer ikke har ret til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle krav 6.5. Bortkomst eller beskadigelse af det lejede ved en begivenhed, der ikke beror på Saferoad Daluisos forhold, fritager ikke Lejer fra at betale leje. Ved bortkomst eller totalbeskadigelse af det lejede samt ved ophævelse af Lejeaftalen, opgøres parternes mellemværende i henhold til Ved ordre på DKK 750 (excl. moms) og herunder beregnes et ekspeditionsgebyr på DKK 75, Alle fakturaer pålægges et miljøtillæg på DKK 27, Fakturaer udstedes som elektronisk faktura, som bliver sendt via mail. Såfremt Lejer ønsker faktura udstedt i papirform, beregnes et faktureringsgebyr på DKK 50,- pr. faktura 7. LEVERING LEJERS UNDERSØGELSESPLIGT 7.1. Leveringsstedet er Saferoad Daluisos forretningssted. Levering er sket, når det lejede stilles til rådighed for Lejeren på Saferoad Daluisos forretningssted Såfremt der aftales andet leveringssted end Saferoad Daluisos forretningssted, sker transporten dertil inklusiv eventuel pålæsning for Lejers regning og risiko. Det præciseres, at transporten sker for Lejers risiko og det er lejers ansvar der tegnes transportforsikring, uanset om transporten i henhold til særkilt aftale sker for Saferoad Daluisos regning Hvis det lejede består af trafikværn, som definereret i norm EN eller i efterfølgende normer, der træder i stedet for denne, foretages transporten af Saferoad Daluiso eller af en af Saferoad Daluiso godkendt transportør til et nærmere aftalt leveringssted. Transporten sker for Lejers regning. Efterfølgende flytninger af trafikværn og al anden form for håndtering af trafikværn skal ligeledes foretages af Saferoad Daluiso eller en af Saferoad Daluiso godkendt transportør. Dette sker for Lejers regning Lejer skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af det lejede for at sikre sig, at det lejede er mangelfri og leveret kontraktmæssigt, herunder sikre sig, at lejede vejskilte er behørigt mærket i henhold til gæl-dende lovgivning. Mener Lejer på dette tidspunkt, at varen lider af en mangel, skal Lejer, såfremt han vil påberå-be sig manglen, give Saferoad Daluiso skriftlig meddelelse herom inden for 24 timer fra modtagelsen. Hvis Saferoad Daluiso skal forestå montering/opsætning af afmærkningen, gælder reklamationsfristen i pkt VEDLIGEHOLDELSE 8.1. Lejer er forpligtet til at vedligeholde det lejede, således at det lejede ikke forringes udover, hvad der er en følge af sædvanligt slid og ælde. Lejer er forpligtet til at udføre almindelig service, såsom udskiftning af standard reser-vedele, i det omfang dette er påkrævet for det lejedes funktionsdygtighed. Dette gælder dog ikke lovpligtig service Lejer skal ved vedligeholdelse nøje overholde Saferoad Daluisos anvisninger og de for vedligeholdelse gældende forskrifter som angivet i vejledninger og lignende materiale fra Saferoad Daluiso Al reparation og lovpligtig service skal udføres af Saferoad Daluiso eller en af Saferoad Daluiso godkendt reparatør. Afregning herfor sker til listepriser og i øvrigt i regning på markedsmæssige vilkår Lejer må ikke reparere eller på anden måde foretage ændringer eller omdannelse af det lejede udover hvad der følger af pkt Såfremt Saferoad Daluiso forestår tilsyn med det lejede, udfører Saferoad Daluiso al form for service, såvel almindelig service som lovpligtig service for Lejers regning. Afregning herfor sker til listepriser og i øvrigt i regning på markedsmæssige vilkår. 9. RISIKO 9.1. Lejer bærer risikoen for det lejedes hændelige undergang eller beskadigelse fra leveringstidspunktet og indtil, det lejede er tilbageleveret til Saferoad Daluiso Hvis det lejede beskadiges, ødelægges eller forringes uanset af hvilken årsag, og uden dette kan henføres til for-hold Saferoad Daluiso er ansvarlig for, er Lejer erstatningsansvarlig overfor Saferoad Daluiso. Lejer skal straks underrette Saferoad Daluiso om sådanne hændelser. Enhver form for reparation skal for Lejers regning foretages af Saferoad Daluiso eller en af Saferoad Daluiso godkendt reparatør jf. pkt. 8.3 og 8.4. Saferoad Daluiso A/S Hvidkærvej 33 DK Odense SV T: E: CVR:

3 10. FORSIKRING Lejer er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring samt kaskoforsikring for det lejede, med mindre andet aftales. Saferoad Daluiso kan kræve at få forevist dokumentation herfor. 11. FORSINKELSE Leveringstider er fastsat af Saferoad Daluiso efter bedste skøn på baggrund af omstændighederne ved aftalens indgåelse og er ikke bindende for Saferoad Daluiso. Levering indenfor 24 timer fra den udtrykkeligt skriftligt aftalte leveringstid betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at Lejer ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor Saferoad Daluiso, med mindre andet er aftalt. 12. MANGLER Viser det sig, at det lejde er behæftet med mangler, har Saferoad Daluiso ret til at foretage afhjælpning eller omlevering, herunder udskifte det lejede med et andet produkt af samme type og i samme stand Kun såfremt Saferoad Daluiso ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal omleverings-/afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage omlevering eller afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan Lejer hæve Lejeaftalen. 13. LEJERS MISLIGHOLDELSE Saferoad Daluiso kan hæve Lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder opgørelsen efter 17 og udgifter som Saferoad Daluiso måtte have afholdt, såfremt Lejer væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge Lejeaftalen. Ved væsentlig misligholdelse forstås blandt andet: at Lejer undlader at betale forfaldne leje eller andre skyldige beløb senest otte dage efter forfaldstid; at Lejer tages under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling, iværksætter ikke-anmeldt betalingsstandsning eller er i økonomiske vanskeligheder, der ikke antages at være af forbigående karakter, indleder forhandlinger om akkord eller gældssanering, træder i likvidation eller dør, og boet ikke inden 8 dage efter at have modtaget opfordring indtræder i Lejeaftalen og stiller fornøden sikkerhed; at Lejer forsømmer at vedligeholde det lejede eller undlader behørig reparation af dette; at Lejer nægter Saferoad Daluiso adgang til at besigtige det lejede; at Lejer i strid med pkt. 4.2, overlader brugen helt eller delvist til en anden; at Lejer anvender det lejede i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser; I de under pkt nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt Lejer ikke senest to dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil har bragt misligholdelsen til ophør. 14. ANSVARSFRASKRIVELSE Saferoad Daluiso er kun ansvarlig for fejl ved det lejede, hvis Lejer har anvendt det lejede på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge Saferoad Daluisos eventuelle anvisninger. Saferoad Daluisos ansvar er begrænset til fejl i Saferoad Daluisos egne leverancer. Forandring af eller indgreb i det lejede uden Saferoad Daluisos skriftlige samtykke fritager Saferoad Daluiso for enhver forpligtelse Saferoad Daluiso er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos Lejer eller dennes kunder eller andre brugere af Saferoad Daluisos leverancer. Lejer kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori leverancen måtte være indføjet Lejers eventuelle erstatningskrav kan aldrig overstige den samlede leje for den del af det lejede, der konkret knytter sig til den eller de ansvarspådragende fejl, dog maksimalt DKK Hvis Saferoad Daluiso måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer i det indbyrdes forhold mellem Saferoad Daluiso og lejer forpligtet til at holde Saferoad Daluiso skadesløs i samme omfang, som Saferoad Daluisos ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Saferoad Daluiso A/S Hvidkærvej 33 DK Odense SV T: E: CVR:

4 15. PRODUKTANSVAR Saferoad Daluiso er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Saferoad Daluiso eller andre, som Saferoad Daluiso har ansvaret for. Saferoad Daluiso fraskriver sig i videst mulig omfang i henhold til gældende ret i det indbyrdes forhold mellem Saferoad Daluiso og Lejer ethvert produktansvar for skade på fast ejendom og på løsøre, som måtte kunne knyttes til det lejede og Saferoad Daluisos eventuelle leverancer i øvrigt. Saferoad Daluiso er ikke ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab Hvis Saferoad Daluiso måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Lejer i det indbyrdes forhold mellem Saferoad Daluiso og Lejer forpligtet til at holde Saferoad Daluiso skadesløs i samme omfang, som Saferoad Daluisos ansvar er begrænset efter det foregående stykke. 16. IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG FORTROLIGHED Alle Saferoad Daluisos immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver Saferoad Daluisos ejendom Lejer har ikke ret til uden Saferoad Daluiso skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af Saferoad Daluiso ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra Saferoad Daluiso til Lejer tilhører Saferoad Daluiso. 17. OPGØRELSE Ved Lejeaftalens ophør som følge af Saferoad Daluisos ophævelse af Lejeaftalen, er Lejer pligtig at betale: a) Forfalden leje samt andre skyldige afgifter med tillæg af renter og omkostninger. b) Ikke forfalden leje for den resterende lejeperiode for så vidt angår tidsbegrænsede Lejeaftaler med tillæg af et administrationsgebyr. c) Erstatning for yderligere tab, Saferoad Daluiso måtte lide som følge af Lejers misligholdelse. Ved beskadigelse af det lejede opgøres erstatningen på baggrund af Saferoad Daluisos markedspris for reparationen af det beskadigede. Ved det lejedes bortkomst eller hvor reparation ikke er mulig, opgøres erstatningen på baggrund af Saferoad Daluisos listepriser Saferoad Daluiso er berettiget til at kræve betaling i henhold til nærværende bestemmelser, uanset om det lejede er genplaceret eller solgt af Saferoad Daluiso. 18. TILBAGELEVERING Ved ophør af Lejeaftalen, som følge af udløb, opsigelse eller misligholdelse, skal Lejer straks tilbagelevere det lejede til et af Saferoad Daluiso angivet sted inden for landets grænser. Lejer betaler alle de med transporten forbundne omkostninger. Hvis dette ikke sker, har Saferoad Daluiso ret til uden varsel og for Lejers regning at foretage demonteringen og afhente det lejede Lejer skal tilbagelevere det lejede i samme stand som ved leveringen med fradrag for slid og ælde, som ikke kunne være undgået ved Lejers opfyldelse af Lejers vedligeholdelsespligt Saferoad Daluiso foretager modtagerkontrol af det tilbageleverede, hvor eventuelt beskadiget eller bortkommet materiel registreres. Saferoad Daluiso giver inden rimelig tid meddelelse til Lejer om resultatet af den udførte kontrol. 19. TRANSPORT Saferoad Daluiso er berettiget til at overdrage eller på anden måde råde over sine rettigheder ifølge Lejeaftalen og sin ret til det lejede. En sådan overdragelse fritager ikke Saferoad Daluiso for dennes forpligtelser ifølge Lejeaftalen. 20. SÆRLIGT OM SAFEROAD DALUISOS EVENTUELLE MONTERINGSFORPLIGTELSE OG TILSYNSFOR- PLIGTELSE SKADER PÅ AFMÆRKNING I de situationer, hvor Saferoad Daluiso alene er leverandør af materiel, og Lejer således forestår opsætning m.v., forestår Lejer endelig indhentelse af enhver nødvendig tilladelse til den konkrete anvendelse af afspærring m.v. Saferoad Daluiso forudsætter, at Lejer til enhver tid iagttager gældende regler, således at skade på materiale, ting, 3.mands ejen-dom samt personer m.v. undgås. Saferoad Daluiso A/S Hvidkærvej 33 DK Odense SV T: E: CVR:

5 20.2. I de situationer, hvor Saferoad Daluiso påtager sig opsætning for Lejer, er udgangspunktet, at Lejer ansøger om nødven-dige tilladelser og godkendelser hos relevante myndigheder, herunder kommunen, og for det tilfælde at der er påbud politiet. Inden opsætning iværksættes skal Lejer forsyne Saferoad Daluiso med samtlige tilladelser og anvisninger fra de relevante myndigheder. Lejer skal endvidere uden ugrundet ophold orientere Saferoad Daluiso, hvis der sker tilba-gekaldelse, ændring eller lignende i de meddelte tilladelser I de situationer, hvor Saferoad Daluiso såvel forestår opsætning som tilsyn, er udgangspunktet, at Saferoad Daluiso ansøger om de nødvendige tilladelser og godkendelser hos de relevante myndigheder. Tilsynet omfatter lovpligtig tilsyn, men tilsynet kan være aftalt udvidet til skærpet tilsyn. Med mindre der foreligger en klar aftale herom, er det tilsyn, der udføres det lovpligtige tilsyn Modtagekontrol og evt. skade på afmærkning I de tilfælde, hvor Saferoad Daluiso har ansvaret for opsætning, er der stipuleret et tidspunkt, hvor opsætningen skal være tilendebragt af hensyn til trafik overensstemmende med de givne tilladelser. Såvel Lejer som Saferoad Daluiso er bekendt med tidspunktet. Lejer forpligter sig til at besigtige opsætning m.v. senest 3 timer efter det aftalte færdiggørelsestidspunkt. Såfremt Saferoad Daluiso ikke modtager skriftlig indsigelse inden udløb af ovennævnte frist, anses opsætningen for godkendt af Lejer, og risikoen for fejl eller beskadigelse på grund af vejrforhold, påkørsel, hærværk eller lignende er Saferoad Daluiso uvedkommende Afhjælpning skal ske straks, således at opsætningen til enhver tid opfylder gældende regler, vejledninger og lig-nende forskrifter. Såfremt Lejer undlader dette, er Saferoad Daluiso berettiget til at foretage den påkrævede udbedring af opsætningen for Lejers regning og risiko. 21. GRAVEARBEJDER Lejer er gjort opmærksom på, at det følger af lovgivningen, at enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbej-der, skal indhente oplysninger fra ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområ-det. De nødvendige ledningsoplysninger skal være indhentet, inden gravearbejdet påbegyndes, og gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede oplysninger. Saferoad Daluiso er ikke ansvarlig herfor. 22. ANSVARSFRITAGELSE - FORCE MAJEURE Enhver omstændighed, som Saferoad Daluiso ikke er herre over, såsom udbredte og lokale strejker og lockout (inkl. hos underleverandører), uanset om disse er interne eller eksterne eller lovlige eller ulovlige, og uanset om der er tale om en hovedkonflikt eller sympatikonflikt e.l., brand, maskinskade, manglende drivkraft, strømvigt, computervi-rus, krig eller krigslignende tilstande, lovgivningsmæssige foranstaltninger, offentlige restriktioner, udeblivelse eller forsinkelse fra underleverandører, import- eller eksportrestriktioner, usædvanlige naturbegivenheder af enhver art eller lignende og som medfører forsinkelse af leverance, hvad enten disse omstændigheder foreligger i udlandet eller i Danmark, berettiger Saferoad Daluiso til en udskydelse af leveringstiden og berettiger Saferoad Daluiso til efter Saferoad Daluisos valg at annullere ordren, uden at Saferoad Daluiso kan pålægges erstatningsansvar, med mindre det kan påvi-ses, at Saferoad Daluiso med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af lejeaftalen. Det på-hviler Saferoad Daluiso uden ugrundet ophold at underrette Lejer, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt. 23. TILLÆGSYDELSER Såfremt Saferoad Daluiso skal levere andre ydelser til Lejer som ikke har forbindelse med udlejning, såsom salg af pro-dukter, tilsyn med afmærkning, opsætning og montering af afmærkning e.l. gælder Saferoad Daluisos Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser for disse ydelser. Betingelserne kan læses på Saferoad Daluisos hjemmeside: 24. LOVALG OG VÆRNETING Alle tvister mellemparterne i denne aftale afgøres efter dansk ret. Søgsmål om krav der støttes på Lejeaftalen kan kun anlægges ved Saferoad Daluisos hjemting eller Sø- og Handelsretten i København efter Saferoad Daluisos valg. Saferoad Daluiso A/S Hvidkærvej 33 DK Odense SV T: E: CVR:

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10

BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG. Side 1 af 10 BILAG 3.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR OPERATIONEL BILLEASING SUNDHED OG OMSORG Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Ejendomsret... 3 3. Brugsret... 4 4. Leasingydelsen... 4 5.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult-

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Køge d. 13. marts 2010 Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Som optakt til en ny stil vedr. fast food forretninger har vi lavet et koncept hvori der indgår et Sortiment som taler til den nye trend Varesortiment

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere