som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren"

Transkript

1 Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1

2 Indholdsfortegnelse: Side 1 Kontraktgrundlag. 4 2 Aftalens varighed og omfang Priser Option Tekniske specifikationer Rekvisition Kvalitetssikring Cirkulære om miljø- og energihensyn ved statslige indkøb Salgsopgørelse- og statusmøder Leveringstid Leveringssted og -betingelser Modtagekontrol Risikoens overgang Betaling Forsinkelse i levering Mangler og Erstatning Force Majeure Dokumentation Reservedele Garanti Underleverandører Eksport/importlicens Skatter og afgifter Patenter og licensrettigheder

3 25 Offentliggørelse Diskretion Overdragelse af rettigheder Ændringer Ophævelse af aftalen Meddelelse Tvistigheder Etik og socialt ansvar Originaleksemplarer Fortolkning

4 1 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået i henhold til annoncering efter indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a- 15 d. Kontrakten beskriver købers og leverandørs forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Kontrakt mellem køber og leverandør B. Annonceringsmateriale med bilag fra køber af 22. april C. Leverandørens tilbud af (dd.mm.åååå) 2 Kontraktens omfang 1.1 Leverandøren forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere 1 stk. ny traktor med klipper på de beskrevne vilkår og til den anførte pris. Leverandøren forpligter sig endvidere til at aftage nuværende Traktor til den anførte pris. 3 Priser 2.1 Priser angivet i nærværende aftale jf. bilag 1 er opgjort i DKK ekskl. moms. 4 Option Anvendes ikke. 5 Tekniske specifikationer 5.1 De tekniske specifikationer på udstyr, der skal leveres i henhold til nærværende aftale, skal være i overensstemmelse med bilag 2 (Kravspecifikationen). 6 Tildeling af ordre Anvendes ikke. 7 Kvalitetssikring Anvendes ikke. 8 Cirkulære om miljø- og energihensyn ved statslige indkøb 4

5 8.1 Køber er pålagt at overholde gældende bestemmelser om miljø- og energihensyn ved offentlige indkøb. 8.2 Leverandørens produkter skal leve op til disse krav, og Leverandøren skal på forlangende dokumentere, at man har de af myndighederne krævede miljøgodkendelser for virksomhedens drift. 9 Statusmøder 9.1 Efter behov afholder parterne et statusmøde. Hver part bærer egne omkostninger forbundet med al mødeaktivitet. Køber indkalder til disse møder. 10 Levering 10.1 Leveringen skal finde sted som angivet i tilbuddet, dog senest 40 dage fra underskrift af kontrakt. 11 Leveringssted og -betingelser 11.1 Levering til Skive Kommune i henhold til denne kontrakt skal finde sted på følgende adresse: Gyrovej Skive Danmark 11.2 Levering til Skive Kommune skal ske til den anførte adresse, medmindre andet aftales ved ordreafgivelse Der leveres DDP (Incoterms 2010) på ovenfor anførte adresse. 12 Modtagekontrol 12.1 Ved modtagelse af det aftalte og andre af aftalen omfattede dele foretages modtagekontrol, herunder kontrol for fejl og mangler. Såfremt Køber ved modtagelsen konstaterer fejl og mangler ved det modtagne, skal Køber meddele dette til Leverandøren. Leverandøren skal, uden omkostninger for Køber, snarest efter modtagelse af meddelelsen afhjælpe fejl og mangler. Køber skal overfor Leverandøren skriftligt tilkendegive, når modtagekontrollen er gennemført og det leverede er godkendt. Køber forbeholder sig ret til at foretage modtagekontrol på Leverandørens forretningssted. 13 Risikoens overgang 5

6 13.1 Først når Køber skriftligt har tilkendegivet, at modtagekontrollen er gennemført og det leverede er godkendt, overgår risikoen til Køber. Dette er dog ikke til hinder for, at Køber efterfølgende kan påberåbe sig fejl og mangler. 14 Betaling 14.1 Faktura kan først sendes til Køber, efter tidspunkt for modtagekontrol og godkendt levering. Betaling sker 30 dage netto efter modtagelse af fyldestgørende faktura Faktura fremsendes i elektronisk form, OIOXML-format. Fakturaen skal overholde reglerne for fakturering til det offentlige, herunder Lov om offentlige betalinger Faktura med specificeret opgørelse sendes til rekvirenten. Fakturaer fra Leverandøren skal være påført følgende oplysninger: Rekvirentens EAN nummer: Personreference: Leveringsdato: Sagsnummer: Køber er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 15 Forsinkelse i levering 15.1 Køber anser enhver forsinkelse som væsentlig. Hvis Leverandøren ikke leverer til aftalt tid, er Køber berettiget til at hæve den afgivne ordre helt eller delvist anset forsinkelsens varighed. Hvis leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen, skal leverandøren straks give meddelelse til køber herom med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ny leveringstermin på den afgivne ordre kan aftales mod købers accept heraf og forudsætter, at leverandøren stiller en låne maskine til rådighed for leverandøres regning, som overholder krav i kravspecifikationen indtil levering finder sted. Hæves ordren helt eller delvis, er Køber berettiget til at foretage dækningskøb for leverandørens regning. Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af forsinkelsen. 16 Mangler og Erstatning 6

7 16.1 Mangler Leverandøren er ansvarlig for mangler ved de af kontrakten omfattede produkter efter dansk rets almindelige regler. Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Hvis leverandøren tilkaldes til afhjælpning af fejl, der skyldes forhold, for hvilke køber bærer risikoen, afholder køber alle omkostninger. Hvis køber og leverandøren enes om lokal reparation i forbindelse med leverandørens afhjælpningsforpligtelse, bærer leverandøren alle omkostninger forbundet hermed. Reparation er dog kun acceptabel for så vidt angår flergangsartikler, hvorimod afhjælpningen af engangsartikler altid skal bestå i en ombytning eller en prisdekort, alt efter købers valg. Undlader leverandøren, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine ovennævnte forpligtelser til at foretage afhjælpning eller omlevering, er køber berettiget til, efter eget valg, at lade afhjælpning foretage af tredjemand for leverandørens regning, at kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve ordren. Hæves ordren helt eller delvis, er køber berettiget til at foretage dækningskøb for leverandørens regning. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. Leverandøren er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler. Hvis leverede varer gentagne gange er mangelfulde, eller hvis leverandøren gentagne gange undlader at foretage afhjælpning eller omlevering, er køber berettiget til efter forudgående skriftligt varsel at ophæve kontrakten helt eller delvist med omgående virkning. Leverandøren vil herefter være erstatningsansvarlig for de tab, køber lider som følge af denne ophævelse. Manglende påberåbelse af misligholdelse medfører ikke bortfald af retten til senere påberåbelse heraf Erstatning Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring Leverandøren er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og dansk rets almindelige regler ansvarlig over for køber for den skade, som leverancen eller leverandøren påfører købers ejendom og/eller personale. Leverandøren er pligtig til at holde ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod køber af tredjemand, og som er forårsaget af produktfejl, mangler ved leverancen eller leverandørens skadevoldende adfærd. Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en minimumsdækning på 5. mio DKK. Leverandøren skal på købers anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. 7

8 17 Force Majeure 17.1 I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser så længe force majeure er til stede og i det omfang force majeure er til hinder for kontrakthavers opfyldelse af sine forpligtelser. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra leverandørens side for at kunne genoptage leveringen. 18 Dokumentation 18.1 Dokumentation i henhold til krav i Bilag 2, skal på forlangende forevises køber. 19 Reservedele Anvendes ikke. 20 Garanti 20.1 Leverandøren yder garanti jf. det antal måneder der er beskrevet i tilbudsskemaet bilag 1, og på det i henhold til denne kontrakt, leverede udstyr regnet fra Købers godkendte modtagekontrol for leverancen Reklamationsfristen følger købelovens almindelige regler. 21 Underleverandører 21.1 Leverandøren skal i sine eventuelle aftaler med underleverandører indsætte samme krav til disse underleverandører, som der i denne kontrakt er stillet til ham selv Leverandøren er ansvarlig overfor Køber og hæfter for alle sine underleverandører. Underleverandører kan ikke udskiftes i aftaleperioden, med mindre det på forhånd aftales og accepteres af Køber. 22 Eksport/importlicens 22.1 Det påhviler Leverandøren, om fornødent, at fremskaffe relevant eksport/importlicens for det i 1 nævnte udstyr. 23 Skatter og afgifter 23.1 Erlæggelsen af enhver skat, afgift eller andet gebyr, eksklusive dansk merværdiafgift (MOMS), som måtte være påkrævet som følge af eller i forbindelse med opfyldelsen af denne aftale, påhviler leverandøren jf. princippet i DDP (Incoterms 2010) 8

9 24 Patenter og licensrettigheder 24.1 Leverandøren indestår for, at han besidder alle patent- og licensrettigheder, der er nødvendige for denne kontrakts opfyldelse Skulle tredjemand over for Køber fremkomme med påstand om, at leverancer i henhold til denne kontrakt krænker udtagne patenter eller licensrettigheder, skal Køber omgående give Leverandøren meddelelse herom Leverandøren er pligtig at holde Køber skadesløs for ethvert tab eller krav fra tredjemand i denne anledning Skadesløsholdelsen omfatter også Købers udgifter i forbindelse med en eventuel retssag, herunder udgifter til juridisk og teknisk bistand. 25 Offentliggørelse 26.1 Parterne må ikke udsende offentlig meddelelse om nærværende aftale eller offentliggøre noget om kontraktens indhold, uden den anden parts skriftlige tilladelse hertil. 26 Diskretion 27.1 Parterne skal behandle alle informationer, som erhverves i forbindelse med denne kontrakt, med fortrolighed under hensyntagen til dansk rets almindelige regler om oplysningspligt, offentlighed i forvaltningen m.v. 27 Overdragelse af rettigheder 27.1 Køber har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende kontrakt til en anden offentlig institution, når de opgaver, som Køber hidtil har varetaget, overgår til denne anden institution Leverandøren kan ikke, uden Købers skriftlige samtykke, overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende aftale til tredjemand. 28 Ændringer 28.1 Nærværende kontrakt kan kun ændres ved skriftlige tillæg nummereret med fortløbende numre og behørigt underskrevet af begge parter Ændringer i de tekniske specifikationer, som ikke har indflydelse på pris(er) og/eller leveringstid, kan imidlertid aftales skriftligt på anden måde, når sådan aftale er underskrevet af begge parter. 9

10 29 Ophævelse af aftalen 29.1 Udover, hvad der er bestemt andet sted i nærværende kontrakt, kan Køber med øjeblikkelig virkning hæve aftalen, dersom Leverandøren kommer under betalingsstandsning, konkurs eller likvidation, dersom Køber bliver pålagt dette af overordnet myndighed eller andre omstændigheder indtræder, som bringer aftalens opfyldelse i alvorlig fare Ophævelse skal ske ved skriftlig meddelelse til Leverandøren jf. 30 Meddelelse. Såfremt Leverandøren har modkrav, skal disse skriftligt meddeles Køber. Dersom parterne ikke kan opnå enighed om de fremsendte krav, skal tvisten forelægges retslig afgørelse. 30 Meddelelse 30.1 Enhver meddelelse under nærværende kontrakt skal ske skriftligt Til Køber Skive Kommune Gyrovej Skive Til Leverandøren XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 31 Tvistigheder 31.1 Stridspunkter, som parterne ikke kan løse i mindelighed, skal afgøres i henhold til dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København, hvis betingelserne herfor er opfyldt og ellers ved Københavns Byret. 32 Etik og socialt ansvar Køber forudsætter, at leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt 10

11 Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 94, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger køber til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 33 Originaleksemplarer 33.1 Nærværende kontrakt er udstedt i to af begge parter underskrevne originaleksemplarer, hvoraf det ene beror hos Køber og det andet hos Leverandøren. 34 Fortolkning 34.1 De til denne kontrakt hørende bilag anses for en integreret del af kontrakten. Henvisning til en bestemmelse i denne kontrakt omfatter også de til kontrakten hørende bilag Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem kontraktens ordlyd og ordlyden af kontraktens bilag, har kontrakten forrang frem for bilagene Leverandørens almindelige salgs og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse for leverancer i henhold til denne aftale. Skive, den 2014 For Skive kommune, Park og Vej XXXXXX,den 2014 For XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 11

12 12

13 13

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang...

Læs mere

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen")

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner (Rammeaftalen) Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen") 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Aarhus Kommune Herning Kommune Randers

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 96 63 12 00 Mail: lemvig@lemvig.dk http://www.lemvig.dk/ og

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere