Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015"

Transkript

1 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

2 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP (referent). Fraværende: AK og BSH. 1. Velkomst Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. Side 1 af 2 2. Genoptagelse af samtaler om menighedens liv og vækst Efter Torstens sygeorlov er menighedsrådet nået til afsnit 5 Kirkens kommunikation, og dette emne foreslås medtaget på det kommende fællesmøde for menighedsrådene Osted og Allerslev. Menighedsrådet fortsætter den 12. feb. med afsnit 6 Kirkens struktur. Punkt til beslutning. Menighedsrådet foreslår, at afsnit i publikationen drøftes på fællesmøde med Osted mhr. 3. Økonomi a. Orientering om driftsstatus for kirkekassen og revisionsprotokollatet af Orientering v/pm om begge emner taget til efterretning. b. Budget 2016 for kirkekassen, procedure og indkaldelse af møde i budgetudvalg. PM indkalder til budgetudvalgsmøde. (Efterskrift: den 27/1 kl. 16 i Munkehuset.) 4. Status på afslutning vedr. byggesagen BBR-Meddelelse af den Orientering v/fkc og KB. Punkt til beslutning. Menighedsrådet drøftede emnet og anmodede om afslutning af sagen inden 8 dage fra dato. 5. Stående udvalg for kirke og kirkegård Referat af udvalgsmødet den udsendt til mhr. a. Forslag om reetablering af belysning i mødelokale/stueetage til godkendelse, tilbudsmateriale udsendt til menighedsrådet. Punkt til beslutning. Stående Udvalg præsenterede forslaget, som beskrevet i tilbudet, og forslaget er blevet godkendt efter afstemning med 6 for, og 1 stemte ikke. Særstandpunkt: FKC beklagede, at menighedsrådet mener, at der i et arkitektonisk stilrent rum påmonteres to store plader 800x250x22 mm på væggen for at skjule en kabelkanal på 10x15 mm. Hvis kabelkanal på 10x15 mm er for synlig, ville det være en simpel løsning at indfælde/fræse ledningerne til lamperne. b. Forslag om indkøb af tre skærmvægge på hjul, mål b 120 og h 150 cm til afskærmning af overskudsinventar (borde og stole). Tilbudsmateriale udsendt til menighedsrådet. Punkt til beslutning. Stående Udvalg præsenterede forslaget, som beskrevet i tilbudet, og forslaget er blevet godkendt efter afstemning med 6 for, og 1 stemte ikke. Stående Udvalg v/erp afklarer efterfølgende farvevalget. Særstandpunkt: FKC beklagede, at man ikke kan komme med kommentar til forslag på dagsordenen og eventuelt stille modforslag til anden løsning og fremførte endvidere utilfredshed med formandens mødeledelse. 6. Fremtidssikring af albuerum og friareal Status på udvalgets arbejde (ERP, LJ og PM), v/erp. Orientering til godkendelse. Orienteringen taget til efterretning, og udvalget vil fortsætte arbejdet. 7. Aktivitets- og koordineringsudvalg for Osted og Allerslev sogne Udvalgsmøde planlægges til afholdelse den 22. januar. a. Forslag til behandling på udvalgsmødet udbedes. TD-J orienterede kort om planerne for den kommende tid. (Efterskrift: Deadline for stof til nyt kirkeblad er den 29/1.) b. Evaluering på installationen af SmartBoard og ibrugtagning af samme. Det er kun TD-J, der p.t. er kort instrueret i brugen af SmartBoard.

3 Side 2 af 2 8. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformand Brochure, om at vi er grøn kirke, fremlægges i våbenhuset. KB anmodede TD-J at opfordre Osted menighedsråd til at indkalde til fælles mhr-møde. b. Det stående udvalg LJ omtalte drøftelser om evt. præstetavle til våbenhuset. c. Aktivitets-, koordinerings- og musikudvalg Se pkt. 7. d. Medarbejderrepræsentant BK foreslog at overveje montering af dørpumpe til kirkens/våbenhusets yderdør, og Stående Udvalg vil behandle forslaget. BK omtalte indsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp den 8. marts. BK vender tilbage. e. Det stående præstegårdsudvalg TD-J lovede at rykke for udvalgsmøde. f. Kandavaudvalget Udvalgsmedlemmerne drøftede samarbejdet, og der indkaldes snarest til udvalgsmøde. 9. Eventuelt Næste menighedsrådsmøde afholdes den 12. februar, vært er TD-J. Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstformand og medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer for kirkekassen og underskriftsberettiget for menighedsrådet. FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- og koordineringsudvalget for O-A: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. og Kurt Bierbum. Højskoleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen.

4 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmøde i Allerslev den 12. februar 2015 Til stede: KB, FKC, TD-J, PM, BSH, IR, BK, AK, LJ, ERP (ref). Side 1 af 2 Dagsorden 1. Velkomst Godkendelse af dagsorden. Dagsorden med tilføjelse af pkt. 1. a. godkendt. a. Mail fra nabo vedr. trafiksikkerhed / sikkerhedsforanstaltninger på Lejrevej. Det blev besluttet, at menighedsrådet v/kb gør indsigelse over for Kommunen. 2. Ændring af dato for afholdelse af menighedsrådsmøde Juni-menighedsrådsmødet afholdes den 4. juni. Forslag fra KB. Godkendt. 3. Økonomi a. Orientering om driftsstatus pr. 31. januar 2015, v/pm. Taget til efterretning. b. Referat fra menighedsrådets budgetudvalgs møde den 27. januar 2015, v/pm. Referat og orientering blev taget til efterretning. Budgetudvalget indstiller to punkter til beslutning: b.1.) Udvalget indstiller, at overskud fra 2014 bruges til færdiggørelse af Munkehuset. Udvalgets indstilling blev godkendt. b.2.) Udvalgets anlægsbudget for 2016, jf. bilag til menighedsrådets godkendelse. Menighedsrådet godkendte budget 2016 af anlægsudgifter til kr. c. Opfølgning på igangværende sager og prioritering af indkomne ønsker, v/pm. Menighedsrådet tog indlæg fra PM til efterretning. d. Forslag fra KB, at menighedsrådet evaluerer 1-års synet på tilbygningen til huset med henblik på afslutning til næste menighedsrådsmøde. Punkt til beslutning. Stående udvalg etablerer ramper/handicapvenlige adgange v/hoveddør og terrassedør, og FKC følger op på evt. sidste mangler ved 1-års synet. 4. Stående udvalg for kirke og kirkegård Referat af udvalgsmødet den udsendt til menighedsrådet. a. (Ref. 3) Udvalget ansøger om anskaffelse af et skab med låge i Rebus, som anbringes ved siden af væghængt reol m/hylder i Rebus til opsætning under SmartBoard tavlen til brug for undervisningsbrug. Tilbudsmateriale udsendes til menighedsrådet, samlet anskaffelsespris kr. Punkt til beslutning. Godkendt. b. (Ref. 4) Efter forslag fra KB foreslår udvalget, at der arbejdes på at etablere et teleslynge-anlæg i Munkehuset, der dækker arealet i stueetagen, ca. 80 m2. Tilbudsmateriale udsendes til menighedsrådet. Punkt til beslutning. Godkendt, at der arbejdes videre med en løsning, svarende til Scantone s tilbud. c. (Ref. 2) Udvalget foreslår opsætning af buede espalier på Munkehusets facade mod vejen med beplantning af kaprifolie, pris kr. Punkt til beslutning. Godkendt. d. (Ref. 1) Udvalget foreslår til færdiggørelse af parkeringspladsen foran Munkehuset en løsning med græsarmering i stedet for stenmel. BK og ERP har beregnet arbejdet udført til en udgift på ca kr. Punkt til beslutning. Godkendt. e. (Ref. 5) Til opgradering af Munkehusets køkken anbefaler udvalget en løsning, som beskrevet i referatet af udvalgets møde den 9. februar. Punkt til beslutning. Udvalgets oplæg til renovering af køkken godkendt m/max kr. budgetramme. Side 2 af 2

5 Referat af / side 2 af 2 5. Grøn (overskuds) el fra Munkehuset til Kirken Forslag fra byggeudvalget v/fkc og KB, at menighedsrådet forbereder, at elkabel kan skydes under belægningen på P-plads og på Munkedammen ind til Kapellet til fremtidig overførsel af grøn (overskuds) el fra Munkehuset til Kirken, arbejdet kan planlægges til udførelse i forbindelse med færdiggørelsen af P-pladsen. Punkt til beslutning. Forslagsstillerne ønskede at overveje forslaget. Punktet blev trukket fra dagsordenen. 6. Ansøgning om støtte til projekt Lyt til danske salmer TD-J, Camilla D. og KB foreslår, at menighedsrådet støtter arbejdet med 500 kr. til projektet, se Punkt til beslutning. Menighedsrådet bevilgede kr. 7. Udlån af Munkehuset til mødested for kvinder på Avnstrup KB og BK foreslår, at menighedsrådet støtter projektarbejde v/sognepræst Dorte Pedersen, Rye-Sonnerup, som med frivillige kvinder vil arbejde for et mødested/kirkecafe én tirsdag månedligt i de kommende fire måneder. Arbejdet støttes af Lejre Provsti. Punkt til beslutning. Godkendt. Almindelig enighed i menighedsrådet om opbakning til det nye projektarbejde. 8. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformand Svar til provstiet, spørgsmål om særskilt betaling v/begravelser, svaret er nej. Brev fra Kirkefonden, Skal vores kirke med i Lokal Kirkeudvikling, og TD-J og KB vil foreslå emnet behandlet på kommende fælles menighedsrådsmøde med Osted. KB ansøgt om hjertestarter i TrygFonden til opsætning på Munkehusets facade. Kalenderfunktion på graverkontorets Google/G-Mail startet op m/bk, TD-j og KB. Vi afventer en indkaldelse til fælles menighedsrådsmøde med Osted. KB deltager i Distriktsforeningens generalforsamling den 5. marts. b. Sognepræst Vikarsekretær på præstekontoret pga. sygdom er Ib Korning Jensen. Der planlægges påskegudstjeneste i kirken for Bøgebakken den 25. marts. c. Kontaktperson MUS-samtaler planlægges. d. Kandavaudvalget Der er overført støttebeløb stort kr kr. til venskabsmenigheden. 9. Eventuelt o Kirkekaffen søndag den 15. feb. er v/ir. o Næste menighedsrådsmøde er den 19. marts, vært er PM. o Afbud fra FKC til den 19. marts. Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstformand og medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer for kirkekassen og underskriftsberettiget for menighedsrådet. FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Udvalg i Menighedsrådet: Det Stående Udvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg: Leif Jensen, Ib Rasmussen og Erik Ravn Pedersen. Aktivitets- og koordineringsudvalget for O-A: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. og Kurt Bierbum. Det Stående Præstegårdsudvalg for O-A: Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum Det fælles højskoleudvalg: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen.

6 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmøde i Allerslev den 19. marts 2015 Til stede: KB, TD-J, IR, PM, BSH, AK, BK, LJ oh ERP (referent). Afbud fra FKC. Dagorden 1. Velkomst Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 2.d. Side 1 af 2 2. Økonomi a. Orientering om driftsstatus ultimo februar 2015, v/pm. Orienteringen taget til efterretning. b. Endelig godkendelse årsregnskab 2014 og indstilling til provstiets godkendelse, v/pm. Årsregnskab 2014, version afl , kl , godkendt. c. Orientering fra Provstiets formandsmøde den 12. marts, v/kb. Orienteringen taget til efterretning. Formandsmødet er blevet orienteret om rådets ønske om renovering af stier på den gamle kirkegård samt renovering af kirkegårdsmure i forbindelse med provstesynet i d. PM og ERP blev bemyndiget til at arbejde videre med plan for arealudvidelse. 3. Trafiksikkerhed på Lejrevej Opfølgning og orientering om menighedsrådets kommunikation med Lejre Kommune og naboer (bilag er tidl. udsendt), v/kb. Orienteringen taget til efterretning. Menighedsrådets mail besvaret af Kommunalbestyrelsen og udvalgsformand Martin Stokholm v/vej & Park. Kommunens nye trafiksikkerhedsplan og cykelstiplan forventes sendt til høring efter sommerferien. 4. Stående udvalg for kirke og kirkegård Orientering og evaluering på godkendte beslutninger / arbejdsopgaver, jf. referatet af menighedsrådsmødet den 12. februar (bilag udsendt). Udvalgets orientering taget til efterretning, planlagte arbejder forløber planmæssigt. Forslaget om etablering af teleslyngeanlæg i Munkehuset, jf. referat af menighedsrådsmødet den 12. feb., er til genforhandling på næste menighedsrådsmøde den 7. maj. 5. Aktivitets- og koordineringsudvalget Udvalgsmøde afholdt i Stalden den 22. jan. (bilag udsendt). a. Generel drøftelse af hvad vi vil med vores arrangementer, drøftelse af alternative gudstjenestetider og evaluering salmesangsaftenen den 3. marts (bilag udsendt). God snak bordet rundt. KB foreslog emner til et snarligt fælles menighedsrådsmøde. b. Kalenderfunktion på graverkontorets Google/G-Mail (bilag udsendt), v/kb. Det blev godkendt, at vi anvender funktionen i det fremtidige planlægningsarbejde, BK, TD-J og KB vil redigere i kalenderen, og øvrige vil have kigge-adgang. 6. Fællesmødet for Osted og Allerslev menighedsråd Forslag til mødedato mangler, og KB vil kontakte Osted menighedsråd v/hjarne B. Jensen. Menighedsrådet anbefaler, at KB drøfter følgende indstilling med Osteds formand Hjarne: a. Forslag til mødetidspunkt. Vi foreslår onsdag den 10/6 eller tirsdag den 16/6 kl i Stalden. b. Menighedsrådets ønsker til dagsordenspunkter for fællesmødet Forslag til dagsordenspunkter: Sogneanalysen og div. samarbejdsrelationer, ekstern kommunikation (hjemmeside / kirkeblad / Facebook), alternative gudstjenestetider, Kandavaudvalget (fælles udvalgsarbejde og kommissorium for udvalget). / side 2 af 2

7 / side 2 af 2 7. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformand Organist Camilla deltager i kursus (orgelimprovisation i gudstjenesten). Distriktsforeningens generalforsamling den 5/3, KB deltog. Årsmødet den 29-31/5 for Landsforeningen af Menighedsråd, KB deltager. Filmlærred b 1750, h 1325 mm på stativ er en donation til kirken for anvendelse ved særlige arrangementer, placeres i sakristiet. Kursus Pas på vore kirker den 22/4, FKC deltager i kurset, og KB tilmelder. Revideret regnskab 2014 for Besøgstjenesten for gamle Lejre provsti v/inger Grønbæk er modtaget den 2/3. Vi afventer svar fra TRYG på ansøgningen om en hjertestarter. b. Kontaktperson fraværende c. Kirkeværge fraværende d. Kandavaudvalget TD-J har modtaget stor tak for kr. fra præsten i Kandava. 8. Eventuelt Næste rådsmøde er den 7. maj, og vært er BK. Forslag til dagsordenspunkter den 7. maj Værtsliste for kirkekaffe efter gudstjenester revideres. Planlægning af menighedsrådets årlige syn for kirke, kirkegård og bygninger. Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstformand og medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer for kirkekassen og underskriftsberettiget for menighedsrådet. FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Udvalg i Menighedsrådet: Det Stående Udvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg: Leif Jensen, Ib Rasmussen og Erik Ravn Pedersen. Aktivitets- og koordineringsudvalget for O-A: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. og Kurt Bierbum. Det Stående Præstegårdsudvalg for O-A: Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum Det fælles højskoleudvalg: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen.

8 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Allerslev onsdag den 13. maj 2015 Til stede: KB, IR, TD-J, PM, BSH, AK, BK, LJ og ERP (referent). Fravær: Afbud fra FKC. 0. Sognepræst i Rye-Sonnerup og asylpræst, Dorte Pedersen gav menighedsrådet en interessant orientering om et igangværende projekt for kvinder i Avnstrup og frivillige lokale kvinder. 1. Velkomst v/kb. 2. Godkendelse af dagsorden til menighedsrådsmøde Tilføjelse af punkterne 3. a. og 3. b. vedr. evaluering, v/kb, 4. c. Kvartalsrapport, v/pm, punkt 5. Eventuel arealudvidelse, v/erp, punkt 6. b. Det stående præstegårdsudvalg, v/kb. Dagsordenen blev godkendt med ovennævnte fire tilføjelser 3. Evaluering af menighedsrådsmødet den 19. marts 2015 Jf. referatet af det ordinære menighedsrådsmøde, punkt 4 og punkt 6. a. Forslag om etablering af teleslyngeanlæg i Munkehuset genovervejes. Punkt til beslutning. Det blev godkendt, at der etableres teleslyngeanlæg, basis m. ledning og en håndholdt mikrofon, og rammebudget inkl. moms på kr. blev besluttet. ERP er tovholder. b. Fællesmødet for Osted og Allerslev. I. Der er opbakning fra begge menighedsråd til tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19 i Stalden. Menighedsrådsmedlemmer har mødepligt. Punkt til beslutning. Mødetidspunktet blev godkendt, og KB orienterer Hjarne B.J. II. Forslag til dagsordenspunkter for menighedsrådenes fællesmøde. Ref. menighedsrådsmødet den 19. marts foreligger der følgende prioriterede emner, der samordnet kan forelægges af KB til Osted v/hjarne B.J.: Sogneanalysen og samarbejdsrelationer, bl.a. menighedsrådsvalg Valgmenigheden og dens brug af kirkerne. Kandavaudvalget, enighed om kommissorium og fælles udvalgsarbejde. Ekstern kommunikation, udvikle hjemmeside, kirkeblad og evt. Facebook. Gudstjenester, tider for gudstjenester og alternative tjenester. Forslagene blev godkendt, og KB tager kontakt til Hjarne B.J. 4. Økonomi a. Efter budgetudvalgsmøde den 27. april indstiller et enigt udvalg budget 2016 for kirkekassen til menighedsrådets godkendelse, v/kasserer PM. Budget 2016 blev godkendt, og Allerslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr , har afleveret budget 2016 den 13. maj 2015 (20-47). b. Orientering om driftsstatus pr. 30. april 2015, v/kasserer PM. Orienteringen blev taget til efterretning. c. Kvartalsrapport pr til menighedsrådets godkendelse. Kvartalsrapporten blev godkendt og underskrevet. 5. Eventuel arealudvidelse Orientering til menighedsrådet om forhandlinger, v/erp. Orientering blev taget til efterretning. 6. Det årlige syn for kirke, kirkegård og bygninger a. Allerslev Sogn Menighedsrådet drøfter det kommende syn samt et tidspunkt for afholdelse, v/kb. Det bemærkes at Provsten har udsat det næste provstesyn til Menighedsrådet foreslår synshandling den 13. juni, indkaldelse v/kb. / side 1 af 2

9 Side 2 af 2 b. Osted Præstegård Menighedsrådenes samarbejde vedr. det stående præstegårdsudvalg og manglende indkaldelse til præstegårdssynet til drøftelse efter v/kb. Det blev godkendt, at KB tager kontakt til Bjarne B.J. for en ændring af forholdene. 7. Menighedsrådsmøder 2015, koordinering af tidspunkter og værtsskaber Næste menighedsrådsmøde afholdes som planlagt den 4. juni (vært Leif), dernæst den 10. september (vært Erik), den 8. oktober (vært Kurt), den 12. november (vært Finn) og den 10. dec. (vært Torsten). 8. Aktivitets- og koordineringsudvalget a. Planlægning og ny liste for værter til kirkekaffe efter gudstjenester, v/kb. Følgende turnus blev fastlagt: Den 25/5 Ib, den 7/6 udgår, den 21/6 Preben, den 12/7 Preben, den 26/7 Erik, den 30/8 Kurt, den 13/9 Erik, den 27/9 Kurt, den 11/10 udgår. b. Planlægning af konfirmationsforberedelse til næste skoleår, v/td-j. TD-J orienterede og udtrykte sin tilfredshed med indgåede aftaler med skoleledelsen. c. Aktivitets- og koordineringsudvalget mødes i Munkehuset den 28. maj. Evt. høstgudstjeneste den 6/9 drøftes før behandlingen på rådsmødet den 4/6. Udvalget vil også drøfte en indbydelse til økologisk kirkefestival den 4. til den 6. sept. for menighedsrådet, kirkens ansatte og medlemmer af menigheden. KB efterlyser originalmaterialet til lille introduktionsbrochure om Allerslev Kirke for evt. genoptryk af et mindre oplag, læs: som supplement til en digital version. 9. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformanden: KB deltager som delegeret i Landsforeningens årsmøde maj, er valgt til bestyrelsen for Danmission i Roskilde Stift og deltager som delegeret i Danmissions repræsentantskabsmøde september. KB informerede om evt. kommende tiltag til sogneaktiviteter til fordel for Danmission, som drøftes på aktivitets- og koordineringsudvalgsmødet den 28. maj. b. Sognepræsten: Der er i år et hold på 12 konfirmander, fire drenge og otte piger. 10. Eventuelt Næste ordinært menighedsrådsmøde afholdes den 4. juni kl. 19, og LJ er vært. Bemærk, fremover vil alle menighedsrådsmøder begynde kl Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstformand og medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer for kirkekassen og underskriftsberettiget for menighedsrådet. FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Udvalg i Menighedsrådet: Det Stående Udvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg: Leif Jensen, Ib Rasmussen og Erik Ravn Pedersen. Aktivitets- og koordineringsudvalget for O-A: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. og Kurt Bierbum. Det Stående Præstegårdsudvalg for O-A: Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum Det fælles højskoleudvalg: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen.

10 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Allerslev torsdag den 4. juni 2015 Til stede: KB, FKC, TD-J, PM, AK, BK, LJ, ERP (referent). Fravær: Afbud fra IR og BSH. 1. Velkomst Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt med tilføjelser: 3. a. markiser, en ændring til 3. d. indkøb af hjertestarter, 3. e. arealudvidelse, 3. f. udstyr til haven og 4. b. MobilPay. 2. Økonomi Orientering om kirkekassen og driftsstatus pr. den 31. maj. Regnskabet fuldt tilfredsstillende, og orienteringen v/pm blev taget til efterretning. 3. Det stående udvalg Orientering om aktuelle og igangværende opgaver. a. Ansøgning fra lejer på 1. sal om markiser, mail udsendt. Punkt til beslutning. Ansøgningen blev enstemmigt godkendt. b. Orientering vedr. arbejdet med teleslyngeanlæg til mødesal i Munkehuset. Orientering v/erp blev taget til efterretning. c. Orientering vedr. arbejdet med parkeringspladser foran Munkehuset. Orientering v/erp blev taget til efterretning. d. Forslag om indkøb af hjertestarter til placering på Munkehusets facade, v/kb. Efter afslag den 21. maj fra TrygFonden på ansøgningen om en hjertestarter blev det besluttet, at menighedsrådet indkøber en hjertestarter til placering på Munkehusets facade, beløbsramme stor kr blev godkendt, og KB undersøger markedet. e. Orientering om evt. arealudvidelse, v/erp. Orientering om sagens gang blev taget til efterretning. f. Udstyr til haven. Indkøb af havemøbler til terrassen besluttet, beløbsramme kr , v/erp og BK. 4. Det fælles aktivitets- og koordineringsudvalg a. Juniorkonfirmandafslutning i Allerslev kirke/munkehuset den 7. juni kl Orientering v/td-j taget til efterretning. b. Forslag om brug af MobilPay til indsamling (kollekt), v/kb. Punkt til beslutning. Menighedsrådet besluttede, at der indføres MobilPay som en mulighed ved indsamling / kollekt. Information opsættes i våbenhuset og Munkehuset. PM og BSH sætter i værk. 5. Det årlige syn for kirke, kirkegård og bygninger Allerslev Sogn afholder syn den 13. juni. Menighedsrådsmedlemmer og bygningskyndig Knud Nielsen begynder kl i Munkehuset. 6. Det fælles menighedsrådsmøde for Osted og Allerslev Fællesmødet afholdes tirsdag den 16. juni i Stalden. Orientering v/kb taget til efterretning. 7. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformanden opfordring til at støtte Folkekirkens Nødhjælps indsamling på valgdagen den 18. juni, bemærk graver Bruce er kontaktperson (som sædvanlig). b. Sognepræsten nyhed om Osted Kirkegård på Facebook. c. Kontaktpersonen planlægger medarbejderudviklingssamtaler (MUS). d. Kirkeværgen har deltaget i kursus med emnet Pas på vore kirker. e. Medarbejderrepræsentanten efterlyste genoptryk af infobrochuren om kirken. f. Det stående præstegårdsudvalg påpegede, at årets syn er afholdt uden Allerslev. g. Kandavaudvalget bemærk, nye aktuelle billeder er lagt på 8. Eventuelt Menighedsrådsmøde 10/9, ERP vært. Kirkekaffe: 21/6 PM, 12/7 PM, 26/7 ERP og 30/8 KB.

11 Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstformand og medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer for kirkekassen og underskriftsberettiget for menighedsrådet. FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Udvalg i Menighedsrådet: Det Stående Udvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg: Leif Jensen, Ib Rasmussen og Erik Ravn Pedersen. Aktivitets- og koordineringsudvalget for O-A: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. og Kurt Bierbum. Det Stående Præstegårdsudvalg for O-A: Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum Det fælles højskoleudvalg: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Økonomiudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen.

12 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev tirsdag den 25. august 2015 Til stede: ERP (til og med pkt. 3.e), IR, PM, BSH, FKC, AK, BK og KB. Afbud fra TD-J. 1. Velkomst Side 1 af 2 Dagsorden godkendt med tilføjelse af to nye pkt. 3.e. og 3.f. 2. Ændring i menighedsrådet Menighedsrådet har imødekommet Leif Jensens ansøgning om at udtræde af menighedsrådet pga. husstandsflytning, og rådet konstituerer sig efterfølgende ved valg af en ny næstformand samt ny formand for stående udvalg for kirke og kirkegård. Konstituering: Til næstformand for menighedsrådet og formand for det stående udvalg er valgt Erik Ravn P., og Preben M. indtræder som medlem i stående udvalg. 3. Økonomi a. Orientering om kirkekassen og driftsstatus pr. 1. halvår 2015 til godkendelse. Halvårsbalancen og driftsoverskud er tilfredsstillende. Godkendt. Likviditeten er god pt., idet en del budgetteret anlægsarbejde mangler at blive udført. b. Orientering vedr. opstart af MobilePay-ordningen. PM melder klar bane til kollekt / indsamling og orienterede kort om ordningen. c. Ansøgning KB om kr til deltagergebyr v/danmissions repræsentantskabsmøde den 5-6/ for Danmissions kredsbestyrelse. Godkendt. d. Evaluering på indbrud i redskabsskur, varetagelse og opfølgning af anmeldelse til forsikring samt ny indkøb af bortkomne effekter. BK info, håndværker begynder renoveringsarbejdet den 8/9, og BK blev bemyndiget til at indkøbe fornødent værktøj til erstatning for det stjålne. e. Højttaleranlæg i Munkehusets mødesal i tilknytning til teleslyngeanlæg. Menighedsrådet besluttede, at FKC tjekker højtalerne i SmartBoard en for anvendelse, og derfor er der endnu ingen beslutning vedr. anskaffelse af højttaleranlæg. f. Udskiftning af opvaskemaskine og komfur samt anskaffelse/montering af markise. Opvaskemaskine beslutning, at FKC undersøger evt. stærkstrømtilslutning, og vedr. komfur beslutning at udskifte det gamle komfur, og FKC informerer ang. reetablering af komfur / induktionsplade / ovn senest til menighedsrådsmødet den 10/9. Køb af bred markise til terrasse i haven godkendt med beløbsramme på kr. 4. Budgetsamråd med Provstiet afholdes den 27. august 2015 Orientering vedr. menighedsrådets handlingsplaner for anlægsarbejder. PM og KB orienterede ang. orienteringsmøde med provstisekretær Vibeke Petersen. a. Orientering om projektbeskrivelse for erhvervelse af areal til ekstra P-pladser på Lejrevej og forventet dialogmøde med Lejre Kommune. Orientering taget til efterretning. b. Behandling af forslag til udvidelse med ekstra areal med en separat indkørsel fra Nørregårdsvej i forbindelse med annekskirkegården beregnet for etablering af nye depotpladser, for rationalisering af graverarbejdet og til forskønnelse af kirkegårdene. Orientering taget til efterretning. c. Overvejelser vedr. kirkegårdsmurenes vedligeholdelse og istandsættelse, arbejdet afventer ekspertudsagn og behandling i Provstiudvalget. Orientering taget til efterretning. d. Overvejelser vedr. forbedring af kirkegårdsstier med bedre og sikrere adgangsforhold. Menighedsrådet er bevidst om ansvaret for at sikre rimelige adgangsforhold til kirke og kirkegård. Kirkeværge FKC orienterede om gammelt, nedlagt dræn i kirkegårdsstier for ca. 50 år siden. Plantegning eksisterer ikke. Menighedsrådet besluttede at udsætte behandlingen til provstesynet i / side 2 af 2

13 / side 2 af 2 5. Opfølgning på synsforretningen den 13. juni 2015 a. Orientering om aktuelle og igangværende opgaver, jf. synsrapport pkt. 4 og 5, bl.a. udbedring af sætningsskader, smøring af lister og vindskeer, udskiftning af vindue, renovering af revner i vægge og maling af toiletgulve. FKC og BK starter arbejderne op. b. Orientering vedr. fremskaffelse af godkendt tegning over Munkehusets kloak og afløb. Menighedsrådet har modtaget tegningsmaterialet. FKC orienterede menighedsrådet, at byggesagen er afsluttet med Lejre Kommune. c. Udbedring og reparation af redskabsskur på annekskirkegård. Se referat pkt. 3.d. d. Hjertestarter installation på Munkehuset og aftale om brugerkursus. BK info alle materialer modtaget, og BK aftaler nærmere med leverandøren vedr. montering ved personaleindgangen til Munkehuset og afholdelse af et brugerkursus. 6. Evaluering på fælles menighedsrådsmøde for Osted og Allerslev den 16. juni 2015 De to menighedsråd har besluttet at arbejde hen imod et tættere samarbejde, referat af det fælles menighedsrådsmøde ligger på Udvalgsmøde afholdt den 21. juli Orientering med evaluering v/kb taget til efterretning. 7. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformanden KB afbud til menighedsrådsmødet den 10. sept., og næstformand ERP tager over. alle indbydes til kursus i DAP (den digitale arbejdsplads), program er udsendt. b. Sognepræsten (fravær) c. Det fælles højskoleudvalg IR orienterede om udvalgsmøde hos valgmenighedspræst Laura om den kommende sæsons aktiviteter, tema er ensomhed kontra fællesskab. d. Kandavaudvalget FKC forelægger udkast til kommissorium på menighedsrådsmødet den 10/9 for godkendelse og koordinerer udkastet med Osteds menighedsråd. 8. Eventuelt Næste menighedsrådsmøde afholdes den 10/9, ERP er vært. Kirkekaffe: den 30/8 KB og fremover, for de kommende fire søndage 13/9, 27/9, 11/10 og 25/10, planlægges der på det kommende menighedsrådsmøde den 10/9. Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medlem af det stående præstegårdsudvalg). ERP, Erik Ravn Pedersen, menighedsrådets næstformand og formand for det stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer, underskriftsberettiget (og medlem af det stående udvalg). FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af det stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af det stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Udvalgsarbejde i Allerslev menighedsråd: Det stående udvalg for kirke- og kirkegård: Erik Ravn Pedersen, Ib Rasmussen og Preben Mathiasen. Økonomiudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen. Aktivitet og koordinering for Osted-Allerslev: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn Pedersen og Kurt Bierbum. Det Stående Præstegårdsudvalg for Osted-Allerslev: Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum Kandavaudvalget for Osted-Allerslev: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Det fælles højskoleudvalg for Osted-Allerslev-Valgmenighed: Ib Rasmussen.

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr.

Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr. Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Dorthe Ølgaard Lassen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødet afsluttedes kl. 18.15. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 19. marts 2009 Godkendt af

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 26. maj 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK budget 2016 Foreløbigt PUK budget fremlægges.

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Søren Sievers og Inge Lise Pedersen. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af Dagsorden Dagsorden

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn Fåborg kirke Fåborg

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Menighedsrådsmøde Dagsorden / Referat

Menighedsrådsmøde Dagsorden / Referat Menighedsrådsmøde Dagsorden / Referat Dato og tid: Onsdag den 12. august 2015 kl. 19:00 ca. 21:30 Sted: Deltagere: Sognehuset, lille sal Hugo Uhrskov Larsen HUL, Pauline Rasmussen PAR, Victor Greve VIG,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Revisonsoversigt vedr. regnskab 2013 - revisonsmæssige bemærkninger Sag: Revision (1544) PWC revisionspartner

Læs mere

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd Blad nr. 87 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kjeld (KM), Lars (LF), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Åse (ÅLS), Mai (MBA), Benny (BR), Thomas (TH) Afbud: Tine (TS), Tom (TVS),

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby Dagsorden Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Medlemmer indkaldt: Palle Blom (PB) (Alternativ liste) Kim Snekkerup (KS) * Yvonne Vestermann

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift. Referat

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Ansøgning om tilladelse til at overskride

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Til stede var Betty G. Ahrenfeldt, Susan Aaen, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener).

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener). Jægersborg Sogns menighedsråd Referat af menighedsrådsmødet den 18. februar 2014 Tilstede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg (næstformand), Povl Bayer Knudsen (kasserer), Anders Helweg (bygningskyndig),

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Tilmeldte: Tage Høj Kristiansen, Alex Wejse, Poul Sørensen, Knud Føhns,

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t 28. maj 2014 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde Blad nr. nr. 1 Mødestart kl. 17,00 R e f e r a t Lars Skytte Nielsen Anette V. Egly AVE Karl-Ole Petersen - KOP Gert Fruelund Jensen - GF Tove Asmussen TA

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 4. september 2014. Kl. 14.00-1800 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt Beslutning

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 4. september 2014. Kl. 14.00-1800 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt Beslutning Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 4. september 2014. Kl. 14.00-1800 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Kjeld Pedersen deltog i punkterne 1-9. Mødepunkt 1 Sag: Budget og regnskab 2015 (1080) Fastsættelse

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 15,00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 15,00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 15,00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra 12. juni 2012. Referatet godkendt og underskrevet af alle dem der var

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. december 2014. Kl. 16,30 Mødested: Hotel Europa, Aabenraa Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup-Uge.

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra sidste møde blev godkendt (mangler at blive

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dato: 23. april 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00

Dato: 23. april 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Fraværende Ole Olsen, Henning Rasmussen og Karin Langballe Orienteringer: 3. Formand redegjorde for korrespondance med Danske handicaporganisationer, Guldborgsund

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 20. juni 2011 Godkendt og underskrevet. Godkendes af

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00

Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 Der indkaldes til konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 27.11.2012 kl. 19.00 i Skibet kirkehus. Til stede: Medlemmer af Menighedsrådet: Anne Kragh Hans Cordius Birthe Lind Poul-Jørn Linnebjerg Christina

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Pedersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, praktikant

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 5. oktober 2010. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 5.oktober 2010 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Per

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Punkt 19. kl. 15. behandlet - lukket punkt Punkt 11. kl. 17; Keld Køcher deltog Punkt 5. kl. 17.20; Tove

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Referat for: Vejle Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Tove Bjørn Jensen var fraværende med afbud. Bendt Spendrup Mathiasen forlod mødet efter punkt 12.

Læs mere

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Referat for: Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Mødepunkt 1 Underskrift af referat fra PU-møde d. 9.4.2014 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

DER VIL FORINDEN MØDET BLIVE TAGET BILLEDER AF ALLE MEDLEMMER AF PROVSTIUDVALGET. disse SKAL BRUGES PÅ PROVSTIETS NYE HJEMMESIDE.

DER VIL FORINDEN MØDET BLIVE TAGET BILLEDER AF ALLE MEDLEMMER AF PROVSTIUDVALGET. disse SKAL BRUGES PÅ PROVSTIETS NYE HJEMMESIDE. Dagsorden for: Hadsund Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Version: 2 DER VIL FORINDEN MØDET BLIVE TAGET BILLEDER AF ALLE MEDLEMMER AF PROVSTIUDVALGET. disse

Læs mere

Referat for: Brønderslev Provstiudvalg. PU møde 22. maj 2014. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Brønderslev Provstiudvalg. PU møde 22. maj 2014. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Brønderslev Provstiudvalg PU møde 22. maj 2014. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Rune Thomassen. Yvonne Nielsen Alstrup har orlov. Kst. provst er Ole Rysgaard Madsen. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 6. januar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Folkehjem. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 6. januar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Folkehjem. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. januar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Folkehjem Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Besøg af revisor

Læs mere

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Til stede var. Jørgen Nielsen, Else Jensen, Niels Sohn, Peder Frederiksen, Erik Krogh, Betty Ahrenfeldt,

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsordenen

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 20. januar 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

1 Godkendelse af endelige budgettet 2015 De indleverede budgetter for 2015 blev godkendt.

1 Godkendelse af endelige budgettet 2015 De indleverede budgetter for 2015 blev godkendt. Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af endelige budgettet 2015 De indleverede budgetter for 2015 blev godkendt.

Læs mere

Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 4. december 2012 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Tage Høj Kristiansen, Poul Sørensen, Anita

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 6. maj 2010. Godkendt og underskrevet på referatet.

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 11. marts 2015. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 188

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 11. marts 2015. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 188 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 11. marts 2015. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 188 Til stede: John Bagger-Petersen, provst Eigil Saxe, Vibeke Lentz, Ulla W. Jeppesen og sognepræst

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 19.30 Mødested: Provstikontoret Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Vibeke Lentz, Inger Christensen, Beate Andreassen

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup (kom kl. 19.40), Povl Koch, Inger Toft,

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup,Per

Læs mere