Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015"

Transkript

1 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

2 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP (referent). Fraværende: AK og BSH. 1. Velkomst Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. Side 1 af 2 2. Genoptagelse af samtaler om menighedens liv og vækst Efter Torstens sygeorlov er menighedsrådet nået til afsnit 5 Kirkens kommunikation, og dette emne foreslås medtaget på det kommende fællesmøde for menighedsrådene Osted og Allerslev. Menighedsrådet fortsætter den 12. feb. med afsnit 6 Kirkens struktur. Punkt til beslutning. Menighedsrådet foreslår, at afsnit i publikationen drøftes på fællesmøde med Osted mhr. 3. Økonomi a. Orientering om driftsstatus for kirkekassen og revisionsprotokollatet af Orientering v/pm om begge emner taget til efterretning. b. Budget 2016 for kirkekassen, procedure og indkaldelse af møde i budgetudvalg. PM indkalder til budgetudvalgsmøde. (Efterskrift: den 27/1 kl. 16 i Munkehuset.) 4. Status på afslutning vedr. byggesagen BBR-Meddelelse af den Orientering v/fkc og KB. Punkt til beslutning. Menighedsrådet drøftede emnet og anmodede om afslutning af sagen inden 8 dage fra dato. 5. Stående udvalg for kirke og kirkegård Referat af udvalgsmødet den udsendt til mhr. a. Forslag om reetablering af belysning i mødelokale/stueetage til godkendelse, tilbudsmateriale udsendt til menighedsrådet. Punkt til beslutning. Stående Udvalg præsenterede forslaget, som beskrevet i tilbudet, og forslaget er blevet godkendt efter afstemning med 6 for, og 1 stemte ikke. Særstandpunkt: FKC beklagede, at menighedsrådet mener, at der i et arkitektonisk stilrent rum påmonteres to store plader 800x250x22 mm på væggen for at skjule en kabelkanal på 10x15 mm. Hvis kabelkanal på 10x15 mm er for synlig, ville det være en simpel løsning at indfælde/fræse ledningerne til lamperne. b. Forslag om indkøb af tre skærmvægge på hjul, mål b 120 og h 150 cm til afskærmning af overskudsinventar (borde og stole). Tilbudsmateriale udsendt til menighedsrådet. Punkt til beslutning. Stående Udvalg præsenterede forslaget, som beskrevet i tilbudet, og forslaget er blevet godkendt efter afstemning med 6 for, og 1 stemte ikke. Stående Udvalg v/erp afklarer efterfølgende farvevalget. Særstandpunkt: FKC beklagede, at man ikke kan komme med kommentar til forslag på dagsordenen og eventuelt stille modforslag til anden løsning og fremførte endvidere utilfredshed med formandens mødeledelse. 6. Fremtidssikring af albuerum og friareal Status på udvalgets arbejde (ERP, LJ og PM), v/erp. Orientering til godkendelse. Orienteringen taget til efterretning, og udvalget vil fortsætte arbejdet. 7. Aktivitets- og koordineringsudvalg for Osted og Allerslev sogne Udvalgsmøde planlægges til afholdelse den 22. januar. a. Forslag til behandling på udvalgsmødet udbedes. TD-J orienterede kort om planerne for den kommende tid. (Efterskrift: Deadline for stof til nyt kirkeblad er den 29/1.) b. Evaluering på installationen af SmartBoard og ibrugtagning af samme. Det er kun TD-J, der p.t. er kort instrueret i brugen af SmartBoard.

3 Side 2 af 2 8. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformand Brochure, om at vi er grøn kirke, fremlægges i våbenhuset. KB anmodede TD-J at opfordre Osted menighedsråd til at indkalde til fælles mhr-møde. b. Det stående udvalg LJ omtalte drøftelser om evt. præstetavle til våbenhuset. c. Aktivitets-, koordinerings- og musikudvalg Se pkt. 7. d. Medarbejderrepræsentant BK foreslog at overveje montering af dørpumpe til kirkens/våbenhusets yderdør, og Stående Udvalg vil behandle forslaget. BK omtalte indsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp den 8. marts. BK vender tilbage. e. Det stående præstegårdsudvalg TD-J lovede at rykke for udvalgsmøde. f. Kandavaudvalget Udvalgsmedlemmerne drøftede samarbejdet, og der indkaldes snarest til udvalgsmøde. 9. Eventuelt Næste menighedsrådsmøde afholdes den 12. februar, vært er TD-J. Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstformand og medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer for kirkekassen og underskriftsberettiget for menighedsrådet. FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Underudvalg i Menighedsrådet: Aktivitets- og koordineringsudvalget for O-A: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. og Kurt Bierbum. Højskoleudvalget: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen.

4 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmøde i Allerslev den 12. februar 2015 Til stede: KB, FKC, TD-J, PM, BSH, IR, BK, AK, LJ, ERP (ref). Side 1 af 2 Dagsorden 1. Velkomst Godkendelse af dagsorden. Dagsorden med tilføjelse af pkt. 1. a. godkendt. a. Mail fra nabo vedr. trafiksikkerhed / sikkerhedsforanstaltninger på Lejrevej. Det blev besluttet, at menighedsrådet v/kb gør indsigelse over for Kommunen. 2. Ændring af dato for afholdelse af menighedsrådsmøde Juni-menighedsrådsmødet afholdes den 4. juni. Forslag fra KB. Godkendt. 3. Økonomi a. Orientering om driftsstatus pr. 31. januar 2015, v/pm. Taget til efterretning. b. Referat fra menighedsrådets budgetudvalgs møde den 27. januar 2015, v/pm. Referat og orientering blev taget til efterretning. Budgetudvalget indstiller to punkter til beslutning: b.1.) Udvalget indstiller, at overskud fra 2014 bruges til færdiggørelse af Munkehuset. Udvalgets indstilling blev godkendt. b.2.) Udvalgets anlægsbudget for 2016, jf. bilag til menighedsrådets godkendelse. Menighedsrådet godkendte budget 2016 af anlægsudgifter til kr. c. Opfølgning på igangværende sager og prioritering af indkomne ønsker, v/pm. Menighedsrådet tog indlæg fra PM til efterretning. d. Forslag fra KB, at menighedsrådet evaluerer 1-års synet på tilbygningen til huset med henblik på afslutning til næste menighedsrådsmøde. Punkt til beslutning. Stående udvalg etablerer ramper/handicapvenlige adgange v/hoveddør og terrassedør, og FKC følger op på evt. sidste mangler ved 1-års synet. 4. Stående udvalg for kirke og kirkegård Referat af udvalgsmødet den udsendt til menighedsrådet. a. (Ref. 3) Udvalget ansøger om anskaffelse af et skab med låge i Rebus, som anbringes ved siden af væghængt reol m/hylder i Rebus til opsætning under SmartBoard tavlen til brug for undervisningsbrug. Tilbudsmateriale udsendes til menighedsrådet, samlet anskaffelsespris kr. Punkt til beslutning. Godkendt. b. (Ref. 4) Efter forslag fra KB foreslår udvalget, at der arbejdes på at etablere et teleslynge-anlæg i Munkehuset, der dækker arealet i stueetagen, ca. 80 m2. Tilbudsmateriale udsendes til menighedsrådet. Punkt til beslutning. Godkendt, at der arbejdes videre med en løsning, svarende til Scantone s tilbud. c. (Ref. 2) Udvalget foreslår opsætning af buede espalier på Munkehusets facade mod vejen med beplantning af kaprifolie, pris kr. Punkt til beslutning. Godkendt. d. (Ref. 1) Udvalget foreslår til færdiggørelse af parkeringspladsen foran Munkehuset en løsning med græsarmering i stedet for stenmel. BK og ERP har beregnet arbejdet udført til en udgift på ca kr. Punkt til beslutning. Godkendt. e. (Ref. 5) Til opgradering af Munkehusets køkken anbefaler udvalget en løsning, som beskrevet i referatet af udvalgets møde den 9. februar. Punkt til beslutning. Udvalgets oplæg til renovering af køkken godkendt m/max kr. budgetramme. Side 2 af 2

5 Referat af / side 2 af 2 5. Grøn (overskuds) el fra Munkehuset til Kirken Forslag fra byggeudvalget v/fkc og KB, at menighedsrådet forbereder, at elkabel kan skydes under belægningen på P-plads og på Munkedammen ind til Kapellet til fremtidig overførsel af grøn (overskuds) el fra Munkehuset til Kirken, arbejdet kan planlægges til udførelse i forbindelse med færdiggørelsen af P-pladsen. Punkt til beslutning. Forslagsstillerne ønskede at overveje forslaget. Punktet blev trukket fra dagsordenen. 6. Ansøgning om støtte til projekt Lyt til danske salmer TD-J, Camilla D. og KB foreslår, at menighedsrådet støtter arbejdet med 500 kr. til projektet, se Punkt til beslutning. Menighedsrådet bevilgede kr. 7. Udlån af Munkehuset til mødested for kvinder på Avnstrup KB og BK foreslår, at menighedsrådet støtter projektarbejde v/sognepræst Dorte Pedersen, Rye-Sonnerup, som med frivillige kvinder vil arbejde for et mødested/kirkecafe én tirsdag månedligt i de kommende fire måneder. Arbejdet støttes af Lejre Provsti. Punkt til beslutning. Godkendt. Almindelig enighed i menighedsrådet om opbakning til det nye projektarbejde. 8. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformand Svar til provstiet, spørgsmål om særskilt betaling v/begravelser, svaret er nej. Brev fra Kirkefonden, Skal vores kirke med i Lokal Kirkeudvikling, og TD-J og KB vil foreslå emnet behandlet på kommende fælles menighedsrådsmøde med Osted. KB ansøgt om hjertestarter i TrygFonden til opsætning på Munkehusets facade. Kalenderfunktion på graverkontorets Google/G-Mail startet op m/bk, TD-j og KB. Vi afventer en indkaldelse til fælles menighedsrådsmøde med Osted. KB deltager i Distriktsforeningens generalforsamling den 5. marts. b. Sognepræst Vikarsekretær på præstekontoret pga. sygdom er Ib Korning Jensen. Der planlægges påskegudstjeneste i kirken for Bøgebakken den 25. marts. c. Kontaktperson MUS-samtaler planlægges. d. Kandavaudvalget Der er overført støttebeløb stort kr kr. til venskabsmenigheden. 9. Eventuelt o Kirkekaffen søndag den 15. feb. er v/ir. o Næste menighedsrådsmøde er den 19. marts, vært er PM. o Afbud fra FKC til den 19. marts. Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstformand og medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer for kirkekassen og underskriftsberettiget for menighedsrådet. FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Udvalg i Menighedsrådet: Det Stående Udvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg: Leif Jensen, Ib Rasmussen og Erik Ravn Pedersen. Aktivitets- og koordineringsudvalget for O-A: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. og Kurt Bierbum. Det Stående Præstegårdsudvalg for O-A: Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum Det fælles højskoleudvalg: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen.

6 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmøde i Allerslev den 19. marts 2015 Til stede: KB, TD-J, IR, PM, BSH, AK, BK, LJ oh ERP (referent). Afbud fra FKC. Dagorden 1. Velkomst Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 2.d. Side 1 af 2 2. Økonomi a. Orientering om driftsstatus ultimo februar 2015, v/pm. Orienteringen taget til efterretning. b. Endelig godkendelse årsregnskab 2014 og indstilling til provstiets godkendelse, v/pm. Årsregnskab 2014, version afl , kl , godkendt. c. Orientering fra Provstiets formandsmøde den 12. marts, v/kb. Orienteringen taget til efterretning. Formandsmødet er blevet orienteret om rådets ønske om renovering af stier på den gamle kirkegård samt renovering af kirkegårdsmure i forbindelse med provstesynet i d. PM og ERP blev bemyndiget til at arbejde videre med plan for arealudvidelse. 3. Trafiksikkerhed på Lejrevej Opfølgning og orientering om menighedsrådets kommunikation med Lejre Kommune og naboer (bilag er tidl. udsendt), v/kb. Orienteringen taget til efterretning. Menighedsrådets mail besvaret af Kommunalbestyrelsen og udvalgsformand Martin Stokholm v/vej & Park. Kommunens nye trafiksikkerhedsplan og cykelstiplan forventes sendt til høring efter sommerferien. 4. Stående udvalg for kirke og kirkegård Orientering og evaluering på godkendte beslutninger / arbejdsopgaver, jf. referatet af menighedsrådsmødet den 12. februar (bilag udsendt). Udvalgets orientering taget til efterretning, planlagte arbejder forløber planmæssigt. Forslaget om etablering af teleslyngeanlæg i Munkehuset, jf. referat af menighedsrådsmødet den 12. feb., er til genforhandling på næste menighedsrådsmøde den 7. maj. 5. Aktivitets- og koordineringsudvalget Udvalgsmøde afholdt i Stalden den 22. jan. (bilag udsendt). a. Generel drøftelse af hvad vi vil med vores arrangementer, drøftelse af alternative gudstjenestetider og evaluering salmesangsaftenen den 3. marts (bilag udsendt). God snak bordet rundt. KB foreslog emner til et snarligt fælles menighedsrådsmøde. b. Kalenderfunktion på graverkontorets Google/G-Mail (bilag udsendt), v/kb. Det blev godkendt, at vi anvender funktionen i det fremtidige planlægningsarbejde, BK, TD-J og KB vil redigere i kalenderen, og øvrige vil have kigge-adgang. 6. Fællesmødet for Osted og Allerslev menighedsråd Forslag til mødedato mangler, og KB vil kontakte Osted menighedsråd v/hjarne B. Jensen. Menighedsrådet anbefaler, at KB drøfter følgende indstilling med Osteds formand Hjarne: a. Forslag til mødetidspunkt. Vi foreslår onsdag den 10/6 eller tirsdag den 16/6 kl i Stalden. b. Menighedsrådets ønsker til dagsordenspunkter for fællesmødet Forslag til dagsordenspunkter: Sogneanalysen og div. samarbejdsrelationer, ekstern kommunikation (hjemmeside / kirkeblad / Facebook), alternative gudstjenestetider, Kandavaudvalget (fælles udvalgsarbejde og kommissorium for udvalget). / side 2 af 2

7 / side 2 af 2 7. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformand Organist Camilla deltager i kursus (orgelimprovisation i gudstjenesten). Distriktsforeningens generalforsamling den 5/3, KB deltog. Årsmødet den 29-31/5 for Landsforeningen af Menighedsråd, KB deltager. Filmlærred b 1750, h 1325 mm på stativ er en donation til kirken for anvendelse ved særlige arrangementer, placeres i sakristiet. Kursus Pas på vore kirker den 22/4, FKC deltager i kurset, og KB tilmelder. Revideret regnskab 2014 for Besøgstjenesten for gamle Lejre provsti v/inger Grønbæk er modtaget den 2/3. Vi afventer svar fra TRYG på ansøgningen om en hjertestarter. b. Kontaktperson fraværende c. Kirkeværge fraværende d. Kandavaudvalget TD-J har modtaget stor tak for kr. fra præsten i Kandava. 8. Eventuelt Næste rådsmøde er den 7. maj, og vært er BK. Forslag til dagsordenspunkter den 7. maj Værtsliste for kirkekaffe efter gudstjenester revideres. Planlægning af menighedsrådets årlige syn for kirke, kirkegård og bygninger. Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstformand og medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer for kirkekassen og underskriftsberettiget for menighedsrådet. FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Udvalg i Menighedsrådet: Det Stående Udvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg: Leif Jensen, Ib Rasmussen og Erik Ravn Pedersen. Aktivitets- og koordineringsudvalget for O-A: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. og Kurt Bierbum. Det Stående Præstegårdsudvalg for O-A: Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum Det fælles højskoleudvalg: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen.

8 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Allerslev onsdag den 13. maj 2015 Til stede: KB, IR, TD-J, PM, BSH, AK, BK, LJ og ERP (referent). Fravær: Afbud fra FKC. 0. Sognepræst i Rye-Sonnerup og asylpræst, Dorte Pedersen gav menighedsrådet en interessant orientering om et igangværende projekt for kvinder i Avnstrup og frivillige lokale kvinder. 1. Velkomst v/kb. 2. Godkendelse af dagsorden til menighedsrådsmøde Tilføjelse af punkterne 3. a. og 3. b. vedr. evaluering, v/kb, 4. c. Kvartalsrapport, v/pm, punkt 5. Eventuel arealudvidelse, v/erp, punkt 6. b. Det stående præstegårdsudvalg, v/kb. Dagsordenen blev godkendt med ovennævnte fire tilføjelser 3. Evaluering af menighedsrådsmødet den 19. marts 2015 Jf. referatet af det ordinære menighedsrådsmøde, punkt 4 og punkt 6. a. Forslag om etablering af teleslyngeanlæg i Munkehuset genovervejes. Punkt til beslutning. Det blev godkendt, at der etableres teleslyngeanlæg, basis m. ledning og en håndholdt mikrofon, og rammebudget inkl. moms på kr. blev besluttet. ERP er tovholder. b. Fællesmødet for Osted og Allerslev. I. Der er opbakning fra begge menighedsråd til tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19 i Stalden. Menighedsrådsmedlemmer har mødepligt. Punkt til beslutning. Mødetidspunktet blev godkendt, og KB orienterer Hjarne B.J. II. Forslag til dagsordenspunkter for menighedsrådenes fællesmøde. Ref. menighedsrådsmødet den 19. marts foreligger der følgende prioriterede emner, der samordnet kan forelægges af KB til Osted v/hjarne B.J.: Sogneanalysen og samarbejdsrelationer, bl.a. menighedsrådsvalg Valgmenigheden og dens brug af kirkerne. Kandavaudvalget, enighed om kommissorium og fælles udvalgsarbejde. Ekstern kommunikation, udvikle hjemmeside, kirkeblad og evt. Facebook. Gudstjenester, tider for gudstjenester og alternative tjenester. Forslagene blev godkendt, og KB tager kontakt til Hjarne B.J. 4. Økonomi a. Efter budgetudvalgsmøde den 27. april indstiller et enigt udvalg budget 2016 for kirkekassen til menighedsrådets godkendelse, v/kasserer PM. Budget 2016 blev godkendt, og Allerslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr , har afleveret budget 2016 den 13. maj 2015 (20-47). b. Orientering om driftsstatus pr. 30. april 2015, v/kasserer PM. Orienteringen blev taget til efterretning. c. Kvartalsrapport pr til menighedsrådets godkendelse. Kvartalsrapporten blev godkendt og underskrevet. 5. Eventuel arealudvidelse Orientering til menighedsrådet om forhandlinger, v/erp. Orientering blev taget til efterretning. 6. Det årlige syn for kirke, kirkegård og bygninger a. Allerslev Sogn Menighedsrådet drøfter det kommende syn samt et tidspunkt for afholdelse, v/kb. Det bemærkes at Provsten har udsat det næste provstesyn til Menighedsrådet foreslår synshandling den 13. juni, indkaldelse v/kb. / side 1 af 2

9 Side 2 af 2 b. Osted Præstegård Menighedsrådenes samarbejde vedr. det stående præstegårdsudvalg og manglende indkaldelse til præstegårdssynet til drøftelse efter v/kb. Det blev godkendt, at KB tager kontakt til Bjarne B.J. for en ændring af forholdene. 7. Menighedsrådsmøder 2015, koordinering af tidspunkter og værtsskaber Næste menighedsrådsmøde afholdes som planlagt den 4. juni (vært Leif), dernæst den 10. september (vært Erik), den 8. oktober (vært Kurt), den 12. november (vært Finn) og den 10. dec. (vært Torsten). 8. Aktivitets- og koordineringsudvalget a. Planlægning og ny liste for værter til kirkekaffe efter gudstjenester, v/kb. Følgende turnus blev fastlagt: Den 25/5 Ib, den 7/6 udgår, den 21/6 Preben, den 12/7 Preben, den 26/7 Erik, den 30/8 Kurt, den 13/9 Erik, den 27/9 Kurt, den 11/10 udgår. b. Planlægning af konfirmationsforberedelse til næste skoleår, v/td-j. TD-J orienterede og udtrykte sin tilfredshed med indgåede aftaler med skoleledelsen. c. Aktivitets- og koordineringsudvalget mødes i Munkehuset den 28. maj. Evt. høstgudstjeneste den 6/9 drøftes før behandlingen på rådsmødet den 4/6. Udvalget vil også drøfte en indbydelse til økologisk kirkefestival den 4. til den 6. sept. for menighedsrådet, kirkens ansatte og medlemmer af menigheden. KB efterlyser originalmaterialet til lille introduktionsbrochure om Allerslev Kirke for evt. genoptryk af et mindre oplag, læs: som supplement til en digital version. 9. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformanden: KB deltager som delegeret i Landsforeningens årsmøde maj, er valgt til bestyrelsen for Danmission i Roskilde Stift og deltager som delegeret i Danmissions repræsentantskabsmøde september. KB informerede om evt. kommende tiltag til sogneaktiviteter til fordel for Danmission, som drøftes på aktivitets- og koordineringsudvalgsmødet den 28. maj. b. Sognepræsten: Der er i år et hold på 12 konfirmander, fire drenge og otte piger. 10. Eventuelt Næste ordinært menighedsrådsmøde afholdes den 4. juni kl. 19, og LJ er vært. Bemærk, fremover vil alle menighedsrådsmøder begynde kl Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstformand og medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer for kirkekassen og underskriftsberettiget for menighedsrådet. FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Udvalg i Menighedsrådet: Det Stående Udvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg: Leif Jensen, Ib Rasmussen og Erik Ravn Pedersen. Aktivitets- og koordineringsudvalget for O-A: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. og Kurt Bierbum. Det Stående Præstegårdsudvalg for O-A: Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum Det fælles højskoleudvalg: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Budgetudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen.

10 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Allerslev torsdag den 4. juni 2015 Til stede: KB, FKC, TD-J, PM, AK, BK, LJ, ERP (referent). Fravær: Afbud fra IR og BSH. 1. Velkomst Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt med tilføjelser: 3. a. markiser, en ændring til 3. d. indkøb af hjertestarter, 3. e. arealudvidelse, 3. f. udstyr til haven og 4. b. MobilPay. 2. Økonomi Orientering om kirkekassen og driftsstatus pr. den 31. maj. Regnskabet fuldt tilfredsstillende, og orienteringen v/pm blev taget til efterretning. 3. Det stående udvalg Orientering om aktuelle og igangværende opgaver. a. Ansøgning fra lejer på 1. sal om markiser, mail udsendt. Punkt til beslutning. Ansøgningen blev enstemmigt godkendt. b. Orientering vedr. arbejdet med teleslyngeanlæg til mødesal i Munkehuset. Orientering v/erp blev taget til efterretning. c. Orientering vedr. arbejdet med parkeringspladser foran Munkehuset. Orientering v/erp blev taget til efterretning. d. Forslag om indkøb af hjertestarter til placering på Munkehusets facade, v/kb. Efter afslag den 21. maj fra TrygFonden på ansøgningen om en hjertestarter blev det besluttet, at menighedsrådet indkøber en hjertestarter til placering på Munkehusets facade, beløbsramme stor kr blev godkendt, og KB undersøger markedet. e. Orientering om evt. arealudvidelse, v/erp. Orientering om sagens gang blev taget til efterretning. f. Udstyr til haven. Indkøb af havemøbler til terrassen besluttet, beløbsramme kr , v/erp og BK. 4. Det fælles aktivitets- og koordineringsudvalg a. Juniorkonfirmandafslutning i Allerslev kirke/munkehuset den 7. juni kl Orientering v/td-j taget til efterretning. b. Forslag om brug af MobilPay til indsamling (kollekt), v/kb. Punkt til beslutning. Menighedsrådet besluttede, at der indføres MobilPay som en mulighed ved indsamling / kollekt. Information opsættes i våbenhuset og Munkehuset. PM og BSH sætter i værk. 5. Det årlige syn for kirke, kirkegård og bygninger Allerslev Sogn afholder syn den 13. juni. Menighedsrådsmedlemmer og bygningskyndig Knud Nielsen begynder kl i Munkehuset. 6. Det fælles menighedsrådsmøde for Osted og Allerslev Fællesmødet afholdes tirsdag den 16. juni i Stalden. Orientering v/kb taget til efterretning. 7. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformanden opfordring til at støtte Folkekirkens Nødhjælps indsamling på valgdagen den 18. juni, bemærk graver Bruce er kontaktperson (som sædvanlig). b. Sognepræsten nyhed om Osted Kirkegård på Facebook. c. Kontaktpersonen planlægger medarbejderudviklingssamtaler (MUS). d. Kirkeværgen har deltaget i kursus med emnet Pas på vore kirker. e. Medarbejderrepræsentanten efterlyste genoptryk af infobrochuren om kirken. f. Det stående præstegårdsudvalg påpegede, at årets syn er afholdt uden Allerslev. g. Kandavaudvalget bemærk, nye aktuelle billeder er lagt på 8. Eventuelt Menighedsrådsmøde 10/9, ERP vært. Kirkekaffe: 21/6 PM, 12/7 PM, 26/7 ERP og 30/8 KB.

11 Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medl. af stående præstegårdsudvalg). LJ, Leif Jensen, menighedsrådets næstformand og medlem af stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer for kirkekassen og underskriftsberettiget for menighedsrådet. FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af stående udvalg. ERP, Erik Ravn Pedersen, medlem af stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Udvalg i Menighedsrådet: Det Stående Udvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg: Leif Jensen, Ib Rasmussen og Erik Ravn Pedersen. Aktivitets- og koordineringsudvalget for O-A: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn P. og Kurt Bierbum. Det Stående Præstegårdsudvalg for O-A: Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum Det fælles højskoleudvalg: Ib Rasmussen. Kandavaudvalget: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Økonomiudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen.

12 Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev tirsdag den 25. august 2015 Til stede: ERP (til og med pkt. 3.e), IR, PM, BSH, FKC, AK, BK og KB. Afbud fra TD-J. 1. Velkomst Side 1 af 2 Dagsorden godkendt med tilføjelse af to nye pkt. 3.e. og 3.f. 2. Ændring i menighedsrådet Menighedsrådet har imødekommet Leif Jensens ansøgning om at udtræde af menighedsrådet pga. husstandsflytning, og rådet konstituerer sig efterfølgende ved valg af en ny næstformand samt ny formand for stående udvalg for kirke og kirkegård. Konstituering: Til næstformand for menighedsrådet og formand for det stående udvalg er valgt Erik Ravn P., og Preben M. indtræder som medlem i stående udvalg. 3. Økonomi a. Orientering om kirkekassen og driftsstatus pr. 1. halvår 2015 til godkendelse. Halvårsbalancen og driftsoverskud er tilfredsstillende. Godkendt. Likviditeten er god pt., idet en del budgetteret anlægsarbejde mangler at blive udført. b. Orientering vedr. opstart af MobilePay-ordningen. PM melder klar bane til kollekt / indsamling og orienterede kort om ordningen. c. Ansøgning KB om kr til deltagergebyr v/danmissions repræsentantskabsmøde den 5-6/ for Danmissions kredsbestyrelse. Godkendt. d. Evaluering på indbrud i redskabsskur, varetagelse og opfølgning af anmeldelse til forsikring samt ny indkøb af bortkomne effekter. BK info, håndværker begynder renoveringsarbejdet den 8/9, og BK blev bemyndiget til at indkøbe fornødent værktøj til erstatning for det stjålne. e. Højttaleranlæg i Munkehusets mødesal i tilknytning til teleslyngeanlæg. Menighedsrådet besluttede, at FKC tjekker højtalerne i SmartBoard en for anvendelse, og derfor er der endnu ingen beslutning vedr. anskaffelse af højttaleranlæg. f. Udskiftning af opvaskemaskine og komfur samt anskaffelse/montering af markise. Opvaskemaskine beslutning, at FKC undersøger evt. stærkstrømtilslutning, og vedr. komfur beslutning at udskifte det gamle komfur, og FKC informerer ang. reetablering af komfur / induktionsplade / ovn senest til menighedsrådsmødet den 10/9. Køb af bred markise til terrasse i haven godkendt med beløbsramme på kr. 4. Budgetsamråd med Provstiet afholdes den 27. august 2015 Orientering vedr. menighedsrådets handlingsplaner for anlægsarbejder. PM og KB orienterede ang. orienteringsmøde med provstisekretær Vibeke Petersen. a. Orientering om projektbeskrivelse for erhvervelse af areal til ekstra P-pladser på Lejrevej og forventet dialogmøde med Lejre Kommune. Orientering taget til efterretning. b. Behandling af forslag til udvidelse med ekstra areal med en separat indkørsel fra Nørregårdsvej i forbindelse med annekskirkegården beregnet for etablering af nye depotpladser, for rationalisering af graverarbejdet og til forskønnelse af kirkegårdene. Orientering taget til efterretning. c. Overvejelser vedr. kirkegårdsmurenes vedligeholdelse og istandsættelse, arbejdet afventer ekspertudsagn og behandling i Provstiudvalget. Orientering taget til efterretning. d. Overvejelser vedr. forbedring af kirkegårdsstier med bedre og sikrere adgangsforhold. Menighedsrådet er bevidst om ansvaret for at sikre rimelige adgangsforhold til kirke og kirkegård. Kirkeværge FKC orienterede om gammelt, nedlagt dræn i kirkegårdsstier for ca. 50 år siden. Plantegning eksisterer ikke. Menighedsrådet besluttede at udsætte behandlingen til provstesynet i / side 2 af 2

13 / side 2 af 2 5. Opfølgning på synsforretningen den 13. juni 2015 a. Orientering om aktuelle og igangværende opgaver, jf. synsrapport pkt. 4 og 5, bl.a. udbedring af sætningsskader, smøring af lister og vindskeer, udskiftning af vindue, renovering af revner i vægge og maling af toiletgulve. FKC og BK starter arbejderne op. b. Orientering vedr. fremskaffelse af godkendt tegning over Munkehusets kloak og afløb. Menighedsrådet har modtaget tegningsmaterialet. FKC orienterede menighedsrådet, at byggesagen er afsluttet med Lejre Kommune. c. Udbedring og reparation af redskabsskur på annekskirkegård. Se referat pkt. 3.d. d. Hjertestarter installation på Munkehuset og aftale om brugerkursus. BK info alle materialer modtaget, og BK aftaler nærmere med leverandøren vedr. montering ved personaleindgangen til Munkehuset og afholdelse af et brugerkursus. 6. Evaluering på fælles menighedsrådsmøde for Osted og Allerslev den 16. juni 2015 De to menighedsråd har besluttet at arbejde hen imod et tættere samarbejde, referat af det fælles menighedsrådsmøde ligger på Udvalgsmøde afholdt den 21. juli Orientering med evaluering v/kb taget til efterretning. 7. Orientering og meddelelser a. Menighedsrådsformanden KB afbud til menighedsrådsmødet den 10. sept., og næstformand ERP tager over. alle indbydes til kursus i DAP (den digitale arbejdsplads), program er udsendt. b. Sognepræsten (fravær) c. Det fælles højskoleudvalg IR orienterede om udvalgsmøde hos valgmenighedspræst Laura om den kommende sæsons aktiviteter, tema er ensomhed kontra fællesskab. d. Kandavaudvalget FKC forelægger udkast til kommissorium på menighedsrådsmødet den 10/9 for godkendelse og koordinerer udkastet med Osteds menighedsråd. 8. Eventuelt Næste menighedsrådsmøde afholdes den 10/9, ERP er vært. Kirkekaffe: den 30/8 KB og fremover, for de kommende fire søndage 13/9, 27/9, 11/10 og 25/10, planlægges der på det kommende menighedsrådsmøde den 10/9. Menighedsrådet for Allerslev Sogn: TD-J, Torsten Dam-Jensen, sognepræst. KB, Kurt Bierbum, menighedsrådets formand og sekretær (og medlem af det stående præstegårdsudvalg). ERP, Erik Ravn Pedersen, menighedsrådets næstformand og formand for det stående udvalg. PM, Preben Mathiasen, valgt kasserer, underskriftsberettiget (og medlem af det stående udvalg). FKC, Finn Krog Christensen, kirkeværge og kontaktperson (og medl. af det stående præstegårdsudvalg). IR, Ib Rasmussen, medlem af det stående udvalg. AK, Arne Knudsen, valgmenighedsrepræsentant. BK, Bruce Kiely, graver og medarbejderrepræsentant. BSH, Bent Skovbro Hansen, ekstern regnskabsfører. KN, Knud Nielsen, bygningskyndig for menighedsrådet. Udvalgsarbejde i Allerslev menighedsråd: Det stående udvalg for kirke- og kirkegård: Erik Ravn Pedersen, Ib Rasmussen og Preben Mathiasen. Økonomiudvalget: Preben Mathiasen, Finn Krog Christensen, Kurt Bierbum og Bent Skovbro Hansen. Aktivitet og koordinering for Osted-Allerslev: Torsten Dam-Jensen, Erik Ravn Pedersen og Kurt Bierbum. Det Stående Præstegårdsudvalg for Osted-Allerslev: Finn Krog Christensen og Kurt Bierbum Kandavaudvalget for Osted-Allerslev: Finn Krog Christensen, Torsten Dam-Jensen og Bruce Kiely. Det fælles højskoleudvalg for Osted-Allerslev-Valgmenighed: Ib Rasmussen.

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 18. august 2014 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen (afbud) Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i pkt. 86-88)

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004 Side 1 Viborg den 10 AUG 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere