1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup."

Transkript

1 UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup A/S Side: 1 af 8 (herefter kunden) og [Navn] [Adresse] [Postnummer og by] (herefter rådgiver). (begge tilsammen benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") er nedenstående aftale indgået: 2. Formål Formålet med nærværende aftale er at regulere vilkårene vedrørende rådgiverydelse ("Serviceydelserne"), som rådgiveren skal levere i medfør af denne aftale. Parterne er enige om, at hvad der ikke er reguleret i nærværende aftale, skal reguleres af bestemmelserne i ABR 89 Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand (herefter betegnet som ABR 89). Såfremt der er uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne aftale og vilkårene i ABR 89, har vilkårene i denne aftale forrang.

2 3. Aftalens genstand De specifikke krav til Serviceydelserne er beskrevet i bilag A (udbudsmaterialet og i rådgiverens tilbud B). Af bilag B (tilbudslisten) fremgår de enhedspriser, som er en del af rådgiverens tilbud. Kunden er berettiget til efter drøftelser med rådgiveren løbende at præcisere og supplere Serviceydelserne i rimeligt omfang. Medmindre andet fremgår af nærværende aftale skal rådgiverens og kundens virke i øvrigt være i overensstemmelse med forskrifterne i ABR 89 afsnit 1.1 og 1.2. Rådgiveren er forpligtet til ved leveringen af Serviceydelserne at overholde de krav, som er anført i Udbudsmaterialet (bilag A). Side: 2 af 8 4. Samarbejdsorganisation og rapportering Kundens kontaktperson på sagen er Michaela Bloch Eiris. Den af rådgiveren tilbudte ressourceperson er [Navn], jf. rådgivers tilbud (bilag B) Rådgiver er forpligtet til løbende at orientere kunden om ændringer af Serviceydelserne, herunder ændringer af forudsætninger, projektafvigelser (både tekniske, økonomiske og tidsmæssige), som kan få indflydelse på projektet og/eller afleveringstidspunktet som fastsat i forbindelse med afvikling af projektet. 5. Rådgiverens kompetencer og medarbejdere 5.1. Sikring af kompetencer og navngivne medarbejdere Se afsnittet Ikrafttræden, varighed og ophør 6. Rådgiverens vederlag For udførelsen af Serviceydelserne er rådgiveren berettiget til sit rådgivningsvederlag. Rådgivningsvederlaget beregnes efter rådgiverens medgåede tidsforbrug. Rådgivningsvederlaget skal være baseret på timeprisen i Bilag B og faktureres månedligt bagud. Til brug for honoreringen skal hver medarbejder omhyggeligt og løbende føre et timeregnskab med detaljeret angivelse af, hvad tiden er blevet anvendt til. Kunden kan til enhver tid uden varsel kræve at se timeregnskaberne. I rådgivningsvederlaget er inkluderet alle ved aftalens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske afgifter skal rådgivningsvederlaget reguleres med den

3 økonomiske nettokonsekvens heraf, således at rådgiveren stilles uændret. 6.1 Betalingsbetingelser Rådgiverens fakturaer skal udarbejdes og fremsendes i elektronisk form og skal være bilagt oplysninger om faktisk timeforbrug for hver enkelt medarbejder samt dokumentation for afholdte rejse- og opholdsudgifter. Fakturaer skal stiles til: Forsyning Ballerup Service A/S Att.: Michaela Bloch Eiris Side: 3 af 8 og fremsendes elektronisk til EAN: Rådgiverens vederlag forfalder til betaling løbende måned + 30 dage netto efter modtagelse hos kunden af fyldestgørende elektronisk faktura. Alle fakturaer skal dateres den sidste dag i måneden for den måned, hvor ydelserne er udført. 7. Udlæg Med undtagelse af de i nærværende aftale nærmere aftalte kopi og tryk, der afregnes efter de til aftalen vedhæftede specificerede priser, jf. Bilag C, er udlæg som rådgiveren anviser eller afholder på kundens vegne i forbindelse med opgavens løsning, ikke omfattet af rådgiverens vederlag. Udlæg, der ikke er omfattet af rådgiverens vederlag, reguleres efter de i ABR 89, afsnit 3.2 fastsatte bestemmelser Kompetencer og medarbejdere Se afsnittet Ikrafttræden, varighed og ophør 7.2. Ansvar for fejl og forsømmelser Rådgiveren er erstatningspligtig over for kunden efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser. Ingen af Parterne kan dog kræve erstatning for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Rådgiverens samlede bods- og erstatningsansvar kan højst udgøre tre gange rådgiverens samlede vederlag under aftalen. Dette gælder

4 dog ikke, såfremt tabet kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos rådgiveren Rådgiverens ansvar i øvrigt På nær ovenstående ændring af bestemmelsen i ABR 89, afsnit 6.2.2, gælder bestemmelserne om ansvar for fejl og forsømmelser som fremsat i ABR 89 afsnit Kundens ansvar 8.1. Manglende betaling Såfremt kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til nærværende aftale, er rådgiveren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Rådgiveren er endvidere berettiget til at ophæve nærværende aftale med virkning for fremtidige ydelser, såfremt rådgiveren over for kunden skriftligt har påtalt, at kunden på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, og at manglende betaling inden 30 arbejdsdage fra den skriftlige påtale vil medføre, at aftalen ophæves, såfremt kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. Side: 4 af 8 Om kundens fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler. 9. Ansvarsforsikring Rådgiveren skal opretholde en ansvarsforsikring, der dækker rådgiverens ansvar efter afsnit 7.2. Rådgiveren skal på kundens anmodning dokumentere, at dette krav er opfyldt. Dette afsnit 9 ændrer bestemmelserne i ABR 89, afsnit Misligholdelse Hvor ikke andet er angivet i aftalen, er parternes misligholdelse reguleret efter bestemmelserne i ABR 89, afsnit 8. Rådgiverens konkurs, betalingsstandsning, forhandling om tvangsakkord eller anden alvorlig økonomisk usoliditet betragtes som væsentlig misligholdelse. Kunden er derved berettiget til at hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor. Rådgiveren skal for egen regning afhjælpe fejl og mangler ved det arbejde, som rådgiveren har udført under aftalen. Kunden er, i tilfælde af at rådgiveren misligholder aftalen, berettiget til at modregne de krav, som kunden måtte have som følge af misligholdelsen, i rådgiverens vederlag.

5 13. Force Majeure Medmindre andet eksplicit er anført, gælder, at ansvaret for opfyldelse af en forpligtelse under aftalen suspenderes, i det omfang dens opfyldelse hindres af force majeure hos den pågældende Part. Parterne skal i videst muligt omfang medvirke til at forebygge og begrænse en force majeure-situations negative konsekvenser for opfyldelsen af deres forpligtelser under aftalen. Den forhindrede Part skal straks efter situationens ophør genoptage sine ydelser under aftalen. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer. Såfremt en tidsfrist for rådgiveren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Side: 5 af 8 Kunden er berettiget til at hæve aftalen, såfremt rådgiveren er forhindret i at levere sine ydelser som følge af force majeure i en periode på 20 (tyve) arbejdsdage inden for en periode på 3 (tre) måneder. 14. Rettigheder Kunden erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til analyser, rapporter, dokumenter, programmel og lignende, som rådgiveren frembringer specifikt til kunden som led i nærværende aftale, med mindre andet er aftalt mellem kunden og rådgiveren. Rådgiveren er berettiget til at anvende de udviklede metoder og værktøjer m.v. i forbindelse med sine opgaver for andre kunder. Med ovenstående undtagelser gælder bestemmelserne om ophavsret i ABR 89, afsnit Tavshedspligt Indholdet af aftalen er fortroligt. En Part må således ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra den anden Part offentliggøre eller på anden måde gengive eller give tredjemand indsigt i indholdet af aftalen helt eller delvist. Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden Parts forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab ved forberedelse, indgåelse og opfyldelse af aftalen. Tavshedspligten omfatter ikke (i) videregivelse med skriftlig tilladelse

6 fra den beskyttede Part, (ii) videregivelse der kræves af en offentlig myndighed, (iii) relevant videregivelse til brug for løsning af en konflikt mellem Parterne og (iv) videregivelse til en Parts relevante rådgivere, eksempelvis advokat og revisor. Bestemmelserne i dette pkt. 17 skal forblive gældende uanset aftalens ophør i øvrigt, hvad enten aftalens ophør skyldes opsigelse, ophævelse eller andet. 16. Overdragelse Rådgiveren er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder i henhold til aftalen uden kundens forudgående skriftlige samtykke. Et sådant samtykke må ikke tilbageholdes uden saglig grund. 17. Rådgiverens habilitet Rådgiveren garanterer, at rådgiveren ikke har påtaget sig eller vil påtage sig nogen opgave, som medfører, at der kan rejses rimelig tvivl om rådgiverens evne til fuldt ud at varetage kundens interesser. Rådgiveren må i øvrigt ikke anvende medarbejdere, hvor der kan rejses rimelig tvivl om vedkommendes evne til fuldt ud at varetage kundens interesser. Side: 6 af Aftalestyring ved ændringer Parterne foretager i fællesskab kontraktstyring baseret på følgende hovedprincipper: Alle ændringer og tilføjelser til aftalen skal foreligge i skriftlig form ved opdatering af selve aftalen, der underskrives af begge Parter. Alle ændringer og tilføjelser til bilagene skal foreligge i skriftlig form ved opdatering af selve bilagene og skal herefter underskrives af begge Parter. Alle ændringer og tilføjelser af aftalen (herunder bilagene) skal kunne dokumenteres med fuld sporbarhed, f.eks. ved ændringsmarkering, versionshistorik og lignende. Rådgiveren har initiativpligten til at sikre denne kontraktstyring. 19. Fortolkning og forrang Overskrifter er indsat i aftalen udelukkende for at lette læsningen og henvisningerne i aftalen og skal ikke anses som del af aftalen eller tillægges nogen betydning ved fortolkning af aftalen. Henvisninger til aftalen eller til en bestemmelse heri omfatter også de til aftalen hørende bilag, henholdsvis de bilag, der er relevante for den pågældende bestemmelse.

7 20. Kontraktbestemmelsers gyldighed I tilfælde af, at en af bestemmelserne i aftalen af en dertil kompetent myndighed findes i et eller andet omfang at være ugyldig, ulovlig eller umulig at håndhæve, da skal pågældende bestemmelse udskilles fra de øvrige bestemmelser i aftalen, som skal forblive gældende i videst muligt omfang, som gældende ret måtte tillade det. Den ugyldige, ulovlige eller ikke håndhævelige bestemmelse skal efter forhandling mellem Parterne erstattes med en bestemmelse, der så vidt muligt fører til den samme retsstilling mellem Parterne, som var tilsigtet med den ugyldige, ulovlige eller ikke håndhævelige bestemmelse. 21. Ikrafttræden, varighed og ophør Uanset aftalens afsnit 5.1 og afsnit 7.1 kan kunden opsige aftalen med 1 måneds varsel til udløbet af en måned, hvis den tilbudte medarbejder (f.eks. som følge af at medarbejderen fratræder sin stilling) ikke længere kan varetage serviceydelserne. Side: 7 af Tvister Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende aftale, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højeste plan i parternes organisationer. Kan parterne ikke finde en løsning, skal eventuelle tvister afgøres efter nedenstående bestemmelser. Aftalen er undergivet dansk ret, eksklusive dansk rets internationalprivatretlige regler. Tvister mellem Parterne i anledning af aftalen afgøres endeligt og bindende i henhold til kapitel 9 i ABR 89 (dog således at henvisningerne i dette kapitel til "AB 72" ændres til "AB 92").

8 Underskrifter Dato: For kunden: Dato: For rådgiver: Michaela Bloch Eiris [Navn] Side: 8 af 8 BILAGSFORTEGNELSE: Bilag A: Bilag B: fremgangsmåde Udbudsmaterialet Rådgivers tilbud, herunder tilbudslisten, CV og

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere