Torsdag, den 31. januar kl , I Bygningskulturens hus, Rådssalen Borgergade København K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag, den 31. januar kl. 17.00, 2013. I Bygningskulturens hus, Rådssalen Borgergade 111. 1300 København K."

Transkript

1 Dato: Alle medlemmer af foreningen Individuelle-, firma- og CSR-medlemmer Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 31. januar kl , I Bygningskulturens hus, Rådssalen Borgergade København K. Cirka 35 medlemmer var mødt op. Dagsorden ifølge lovens Valg af dirigent. Bestyrelsen forslog Andreas Antoniades. Han blev valgt. 2. Bestyrelsens beretning. Formanden Henrik Terkelsen oplæste den udsendte beretning. Efter et enkelt indlæg blev beretningen taget til efterretning med applaus. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Kasseren Jakob Lange gennemgik kort de udsendte regnskab. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål. Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent På basis af de udsendte budget var der enighed om bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser. 5. Forslag fra bestyrelse, vedtægtsændringer og indkomne forslag i øvrigt. Bestyrelsens forslag om at indskrive CSR-medlemmerne i vedtægten blev vedtaget i enighed. Der var ingen forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Desuden vælges indtil 2 suppleanter som 1. og 2. efter stemmetal

2 Ida Præstegaard og Lars Eskesen blev genvalgt. Johan Hage blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Der blev ikke opstillet andre til bestyrelsen. Efter den hidtidige suppleant Johan Hage var valgt til bestyrelsen skulle der vælges en ny suppleant, som eneste kandidat.. valgt. 7. Valg af 2 revisor. Laila Krogh og Kirsten H. Rode blev genvalgt. 8. Eventuelt. Anet Burchard fra Østerbro Lokalråd opfordrede foreningen til at indgå i et dommerpanel mht. facader på Østerbro. Henrik Terkelsen lovede, at bestyrelsen på et kommende møde vil udpege et bestyrelsesmedlem boende på Østerbro til opgaven. Generalforsamlingen blev afsluttet kl København d. / 2013 Andreas Antoniades Dirigent Efter generalforsamlingen trådte bestyrelsen sammen og konstituerede sig med Jakob Lange som formand. Annesofie Becker som næstformand og Johan Hage som 3. medlem af forretningsudvalget.

3 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. februar 2013 kl I mødet deltog: Jakob Lange, Johan Hage, Annelise Ryberg, Henrik Terkelsen, Lars Eskesen, Sabine Nielsen, Jane Havshøj og Kai Mølgaard. Afbud fra: Annesofie Becker, Ida Præstegaard og Johan Adam Linneballe. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med mindre tilføjelser af underpunkter 2. Velkommen til Jane Havshøj. Præsentationsrunde Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig kort, så Jane fik lidt indtryk af, hvem hun skal arbejde sammen med. Jane præsenterede sig selv. 3. Eventuelle bemærkninger til referat af sidste bestyrelsesmøde Der var ingen bemærkninger. 4. Opsamling på generalforsamling og det konstituerende bestyrelsesmøde Der var tilfredshed med generalforsamlingens forløb. God stemning. Jakob redegjorde for vellykkede presseinitiativer mht. at oplyse om formandsskiftet og et par af vores mærkesager. 5. Aktuelle sager Livgardens kasernes øvelokaler/kgs Have. Der var tilslutning til det udsendte forslag til høringssvar med en tilføjelse mht., at øvelokalebygningen virker meget stor, samt at parkeringspladserne mod Gothersgade vil skæmme det flotte indkig mod ekcerserpladsen og Rosenborg Slot. Bonnie Mürsch har henvendt sig om sagen. Jakob kontakter hende. Kgs. Enghave Brygge. Henrik vil hurtigst muligt rundsende forslag til høringssvar til bestyrelsen. Det vil kræve granskning at udrede historikken m.h.t. de forskellige planløsninger/forslag. Sølund. Der var enighed om at se med en vis skepsis på, at man ville nedrive bygningerne og bygge helt nyt. Det vil være mere ressourcebevidst at omdanne bygningerne til ungdomsboliger og nybygge et plejehjem et andet sted. FHF kan ikke ubetinget bakke op om beboerprotesten. Den fredede telefonkiosk Jagtvej 226. En medlemshenvendelse peger på, at kiosken forfalder. FHF har en slags aktie i projektet, da den blev fredet. Der var enighed om, at vi involverer os i sagen. Gerne via Politikens Bagside eller Østerbro Avis. En beskeden sag, men med eksponeringspotentiale. Jane og Jakob videre med sagen.

4 6. Byens Spejl. Generel evaluering. Økonomi og værkernes placering efter nedtagning fra hegnene. Stor ros til Annelises afrapporteringsrapport til fondene. Tak. Økonomien er, som den er. Lidt kedeligt, at projektet har kostet FHF et ikke budgetteret beløb. Det er dog overkommeligt. Henrik gav tilsagn om, at han sammen med Annesofie vil speede processen mht. værkernes videre skæbne op. Det er sandsynligt, at de ikke kan blive afsat, bl.a., fordi de er ret medtaget, og ikke mindst pga, at de er meget store og derfor svære at rumme indendørs og næppe kan overleve ret længe udendørs. 7. Oplæg fra den nyvalgte formand/fu om det kommende års arbejde. a. FHF s kærneværdier. Udgangspunkt i arkitektur og livet mellem husene og i erkendelse af, at vi ikke kan løfte alle 5 søjler ligeværdigt. b. Medlemsarrangementer medlemspleje. Se FU-referat fra 6. feb. Forårets program er ikke faldet på plads. Hastesag, da program skal udsendes sammen med kontingentopkrævning - snarest muligt. c. En aktiv hjemmeside med debatstof m.v. Facebook FU arbejder videre og kommer med et oplæg til bestyrelsen. d. Aktive bestyrelsesmedlemmer skriver bl.a. klummer og er tovholdere på medlemsarrangementer og sager. FU arbejder videre e. FHF i medierne som aktiv meningsdanner og debattør FU arbejder videre. De sager, der blev behandlet under pkt. Aktuelle sager placeres også i diverse medier, som læserbreve, klummer m.v. f. Kommitterede en yderligere ressource. Se bilag. Udskudt til næste møde. g. Midlertidigt byinventar. Fremstød Vi skal finde en anden overskrift : Jakob skriver til teknik og miljøborgmesteren om et samarbejde om en design-konkurrence.

5 Vi skal også sætte fokus på de omkostninger, der er i forbindelse med de mange byggepladser, fx nedlagte friområder som legepladser og bænke. Der bør etableres erstatninger. h. Bestyrelsesarbejdet. Aktuelle sager skal være et fast punkt højt oppe på dagsordenen. FU bidrager efter bedste evne. Øvrige bestyrelsesmedlemmer har også øjne og øre åbne mht. sager. Lidt hyppigere bestyrelsesmøder. 1) Lidt hyppigere bestyrelsesmøde. i. Mødeplan for bestyrelsen i foråret inkl. bestyrelsesseminardato. Mødedag/ klokkeslæt. 8. Økonomi. Halvårsregnskab. Fast mødedag/tidspunkt: Onsdage kl kl. 18,30 blev valgt som det der, passer flest bedst. Bestyrelsesmødedatoer: 13/3, 24/4, 19/6, 21/8, 2/10 og 6/11. Generalforsamling: 11. december. Det udsendte halvårsregnskab blev taget til efterretning. 9. Kontingentopkrævning. Kontingentopkrævning udsendes, så snart programmet for forårets medlemsarrangementer er på plads. Jakob forsøger at få en PBS-løsning igennem allerede i år. Lars og Jakob gennemgår, hvorvidt nuværende firmamedlemmer kan opgraderes til CSRmedlemmer. Lars gav tilsagn om at forsøge at hverve endnu flere CSR-medlemmer. 10. Udpegning af Johan Adam til Østerbro Lokalråds facadeudvalg, jf. generalforsamlingsreferat. Tiltrådt. Herudover blev Annelise genvalgt til KBH. Grønne Råd og Henrik tager i det mindste næste møde i Frederiksberg Grønne Råd. Afløses eventuelt på et senere tidspunkt af Jane. 11. Eventuelt Ingenting.

6 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 24. april kl i Bygningskulturens Hus. I mødet deltog. Jakob Lange, Annesofie Becker, Johan Hage. Henrik Terkelsen, Ida Præstegaard, Lars Eskesen, Kai Mølgaard og Jane Havshøj. Eventuelle yderligere bemærkninger til referat af bestyrelsesmødet d. 12. februar Ingen bemærkninger. 1. Aktuelle sager. a. Livgardens musikhus/kgs. Have Jakob følger sagen tæt. I kontakt med borgergrupper og deltager i borgermøder. Var i TV2 Lorry i torsdags vedr. sponsorering af Kgs. Have. En dårlig idé vi må bekæmpe. Måske en vindersag. God presseomtale. Måske en vindersag. b. Enghave Brygge Henrik har deltaget i borgermøde. Med succes. Pæn presseomtale af FHF. Næppe en vindersag løbet er kørt. I forbindelse med dette dagsordenspunkt blev det besluttet, at invitere Jens Kramer til et møde med bestyrelsen efter sommerferien om planlægningen og borgerinddragelsen. Det skal forberedes godt. Møde med Overborgmesteren straks efter kommunalvalget primo c. Den fredede telefonkiosk Pæn omtale i Østerbro Avis. Vi må arbejde videre med at finde den ansvarlige ejer. Annesofie dyrker historikken mht. FHF s salg i 90.erne. d. Henvendelse til Ayfer vedr. midlertidigt byinventar. Johan Adam og Jakob har færdiggjort en henvendelse til borgmesteren. Uddelt. Bemærkninger er velkomne. Sendes medio i den kommende uge. e. Nye/andre sager FHF skal engagere sig i? Metroforpladserne? Degnemosen?, Vestamager? Nedgangen til Metro fra Frederiksborggade, Pladser i al almindelighed (møde med formand for Akademirådet)? Det blev besluttet at rette en henvendelse til Akademirådet/ arkitektur om et møde/en fælles indsats mht. pladser (inkl. Metroforpladser). En fælles indsats. Jakob udarbejder

7 et forslag til en sådan henvendelse til FU-møde d. 29. ds. Samtænkes med Johan Adam som medlem af Akademirådet. Tobias Moe indlæg vedr. Svend Aukens mislykkede plads på Islands Brygge kan bringes i spil fx på et debatmøde på byens pladser. Vestamager: Jane har været til et godt møde. Ikke umiddelbare initiativer. Degnemosen. Pt ingen FHF sag. Metronedgangen i Frederiksborggade ved Nørreport. Dårlig planlægning med god placering. Vi følger udviklingen mht. Papirøen. 2. Medlemsarrangementer. a. Afholdte: Metroforpladser og Fauerschou. Fremmøde og evaluering. OK arrangementer. Debatmøder skal nok skærpes i stil. 40 deltagerer til detbatmødet. 18 til Fauerschou. Fint nok. Kommende: Badet og Edlunds huse. Annesofie har kontakten. Vi tager den derfra. b. Idéer til evt. flere i foråret (fx Gehl-filmen) og efterårets arrangementer. Hvis Byfo gennemfører visning af Gehl-film videreformidles invitation til vore medlemmer. Evt. først til efteråret. 3. Byens spejl. a. Henrik har overtaget/påtaget sig opgaven mht. evt. blivende placering og afvikling i øvrigt. Fristen er d. 30. april. Ivan s med mulighed for forlængelse. Henrik har afsluttet Byens Spejl i FHF-regi med udgangen af denne måned. Arbejdet med at finde permanente placering af værkerne er ikke lykkedes. Nu et spørgsmål mellem kunstnerne og Metroselskabet. En rigtig flot afslutning af det store projekt. Værkerne (minus Ken s) vil fortsat være at finde på Metrohegn. Ida og Annesofie udarbejder forkortede sidetekster. Sendes til Henrik, som fortsat varetager kontakten til Metroselskabet (Mini). Tak til Henrik og holdet bag BS. Ikke mindst Annelise. 4. De kommitteredes arbejde. a. Kun Johan Adams kunstgruppe er kommet i gang. Se rapport. Henriks arkitektur m.v. er ikke i gang. b. Skal vi nedsætte flere? Er vi enige om arbejdsopgaver og rolle. Se vedlagte. Johan Adams rapport om kunstgruppen er endnu ikke færdiggjort. De kommitteredes arbejde m.v. tages op på bestyrelsesseminar i juni.

8 5. FHFs repræsentant i Byplanlaboratoriets repræsentantskab. Henrik? Henrik fortsætter som FHF s repræsentant. 6. Bestyrelsens mødedatoer/bestyrelsesseminar a. Johan Adam har problemer med de datoer, vi besluttede på sidste møde. Kan vi veksle mellem ugedatoer og klokkeslet? Tages op på bestyrelsesseminar i juni. b. Bestyrelsesseminar. Dato og emner. Første runde mht. diplomeringer. Øget fokus/omtale af vores diplomuddeling. Dato: Onsdag d. 19. juni kl til ud på aftenen. FU kommer med bud på sted og et godt traktement. Emner: Første runde om diplomeringsemner Efterårets medlemsarrangementer. Inddragelse af eksterne. De kommitterede opgaver. FHF på Nettet Nye Sager. 7. Status mht. kontingentopkrævning. De personlige medlemmer har fået girokort. En del udmeldelser (som sidste år). Firmamedlemmer opkræves i den kommende uge, Lars arbejder videre med at rekruttere flere CSR-medlemmer. 8. Økonomien. Orientering. Økonomien er tilfredsstillende. Pæn kassebeholdning. 9. Eventuelt. Johan gav (uopfordret) tilsagn om at lægge nyt på hjemmesiden. Ida bidrager med lidt tekst mht. Fauerschou arrangementet. Jakob skriver om Kgs. Have-sagen og om Kiosken. Johan har billeder fra Metroforpladsmødet. Skriver lidt om Enghave Bryggen. Hjemmesiden m.v. tages op på bestyrelsesseminar i juni. Forældede hjemmesider er gift.

9 Referat af bestyrelsesseminar d. 19. juni 2013 kl kl Cap Horn i Nyhavn. I seminaret deltog: Annesofie Becker, Lars Eskildsen, Johan Hage, Jane Havsgaard, Jakob Lange, Johan Adam Linneballe, Kai Mølgaard, Ida Præstegaard og Henrik Terkelsen, Afbud fra: Sabrine Nielsen og Annelise Ryberg. Seminarets hovedemner var: De kommitteredes rolle/arbejde/samspil med bestyrelsen. Dagsorden/ Mødeleder: Johan 1. Aktuelle sager. Hvem skal vi diplomere i 2013? Jakob gennemgik nedenstående sager i skarpt trav: a. Kongens Have. Musikøvelokalet. i. Borgerrepræsentationen har droppet projektet. En sejr. God presse. ii. Statens ønske om øget sponsorering af Kgs. Have skal fortsat bekæmpes, som Jakob gjorde i Lorry. b. Torvehallerne. i. Overdækningsagen endte med en sejr. God presse. Ses i sammenhæng med hele det gamle voldanlæg og sammenhængen i dette. c. Kgs. Enghave Brygge. i. Vi har skrevet under på en fælles henvendelse (Lokale, Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet o.a.) til BR. Kan ikke vindes, men måske udsigt til en halv sejr. d. Den fredede kiosk. i. Annesofies efterforskning af historien har ikke ført til, at vi er kommet nærmere, hvem der ejer kiosken, efter FHF solgte den. Jakob arbejder på at få Politikens Bagside på sagen. e. Midlertidigt byinventar. i. Brev sendt til Ayfer Baykal. Møde stillet i udsigt men det trækker ud. ii. Frederiksberg Forsyningsvæsen har henvendt sig mht. et samarbejde. Johan Adam og Jakob har holdt et rigtigt godt møde med udviklingschefen d. 30. maj. Johan Adam orienterede. Gode udsigter til, at vi kommer videre.

10 f. Brev om fælles møde med Akademirådet. Efter Johan Adam og Johan har været inde over, er det sendt. Forventer et fælles møde efter sommerferien. g. Bryghusgrunden. Realdania/DAC. Fondes og statslige/kommunale a/s ageren. Berlingeren graver i sagen. Løbet er kørt, men enighed om god basis for mere principielle overvejelser. h. Møde med Metroselskabet om selve Metrostationerne. i. Jane, Henrik og Jakob deltog d. 23. maj i møde med Metroselskabets kundedirektør Rebekka Auken Nymark og chefarkitekt Lise Lind. Yderst interessant og oplysende. Ingen umiddelbar handlemulighed. Godt emne til et medlemsmøde. i. Navngivning af Metroboremaskiner. Jakob deltog i dommerkomiteen. Stor omtale på Politikens bagside. j. Nykreditprisen til Gehl. Jakob deltog. k. Rådhuspladsen arkitektkonkurrenceforslag God presse. Der var tilslutning til den lidt mere aktivistiske politik med aktivt brug af medierne, så FHF kommer mere frem i rampelyset. Det er helt afgørende, at vi er meget tidligt ude og arbejder sammen med andre og medierne. 2. Nye aktuelle sager. a. Nordhavn b. Flydende byer c. Skybrudplanplan d. Bæredygtighed og æstetik, er det to uforenelige størrelser? e. Den grimme lagerbygning på DSB arealet (?) ved Østerport station er måske også et emne, vi kan tage op. De nye aktuelle opgaver skal samtænkes med de kommitteredes opgaver. Tages op på første møde efter sommerferien, med henblik på nærmere undersøgelse og strategi. 3. Medlemsarrangementer i foråret. Der har været en meget tilfredsstillende stor tilslutning til medlemsarrangementerne fra 20 til toppende med 40 ved Edlundarrangementet. 4. De kommitteredes arbejde Johan Adam fortalte om mødet i hans kunstgruppe. Det var forløbet godt og konstruktivt. Et referat af mødet vil tilgå bestyrelsen snarest. Efter nogen diskussion blev det besluttet at fastholde sidste bestyrelsesseminars beslutning om at inddrage eksterne som kommitterede. Udover kunstgruppen skal der, med Henrik som tovholder, nedsættes en gruppe for arkitektur/byrum. Henrik drøfter sammensætning med Ida og Jane.

11 De kommitterede opfordres til at komme med forslag til diplomeringsemner. De kommitteredes inviteres til diplomeringshøjtideligheden og til møde med bestyrelsen først i det nye år. 5. Bestyrelsesmøder i efteråret 2013.! Følgende datoer blev aftalt: D. 20. august, d. 2. oktober, d. 6. november og forud for generalforsamlingen d. 11. december. Annesofie overtog mødelederrollen fra Johan. 6. Hvem skal vi tildele diplomer i a. Medlemmernes forslag, jf. brevet til medlemmerne om deres bud. i. Auditorierne ved det gamle kommunehospital ii. Den ombyggede transformatorstation ved Tivoli/ Hovedbanegården/Postbygningen. b. Annelise havde fremsendt hendes gennemarbejdede bud på diplomeringsemner. Maritime Nyttehaver, Cirkelbroen, Valencia bygningen, LYS-design på Industriens hus. c. Bestyrelsens medlemmer fremkom med en række forslag til diplomeringsemner. Annesofie vil i lighed med sidste år lave en udbygget liste (med arkitekter, bygherrer osv.) i samarbejde med bestyrelsens medlemmer. Isbjørnecirklen i Zoo. CPH-Stage, Kvarterløftet i Haraldsgadekvarteret, Den Blå Planet, Den Franske Ambassade, Dannerhuset, Bredalsparken i Hvidovre/ Ældreboliger, Vinhanen (Bjørn Nørgaards gulv), Dansekapellet, Industriens hus og den ny bygning i forbindelse med den gamle Landbohøjskole. 7. Medlemsarrangementer efteråret 2013 Følgende emner blev foreslået: Bølgen ved Kalvebod Brygge, Planerne for Carlsberggrunden, Debatmøde om Udviklingen og planerne for havneområderne, Botanisk Have/Naturhistorisk museum, Metrostationerne selve stationerne. FU arbejder videre med efterårets arrangementer. 8. Evt. Johan Adam glædede sig over seminarets forløb og arbejdet i FHF i almindelighed ikke mindst den afgående formands og ny formands indsats. Jakob henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at de skulle læse og evt. kommentere referat af FU mødet d. 25. juni grundigt, da det ville indeholde emner som egentlig er bestyrelsesanliggende, men som var taget af dagens møde for at skaffe tid til hovedemnerne.det drejer sig om Økonomi

12 Status mht. kontingentopkrævning Revision af medlemsregister FHFs hjemmeside Velkomstbrev til nye medlemmer Jakob sluttede med at ønske alle en god sommer.

13 Referat af bestyrelsens møde d. 20. august 2013 kl i Borgergade. I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Henrik Terkelsen, Johan Adam Linneballe, Annelise Ryberg, Lars Eskesen, Ida Præstegaard og Kai Mølgaard 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Eventuelle bemærkninger til referat af bestyrelsesseminar d. 19. juni og FUmødet d. 25. juni Ingen. 3. Aktuelle sager: a. Kgs. Enghave Brygge. Jakob orienterede om status. b. Tulipangrunden. Jakob orienterede om status. c. Midlertidigt byinventar. Johan Adam orienterede om status. Nyt møde med Frederiksberg Forsyning om 14 dage. d. Nye aktuelle sager: Rådhuspladsen/arkitektkonkurrence. Jakob forfølger sagen. Skybrudsplan/studeres i detaljer. Ida går på opgaven. Haveplaner i høring. Henrik og Jane har bolden. Vi skal ud med et høringssvar primo september koordineres med Jakob. Vi må finde en høringssvarvinkel. 4. Medlemsarrangementer efteråret 2013 Bilag 1. Endeligt program skal udsendes til medlemmerne først i den kommende uge. (Jakob/Annesofie/Kai) Avis til medlemmerne om havneturen skal ud allerede i denne uge. (Jakob/Kai) 5. Det fortsatte arbejde frem til diplomeringshøjtideligheden a. Liste over forslag (Annesofie)/ Yderligere forslag. Annelise: Legepladsen i Bispeparken NV., Bølgen ved Kalvebod Brygge. Ud af listen: Den Arktiske Ring, Transformaterstationen, Dansekapellet. Jane undersøger om Valencia bliver færdigt i år. b. Rundtur til foreslåede emner. Tidspunkt? Onsdag d. 18. september kl. 15 fra Rørholmsgade. Annesofie og Johan Adam lægger bil til. Annesofie a jourfører listen..

14 6. Møde med Akademirådet. Jakob har ikke opnået kontakt med formanden endnu. Deltagerkreds, tid og sted udestår. 7. Forskønnelsen på Nettet. Vi vil prioritere, at der kommer langt mere aktuelt stof på hjemmesiden. Flere fra bestyrelsen skal kunne lægge artikler på. Jakob skriver om aktuelle sager. 8. Evt. Der udspandt en længere drøftelse om pressens behandling af kunst på Byens Hegn. I den forbindelse lovede Henrik, at han ville kontakte Politiken og gøre opmærksom på Ivans billede på Enghave Plads. Det er på mange måder et svar på den kritik, der har været fremme i pressen. Henrik meddelte, at han agter at trække sig fra bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. På det kommende bestyrelsesmøde d. 2. oktober drøftes generalforsamlingen, bestyrelsens sammensætning m.v.

15 FHF referat af bestyrelsesmøde d. 2. oktober 2013 kl i Borgergade. I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Johan Hage, Henrik Terkelsen, Lars Eskesen, Ida Præstegaard, Jane Havshøj og Kai Mølgaard. 1.Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Eventuelle bemærkninger til referat af bestyrelsesmødet d. 20. august og FU mødet d. 12. september Ingen bemærkninger 3. Aktuelle sager. Jakob orienterede. Enkelte af sagerne gav anledning til bemærkninger. a. Høringssvar vedr. Havneudspil b. Høringssvar vedr. Lergravsvej. Møde med Lars Weiss. c. Facebookopslag vedr. Cirkusgrundbebyggelsen d. Tulipangrunden. Heftig mødeaktivitet med lokale. e. Kgs. Enghave Brygge. Yderligere henvendelser til NM- Klagenævn fælles med samarbejdspartnere. f. Æstetik i byrummet. Dobbeltinterview Ayfer Baykal og Jakob. Cityavisen. D. 1. oktober. g. Emdruphøjhusene: Møde med lokalt medlem medio oktober. h. Den Byzantinske Skorsten ved Svanemøllens station. Skæmmet. Medlemshenvendelse. Læserbrev Østerbro Avis. i. Burger King ved Det Kongelige Teater. Medlemshenvendelse. Cityavisen sat på sagen. Lokaludvalget Staten ikke deres sag. Henrik stillede et spørgsmålstegn ved, om Forskønnelsen skal være smagsdommere f.s.v.a., om det er Burger King eller en Meyer-restaurant, der flytter ind. Delte meninger. Emnet tages op på et kommende bestyrelsesmøde mere principielt. j. Bryghusgrunden/Realdania. Jakob er inviteret til møde med PR-medarbejder 10. oktober. k. Samarbejde aftalt med Indre By Lokaludvalg:Rådhuspladsen-workshop d. 25. oktober kl. 16 kl , Nørreport-workshop, d. 4. november

16 kl Gerne flere fra FHF. Jakob tager de to møder. l. Kommuneplanforarbejdet via Det Grønne Råd (Annelise)? Hvem melder sig? Ingen meldte sig. Det er også et spørgsmålstegn ved om Forskønnelsen skal indgå i et sådant meget omfattende arbejde og måske ender med at blive taget som en slags gidsel. m. Skybrudsplanen (Ida) Ida arbejder videre med sagen. Nye sager? Ingen. 4. Diplomeringer Opsamling på rundturen d. 18. september og øvrige forslag Det praktiske omkring diplomeringerne. o Orientering og invitation af emner o Tekster til diplomer o Tekster til hjemmesiden o Fremstilling af diplomer og plaqetter Den Franske Ambassade. Johan orienterer og skriver tekster. Vinhanen. Ida do Ildsjæl. Jakob do Miljøcenter Nordhavn (?). Annelise do Annesofie gennemskriver teksterne. Johan Adam udskriver diplomer. Kai indrammer. 5. Generalforsamling 2013: Bestyrelsens sammensætning. Henrik fastholder, at han udtræder. Sabine kontaktes. Annesofie og Jakob finder frem til mulige bestyrelsesemner til førstkommende bestyrelsesmøde. Beretning. Jakob skriver udkast primo november Regnskab/ revision. Jakob kontakter de to revisorer primo november 6. Tidsplan og traktement for diplomering og generalforsamling. o Diplomering kl o Et glas vin og en peanut kl o Generalforsamling kl

17 o Konstituerende bestyrelsesmøde kl ? Sandwich? Tages op på førstkommende bestyrelsesmøde. Annesofie kontakter dirigentemne. 7. Økonomiorientering Jakob meddelte kort, at økonomien er rigtig god. CSRmedlemmerne hænger dog. 8. Medlemsarrangementer. Bådturen. En bragende succes. Kommende: 9. oktober Botanisk Have, 29. oktober: Carlsberggrunden. 19. november: Metrostationerne, 11. december: Diplomering og Generalforsamling, Jakob orienterede om, at medlemsregister, e- mailadresser, kontingentbetalinger m.v. er a jourført. 9. De kommitteredes arbejde: Johan Adam/Henrik Intet nyt 10. Velkomstbrev til nye medlemmer. Udkast. Bilag. Jakob færdiggør udkast med in-put fra Johan Adam 11. Eventuelt. Jane foreslog at knytte an til den viden, som er oparbejdet på Kunstakademiets Arkitektskole inspireret af konferencen Form til Velfærd. Via Forskønnelsen kunne teori således afprøves i praksis f.eks. i høringssvar og debatter. Johan Adam orienterede om Østerbrobutiksfacader i regi af Lokalrådet. Gudrun C. fortsætter mht. Amagerbrogade. Jakob hanker op i mødet med Akademirådet.

18 Referat af bestyrelsesmøde d. 6. november 2013 kl Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Eventuelle bemærkninger til referat af bestyrelsesmødet d. 2. oktober Ingen 3. Aktuelle sager a. Æstetik i byrummet. Dobbeltinterview Ayfer Baykal og Jakob. Cityavisen. D. 9. oktober. b. Emdruphøjhusene: Jakob mødtes med Lars Cramer lokalt medlem 25.oktober. Ikke pt. en FHF-sag. c. Den Byzantinske skorsten ved Svanemøllens station. Skæmmet. Medlemshenvendelse. Læserbrev Østerbro Avis. Lokaludvalget er gået ind i sagen. Se vedlagte. d. Burger King ved Det Kongelige Teater. Var en and e. Bryghusgrunden/Realdania. Jakob var inviteret til møde med PR-medarbejder 10. oktober. Intet at agere på. f. Indre By Lokaludvalg: Rådhuspladsen-workshop d. 25. oktober kl. 16 kl , Nørreport-workshop, d. 4. november kl Jakob deltog i begge. Gode møder, men ikke umiddelbart noget at agere på. g. Værnedamsvej. Er vi imod ensretning? Gunvor Auken har rejst spørgsmålet. Enighed om, at støtte at bibeholde vejen som den er nu med trafik i begge retninger. h. Godthåbsvej lokalplan. Der udspandt sig en kort diskussion om hvordan vi skal prioritere hvilke sager, FHF skal gå ind i. Enighed om, at projektet på Godthåbsvej ikke er en skøn løsning. Jane orienterede om, at hun havde været til et møde om Havnens fremtid. Det blev kostateret, at vi er dækket godt ind med det høringssvar vi har afgivet. Nye sager? Ingen. 4. Diplomeringer Annesofie mødeleder Det praktiske omkring diplomeringerne o De udvalgte Der var enighed om at diplomer: Den franske ambassade facade (arkitektur). Vinhanen (kunst), Miljøcentret i Nordhavn (arkitektur) og

19 Havnelauget ved Susanne Broe (ildsjæl). o Orientering og invitation af emner o Tekster til diplomer o Tekster til hjemmesiden Johan/Annesofie tager sig af Den Franske Ambassade.Ida af Vinhanen. Annelise af Miljøcenteret i Nordhavn og Jakob af Ildsjælen. /Frist 15. november o Fremstilling af diplomer og plaqetter Johan Adam og Kai. 5. Generalforsamling 2013 Bestyrelsens sammensætning. Jakob og Annesofie orienterer om sonderingerne. Lone Feifer har givet tilsagn om at stille op til bestyrelsen. Jane overgår fra at være suppleant til bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller, at vi ikke vælger en ny suppleant i Janes sted. Dirigent. Antoniades som sidste år. Annesofie kontakter. Beretning. Udkast var vedlagt. Annelise skriver en lille tilføjelse mht. Byens Spejl. Dagsorden. Udkast var vedlagt. Godkendt. Regnskab/ revision. Godkendt. Jakob kontakter de to revisorer. Budget Var vedlagt. Godkendt. Der knyttes en studentermedhjælp til at hjælpe med hjemmesiden mv. Evt. også nyudvikling. 6. Tidsplan og traktement for diplomering og generalforsamling o Diplomering kl o Et glas vin og en peanut kl o Generalforsamling kl o Konstituerende bestyrelsesmøde 7. Økonomiorientering Jakob kunne fortælle, at økonomien fortsat er rigtig god. 8. Medlemsarrangementer

20 9. oktober Botanisk Have. 45 deltagere. 29. oktober: Carlsberg Byen. 40 deltagere Kommende: 19. november: Metrostationerne. Gennemføres på trods af det er kommunalvalgdag med afkortes, så det slutter kl Lise Lind holder et oplæg på cirka ½ time. Henrik og Jane er herefter opponenter i cirka ½ time. I den sidste halve time åbnes op for spørgsmål/debat. 11. december: Diplomering og Generalforsamling. Se herover. Indkaldelse til mødet om metrostationerne og diplomering/ generalforsamling udsendes inden denne uges udgang. 11. Eventuelt Der var enighed om, at bestyrelsen i mange forskellige sammenhænge og på forskellig vis, kunne kombinere bestyrelsesmøder med seminarer, hvor ressourcepersoner indkaldes bl.a. til inspiration. Drøftes videre straks i de nye år.

21 Referat af FHF s ordinære generalforsamling 2013 Der var mødt godt 40 medlemmer op. onsdag, den 11. december kl Bygningskulturens hus Borgergade København K. Dagsorden var ifølge Vedtægternes 5: 1. Valg af dirigent Efter at have budt velkommen forslog formanden advokat Andreas Antoniades til dirigent. Han blev valgt. 2. Bestyrelsens beretning Formanden Jakob Lange henviste til den skriftlige beretning, som han ikke ville læse op, da den sikkert allerede er læst af de fremmødte. Formanden fremhævede at Forskønnelsen heldigvis har mange aktive medlemmer, som bidrager til, at Forskønnelsen efter et forrygende år står rigtigt stærkt i offentligheden og over for kommunalpolitikerne. Formanden lovede, at bestyrelsen straks i det nye år vil komme med initiativer til, at foreningen får flere medlemmer (gerne unge), og hvordan vi kommer til at gøre os stærkere gældende på de sociale medier på Nettet. Formanden takkede Gudrun Christensen og Johan Adam Linneballe for, at de havde deltaget i lokalrådenes præmiering af spændende butiksfacader på henholdsvis Amagerbrogade og Nordre Frihavnsgade. I forbindelse med en kort debat af beretningen blev der opfordret til, at FHF indgår i samarbejde med andre organisationer. Det var der enighed om, da det ligger i forlængelse af det tætte samarbejde vi allerede har med fx Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Friluftsrådet, Indre By Lokaludvalg og mere lokalt baserede sagsorienterede grupper. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

22 Formanden indledte ganske kort med at slå fast, at der desværre er færre kontingentindtægter. Det har vi taget konsekvensen af og skåret ned på udgifterne, uden det er gået ud over aktivitetsniveauet. Efter regnskabet var blevet kort forelagt. var der enkelte opklarende spørgsmål: Der blev spurgt til, hvad de kr., der var betalt i kontingent dækker over. Svar: Medlemskab af Bygningskultur Danmark. En forudsætning for at vi kan være lejere i Borgergade. Der blev endvidere spurgt, om, der var planer mht. den relativt store formue, foreningen råder over. Formanden svarede, at de nok vil gå til initiativer mht. hjemmesiden og på de sociale medier. Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent Forslaget om uændret kontingentsatser blev vedtaget, med en bemærkning om, at budgettets kontingentindtægter måske er sat i underkanten. 5. Forslag fra bestyrelse, vedtægtsændringer og indkomne forslag i øvrigt Der var ingen forslag til behandling. 6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. Desuden vælges indtil 2 suppleanter som 1. og 2. efter stemmetal Formanden oplyste, at der skulle vælges to nye medlemmer af bestyrelsen, da Henrik Terkelsen og Sabine Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. I den forbindelse takkede han de to for deres indsats, som det fremgår af bestyrelsens skriftlige beretning. Næstformand Annesofie Becker anbefalede, at arkitekt Lone Feifer blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Lone Feifer er arkitekt med særlig styrke inden for bæredygtighed. Formanden anbefalede, at den hidtidige suppleant Jane Havshøj blev valgt som ordinært bestyrelsesmedlem, og at Kai Mølgaard fortsætter som suppleant. Der var ingen andre forslag, så bestyrelsens indstilling mht. valg til bestyrelsen blev fulgt. 7. Valg af 2 revisorer De hidtidige revisorer: Leila Krogh og Kirsten Holst Rode blev genvalgt med akklamation. 8. Eventuelt

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes.

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Foreningsvedtægter for Medarbejderforeningen Frode

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere