Torsdag, den 31. januar kl , I Bygningskulturens hus, Rådssalen Borgergade København K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag, den 31. januar kl. 17.00, 2013. I Bygningskulturens hus, Rådssalen Borgergade 111. 1300 København K."

Transkript

1 Dato: Alle medlemmer af foreningen Individuelle-, firma- og CSR-medlemmer Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 31. januar kl , I Bygningskulturens hus, Rådssalen Borgergade København K. Cirka 35 medlemmer var mødt op. Dagsorden ifølge lovens Valg af dirigent. Bestyrelsen forslog Andreas Antoniades. Han blev valgt. 2. Bestyrelsens beretning. Formanden Henrik Terkelsen oplæste den udsendte beretning. Efter et enkelt indlæg blev beretningen taget til efterretning med applaus. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Kasseren Jakob Lange gennemgik kort de udsendte regnskab. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål. Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent På basis af de udsendte budget var der enighed om bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser. 5. Forslag fra bestyrelse, vedtægtsændringer og indkomne forslag i øvrigt. Bestyrelsens forslag om at indskrive CSR-medlemmerne i vedtægten blev vedtaget i enighed. Der var ingen forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Desuden vælges indtil 2 suppleanter som 1. og 2. efter stemmetal

2 Ida Præstegaard og Lars Eskesen blev genvalgt. Johan Hage blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Der blev ikke opstillet andre til bestyrelsen. Efter den hidtidige suppleant Johan Hage var valgt til bestyrelsen skulle der vælges en ny suppleant, som eneste kandidat.. valgt. 7. Valg af 2 revisor. Laila Krogh og Kirsten H. Rode blev genvalgt. 8. Eventuelt. Anet Burchard fra Østerbro Lokalråd opfordrede foreningen til at indgå i et dommerpanel mht. facader på Østerbro. Henrik Terkelsen lovede, at bestyrelsen på et kommende møde vil udpege et bestyrelsesmedlem boende på Østerbro til opgaven. Generalforsamlingen blev afsluttet kl København d. / 2013 Andreas Antoniades Dirigent Efter generalforsamlingen trådte bestyrelsen sammen og konstituerede sig med Jakob Lange som formand. Annesofie Becker som næstformand og Johan Hage som 3. medlem af forretningsudvalget.

3 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. februar 2013 kl I mødet deltog: Jakob Lange, Johan Hage, Annelise Ryberg, Henrik Terkelsen, Lars Eskesen, Sabine Nielsen, Jane Havshøj og Kai Mølgaard. Afbud fra: Annesofie Becker, Ida Præstegaard og Johan Adam Linneballe. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med mindre tilføjelser af underpunkter 2. Velkommen til Jane Havshøj. Præsentationsrunde Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig kort, så Jane fik lidt indtryk af, hvem hun skal arbejde sammen med. Jane præsenterede sig selv. 3. Eventuelle bemærkninger til referat af sidste bestyrelsesmøde Der var ingen bemærkninger. 4. Opsamling på generalforsamling og det konstituerende bestyrelsesmøde Der var tilfredshed med generalforsamlingens forløb. God stemning. Jakob redegjorde for vellykkede presseinitiativer mht. at oplyse om formandsskiftet og et par af vores mærkesager. 5. Aktuelle sager Livgardens kasernes øvelokaler/kgs Have. Der var tilslutning til det udsendte forslag til høringssvar med en tilføjelse mht., at øvelokalebygningen virker meget stor, samt at parkeringspladserne mod Gothersgade vil skæmme det flotte indkig mod ekcerserpladsen og Rosenborg Slot. Bonnie Mürsch har henvendt sig om sagen. Jakob kontakter hende. Kgs. Enghave Brygge. Henrik vil hurtigst muligt rundsende forslag til høringssvar til bestyrelsen. Det vil kræve granskning at udrede historikken m.h.t. de forskellige planløsninger/forslag. Sølund. Der var enighed om at se med en vis skepsis på, at man ville nedrive bygningerne og bygge helt nyt. Det vil være mere ressourcebevidst at omdanne bygningerne til ungdomsboliger og nybygge et plejehjem et andet sted. FHF kan ikke ubetinget bakke op om beboerprotesten. Den fredede telefonkiosk Jagtvej 226. En medlemshenvendelse peger på, at kiosken forfalder. FHF har en slags aktie i projektet, da den blev fredet. Der var enighed om, at vi involverer os i sagen. Gerne via Politikens Bagside eller Østerbro Avis. En beskeden sag, men med eksponeringspotentiale. Jane og Jakob videre med sagen.

4 6. Byens Spejl. Generel evaluering. Økonomi og værkernes placering efter nedtagning fra hegnene. Stor ros til Annelises afrapporteringsrapport til fondene. Tak. Økonomien er, som den er. Lidt kedeligt, at projektet har kostet FHF et ikke budgetteret beløb. Det er dog overkommeligt. Henrik gav tilsagn om, at han sammen med Annesofie vil speede processen mht. værkernes videre skæbne op. Det er sandsynligt, at de ikke kan blive afsat, bl.a., fordi de er ret medtaget, og ikke mindst pga, at de er meget store og derfor svære at rumme indendørs og næppe kan overleve ret længe udendørs. 7. Oplæg fra den nyvalgte formand/fu om det kommende års arbejde. a. FHF s kærneværdier. Udgangspunkt i arkitektur og livet mellem husene og i erkendelse af, at vi ikke kan løfte alle 5 søjler ligeværdigt. b. Medlemsarrangementer medlemspleje. Se FU-referat fra 6. feb. Forårets program er ikke faldet på plads. Hastesag, da program skal udsendes sammen med kontingentopkrævning - snarest muligt. c. En aktiv hjemmeside med debatstof m.v. Facebook FU arbejder videre og kommer med et oplæg til bestyrelsen. d. Aktive bestyrelsesmedlemmer skriver bl.a. klummer og er tovholdere på medlemsarrangementer og sager. FU arbejder videre e. FHF i medierne som aktiv meningsdanner og debattør FU arbejder videre. De sager, der blev behandlet under pkt. Aktuelle sager placeres også i diverse medier, som læserbreve, klummer m.v. f. Kommitterede en yderligere ressource. Se bilag. Udskudt til næste møde. g. Midlertidigt byinventar. Fremstød Vi skal finde en anden overskrift : Jakob skriver til teknik og miljøborgmesteren om et samarbejde om en design-konkurrence.

5 Vi skal også sætte fokus på de omkostninger, der er i forbindelse med de mange byggepladser, fx nedlagte friområder som legepladser og bænke. Der bør etableres erstatninger. h. Bestyrelsesarbejdet. Aktuelle sager skal være et fast punkt højt oppe på dagsordenen. FU bidrager efter bedste evne. Øvrige bestyrelsesmedlemmer har også øjne og øre åbne mht. sager. Lidt hyppigere bestyrelsesmøder. 1) Lidt hyppigere bestyrelsesmøde. i. Mødeplan for bestyrelsen i foråret inkl. bestyrelsesseminardato. Mødedag/ klokkeslæt. 8. Økonomi. Halvårsregnskab. Fast mødedag/tidspunkt: Onsdage kl kl. 18,30 blev valgt som det der, passer flest bedst. Bestyrelsesmødedatoer: 13/3, 24/4, 19/6, 21/8, 2/10 og 6/11. Generalforsamling: 11. december. Det udsendte halvårsregnskab blev taget til efterretning. 9. Kontingentopkrævning. Kontingentopkrævning udsendes, så snart programmet for forårets medlemsarrangementer er på plads. Jakob forsøger at få en PBS-løsning igennem allerede i år. Lars og Jakob gennemgår, hvorvidt nuværende firmamedlemmer kan opgraderes til CSRmedlemmer. Lars gav tilsagn om at forsøge at hverve endnu flere CSR-medlemmer. 10. Udpegning af Johan Adam til Østerbro Lokalråds facadeudvalg, jf. generalforsamlingsreferat. Tiltrådt. Herudover blev Annelise genvalgt til KBH. Grønne Råd og Henrik tager i det mindste næste møde i Frederiksberg Grønne Råd. Afløses eventuelt på et senere tidspunkt af Jane. 11. Eventuelt Ingenting.

6 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 24. april kl i Bygningskulturens Hus. I mødet deltog. Jakob Lange, Annesofie Becker, Johan Hage. Henrik Terkelsen, Ida Præstegaard, Lars Eskesen, Kai Mølgaard og Jane Havshøj. Eventuelle yderligere bemærkninger til referat af bestyrelsesmødet d. 12. februar Ingen bemærkninger. 1. Aktuelle sager. a. Livgardens musikhus/kgs. Have Jakob følger sagen tæt. I kontakt med borgergrupper og deltager i borgermøder. Var i TV2 Lorry i torsdags vedr. sponsorering af Kgs. Have. En dårlig idé vi må bekæmpe. Måske en vindersag. God presseomtale. Måske en vindersag. b. Enghave Brygge Henrik har deltaget i borgermøde. Med succes. Pæn presseomtale af FHF. Næppe en vindersag løbet er kørt. I forbindelse med dette dagsordenspunkt blev det besluttet, at invitere Jens Kramer til et møde med bestyrelsen efter sommerferien om planlægningen og borgerinddragelsen. Det skal forberedes godt. Møde med Overborgmesteren straks efter kommunalvalget primo c. Den fredede telefonkiosk Pæn omtale i Østerbro Avis. Vi må arbejde videre med at finde den ansvarlige ejer. Annesofie dyrker historikken mht. FHF s salg i 90.erne. d. Henvendelse til Ayfer vedr. midlertidigt byinventar. Johan Adam og Jakob har færdiggjort en henvendelse til borgmesteren. Uddelt. Bemærkninger er velkomne. Sendes medio i den kommende uge. e. Nye/andre sager FHF skal engagere sig i? Metroforpladserne? Degnemosen?, Vestamager? Nedgangen til Metro fra Frederiksborggade, Pladser i al almindelighed (møde med formand for Akademirådet)? Det blev besluttet at rette en henvendelse til Akademirådet/ arkitektur om et møde/en fælles indsats mht. pladser (inkl. Metroforpladser). En fælles indsats. Jakob udarbejder

7 et forslag til en sådan henvendelse til FU-møde d. 29. ds. Samtænkes med Johan Adam som medlem af Akademirådet. Tobias Moe indlæg vedr. Svend Aukens mislykkede plads på Islands Brygge kan bringes i spil fx på et debatmøde på byens pladser. Vestamager: Jane har været til et godt møde. Ikke umiddelbare initiativer. Degnemosen. Pt ingen FHF sag. Metronedgangen i Frederiksborggade ved Nørreport. Dårlig planlægning med god placering. Vi følger udviklingen mht. Papirøen. 2. Medlemsarrangementer. a. Afholdte: Metroforpladser og Fauerschou. Fremmøde og evaluering. OK arrangementer. Debatmøder skal nok skærpes i stil. 40 deltagerer til detbatmødet. 18 til Fauerschou. Fint nok. Kommende: Badet og Edlunds huse. Annesofie har kontakten. Vi tager den derfra. b. Idéer til evt. flere i foråret (fx Gehl-filmen) og efterårets arrangementer. Hvis Byfo gennemfører visning af Gehl-film videreformidles invitation til vore medlemmer. Evt. først til efteråret. 3. Byens spejl. a. Henrik har overtaget/påtaget sig opgaven mht. evt. blivende placering og afvikling i øvrigt. Fristen er d. 30. april. Ivan s med mulighed for forlængelse. Henrik har afsluttet Byens Spejl i FHF-regi med udgangen af denne måned. Arbejdet med at finde permanente placering af værkerne er ikke lykkedes. Nu et spørgsmål mellem kunstnerne og Metroselskabet. En rigtig flot afslutning af det store projekt. Værkerne (minus Ken s) vil fortsat være at finde på Metrohegn. Ida og Annesofie udarbejder forkortede sidetekster. Sendes til Henrik, som fortsat varetager kontakten til Metroselskabet (Mini). Tak til Henrik og holdet bag BS. Ikke mindst Annelise. 4. De kommitteredes arbejde. a. Kun Johan Adams kunstgruppe er kommet i gang. Se rapport. Henriks arkitektur m.v. er ikke i gang. b. Skal vi nedsætte flere? Er vi enige om arbejdsopgaver og rolle. Se vedlagte. Johan Adams rapport om kunstgruppen er endnu ikke færdiggjort. De kommitteredes arbejde m.v. tages op på bestyrelsesseminar i juni.

8 5. FHFs repræsentant i Byplanlaboratoriets repræsentantskab. Henrik? Henrik fortsætter som FHF s repræsentant. 6. Bestyrelsens mødedatoer/bestyrelsesseminar a. Johan Adam har problemer med de datoer, vi besluttede på sidste møde. Kan vi veksle mellem ugedatoer og klokkeslet? Tages op på bestyrelsesseminar i juni. b. Bestyrelsesseminar. Dato og emner. Første runde mht. diplomeringer. Øget fokus/omtale af vores diplomuddeling. Dato: Onsdag d. 19. juni kl til ud på aftenen. FU kommer med bud på sted og et godt traktement. Emner: Første runde om diplomeringsemner Efterårets medlemsarrangementer. Inddragelse af eksterne. De kommitterede opgaver. FHF på Nettet Nye Sager. 7. Status mht. kontingentopkrævning. De personlige medlemmer har fået girokort. En del udmeldelser (som sidste år). Firmamedlemmer opkræves i den kommende uge, Lars arbejder videre med at rekruttere flere CSR-medlemmer. 8. Økonomien. Orientering. Økonomien er tilfredsstillende. Pæn kassebeholdning. 9. Eventuelt. Johan gav (uopfordret) tilsagn om at lægge nyt på hjemmesiden. Ida bidrager med lidt tekst mht. Fauerschou arrangementet. Jakob skriver om Kgs. Have-sagen og om Kiosken. Johan har billeder fra Metroforpladsmødet. Skriver lidt om Enghave Bryggen. Hjemmesiden m.v. tages op på bestyrelsesseminar i juni. Forældede hjemmesider er gift.

9 Referat af bestyrelsesseminar d. 19. juni 2013 kl kl Cap Horn i Nyhavn. I seminaret deltog: Annesofie Becker, Lars Eskildsen, Johan Hage, Jane Havsgaard, Jakob Lange, Johan Adam Linneballe, Kai Mølgaard, Ida Præstegaard og Henrik Terkelsen, Afbud fra: Sabrine Nielsen og Annelise Ryberg. Seminarets hovedemner var: De kommitteredes rolle/arbejde/samspil med bestyrelsen. Dagsorden/ Mødeleder: Johan 1. Aktuelle sager. Hvem skal vi diplomere i 2013? Jakob gennemgik nedenstående sager i skarpt trav: a. Kongens Have. Musikøvelokalet. i. Borgerrepræsentationen har droppet projektet. En sejr. God presse. ii. Statens ønske om øget sponsorering af Kgs. Have skal fortsat bekæmpes, som Jakob gjorde i Lorry. b. Torvehallerne. i. Overdækningsagen endte med en sejr. God presse. Ses i sammenhæng med hele det gamle voldanlæg og sammenhængen i dette. c. Kgs. Enghave Brygge. i. Vi har skrevet under på en fælles henvendelse (Lokale, Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet o.a.) til BR. Kan ikke vindes, men måske udsigt til en halv sejr. d. Den fredede kiosk. i. Annesofies efterforskning af historien har ikke ført til, at vi er kommet nærmere, hvem der ejer kiosken, efter FHF solgte den. Jakob arbejder på at få Politikens Bagside på sagen. e. Midlertidigt byinventar. i. Brev sendt til Ayfer Baykal. Møde stillet i udsigt men det trækker ud. ii. Frederiksberg Forsyningsvæsen har henvendt sig mht. et samarbejde. Johan Adam og Jakob har holdt et rigtigt godt møde med udviklingschefen d. 30. maj. Johan Adam orienterede. Gode udsigter til, at vi kommer videre.

10 f. Brev om fælles møde med Akademirådet. Efter Johan Adam og Johan har været inde over, er det sendt. Forventer et fælles møde efter sommerferien. g. Bryghusgrunden. Realdania/DAC. Fondes og statslige/kommunale a/s ageren. Berlingeren graver i sagen. Løbet er kørt, men enighed om god basis for mere principielle overvejelser. h. Møde med Metroselskabet om selve Metrostationerne. i. Jane, Henrik og Jakob deltog d. 23. maj i møde med Metroselskabets kundedirektør Rebekka Auken Nymark og chefarkitekt Lise Lind. Yderst interessant og oplysende. Ingen umiddelbar handlemulighed. Godt emne til et medlemsmøde. i. Navngivning af Metroboremaskiner. Jakob deltog i dommerkomiteen. Stor omtale på Politikens bagside. j. Nykreditprisen til Gehl. Jakob deltog. k. Rådhuspladsen arkitektkonkurrenceforslag God presse. Der var tilslutning til den lidt mere aktivistiske politik med aktivt brug af medierne, så FHF kommer mere frem i rampelyset. Det er helt afgørende, at vi er meget tidligt ude og arbejder sammen med andre og medierne. 2. Nye aktuelle sager. a. Nordhavn b. Flydende byer c. Skybrudplanplan d. Bæredygtighed og æstetik, er det to uforenelige størrelser? e. Den grimme lagerbygning på DSB arealet (?) ved Østerport station er måske også et emne, vi kan tage op. De nye aktuelle opgaver skal samtænkes med de kommitteredes opgaver. Tages op på første møde efter sommerferien, med henblik på nærmere undersøgelse og strategi. 3. Medlemsarrangementer i foråret. Der har været en meget tilfredsstillende stor tilslutning til medlemsarrangementerne fra 20 til toppende med 40 ved Edlundarrangementet. 4. De kommitteredes arbejde Johan Adam fortalte om mødet i hans kunstgruppe. Det var forløbet godt og konstruktivt. Et referat af mødet vil tilgå bestyrelsen snarest. Efter nogen diskussion blev det besluttet at fastholde sidste bestyrelsesseminars beslutning om at inddrage eksterne som kommitterede. Udover kunstgruppen skal der, med Henrik som tovholder, nedsættes en gruppe for arkitektur/byrum. Henrik drøfter sammensætning med Ida og Jane.

11 De kommitterede opfordres til at komme med forslag til diplomeringsemner. De kommitteredes inviteres til diplomeringshøjtideligheden og til møde med bestyrelsen først i det nye år. 5. Bestyrelsesmøder i efteråret 2013.! Følgende datoer blev aftalt: D. 20. august, d. 2. oktober, d. 6. november og forud for generalforsamlingen d. 11. december. Annesofie overtog mødelederrollen fra Johan. 6. Hvem skal vi tildele diplomer i a. Medlemmernes forslag, jf. brevet til medlemmerne om deres bud. i. Auditorierne ved det gamle kommunehospital ii. Den ombyggede transformatorstation ved Tivoli/ Hovedbanegården/Postbygningen. b. Annelise havde fremsendt hendes gennemarbejdede bud på diplomeringsemner. Maritime Nyttehaver, Cirkelbroen, Valencia bygningen, LYS-design på Industriens hus. c. Bestyrelsens medlemmer fremkom med en række forslag til diplomeringsemner. Annesofie vil i lighed med sidste år lave en udbygget liste (med arkitekter, bygherrer osv.) i samarbejde med bestyrelsens medlemmer. Isbjørnecirklen i Zoo. CPH-Stage, Kvarterløftet i Haraldsgadekvarteret, Den Blå Planet, Den Franske Ambassade, Dannerhuset, Bredalsparken i Hvidovre/ Ældreboliger, Vinhanen (Bjørn Nørgaards gulv), Dansekapellet, Industriens hus og den ny bygning i forbindelse med den gamle Landbohøjskole. 7. Medlemsarrangementer efteråret 2013 Følgende emner blev foreslået: Bølgen ved Kalvebod Brygge, Planerne for Carlsberggrunden, Debatmøde om Udviklingen og planerne for havneområderne, Botanisk Have/Naturhistorisk museum, Metrostationerne selve stationerne. FU arbejder videre med efterårets arrangementer. 8. Evt. Johan Adam glædede sig over seminarets forløb og arbejdet i FHF i almindelighed ikke mindst den afgående formands og ny formands indsats. Jakob henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at de skulle læse og evt. kommentere referat af FU mødet d. 25. juni grundigt, da det ville indeholde emner som egentlig er bestyrelsesanliggende, men som var taget af dagens møde for at skaffe tid til hovedemnerne.det drejer sig om Økonomi

12 Status mht. kontingentopkrævning Revision af medlemsregister FHFs hjemmeside Velkomstbrev til nye medlemmer Jakob sluttede med at ønske alle en god sommer.

13 Referat af bestyrelsens møde d. 20. august 2013 kl i Borgergade. I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Henrik Terkelsen, Johan Adam Linneballe, Annelise Ryberg, Lars Eskesen, Ida Præstegaard og Kai Mølgaard 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Eventuelle bemærkninger til referat af bestyrelsesseminar d. 19. juni og FUmødet d. 25. juni Ingen. 3. Aktuelle sager: a. Kgs. Enghave Brygge. Jakob orienterede om status. b. Tulipangrunden. Jakob orienterede om status. c. Midlertidigt byinventar. Johan Adam orienterede om status. Nyt møde med Frederiksberg Forsyning om 14 dage. d. Nye aktuelle sager: Rådhuspladsen/arkitektkonkurrence. Jakob forfølger sagen. Skybrudsplan/studeres i detaljer. Ida går på opgaven. Haveplaner i høring. Henrik og Jane har bolden. Vi skal ud med et høringssvar primo september koordineres med Jakob. Vi må finde en høringssvarvinkel. 4. Medlemsarrangementer efteråret 2013 Bilag 1. Endeligt program skal udsendes til medlemmerne først i den kommende uge. (Jakob/Annesofie/Kai) Avis til medlemmerne om havneturen skal ud allerede i denne uge. (Jakob/Kai) 5. Det fortsatte arbejde frem til diplomeringshøjtideligheden a. Liste over forslag (Annesofie)/ Yderligere forslag. Annelise: Legepladsen i Bispeparken NV., Bølgen ved Kalvebod Brygge. Ud af listen: Den Arktiske Ring, Transformaterstationen, Dansekapellet. Jane undersøger om Valencia bliver færdigt i år. b. Rundtur til foreslåede emner. Tidspunkt? Onsdag d. 18. september kl. 15 fra Rørholmsgade. Annesofie og Johan Adam lægger bil til. Annesofie a jourfører listen..

14 6. Møde med Akademirådet. Jakob har ikke opnået kontakt med formanden endnu. Deltagerkreds, tid og sted udestår. 7. Forskønnelsen på Nettet. Vi vil prioritere, at der kommer langt mere aktuelt stof på hjemmesiden. Flere fra bestyrelsen skal kunne lægge artikler på. Jakob skriver om aktuelle sager. 8. Evt. Der udspandt en længere drøftelse om pressens behandling af kunst på Byens Hegn. I den forbindelse lovede Henrik, at han ville kontakte Politiken og gøre opmærksom på Ivans billede på Enghave Plads. Det er på mange måder et svar på den kritik, der har været fremme i pressen. Henrik meddelte, at han agter at trække sig fra bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. På det kommende bestyrelsesmøde d. 2. oktober drøftes generalforsamlingen, bestyrelsens sammensætning m.v.

15 FHF referat af bestyrelsesmøde d. 2. oktober 2013 kl i Borgergade. I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Johan Hage, Henrik Terkelsen, Lars Eskesen, Ida Præstegaard, Jane Havshøj og Kai Mølgaard. 1.Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Eventuelle bemærkninger til referat af bestyrelsesmødet d. 20. august og FU mødet d. 12. september Ingen bemærkninger 3. Aktuelle sager. Jakob orienterede. Enkelte af sagerne gav anledning til bemærkninger. a. Høringssvar vedr. Havneudspil b. Høringssvar vedr. Lergravsvej. Møde med Lars Weiss. c. Facebookopslag vedr. Cirkusgrundbebyggelsen d. Tulipangrunden. Heftig mødeaktivitet med lokale. e. Kgs. Enghave Brygge. Yderligere henvendelser til NM- Klagenævn fælles med samarbejdspartnere. f. Æstetik i byrummet. Dobbeltinterview Ayfer Baykal og Jakob. Cityavisen. D. 1. oktober. g. Emdruphøjhusene: Møde med lokalt medlem medio oktober. h. Den Byzantinske Skorsten ved Svanemøllens station. Skæmmet. Medlemshenvendelse. Læserbrev Østerbro Avis. i. Burger King ved Det Kongelige Teater. Medlemshenvendelse. Cityavisen sat på sagen. Lokaludvalget Staten ikke deres sag. Henrik stillede et spørgsmålstegn ved, om Forskønnelsen skal være smagsdommere f.s.v.a., om det er Burger King eller en Meyer-restaurant, der flytter ind. Delte meninger. Emnet tages op på et kommende bestyrelsesmøde mere principielt. j. Bryghusgrunden/Realdania. Jakob er inviteret til møde med PR-medarbejder 10. oktober. k. Samarbejde aftalt med Indre By Lokaludvalg:Rådhuspladsen-workshop d. 25. oktober kl. 16 kl , Nørreport-workshop, d. 4. november

16 kl Gerne flere fra FHF. Jakob tager de to møder. l. Kommuneplanforarbejdet via Det Grønne Råd (Annelise)? Hvem melder sig? Ingen meldte sig. Det er også et spørgsmålstegn ved om Forskønnelsen skal indgå i et sådant meget omfattende arbejde og måske ender med at blive taget som en slags gidsel. m. Skybrudsplanen (Ida) Ida arbejder videre med sagen. Nye sager? Ingen. 4. Diplomeringer Opsamling på rundturen d. 18. september og øvrige forslag Det praktiske omkring diplomeringerne. o Orientering og invitation af emner o Tekster til diplomer o Tekster til hjemmesiden o Fremstilling af diplomer og plaqetter Den Franske Ambassade. Johan orienterer og skriver tekster. Vinhanen. Ida do Ildsjæl. Jakob do Miljøcenter Nordhavn (?). Annelise do Annesofie gennemskriver teksterne. Johan Adam udskriver diplomer. Kai indrammer. 5. Generalforsamling 2013: Bestyrelsens sammensætning. Henrik fastholder, at han udtræder. Sabine kontaktes. Annesofie og Jakob finder frem til mulige bestyrelsesemner til førstkommende bestyrelsesmøde. Beretning. Jakob skriver udkast primo november Regnskab/ revision. Jakob kontakter de to revisorer primo november 6. Tidsplan og traktement for diplomering og generalforsamling. o Diplomering kl o Et glas vin og en peanut kl o Generalforsamling kl

17 o Konstituerende bestyrelsesmøde kl ? Sandwich? Tages op på førstkommende bestyrelsesmøde. Annesofie kontakter dirigentemne. 7. Økonomiorientering Jakob meddelte kort, at økonomien er rigtig god. CSRmedlemmerne hænger dog. 8. Medlemsarrangementer. Bådturen. En bragende succes. Kommende: 9. oktober Botanisk Have, 29. oktober: Carlsberggrunden. 19. november: Metrostationerne, 11. december: Diplomering og Generalforsamling, Jakob orienterede om, at medlemsregister, e- mailadresser, kontingentbetalinger m.v. er a jourført. 9. De kommitteredes arbejde: Johan Adam/Henrik Intet nyt 10. Velkomstbrev til nye medlemmer. Udkast. Bilag. Jakob færdiggør udkast med in-put fra Johan Adam 11. Eventuelt. Jane foreslog at knytte an til den viden, som er oparbejdet på Kunstakademiets Arkitektskole inspireret af konferencen Form til Velfærd. Via Forskønnelsen kunne teori således afprøves i praksis f.eks. i høringssvar og debatter. Johan Adam orienterede om Østerbrobutiksfacader i regi af Lokalrådet. Gudrun C. fortsætter mht. Amagerbrogade. Jakob hanker op i mødet med Akademirådet.

18 Referat af bestyrelsesmøde d. 6. november 2013 kl Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Eventuelle bemærkninger til referat af bestyrelsesmødet d. 2. oktober Ingen 3. Aktuelle sager a. Æstetik i byrummet. Dobbeltinterview Ayfer Baykal og Jakob. Cityavisen. D. 9. oktober. b. Emdruphøjhusene: Jakob mødtes med Lars Cramer lokalt medlem 25.oktober. Ikke pt. en FHF-sag. c. Den Byzantinske skorsten ved Svanemøllens station. Skæmmet. Medlemshenvendelse. Læserbrev Østerbro Avis. Lokaludvalget er gået ind i sagen. Se vedlagte. d. Burger King ved Det Kongelige Teater. Var en and e. Bryghusgrunden/Realdania. Jakob var inviteret til møde med PR-medarbejder 10. oktober. Intet at agere på. f. Indre By Lokaludvalg: Rådhuspladsen-workshop d. 25. oktober kl. 16 kl , Nørreport-workshop, d. 4. november kl Jakob deltog i begge. Gode møder, men ikke umiddelbart noget at agere på. g. Værnedamsvej. Er vi imod ensretning? Gunvor Auken har rejst spørgsmålet. Enighed om, at støtte at bibeholde vejen som den er nu med trafik i begge retninger. h. Godthåbsvej lokalplan. Der udspandt sig en kort diskussion om hvordan vi skal prioritere hvilke sager, FHF skal gå ind i. Enighed om, at projektet på Godthåbsvej ikke er en skøn løsning. Jane orienterede om, at hun havde været til et møde om Havnens fremtid. Det blev kostateret, at vi er dækket godt ind med det høringssvar vi har afgivet. Nye sager? Ingen. 4. Diplomeringer Annesofie mødeleder Det praktiske omkring diplomeringerne o De udvalgte Der var enighed om at diplomer: Den franske ambassade facade (arkitektur). Vinhanen (kunst), Miljøcentret i Nordhavn (arkitektur) og

19 Havnelauget ved Susanne Broe (ildsjæl). o Orientering og invitation af emner o Tekster til diplomer o Tekster til hjemmesiden Johan/Annesofie tager sig af Den Franske Ambassade.Ida af Vinhanen. Annelise af Miljøcenteret i Nordhavn og Jakob af Ildsjælen. /Frist 15. november o Fremstilling af diplomer og plaqetter Johan Adam og Kai. 5. Generalforsamling 2013 Bestyrelsens sammensætning. Jakob og Annesofie orienterer om sonderingerne. Lone Feifer har givet tilsagn om at stille op til bestyrelsen. Jane overgår fra at være suppleant til bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller, at vi ikke vælger en ny suppleant i Janes sted. Dirigent. Antoniades som sidste år. Annesofie kontakter. Beretning. Udkast var vedlagt. Annelise skriver en lille tilføjelse mht. Byens Spejl. Dagsorden. Udkast var vedlagt. Godkendt. Regnskab/ revision. Godkendt. Jakob kontakter de to revisorer. Budget Var vedlagt. Godkendt. Der knyttes en studentermedhjælp til at hjælpe med hjemmesiden mv. Evt. også nyudvikling. 6. Tidsplan og traktement for diplomering og generalforsamling o Diplomering kl o Et glas vin og en peanut kl o Generalforsamling kl o Konstituerende bestyrelsesmøde 7. Økonomiorientering Jakob kunne fortælle, at økonomien fortsat er rigtig god. 8. Medlemsarrangementer

20 9. oktober Botanisk Have. 45 deltagere. 29. oktober: Carlsberg Byen. 40 deltagere Kommende: 19. november: Metrostationerne. Gennemføres på trods af det er kommunalvalgdag med afkortes, så det slutter kl Lise Lind holder et oplæg på cirka ½ time. Henrik og Jane er herefter opponenter i cirka ½ time. I den sidste halve time åbnes op for spørgsmål/debat. 11. december: Diplomering og Generalforsamling. Se herover. Indkaldelse til mødet om metrostationerne og diplomering/ generalforsamling udsendes inden denne uges udgang. 11. Eventuelt Der var enighed om, at bestyrelsen i mange forskellige sammenhænge og på forskellig vis, kunne kombinere bestyrelsesmøder med seminarer, hvor ressourcepersoner indkaldes bl.a. til inspiration. Drøftes videre straks i de nye år.

21 Referat af FHF s ordinære generalforsamling 2013 Der var mødt godt 40 medlemmer op. onsdag, den 11. december kl Bygningskulturens hus Borgergade København K. Dagsorden var ifølge Vedtægternes 5: 1. Valg af dirigent Efter at have budt velkommen forslog formanden advokat Andreas Antoniades til dirigent. Han blev valgt. 2. Bestyrelsens beretning Formanden Jakob Lange henviste til den skriftlige beretning, som han ikke ville læse op, da den sikkert allerede er læst af de fremmødte. Formanden fremhævede at Forskønnelsen heldigvis har mange aktive medlemmer, som bidrager til, at Forskønnelsen efter et forrygende år står rigtigt stærkt i offentligheden og over for kommunalpolitikerne. Formanden lovede, at bestyrelsen straks i det nye år vil komme med initiativer til, at foreningen får flere medlemmer (gerne unge), og hvordan vi kommer til at gøre os stærkere gældende på de sociale medier på Nettet. Formanden takkede Gudrun Christensen og Johan Adam Linneballe for, at de havde deltaget i lokalrådenes præmiering af spændende butiksfacader på henholdsvis Amagerbrogade og Nordre Frihavnsgade. I forbindelse med en kort debat af beretningen blev der opfordret til, at FHF indgår i samarbejde med andre organisationer. Det var der enighed om, da det ligger i forlængelse af det tætte samarbejde vi allerede har med fx Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Friluftsrådet, Indre By Lokaludvalg og mere lokalt baserede sagsorienterede grupper. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

22 Formanden indledte ganske kort med at slå fast, at der desværre er færre kontingentindtægter. Det har vi taget konsekvensen af og skåret ned på udgifterne, uden det er gået ud over aktivitetsniveauet. Efter regnskabet var blevet kort forelagt. var der enkelte opklarende spørgsmål: Der blev spurgt til, hvad de kr., der var betalt i kontingent dækker over. Svar: Medlemskab af Bygningskultur Danmark. En forudsætning for at vi kan være lejere i Borgergade. Der blev endvidere spurgt, om, der var planer mht. den relativt store formue, foreningen råder over. Formanden svarede, at de nok vil gå til initiativer mht. hjemmesiden og på de sociale medier. Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent Forslaget om uændret kontingentsatser blev vedtaget, med en bemærkning om, at budgettets kontingentindtægter måske er sat i underkanten. 5. Forslag fra bestyrelse, vedtægtsændringer og indkomne forslag i øvrigt Der var ingen forslag til behandling. 6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. Desuden vælges indtil 2 suppleanter som 1. og 2. efter stemmetal Formanden oplyste, at der skulle vælges to nye medlemmer af bestyrelsen, da Henrik Terkelsen og Sabine Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. I den forbindelse takkede han de to for deres indsats, som det fremgår af bestyrelsens skriftlige beretning. Næstformand Annesofie Becker anbefalede, at arkitekt Lone Feifer blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Lone Feifer er arkitekt med særlig styrke inden for bæredygtighed. Formanden anbefalede, at den hidtidige suppleant Jane Havshøj blev valgt som ordinært bestyrelsesmedlem, og at Kai Mølgaard fortsætter som suppleant. Der var ingen andre forslag, så bestyrelsens indstilling mht. valg til bestyrelsen blev fulgt. 7. Valg af 2 revisorer De hidtidige revisorer: Leila Krogh og Kirsten Holst Rode blev genvalgt med akklamation. 8. Eventuelt

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København maj-juni 2009 11 Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus www.grundejeren.dk Fællesforeningens

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.

Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Marts 2015 18.00: Dørene åbnes 18:15 Medlemsmødet starter og velkomst v/ Formand

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Revision per 10 Oktober 2014.

Revision per 10 Oktober 2014. Feedback på høringer i Københavns Kommune Undersøgelse lavet af Øresundsgruppen, borgere på Østamager Kontakt: mailto:oeresundsgruppen@gmail.com for yderligere information Revision per 10 Oktober 2014.

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side 5

Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side 5 ISSN 0905-4391 November 2011 46. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen -lidt tidligt, men alligevel... Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere