Torsdag, den 31. januar kl , I Bygningskulturens hus, Rådssalen Borgergade København K.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag, den 31. januar kl. 17.00, 2013. I Bygningskulturens hus, Rådssalen Borgergade 111. 1300 København K."

Transkript

1 Dato: Alle medlemmer af foreningen Individuelle-, firma- og CSR-medlemmer Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 31. januar kl , I Bygningskulturens hus, Rådssalen Borgergade København K. Cirka 35 medlemmer var mødt op. Dagsorden ifølge lovens Valg af dirigent. Bestyrelsen forslog Andreas Antoniades. Han blev valgt. 2. Bestyrelsens beretning. Formanden Henrik Terkelsen oplæste den udsendte beretning. Efter et enkelt indlæg blev beretningen taget til efterretning med applaus. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Kasseren Jakob Lange gennemgik kort de udsendte regnskab. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål. Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent På basis af de udsendte budget var der enighed om bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser. 5. Forslag fra bestyrelse, vedtægtsændringer og indkomne forslag i øvrigt. Bestyrelsens forslag om at indskrive CSR-medlemmerne i vedtægten blev vedtaget i enighed. Der var ingen forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Desuden vælges indtil 2 suppleanter som 1. og 2. efter stemmetal

2 Ida Præstegaard og Lars Eskesen blev genvalgt. Johan Hage blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Der blev ikke opstillet andre til bestyrelsen. Efter den hidtidige suppleant Johan Hage var valgt til bestyrelsen skulle der vælges en ny suppleant, som eneste kandidat.. valgt. 7. Valg af 2 revisor. Laila Krogh og Kirsten H. Rode blev genvalgt. 8. Eventuelt. Anet Burchard fra Østerbro Lokalråd opfordrede foreningen til at indgå i et dommerpanel mht. facader på Østerbro. Henrik Terkelsen lovede, at bestyrelsen på et kommende møde vil udpege et bestyrelsesmedlem boende på Østerbro til opgaven. Generalforsamlingen blev afsluttet kl København d. / 2013 Andreas Antoniades Dirigent Efter generalforsamlingen trådte bestyrelsen sammen og konstituerede sig med Jakob Lange som formand. Annesofie Becker som næstformand og Johan Hage som 3. medlem af forretningsudvalget.

3 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. februar 2013 kl I mødet deltog: Jakob Lange, Johan Hage, Annelise Ryberg, Henrik Terkelsen, Lars Eskesen, Sabine Nielsen, Jane Havshøj og Kai Mølgaard. Afbud fra: Annesofie Becker, Ida Præstegaard og Johan Adam Linneballe. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med mindre tilføjelser af underpunkter 2. Velkommen til Jane Havshøj. Præsentationsrunde Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig kort, så Jane fik lidt indtryk af, hvem hun skal arbejde sammen med. Jane præsenterede sig selv. 3. Eventuelle bemærkninger til referat af sidste bestyrelsesmøde Der var ingen bemærkninger. 4. Opsamling på generalforsamling og det konstituerende bestyrelsesmøde Der var tilfredshed med generalforsamlingens forløb. God stemning. Jakob redegjorde for vellykkede presseinitiativer mht. at oplyse om formandsskiftet og et par af vores mærkesager. 5. Aktuelle sager Livgardens kasernes øvelokaler/kgs Have. Der var tilslutning til det udsendte forslag til høringssvar med en tilføjelse mht., at øvelokalebygningen virker meget stor, samt at parkeringspladserne mod Gothersgade vil skæmme det flotte indkig mod ekcerserpladsen og Rosenborg Slot. Bonnie Mürsch har henvendt sig om sagen. Jakob kontakter hende. Kgs. Enghave Brygge. Henrik vil hurtigst muligt rundsende forslag til høringssvar til bestyrelsen. Det vil kræve granskning at udrede historikken m.h.t. de forskellige planløsninger/forslag. Sølund. Der var enighed om at se med en vis skepsis på, at man ville nedrive bygningerne og bygge helt nyt. Det vil være mere ressourcebevidst at omdanne bygningerne til ungdomsboliger og nybygge et plejehjem et andet sted. FHF kan ikke ubetinget bakke op om beboerprotesten. Den fredede telefonkiosk Jagtvej 226. En medlemshenvendelse peger på, at kiosken forfalder. FHF har en slags aktie i projektet, da den blev fredet. Der var enighed om, at vi involverer os i sagen. Gerne via Politikens Bagside eller Østerbro Avis. En beskeden sag, men med eksponeringspotentiale. Jane og Jakob videre med sagen.

4 6. Byens Spejl. Generel evaluering. Økonomi og værkernes placering efter nedtagning fra hegnene. Stor ros til Annelises afrapporteringsrapport til fondene. Tak. Økonomien er, som den er. Lidt kedeligt, at projektet har kostet FHF et ikke budgetteret beløb. Det er dog overkommeligt. Henrik gav tilsagn om, at han sammen med Annesofie vil speede processen mht. værkernes videre skæbne op. Det er sandsynligt, at de ikke kan blive afsat, bl.a., fordi de er ret medtaget, og ikke mindst pga, at de er meget store og derfor svære at rumme indendørs og næppe kan overleve ret længe udendørs. 7. Oplæg fra den nyvalgte formand/fu om det kommende års arbejde. a. FHF s kærneværdier. Udgangspunkt i arkitektur og livet mellem husene og i erkendelse af, at vi ikke kan løfte alle 5 søjler ligeværdigt. b. Medlemsarrangementer medlemspleje. Se FU-referat fra 6. feb. Forårets program er ikke faldet på plads. Hastesag, da program skal udsendes sammen med kontingentopkrævning - snarest muligt. c. En aktiv hjemmeside med debatstof m.v. Facebook FU arbejder videre og kommer med et oplæg til bestyrelsen. d. Aktive bestyrelsesmedlemmer skriver bl.a. klummer og er tovholdere på medlemsarrangementer og sager. FU arbejder videre e. FHF i medierne som aktiv meningsdanner og debattør FU arbejder videre. De sager, der blev behandlet under pkt. Aktuelle sager placeres også i diverse medier, som læserbreve, klummer m.v. f. Kommitterede en yderligere ressource. Se bilag. Udskudt til næste møde. g. Midlertidigt byinventar. Fremstød Vi skal finde en anden overskrift : Jakob skriver til teknik og miljøborgmesteren om et samarbejde om en design-konkurrence.

5 Vi skal også sætte fokus på de omkostninger, der er i forbindelse med de mange byggepladser, fx nedlagte friområder som legepladser og bænke. Der bør etableres erstatninger. h. Bestyrelsesarbejdet. Aktuelle sager skal være et fast punkt højt oppe på dagsordenen. FU bidrager efter bedste evne. Øvrige bestyrelsesmedlemmer har også øjne og øre åbne mht. sager. Lidt hyppigere bestyrelsesmøder. 1) Lidt hyppigere bestyrelsesmøde. i. Mødeplan for bestyrelsen i foråret inkl. bestyrelsesseminardato. Mødedag/ klokkeslæt. 8. Økonomi. Halvårsregnskab. Fast mødedag/tidspunkt: Onsdage kl kl. 18,30 blev valgt som det der, passer flest bedst. Bestyrelsesmødedatoer: 13/3, 24/4, 19/6, 21/8, 2/10 og 6/11. Generalforsamling: 11. december. Det udsendte halvårsregnskab blev taget til efterretning. 9. Kontingentopkrævning. Kontingentopkrævning udsendes, så snart programmet for forårets medlemsarrangementer er på plads. Jakob forsøger at få en PBS-løsning igennem allerede i år. Lars og Jakob gennemgår, hvorvidt nuværende firmamedlemmer kan opgraderes til CSRmedlemmer. Lars gav tilsagn om at forsøge at hverve endnu flere CSR-medlemmer. 10. Udpegning af Johan Adam til Østerbro Lokalråds facadeudvalg, jf. generalforsamlingsreferat. Tiltrådt. Herudover blev Annelise genvalgt til KBH. Grønne Råd og Henrik tager i det mindste næste møde i Frederiksberg Grønne Råd. Afløses eventuelt på et senere tidspunkt af Jane. 11. Eventuelt Ingenting.

6 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 24. april kl i Bygningskulturens Hus. I mødet deltog. Jakob Lange, Annesofie Becker, Johan Hage. Henrik Terkelsen, Ida Præstegaard, Lars Eskesen, Kai Mølgaard og Jane Havshøj. Eventuelle yderligere bemærkninger til referat af bestyrelsesmødet d. 12. februar Ingen bemærkninger. 1. Aktuelle sager. a. Livgardens musikhus/kgs. Have Jakob følger sagen tæt. I kontakt med borgergrupper og deltager i borgermøder. Var i TV2 Lorry i torsdags vedr. sponsorering af Kgs. Have. En dårlig idé vi må bekæmpe. Måske en vindersag. God presseomtale. Måske en vindersag. b. Enghave Brygge Henrik har deltaget i borgermøde. Med succes. Pæn presseomtale af FHF. Næppe en vindersag løbet er kørt. I forbindelse med dette dagsordenspunkt blev det besluttet, at invitere Jens Kramer til et møde med bestyrelsen efter sommerferien om planlægningen og borgerinddragelsen. Det skal forberedes godt. Møde med Overborgmesteren straks efter kommunalvalget primo c. Den fredede telefonkiosk Pæn omtale i Østerbro Avis. Vi må arbejde videre med at finde den ansvarlige ejer. Annesofie dyrker historikken mht. FHF s salg i 90.erne. d. Henvendelse til Ayfer vedr. midlertidigt byinventar. Johan Adam og Jakob har færdiggjort en henvendelse til borgmesteren. Uddelt. Bemærkninger er velkomne. Sendes medio i den kommende uge. e. Nye/andre sager FHF skal engagere sig i? Metroforpladserne? Degnemosen?, Vestamager? Nedgangen til Metro fra Frederiksborggade, Pladser i al almindelighed (møde med formand for Akademirådet)? Det blev besluttet at rette en henvendelse til Akademirådet/ arkitektur om et møde/en fælles indsats mht. pladser (inkl. Metroforpladser). En fælles indsats. Jakob udarbejder

7 et forslag til en sådan henvendelse til FU-møde d. 29. ds. Samtænkes med Johan Adam som medlem af Akademirådet. Tobias Moe indlæg vedr. Svend Aukens mislykkede plads på Islands Brygge kan bringes i spil fx på et debatmøde på byens pladser. Vestamager: Jane har været til et godt møde. Ikke umiddelbare initiativer. Degnemosen. Pt ingen FHF sag. Metronedgangen i Frederiksborggade ved Nørreport. Dårlig planlægning med god placering. Vi følger udviklingen mht. Papirøen. 2. Medlemsarrangementer. a. Afholdte: Metroforpladser og Fauerschou. Fremmøde og evaluering. OK arrangementer. Debatmøder skal nok skærpes i stil. 40 deltagerer til detbatmødet. 18 til Fauerschou. Fint nok. Kommende: Badet og Edlunds huse. Annesofie har kontakten. Vi tager den derfra. b. Idéer til evt. flere i foråret (fx Gehl-filmen) og efterårets arrangementer. Hvis Byfo gennemfører visning af Gehl-film videreformidles invitation til vore medlemmer. Evt. først til efteråret. 3. Byens spejl. a. Henrik har overtaget/påtaget sig opgaven mht. evt. blivende placering og afvikling i øvrigt. Fristen er d. 30. april. Ivan s med mulighed for forlængelse. Henrik har afsluttet Byens Spejl i FHF-regi med udgangen af denne måned. Arbejdet med at finde permanente placering af værkerne er ikke lykkedes. Nu et spørgsmål mellem kunstnerne og Metroselskabet. En rigtig flot afslutning af det store projekt. Værkerne (minus Ken s) vil fortsat være at finde på Metrohegn. Ida og Annesofie udarbejder forkortede sidetekster. Sendes til Henrik, som fortsat varetager kontakten til Metroselskabet (Mini). Tak til Henrik og holdet bag BS. Ikke mindst Annelise. 4. De kommitteredes arbejde. a. Kun Johan Adams kunstgruppe er kommet i gang. Se rapport. Henriks arkitektur m.v. er ikke i gang. b. Skal vi nedsætte flere? Er vi enige om arbejdsopgaver og rolle. Se vedlagte. Johan Adams rapport om kunstgruppen er endnu ikke færdiggjort. De kommitteredes arbejde m.v. tages op på bestyrelsesseminar i juni.

8 5. FHFs repræsentant i Byplanlaboratoriets repræsentantskab. Henrik? Henrik fortsætter som FHF s repræsentant. 6. Bestyrelsens mødedatoer/bestyrelsesseminar a. Johan Adam har problemer med de datoer, vi besluttede på sidste møde. Kan vi veksle mellem ugedatoer og klokkeslet? Tages op på bestyrelsesseminar i juni. b. Bestyrelsesseminar. Dato og emner. Første runde mht. diplomeringer. Øget fokus/omtale af vores diplomuddeling. Dato: Onsdag d. 19. juni kl til ud på aftenen. FU kommer med bud på sted og et godt traktement. Emner: Første runde om diplomeringsemner Efterårets medlemsarrangementer. Inddragelse af eksterne. De kommitterede opgaver. FHF på Nettet Nye Sager. 7. Status mht. kontingentopkrævning. De personlige medlemmer har fået girokort. En del udmeldelser (som sidste år). Firmamedlemmer opkræves i den kommende uge, Lars arbejder videre med at rekruttere flere CSR-medlemmer. 8. Økonomien. Orientering. Økonomien er tilfredsstillende. Pæn kassebeholdning. 9. Eventuelt. Johan gav (uopfordret) tilsagn om at lægge nyt på hjemmesiden. Ida bidrager med lidt tekst mht. Fauerschou arrangementet. Jakob skriver om Kgs. Have-sagen og om Kiosken. Johan har billeder fra Metroforpladsmødet. Skriver lidt om Enghave Bryggen. Hjemmesiden m.v. tages op på bestyrelsesseminar i juni. Forældede hjemmesider er gift.

9 Referat af bestyrelsesseminar d. 19. juni 2013 kl kl Cap Horn i Nyhavn. I seminaret deltog: Annesofie Becker, Lars Eskildsen, Johan Hage, Jane Havsgaard, Jakob Lange, Johan Adam Linneballe, Kai Mølgaard, Ida Præstegaard og Henrik Terkelsen, Afbud fra: Sabrine Nielsen og Annelise Ryberg. Seminarets hovedemner var: De kommitteredes rolle/arbejde/samspil med bestyrelsen. Dagsorden/ Mødeleder: Johan 1. Aktuelle sager. Hvem skal vi diplomere i 2013? Jakob gennemgik nedenstående sager i skarpt trav: a. Kongens Have. Musikøvelokalet. i. Borgerrepræsentationen har droppet projektet. En sejr. God presse. ii. Statens ønske om øget sponsorering af Kgs. Have skal fortsat bekæmpes, som Jakob gjorde i Lorry. b. Torvehallerne. i. Overdækningsagen endte med en sejr. God presse. Ses i sammenhæng med hele det gamle voldanlæg og sammenhængen i dette. c. Kgs. Enghave Brygge. i. Vi har skrevet under på en fælles henvendelse (Lokale, Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet o.a.) til BR. Kan ikke vindes, men måske udsigt til en halv sejr. d. Den fredede kiosk. i. Annesofies efterforskning af historien har ikke ført til, at vi er kommet nærmere, hvem der ejer kiosken, efter FHF solgte den. Jakob arbejder på at få Politikens Bagside på sagen. e. Midlertidigt byinventar. i. Brev sendt til Ayfer Baykal. Møde stillet i udsigt men det trækker ud. ii. Frederiksberg Forsyningsvæsen har henvendt sig mht. et samarbejde. Johan Adam og Jakob har holdt et rigtigt godt møde med udviklingschefen d. 30. maj. Johan Adam orienterede. Gode udsigter til, at vi kommer videre.

10 f. Brev om fælles møde med Akademirådet. Efter Johan Adam og Johan har været inde over, er det sendt. Forventer et fælles møde efter sommerferien. g. Bryghusgrunden. Realdania/DAC. Fondes og statslige/kommunale a/s ageren. Berlingeren graver i sagen. Løbet er kørt, men enighed om god basis for mere principielle overvejelser. h. Møde med Metroselskabet om selve Metrostationerne. i. Jane, Henrik og Jakob deltog d. 23. maj i møde med Metroselskabets kundedirektør Rebekka Auken Nymark og chefarkitekt Lise Lind. Yderst interessant og oplysende. Ingen umiddelbar handlemulighed. Godt emne til et medlemsmøde. i. Navngivning af Metroboremaskiner. Jakob deltog i dommerkomiteen. Stor omtale på Politikens bagside. j. Nykreditprisen til Gehl. Jakob deltog. k. Rådhuspladsen arkitektkonkurrenceforslag God presse. Der var tilslutning til den lidt mere aktivistiske politik med aktivt brug af medierne, så FHF kommer mere frem i rampelyset. Det er helt afgørende, at vi er meget tidligt ude og arbejder sammen med andre og medierne. 2. Nye aktuelle sager. a. Nordhavn b. Flydende byer c. Skybrudplanplan d. Bæredygtighed og æstetik, er det to uforenelige størrelser? e. Den grimme lagerbygning på DSB arealet (?) ved Østerport station er måske også et emne, vi kan tage op. De nye aktuelle opgaver skal samtænkes med de kommitteredes opgaver. Tages op på første møde efter sommerferien, med henblik på nærmere undersøgelse og strategi. 3. Medlemsarrangementer i foråret. Der har været en meget tilfredsstillende stor tilslutning til medlemsarrangementerne fra 20 til toppende med 40 ved Edlundarrangementet. 4. De kommitteredes arbejde Johan Adam fortalte om mødet i hans kunstgruppe. Det var forløbet godt og konstruktivt. Et referat af mødet vil tilgå bestyrelsen snarest. Efter nogen diskussion blev det besluttet at fastholde sidste bestyrelsesseminars beslutning om at inddrage eksterne som kommitterede. Udover kunstgruppen skal der, med Henrik som tovholder, nedsættes en gruppe for arkitektur/byrum. Henrik drøfter sammensætning med Ida og Jane.

11 De kommitterede opfordres til at komme med forslag til diplomeringsemner. De kommitteredes inviteres til diplomeringshøjtideligheden og til møde med bestyrelsen først i det nye år. 5. Bestyrelsesmøder i efteråret 2013.! Følgende datoer blev aftalt: D. 20. august, d. 2. oktober, d. 6. november og forud for generalforsamlingen d. 11. december. Annesofie overtog mødelederrollen fra Johan. 6. Hvem skal vi tildele diplomer i a. Medlemmernes forslag, jf. brevet til medlemmerne om deres bud. i. Auditorierne ved det gamle kommunehospital ii. Den ombyggede transformatorstation ved Tivoli/ Hovedbanegården/Postbygningen. b. Annelise havde fremsendt hendes gennemarbejdede bud på diplomeringsemner. Maritime Nyttehaver, Cirkelbroen, Valencia bygningen, LYS-design på Industriens hus. c. Bestyrelsens medlemmer fremkom med en række forslag til diplomeringsemner. Annesofie vil i lighed med sidste år lave en udbygget liste (med arkitekter, bygherrer osv.) i samarbejde med bestyrelsens medlemmer. Isbjørnecirklen i Zoo. CPH-Stage, Kvarterløftet i Haraldsgadekvarteret, Den Blå Planet, Den Franske Ambassade, Dannerhuset, Bredalsparken i Hvidovre/ Ældreboliger, Vinhanen (Bjørn Nørgaards gulv), Dansekapellet, Industriens hus og den ny bygning i forbindelse med den gamle Landbohøjskole. 7. Medlemsarrangementer efteråret 2013 Følgende emner blev foreslået: Bølgen ved Kalvebod Brygge, Planerne for Carlsberggrunden, Debatmøde om Udviklingen og planerne for havneområderne, Botanisk Have/Naturhistorisk museum, Metrostationerne selve stationerne. FU arbejder videre med efterårets arrangementer. 8. Evt. Johan Adam glædede sig over seminarets forløb og arbejdet i FHF i almindelighed ikke mindst den afgående formands og ny formands indsats. Jakob henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at de skulle læse og evt. kommentere referat af FU mødet d. 25. juni grundigt, da det ville indeholde emner som egentlig er bestyrelsesanliggende, men som var taget af dagens møde for at skaffe tid til hovedemnerne.det drejer sig om Økonomi

12 Status mht. kontingentopkrævning Revision af medlemsregister FHFs hjemmeside Velkomstbrev til nye medlemmer Jakob sluttede med at ønske alle en god sommer.

13 Referat af bestyrelsens møde d. 20. august 2013 kl i Borgergade. I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Henrik Terkelsen, Johan Adam Linneballe, Annelise Ryberg, Lars Eskesen, Ida Præstegaard og Kai Mølgaard 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Eventuelle bemærkninger til referat af bestyrelsesseminar d. 19. juni og FUmødet d. 25. juni Ingen. 3. Aktuelle sager: a. Kgs. Enghave Brygge. Jakob orienterede om status. b. Tulipangrunden. Jakob orienterede om status. c. Midlertidigt byinventar. Johan Adam orienterede om status. Nyt møde med Frederiksberg Forsyning om 14 dage. d. Nye aktuelle sager: Rådhuspladsen/arkitektkonkurrence. Jakob forfølger sagen. Skybrudsplan/studeres i detaljer. Ida går på opgaven. Haveplaner i høring. Henrik og Jane har bolden. Vi skal ud med et høringssvar primo september koordineres med Jakob. Vi må finde en høringssvarvinkel. 4. Medlemsarrangementer efteråret 2013 Bilag 1. Endeligt program skal udsendes til medlemmerne først i den kommende uge. (Jakob/Annesofie/Kai) Avis til medlemmerne om havneturen skal ud allerede i denne uge. (Jakob/Kai) 5. Det fortsatte arbejde frem til diplomeringshøjtideligheden a. Liste over forslag (Annesofie)/ Yderligere forslag. Annelise: Legepladsen i Bispeparken NV., Bølgen ved Kalvebod Brygge. Ud af listen: Den Arktiske Ring, Transformaterstationen, Dansekapellet. Jane undersøger om Valencia bliver færdigt i år. b. Rundtur til foreslåede emner. Tidspunkt? Onsdag d. 18. september kl. 15 fra Rørholmsgade. Annesofie og Johan Adam lægger bil til. Annesofie a jourfører listen..

14 6. Møde med Akademirådet. Jakob har ikke opnået kontakt med formanden endnu. Deltagerkreds, tid og sted udestår. 7. Forskønnelsen på Nettet. Vi vil prioritere, at der kommer langt mere aktuelt stof på hjemmesiden. Flere fra bestyrelsen skal kunne lægge artikler på. Jakob skriver om aktuelle sager. 8. Evt. Der udspandt en længere drøftelse om pressens behandling af kunst på Byens Hegn. I den forbindelse lovede Henrik, at han ville kontakte Politiken og gøre opmærksom på Ivans billede på Enghave Plads. Det er på mange måder et svar på den kritik, der har været fremme i pressen. Henrik meddelte, at han agter at trække sig fra bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. På det kommende bestyrelsesmøde d. 2. oktober drøftes generalforsamlingen, bestyrelsens sammensætning m.v.

15 FHF referat af bestyrelsesmøde d. 2. oktober 2013 kl i Borgergade. I mødet deltog: Jakob Lange, Annesofie Becker, Johan Hage, Henrik Terkelsen, Lars Eskesen, Ida Præstegaard, Jane Havshøj og Kai Mølgaard. 1.Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Eventuelle bemærkninger til referat af bestyrelsesmødet d. 20. august og FU mødet d. 12. september Ingen bemærkninger 3. Aktuelle sager. Jakob orienterede. Enkelte af sagerne gav anledning til bemærkninger. a. Høringssvar vedr. Havneudspil b. Høringssvar vedr. Lergravsvej. Møde med Lars Weiss. c. Facebookopslag vedr. Cirkusgrundbebyggelsen d. Tulipangrunden. Heftig mødeaktivitet med lokale. e. Kgs. Enghave Brygge. Yderligere henvendelser til NM- Klagenævn fælles med samarbejdspartnere. f. Æstetik i byrummet. Dobbeltinterview Ayfer Baykal og Jakob. Cityavisen. D. 1. oktober. g. Emdruphøjhusene: Møde med lokalt medlem medio oktober. h. Den Byzantinske Skorsten ved Svanemøllens station. Skæmmet. Medlemshenvendelse. Læserbrev Østerbro Avis. i. Burger King ved Det Kongelige Teater. Medlemshenvendelse. Cityavisen sat på sagen. Lokaludvalget Staten ikke deres sag. Henrik stillede et spørgsmålstegn ved, om Forskønnelsen skal være smagsdommere f.s.v.a., om det er Burger King eller en Meyer-restaurant, der flytter ind. Delte meninger. Emnet tages op på et kommende bestyrelsesmøde mere principielt. j. Bryghusgrunden/Realdania. Jakob er inviteret til møde med PR-medarbejder 10. oktober. k. Samarbejde aftalt med Indre By Lokaludvalg:Rådhuspladsen-workshop d. 25. oktober kl. 16 kl , Nørreport-workshop, d. 4. november

16 kl Gerne flere fra FHF. Jakob tager de to møder. l. Kommuneplanforarbejdet via Det Grønne Råd (Annelise)? Hvem melder sig? Ingen meldte sig. Det er også et spørgsmålstegn ved om Forskønnelsen skal indgå i et sådant meget omfattende arbejde og måske ender med at blive taget som en slags gidsel. m. Skybrudsplanen (Ida) Ida arbejder videre med sagen. Nye sager? Ingen. 4. Diplomeringer Opsamling på rundturen d. 18. september og øvrige forslag Det praktiske omkring diplomeringerne. o Orientering og invitation af emner o Tekster til diplomer o Tekster til hjemmesiden o Fremstilling af diplomer og plaqetter Den Franske Ambassade. Johan orienterer og skriver tekster. Vinhanen. Ida do Ildsjæl. Jakob do Miljøcenter Nordhavn (?). Annelise do Annesofie gennemskriver teksterne. Johan Adam udskriver diplomer. Kai indrammer. 5. Generalforsamling 2013: Bestyrelsens sammensætning. Henrik fastholder, at han udtræder. Sabine kontaktes. Annesofie og Jakob finder frem til mulige bestyrelsesemner til førstkommende bestyrelsesmøde. Beretning. Jakob skriver udkast primo november Regnskab/ revision. Jakob kontakter de to revisorer primo november 6. Tidsplan og traktement for diplomering og generalforsamling. o Diplomering kl o Et glas vin og en peanut kl o Generalforsamling kl

17 o Konstituerende bestyrelsesmøde kl ? Sandwich? Tages op på førstkommende bestyrelsesmøde. Annesofie kontakter dirigentemne. 7. Økonomiorientering Jakob meddelte kort, at økonomien er rigtig god. CSRmedlemmerne hænger dog. 8. Medlemsarrangementer. Bådturen. En bragende succes. Kommende: 9. oktober Botanisk Have, 29. oktober: Carlsberggrunden. 19. november: Metrostationerne, 11. december: Diplomering og Generalforsamling, Jakob orienterede om, at medlemsregister, e- mailadresser, kontingentbetalinger m.v. er a jourført. 9. De kommitteredes arbejde: Johan Adam/Henrik Intet nyt 10. Velkomstbrev til nye medlemmer. Udkast. Bilag. Jakob færdiggør udkast med in-put fra Johan Adam 11. Eventuelt. Jane foreslog at knytte an til den viden, som er oparbejdet på Kunstakademiets Arkitektskole inspireret af konferencen Form til Velfærd. Via Forskønnelsen kunne teori således afprøves i praksis f.eks. i høringssvar og debatter. Johan Adam orienterede om Østerbrobutiksfacader i regi af Lokalrådet. Gudrun C. fortsætter mht. Amagerbrogade. Jakob hanker op i mødet med Akademirådet.

18 Referat af bestyrelsesmøde d. 6. november 2013 kl Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Eventuelle bemærkninger til referat af bestyrelsesmødet d. 2. oktober Ingen 3. Aktuelle sager a. Æstetik i byrummet. Dobbeltinterview Ayfer Baykal og Jakob. Cityavisen. D. 9. oktober. b. Emdruphøjhusene: Jakob mødtes med Lars Cramer lokalt medlem 25.oktober. Ikke pt. en FHF-sag. c. Den Byzantinske skorsten ved Svanemøllens station. Skæmmet. Medlemshenvendelse. Læserbrev Østerbro Avis. Lokaludvalget er gået ind i sagen. Se vedlagte. d. Burger King ved Det Kongelige Teater. Var en and e. Bryghusgrunden/Realdania. Jakob var inviteret til møde med PR-medarbejder 10. oktober. Intet at agere på. f. Indre By Lokaludvalg: Rådhuspladsen-workshop d. 25. oktober kl. 16 kl , Nørreport-workshop, d. 4. november kl Jakob deltog i begge. Gode møder, men ikke umiddelbart noget at agere på. g. Værnedamsvej. Er vi imod ensretning? Gunvor Auken har rejst spørgsmålet. Enighed om, at støtte at bibeholde vejen som den er nu med trafik i begge retninger. h. Godthåbsvej lokalplan. Der udspandt sig en kort diskussion om hvordan vi skal prioritere hvilke sager, FHF skal gå ind i. Enighed om, at projektet på Godthåbsvej ikke er en skøn løsning. Jane orienterede om, at hun havde været til et møde om Havnens fremtid. Det blev kostateret, at vi er dækket godt ind med det høringssvar vi har afgivet. Nye sager? Ingen. 4. Diplomeringer Annesofie mødeleder Det praktiske omkring diplomeringerne o De udvalgte Der var enighed om at diplomer: Den franske ambassade facade (arkitektur). Vinhanen (kunst), Miljøcentret i Nordhavn (arkitektur) og

19 Havnelauget ved Susanne Broe (ildsjæl). o Orientering og invitation af emner o Tekster til diplomer o Tekster til hjemmesiden Johan/Annesofie tager sig af Den Franske Ambassade.Ida af Vinhanen. Annelise af Miljøcenteret i Nordhavn og Jakob af Ildsjælen. /Frist 15. november o Fremstilling af diplomer og plaqetter Johan Adam og Kai. 5. Generalforsamling 2013 Bestyrelsens sammensætning. Jakob og Annesofie orienterer om sonderingerne. Lone Feifer har givet tilsagn om at stille op til bestyrelsen. Jane overgår fra at være suppleant til bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller, at vi ikke vælger en ny suppleant i Janes sted. Dirigent. Antoniades som sidste år. Annesofie kontakter. Beretning. Udkast var vedlagt. Annelise skriver en lille tilføjelse mht. Byens Spejl. Dagsorden. Udkast var vedlagt. Godkendt. Regnskab/ revision. Godkendt. Jakob kontakter de to revisorer. Budget Var vedlagt. Godkendt. Der knyttes en studentermedhjælp til at hjælpe med hjemmesiden mv. Evt. også nyudvikling. 6. Tidsplan og traktement for diplomering og generalforsamling o Diplomering kl o Et glas vin og en peanut kl o Generalforsamling kl o Konstituerende bestyrelsesmøde 7. Økonomiorientering Jakob kunne fortælle, at økonomien fortsat er rigtig god. 8. Medlemsarrangementer

20 9. oktober Botanisk Have. 45 deltagere. 29. oktober: Carlsberg Byen. 40 deltagere Kommende: 19. november: Metrostationerne. Gennemføres på trods af det er kommunalvalgdag med afkortes, så det slutter kl Lise Lind holder et oplæg på cirka ½ time. Henrik og Jane er herefter opponenter i cirka ½ time. I den sidste halve time åbnes op for spørgsmål/debat. 11. december: Diplomering og Generalforsamling. Se herover. Indkaldelse til mødet om metrostationerne og diplomering/ generalforsamling udsendes inden denne uges udgang. 11. Eventuelt Der var enighed om, at bestyrelsen i mange forskellige sammenhænge og på forskellig vis, kunne kombinere bestyrelsesmøder med seminarer, hvor ressourcepersoner indkaldes bl.a. til inspiration. Drøftes videre straks i de nye år.

21 Referat af FHF s ordinære generalforsamling 2013 Der var mødt godt 40 medlemmer op. onsdag, den 11. december kl Bygningskulturens hus Borgergade København K. Dagsorden var ifølge Vedtægternes 5: 1. Valg af dirigent Efter at have budt velkommen forslog formanden advokat Andreas Antoniades til dirigent. Han blev valgt. 2. Bestyrelsens beretning Formanden Jakob Lange henviste til den skriftlige beretning, som han ikke ville læse op, da den sikkert allerede er læst af de fremmødte. Formanden fremhævede at Forskønnelsen heldigvis har mange aktive medlemmer, som bidrager til, at Forskønnelsen efter et forrygende år står rigtigt stærkt i offentligheden og over for kommunalpolitikerne. Formanden lovede, at bestyrelsen straks i det nye år vil komme med initiativer til, at foreningen får flere medlemmer (gerne unge), og hvordan vi kommer til at gøre os stærkere gældende på de sociale medier på Nettet. Formanden takkede Gudrun Christensen og Johan Adam Linneballe for, at de havde deltaget i lokalrådenes præmiering af spændende butiksfacader på henholdsvis Amagerbrogade og Nordre Frihavnsgade. I forbindelse med en kort debat af beretningen blev der opfordret til, at FHF indgår i samarbejde med andre organisationer. Det var der enighed om, da det ligger i forlængelse af det tætte samarbejde vi allerede har med fx Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Friluftsrådet, Indre By Lokaludvalg og mere lokalt baserede sagsorienterede grupper. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

22 Formanden indledte ganske kort med at slå fast, at der desværre er færre kontingentindtægter. Det har vi taget konsekvensen af og skåret ned på udgifterne, uden det er gået ud over aktivitetsniveauet. Efter regnskabet var blevet kort forelagt. var der enkelte opklarende spørgsmål: Der blev spurgt til, hvad de kr., der var betalt i kontingent dækker over. Svar: Medlemskab af Bygningskultur Danmark. En forudsætning for at vi kan være lejere i Borgergade. Der blev endvidere spurgt, om, der var planer mht. den relativt store formue, foreningen råder over. Formanden svarede, at de nok vil gå til initiativer mht. hjemmesiden og på de sociale medier. Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent Forslaget om uændret kontingentsatser blev vedtaget, med en bemærkning om, at budgettets kontingentindtægter måske er sat i underkanten. 5. Forslag fra bestyrelse, vedtægtsændringer og indkomne forslag i øvrigt Der var ingen forslag til behandling. 6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. Desuden vælges indtil 2 suppleanter som 1. og 2. efter stemmetal Formanden oplyste, at der skulle vælges to nye medlemmer af bestyrelsen, da Henrik Terkelsen og Sabine Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. I den forbindelse takkede han de to for deres indsats, som det fremgår af bestyrelsens skriftlige beretning. Næstformand Annesofie Becker anbefalede, at arkitekt Lone Feifer blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Lone Feifer er arkitekt med særlig styrke inden for bæredygtighed. Formanden anbefalede, at den hidtidige suppleant Jane Havshøj blev valgt som ordinært bestyrelsesmedlem, og at Kai Mølgaard fortsætter som suppleant. Der var ingen andre forslag, så bestyrelsens indstilling mht. valg til bestyrelsen blev fulgt. 7. Valg af 2 revisorer De hidtidige revisorer: Leila Krogh og Kirsten Holst Rode blev genvalgt med akklamation. 8. Eventuelt

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 16. april kl. 17.00 i Borgergade.

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 16. april kl. 17.00 i Borgergade. Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 16. april kl. 17.00 i Borgergade. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Endelig godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 17. februar 2015 Godkendt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg.

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg. Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og love for den af 13. oktober 1892 stiftede Ulfborg Borger & Håndværkerforening. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse

Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse Afholdt onsdag den 8. december 2010 i Thorvaldsens Museum, København DAGSORDEN iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Referat Børns Voksenvenner Svendborg Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Dagsorden for generalforsamling:

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere