Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 29

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Nørresø Børnepension Sct. Knudsvej Viborg Tlf.: Hjemmeside: 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution) 6 til 18 år (omsorgssvigt) Pladser i alt: 8 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Dorthe Kattrup Noesgaard (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Det vurderes at Nørresø Børnepension er veldrevet og velfungerende. Der er en kompetent leder, med fokus på børnene / de unge og deres behov, og den faglighed der kræves for at kunne skabe udvikling. Der er kompetent personale med relevant uddannelse og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Der Side 2 af 29

3 dokumenteres gennem status, opfølgningsmøder og løbende notater. Det er tilsynets vurdering at børnene/de unge trives, og de medinddrages i overensstemmelse med deres alder og eventuelle beslutninger truffet af sagsbehandler Der er en meget fin opmærksomhed på, at styrke børnenes/ de unges sociale kompetencer og selvstændighed, og på at den enkelte, så vidt muligt, gennemfører en uddannelse. De fysiske rammer understøtter børnenes / de unges udvikling og trivsel Tema "økonomi" kan ikke vurderes, da tilbuddet ikke har indsendt revideret regnskab eller budget for 2015 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Oplysningsskema til driftsorientret tilsyn Oversigt over medarbejdere, uddannelse og antal år på Nørresø Oversigt over vikarforbrug Oversigt over personale flow oversigt over magtanvendelser Myndighedshandleplan, status og dagbogsnotater på 3 børn/unge Tilbuddets hjemmeside Rapport fra tilsyn 2013 Side 3 af 29

4 Observation Interview Interviewkilder Rundvisning i tilbuddet Samspil mellem forstander og 3 af børnene Finn Bonnichsen Forstander Jonna Pindstrup Stedfortræder Bestyrelsesformand Marianne Kock Personale: pædagog ansat i årig gestaltterapi. Miljøterapi. 2 årig udd omsorgsvigtede børn Pædagog. Tidligere arb m børn medhj. Mijøterap. Udd psyk t udd Pædagog ansat 13 år på stedet. psyk t udd pædagogsik massage 2 børn Pårørende til de 2 børn Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 4 af 29

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Sct. Knudsvej 5, 8800 Viborg Dorthe Kattrup Noesgaard Mie Ørskov Jakobsen Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 29

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 29

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Det vurderes, at tilbuddet støtter børnene/de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Alle børn/unge er indskrevet i relevant undervisningstilbud, har et stabilt fremmøde og det er målet at alle gennemføre et grudskoleforløb. Der opstilles mål for den enkelte og tilbuddet er i tæt kontakt med skolerne, for at skabe så godt et skoleforløb som muligt Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det vurderes, at tilbuddet støtter børnene/de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Alle børn/unge er indskrevet i relevant undervisningstilbud, har et stabilt fremmøde og det er målet at alle gennemføre et grudskoleforløb. Der opstilles mål for den enkelte og tilbuddet er i tæt kontakt med skolerne, for at skabe så godt et skoleforløb som muligt. Side 7 af 29

8 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres 4 (i 4 (i Det vurderes, at der i opstilles mål for børnenes/de unges skolegang og at der følges op på det. Medarbejdere og børnene/de unge fortæller at de altid er med til at opsætte mål. Medarbejderne oplyser at der opstilles mål for børnenes/ de unges skolegang Af de indsendte planer fremgår der ikke mål for skolegang, men i dagbogsnotaterne har denne indsats særskilt overskrift og af notaterne fremgår det, at der er stor opmærksomhed på skolegangen, at de børnene/de unge kommer af sted og at de trives. Det fremgår, at der er tæt samarbejde med skolen og træffes aftaler om særlige hensyn, der hvor det er påkrævet. Det vurderes at alle børn/unge er indskrevet i et undervisningstilbud Det fremgår af tilbuddets hjemmeside at børnene/de unge benytter folkeskole eller specialklasse tilbud i Viborg Kommune. Det fremgår af de 3 handleplaner og dagbogsnotater at børnene er i skole. Medarbejderne fortæller, at 3 af de 9 indskrevne er på efterskole, 2 i folkeskole og 4 på specialskole. Det vurderes at børnene/de unge i den undervisningspligtige alder i, opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoleforløb med undervisning fra 0-9 klasse. Medarbejderne fortæller at alle børnene/de unge er indskrevet i skolen og bliver undervist på relevant klassetrin. Det vurderes, at børnene/de unge i tilbuddet i har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud. Det er tilsynets vurdering, at målgruppen har udfordringer der til tider gør det vanskeligt for dem at Side 8 af 29

9 undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse deltage i undervisningen og det derfor kan være vanskeligt at opnå et fremmøde der er fuldt ud stabilt. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet gør den nødvendige indsats for at motivere børnene/de unge, men også viser respekt overfor den enkelte unges udfordringer. Medarbejderne fortæller, at der er perioder med ustabilt fremmøde grundet den enkelte unges udfordringer. De fortæller ligeledes at det at holdningen at børnene/de unge skal i skole og der arbejdes med at motivere børnene til at komme af sted. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,2 Det vurderes, at tilbuddet styrker børnenes/de unges sociale kompetencer og selvstændighed. Et overordnet mål er, at børnene/de unge udvikler så stor selvstændighed, som muligt. Der opstilles mål for børnenes/de unges sociale kompetencer og tilbuddet er bevidste om, at børnene/de unge indgår i sociale relationer og gør en aktiv indsats for dette, blandt andet ved at invitere klassekammerater til fødselsdag i huset, lave legeaftaler og have kontakt til og træffe aftaler med klassekammeraternes forældre. Tilbuddet er bevidst om at opretholde kontakten til barnets/den unges familie og om at besøg, afhentning og aflevering bliver en god oplevelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer Det vurderes, at tilbuddet styrker børnenes/de unges sociale kompetencer og selvstændighed. Et overordnet mål er at børnene/de unge udvikler så stor selvstændighed, som muligt. Side 9 af 29

10 og selvstændighed Der opstilles mål for børnenes/de unges sociale kompetenecer og tilbuddet er bevidste om, at børnene/de unge indgår i sociale relationer og gør en aktiv indsats for dette, blandt andet ved at invitere klassekammerater til fødselsdag i huset, lave legeaftaler og have kontakt til og træffe aftaler med klassekammeraternes forældre. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 4 (i 4 (i Det vurderes, at tilbuddet i opstiller konkrete individuelle mål for børnenes/de unges sociale kompetencer og selvstændighed og der følges op herpå. Medarbejdere og børnene/de unge oplyser at de er med i opsætning af mål. Af de indsendte udtræk fra dagbogssystemet fremgår det at børnene/de unge er inddraget. De indsendte mål omhandler mål for sociale kompetencer eller for kompetencer der er en forudsætning for at der kan arbejdes med social kompetencer. Det fremgår af interview at et overordnet mål er at børnene/de unge bliver så selvstændige som muligt, men i det indsendte materiale ses der ikke opsatte mål for dette. Det vurderes, at børnene/de unge i indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Medarbejderne oplyser at 3 af de unge er på efterskole og 4 går til fritidsaktiviteter uden for tilbuddet. Medarbejderne oplyser at der holdes fødselsdage, hvor alle fra barnets/den unges klasse inviteres hjem til fødselsdag og at der afholdes fastelavnsfest hvor børnene/de unge hver især må invitere 1 ven med. Af de indsendte dagbogsnotater fremgår det, at der laves legeaftaler hvor barnet/den unge får besøg på tilbuddet eller besøger en klassekammerat í dennes hjem. Det vurderes at børnene/de unge i har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Det fremgår af tilbuddets hjemmeside at forældresamarbejdet anses for væsentligt og at dette prioriteres. Dette bekræftes i de indsendte dagbogsnotater, hvor der beskrives en tæt kontakt og opfølgning i Side 10 af 29

11 Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 4 (i 3 (i middel grad forhold til barnets samvær med familien. En ung ønsker mere samvær end det sagsbehandleren har afgjort, at der skal være. De pårørende fortæller at de har kontakt til deres barn/barnebarn i det omfang de selv og barnet ønsker det. Det vurderes, at de unge i deltager i fritidstilbud uden for tilbuddet. Det oplyses at 4 børn/unge går til fritidsaktiviteter uden for tilbuddet. 3 unge er på efterskole og deltager i det fritidsliv/tilbud der er her. Dette sidestilles med fritidsaktiviteter. Nørresø Børnepension har deltaget i et projekt, der nu er blevet permanent, hvor der kobles en idrætsven på et barn/en ung, som har til opgave at støtte den enkelte i idrætsaktiviteten. Nogle af børnene/de unge er har en idrætsven. Det vurderes, at børnene/de unge i middel grad har venskaber uden for tilbuddet. Leder og medarbejdere fortæller at der kommer venner og kærester på besøg på tilbuddet. medarbejderne fortæller at børnene/de unge oplever at have venskaber, men at de vurderer at disse venskaber lige ofte er bekendtskaber. De fleste børn/unge har ikke et tæt venskab. Det vurderes, at børnene/de unge i meget har mindst en fortrolig voksen. Medarbejderne fortæller, at børnene har en fast kontaktpædagog og det ofte er ham/hende de taler med, men at de kan tale med den de selv vælger. Børnene/de unge bekræfter dette. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,9 Det vurderes, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder der fører til positive resultater for børnene og de unge. Leder og medarbejdere kan på sikker vis redegøre for Ved implementering af det nye system til opfølgning, kan det med fordel overvejes, om udviklingen hos den enkelte skal beskrives mere tydelig. Udviklingen kan følges fra status til status, men kan fortabe sig lidt i den enkelte status, da der her beskrives hvor barnet /den Side 11 af 29

12 målgruppen, de faglige tilgange og metoder og den positive effekt der har været, efter skift i den pædagogiske tilgang. Der dokumenteres i dagsbogssystem og status udarbejdes ud fra ISC- modellen. I dagbogsnotater ses refleksioner over barnets/den unges adfærd og reaktioner, mulige årsager og forslag til ændret tilgang eller andet der kunne få positive resultater. Børne /de unge er inddraget i spørgsmål vedr. dem selv og fællesskabet i tilbuddet, der er fokus på forhold, der har betydning for bønenes/de unges fysiske og mentale sundhed og børnene/de unge giver selv udtryk for at de trives og magtanvendelser og overgreb forebygges. unge er aktuelt og hvad der skal arbejdes videre med. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det vurderes, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder der fører til positive resultater for børnene og de unge. Leder og medarbejdere kan på sikker vis redegøre for målgruppen, de faglige tilgange og metoder og den positive effekt der har været, efter skift i den pædagogiske tilgang. Der dokumenteres i dagsbogssystem og status udarbejdes ud fra ISC- modellen. I dagbogsnotater ses refleksioner over barnets/den unges adfærd og reaktioner, mulige årsager og forslag til ændret tilgang eller andet der kunne få positive resultater. Side 12 af 29

13 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 4 (i Det vurderes, at tilbuddet i meget anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Leder og medarbejdere beskriver målgruppen som omsorgssvigtede børn og unge, der har været udsat for forskellige former for svigt og overgreb og er tidligt skadede. På tilbuddets hjemmeside og i interview med ledelse og medarbejdere fremgår det at målsætningen er, at tilbyde en opvækst-og behandlingsinstitution, hvor barnet kan vokse op i hjemlige, trygge og stabile rammer. Medarbejderne redegør for de anvendte tilgange og metoder som er miljøterapeutisk i en struktureret ramme. Medarbejderne redegør for relations arbejdet og der ses henvisninger til dette flere steder i dagbogsnotaterne og i en indberetning om magtanvendelse. Der redegøres ligeledes for elementer af den psykoterapeutiske tilgang. Her ud over anvendes pædagogisk massage. Lederen fortæller at børnene/de unge ikke blot kan komme og blive og masseret, men der tilrettelægges et forløb, som er en del af indsatsen. Dette fremgår også af de indsendte dagbogsnotater. Medarbejderne anvender ikke selv ordet anerkendende tilgang, men det fremgår tydeligt, både i interviewet og i dagbogsnotaterne at tilgangen er anerkendende. Det vurderes, at tilbuddet i kan dokumenter positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for barnets/ den unges ophold Der udarbejdes status til sagsbehandler ud fra ISC-model og her beskrives blandt andet, aktuelt funktionsniveau, udviklingsmæssige behov og udvikling siden sidste status. Sagsbehandleres mål følger ligeledes denne systematik. Det ses at sagsbehandleren efterspørger tilbuddets vurdering af udviklingsbehov. Der dokumenteres i dagbogssystem og her ses beskrivelser af forskellige tilgange og anvendte metoder, både det som lykkes og det som ikke lykkes. Der ses ligeledes refleksioner om hvad der lykkes/ikke lykkes og mulige årsager. Side 13 af 29

14 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i Forstander og medarbejdere orienterede om ny plan for dokumentation og opfølgning. Det vurderes, at tilbuddet i kan dokumenter positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for barnets/ den unges ophold Der udarbejdes status til sagsbehandler ud fra ISC-model og her beskrives blandt andet, aktuelt funktionsniveau, udviklingsmæssige behov og udvikling siden sidste status. Sagsbehandleres mål følge ligeledes denne systematik. Det ses at sagsbehandleren efterspørger tilbuddets vurdering af udviklingsbehov. Der dokumenteres i dagbogssystem og her ses beskrivelser af forskellige tilgange og anvendte metoder, både det som lykkes og det som ikke lykkes. Der ses ligeledes refleksioner og hvad der lykkes/ikke lykkes og mulige årsager. Forstander og medarbejdere orienterede om nu plan for dokumentation og Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det vurderes, at tilbuddet understøtter børnenes/de unges medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Ledelse og medarbejdere fortæller at børnene/ de unge er medinddraget og har indflydelse. Dette bekræftes i samtalen med barnet/den unge. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger Det vurderes, at børnene/de unge i meget bliver hørt, respekteret og anerkendt. Af de indsendte dagbogsnotater fremgår det, at der prioriteres tid til at tale med og lytte til de unge. Børnene/de unge fortæller selv at de voksne er gode at tale med. Af interview med leder og medarbejdere og dagsbogsnotater ses og høres en respekt for den enkelte og en anerkendelse af, hvem de er og deres behov for støtte. Det vurderes at børnene/de unge i meget har indflydelse op beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Side 14 af 29

15 vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Medarbejderne fortæller at der lyttes til det enkelte barn/ung og, så vidt muligt tages hensyn til deres ønsker inden for de rammer der er på stedet og formålet med deres ophold på tilbuddet. Barnet / den unge inddrages i forhold til handleplanen, deltager på handleplansmøder hvis de ønsker det og der er ugentligt børnemøde, hvor aktuelle emner tages op og børnene/de unge kommer med punkter til dagsordenen. Børnene/de unger bekræfter dette i samtalen med tilsynet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det vurderes, at tilbuddet understøtter børnene/de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der er fokus på forhold, der har betydning for bønenes/de unges fysiske og mentale sundhed og børnene/de unge giver selv udtryk for at de trives Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale Det vurderes, at børnene/de unge i meget trives i tilbuddet. Børnene de unge giver selv udtryk for at det er et godt sted at være; de voksne er gode at tale med, de hjælper en og man er med i beslutninger. Børnene/ de unge bruger udtryk som " verdens bedste børnepension" og " bliver lyttet meget til" " de voksne er gode at tale med". Det vurderes, at børnene/de unge i meget, får støtte fra tilbuddet til at komme til relevante undersøgelser og behandlinger. Børnene/de unge oplyser, at medarbejderne tager med dem, hvis det er nødvendigt og hjælper med a bestille tid til undersøgelser og behandlinger. gennemgang af de indsendte dagbogsnotater bekræfter dette. Det vurderes, at tilbuddet i meget har fokus på forhold for, som har betydning for børnenes/de unges fysiske og mentale helbred. Lederen fortæller at der er ansat uddannet køkkenassistent, som har ansvaret for kosten i huset og skal bruge sin faglige viden til at servere sund og varieret kost. Medarbejderne og børnene/de unge Side 15 af 29

16 sundhed fortæller at der er ugentlig svømmetur og børnene/de unge går til sport, såfremt de kan overskue at deltage. Medarbejderne fortæller at det er vigtigt at møde de unge og forstå hvad der ligger bag en negativ adfærd. Af de indsendte dagbogsnotater fremgår det at de unge bliver lyttet til og anerkendt når de har svært, det fremgår at det prioriteres at der er tid til en snak, når det observeres at en ung har det svært. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det vurderes at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Medarbejderne kan redegøre for hvordan magtanvendelser forebygges og i indberetninger ses refleksioner over den bagvedliggende årsag til den adfærd hos barnet/den unge der gjorde magtanvendelse nødvendig. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring Det vurderes, at tilbuddet pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser, så vidt muligt, undgås. Medarbejderne fortæller, at de undgår at presse børnene/de unge mere end de magter. Medarbejderne anerkender at børnene/de unge i perioder har det ekstra svært og her har behov for forståelse for deres reaktioner, som til tider kan være negative. Medarbejderne reflektere indbyrdes over, hvor let de ville kunne skabe en situation med magtanvendelse, og hvilken negativ indflydelse dette har for alle involverede. De er dog også bevidst om at de er nødt til at gribe ind hvis der er tale om direkte angreb. Af dagbogsnotaterne fremgår det at efter episoder drages der omsorg for barnet/den unge vis samtale og anerkendelse af at situationen var svær. Det vurderes, at tilbuddet i meget dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser, med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Der er i 2014 indberettet 3 magtanvendelser. Alle 3 magtanvendelser indeholder den involverede medarbejders refleksion over magtanvendelsen og mulig bagvedliggende årsag. Side 16 af 29

17 og forbedring af indsatsen Medarbejderne fortæller at alle situationer drøftes og indsatsen tilpasses ud fra refleksionerne og den mulige årsag Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det vurderes, at tilbuddet gennem deres beredskab og pædagogiske indsats forebygger at der forekommer overgreb i tilbuddet. Der er klare regler for de unges samvær, det italesættes hvad der er almindelig/normal adfærd og hvad der ikke er er og medarbejderne er bevidste om at være "tæt på" og at dette kan virke forebyggende. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema Gns. bedømmelse Det vurderes, at tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Medarbejderne oplyser, at det italesættes hvad der er almindelig/normal adfærd og hvad der ikke er. Børnene/de unge lærer at sige fra, for nogle med helt konkrete anvisninger for kropssprog for eksempel at holde hånden op som stop signal. Medarbejderne er bevidste om den præventive effekt i blot at være til stede, når børnene/ de unge er sammen i en aktivitet. Det vurderes at tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb i meget er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne. Medarbejderne fortæller at der på alle børn, udarbejdes en analyse ud fra de tilgængelige papirer. I denne analyse indgår også om der er risikoadfærd hos det enkelte barn/ung. Der ud over observeres der altid på børnene/de unges adfærd og der iværksættes det nødvendige for at sikre at der ikke sker overgreb. Opholder børn/unge med risikoadfærd sig sammen er de aldrig alene; i huset og haven er der en medarbejder til stede og er de på værelset skal døren stå åben. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 17 af 29

18 *Organisation og ledelse 5 Det vurderes, at tilbuddet har en kompetent og ansvarlig ledelse. Ledelse driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og sætter rammerne for tilbuddets faglige udvikling. Ledelsen er ligeledes meget bevidst om hvilken målgruppe der ønskes, værdiggrundlag, tilgang og metoder. Ledelsen er bevidst om behovet for udvikling, den generelle udvikling, der kan påvirke tilbuddet og fremtidsperspektiver for tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det vurderes, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelsen. Ledelsen har samlet set er faring og uddannelse indenfor pædagogik og ledelse og har erfaring i arbejdet med målgruppen. Det vurderes, at ledelsen er meget bevidst om hvilken målgruppe der ønskes, værdiggrundlag, tilgang og metoder. Ledelsen er bevidst om behovet for udvikling, den generelle udvikling, der kan påvirke tilbuddet og fremtidsperspektiver for tilbuddet. Lederen og bestyrelsen er bevidste om størrelsen på sygefraværet og hvilken betydning det har, får børnene/de unge på tilbuddet Side 18 af 29

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse Det vurderes, at ledelsen i meget har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Af de indsendte dokumenter og interview fremgår det at lederen har mange års erfaring med ledelse og har været leder for tilbud/afdelinger hvor der skules skabes noget nyt, skabes udvikling eller skabes stabilitet. Stedfortræder har diplom i ledelse og 20 års erfaring i arbejdet med målgruppen. Det vurderes, at ledelsen er meget bevidst om hvilken målgruppe der ønskes, værdiggrundlag, tilgang og metoder. Ledelsen er bevidst om behovet for udvikling, den generelle udvikling, der kan påvirke tilbuddet og fremtidsperspektiver for tilbuddet. Lederen og bestyrelsen er bevidste om størrelsen på sygefraværet og hvilken betydning det har, får børnene/de unge på tilbuddet Det vurderes, at tilbuddet i meget benytter sig af faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. Ledelsen oplyser, at medarbejderne i deres uddannelsesforløb har haft konkrete sager med og der igennem fået supervision og sparring. Det har været lange uddannelsesforløb, hvor der har været supervision og sparring og nu bruges kollegial sparring. Lederen oplyser, at der ved behov vil blive igangsat supervision. Det vurderes, at tilbuddet i meget har en kompetent og aktiv bestyrelse. Bestyrelsen har samlet set erfaring inden for politik, kommunal administration, undervisning og ledelse. Ud fra interview med ledelsen og bestyrelsesformanden vurderes det, at der er en klar kompetencefordeling og forventningsafstemning. Det oplyses at der afholdes ca 5 møder årligt og at lederen på hvert bestyrelsesmøde aflægger en beretning, hvor der fortælles om det enkelte barn, personaleflow, sygefravær og økonomi. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Side 19 af 29

20 Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det vurderes, at tilbuddets daglige ledelse varetages kompetent. Børnene/de unge har tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevant kompetencer, der er lav personaleflow og sygefraværet er på et højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser. Ledelsen er bevidst om, hvordan et sygefravær påvirker børnene/de unge. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse Det vurderes, at børnene/ de unge i meget har til strækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Af indsendte journalnotater fremgår det, at der er tid til børnene/de unge når de har behov for 1:1 kontakt og at det prioriteres at skabe rum til 1:1 samtaler og en hyggestund til den enkelte ved sengetid. Af de indsendte dokumenter fremgår det, at personalet er uddannede pædagoger, har 5-20 års anciennitet på Nørresø Børnepension, samt forskellige relevante kurser og efteruddannelse. Både børn/unge og pårørende udtrykker tilfredshed med kontakten til personalet. Det vurderes, at personalegennemstrømningen på tilbuddet, ikke er på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Af de indsendte dokumenter fremgår det, at der har været 3 fratrædelse i 2014, hvor de 2 har været ansat i tidsbegrænsede stillinger. Det vurderes at sygefraværet blandt medarbejderne ikke er på et højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. På tilbudsportalen er der indberettet et sygefravær på 15. Af de indsendte dokumenter fremgår det, at en medarbejdere har været på barsel i 3 mdr og 2 medarbejdere hver har været fraværende i 2 mdr grundet sygdom der ikke relaterer sig til arbejdet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 20 af 29

21 *Kompetencer 5 Det vurderes, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen s behov og tilbuddets metoder. Alle medarbejdere er uddannede pædagoger og har 4-20 års ansættelse på Nørresø Børnepension. Alle har deltaget i relevante kurser og efteruddannelse og der er lagt en kursusplan for alle de pædagogiske medarbejdere fra Medarbejderne kan på tilfredsstillende vis redegøre for tilbuddets målgruppe og metoder Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Det vurderes, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen s behov og tilbuddets metoder. Alle medarbejdere er uddannede pædagoger og har 4-20 års ansættelse på Nørresø Børnepension. Alle har deltaget i relevante kurser og efteruddannelse og der er lagt en kursusplan for alle de pædagogiske medarbejdere fra Medarbejderne kan på tilfredsstillende vis redegøre for tilbuddets målgruppe og metoder. Side 21 af 29

22 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse Det vurderes at medarbejdergruppen, samlet set, i meget har relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Alle er uddannede pædagoger og har 4-20 års ansættelse på Nørresø Børnepension. Alle har deltaget i relevante kurser og efteruddannelse og der er lagt en kursusplan for alle de pædagogiske medarbejdere fra På hjemmesiden fremgår det At medarbejderne er tydelige, konkrete og grænsesættende, kan skabe ro og sikre en fastlagt struktur. At medarbejderne udviser respekt for børnene/ de unge og deres individuelle behov. At medarbejderne er seriøse i kommunikationen og kan se børnenes udviklingsmuligheder og arbejder sammen med dem i en varm atmosfære Ovenstående bekræftes i de indsendte dagsbogsnotater. Medarbejderne kan redegøre for de tilgange og metoder der anvendes på tilbuddet og reflekterer over forskellen på de tidligere metoder og de nuværende Det vurderes medarbejdernes samspil med børnene/ de unge i meget afspejler at medarbejderne har relevante kompetencer. I de indsendte dagbogsnotater ses det afspejlet at medarbejderne har relevante kompetencer. Børnene/de unge omtales med respekt, der følges op og reflekteres i notaterne. Børnene/de unge fortæller at medarbejderne taler pænt til dem, lytter til dem og hjælper dem. De pårørende fortæller at deres børn er glade for at bo på tilbuddet og taler negativt om stedet. De pårørende oplever at der er en god stemning og en fortæller at der er sket stor positiv udvikling for hendes barn. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 22 af 29

23 *Økonomi 1 Tema kan ikke vurderes, da tilbuddet ikke har indsendt revideret regnskab eller budget for 2015 Tilbuddet skal fremadrettet indsende regnskab og budget rettidigt Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Kriteriet kan ikke bedømmes, da der ikke er indsendt revideret regnskab eller budget for 2015 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad 1 (i meget lav grad 1 (i meget lav grad 1 (i meget lav grad Indikator kan ikke bedømmes, da der ikke foreligger et revideret regnskab Indikator kan ikke bedømmes, da der ikke er indsendt budget. Indikator kan ikke bedømmes da der ikke er indsendt revideret regnskab Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Side 23 af 29

24 Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe kriteriet kan ikke bedømmes da der ikke er indsendt revideret regnskab og budget for 2015 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes da der ikke er indsendt budget for 2015 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Kriteriet kan ikke bedømmes, da der ikke er indsendt revideret regnskab og budget for 2015 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Indikator kan ikke bedømmes, da der ikke er indsendt revideret regnskab * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 24 af 29

25 *Fysiske rammer 4,7 Det vurderes, at tilbuddets fysiske rammer understøtter børnenes/ de unges udvikling og trivsel. De fysiske rammer er en stor ældre villa ned til Nørresø. den er indrettet som et almindeligt hjem til en stor familie. Børnene/de unge har eget værelse, som de selv har indrettet, det er muligt at søge fællesskabet i stue og køkken eller opholde sig i den store have, hvor der blandt andet er gyngestativ og legehus. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det vurderes, at tilbuddets fysiske rammer understøtter børnenes/ de unges udvikling og trivsel. De fysiske rammer er en stor ældre villa ned til Nørresø. den er indrettet som et almindeligt hjem til en stor familie. Børnene/de unge har eget værelse, som de selv har indrettet, det er muligt at søge fællesskabet i stue og køkken eller opholde sig i den store have, hvor der blandt andet er gyngestativ og legehus. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i Det vurderes at børnene/de unge i meget trives med de fysiske rammer. Børnene/ de unge fortæller at de er tilfredse med de fysiske rammer og har, adspurgt, ikke ønsker om ændringer. Flere af børnene/ de unge har boet der over en årrække og har således der opvækst på tilbuddet. De fysiske rammer fremstår som et hjem til en stor familie. Det vurderes at de fysiske rammer i imødekommer børnene/de unges særlige behov. Flere af børnene/ de unge har boet der over en årrække og har således der opvækst på tilbuddet. Tilbuddet kommer derved til at erstatter et hjem og de fysiske rammer fremstår som et hjem til en stor familie. På 1. sal bor de ældste børn og her er værelserne små, men der er indrettet en fælles stue. Lederen fortæller at der er planer om at se på muligheden for at etablere større værelser, således at der Side 25 af 29

26 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem bedre plads. En pårørende oplever at værelserne er lidt små, i forhold til at være på besøg og opholde sig på værelset. Det vurderes, at de fysiske rammer i meget afspejler, at tilbuddet er børnenes/de unges hjem. Ledelsen fortæller, at de er meget bevidste om ikke at indrette med "institutionsmøbler". Ved rundvisning ses rum indrettet med almindelige møbler, billeder på væggene, blomster og lys. Børnene/de unges værelser er indrettet efter deres smag og fællesrummet på 1 salen er indrettet i teenagestil. Side 26 af 29

27 Side 27 af 29

28 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad - Overskud ,00 Ejendomsudgifter 7,00 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 81,00 Lønomkostninger, fast personale ,00 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær , ,00-15,00 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: 66, stk. 1, nr. 6. Takster Side 28 af 29

29 Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk behandling 2.319,00 Side 29 af 29

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere