For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For specialet Børne- og ungdomspsykiatri"

Transkript

1 Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

2 Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej Aalborg Januar

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målgruppebeskrivelse for Børne- og Ungdomspsykiatrien... 5 Pakkeforløb til udredning... 6 Psykotiske tilstande (DF06.0-F06.3, DF20-F29)... 7 RF Psykotiske tilstande... 8 HSF Svære psykotiske tilstande Unge med skizofreni (DF , DF21, DF ) RF Opsøgende virksomhed eller tidlig intervention overfor unge med skizofreni Affektive lidelser (DF30-39) HF Depression RF Kompleks affektiv lidelse HSF Uafklaret kompleks affektiv lidelse OCD (DF42) HF OCD RF Kompleks OCD HSF Uafklaret kompleks OCD Spiseforstyrrelser (DF , DF ) HF anoreksi RF Patienter med spiseforstyrrelse og behov for døgnindlæggelse (børn og unge) HSF Særligt komplicerede spiseforstyrrelser Autisme (DF84) HF Gennemgribende udviklingsforstyrrelse RF Kompleks autisme HSF Uafklaret kompleks autisme ADHD (DF og DF98.8) RF Kompleks ADHD HSF Uafklarede kompleks ADHD Tourette-syndrom (DF95.2) RF Kompleks Tourette Syndrom HSF Uafklaret kompleks Tourette Syndrom Børn (under 13 år) med behov for indlæggelse RF Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse Spæd- og småbørnspsykiatri (0-3-årige) RF Spæd- og småbørnspsykiatri HSF Kompliceret spæd- og småbørnspsykiatri Retspsykiatri RF Primær vurdering af surrogatfængslede HSF Ungdomsretspsykiatrisk funktion vedr. mentalobservation og dom til behandling under indlæggelse

4 Indledning Formålet med dette dokument er at samle de beskrivelser, der er udarbejdet for at sikre, at patienter med samme psykiske sygdom og behov tilbydes ensartede udrednings- og behandlingsniveau af høj kvalitet. Dokumentet indeholder følgende: Oversigt over pakkeforløb til udredning (hovedfunktion) Link til de nationale pakkeforløb (hovedfunktion) Region Nordjyllands præcisering af pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Region Nordjyllands beskrivelse af regionsfunktionsniveau Region Midtjyllands beskrivelse af de højt specialiserede funktioner Beskrivelserne er en vejledning, der skal anvendes ved den faglige vurdering af, hvilket specialiseringsniveau patienten skal behandles på. Én parameter afgør ikke i sig selv, hvorvidt en patient skal behandles i en specialiseret funktion, men derimod en kombination af mange parametre i den samlede kliniske vurdering. Skønnes en patient at have behov for behandling på højt specialiseret niveau skal patienterne henvises til den region, der varetager den højt specialiserede funktion. Dette dokument indeholder en beskrivelse af de højt specialiserede funktioner, der skal henvises til i Region Midtjylland. Det forventes, at der altid er en forudgående dialog/kontakt mellem relevante medarbejdere i de to regioner, inden der fremsendes en henvisning til den højt specialiserede funktion i Region Midtjylland. Beskrivelserne skal understøtte, at der sker en registrering af specialiseringsniveau i forhold til både ambulante og indlagte patienter, hvilket er obligatorisk for både psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Det indebærer, at patienter skal vurderes i forhold til, om de skal behandles på: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau Vejledning vedr. registrering af specialeniveau findes i PRI: Registrering af specialeniveau 4

5 Målgruppebeskrivelse for Børne- og Ungdomspsykiatrien Regionspsykiatrien tilbyder hospitalsbaseret udredning og behandling til patienter med psykisk sygdom, der har følgende karakteristika: Symptomer og adfærd Betydelig forværring i symptomer Betydelig forpinthed Adfærd præget af betydelig ustabilitet, selvskade og/eller selvmordsrisiko samt truende adfærd Nyopståede psykotiske symptomer Funktionsniveau Diagnostik Behandling Betydelig nedsættelse i funktion hvad angår sociale og skole/ arbejdsmæssige sammenhænge relateret til psykisk sygdom* Diagnostisk uklarhed evt. pga. manglende mental udvikling eller komorbiditet Utilstrækkelig effekt af forudgående behandling i primærsektor Ustabilt samarbejde om vedligeholdelsesbehandling Der henvises i øvrigt til gældende regionale og nationale vejledninger. *Hos personer med udviklingshæmning vurderes funktionsnedsættelsen i forhold til normal udvikling og begavelse. 5

6 Pakkeforløb til udredning Pakkeforløb til udredning Børne- og ungdomspsykiatri Afklarende samtale Basis udredningspakke Ydelser i udredningsforløbet (Førstegangsbesøg, individuel undersøgelse, forældresamtale, miljøobservation, tilbagemelding, netværksmøde) Jf. udredningspakken: Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser Tidsramme Registrering i PAS 1,5 time AHA01A 3,5-6,5 time AHA02A Standard udredningspakke Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser 6,5-9,5 time AHA03A Udvidet udredningspakke Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser 9,5-13,5 time AHA04A

7 Psykotiske tilstande (DF06.0-F06.3, DF20-F29) Hovedfunktionsniveau: Der er ikke udarbejdet pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau: Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser (mental retardering, autismespektrum-lidelser) og svært udadreagerende adfærd (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Uafklarede komplekse differentialdiagnostiske problemstillinger, som kræver omfattende udredning (målgruppebeskrivelse) (Varetages af Region Midtjylland)

8 Regionsfunktion: RF Psykotiske tilstande I alt: timer Funktionens målgruppe: Funktion: årige patienter med mistænkt eller manifest psykotisk tilstand og evt. komorbid udviklingsforstyrrelse såsom mental retardering (DF ), autismespektrumlidelse (DF F84.9) og svært udadreagerende patienter, som ikke kan behandles tilstrækkeligt i andet regi (privat praktiserende b/u-psykiater, egen læge,opholdssteder m.v.) enten pga. flere komplicerede diagnoser og/ eller meget lavt kognitivt/funktions- niveau. Hoveddiagnose: F06.0-F06.3, F20-F29 Bidiagnose: Ingen krav Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet ; Diagnostik og behandling baserer sig i høj grad på observationer af pt. Adfærd og beskrivelser fra miljøet, frem for sproglige udtalelser fra og samtaler med patienten. Der kan være komplicerende selvdestruktiv og eller udadreagerende adfærd,og øget farlighed. Kompliceret differential diagnostik: Usædvanligt sygdomsbillede, fx. hurtig kognitiv forværring, tiltagende bizar adfærd og/eller paradoks reaktion på medicinsk såvel som miljøterapeutisk behandling. Udredning som kræver tæt samarbejde af flere specialistområder samtidigt(fx psykiatri, neurologi, genetik, endokrinologi, radiologi, intensivt afd.) Krisereaktion, svær regressiv tilstand mv. Svær komorbiditet: Misbrug, hvor misbruget har indflydelse på behandlingscompliance, og generelt påvirker behandlingsforløbet Komplicerende somatisk komorbiditet, som vanskeliggør diagnostik eller kræver samtidigt samarbejde med somatiske afdelinger på specialiseret niveau.(regionen) Samtidige affektive symptomer, OCD-symptomer og eller stærke/svære suicidaltanker/-handlinger og /eller svær selvskade. Behandlingsresistens: Manglende respons på tidligere virksom behandling, både psykofarmakologisk og psykoterapeutisk Svære vedvarende psykotiske symptomer, der trods effektiv antipsykotisk og anden behandling ikke bedres i løbet af 12 uger. Behandling med mindst to antipsykotiske præparater i minimum seks uger skal være forsøgt. Risikopatienter: Senhjerneskadede patienter Traumatiserede patienter Syndrompatienter(somatisk/genetisk) Patient med aktiv komplicerende somatisk/neurologisk sygdom Særlige patientgrupper: Patient med erkendte eller uerkendte komplicerende somatisk handicap såsom; blindhed, døvhed, neurologisk lidelse, epilepsi osv. Patient af anden kulturel oprindelse Sprogløse patienter 8

9 Henvisende instanser samt henvisningskriterier Primær sektor (egen læge), socialforvaltning, privat praktiserende speciallæge i b&u-psykiatri samt andre sygehusafdelinger. Adskillelse mellem målgruppen på henholdsvis hovedfunktionsniveau og regionsfunktionsniveau: Alle patientforløb i denne kategori udredes og behandles som hovedregel i regionen Funktionens udrednings- og behandlingstilbud: Udredning og diagnostik KRAM og somatisk undersøgelse Behandling Psykoedukation Afslutning og evaluering Indhold Anamnese (herunder uddybende familieanamnese) og diagnostiske instrumenter (ADOS, ADI, PSE, K- SADS, DAWBA, CY-BOCS, YGTS, SCID-II) Psykologiske undersøgelser; Kognitive- og neuropsykologiske tests. Ved behov: Udvidet undersøgelse af bio-psykosocialakser evt. via netværksmøde/andre specialer (Pædiatri, Epileptisk hospital Filadelfia, Intern medicin, Klinisk genetisk mf.) Miljøobservationer Legeobservationer (evt. inddragelse af tolk, dette gælder for hele behandlingsforløbet) Somatisk undersøgelse og evt. Radiologiske undersøgelser (MR/CT-skanning, EEG), Biokemiske undersøgelser. (KRAM og somatisk undersøgelse indgår som en del af udredningen) I forlængelse af behandling på hovedfunktionsniveau: Evt. indlæggelse Mere omfattende af inddragelse af netværk (familie, forvaltning, skole/ppr mf.) Mere intensive og længerevarende behandlingsforløb. I forlængelse af psykoedukation på hovedfunktionsniveau: evt. intensiveret qua sygdommens sværhedsgrad og sagens kompleksitet. Jf. Hovedfunktionsniveauet Obligatorisk netværksmøde Større inddragelse af netværk og familie. Varighed timer 1 time timer >3 timer 1-3 timer 9

10 Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser (mental retardering, autismespektrum idelser) og svært udadreagerende patienter. De komorbide udviklingsforstyrrelser kan gøre gruppen meget kompleks/heterogen. Diagnostik og behandlingsresultater vil i højere grad basere sig på observation og beskrivelser fra nærmiljøet om patienten end fra patientens eget input ved samtale. Der er behov for en høj grad af involvering af pårørende og netværk i forbindelse med behandlingsforløbet og behandlingsevalueringen. Senest opdateret den 15. maj

11 Højt specialiseret funktion, Region Midtjylland: HSF Svære psykotiske tilstande Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser og svært udadreagerende patienter og behandlingsresistente psykotiske tilstande. Forventet antal nye patienter pr. år: 25 Forventet antal patientforløb pr. år: 45 Diagnostik/differentialdiagnostik Uafklarede komplekse differentialdiagnostiske problemstillinger, som kræver omfattende udredning Omfatter diagnoserne: F06.0 F06.3, F10.5-F19.7 og F20-F29. Sygdommens sværhedsgrad og funktionspåvirkning Svært invaliderende symptomer og/eller manglende behandlingsmotivation som i alvorlig grad vanskeliggør udredning/behandling Patienterne har en væsentlig funktionsnedsættelse og en høj grad af forpinthed. Hverdagen vil være præget af svær social funktionsnedsættelse, længerevarende manglende skolegang, manglende fritidsinteresser og socialt fællesskab med jævnaldrende. Behandlingsforløb (f.eks. sygdomsindsigt, behandlingsalliance, tvang) Behandlingsresistens, svære bivirkninger eller behov for kompliceret polyfarmaci Behandlingsforløbet er præget af vedvarende psykotiske symptomer på trods af effektiv antipsykotisk behandling. Komorbiditet Omfattende og svært komplicerende komorbiditet som i alvorlig grad komplicerer diagnosticering/behandling Målgruppen vil ofte være præget af komorbiditet med svære udviklingsforstyrrelser. Somatisk sygdom Somatiske forhold som får væsentlig betydning for udredning/ behandling Der er behov for omfattende antipsykotisk medicinsk behandling, f.eks. højrisikobehandling med Leponex eller flerstofbehandling. Derfor er der behov for nøje vurdering af den somatiske tilstand og løbende udvikling. Misbrug Omfattende misbrug som i alvorlig grad vanskeliggør behandling Et vedvarende svært misbrug kan hos nogle patienter vanskeliggøre en positiv behandlingsrespons. Kognitive forudsætninger Påvirket kognitivt funktionsniveau som får betydelig indflydelse på diagnosticering og behandling Svær kognitiv funktionsnedsættelse kan være en grundlæggende udviklingsvanskelighed. Det aktuelle kognitive funktionsniveau kan også være svært nedsat, betinget af den aktuelle svært behandlelige psykotiske tilstand. Social funktion og baggrund Komplicerende sociale og familiemæssige forhold som vanskeliggør diagnosticering og behandling Der vil ofte være tale om patienter, som har været udsat for svære sociale belastninger, hvor omsorgssvigt, psykisk og fysisk seksuel misbrug kan forekomme. Forældrestøtten kan være utilstrækkelig og præget af forældrenes egne psykiske lidelser. 11

12 Hvad adskiller behandlingstilbuddet fra enten højere eller lavere specialiseringsniveau Diagnostisk revurdering, herunder indikation for udredning af sjældne somatiske tilstande, der kan give psykotiske symptomer. F.eks. senfølger til cerebrale sygdomme. Udredning og den første behandling vil oftest skulle foregå under indlæggelse. Opfølgende behandling vil oftest ske i tæt samarbejde med regionsfunktionen Opsøgende og tidlig intervention for skizofreni. Patienterne vil efter endt døgnbaseret behandling ofte have behov for socialpsykiatrisk behandling i døgninstitution. Der vil i den forbindelse ofte være behov for tæt samarbejde mellem døgninstitutionen, familien og den kommunale sektor og behandlingspsykiatrien. 12

13 Unge med skizofreni (DF , DF21, DF ) Hovedfunktionsniveau: Der er ikke udarbejdet pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau: Opsøgende virksomhed eller tidlig intervention over for unge med skizofreni (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Uafklarede komplekse differentialdiagnostiske problemstillinger, som kræver omfattende udredning (målgruppebeskrivelse) (Varetages af Region Midtjylland) 13

14 Regionsfunktion: RF Opsøgende virksomhed eller tidlig intervention overfor unge med skizofreni I alt: timer Funktionens målgruppe: Funktion: Opsøgende virksomhed og tidlig intervention over for unge (12-17 år) med skizofreni Hoveddiagnoser: F20.0-F20.9, F21, F22.0-F22.9 Eksklusionskriter: primære organiske psykoser (F00-F09), primære stofrelaterede psykoser (F10-F19), primær affektiv sindslidelse og komorbide udviklingsforstyrrelser med moderat til svær grad af generel mental retardering og/eller svært udadreagerende adfærd. Bidiagnose: Ingen krav om bidiagnoser. Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet; Produktive psykotiske symptomer og eller negative symptomer. Tab af tidligere (kognitivt og eller socialt) funktionsniveau. Betydeligt ændret adfærd (aggressivitet, udadreagerende, svært tilbagetrukket og eller bizar adfærd) Kompliceret differential diagnostik: Patienter med tidligere diagnosticerede øvrige/andre neuropsykiatriske symptomer, og i anden ikke psykosebehandlende psykofarmakologisk behandling Patienter med svær debuterende affektiv lidelse Patienter der reagerer atypisk eller med paradoxal reaktion på konventionel antipsykotisk behandling(miljøterapi og eller psykofarmakologi) Svær komorbiditet: Patienter med aktivt,behandlingsresistent misbrug af psykoaktive stoffer. Patienter med grundlæggende lavt kognitivt funktionsniveau Patienter med komplicerende aktiv somatisk sygdom Behandlingsresistens: Når pt. Ikke har vist symptomreduktion efter behandling af op til to antipsykotiske præparater, afprøvet i min. 12 uger hver, i individuel tilpasset men psykosebehandlende doser. Risikopatienter: Patienter med vedvarende sidemisbrug Patienter med svært nedsat sygdomsindsigt/selverkendelse Ikke dansktalende patienter Patienter af anden kulturel oprindelse Patienter med konkurrerende somatisk sygdom Særlige patientgrupper: Ikke dansktalende patient Patienter med anden kulturel oprindelse Patienter med generelt lavt funktionsniveau Høre og eller talehæmmede patient Henvisende instanser samt henvisningskriterier 14

15 Primær sektoren (egen læge, socialforvaltningen, PPR, privat praktiserende psykologer, privat praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri) Kriterier: Mistanke om og eller klare symptomer på psykose Regionens udrednings- og behandlingstilbud: Udredning og diagnostik KRAM og somatisk undersøgelse Indhold Første kontakt: Gennemgang af henvisning, tidligere sagsakter, aktuelt symptombillede, præmorbid funktion, udlevering af spørgeskemaer, indhentning af skoleudtalelser, forventningsafstemning Anden kontakt: Anamneseoptagelse ved forældre eller anden omsorgsperson hvis pt. er anbragt udenfor hjemmet/eller hjemmebesøg hvis pt. ikke kan forlade hjemmet Klinisk vurdering af patienten Vold og selvmordsrisikovurdering Konference hvor patientens symptomer vurderes og diagnostiske overvejelser drøftes Behandlingsplan udarbejdes Screening for svær psykopatologi Diagnostisk interview Klinisk vurdering Psykologisk undersøgelse Følgende domæner undersøges: intellektuelt funktionsniveau, opmærksomhedsfunktion, forarbejdningshastighed, hukommelse, indlæring, abstrakt tænkning, social kognition og eksekutive funktioner Screening af symptomer Kontakt med socialrådgiver Støttemuligheder til patienten Kontakt til misbrugskonsulent ved aktivt misbrug. Somatisk undersøgelse inkl. parakliniske undersøglser Varighed timer 1 Behandling Medicinsk behandling Opfølgning af medicineffekt Vurdering af bivirkninger Fast kontaktperson Psykoterapi timer Kontakt med pårørende 15

16 Revurdering af diagnose/vurdering af funktionsniveau Psykoedukation Forældre samt patient >3 timer Afslutning og evaluering Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Netværksmøde Forberedelse af videre opfølgning og behandling i voksenpsykiatrisk regi Selvmordsrisikovurdering Børn og unge med skizofreni udredes og behandles på regionsfunktionsniveau. Vedligeholdelsesbehandling kan eventuelt foregå på hovedfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med regionsfunktionen - jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri. 3 timer Senest opdateret den 22. januar

17 Affektive lidelser (DF30-39) Hovedfunktionsniveau: Pakkeforløb for depression Link til de nationale pakkeforløb: Nationale pakkeforløb Regionsfunktionsniveau: Komplekse diagnostiske tilstande inden for affektive lidelser (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Komplekse tilstande inden for affektive lidelser, hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på regionsfunktionsniveau, eller hvor den psykofarmakologiske behandling er særligt kompliceret (målgruppebeskrivelse) (Varetages af Region Midtjylland) 17

18 HF Depression Pakkeforløb for patienter med depression Hovedfunktionsniveau Metoder og indhold Tidsramme Registrering i PAS Udredningspakke Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau Jf. Der anvendes i udgangspunktet standardpakken til udredning. Ved komorbiditet eller vanskelig diagnostisk afklaring kan der i nogle tilfælde være behov for udvidet udredningspakke. Anamnese (herunder uddybende familieanamnese) Diagnostisk interview: PSE, K-SADS, DAWBA, Hamilton, BYI, CY-BOCS, YGTS, ADHD-RS, ADOS, ADI, SCID-II Psykologisk undersøgelse: Kognitive- og neuropsykologiske tests, ved behov udvidet undersøgelse af bio-psykosocialakser Miljøobservation, legeobservation Tilbagemelding, diagnostisk netværksmøde Afklarende: 1,5 time Basis: 3,5 6,5 time Standard: 6,5 9,5 time Udvidet: 9,5 13,5 time AHA01A AHA02A AHA03A AHA04A Somatisk undersøgelse (evt. radiologiske undersøgelser MR/CT-scanning, EEG) Behandlingspakke 23 timer AHB04A Indledende samtale Indledende samtale inkl. drøftelse af behandlingsplan og afholdelse af netværksmøde. KRAM 1 timer Alm. proc.reg. Somatisk us.: ZZ0149A

19 Behandling Stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling I alt 21 timer Alm. proc.reg. Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoedukation Pårørende Sammenhæng 9 timer 4 timer 3 timer 3 time 1 time Evaluering, tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale Monitorering/evaluering af behandlingsforløbet inkl. Hammilton, BYI og generelle funktionsniveau (GAPD) Opfølgning på behandling Afsluttende samtale med barn, forældre/pårørende Pakkeforløbet afsluttes Pakkeforløbet fortsættes i et andet forløb Pakkeforløbet afsluttes efter patientens/pårørendes ønske 1 time Alm. proc.reg. Afslutningsdato AGB99X1 AGB99X2 19

20 Regionsfunktion: RF Kompleks affektiv lidelse I alt: (ikke angivet) Funktionens målgruppe: Funktion: Komplekse diagnostiske tilstande inden for affektive lidelser, hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på hovedfunktionsniveau, eller hvor behandlingen herunder den psykofarmakologiske behandling er særligt kompliceret. Hoveddiagnose: F30-39 Affektive lidelser (manisk episode, bipolar affektiv sindslidelse, depression/depressioner, vedvarende affektive tilstande, andre affektive tilstande) Bidiagnose: Ingen krav Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet: Udtale og omfattende affektive symptomer der kan være ledsaget af psykotiske symptomer og/eller øget selvmordsrisiko Hypomane /maniske tilstande Høj grad af komorbiditet og psykosociale belastninger Kompliceret differential diagnostik: Udtalt komorbiditet og / eller uafklaret grundlæggende udviklingsforstyrrelser, der ikke er tilstrækkeligt støttet/behandlet Begyndende personlighedsforstyrrelser Svær komorbiditet Svær psykiatrisk komorbiditet Misbrug hvor misbruget påvirker behandlingsforløbet. Somatisk sygdom der kræver samtidigt samarbejde med somatiske afdelinger Behandlingsresistens: Patienten har ikke responderet tilfredsstillende på tidligere behandlingstiltag i hovedfunktion Risikopatienter: Ved høj grad af sårbarhed hos et individ, enten på grund af biologiske/arvelige faktorer eller utilstrækkelige psykosociale omstændigheder i individets opvækst, øges risikoen for at sygdom. Særlige patientgrupper: Komplicerede psykosociale forhold, f.eks. omsorgssvigt, sygdom eller misbrug hos forældrene Mental retardering (ses særligt i relation til autismespektrumsforstyrrelser) Patient af anden kulturel oprindelse Sprogløse patienter Henvisende instanser samt henvisningskriterier Henvisende instanser: Hovedfunktioner Privat praktiserende børne- og ungdomspsykiatere Børnelæger og andre speciallæger Praktiserende læger Kommunale instanser (PPR / forvaltningen)

21 Henvisningskriterier: Den psykosociale akse forudsættes vurderet og relevante tiltag iværksat Patienten forudsættes i primærsektoren udredt for differentialdiagnostiske somatiske lidelser og at være behandlet for evt. somatisk lidelse Tiltag er afprøvet på hovedfunktionsniveau uden tilstrækkelig effekt Oplysninger og bilag jævnfør henvisningsskema er indhentet og medfølger henvisningen samt underskrevet samtykkeerklæring Adskillelse mellem målgruppen på henholdsvis hovedfunktionsniveau og regionsfunktionsniveau: Kompliceret psykofarmakologisk behandling (eventuel polyfarmaci), længerevarende og mere intensiv psykosocial intervention og netværkssamarbejde. Funktionens udrednings- og behandlingstilbud: Indhold Varighed Udredning og diagnostik Anamnese (herunder uddybende familieanamnese) og diagnostiske instrumenter (PSE, K-SADS, DAWBA, Hammilton, BYI, CY- BOCS, YGTS, ADHD-RS, ADOS, ADI, SCID-II) Psykologiske undersøgelser; Kognitive- og neuropsykologiske tests. Ved behov: Udvidet undersøgelse af bio-psykosocialakser evt. via netværksmøde/andre specialer (Pædiatri, Epileptisk hospital Filadelfia, Intern medicin, Klinisk genetisk mf.) Miljøobservationer Legeobservationer (Evt. inddragelse af tolk, dette gælder for hele behandlingsforløbet) KRAM og somatisk undersøgelse Somatisk undersøgelse og evt. Radiologiske undersøgelser (MR/CT-skanning, EEG), Biokemiske undersøgelser. (KRAM og somatisk undersøgelse indgår som en del af udredningen) Behandling I forlængelse af behandling på hovedfunktionsniveau: Psykoedukation Evt. indlæggelse Evt. polyfarmaci Mere omfattende inddragelse af netværk (familie, forvaltning, skole/ppr mf.) Mere intensive og længerevarende behandlingsforløb. I forlængelse af psykoedukation på 21

22 hovedfunktionsniveau: evt. intensiveret qua sygdommens sværhedsgrad og sagens kompleksitet. Afslutning og evaluering Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Jf. Hovedfunktionsniveauet Obligatorisk netværksmøde Større inddragelse af netværk og familie. Evaluering med Hammilton / BYI og generelle funktionsniveau (GAPD) Affektive lidelser hvor et/flere af nedenstående kriterier er opfyldt. Vedligeholdelsesbehandling kan eventuelt foregå på hovedfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med regionsfunktionen - jf. Sundhedsstyrelsens henvisningskriterier i specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri: 1. Samlet vurdering af patienten tilsiger, at patienten skal behandles på regionsfunktionsniveau og/eller 2. Patienter er diagnostisk uafklaret trods grundig klinisk udredning. Patienter der er diagnostisk uafklaret, henvises til den regionsfunktion, som bedst kan dække over patientens symptomer og/eller 3. Der har været gennemført mindst to behandlingsforsøg efter gængs praksis på hovedfunktionsniveau med utilstrækkelig behandlingseffekt og/eller 4. Patienten har svær grad af psykiatrisk komorbiditet. Senest opdateret den 22. januar

23 Højt specialiseret funktion, Region Midtjylland: HSF Uafklaret kompleks affektiv lidelse Komplekse tilstande inden for affektive lidelser, hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på regionsfunktionsniveau eller hvor den psykofarmakologiske behandling er særligt kompliceret F30-F39 Forventet antal nye patienter pr. år: 8 Forventet antal patientforløb pr. år: 15 Hoveddiagnose Diagnostik/ Differentialdiagnostik Uafklarede komplekse differentialdiagnostiske problemstillinger som kræver omfattende udredning Patienten har været forsøgt behandlet på regionsfunktionsniveau uden effekt. Sygdommens sværhedsgrad og funktionspåvirkning Svært invaliderende symptomer og/eller manglende behandlingsmotivation som i alvorlig grad vanskeliggør udredning/behandling Patienter med alvorlig sygdom der ikke har responderet tilstrækkeligt på behandlingen på regionsfunktionsniveauet og/eller har sværere komorbide lidelser. Behandlingsforløb (fx sygdomsindsigt, behandlingsalliance, tvang) Behandlingsresistens, svære bivirkninger eller behov for kompliceret polyfarmaci Behandlingsresistens forstået ved, at der på hovedfunktions- eller regionsfunktionsniveau har været utilstrækkelig respons på mindst to præparater, samt hvor der på regionsfunktionsniveau har vist sig store bivirkninger ved forsøg med forskellige præparater. Komorbiditet Omfattende og svært komplicerende komorbiditet som i alvorlig grad komplicerer diagnosticering/behandling Patienter med omfattende og svær komorbiditet, som f.eks. svær mental retardering og udviklingsforstyrrelser samt vedvarende svær udadreagerende adfærd. Somatisk sygdom Somatiske forhold som får væsentlig betydning for udredning/ behandling Gruppen kan varetages på regionsfunktionsniveau, såfremt der ikke er en sværere psykiatrisk årsag. Misbrug Omfattende misbrug som i alvorlig grad vanskeliggør behandling Patienter med sværere/psykotiske affektive lidelser og et komplicerende misbrug Kognitive forudsætninger Påvirket kognitivt funktionsniveau som får betydelig indflydelse på diagnosticering og behandling Svært nedsat funktionsniveau med en nedsættelse svarende til middelsvær til svær mental retardering. Social funktion og baggrund Komplicerende sociale og familiemæssige forhold som vanskeliggør diagnosticering og behandling Gruppen kan varetages på regionsfunktionsniveau, såfremt der ikke er en sværere psykiatrisk årsag. 23

24 Hvad adskiller behandlingstilbuddet fra enten højere eller lavere specialiseringsniveau Undersøgelse og behandling som forudsætter særlige ressourcer og specialiseret viden og erfaring med affektive lidelser inden for alle faggrupper. Intensiv miljøterapeutisk behandling. Meget kompleks psykofamakologisk behandling med polyfarmaci og behov for længere tids opfølgning samt intensiv psykosocial intervention og netværkssamarbejde. Behandling med ECT. 24

25 OCD (DF42) Hovedfunktionsniveau: Pakkeforløb for OCD Link til de nationale pakkeforløb: Nationale pakkeforløb Regionsfunktionsniveau: Komplekse diagnostiske tilstande inden for OCD (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Uafklaret kompleks OCD (målgruppebeskrivelse) (Varetages af Region Midtjylland) 25

26 HF OCD Pakkeforløb for patienter med OCD Hovedfunktionsniveau Metoder og indhold Tidsramme Registrering i PAS Udredningspakke Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau Jf. Anamnese (herunder uddybende familieanamnese) Diagnostisk interview: PSE, K-SADS, DAWBA, Hammilton, BYI, CY-BOCS, YGTS, ADHD-RS, ADOS, ADI, SCID-II Psykologisk undersøgelse: Kognitive- og neuropsykologiske tests, ved behov udvidet undersøgelse af bio-psykosocialakser Miljøobservation, legeobservation Tilbagemelding, diagnostisk netværksmøde Afklarende: 1,5 time Basis: 3,5 6,5 time Standard: 6,5 9,5 time Udvidet: 9,5 13,5 time AHA01A AHA02A AHA03A AHA04A Somatisk undersøgelse (evt. ved behov radiologiske undersøgelser MR/CT-scanning, EEG) Behandlingspakke 26 timer AHB05A Indledende samtale Behandling Indledende samtale inkl. drøftelse af behandlingsplan og netværksmøde. KRAM Stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling 1 timer Alm. proc.reg. Somatisk us.: ZZ0149A I alt 23 timer Alm. proc.reg. Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoedukation 12 timer 4 timer 3 timer

I særlige tilfælde F specielt i forbindelse med udredning, hvor der ikke foreligger endelig diagnostisk afklaring.

I særlige tilfælde F specielt i forbindelse med udredning, hvor der ikke foreligger endelig diagnostisk afklaring. Regionsfunktion: RF Spiseforstyrrelse hos unge fra og med 12 år I alt: 14,5-32 timer + behandling Funktionens målgruppe: Funktion: Spiseforstyrrelse hos unge fra og med 12 år Hoveddiagnose: F50.0, F50.1,

Læs mere

Generelt kan hovedfunktionsniveau varetages ambulant for moderate, svarende til primært grad 2-3.

Generelt kan hovedfunktionsniveau varetages ambulant for moderate, svarende til primært grad 2-3. Regionsfunktion: RF Spiseforstyrrelser (voksne over 18 år) I alt: 21-40 timer Funktionens målgruppe: Funktion: Spiseforstyrrelser (voksne) Hoveddiagnose: F50.0, F50.1, F50.2, F50.3 Generelt kan hovedfunktionsniveau

Læs mere

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Funktionsbeskrivelser Børne- og Ungdomspsykiatri (Specialeplanlægning)

Funktionsbeskrivelser Børne- og Ungdomspsykiatri (Specialeplanlægning) Funktionsbeskrivelser Børne- og Ungdomspsykiatri (Specialeplanlægning) Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk August 2012 Regionsfunktion: Affektive lidelser,

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udredningspakkeforløb:

Udredningspakkeforløb: Danske Regioner 06-02-2013 Børn og unge (PB01, PB02, PB03, PB04) Børne- og ungdomspsykiatri Udredningspakkeforløb: Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien Specifikationer af Februar 2013 Publikationens titel: Specifikationer af Psykiatrien HR & Kvalitet Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.rn.dk udgivelsesdato 14. februar 2013 Læs mere om Region Nordjylland

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

Pakkeforløb for anorexi

Pakkeforløb for anorexi Danske Regioner Juni 2014 Anoreksi (DF50.0, DF50.1) Børn & Unge Samlet tidsforbrug: 43 timer Pakkeforløb for anorexi Børn og unge Indledning Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er, at tilbyde ensartede

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Danske Regioner 25-06-2013 Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Forord Udarbejdelsen af denne retningslinje har taget udgangspunkt i eksisterende retningslinjer i de fem regioner samt

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk Den 19. december

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Regionsfunktion nr.1. Henvisningskriterier fra HF til RF: Skizofreni hos børn og unge på 12 år og ældre. Generelt

Regionsfunktion nr.1. Henvisningskriterier fra HF til RF: Skizofreni hos børn og unge på 12 år og ældre. Generelt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) Sekretariat Skovagervej 2 Indgang 81 DK-8240 Risskov Regionsfunktion nr.1 Henvisningskriterier fra HF til RF: Skizofreni hos børn og unge på 12 år og ældre Dato:

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Målgruppeafgrænsning. Bilagsrapport. Region Hovedstadens Psykiatri. Implementering af den udvidede behandlingsret. 7. januar 2010

Målgruppeafgrænsning. Bilagsrapport. Region Hovedstadens Psykiatri. Implementering af den udvidede behandlingsret. 7. januar 2010 Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppeafgrænsning Bilagsrapport 7. januar 2010 Region Hovedstadens Psykiatri Indhold Bilag 1: Bilag 2: Oversigt over projektgruppens medlemmer Oversigt over målgruppeafgrænsning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk Marts 2017

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved behandling

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning. Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning. Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Program Hvad er Binge Eating Disorder (BED)? Set i forhold til

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialevejledning for Psykiatri

Specialevejledning for Psykiatri Specialevejledning for Psykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008 Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Børne og Ungdomspsykiatri BUC Viborg og AUH, BUC Risskov Målbeskrivelse 2008 Godkendt den 5. februar 2014 DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis Behandling af stress, angst og depression i almen praksis 16. september 2016 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning)

Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning) Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning) Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk August 2012 Regionsfunktion: Gerontopsykiatriske patienter Funktionens

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet børne- og ungdomspsykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb PAKKE PROJEKTET: En række anbefalinger bl.a. at der skal udarbejdes pakkeforløb Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse

Læs mere

Rapport for specialet: Børne- og ungdomspsykiatri

Rapport for specialet: Børne- og ungdomspsykiatri Rapport for specialet: Børne- og ungdomspsykiatri Rapportens tilblivelse Specialerapporten er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Børn- og unge med autismespektrumforstyrrelse. Anne Heurlin, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Børn- og unge med autismespektrumforstyrrelse. Anne Heurlin, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Børn- og unge med autismespektrumforstyrrelse Anne Heurlin, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 3.2.1 Almen praksis Den alment praktiserende læge har en central rolle med hensyn til opsporing af psykisk

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Bilag 1. Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne)

Bilag 1. Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne) Bilag 1 Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

Sundhedsaftale på oligofrenipsykiatriområdet sundhedsfaglig del

Sundhedsaftale på oligofrenipsykiatriområdet sundhedsfaglig del Sundhedsaftale på oligofrenipsykiatriområdet sundhedsfaglig del 1 Målsætning for samarbejdet er: o at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorgrænser og at sikre ensartet kvalitet i indsatsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis.

Læs mere

Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri

Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri Oplæg ved vicedirektør Peter Treufeldt 31. august 2012 i Region Syddanmark Dagsorden 1. Baggrund for implementering

Læs mere

De nye vejledninger i Region Sjælland

De nye vejledninger i Region Sjælland De nye vejledninger i Region Sjælland Ved Praksiskonsulent Børne- Ungdomspsykiatrien Kitt Larsen De nye vejledninger Vejledningerne Den gode henvisning samarbejde ADHD kontrol i almen praksis - Gir det

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere