For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For specialet Børne- og ungdomspsykiatri"

Transkript

1 Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

2 Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej Aalborg Januar

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målgruppebeskrivelse for Børne- og Ungdomspsykiatrien... 5 Pakkeforløb til udredning... 6 Psykotiske tilstande (DF06.0-F06.3, DF20-F29)... 7 RF Psykotiske tilstande... 8 HSF Svære psykotiske tilstande Unge med skizofreni (DF , DF21, DF ) RF Opsøgende virksomhed eller tidlig intervention overfor unge med skizofreni Affektive lidelser (DF30-39) HF Depression RF Kompleks affektiv lidelse HSF Uafklaret kompleks affektiv lidelse OCD (DF42) HF OCD RF Kompleks OCD HSF Uafklaret kompleks OCD Spiseforstyrrelser (DF , DF ) HF anoreksi RF Patienter med spiseforstyrrelse og behov for døgnindlæggelse (børn og unge) HSF Særligt komplicerede spiseforstyrrelser Autisme (DF84) HF Gennemgribende udviklingsforstyrrelse RF Kompleks autisme HSF Uafklaret kompleks autisme ADHD (DF og DF98.8) RF Kompleks ADHD HSF Uafklarede kompleks ADHD Tourette-syndrom (DF95.2) RF Kompleks Tourette Syndrom HSF Uafklaret kompleks Tourette Syndrom Børn (under 13 år) med behov for indlæggelse RF Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse Spæd- og småbørnspsykiatri (0-3-årige) RF Spæd- og småbørnspsykiatri HSF Kompliceret spæd- og småbørnspsykiatri Retspsykiatri RF Primær vurdering af surrogatfængslede HSF Ungdomsretspsykiatrisk funktion vedr. mentalobservation og dom til behandling under indlæggelse

4 Indledning Formålet med dette dokument er at samle de beskrivelser, der er udarbejdet for at sikre, at patienter med samme psykiske sygdom og behov tilbydes ensartede udrednings- og behandlingsniveau af høj kvalitet. Dokumentet indeholder følgende: Oversigt over pakkeforløb til udredning (hovedfunktion) Link til de nationale pakkeforløb (hovedfunktion) Region Nordjyllands præcisering af pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Region Nordjyllands beskrivelse af regionsfunktionsniveau Region Midtjyllands beskrivelse af de højt specialiserede funktioner Beskrivelserne er en vejledning, der skal anvendes ved den faglige vurdering af, hvilket specialiseringsniveau patienten skal behandles på. Én parameter afgør ikke i sig selv, hvorvidt en patient skal behandles i en specialiseret funktion, men derimod en kombination af mange parametre i den samlede kliniske vurdering. Skønnes en patient at have behov for behandling på højt specialiseret niveau skal patienterne henvises til den region, der varetager den højt specialiserede funktion. Dette dokument indeholder en beskrivelse af de højt specialiserede funktioner, der skal henvises til i Region Midtjylland. Det forventes, at der altid er en forudgående dialog/kontakt mellem relevante medarbejdere i de to regioner, inden der fremsendes en henvisning til den højt specialiserede funktion i Region Midtjylland. Beskrivelserne skal understøtte, at der sker en registrering af specialiseringsniveau i forhold til både ambulante og indlagte patienter, hvilket er obligatorisk for både psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Det indebærer, at patienter skal vurderes i forhold til, om de skal behandles på: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau Vejledning vedr. registrering af specialeniveau findes i PRI: Registrering af specialeniveau 4

5 Målgruppebeskrivelse for Børne- og Ungdomspsykiatrien Regionspsykiatrien tilbyder hospitalsbaseret udredning og behandling til patienter med psykisk sygdom, der har følgende karakteristika: Symptomer og adfærd Betydelig forværring i symptomer Betydelig forpinthed Adfærd præget af betydelig ustabilitet, selvskade og/eller selvmordsrisiko samt truende adfærd Nyopståede psykotiske symptomer Funktionsniveau Diagnostik Behandling Betydelig nedsættelse i funktion hvad angår sociale og skole/ arbejdsmæssige sammenhænge relateret til psykisk sygdom* Diagnostisk uklarhed evt. pga. manglende mental udvikling eller komorbiditet Utilstrækkelig effekt af forudgående behandling i primærsektor Ustabilt samarbejde om vedligeholdelsesbehandling Der henvises i øvrigt til gældende regionale og nationale vejledninger. *Hos personer med udviklingshæmning vurderes funktionsnedsættelsen i forhold til normal udvikling og begavelse. 5

6 Pakkeforløb til udredning Pakkeforløb til udredning Børne- og ungdomspsykiatri Afklarende samtale Basis udredningspakke Ydelser i udredningsforløbet (Førstegangsbesøg, individuel undersøgelse, forældresamtale, miljøobservation, tilbagemelding, netværksmøde) Jf. udredningspakken: Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser Tidsramme Registrering i PAS 1,5 time AHA01A 3,5-6,5 time AHA02A Standard udredningspakke Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser 6,5-9,5 time AHA03A Udvidet udredningspakke Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser 9,5-13,5 time AHA04A

7 Psykotiske tilstande (DF06.0-F06.3, DF20-F29) Hovedfunktionsniveau: Der er ikke udarbejdet pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau: Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser (mental retardering, autismespektrum-lidelser) og svært udadreagerende adfærd (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Uafklarede komplekse differentialdiagnostiske problemstillinger, som kræver omfattende udredning (målgruppebeskrivelse) (Varetages af Region Midtjylland)

8 Regionsfunktion: RF Psykotiske tilstande I alt: timer Funktionens målgruppe: Funktion: årige patienter med mistænkt eller manifest psykotisk tilstand og evt. komorbid udviklingsforstyrrelse såsom mental retardering (DF ), autismespektrumlidelse (DF F84.9) og svært udadreagerende patienter, som ikke kan behandles tilstrækkeligt i andet regi (privat praktiserende b/u-psykiater, egen læge,opholdssteder m.v.) enten pga. flere komplicerede diagnoser og/ eller meget lavt kognitivt/funktions- niveau. Hoveddiagnose: F06.0-F06.3, F20-F29 Bidiagnose: Ingen krav Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet ; Diagnostik og behandling baserer sig i høj grad på observationer af pt. Adfærd og beskrivelser fra miljøet, frem for sproglige udtalelser fra og samtaler med patienten. Der kan være komplicerende selvdestruktiv og eller udadreagerende adfærd,og øget farlighed. Kompliceret differential diagnostik: Usædvanligt sygdomsbillede, fx. hurtig kognitiv forværring, tiltagende bizar adfærd og/eller paradoks reaktion på medicinsk såvel som miljøterapeutisk behandling. Udredning som kræver tæt samarbejde af flere specialistområder samtidigt(fx psykiatri, neurologi, genetik, endokrinologi, radiologi, intensivt afd.) Krisereaktion, svær regressiv tilstand mv. Svær komorbiditet: Misbrug, hvor misbruget har indflydelse på behandlingscompliance, og generelt påvirker behandlingsforløbet Komplicerende somatisk komorbiditet, som vanskeliggør diagnostik eller kræver samtidigt samarbejde med somatiske afdelinger på specialiseret niveau.(regionen) Samtidige affektive symptomer, OCD-symptomer og eller stærke/svære suicidaltanker/-handlinger og /eller svær selvskade. Behandlingsresistens: Manglende respons på tidligere virksom behandling, både psykofarmakologisk og psykoterapeutisk Svære vedvarende psykotiske symptomer, der trods effektiv antipsykotisk og anden behandling ikke bedres i løbet af 12 uger. Behandling med mindst to antipsykotiske præparater i minimum seks uger skal være forsøgt. Risikopatienter: Senhjerneskadede patienter Traumatiserede patienter Syndrompatienter(somatisk/genetisk) Patient med aktiv komplicerende somatisk/neurologisk sygdom Særlige patientgrupper: Patient med erkendte eller uerkendte komplicerende somatisk handicap såsom; blindhed, døvhed, neurologisk lidelse, epilepsi osv. Patient af anden kulturel oprindelse Sprogløse patienter 8

9 Henvisende instanser samt henvisningskriterier Primær sektor (egen læge), socialforvaltning, privat praktiserende speciallæge i b&u-psykiatri samt andre sygehusafdelinger. Adskillelse mellem målgruppen på henholdsvis hovedfunktionsniveau og regionsfunktionsniveau: Alle patientforløb i denne kategori udredes og behandles som hovedregel i regionen Funktionens udrednings- og behandlingstilbud: Udredning og diagnostik KRAM og somatisk undersøgelse Behandling Psykoedukation Afslutning og evaluering Indhold Anamnese (herunder uddybende familieanamnese) og diagnostiske instrumenter (ADOS, ADI, PSE, K- SADS, DAWBA, CY-BOCS, YGTS, SCID-II) Psykologiske undersøgelser; Kognitive- og neuropsykologiske tests. Ved behov: Udvidet undersøgelse af bio-psykosocialakser evt. via netværksmøde/andre specialer (Pædiatri, Epileptisk hospital Filadelfia, Intern medicin, Klinisk genetisk mf.) Miljøobservationer Legeobservationer (evt. inddragelse af tolk, dette gælder for hele behandlingsforløbet) Somatisk undersøgelse og evt. Radiologiske undersøgelser (MR/CT-skanning, EEG), Biokemiske undersøgelser. (KRAM og somatisk undersøgelse indgår som en del af udredningen) I forlængelse af behandling på hovedfunktionsniveau: Evt. indlæggelse Mere omfattende af inddragelse af netværk (familie, forvaltning, skole/ppr mf.) Mere intensive og længerevarende behandlingsforløb. I forlængelse af psykoedukation på hovedfunktionsniveau: evt. intensiveret qua sygdommens sværhedsgrad og sagens kompleksitet. Jf. Hovedfunktionsniveauet Obligatorisk netværksmøde Større inddragelse af netværk og familie. Varighed timer 1 time timer >3 timer 1-3 timer 9

10 Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser (mental retardering, autismespektrum idelser) og svært udadreagerende patienter. De komorbide udviklingsforstyrrelser kan gøre gruppen meget kompleks/heterogen. Diagnostik og behandlingsresultater vil i højere grad basere sig på observation og beskrivelser fra nærmiljøet om patienten end fra patientens eget input ved samtale. Der er behov for en høj grad af involvering af pårørende og netværk i forbindelse med behandlingsforløbet og behandlingsevalueringen. Senest opdateret den 15. maj

11 Højt specialiseret funktion, Region Midtjylland: HSF Svære psykotiske tilstande Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser og svært udadreagerende patienter og behandlingsresistente psykotiske tilstande. Forventet antal nye patienter pr. år: 25 Forventet antal patientforløb pr. år: 45 Diagnostik/differentialdiagnostik Uafklarede komplekse differentialdiagnostiske problemstillinger, som kræver omfattende udredning Omfatter diagnoserne: F06.0 F06.3, F10.5-F19.7 og F20-F29. Sygdommens sværhedsgrad og funktionspåvirkning Svært invaliderende symptomer og/eller manglende behandlingsmotivation som i alvorlig grad vanskeliggør udredning/behandling Patienterne har en væsentlig funktionsnedsættelse og en høj grad af forpinthed. Hverdagen vil være præget af svær social funktionsnedsættelse, længerevarende manglende skolegang, manglende fritidsinteresser og socialt fællesskab med jævnaldrende. Behandlingsforløb (f.eks. sygdomsindsigt, behandlingsalliance, tvang) Behandlingsresistens, svære bivirkninger eller behov for kompliceret polyfarmaci Behandlingsforløbet er præget af vedvarende psykotiske symptomer på trods af effektiv antipsykotisk behandling. Komorbiditet Omfattende og svært komplicerende komorbiditet som i alvorlig grad komplicerer diagnosticering/behandling Målgruppen vil ofte være præget af komorbiditet med svære udviklingsforstyrrelser. Somatisk sygdom Somatiske forhold som får væsentlig betydning for udredning/ behandling Der er behov for omfattende antipsykotisk medicinsk behandling, f.eks. højrisikobehandling med Leponex eller flerstofbehandling. Derfor er der behov for nøje vurdering af den somatiske tilstand og løbende udvikling. Misbrug Omfattende misbrug som i alvorlig grad vanskeliggør behandling Et vedvarende svært misbrug kan hos nogle patienter vanskeliggøre en positiv behandlingsrespons. Kognitive forudsætninger Påvirket kognitivt funktionsniveau som får betydelig indflydelse på diagnosticering og behandling Svær kognitiv funktionsnedsættelse kan være en grundlæggende udviklingsvanskelighed. Det aktuelle kognitive funktionsniveau kan også være svært nedsat, betinget af den aktuelle svært behandlelige psykotiske tilstand. Social funktion og baggrund Komplicerende sociale og familiemæssige forhold som vanskeliggør diagnosticering og behandling Der vil ofte være tale om patienter, som har været udsat for svære sociale belastninger, hvor omsorgssvigt, psykisk og fysisk seksuel misbrug kan forekomme. Forældrestøtten kan være utilstrækkelig og præget af forældrenes egne psykiske lidelser. 11

12 Hvad adskiller behandlingstilbuddet fra enten højere eller lavere specialiseringsniveau Diagnostisk revurdering, herunder indikation for udredning af sjældne somatiske tilstande, der kan give psykotiske symptomer. F.eks. senfølger til cerebrale sygdomme. Udredning og den første behandling vil oftest skulle foregå under indlæggelse. Opfølgende behandling vil oftest ske i tæt samarbejde med regionsfunktionen Opsøgende og tidlig intervention for skizofreni. Patienterne vil efter endt døgnbaseret behandling ofte have behov for socialpsykiatrisk behandling i døgninstitution. Der vil i den forbindelse ofte være behov for tæt samarbejde mellem døgninstitutionen, familien og den kommunale sektor og behandlingspsykiatrien. 12

13 Unge med skizofreni (DF , DF21, DF ) Hovedfunktionsniveau: Der er ikke udarbejdet pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau: Opsøgende virksomhed eller tidlig intervention over for unge med skizofreni (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Uafklarede komplekse differentialdiagnostiske problemstillinger, som kræver omfattende udredning (målgruppebeskrivelse) (Varetages af Region Midtjylland) 13

14 Regionsfunktion: RF Opsøgende virksomhed eller tidlig intervention overfor unge med skizofreni I alt: timer Funktionens målgruppe: Funktion: Opsøgende virksomhed og tidlig intervention over for unge (12-17 år) med skizofreni Hoveddiagnoser: F20.0-F20.9, F21, F22.0-F22.9 Eksklusionskriter: primære organiske psykoser (F00-F09), primære stofrelaterede psykoser (F10-F19), primær affektiv sindslidelse og komorbide udviklingsforstyrrelser med moderat til svær grad af generel mental retardering og/eller svært udadreagerende adfærd. Bidiagnose: Ingen krav om bidiagnoser. Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet; Produktive psykotiske symptomer og eller negative symptomer. Tab af tidligere (kognitivt og eller socialt) funktionsniveau. Betydeligt ændret adfærd (aggressivitet, udadreagerende, svært tilbagetrukket og eller bizar adfærd) Kompliceret differential diagnostik: Patienter med tidligere diagnosticerede øvrige/andre neuropsykiatriske symptomer, og i anden ikke psykosebehandlende psykofarmakologisk behandling Patienter med svær debuterende affektiv lidelse Patienter der reagerer atypisk eller med paradoxal reaktion på konventionel antipsykotisk behandling(miljøterapi og eller psykofarmakologi) Svær komorbiditet: Patienter med aktivt,behandlingsresistent misbrug af psykoaktive stoffer. Patienter med grundlæggende lavt kognitivt funktionsniveau Patienter med komplicerende aktiv somatisk sygdom Behandlingsresistens: Når pt. Ikke har vist symptomreduktion efter behandling af op til to antipsykotiske præparater, afprøvet i min. 12 uger hver, i individuel tilpasset men psykosebehandlende doser. Risikopatienter: Patienter med vedvarende sidemisbrug Patienter med svært nedsat sygdomsindsigt/selverkendelse Ikke dansktalende patienter Patienter af anden kulturel oprindelse Patienter med konkurrerende somatisk sygdom Særlige patientgrupper: Ikke dansktalende patient Patienter med anden kulturel oprindelse Patienter med generelt lavt funktionsniveau Høre og eller talehæmmede patient Henvisende instanser samt henvisningskriterier 14

15 Primær sektoren (egen læge, socialforvaltningen, PPR, privat praktiserende psykologer, privat praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri) Kriterier: Mistanke om og eller klare symptomer på psykose Regionens udrednings- og behandlingstilbud: Udredning og diagnostik KRAM og somatisk undersøgelse Indhold Første kontakt: Gennemgang af henvisning, tidligere sagsakter, aktuelt symptombillede, præmorbid funktion, udlevering af spørgeskemaer, indhentning af skoleudtalelser, forventningsafstemning Anden kontakt: Anamneseoptagelse ved forældre eller anden omsorgsperson hvis pt. er anbragt udenfor hjemmet/eller hjemmebesøg hvis pt. ikke kan forlade hjemmet Klinisk vurdering af patienten Vold og selvmordsrisikovurdering Konference hvor patientens symptomer vurderes og diagnostiske overvejelser drøftes Behandlingsplan udarbejdes Screening for svær psykopatologi Diagnostisk interview Klinisk vurdering Psykologisk undersøgelse Følgende domæner undersøges: intellektuelt funktionsniveau, opmærksomhedsfunktion, forarbejdningshastighed, hukommelse, indlæring, abstrakt tænkning, social kognition og eksekutive funktioner Screening af symptomer Kontakt med socialrådgiver Støttemuligheder til patienten Kontakt til misbrugskonsulent ved aktivt misbrug. Somatisk undersøgelse inkl. parakliniske undersøglser Varighed timer 1 Behandling Medicinsk behandling Opfølgning af medicineffekt Vurdering af bivirkninger Fast kontaktperson Psykoterapi timer Kontakt med pårørende 15

16 Revurdering af diagnose/vurdering af funktionsniveau Psykoedukation Forældre samt patient >3 timer Afslutning og evaluering Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Netværksmøde Forberedelse af videre opfølgning og behandling i voksenpsykiatrisk regi Selvmordsrisikovurdering Børn og unge med skizofreni udredes og behandles på regionsfunktionsniveau. Vedligeholdelsesbehandling kan eventuelt foregå på hovedfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med regionsfunktionen - jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri. 3 timer Senest opdateret den 22. januar

17 Affektive lidelser (DF30-39) Hovedfunktionsniveau: Pakkeforløb for depression Link til de nationale pakkeforløb: Nationale pakkeforløb Regionsfunktionsniveau: Komplekse diagnostiske tilstande inden for affektive lidelser (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Komplekse tilstande inden for affektive lidelser, hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på regionsfunktionsniveau, eller hvor den psykofarmakologiske behandling er særligt kompliceret (målgruppebeskrivelse) (Varetages af Region Midtjylland) 17

18 HF Depression Pakkeforløb for patienter med depression Hovedfunktionsniveau Metoder og indhold Tidsramme Registrering i PAS Udredningspakke Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau Jf. Der anvendes i udgangspunktet standardpakken til udredning. Ved komorbiditet eller vanskelig diagnostisk afklaring kan der i nogle tilfælde være behov for udvidet udredningspakke. Anamnese (herunder uddybende familieanamnese) Diagnostisk interview: PSE, K-SADS, DAWBA, Hamilton, BYI, CY-BOCS, YGTS, ADHD-RS, ADOS, ADI, SCID-II Psykologisk undersøgelse: Kognitive- og neuropsykologiske tests, ved behov udvidet undersøgelse af bio-psykosocialakser Miljøobservation, legeobservation Tilbagemelding, diagnostisk netværksmøde Afklarende: 1,5 time Basis: 3,5 6,5 time Standard: 6,5 9,5 time Udvidet: 9,5 13,5 time AHA01A AHA02A AHA03A AHA04A Somatisk undersøgelse (evt. radiologiske undersøgelser MR/CT-scanning, EEG) Behandlingspakke 23 timer AHB04A Indledende samtale Indledende samtale inkl. drøftelse af behandlingsplan og afholdelse af netværksmøde. KRAM 1 timer Alm. proc.reg. Somatisk us.: ZZ0149A

19 Behandling Stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling I alt 21 timer Alm. proc.reg. Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoedukation Pårørende Sammenhæng 9 timer 4 timer 3 timer 3 time 1 time Evaluering, tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale Monitorering/evaluering af behandlingsforløbet inkl. Hammilton, BYI og generelle funktionsniveau (GAPD) Opfølgning på behandling Afsluttende samtale med barn, forældre/pårørende Pakkeforløbet afsluttes Pakkeforløbet fortsættes i et andet forløb Pakkeforløbet afsluttes efter patientens/pårørendes ønske 1 time Alm. proc.reg. Afslutningsdato AGB99X1 AGB99X2 19

20 Regionsfunktion: RF Kompleks affektiv lidelse I alt: (ikke angivet) Funktionens målgruppe: Funktion: Komplekse diagnostiske tilstande inden for affektive lidelser, hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på hovedfunktionsniveau, eller hvor behandlingen herunder den psykofarmakologiske behandling er særligt kompliceret. Hoveddiagnose: F30-39 Affektive lidelser (manisk episode, bipolar affektiv sindslidelse, depression/depressioner, vedvarende affektive tilstande, andre affektive tilstande) Bidiagnose: Ingen krav Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet: Udtale og omfattende affektive symptomer der kan være ledsaget af psykotiske symptomer og/eller øget selvmordsrisiko Hypomane /maniske tilstande Høj grad af komorbiditet og psykosociale belastninger Kompliceret differential diagnostik: Udtalt komorbiditet og / eller uafklaret grundlæggende udviklingsforstyrrelser, der ikke er tilstrækkeligt støttet/behandlet Begyndende personlighedsforstyrrelser Svær komorbiditet Svær psykiatrisk komorbiditet Misbrug hvor misbruget påvirker behandlingsforløbet. Somatisk sygdom der kræver samtidigt samarbejde med somatiske afdelinger Behandlingsresistens: Patienten har ikke responderet tilfredsstillende på tidligere behandlingstiltag i hovedfunktion Risikopatienter: Ved høj grad af sårbarhed hos et individ, enten på grund af biologiske/arvelige faktorer eller utilstrækkelige psykosociale omstændigheder i individets opvækst, øges risikoen for at sygdom. Særlige patientgrupper: Komplicerede psykosociale forhold, f.eks. omsorgssvigt, sygdom eller misbrug hos forældrene Mental retardering (ses særligt i relation til autismespektrumsforstyrrelser) Patient af anden kulturel oprindelse Sprogløse patienter Henvisende instanser samt henvisningskriterier Henvisende instanser: Hovedfunktioner Privat praktiserende børne- og ungdomspsykiatere Børnelæger og andre speciallæger Praktiserende læger Kommunale instanser (PPR / forvaltningen)

21 Henvisningskriterier: Den psykosociale akse forudsættes vurderet og relevante tiltag iværksat Patienten forudsættes i primærsektoren udredt for differentialdiagnostiske somatiske lidelser og at være behandlet for evt. somatisk lidelse Tiltag er afprøvet på hovedfunktionsniveau uden tilstrækkelig effekt Oplysninger og bilag jævnfør henvisningsskema er indhentet og medfølger henvisningen samt underskrevet samtykkeerklæring Adskillelse mellem målgruppen på henholdsvis hovedfunktionsniveau og regionsfunktionsniveau: Kompliceret psykofarmakologisk behandling (eventuel polyfarmaci), længerevarende og mere intensiv psykosocial intervention og netværkssamarbejde. Funktionens udrednings- og behandlingstilbud: Indhold Varighed Udredning og diagnostik Anamnese (herunder uddybende familieanamnese) og diagnostiske instrumenter (PSE, K-SADS, DAWBA, Hammilton, BYI, CY- BOCS, YGTS, ADHD-RS, ADOS, ADI, SCID-II) Psykologiske undersøgelser; Kognitive- og neuropsykologiske tests. Ved behov: Udvidet undersøgelse af bio-psykosocialakser evt. via netværksmøde/andre specialer (Pædiatri, Epileptisk hospital Filadelfia, Intern medicin, Klinisk genetisk mf.) Miljøobservationer Legeobservationer (Evt. inddragelse af tolk, dette gælder for hele behandlingsforløbet) KRAM og somatisk undersøgelse Somatisk undersøgelse og evt. Radiologiske undersøgelser (MR/CT-skanning, EEG), Biokemiske undersøgelser. (KRAM og somatisk undersøgelse indgår som en del af udredningen) Behandling I forlængelse af behandling på hovedfunktionsniveau: Psykoedukation Evt. indlæggelse Evt. polyfarmaci Mere omfattende inddragelse af netværk (familie, forvaltning, skole/ppr mf.) Mere intensive og længerevarende behandlingsforløb. I forlængelse af psykoedukation på 21

22 hovedfunktionsniveau: evt. intensiveret qua sygdommens sværhedsgrad og sagens kompleksitet. Afslutning og evaluering Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Jf. Hovedfunktionsniveauet Obligatorisk netværksmøde Større inddragelse af netværk og familie. Evaluering med Hammilton / BYI og generelle funktionsniveau (GAPD) Affektive lidelser hvor et/flere af nedenstående kriterier er opfyldt. Vedligeholdelsesbehandling kan eventuelt foregå på hovedfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med regionsfunktionen - jf. Sundhedsstyrelsens henvisningskriterier i specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri: 1. Samlet vurdering af patienten tilsiger, at patienten skal behandles på regionsfunktionsniveau og/eller 2. Patienter er diagnostisk uafklaret trods grundig klinisk udredning. Patienter der er diagnostisk uafklaret, henvises til den regionsfunktion, som bedst kan dække over patientens symptomer og/eller 3. Der har været gennemført mindst to behandlingsforsøg efter gængs praksis på hovedfunktionsniveau med utilstrækkelig behandlingseffekt og/eller 4. Patienten har svær grad af psykiatrisk komorbiditet. Senest opdateret den 22. januar

23 Højt specialiseret funktion, Region Midtjylland: HSF Uafklaret kompleks affektiv lidelse Komplekse tilstande inden for affektive lidelser, hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på regionsfunktionsniveau eller hvor den psykofarmakologiske behandling er særligt kompliceret F30-F39 Forventet antal nye patienter pr. år: 8 Forventet antal patientforløb pr. år: 15 Hoveddiagnose Diagnostik/ Differentialdiagnostik Uafklarede komplekse differentialdiagnostiske problemstillinger som kræver omfattende udredning Patienten har været forsøgt behandlet på regionsfunktionsniveau uden effekt. Sygdommens sværhedsgrad og funktionspåvirkning Svært invaliderende symptomer og/eller manglende behandlingsmotivation som i alvorlig grad vanskeliggør udredning/behandling Patienter med alvorlig sygdom der ikke har responderet tilstrækkeligt på behandlingen på regionsfunktionsniveauet og/eller har sværere komorbide lidelser. Behandlingsforløb (fx sygdomsindsigt, behandlingsalliance, tvang) Behandlingsresistens, svære bivirkninger eller behov for kompliceret polyfarmaci Behandlingsresistens forstået ved, at der på hovedfunktions- eller regionsfunktionsniveau har været utilstrækkelig respons på mindst to præparater, samt hvor der på regionsfunktionsniveau har vist sig store bivirkninger ved forsøg med forskellige præparater. Komorbiditet Omfattende og svært komplicerende komorbiditet som i alvorlig grad komplicerer diagnosticering/behandling Patienter med omfattende og svær komorbiditet, som f.eks. svær mental retardering og udviklingsforstyrrelser samt vedvarende svær udadreagerende adfærd. Somatisk sygdom Somatiske forhold som får væsentlig betydning for udredning/ behandling Gruppen kan varetages på regionsfunktionsniveau, såfremt der ikke er en sværere psykiatrisk årsag. Misbrug Omfattende misbrug som i alvorlig grad vanskeliggør behandling Patienter med sværere/psykotiske affektive lidelser og et komplicerende misbrug Kognitive forudsætninger Påvirket kognitivt funktionsniveau som får betydelig indflydelse på diagnosticering og behandling Svært nedsat funktionsniveau med en nedsættelse svarende til middelsvær til svær mental retardering. Social funktion og baggrund Komplicerende sociale og familiemæssige forhold som vanskeliggør diagnosticering og behandling Gruppen kan varetages på regionsfunktionsniveau, såfremt der ikke er en sværere psykiatrisk årsag. 23

24 Hvad adskiller behandlingstilbuddet fra enten højere eller lavere specialiseringsniveau Undersøgelse og behandling som forudsætter særlige ressourcer og specialiseret viden og erfaring med affektive lidelser inden for alle faggrupper. Intensiv miljøterapeutisk behandling. Meget kompleks psykofamakologisk behandling med polyfarmaci og behov for længere tids opfølgning samt intensiv psykosocial intervention og netværkssamarbejde. Behandling med ECT. 24

25 OCD (DF42) Hovedfunktionsniveau: Pakkeforløb for OCD Link til de nationale pakkeforløb: Nationale pakkeforløb Regionsfunktionsniveau: Komplekse diagnostiske tilstande inden for OCD (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Uafklaret kompleks OCD (målgruppebeskrivelse) (Varetages af Region Midtjylland) 25

26 HF OCD Pakkeforløb for patienter med OCD Hovedfunktionsniveau Metoder og indhold Tidsramme Registrering i PAS Udredningspakke Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau Jf. Anamnese (herunder uddybende familieanamnese) Diagnostisk interview: PSE, K-SADS, DAWBA, Hammilton, BYI, CY-BOCS, YGTS, ADHD-RS, ADOS, ADI, SCID-II Psykologisk undersøgelse: Kognitive- og neuropsykologiske tests, ved behov udvidet undersøgelse af bio-psykosocialakser Miljøobservation, legeobservation Tilbagemelding, diagnostisk netværksmøde Afklarende: 1,5 time Basis: 3,5 6,5 time Standard: 6,5 9,5 time Udvidet: 9,5 13,5 time AHA01A AHA02A AHA03A AHA04A Somatisk undersøgelse (evt. ved behov radiologiske undersøgelser MR/CT-scanning, EEG) Behandlingspakke 26 timer AHB05A Indledende samtale Behandling Indledende samtale inkl. drøftelse af behandlingsplan og netværksmøde. KRAM Stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling 1 timer Alm. proc.reg. Somatisk us.: ZZ0149A I alt 23 timer Alm. proc.reg. Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoedukation 12 timer 4 timer 3 timer

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling. Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen

SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling. Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling 2005 Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen Spiseforstyrrelser. Anbefalinger for organisation og behandling Udarbejdet af

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst 2012. udgave, j 2012 Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S)

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S) Bilag 1 Amternes og H:S besvarelser af Sundhedsstyrelsens spørgeskemaundersøgelse vedr. spiseforstyrrelser, april 2006. Øvrige data er gengivet i tabelform i statusrapporten om Udvikling i den børne- og

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Børn af forældre med psykisk sygdom. Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde

Børn af forældre med psykisk sygdom. Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde Børn af forældre med psykisk sygdom Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde Børn af forældre med psykisk sygdom Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere