For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For specialet Børne- og ungdomspsykiatri"

Transkript

1 Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

2 Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej Aalborg Januar

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målgruppebeskrivelse for Børne- og Ungdomspsykiatrien... 5 Pakkeforløb til udredning... 6 Psykotiske tilstande (DF06.0-F06.3, DF20-F29)... 7 RF Psykotiske tilstande... 8 HSF Svære psykotiske tilstande Unge med skizofreni (DF , DF21, DF ) RF Opsøgende virksomhed eller tidlig intervention overfor unge med skizofreni Affektive lidelser (DF30-39) HF Depression RF Kompleks affektiv lidelse HSF Uafklaret kompleks affektiv lidelse OCD (DF42) HF OCD RF Kompleks OCD HSF Uafklaret kompleks OCD Spiseforstyrrelser (DF , DF ) HF anoreksi RF Patienter med spiseforstyrrelse og behov for døgnindlæggelse (børn og unge) HSF Særligt komplicerede spiseforstyrrelser Autisme (DF84) HF Gennemgribende udviklingsforstyrrelse RF Kompleks autisme HSF Uafklaret kompleks autisme ADHD (DF og DF98.8) RF Kompleks ADHD HSF Uafklarede kompleks ADHD Tourette-syndrom (DF95.2) RF Kompleks Tourette Syndrom HSF Uafklaret kompleks Tourette Syndrom Børn (under 13 år) med behov for indlæggelse RF Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse Spæd- og småbørnspsykiatri (0-3-årige) RF Spæd- og småbørnspsykiatri HSF Kompliceret spæd- og småbørnspsykiatri Retspsykiatri RF Primær vurdering af surrogatfængslede HSF Ungdomsretspsykiatrisk funktion vedr. mentalobservation og dom til behandling under indlæggelse

4 Indledning Formålet med dette dokument er at samle de beskrivelser, der er udarbejdet for at sikre, at patienter med samme psykiske sygdom og behov tilbydes ensartede udrednings- og behandlingsniveau af høj kvalitet. Dokumentet indeholder følgende: Oversigt over pakkeforløb til udredning (hovedfunktion) Link til de nationale pakkeforløb (hovedfunktion) Region Nordjyllands præcisering af pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Region Nordjyllands beskrivelse af regionsfunktionsniveau Region Midtjyllands beskrivelse af de højt specialiserede funktioner Beskrivelserne er en vejledning, der skal anvendes ved den faglige vurdering af, hvilket specialiseringsniveau patienten skal behandles på. Én parameter afgør ikke i sig selv, hvorvidt en patient skal behandles i en specialiseret funktion, men derimod en kombination af mange parametre i den samlede kliniske vurdering. Skønnes en patient at have behov for behandling på højt specialiseret niveau skal patienterne henvises til den region, der varetager den højt specialiserede funktion. Dette dokument indeholder en beskrivelse af de højt specialiserede funktioner, der skal henvises til i Region Midtjylland. Det forventes, at der altid er en forudgående dialog/kontakt mellem relevante medarbejdere i de to regioner, inden der fremsendes en henvisning til den højt specialiserede funktion i Region Midtjylland. Beskrivelserne skal understøtte, at der sker en registrering af specialiseringsniveau i forhold til både ambulante og indlagte patienter, hvilket er obligatorisk for både psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Det indebærer, at patienter skal vurderes i forhold til, om de skal behandles på: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau Vejledning vedr. registrering af specialeniveau findes i PRI: Registrering af specialeniveau 4

5 Målgruppebeskrivelse for Børne- og Ungdomspsykiatrien Regionspsykiatrien tilbyder hospitalsbaseret udredning og behandling til patienter med psykisk sygdom, der har følgende karakteristika: Symptomer og adfærd Betydelig forværring i symptomer Betydelig forpinthed Adfærd præget af betydelig ustabilitet, selvskade og/eller selvmordsrisiko samt truende adfærd Nyopståede psykotiske symptomer Funktionsniveau Diagnostik Behandling Betydelig nedsættelse i funktion hvad angår sociale og skole/ arbejdsmæssige sammenhænge relateret til psykisk sygdom* Diagnostisk uklarhed evt. pga. manglende mental udvikling eller komorbiditet Utilstrækkelig effekt af forudgående behandling i primærsektor Ustabilt samarbejde om vedligeholdelsesbehandling Der henvises i øvrigt til gældende regionale og nationale vejledninger. *Hos personer med udviklingshæmning vurderes funktionsnedsættelsen i forhold til normal udvikling og begavelse. 5

6 Pakkeforløb til udredning Pakkeforløb til udredning Børne- og ungdomspsykiatri Afklarende samtale Basis udredningspakke Ydelser i udredningsforløbet (Førstegangsbesøg, individuel undersøgelse, forældresamtale, miljøobservation, tilbagemelding, netværksmøde) Jf. udredningspakken: Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser Tidsramme Registrering i PAS 1,5 time AHA01A 3,5-6,5 time AHA02A Standard udredningspakke Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser 6,5-9,5 time AHA03A Udvidet udredningspakke Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser 9,5-13,5 time AHA04A

7 Psykotiske tilstande (DF06.0-F06.3, DF20-F29) Hovedfunktionsniveau: Der er ikke udarbejdet pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau: Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser (mental retardering, autismespektrum-lidelser) og svært udadreagerende adfærd (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Uafklarede komplekse differentialdiagnostiske problemstillinger, som kræver omfattende udredning (målgruppebeskrivelse) (Varetages af Region Midtjylland)

8 Regionsfunktion: RF Psykotiske tilstande I alt: timer Funktionens målgruppe: Funktion: årige patienter med mistænkt eller manifest psykotisk tilstand og evt. komorbid udviklingsforstyrrelse såsom mental retardering (DF ), autismespektrumlidelse (DF F84.9) og svært udadreagerende patienter, som ikke kan behandles tilstrækkeligt i andet regi (privat praktiserende b/u-psykiater, egen læge,opholdssteder m.v.) enten pga. flere komplicerede diagnoser og/ eller meget lavt kognitivt/funktions- niveau. Hoveddiagnose: F06.0-F06.3, F20-F29 Bidiagnose: Ingen krav Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet ; Diagnostik og behandling baserer sig i høj grad på observationer af pt. Adfærd og beskrivelser fra miljøet, frem for sproglige udtalelser fra og samtaler med patienten. Der kan være komplicerende selvdestruktiv og eller udadreagerende adfærd,og øget farlighed. Kompliceret differential diagnostik: Usædvanligt sygdomsbillede, fx. hurtig kognitiv forværring, tiltagende bizar adfærd og/eller paradoks reaktion på medicinsk såvel som miljøterapeutisk behandling. Udredning som kræver tæt samarbejde af flere specialistområder samtidigt(fx psykiatri, neurologi, genetik, endokrinologi, radiologi, intensivt afd.) Krisereaktion, svær regressiv tilstand mv. Svær komorbiditet: Misbrug, hvor misbruget har indflydelse på behandlingscompliance, og generelt påvirker behandlingsforløbet Komplicerende somatisk komorbiditet, som vanskeliggør diagnostik eller kræver samtidigt samarbejde med somatiske afdelinger på specialiseret niveau.(regionen) Samtidige affektive symptomer, OCD-symptomer og eller stærke/svære suicidaltanker/-handlinger og /eller svær selvskade. Behandlingsresistens: Manglende respons på tidligere virksom behandling, både psykofarmakologisk og psykoterapeutisk Svære vedvarende psykotiske symptomer, der trods effektiv antipsykotisk og anden behandling ikke bedres i løbet af 12 uger. Behandling med mindst to antipsykotiske præparater i minimum seks uger skal være forsøgt. Risikopatienter: Senhjerneskadede patienter Traumatiserede patienter Syndrompatienter(somatisk/genetisk) Patient med aktiv komplicerende somatisk/neurologisk sygdom Særlige patientgrupper: Patient med erkendte eller uerkendte komplicerende somatisk handicap såsom; blindhed, døvhed, neurologisk lidelse, epilepsi osv. Patient af anden kulturel oprindelse Sprogløse patienter 8

9 Henvisende instanser samt henvisningskriterier Primær sektor (egen læge), socialforvaltning, privat praktiserende speciallæge i b&u-psykiatri samt andre sygehusafdelinger. Adskillelse mellem målgruppen på henholdsvis hovedfunktionsniveau og regionsfunktionsniveau: Alle patientforløb i denne kategori udredes og behandles som hovedregel i regionen Funktionens udrednings- og behandlingstilbud: Udredning og diagnostik KRAM og somatisk undersøgelse Behandling Psykoedukation Afslutning og evaluering Indhold Anamnese (herunder uddybende familieanamnese) og diagnostiske instrumenter (ADOS, ADI, PSE, K- SADS, DAWBA, CY-BOCS, YGTS, SCID-II) Psykologiske undersøgelser; Kognitive- og neuropsykologiske tests. Ved behov: Udvidet undersøgelse af bio-psykosocialakser evt. via netværksmøde/andre specialer (Pædiatri, Epileptisk hospital Filadelfia, Intern medicin, Klinisk genetisk mf.) Miljøobservationer Legeobservationer (evt. inddragelse af tolk, dette gælder for hele behandlingsforløbet) Somatisk undersøgelse og evt. Radiologiske undersøgelser (MR/CT-skanning, EEG), Biokemiske undersøgelser. (KRAM og somatisk undersøgelse indgår som en del af udredningen) I forlængelse af behandling på hovedfunktionsniveau: Evt. indlæggelse Mere omfattende af inddragelse af netværk (familie, forvaltning, skole/ppr mf.) Mere intensive og længerevarende behandlingsforløb. I forlængelse af psykoedukation på hovedfunktionsniveau: evt. intensiveret qua sygdommens sværhedsgrad og sagens kompleksitet. Jf. Hovedfunktionsniveauet Obligatorisk netværksmøde Større inddragelse af netværk og familie. Varighed timer 1 time timer >3 timer 1-3 timer 9

10 Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser (mental retardering, autismespektrum idelser) og svært udadreagerende patienter. De komorbide udviklingsforstyrrelser kan gøre gruppen meget kompleks/heterogen. Diagnostik og behandlingsresultater vil i højere grad basere sig på observation og beskrivelser fra nærmiljøet om patienten end fra patientens eget input ved samtale. Der er behov for en høj grad af involvering af pårørende og netværk i forbindelse med behandlingsforløbet og behandlingsevalueringen. Senest opdateret den 15. maj

11 Højt specialiseret funktion, Region Midtjylland: HSF Svære psykotiske tilstande Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser og svært udadreagerende patienter og behandlingsresistente psykotiske tilstande. Forventet antal nye patienter pr. år: 25 Forventet antal patientforløb pr. år: 45 Diagnostik/differentialdiagnostik Uafklarede komplekse differentialdiagnostiske problemstillinger, som kræver omfattende udredning Omfatter diagnoserne: F06.0 F06.3, F10.5-F19.7 og F20-F29. Sygdommens sværhedsgrad og funktionspåvirkning Svært invaliderende symptomer og/eller manglende behandlingsmotivation som i alvorlig grad vanskeliggør udredning/behandling Patienterne har en væsentlig funktionsnedsættelse og en høj grad af forpinthed. Hverdagen vil være præget af svær social funktionsnedsættelse, længerevarende manglende skolegang, manglende fritidsinteresser og socialt fællesskab med jævnaldrende. Behandlingsforløb (f.eks. sygdomsindsigt, behandlingsalliance, tvang) Behandlingsresistens, svære bivirkninger eller behov for kompliceret polyfarmaci Behandlingsforløbet er præget af vedvarende psykotiske symptomer på trods af effektiv antipsykotisk behandling. Komorbiditet Omfattende og svært komplicerende komorbiditet som i alvorlig grad komplicerer diagnosticering/behandling Målgruppen vil ofte være præget af komorbiditet med svære udviklingsforstyrrelser. Somatisk sygdom Somatiske forhold som får væsentlig betydning for udredning/ behandling Der er behov for omfattende antipsykotisk medicinsk behandling, f.eks. højrisikobehandling med Leponex eller flerstofbehandling. Derfor er der behov for nøje vurdering af den somatiske tilstand og løbende udvikling. Misbrug Omfattende misbrug som i alvorlig grad vanskeliggør behandling Et vedvarende svært misbrug kan hos nogle patienter vanskeliggøre en positiv behandlingsrespons. Kognitive forudsætninger Påvirket kognitivt funktionsniveau som får betydelig indflydelse på diagnosticering og behandling Svær kognitiv funktionsnedsættelse kan være en grundlæggende udviklingsvanskelighed. Det aktuelle kognitive funktionsniveau kan også være svært nedsat, betinget af den aktuelle svært behandlelige psykotiske tilstand. Social funktion og baggrund Komplicerende sociale og familiemæssige forhold som vanskeliggør diagnosticering og behandling Der vil ofte være tale om patienter, som har været udsat for svære sociale belastninger, hvor omsorgssvigt, psykisk og fysisk seksuel misbrug kan forekomme. Forældrestøtten kan være utilstrækkelig og præget af forældrenes egne psykiske lidelser. 11

12 Hvad adskiller behandlingstilbuddet fra enten højere eller lavere specialiseringsniveau Diagnostisk revurdering, herunder indikation for udredning af sjældne somatiske tilstande, der kan give psykotiske symptomer. F.eks. senfølger til cerebrale sygdomme. Udredning og den første behandling vil oftest skulle foregå under indlæggelse. Opfølgende behandling vil oftest ske i tæt samarbejde med regionsfunktionen Opsøgende og tidlig intervention for skizofreni. Patienterne vil efter endt døgnbaseret behandling ofte have behov for socialpsykiatrisk behandling i døgninstitution. Der vil i den forbindelse ofte være behov for tæt samarbejde mellem døgninstitutionen, familien og den kommunale sektor og behandlingspsykiatrien. 12

13 Unge med skizofreni (DF , DF21, DF ) Hovedfunktionsniveau: Der er ikke udarbejdet pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau: Opsøgende virksomhed eller tidlig intervention over for unge med skizofreni (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Uafklarede komplekse differentialdiagnostiske problemstillinger, som kræver omfattende udredning (målgruppebeskrivelse) (Varetages af Region Midtjylland) 13

14 Regionsfunktion: RF Opsøgende virksomhed eller tidlig intervention overfor unge med skizofreni I alt: timer Funktionens målgruppe: Funktion: Opsøgende virksomhed og tidlig intervention over for unge (12-17 år) med skizofreni Hoveddiagnoser: F20.0-F20.9, F21, F22.0-F22.9 Eksklusionskriter: primære organiske psykoser (F00-F09), primære stofrelaterede psykoser (F10-F19), primær affektiv sindslidelse og komorbide udviklingsforstyrrelser med moderat til svær grad af generel mental retardering og/eller svært udadreagerende adfærd. Bidiagnose: Ingen krav om bidiagnoser. Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet; Produktive psykotiske symptomer og eller negative symptomer. Tab af tidligere (kognitivt og eller socialt) funktionsniveau. Betydeligt ændret adfærd (aggressivitet, udadreagerende, svært tilbagetrukket og eller bizar adfærd) Kompliceret differential diagnostik: Patienter med tidligere diagnosticerede øvrige/andre neuropsykiatriske symptomer, og i anden ikke psykosebehandlende psykofarmakologisk behandling Patienter med svær debuterende affektiv lidelse Patienter der reagerer atypisk eller med paradoxal reaktion på konventionel antipsykotisk behandling(miljøterapi og eller psykofarmakologi) Svær komorbiditet: Patienter med aktivt,behandlingsresistent misbrug af psykoaktive stoffer. Patienter med grundlæggende lavt kognitivt funktionsniveau Patienter med komplicerende aktiv somatisk sygdom Behandlingsresistens: Når pt. Ikke har vist symptomreduktion efter behandling af op til to antipsykotiske præparater, afprøvet i min. 12 uger hver, i individuel tilpasset men psykosebehandlende doser. Risikopatienter: Patienter med vedvarende sidemisbrug Patienter med svært nedsat sygdomsindsigt/selverkendelse Ikke dansktalende patienter Patienter af anden kulturel oprindelse Patienter med konkurrerende somatisk sygdom Særlige patientgrupper: Ikke dansktalende patient Patienter med anden kulturel oprindelse Patienter med generelt lavt funktionsniveau Høre og eller talehæmmede patient Henvisende instanser samt henvisningskriterier 14

15 Primær sektoren (egen læge, socialforvaltningen, PPR, privat praktiserende psykologer, privat praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri) Kriterier: Mistanke om og eller klare symptomer på psykose Regionens udrednings- og behandlingstilbud: Udredning og diagnostik KRAM og somatisk undersøgelse Indhold Første kontakt: Gennemgang af henvisning, tidligere sagsakter, aktuelt symptombillede, præmorbid funktion, udlevering af spørgeskemaer, indhentning af skoleudtalelser, forventningsafstemning Anden kontakt: Anamneseoptagelse ved forældre eller anden omsorgsperson hvis pt. er anbragt udenfor hjemmet/eller hjemmebesøg hvis pt. ikke kan forlade hjemmet Klinisk vurdering af patienten Vold og selvmordsrisikovurdering Konference hvor patientens symptomer vurderes og diagnostiske overvejelser drøftes Behandlingsplan udarbejdes Screening for svær psykopatologi Diagnostisk interview Klinisk vurdering Psykologisk undersøgelse Følgende domæner undersøges: intellektuelt funktionsniveau, opmærksomhedsfunktion, forarbejdningshastighed, hukommelse, indlæring, abstrakt tænkning, social kognition og eksekutive funktioner Screening af symptomer Kontakt med socialrådgiver Støttemuligheder til patienten Kontakt til misbrugskonsulent ved aktivt misbrug. Somatisk undersøgelse inkl. parakliniske undersøglser Varighed timer 1 Behandling Medicinsk behandling Opfølgning af medicineffekt Vurdering af bivirkninger Fast kontaktperson Psykoterapi timer Kontakt med pårørende 15

16 Revurdering af diagnose/vurdering af funktionsniveau Psykoedukation Forældre samt patient >3 timer Afslutning og evaluering Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Netværksmøde Forberedelse af videre opfølgning og behandling i voksenpsykiatrisk regi Selvmordsrisikovurdering Børn og unge med skizofreni udredes og behandles på regionsfunktionsniveau. Vedligeholdelsesbehandling kan eventuelt foregå på hovedfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med regionsfunktionen - jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri. 3 timer Senest opdateret den 22. januar

17 Affektive lidelser (DF30-39) Hovedfunktionsniveau: Pakkeforløb for depression Link til de nationale pakkeforløb: Nationale pakkeforløb Regionsfunktionsniveau: Komplekse diagnostiske tilstande inden for affektive lidelser (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Komplekse tilstande inden for affektive lidelser, hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på regionsfunktionsniveau, eller hvor den psykofarmakologiske behandling er særligt kompliceret (målgruppebeskrivelse) (Varetages af Region Midtjylland) 17

18 HF Depression Pakkeforløb for patienter med depression Hovedfunktionsniveau Metoder og indhold Tidsramme Registrering i PAS Udredningspakke Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau Jf. Der anvendes i udgangspunktet standardpakken til udredning. Ved komorbiditet eller vanskelig diagnostisk afklaring kan der i nogle tilfælde være behov for udvidet udredningspakke. Anamnese (herunder uddybende familieanamnese) Diagnostisk interview: PSE, K-SADS, DAWBA, Hamilton, BYI, CY-BOCS, YGTS, ADHD-RS, ADOS, ADI, SCID-II Psykologisk undersøgelse: Kognitive- og neuropsykologiske tests, ved behov udvidet undersøgelse af bio-psykosocialakser Miljøobservation, legeobservation Tilbagemelding, diagnostisk netværksmøde Afklarende: 1,5 time Basis: 3,5 6,5 time Standard: 6,5 9,5 time Udvidet: 9,5 13,5 time AHA01A AHA02A AHA03A AHA04A Somatisk undersøgelse (evt. radiologiske undersøgelser MR/CT-scanning, EEG) Behandlingspakke 23 timer AHB04A Indledende samtale Indledende samtale inkl. drøftelse af behandlingsplan og afholdelse af netværksmøde. KRAM 1 timer Alm. proc.reg. Somatisk us.: ZZ0149A

19 Behandling Stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling I alt 21 timer Alm. proc.reg. Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoedukation Pårørende Sammenhæng 9 timer 4 timer 3 timer 3 time 1 time Evaluering, tilbagefaldsforebyggelse og afsluttende samtale Monitorering/evaluering af behandlingsforløbet inkl. Hammilton, BYI og generelle funktionsniveau (GAPD) Opfølgning på behandling Afsluttende samtale med barn, forældre/pårørende Pakkeforløbet afsluttes Pakkeforløbet fortsættes i et andet forløb Pakkeforløbet afsluttes efter patientens/pårørendes ønske 1 time Alm. proc.reg. Afslutningsdato AGB99X1 AGB99X2 19

20 Regionsfunktion: RF Kompleks affektiv lidelse I alt: (ikke angivet) Funktionens målgruppe: Funktion: Komplekse diagnostiske tilstande inden for affektive lidelser, hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på hovedfunktionsniveau, eller hvor behandlingen herunder den psykofarmakologiske behandling er særligt kompliceret. Hoveddiagnose: F30-39 Affektive lidelser (manisk episode, bipolar affektiv sindslidelse, depression/depressioner, vedvarende affektive tilstande, andre affektive tilstande) Bidiagnose: Ingen krav Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet: Udtale og omfattende affektive symptomer der kan være ledsaget af psykotiske symptomer og/eller øget selvmordsrisiko Hypomane /maniske tilstande Høj grad af komorbiditet og psykosociale belastninger Kompliceret differential diagnostik: Udtalt komorbiditet og / eller uafklaret grundlæggende udviklingsforstyrrelser, der ikke er tilstrækkeligt støttet/behandlet Begyndende personlighedsforstyrrelser Svær komorbiditet Svær psykiatrisk komorbiditet Misbrug hvor misbruget påvirker behandlingsforløbet. Somatisk sygdom der kræver samtidigt samarbejde med somatiske afdelinger Behandlingsresistens: Patienten har ikke responderet tilfredsstillende på tidligere behandlingstiltag i hovedfunktion Risikopatienter: Ved høj grad af sårbarhed hos et individ, enten på grund af biologiske/arvelige faktorer eller utilstrækkelige psykosociale omstændigheder i individets opvækst, øges risikoen for at sygdom. Særlige patientgrupper: Komplicerede psykosociale forhold, f.eks. omsorgssvigt, sygdom eller misbrug hos forældrene Mental retardering (ses særligt i relation til autismespektrumsforstyrrelser) Patient af anden kulturel oprindelse Sprogløse patienter Henvisende instanser samt henvisningskriterier Henvisende instanser: Hovedfunktioner Privat praktiserende børne- og ungdomspsykiatere Børnelæger og andre speciallæger Praktiserende læger Kommunale instanser (PPR / forvaltningen)

21 Henvisningskriterier: Den psykosociale akse forudsættes vurderet og relevante tiltag iværksat Patienten forudsættes i primærsektoren udredt for differentialdiagnostiske somatiske lidelser og at være behandlet for evt. somatisk lidelse Tiltag er afprøvet på hovedfunktionsniveau uden tilstrækkelig effekt Oplysninger og bilag jævnfør henvisningsskema er indhentet og medfølger henvisningen samt underskrevet samtykkeerklæring Adskillelse mellem målgruppen på henholdsvis hovedfunktionsniveau og regionsfunktionsniveau: Kompliceret psykofarmakologisk behandling (eventuel polyfarmaci), længerevarende og mere intensiv psykosocial intervention og netværkssamarbejde. Funktionens udrednings- og behandlingstilbud: Indhold Varighed Udredning og diagnostik Anamnese (herunder uddybende familieanamnese) og diagnostiske instrumenter (PSE, K-SADS, DAWBA, Hammilton, BYI, CY- BOCS, YGTS, ADHD-RS, ADOS, ADI, SCID-II) Psykologiske undersøgelser; Kognitive- og neuropsykologiske tests. Ved behov: Udvidet undersøgelse af bio-psykosocialakser evt. via netværksmøde/andre specialer (Pædiatri, Epileptisk hospital Filadelfia, Intern medicin, Klinisk genetisk mf.) Miljøobservationer Legeobservationer (Evt. inddragelse af tolk, dette gælder for hele behandlingsforløbet) KRAM og somatisk undersøgelse Somatisk undersøgelse og evt. Radiologiske undersøgelser (MR/CT-skanning, EEG), Biokemiske undersøgelser. (KRAM og somatisk undersøgelse indgår som en del af udredningen) Behandling I forlængelse af behandling på hovedfunktionsniveau: Psykoedukation Evt. indlæggelse Evt. polyfarmaci Mere omfattende inddragelse af netværk (familie, forvaltning, skole/ppr mf.) Mere intensive og længerevarende behandlingsforløb. I forlængelse af psykoedukation på 21

22 hovedfunktionsniveau: evt. intensiveret qua sygdommens sværhedsgrad og sagens kompleksitet. Afslutning og evaluering Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Jf. Hovedfunktionsniveauet Obligatorisk netværksmøde Større inddragelse af netværk og familie. Evaluering med Hammilton / BYI og generelle funktionsniveau (GAPD) Affektive lidelser hvor et/flere af nedenstående kriterier er opfyldt. Vedligeholdelsesbehandling kan eventuelt foregå på hovedfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med regionsfunktionen - jf. Sundhedsstyrelsens henvisningskriterier i specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri: 1. Samlet vurdering af patienten tilsiger, at patienten skal behandles på regionsfunktionsniveau og/eller 2. Patienter er diagnostisk uafklaret trods grundig klinisk udredning. Patienter der er diagnostisk uafklaret, henvises til den regionsfunktion, som bedst kan dække over patientens symptomer og/eller 3. Der har været gennemført mindst to behandlingsforsøg efter gængs praksis på hovedfunktionsniveau med utilstrækkelig behandlingseffekt og/eller 4. Patienten har svær grad af psykiatrisk komorbiditet. Senest opdateret den 22. januar

23 Højt specialiseret funktion, Region Midtjylland: HSF Uafklaret kompleks affektiv lidelse Komplekse tilstande inden for affektive lidelser, hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på regionsfunktionsniveau eller hvor den psykofarmakologiske behandling er særligt kompliceret F30-F39 Forventet antal nye patienter pr. år: 8 Forventet antal patientforløb pr. år: 15 Hoveddiagnose Diagnostik/ Differentialdiagnostik Uafklarede komplekse differentialdiagnostiske problemstillinger som kræver omfattende udredning Patienten har været forsøgt behandlet på regionsfunktionsniveau uden effekt. Sygdommens sværhedsgrad og funktionspåvirkning Svært invaliderende symptomer og/eller manglende behandlingsmotivation som i alvorlig grad vanskeliggør udredning/behandling Patienter med alvorlig sygdom der ikke har responderet tilstrækkeligt på behandlingen på regionsfunktionsniveauet og/eller har sværere komorbide lidelser. Behandlingsforløb (fx sygdomsindsigt, behandlingsalliance, tvang) Behandlingsresistens, svære bivirkninger eller behov for kompliceret polyfarmaci Behandlingsresistens forstået ved, at der på hovedfunktions- eller regionsfunktionsniveau har været utilstrækkelig respons på mindst to præparater, samt hvor der på regionsfunktionsniveau har vist sig store bivirkninger ved forsøg med forskellige præparater. Komorbiditet Omfattende og svært komplicerende komorbiditet som i alvorlig grad komplicerer diagnosticering/behandling Patienter med omfattende og svær komorbiditet, som f.eks. svær mental retardering og udviklingsforstyrrelser samt vedvarende svær udadreagerende adfærd. Somatisk sygdom Somatiske forhold som får væsentlig betydning for udredning/ behandling Gruppen kan varetages på regionsfunktionsniveau, såfremt der ikke er en sværere psykiatrisk årsag. Misbrug Omfattende misbrug som i alvorlig grad vanskeliggør behandling Patienter med sværere/psykotiske affektive lidelser og et komplicerende misbrug Kognitive forudsætninger Påvirket kognitivt funktionsniveau som får betydelig indflydelse på diagnosticering og behandling Svært nedsat funktionsniveau med en nedsættelse svarende til middelsvær til svær mental retardering. Social funktion og baggrund Komplicerende sociale og familiemæssige forhold som vanskeliggør diagnosticering og behandling Gruppen kan varetages på regionsfunktionsniveau, såfremt der ikke er en sværere psykiatrisk årsag. 23

24 Hvad adskiller behandlingstilbuddet fra enten højere eller lavere specialiseringsniveau Undersøgelse og behandling som forudsætter særlige ressourcer og specialiseret viden og erfaring med affektive lidelser inden for alle faggrupper. Intensiv miljøterapeutisk behandling. Meget kompleks psykofamakologisk behandling med polyfarmaci og behov for længere tids opfølgning samt intensiv psykosocial intervention og netværkssamarbejde. Behandling med ECT. 24

25 OCD (DF42) Hovedfunktionsniveau: Pakkeforløb for OCD Link til de nationale pakkeforløb: Nationale pakkeforløb Regionsfunktionsniveau: Komplekse diagnostiske tilstande inden for OCD (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Uafklaret kompleks OCD (målgruppebeskrivelse) (Varetages af Region Midtjylland) 25

26 HF OCD Pakkeforløb for patienter med OCD Hovedfunktionsniveau Metoder og indhold Tidsramme Registrering i PAS Udredningspakke Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau Jf. Anamnese (herunder uddybende familieanamnese) Diagnostisk interview: PSE, K-SADS, DAWBA, Hammilton, BYI, CY-BOCS, YGTS, ADHD-RS, ADOS, ADI, SCID-II Psykologisk undersøgelse: Kognitive- og neuropsykologiske tests, ved behov udvidet undersøgelse af bio-psykosocialakser Miljøobservation, legeobservation Tilbagemelding, diagnostisk netværksmøde Afklarende: 1,5 time Basis: 3,5 6,5 time Standard: 6,5 9,5 time Udvidet: 9,5 13,5 time AHA01A AHA02A AHA03A AHA04A Somatisk undersøgelse (evt. ved behov radiologiske undersøgelser MR/CT-scanning, EEG) Behandlingspakke 26 timer AHB05A Indledende samtale Behandling Indledende samtale inkl. drøftelse af behandlingsplan og netværksmøde. KRAM Stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling 1 timer Alm. proc.reg. Somatisk us.: ZZ0149A I alt 23 timer Alm. proc.reg. Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoedukation 12 timer 4 timer 3 timer

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk Den 19. december

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning)

Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning) Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning) Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk August 2012 Regionsfunktion: Gerontopsykiatriske patienter Funktionens

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Behandling af spiseforstyrrelser

Behandling af spiseforstyrrelser Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 15 Offentligt Behandling af spiseforstyrrelser Mette Waaddegaard, speciallæge i psykiatri, Ph.d., formand for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser Jeg undrer

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Århus Universitetshospital Risskov

Århus Universitetshospital Risskov Århus Universitetshospital Risskov Masterplan for funktion, opgaver og organisering August 2010 Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse 1. Resume...3 2. Baggrund for og formål med masterplanen...5

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug 92 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri misbrug Begrebskortet viser at mødet mellem læge patient kan skyldes forskellige henvendelsesårsager, som opstår i spændet mellem normalitet afvigelse.

Læs mere

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri Specialfunktionsbeskrivelser Psykiatri Økonomi- og Planlægningsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 67 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Trondheim 15-16 marts 2010 Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Forventede resultater af ACTmodellen (MTV-raporten) Udgiftneutral Færre indlæggelser Stabilitet i behandlingen Færre misbrugsproblemer

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Odense Efterår 2011 Udarbejdet af cand. med. Huong Hoang Epidemiologi Myter og fordomme om skizofreni Hvad er psykose? Symptomer på skizofreni Case

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

N O T A T 01.05.2015

N O T A T 01.05.2015 N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for kompliceret spiseforstyrrelse under specialet psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

Q&A / Centralvisitationen Heidi.01.larsen@regionh.dk

Q&A / Centralvisitationen Heidi.01.larsen@regionh.dk Side 1 Q&A / Centralvisitationen Heidi.01.larsen@regionh.dk 30 60 UD A ADHD-udredning Når henvisningen visiteres i CVI, skrives der 30, 60 eller UD på første linje i fritekstfeltet. Dette bruges til statistik

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Spiseforstyrrelser som fagområde

Spiseforstyrrelser som fagområde Spiseforstyrrelser som fagområde Baggrund I 1960 erne og 1970 erne opstod centre i London og Toronto, hvor man i det psykiatriske system oprettede specialistenheder i en erkendelse af, at specialiserede

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen University of Copenhagen Krop og spiseforstyrrelser- Kroppen som altings centrum Tandlægernes årsmøde, 31. marts 2011 Susanne Lunn Krop og spiseforstyrrelser Hvad er det i ungdomslivet, der gør, at mange,

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup Årsrapport 211 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup 1 Retspsykiatrisk OP team Årsrapport 211 Det retspsykiatriske OP er startet som et satspuljeprojekt i sommeren 21, teamet blev endeligt

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

DØVEPSYKIATRISK FUNKTION

DØVEPSYKIATRISK FUNKTION P S Y K I A T R I S K C E N T E R B A L L E R U P Årsberetning 2004 Årsberetning 2004 1 Landsfunktion for behandling af døve med psykiske lidelser Videnscenter for døvepsykiatri københavns amt 2 Årsberetning

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere