Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri"

Transkript

1 Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

2 Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej Aalborg Den 19. december

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målgruppebeskrivelse for Psykiatri... 5 Pakkeforløb til udredning... 6 Ældrepsykiatri (særligt DF00-09)... 7 RF Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre... 8 Skizofreni (DF20-29) HF Skizofreni og andre psykoser RF Kompliceret skizofreni og andre psykoser HSF Svært kompliceret skizofreni og andre psykoser Affektive lidelser (DF30-39) HF Bipolar affektiv lidelse HF Depressiv enkeltepisode HF Periodisk depression RF Komplicerede affektive lidelser HSF Svært komplicerede affektive lidelser Angst og tvangslidelser (DF ) HF Angst og social fobi HF Svær belastning og tilpasningsreaktion HF OCD RF Komplicerede angst og tvangslidelser PTSD ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) HF PTSD (ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge) Traumatiserede flygtninge (DF32-34, DF40-48 særligt DF43.1) HSF Komplicerede traumatiserede flygtninge Veteraner og militært personel (DF43.1 og DF62.0) HSF Behandling af veteraner/militært personel Somatoforme lidelser (DF44.4-7, DF45, DF48.0) RF Somatoforme og dissociative lidelser Spiseforstyrrelser (DF og DF ) HF Spiseforstyrrelse (voksne) RF Komplicerede spiseforstyrrelser (voksne over 18 år) HSF Svært komplicerede spiseforstyrrelser Sexologiske lidelser (DF52, DF65, DF66) RF Sexologiske lidelser HSF Svært komplicerede sexologiske lidelser Personlighedsforstyrrelser (DF60 og DF61) HF Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse HF Evasiv personlighedsforstyrrelse RF Komplicerede personlighedsforstyrrelser Oligofreni (DF70-79 og DF84) RF Psykisk udviklingshæmmede med psykisk lidelse HSF Oligofrene med psykisk lidelser Transkulturel psykiatri (dækker hele ICD-10 spektret) RF Transkulturelle psykiatriske patienter HSF Komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter Retspsykiatri (Z0460-Z0462, Z0468-Z0469 og DF65) RF Retspsykiatrisk funktion for patienter med svær sygdomsgrad og/eller høj farlighed HSF Behandling af sædelighedskriminelle jf. lovgivning Selvmordsforebyggelse RF Selvmordsforebyggelse

4 Indledning Formålet med dette dokument er at samle de beskrivelser, der er udarbejdet for at sikre, at patienter med samme psykiske sygdom og behov tilbydes ensartede udrednings- og behandlingsniveau af høj kvalitet. Dokumentet indeholder følgende: Oversigt over pakkeforløb til udredning (hovedfunktion) Link til de nationale pakkeforløb (hovedfunktion) Region Nordjyllands præcisering af pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Region Nordjyllands beskrivelse af regionsfunktionsniveau Region Midtjyllands beskrivelse af de højt specialiserede funktioner Beskrivelserne er en vejledning, der skal anvendes ved den faglige vurdering af, hvilket specialiseringsniveau patienten skal behandles på. Én parameter afgør ikke i sig selv, hvorvidt en patient skal behandles i en specialiseret funktion, men derimod en kombination af mange parametre i den samlede kliniske vurdering. Skønnes en patient at have behov for behandling på højt specialiseret niveau skal patienterne henvises til den region, der varetager den højt specialiserede funktion. Dette dokument indeholder en beskrivelse af de højt specialiserede funktioner, der skal henvises til i Region Midtjylland. Det forventes, at der altid er en forudgående dialog/kontakt mellem relevante medarbejdere i de to regioner, inden der fremsendes en henvisning til den højt specialiserede funktion i Region Midtjylland. Beskrivelserne skal understøtte, at der sker en registrering af specialiseringsniveau i forhold til både ambulante og indlagte patienter, hvilket er obligatorisk for både psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Det indebærer, at patienter skal vurderes i forhold til, om de skal behandles på: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau Vejledning vedr. registrering af specialeniveau findes i PRI: Registrering af specialeniveau 4

5 Målgruppebeskrivelse for Psykiatri Regionspsykiatrien tilbyder hospitalsbaseret udredning og behandling til patienter med psykisk sygdom, der har følgende karakteristika: Symptomer og adfærd Betydelig forværring i symptomer Betydelig forpinthed Adfærd præget af betydelig ustabilitet, selvskade og/eller selvmordsrisiko samt truende adfærd Nyopståede psykotiske symptomer Funktionsniveau Diagnostik Behandling Betydelig nedsættelse i funktion hvad angår sociale og skole/ arbejdsmæssige sammenhænge relateret til psykisk sygdom* Diagnostisk uklarhed evt. pga. manglende mental udvikling eller komorbiditet Utilstrækkelig effekt af forudgående behandling i primærsektor Ustabilt samarbejde om vedligeholdelsesbehandling Der henvises i øvrigt til gældende regionale og nationale vejledninger. *Hos personer med udviklingshæmning vurderes funktionsnedsættelsen i forhold til normal udvikling og begavelse. 5

6 Pakkeforløb til udredning Pakkeforløb til udredning Voksenpsykiatri Ydelser i udredningsforløbet, eksempelvis: Tidsramme Registrering i PAS Anamnese Psykiatrisk undersøgelse Yderligere diagnosespecifik udredning Gradvurdering Afsluttende samtale Jf. Afklarende samtale 1 time AGA02A Standard udredningspakke Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser 2-3 timer AGA03A Udvidet udredningspakke Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser 4-8 timer AGA04A

7 Ældrepsykiatri (særligt DF00-09) Hovedfunktionsniveau: Der er ikke udarbejdet pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau: Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Der findes ikke funktion på højt specialiseret niveau

8 Regionsfunktion: RF Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre I alt timer + behandling Funktionens målgruppe: Funktion: Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre, herunder kompliceret demens Hoveddiagnose: 65+årige med demens eller formodet demens kompliceret af psykiatriske symptomer (BPSD) 80+årige med demens eller formodet demens 75+årige med nyidentificeret psykisk lidelse 80+årige med alle psykiske lidelser, medmindre patienten mest hensigtsmæssigt fortsat behandles i almenpsykiatrisk regi Demensudredningen og behandlingen foregår i samarbejde med neurologisk og geriatrisk afdeling. Neurologisk afdeling udreder og behandler under 65-årige for demens og årige med psykiatrisk set ukompliceret demens. Geriatrisk afdeling udreder og behandler ældre med demens, hvor demens er led i multimorbiditet. Bidiagnose: Patienter vil ofte have psykiatriske symptomer svarende til flere psykiatriske sygdomme (f.eks. depressive eller psykotiske symptomer ved demenslidelse). Patienterne har en høj grad af somatisk komorbiditet. Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet: Demens med svære adfærdsproblemer, f.eks. progredierende kognitiv svækkelse ledsaget af personfarlig aggressivitet, hypersexualitet, svære psykotiske symptomer, svær behandlelig afmagt/depression/angst. (BPSD) F20-29, som er svært behandlelige/kroniske med f.eks. systematiserede vrangforestillinger, hallucinationer og/eller tankeforstyrrelser. Vanskelige behandlelige tilstande på grund af f.eks. svær agitation, udadreagerende adfærd eller anden utilpasset adfærd. F30-39, hvor de affektive symptomer er kompliceret af at være svært behandlelige, idet forløbende er kroniske eller med hyppige recidiver trods tilsyneladende sufficient behandling med f.eks. antidepressiv og stemningsstabiliserende medicin med forskellige receptorprofiler. Sygdommene er af en sådan sværhedsgrad, at de medfører markant nedsat livskvalitet og store pleje- og omsorgsmæssige vanskeligheder for såvel pårørende som plejepersonale (høj care-giver burden"). Kompliceret differential diagnostik: Differentialdiagnostiske vanskeligheder efter udredning i hovedfunktion Patienter med demens med differentialdiagnostiske problemer overfor andre psykiske lidelser Betydelig somatisk komorbiditet kan bevirke differentialdiagnostiske problemer. Patienter med mistanke om demens og samtidigt misbrug Patienter med anden etnisk baggrund, og hvor det grundet sprogvanskeligheder kan være vanskeligt at foretage en demensudredning. Svær komorbiditet: 8

9 Patienter med komplicerende somatisk komorbiditet Patienter som behandles med polyfarmaci med stor interaktionsrisiko og delirrisiko til følge. Patienter med Parkinsons sygdom Patienter med Lewy Body Demens Behandlingsresistens: Manglende behandlingseffekt på hovedfunktionsniveau Patienter med svær behandlelig sindslidelse, der kan profitere af specialiseret ældrepsykiatrisk udredning og behandling Risikopatienter: Patienter med psykofarmakologisk polyfarmaci. Patienter med misbrug. Patienter med alvorlig somatisk komorbiditet Patienter der får kompliceret somatisk medicinering med stor risiko for interaktioner. Særlige patientgrupper: Komplicerede transkulturelle patienter Selvmordstruede ældre Patienter med senhjerneskader, kompliceret af demens med psykiatriske komplikationer Henvisende instanser samt henvisningskriterier Henvisende instanser: Hovedfunktionsniveau eller andre relevante specialfunktioner (specielt neurologi, geriatri og psykiatri) Henvisningskriterier: Problemstilling på grund af diagnoser og af en sværhedsgrad, som ovenfor skitseret, og hvor behandling på hovedfunktionsniveau ikke er tilstrækkelig. Funktionens udrednings- og behandlingstilbud: Udredning og diagnostik Indhold Demens F00 F09: Ambulante patienter: Udredning og diagnostik kan indeholde følgende komponenter: Forvisitationssamtale Oplysninger fra pårørende og plejepersonale MMSE GDS Gerontopsykologisk undersøgelse Billeddiagnostisk undersøgelse Mocca Somatisk anamnese Medicinsanering NPI Varighed 7-10 timer F20-29: Som udgangspunkt er patienter udredt tidligere. Der henvises til regionsfunktion for Skizofreni og andre psykoser. Dog lægges der særlig vægt 9

10 KRAM og somatisk undersøgelse Behandling Psykoedukation Afslutning og evaluering på komplicerende somatiske lidelser, og medicinbivirkninger- og interaktioner. F30-39: Der henvises til regionsfunktion for komplicerede affektive lidelser. Dog lægges der særlig vægt på komplicerende somatiske lidelser, og medicinbivirkninger- og interaktioner. Kram ved første eller anden samtale Somatisk undersøgelse ved egen læge Vurdering af laboratorieprøver BT/puls og EKG Der udarbejdes en individuel behandlingsplan. Behandlingen vil ofte være både medikamentelle tiltag kombineret med sygeplejefaglige tiltag. Der er særlig opmærksomhed på medicin, herunder bivirkninger og interaktioner, og herunder muligheden for ikke medikamentelle tiltag F00-F09: Psykoedukation retter sig for denne målgruppe fortrinsvis mod pårørende og plejepersonale F20-29 og F30-39: Patienten inkluderes som udgangspunkt i tilbuddet om psykoedukation. F00-F09: Ved stabilitet i tilstanden. Patienter afsluttes ofte til demensfagpersoner i kommunen. Evaluering ved NPI. F20-29 og F30-39: Afslutning i henhold til regionsfunktionsbeskrivelser. 1 time Måneder til år 1-5 timer 2 timer Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Demens med svær adfærdsforstyrrelse hvor et/flere af nedenstående kriterier er opfyldt. Udredningen varetages i tæt samarbejde med neurologi og intern medicin, geriatri - jf. Sundhedsstyrelsens henvisningskriterier i specialevejledning for psykiatri: 1) Samlet vurdering af patienten tilsiger, at patienten skal behandles på regionsfunktionsniveau og/eller 2) Patienter er diagnostisk uafklaret trods grundig klinisk udredning, gerne med anvendelse af en eller flere semistrukturerede interviews, som f.eks. SCAN/PSE. Patienter der er diagnostisk uafklaret, henvises til den regionsfunktion, som bedst kan dække 10

11 over patientens symptomer og/eller 3) Der har været gennemført mindst to behandlingsforsøg efter gængs praksis på hovedfunktionsniveau med utilstrækkelig behandlingseffekt og/eller 4) Patienten har somatisk komorbiditet, der medfører diagnostiske eller behandlingsmæssige problemer, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau Senest opdateret den 17. september

12 Skizofreni (DF20-29) Hovedfunktionsniveau: Skizofreni og andre psykoser (funktionsbeskrivelse) (Der er ikke udarbejdet pakkeforløb) Regionsfunktionsniveau: Kompliceret skizofreni og andre psykoser, herunder behandlingsresistent psykose, psykose i kombination med misbrug, gravide med psykose samt nydiagnosticeret skizofreni (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Særligt kompliceret skizofreni og andre psykoser (målgruppebeskrivelse) (Varetages af Region Midtjylland)

13 Hovedfunktion: HF Skizofreni og andre psykoser I alt: timer (ekskl. behandling) Funktionens målgruppe: Funktion: Psykiatrisk udredning og behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser Hoveddiagnose: DF20 DF29 Bidiagnose: Patienter på hovedfunktionsniveau må forventes at have bidiagnoser. Symptomer herunder sværhedsgrad/kompleksitet: Kliniske symptomer som beskrevet i ICD-10 (DF ) i form af hallucinationer, vrangforestillinger, negative symptomer og katatone tilstande; endvidere, væsentlige ændringer i de kognitive og/eller sociale funktioner. Differential diagnostik: Patienter med DF20-diagnose hvor udredning og behandling ikke i særlig grad er kompliceret. DF20-diagnosen kan stilles ved en udredning svarende til udredningspakken forestået af fagperson med adækvat uddannelse og erfaring. For skizofreni svarer udredning til det, der er beskrevet i klinisk retningslinje for skizofreni. Komorbiditet: Patienten kan udover DF20-diagnose have andre psykiatriske lidelser, som ikke i særlig grad komplicerer udredning eller behandling. Det kan dreje sig om f.eks. misbrug eller somatisk lidelse. Behandlingsrespons: Patienter med DF20-diagnose hvor behandling ikke i særlig grad er kompliceret. Der skal i hovedfunktion som minimum forsøges behandling med 3 forskellige antipsykotika herunder Leponex i tilstrækkelig dosis og tilstrækkelig tid. Risikofaktorer: Komplicerende somatiske faktorer som er velbehandlede - eksempelvis Epilepsi Diabetes Andre endokrinologiske sygdomme Patienter med sygdom i centralnervesystemet Hjertesygdomme Andre særlige somatiske komplikationer Udredning og diagnostik Indhold Forvisitationssamtale Oplysninger fra pårørende og andre Opfølgende samtale PSE GAF PANSS efter vurdering CGI efter vurdering Kognitiv udredning jf. anbefaling fra RKKP/Den Nationale Skizofrenidatabase Varighed 7-12 timer 13

14 KRAM og somatisk undersøgelse Behandling Psykoedukation Afslutning og evaluering Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion (kun relevant for incidente skizofrenipatienter) Efter 2. samtale Indhente somatisk undersøgelse fra egen læge Støttende samtaler Individuelt tilpasset samtalebehandling Medicin Pårørendeinddragelse Gruppebehandling Faseskift: Akut efter hyppige kontakter (10?) vurderes, hvorvidt pt. er i en stabil fase af sygdomsforløb) Stabil Vedligehold Recovery Manualiseret psykoedukation Individuelt Gruppe Pårørende Jvf. PRI manual til psykoedukation ambulante patienter med skizofreni (voksne) 46d2-83fe-cced205bf323.aspx?sf=3bc5cb4dd2f8-4f2b-ad5a-d14ea2c23980 Regionsfunktion Primær sektor Afhængig af sygdomsforløb 2 års stabilitet En del patienter i denne målgruppe har et livslangt behandlingsforløb i psykiatrien. Hovedfunktionens målgruppe er patienter, hvor udredning og behandling ikke i særlig grad er kompliceret. Patienterne kan udover at have en DF20-diagnose også have andre psykiatriske lidelser som ikke i særlig grad er kompliceret. 1 time Flere år med løbende revurdering min. 1 x pr. år. 10 timer 2 timer Senest opdateret den 17. december

15 Regionsfunktion: RF Kompliceret skizofreni og andre psykoser I alt: timer (ekskl. behandling) Funktionens målgruppe: Funktion: Udredning og behandling af kompliceret skizofreni og andre psykoser, herunder behandlingsresistent psykose, psykose i kombination med misbrug samt gravide med psykose eller som har et spædbarn på under 6 måneder Hoveddiagnose: DF20-29 Bidiagnose: DF10 DF34 samt DF60.2 DF60.3 Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet Mindst en af følgende svære og komplicerede psykotiske lidelser skal foreligge efter vurdering af en speciallæge i psykiatri ansat i hovedfunktionen: Behandlingsresistent skizofreni og andre psykoser (jf. afsnittet vedr. Behandlingsresistens) Komplicerede bivirkninger til antipsykotika. F.eks. tardiv dyskinesi, QTC-forlængelse, vægtøgning mere end 10 kg, tremor Diagnostisk usikkerhed, herunder mistanke om komplicerende neurologiske/somatiske lidelser Komplicerende tilstande, herunder graviditet, misbrug eller komplicerede sociale forhold, herunder retslige vilkår Behov for second opinion Kompliceret differential diagnostik: Patienter med behov for yderligere udredning udover, hvad der er beskrevet for hovedfunktion. Der kan f.eks. være behov for specialiseret neuropsykiatrisk udredning på mistanke om komplicerende organisk lidelse eller udviklingsforstyrrelse. Udredningen kan være særlig vanskelig på grund af komplicerende komorbiditet f.eks. massivt misbrug eller somatisk lidelse. Behov for second opinion. Svær komorbiditet: Eksempelvis: Patienter med dobbeltdiagnoser, hvor der er behov for et samarbejde mellem specialer Alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug Psykotiske patienter med PTSD Psykotiske patienter med spiseforstyrrelse Behandlingsresistens: Hvis der, trods behandling som beskrevet i hovedfunktionen, ikke er tilfredsstillende respons. Henvises patienterne primært mhp. optimering af den antipsykotiske behandling, bør man først i hovedfunktionen have forsøgt behandling med minimum tre forskellige antipsykotika inklusiv clozapin i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år (2007). Risikopatienter: Patienter med komplicerede neurologiske/ somatiske komplikationer, herunder: - Epilepsi - Dialyse 15

16 - Diabetes - Endokrinologiske sygdomme - Hjertesygdomme - Andre særlige somatiske sygdomme Kompliceret graviditet og amning Komplicerede sociale forhold, herunder retslige vilkår Kompliceret misbrug Overvægtig/undervægtig Patienter der får risikobehandling og komplicerede bivirkninger i relation hertil (f.eks. antipsykotika/leponex i forbindelse med somatisk sygdom) Særlige patientgrupper: Transkulturelle patienter Patienter der får særlig behandling, eksempelvis kognitiv genoptræning med neuropsykologisk specialkompetence. De to grupper kan få specielle tilbud. Henvisende instanser og henvisningskriterier: Patienter kan henvises fra praktiserende læger samt andre somatiske og psykiatriske afdelinger. Henvisninger fremsendes til Central Visitation, der vurderer henvisningen og viderevisiterer til relevante udrednings- og behandlingstiltag. Henvisningskriterier: Jf. beskrivelse af diagnose og symptomer. Udredning og diagnostik Indhold PSE GAF PANSS efter vurdering Oplysning fra pårørende Socialfaglig udredning Grundig gennemgang af hidtidige behandlingsforløb. Kognitiv udredning - jf. anbefaling fra RKKP/Den Nationale Skizofrenidatabase (kun relevant for incidente skizofrenipatienter) Udredning skal i alle tilfælde involvere psykopatologisk vurdering, ofte suppleret med neuropsykiatrisk (udelukke organisk årsag) og evt. funktionel udredning. Patienter med misbrug: Hvis udredning af tilstanden påviser, at behandling kan varetages på hovedfunktionsniveau (tilbage-)visiteres patienten dertil. Hvis det ved udredningen eller under det primære behandlingsforløb viser sig, at det ikke reelt er muligt at etablere en egnet behandlingsrelation til patienten, afsluttes patienten til hovedfunktionen subsidiært egen læge afhængig af indsatsmulighederne. Varighed 9-16 timer 16

17 KRAM og somatisk undersøgelse Behandling KRAM og somatisk undersøgelse Objektiv undersøgelse (egen læge skal have udredt somatisk forud for henvisning) Laboratorieprøver: Elektrolytstatus Blodglucose Hæmoglobin L+D Lipider Ekg Lever- nyre og thyreoideafunktion HIV Syfilis Boreliainfektion Blodtryk MR-scanning efter lægelig vurdering EEG efter lægelig vurdering Behandling i regionsfunktion sker på baggrund af grundig speciallægelig- og tværfaglig udredning. Med udgangspunkt i udredningen, udarbejdes der en individuel behandlingsplan for individuelog evt. gruppebehandling, - herunder psykoedukation. Medicinsk behandling i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år (2007). Koordination til andre, eksterne, instanser Systematisk bivirkningsregistrering (skalaer) Hjemmebesøg efter behov afhænger af patientens tilstand Samarbejde med somatik ved somatiske symptomer Tæt samarbejde mellem personalet i ambulatorium og sengeafsnit, herunder evt. visitation til brugerstyrede senge (Klinik Nord) Motivationsarbejde Jeg-støttende, opsøgende samtaler. Efter en konkret vurdering af den individuelle problematik tages stilling til, om behandlingen kan foregå ved: At patienten fortsætter på 1 time Flere år med løbende revurdering min. 1 x pr. år. OPUS 2 år behandling. OPT min. 2 år behandling 17

18 hovedfunktionsniveau med rådgivning og supervision fra regionsfunktionsniveauet Ambulante forløb Indlæggelsestilbud til patienter, som kræver tæt observation af psykopatologi og bivirkninger. Sværere adfærdsforstyrrelser danner ikke i sig selv grundlag for indlæggelse. Patienter med misbrug: Der er tale om et integreret behandlingsforløb af længere varighed typisk år afhængig af omfanget og betydningen af en række forhold: kompleksiteten af den psykiske lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af misbruget, herunder evt. retslig foranstaltning. Typisk vil der i den første del af behandlingen og evt. i længere tid fortsat foreligge et væsentligt komplicerende misbrug og svære sociale vanskeligheder. Misbrugsanamnese f.eks. ved anvendelse af DUDIT-E. Formaliseret samarbejde med kommunale misbrugscentre eller ambulatorium for misbrug i psykiatrien. Behandlingen i ambulatorium for misbrug består i en tværfaglig teambaseret, fasespecifik integreret ambulant behandlingsindsats tilrettelagt i overensstemmelse med gældende guidelines, og således baseret på motivationsfremmende samtaler, kognitivt baseret samtalebehandling, kognitiv adfærdsterapi i samarbejde med den psykosociale indsats, der koordineres med kommunen. Psykoedukation og den terapeutiske behandling (individuelt eller i gruppe) har fokus på patientens misbrugssituation og den psykiske lidelse samtidig. Patienter med skizofreni, graviditet og misbrug Særlige psykofarmakologiske og neuropsykiatriske problemstillinger udredes og evt. behandling iværksættes. Behandlingen også den medikamentelle - skal ske i et formaliseret samarbejde med Familieambulatoriet, Gynækologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital med Familieambulatoriet som den koordinerende del. Det er vigtigt, at behandlingen skifter fra hovedfunktions- til regionsfunktionsniveau under kompliceret graviditet (f.eks. misbrug); i 18

19 Psykoedukation Afslutning og evaluering hvert fald skal der laves formaliseret samarbejdsaftale mellem behandlere på de to niveauer. Ambulatorium for misbrug inddrages i formaliseret samarbejde konsulentfunktion i Familieambulatoriet. Manualiseret psykoedukation Individuelt Gruppe Pårørende Jvf. PRI manual til psykoedukation ambulante patienter med skizofreni (voksne). 46d2-83fe-cced205bf323.aspx?sf=3bc5cb4dd2f8-4f2b-ad5a-d14ea2c23980 Varigheden af behandlingen afgøres individuelt med udgangspunkt i de opstillede behandlingsmål. Intensiteten af behandlingen kan variere afhængigt af behovet på et givet tidspunkt i behandlingsforløbet. I OPUS sker afslutning efter 2 år. Opsøgende psykoseteam afslutter efter vurdering, men min. 2 år, remission eller ophold i døgnbemandet institution. Pt. kan afsluttes til videre behandling hos egen læge, i primær sektor i en anden ambulant enhed, evt. i hovedfunktion. Stabilt forløb kan defineres med hjælp fra GAF og/eller PANSS eller CGI ved start og senere i forløbet. En del patienter i denne målgruppe har et livslangt behandlingsforløb i psykiatrien. Patienter med skizofreni, graviditet og misbrug Typisk måneder fra ønske om graviditet til 3 måneder efter graviditet. I puerperiet varetages tilsyn/behandling af den psykiatriske afdeling, der har den almindelige tilsynsforpligtelse se ovenfor vedr. formaliseret samarbejde mellem Psykiatri og Familieambulatorium. Patienter med misbrug: Når tilstanden under behandling i samarbejde med ambulatorium for misbrug har udvist en mere vedvarende stabilitet bestående i misbrugsafholdenhed subsidiært en væsentlig reduktion i anvendelse af misbrugsstoffer, afsluttes patienten. I almindelighed vil 10 timer 2 timer 19

20 patienten blive afsluttet til hovedfunktionen, men i enkelte tilfælde vil patienten kunne afsluttes til egen læge. Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Skizofreni og skizofrenilignende tilstande, hvor et/flere af nedenstående kriterier er opfyldt. Gravide patienter varetages i tæt samarbejde med gynækologi/obstetrik, mens forældre med spædbørn varetages i tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatri/pædiatri - jf. Sundhedsstyrelsens henvisningskriterier i specialevejledning for psykiatri: 1. Samlet vurdering af patienten tilsiger, at patienten skal behandles på regionsfunktionsniveau og/eller 2. Patienter er diagnostisk uafklaret trods grundig klinisk udredning, gerne med anvendelse af en eller flere semistrukturerede interviews, som f.eks. SCAN/PSE. Patienter der er diagnostisk uafklaret, henvises til den regionsfunktion, som bedst kan dække over patientens symptomer og/eller 3. Der har været gennemført mindst to behandlingsforsøg efter gængs praksis på hovedfunktionsniveau med utilstrækkelig behandlingseffekt og/eller 4. Patienten har somatisk komorbiditet, der medfører diagnostiske eller behandlingsmæssige problemer, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau. Senest opdateret den 17. december

21 Højt specialiseret funktion, Region Midtjylland: HSF Svært kompliceret skizofreni og andre psykoser F20-29 Diagnostik og behandling af særligt kompliceret skizofreni Hoveddiagnoser/bidiagnoser Kompliceret differentialdiagnostik Patienter med mistanke om skizofreni, hvor der trods udredning i regionsfunktion fortsat er differentialdiagnostiske vanskeligheder. Patienter med mistanke om skizofreni, hvor der i høj grad er behov for samarbejde på tværs af specialer i forbindelse med udredningen. Svær komorbiditet Svær psykiatrisk komorbiditet der ikke kan behandles i regionsfunktion. Behandlingsresistens Behandlingsresistent skizofreni med varighed over to år. Risikopatienter Særlige komplicerede somatiske patienter, hvor der er svære senfølger af de somatiske lidelser, som er beskrevet under hovedfunktion og regionsfunktion, og hvor samarbejde med specialiserede somatiske enheder er påkrævet. Patienter med svær komorbiditet og/eller meget kompliceret behandling som ønsker at blive gravide. Gravide eller ammende patienter med svær komorbiditet og/eller meget kompliceret behandling som ikke kan behandles i regionsfunktion. Jf. ovenstående om Risikopatienter Særlige patientgrupper 21

22 Affektive lidelser (DF30-39) Hovedfunktionsniveau: Pakkeforløb for bipolar affektiv lidelse Pakkeforløb for depressiv enkeltepisode Pakkeforløb for periodisk depression Link til nationale pakkeforløb: Nationale pakkeforløb Regionsfunktionsniveau: Komplicerede affektive lidelser (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Svært kompliceret skizofreni og andre psykoser (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) 22

23 HF Bipolar affektiv lidelse Pakkeforløb for patienter med bipolar affektiv sindslidelse på hovedfunktionsniveau i Region Nordjylland Metoder og indhold Tidsramme Registrering i PAS Udredningspakke Forsamtale inkl. PSE, HAMD-17, YMRS, GAF (symptom og funktion), SCL-90R og WHO-5 Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau Behandlingspakke Jf timer Model 1 Diagnostik og evalueringsmål Indledende samtale KRAM og somatisk undersøgelse Behandling Herunder: Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoedukation Pårørende Sammenhæng Konsultationer: Medicinopfølgning, monitorering af tilstand, behandlingskoordinering, individuel psykoedukation, pårørende samtaler, sundhedsmæssig opfølgning (14 x 30 min fordelt mellem læge og sundhedsfaglig kontaktperson) Stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling inkl. sundhedsmæssig støtte og vejledning Psykoedukation og psykoterapi: Åben Introgruppe (4 sessioner á 80 min. med 2 behandlere og 8 patienter.) Åben STIM gruppe (8 sessioner á 80 min. med 2 behandlere og 8 patienter) Individuelle sessioner (psykoeducation) 3 sessioner á 45 minutter. Afklarende: 1 time Standard: 2-3 timer Udvidet: 4-8 timer AGA02A AGA03A AGA04A AGB03A 18 timer Model 2 1 time 45 min. ZZ0149A hvis foretaget her ZZV005B6 hvis foretaget andetsteds indenfor 30 dage 7 timer 1,33 time 2, 67 time 10 timer 2,25 time Vanlig proc.reg. Vanlig proc. reg. Vanlig proc.reg. Vanlig proc.reg. Vanlig proc. reg. Vanlig proc.reg. Vanlig proc. reg. Sammenhæng og kontinuitet 0,25 time 1 time Vanlig proc. reg. Pårørendesamtale 2 timer Vanlig proc. reg. Evaluering og tilbagefaldsforebyggelse Afsluttende samtale Lukket Psykoedukation med/uden pårørende (9 sessioner á 100 min. med 2 behandlere og 8 patienter) Evaluering af behandlingsforløbet inkl. PSE, HAMD-17, YMRS, GAF (symptom og funktion), SCL-90R, WHO-5 og stillingtagen til evt. opfølgning Pakke slut, forløb afsluttes Pakke slut, fortsættes i andet forløb Pakke slut efter patientens ønske 3,75 time Vanlig proc. reg. 1 time Vanlig proc.reg. 1 time Ingen yderligere registrering AGB99X1 AGB99X2

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien Specifikationer af Februar 2013 Publikationens titel: Specifikationer af Psykiatrien HR & Kvalitet Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.rn.dk udgivelsesdato 14. februar 2013 Læs mere om Region Nordjylland

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk Marts 2017

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Danske Regioner 25-06-2013 Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Forord Udarbejdelsen af denne retningslinje har taget udgangspunkt i eksisterende retningslinjer i de fem regioner samt

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning)

Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning) Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning) Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk August 2012 Regionsfunktion: Gerontopsykiatriske patienter Funktionens

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Specialevejledning for Psykiatri

Specialevejledning for Psykiatri Specialevejledning for Psykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Pakkeforløb for anorexi

Pakkeforløb for anorexi Danske Regioner Juni 2014 Anoreksi (DF50.0, DF50.1) Børn & Unge Samlet tidsforbrug: 43 timer Pakkeforløb for anorexi Børn og unge Indledning Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er, at tilbyde ensartede

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Nordjylland Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense. Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark

Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense. Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark ved Louise Schwartz Behandlingsleder og ledende psykolog Specialpsykolog,

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Udredningspakkeforløb:

Udredningspakkeforløb: Danske Regioner 06-02-2013 Børn og unge (PB01, PB02, PB03, PB04) Børne- og ungdomspsykiatri Udredningspakkeforløb: Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke

Læs mere

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri Specialfunktionsbeskrivelser Psykiatri Økonomi- og Planlægningsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 67 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb PAKKE PROJEKTET: En række anbefalinger bl.a. at der skal udarbejdes pakkeforløb Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Generelt kan hovedfunktionsniveau varetages ambulant for moderate, svarende til primært grad 2-3.

Generelt kan hovedfunktionsniveau varetages ambulant for moderate, svarende til primært grad 2-3. Regionsfunktion: RF Spiseforstyrrelser (voksne over 18 år) I alt: 21-40 timer Funktionens målgruppe: Funktion: Spiseforstyrrelser (voksne) Hoveddiagnose: F50.0, F50.1, F50.2, F50.3 Generelt kan hovedfunktionsniveau

Læs mere

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 2 2. Tilbud til ældrepsykiatriske patienter... 2 3. Henvisningsmuligheder... 2 4. Aftale vedr. patienter med demens

Læs mere

Bilag 1. Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne)

Bilag 1. Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne) Bilag 1 Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Misbrug eller dobbeltdiagnose?

Misbrug eller dobbeltdiagnose? Misbrug eller dobbeltdiagnose? Introduktion til differential diagnostiske problemer ved dobbelt diagnose Robert Elbrønd Hierarkisk diagnostik Hierarki F0x Organiske hjernelidelser Primære eller sekundær

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED DEPRESSION I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED DEPRESSION I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED DEPRESSION I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. depression i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge

Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge Antal og varighed af klinisk handling Indledende samtale og KRAM og somatisk sygdom Psykoterapi, herunder indledende undersøgelse forud for behandlingsstart Stabiliserende

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis Behandling af stress, angst og depression i almen praksis 16. september 2016 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis.

Læs mere

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst København, den 21. september 2017 Thomas Borgen Uhre Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne - 2007 Thomas Borgen

Læs mere

Regionsfunktion nr.1. Henvisningskriterier fra HF til RF: Skizofreni hos børn og unge på 12 år og ældre. Generelt

Regionsfunktion nr.1. Henvisningskriterier fra HF til RF: Skizofreni hos børn og unge på 12 år og ældre. Generelt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) Sekretariat Skovagervej 2 Indgang 81 DK-8240 Risskov Regionsfunktion nr.1 Henvisningskriterier fra HF til RF: Skizofreni hos børn og unge på 12 år og ældre Dato:

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri

ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016. Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri ALKOHOL OG PSYKISK SYGDOM Vingstedkonference den 11. maj 2016 Susanne Helmstedt Speciallæge i psykiatri Bekiendtgiørelse 1803 Da det er fornummet, at Brændevinsdrik i St. Hans Hospital har forvoldet adskillige

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere