Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri"

Transkript

1 Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

2 Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej Aalborg Den 19. december

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målgruppebeskrivelse for Psykiatri... 5 Pakkeforløb til udredning... 6 Ældrepsykiatri (særligt DF00-09)... 7 RF Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre... 8 Skizofreni (DF20-29) HF Skizofreni og andre psykoser RF Kompliceret skizofreni og andre psykoser HSF Svært kompliceret skizofreni og andre psykoser Affektive lidelser (DF30-39) HF Bipolar affektiv lidelse HF Depressiv enkeltepisode HF Periodisk depression RF Komplicerede affektive lidelser HSF Svært komplicerede affektive lidelser Angst og tvangslidelser (DF ) HF Angst og social fobi HF Svær belastning og tilpasningsreaktion HF OCD RF Komplicerede angst og tvangslidelser PTSD ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) HF PTSD (ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge) Traumatiserede flygtninge (DF32-34, DF40-48 særligt DF43.1) HSF Komplicerede traumatiserede flygtninge Veteraner og militært personel (DF43.1 og DF62.0) HSF Behandling af veteraner/militært personel Somatoforme lidelser (DF44.4-7, DF45, DF48.0) RF Somatoforme og dissociative lidelser Spiseforstyrrelser (DF og DF ) HF Spiseforstyrrelse (voksne) RF Komplicerede spiseforstyrrelser (voksne over 18 år) HSF Svært komplicerede spiseforstyrrelser Sexologiske lidelser (DF52, DF65, DF66) RF Sexologiske lidelser HSF Svært komplicerede sexologiske lidelser Personlighedsforstyrrelser (DF60 og DF61) HF Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse HF Evasiv personlighedsforstyrrelse RF Komplicerede personlighedsforstyrrelser Oligofreni (DF70-79 og DF84) RF Psykisk udviklingshæmmede med psykisk lidelse HSF Oligofrene med psykisk lidelser Transkulturel psykiatri (dækker hele ICD-10 spektret) RF Transkulturelle psykiatriske patienter HSF Komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter Retspsykiatri (Z0460-Z0462, Z0468-Z0469 og DF65) RF Retspsykiatrisk funktion for patienter med svær sygdomsgrad og/eller høj farlighed HSF Behandling af sædelighedskriminelle jf. lovgivning Selvmordsforebyggelse RF Selvmordsforebyggelse

4 Indledning Formålet med dette dokument er at samle de beskrivelser, der er udarbejdet for at sikre, at patienter med samme psykiske sygdom og behov tilbydes ensartede udrednings- og behandlingsniveau af høj kvalitet. Dokumentet indeholder følgende: Oversigt over pakkeforløb til udredning (hovedfunktion) Link til de nationale pakkeforløb (hovedfunktion) Region Nordjyllands præcisering af pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Region Nordjyllands beskrivelse af regionsfunktionsniveau Region Midtjyllands beskrivelse af de højt specialiserede funktioner Beskrivelserne er en vejledning, der skal anvendes ved den faglige vurdering af, hvilket specialiseringsniveau patienten skal behandles på. Én parameter afgør ikke i sig selv, hvorvidt en patient skal behandles i en specialiseret funktion, men derimod en kombination af mange parametre i den samlede kliniske vurdering. Skønnes en patient at have behov for behandling på højt specialiseret niveau skal patienterne henvises til den region, der varetager den højt specialiserede funktion. Dette dokument indeholder en beskrivelse af de højt specialiserede funktioner, der skal henvises til i Region Midtjylland. Det forventes, at der altid er en forudgående dialog/kontakt mellem relevante medarbejdere i de to regioner, inden der fremsendes en henvisning til den højt specialiserede funktion i Region Midtjylland. Beskrivelserne skal understøtte, at der sker en registrering af specialiseringsniveau i forhold til både ambulante og indlagte patienter, hvilket er obligatorisk for både psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Det indebærer, at patienter skal vurderes i forhold til, om de skal behandles på: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau Vejledning vedr. registrering af specialeniveau findes i PRI: Registrering af specialeniveau 4

5 Målgruppebeskrivelse for Psykiatri Regionspsykiatrien tilbyder hospitalsbaseret udredning og behandling til patienter med psykisk sygdom, der har følgende karakteristika: Symptomer og adfærd Betydelig forværring i symptomer Betydelig forpinthed Adfærd præget af betydelig ustabilitet, selvskade og/eller selvmordsrisiko samt truende adfærd Nyopståede psykotiske symptomer Funktionsniveau Diagnostik Behandling Betydelig nedsættelse i funktion hvad angår sociale og skole/ arbejdsmæssige sammenhænge relateret til psykisk sygdom* Diagnostisk uklarhed evt. pga. manglende mental udvikling eller komorbiditet Utilstrækkelig effekt af forudgående behandling i primærsektor Ustabilt samarbejde om vedligeholdelsesbehandling Der henvises i øvrigt til gældende regionale og nationale vejledninger. *Hos personer med udviklingshæmning vurderes funktionsnedsættelsen i forhold til normal udvikling og begavelse. 5

6 Pakkeforløb til udredning Pakkeforløb til udredning Voksenpsykiatri Ydelser i udredningsforløbet, eksempelvis: Tidsramme Registrering i PAS Anamnese Psykiatrisk undersøgelse Yderligere diagnosespecifik udredning Gradvurdering Afsluttende samtale Jf. Afklarende samtale 1 time AGA02A Standard udredningspakke Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser 2-3 timer AGA03A Udvidet udredningspakke Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser 4-8 timer AGA04A

7 Ældrepsykiatri (særligt DF00-09) Hovedfunktionsniveau: Der er ikke udarbejdet pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau: Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Der findes ikke funktion på højt specialiseret niveau

8 Regionsfunktion: RF Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre I alt timer + behandling Funktionens målgruppe: Funktion: Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre, herunder kompliceret demens Hoveddiagnose: 65+årige med demens eller formodet demens kompliceret af psykiatriske symptomer (BPSD) 80+årige med demens eller formodet demens 75+årige med nyidentificeret psykisk lidelse 80+årige med alle psykiske lidelser, medmindre patienten mest hensigtsmæssigt fortsat behandles i almenpsykiatrisk regi Demensudredningen og behandlingen foregår i samarbejde med neurologisk og geriatrisk afdeling. Neurologisk afdeling udreder og behandler under 65-årige for demens og årige med psykiatrisk set ukompliceret demens. Geriatrisk afdeling udreder og behandler ældre med demens, hvor demens er led i multimorbiditet. Bidiagnose: Patienter vil ofte have psykiatriske symptomer svarende til flere psykiatriske sygdomme (f.eks. depressive eller psykotiske symptomer ved demenslidelse). Patienterne har en høj grad af somatisk komorbiditet. Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet: Demens med svære adfærdsproblemer, f.eks. progredierende kognitiv svækkelse ledsaget af personfarlig aggressivitet, hypersexualitet, svære psykotiske symptomer, svær behandlelig afmagt/depression/angst. (BPSD) F20-29, som er svært behandlelige/kroniske med f.eks. systematiserede vrangforestillinger, hallucinationer og/eller tankeforstyrrelser. Vanskelige behandlelige tilstande på grund af f.eks. svær agitation, udadreagerende adfærd eller anden utilpasset adfærd. F30-39, hvor de affektive symptomer er kompliceret af at være svært behandlelige, idet forløbende er kroniske eller med hyppige recidiver trods tilsyneladende sufficient behandling med f.eks. antidepressiv og stemningsstabiliserende medicin med forskellige receptorprofiler. Sygdommene er af en sådan sværhedsgrad, at de medfører markant nedsat livskvalitet og store pleje- og omsorgsmæssige vanskeligheder for såvel pårørende som plejepersonale (høj care-giver burden"). Kompliceret differential diagnostik: Differentialdiagnostiske vanskeligheder efter udredning i hovedfunktion Patienter med demens med differentialdiagnostiske problemer overfor andre psykiske lidelser Betydelig somatisk komorbiditet kan bevirke differentialdiagnostiske problemer. Patienter med mistanke om demens og samtidigt misbrug Patienter med anden etnisk baggrund, og hvor det grundet sprogvanskeligheder kan være vanskeligt at foretage en demensudredning. Svær komorbiditet: 8

9 Patienter med komplicerende somatisk komorbiditet Patienter som behandles med polyfarmaci med stor interaktionsrisiko og delirrisiko til følge. Patienter med Parkinsons sygdom Patienter med Lewy Body Demens Behandlingsresistens: Manglende behandlingseffekt på hovedfunktionsniveau Patienter med svær behandlelig sindslidelse, der kan profitere af specialiseret ældrepsykiatrisk udredning og behandling Risikopatienter: Patienter med psykofarmakologisk polyfarmaci. Patienter med misbrug. Patienter med alvorlig somatisk komorbiditet Patienter der får kompliceret somatisk medicinering med stor risiko for interaktioner. Særlige patientgrupper: Komplicerede transkulturelle patienter Selvmordstruede ældre Patienter med senhjerneskader, kompliceret af demens med psykiatriske komplikationer Henvisende instanser samt henvisningskriterier Henvisende instanser: Hovedfunktionsniveau eller andre relevante specialfunktioner (specielt neurologi, geriatri og psykiatri) Henvisningskriterier: Problemstilling på grund af diagnoser og af en sværhedsgrad, som ovenfor skitseret, og hvor behandling på hovedfunktionsniveau ikke er tilstrækkelig. Funktionens udrednings- og behandlingstilbud: Udredning og diagnostik Indhold Demens F00 F09: Ambulante patienter: Udredning og diagnostik kan indeholde følgende komponenter: Forvisitationssamtale Oplysninger fra pårørende og plejepersonale MMSE GDS Gerontopsykologisk undersøgelse Billeddiagnostisk undersøgelse Mocca Somatisk anamnese Medicinsanering NPI Varighed 7-10 timer F20-29: Som udgangspunkt er patienter udredt tidligere. Der henvises til regionsfunktion for Skizofreni og andre psykoser. Dog lægges der særlig vægt 9

10 KRAM og somatisk undersøgelse Behandling Psykoedukation Afslutning og evaluering på komplicerende somatiske lidelser, og medicinbivirkninger- og interaktioner. F30-39: Der henvises til regionsfunktion for komplicerede affektive lidelser. Dog lægges der særlig vægt på komplicerende somatiske lidelser, og medicinbivirkninger- og interaktioner. Kram ved første eller anden samtale Somatisk undersøgelse ved egen læge Vurdering af laboratorieprøver BT/puls og EKG Der udarbejdes en individuel behandlingsplan. Behandlingen vil ofte være både medikamentelle tiltag kombineret med sygeplejefaglige tiltag. Der er særlig opmærksomhed på medicin, herunder bivirkninger og interaktioner, og herunder muligheden for ikke medikamentelle tiltag F00-F09: Psykoedukation retter sig for denne målgruppe fortrinsvis mod pårørende og plejepersonale F20-29 og F30-39: Patienten inkluderes som udgangspunkt i tilbuddet om psykoedukation. F00-F09: Ved stabilitet i tilstanden. Patienter afsluttes ofte til demensfagpersoner i kommunen. Evaluering ved NPI. F20-29 og F30-39: Afslutning i henhold til regionsfunktionsbeskrivelser. 1 time Måneder til år 1-5 timer 2 timer Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Demens med svær adfærdsforstyrrelse hvor et/flere af nedenstående kriterier er opfyldt. Udredningen varetages i tæt samarbejde med neurologi og intern medicin, geriatri - jf. Sundhedsstyrelsens henvisningskriterier i specialevejledning for psykiatri: 1) Samlet vurdering af patienten tilsiger, at patienten skal behandles på regionsfunktionsniveau og/eller 2) Patienter er diagnostisk uafklaret trods grundig klinisk udredning, gerne med anvendelse af en eller flere semistrukturerede interviews, som f.eks. SCAN/PSE. Patienter der er diagnostisk uafklaret, henvises til den regionsfunktion, som bedst kan dække 10

11 over patientens symptomer og/eller 3) Der har været gennemført mindst to behandlingsforsøg efter gængs praksis på hovedfunktionsniveau med utilstrækkelig behandlingseffekt og/eller 4) Patienten har somatisk komorbiditet, der medfører diagnostiske eller behandlingsmæssige problemer, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau Senest opdateret den 17. september

12 Skizofreni (DF20-29) Hovedfunktionsniveau: Skizofreni og andre psykoser (funktionsbeskrivelse) (Der er ikke udarbejdet pakkeforløb) Regionsfunktionsniveau: Kompliceret skizofreni og andre psykoser, herunder behandlingsresistent psykose, psykose i kombination med misbrug, gravide med psykose samt nydiagnosticeret skizofreni (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Særligt kompliceret skizofreni og andre psykoser (målgruppebeskrivelse) (Varetages af Region Midtjylland)

13 Hovedfunktion: HF Skizofreni og andre psykoser I alt: timer (ekskl. behandling) Funktionens målgruppe: Funktion: Psykiatrisk udredning og behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser Hoveddiagnose: DF20 DF29 Bidiagnose: Patienter på hovedfunktionsniveau må forventes at have bidiagnoser. Symptomer herunder sværhedsgrad/kompleksitet: Kliniske symptomer som beskrevet i ICD-10 (DF ) i form af hallucinationer, vrangforestillinger, negative symptomer og katatone tilstande; endvidere, væsentlige ændringer i de kognitive og/eller sociale funktioner. Differential diagnostik: Patienter med DF20-diagnose hvor udredning og behandling ikke i særlig grad er kompliceret. DF20-diagnosen kan stilles ved en udredning svarende til udredningspakken forestået af fagperson med adækvat uddannelse og erfaring. For skizofreni svarer udredning til det, der er beskrevet i klinisk retningslinje for skizofreni. Komorbiditet: Patienten kan udover DF20-diagnose have andre psykiatriske lidelser, som ikke i særlig grad komplicerer udredning eller behandling. Det kan dreje sig om f.eks. misbrug eller somatisk lidelse. Behandlingsrespons: Patienter med DF20-diagnose hvor behandling ikke i særlig grad er kompliceret. Der skal i hovedfunktion som minimum forsøges behandling med 3 forskellige antipsykotika herunder Leponex i tilstrækkelig dosis og tilstrækkelig tid. Risikofaktorer: Komplicerende somatiske faktorer som er velbehandlede - eksempelvis Epilepsi Diabetes Andre endokrinologiske sygdomme Patienter med sygdom i centralnervesystemet Hjertesygdomme Andre særlige somatiske komplikationer Udredning og diagnostik Indhold Forvisitationssamtale Oplysninger fra pårørende og andre Opfølgende samtale PSE GAF PANSS efter vurdering CGI efter vurdering Kognitiv udredning jf. anbefaling fra RKKP/Den Nationale Skizofrenidatabase Varighed 7-12 timer 13

14 KRAM og somatisk undersøgelse Behandling Psykoedukation Afslutning og evaluering Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion (kun relevant for incidente skizofrenipatienter) Efter 2. samtale Indhente somatisk undersøgelse fra egen læge Støttende samtaler Individuelt tilpasset samtalebehandling Medicin Pårørendeinddragelse Gruppebehandling Faseskift: Akut efter hyppige kontakter (10?) vurderes, hvorvidt pt. er i en stabil fase af sygdomsforløb) Stabil Vedligehold Recovery Manualiseret psykoedukation Individuelt Gruppe Pårørende Jvf. PRI manual til psykoedukation ambulante patienter med skizofreni (voksne) 46d2-83fe-cced205bf323.aspx?sf=3bc5cb4dd2f8-4f2b-ad5a-d14ea2c23980 Regionsfunktion Primær sektor Afhængig af sygdomsforløb 2 års stabilitet En del patienter i denne målgruppe har et livslangt behandlingsforløb i psykiatrien. Hovedfunktionens målgruppe er patienter, hvor udredning og behandling ikke i særlig grad er kompliceret. Patienterne kan udover at have en DF20-diagnose også have andre psykiatriske lidelser som ikke i særlig grad er kompliceret. 1 time Flere år med løbende revurdering min. 1 x pr. år. 10 timer 2 timer Senest opdateret den 17. december

15 Regionsfunktion: RF Kompliceret skizofreni og andre psykoser I alt: timer (ekskl. behandling) Funktionens målgruppe: Funktion: Udredning og behandling af kompliceret skizofreni og andre psykoser, herunder behandlingsresistent psykose, psykose i kombination med misbrug samt gravide med psykose eller som har et spædbarn på under 6 måneder Hoveddiagnose: DF20-29 Bidiagnose: DF10 DF34 samt DF60.2 DF60.3 Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet Mindst en af følgende svære og komplicerede psykotiske lidelser skal foreligge efter vurdering af en speciallæge i psykiatri ansat i hovedfunktionen: Behandlingsresistent skizofreni og andre psykoser (jf. afsnittet vedr. Behandlingsresistens) Komplicerede bivirkninger til antipsykotika. F.eks. tardiv dyskinesi, QTC-forlængelse, vægtøgning mere end 10 kg, tremor Diagnostisk usikkerhed, herunder mistanke om komplicerende neurologiske/somatiske lidelser Komplicerende tilstande, herunder graviditet, misbrug eller komplicerede sociale forhold, herunder retslige vilkår Behov for second opinion Kompliceret differential diagnostik: Patienter med behov for yderligere udredning udover, hvad der er beskrevet for hovedfunktion. Der kan f.eks. være behov for specialiseret neuropsykiatrisk udredning på mistanke om komplicerende organisk lidelse eller udviklingsforstyrrelse. Udredningen kan være særlig vanskelig på grund af komplicerende komorbiditet f.eks. massivt misbrug eller somatisk lidelse. Behov for second opinion. Svær komorbiditet: Eksempelvis: Patienter med dobbeltdiagnoser, hvor der er behov for et samarbejde mellem specialer Alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug Psykotiske patienter med PTSD Psykotiske patienter med spiseforstyrrelse Behandlingsresistens: Hvis der, trods behandling som beskrevet i hovedfunktionen, ikke er tilfredsstillende respons. Henvises patienterne primært mhp. optimering af den antipsykotiske behandling, bør man først i hovedfunktionen have forsøgt behandling med minimum tre forskellige antipsykotika inklusiv clozapin i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år (2007). Risikopatienter: Patienter med komplicerede neurologiske/ somatiske komplikationer, herunder: - Epilepsi - Dialyse 15

16 - Diabetes - Endokrinologiske sygdomme - Hjertesygdomme - Andre særlige somatiske sygdomme Kompliceret graviditet og amning Komplicerede sociale forhold, herunder retslige vilkår Kompliceret misbrug Overvægtig/undervægtig Patienter der får risikobehandling og komplicerede bivirkninger i relation hertil (f.eks. antipsykotika/leponex i forbindelse med somatisk sygdom) Særlige patientgrupper: Transkulturelle patienter Patienter der får særlig behandling, eksempelvis kognitiv genoptræning med neuropsykologisk specialkompetence. De to grupper kan få specielle tilbud. Henvisende instanser og henvisningskriterier: Patienter kan henvises fra praktiserende læger samt andre somatiske og psykiatriske afdelinger. Henvisninger fremsendes til Central Visitation, der vurderer henvisningen og viderevisiterer til relevante udrednings- og behandlingstiltag. Henvisningskriterier: Jf. beskrivelse af diagnose og symptomer. Udredning og diagnostik Indhold PSE GAF PANSS efter vurdering Oplysning fra pårørende Socialfaglig udredning Grundig gennemgang af hidtidige behandlingsforløb. Kognitiv udredning - jf. anbefaling fra RKKP/Den Nationale Skizofrenidatabase (kun relevant for incidente skizofrenipatienter) Udredning skal i alle tilfælde involvere psykopatologisk vurdering, ofte suppleret med neuropsykiatrisk (udelukke organisk årsag) og evt. funktionel udredning. Patienter med misbrug: Hvis udredning af tilstanden påviser, at behandling kan varetages på hovedfunktionsniveau (tilbage-)visiteres patienten dertil. Hvis det ved udredningen eller under det primære behandlingsforløb viser sig, at det ikke reelt er muligt at etablere en egnet behandlingsrelation til patienten, afsluttes patienten til hovedfunktionen subsidiært egen læge afhængig af indsatsmulighederne. Varighed 9-16 timer 16

17 KRAM og somatisk undersøgelse Behandling KRAM og somatisk undersøgelse Objektiv undersøgelse (egen læge skal have udredt somatisk forud for henvisning) Laboratorieprøver: Elektrolytstatus Blodglucose Hæmoglobin L+D Lipider Ekg Lever- nyre og thyreoideafunktion HIV Syfilis Boreliainfektion Blodtryk MR-scanning efter lægelig vurdering EEG efter lægelig vurdering Behandling i regionsfunktion sker på baggrund af grundig speciallægelig- og tværfaglig udredning. Med udgangspunkt i udredningen, udarbejdes der en individuel behandlingsplan for individuelog evt. gruppebehandling, - herunder psykoedukation. Medicinsk behandling i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år (2007). Koordination til andre, eksterne, instanser Systematisk bivirkningsregistrering (skalaer) Hjemmebesøg efter behov afhænger af patientens tilstand Samarbejde med somatik ved somatiske symptomer Tæt samarbejde mellem personalet i ambulatorium og sengeafsnit, herunder evt. visitation til brugerstyrede senge (Klinik Nord) Motivationsarbejde Jeg-støttende, opsøgende samtaler. Efter en konkret vurdering af den individuelle problematik tages stilling til, om behandlingen kan foregå ved: At patienten fortsætter på 1 time Flere år med løbende revurdering min. 1 x pr. år. OPUS 2 år behandling. OPT min. 2 år behandling 17

18 hovedfunktionsniveau med rådgivning og supervision fra regionsfunktionsniveauet Ambulante forløb Indlæggelsestilbud til patienter, som kræver tæt observation af psykopatologi og bivirkninger. Sværere adfærdsforstyrrelser danner ikke i sig selv grundlag for indlæggelse. Patienter med misbrug: Der er tale om et integreret behandlingsforløb af længere varighed typisk år afhængig af omfanget og betydningen af en række forhold: kompleksiteten af den psykiske lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af misbruget, herunder evt. retslig foranstaltning. Typisk vil der i den første del af behandlingen og evt. i længere tid fortsat foreligge et væsentligt komplicerende misbrug og svære sociale vanskeligheder. Misbrugsanamnese f.eks. ved anvendelse af DUDIT-E. Formaliseret samarbejde med kommunale misbrugscentre eller ambulatorium for misbrug i psykiatrien. Behandlingen i ambulatorium for misbrug består i en tværfaglig teambaseret, fasespecifik integreret ambulant behandlingsindsats tilrettelagt i overensstemmelse med gældende guidelines, og således baseret på motivationsfremmende samtaler, kognitivt baseret samtalebehandling, kognitiv adfærdsterapi i samarbejde med den psykosociale indsats, der koordineres med kommunen. Psykoedukation og den terapeutiske behandling (individuelt eller i gruppe) har fokus på patientens misbrugssituation og den psykiske lidelse samtidig. Patienter med skizofreni, graviditet og misbrug Særlige psykofarmakologiske og neuropsykiatriske problemstillinger udredes og evt. behandling iværksættes. Behandlingen også den medikamentelle - skal ske i et formaliseret samarbejde med Familieambulatoriet, Gynækologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital med Familieambulatoriet som den koordinerende del. Det er vigtigt, at behandlingen skifter fra hovedfunktions- til regionsfunktionsniveau under kompliceret graviditet (f.eks. misbrug); i 18

19 Psykoedukation Afslutning og evaluering hvert fald skal der laves formaliseret samarbejdsaftale mellem behandlere på de to niveauer. Ambulatorium for misbrug inddrages i formaliseret samarbejde konsulentfunktion i Familieambulatoriet. Manualiseret psykoedukation Individuelt Gruppe Pårørende Jvf. PRI manual til psykoedukation ambulante patienter med skizofreni (voksne). 46d2-83fe-cced205bf323.aspx?sf=3bc5cb4dd2f8-4f2b-ad5a-d14ea2c23980 Varigheden af behandlingen afgøres individuelt med udgangspunkt i de opstillede behandlingsmål. Intensiteten af behandlingen kan variere afhængigt af behovet på et givet tidspunkt i behandlingsforløbet. I OPUS sker afslutning efter 2 år. Opsøgende psykoseteam afslutter efter vurdering, men min. 2 år, remission eller ophold i døgnbemandet institution. Pt. kan afsluttes til videre behandling hos egen læge, i primær sektor i en anden ambulant enhed, evt. i hovedfunktion. Stabilt forløb kan defineres med hjælp fra GAF og/eller PANSS eller CGI ved start og senere i forløbet. En del patienter i denne målgruppe har et livslangt behandlingsforløb i psykiatrien. Patienter med skizofreni, graviditet og misbrug Typisk måneder fra ønske om graviditet til 3 måneder efter graviditet. I puerperiet varetages tilsyn/behandling af den psykiatriske afdeling, der har den almindelige tilsynsforpligtelse se ovenfor vedr. formaliseret samarbejde mellem Psykiatri og Familieambulatorium. Patienter med misbrug: Når tilstanden under behandling i samarbejde med ambulatorium for misbrug har udvist en mere vedvarende stabilitet bestående i misbrugsafholdenhed subsidiært en væsentlig reduktion i anvendelse af misbrugsstoffer, afsluttes patienten. I almindelighed vil 10 timer 2 timer 19

20 patienten blive afsluttet til hovedfunktionen, men i enkelte tilfælde vil patienten kunne afsluttes til egen læge. Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Skizofreni og skizofrenilignende tilstande, hvor et/flere af nedenstående kriterier er opfyldt. Gravide patienter varetages i tæt samarbejde med gynækologi/obstetrik, mens forældre med spædbørn varetages i tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatri/pædiatri - jf. Sundhedsstyrelsens henvisningskriterier i specialevejledning for psykiatri: 1. Samlet vurdering af patienten tilsiger, at patienten skal behandles på regionsfunktionsniveau og/eller 2. Patienter er diagnostisk uafklaret trods grundig klinisk udredning, gerne med anvendelse af en eller flere semistrukturerede interviews, som f.eks. SCAN/PSE. Patienter der er diagnostisk uafklaret, henvises til den regionsfunktion, som bedst kan dække over patientens symptomer og/eller 3. Der har været gennemført mindst to behandlingsforsøg efter gængs praksis på hovedfunktionsniveau med utilstrækkelig behandlingseffekt og/eller 4. Patienten har somatisk komorbiditet, der medfører diagnostiske eller behandlingsmæssige problemer, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau. Senest opdateret den 17. december

21 Højt specialiseret funktion, Region Midtjylland: HSF Svært kompliceret skizofreni og andre psykoser F20-29 Diagnostik og behandling af særligt kompliceret skizofreni Hoveddiagnoser/bidiagnoser Kompliceret differentialdiagnostik Patienter med mistanke om skizofreni, hvor der trods udredning i regionsfunktion fortsat er differentialdiagnostiske vanskeligheder. Patienter med mistanke om skizofreni, hvor der i høj grad er behov for samarbejde på tværs af specialer i forbindelse med udredningen. Svær komorbiditet Svær psykiatrisk komorbiditet der ikke kan behandles i regionsfunktion. Behandlingsresistens Behandlingsresistent skizofreni med varighed over to år. Risikopatienter Særlige komplicerede somatiske patienter, hvor der er svære senfølger af de somatiske lidelser, som er beskrevet under hovedfunktion og regionsfunktion, og hvor samarbejde med specialiserede somatiske enheder er påkrævet. Patienter med svær komorbiditet og/eller meget kompliceret behandling som ønsker at blive gravide. Gravide eller ammende patienter med svær komorbiditet og/eller meget kompliceret behandling som ikke kan behandles i regionsfunktion. Jf. ovenstående om Risikopatienter Særlige patientgrupper 21

22 Affektive lidelser (DF30-39) Hovedfunktionsniveau: Pakkeforløb for bipolar affektiv lidelse Pakkeforløb for depressiv enkeltepisode Pakkeforløb for periodisk depression Link til nationale pakkeforløb: Nationale pakkeforløb Regionsfunktionsniveau: Komplicerede affektive lidelser (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Svært kompliceret skizofreni og andre psykoser (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) 22

23 HF Bipolar affektiv lidelse Pakkeforløb for patienter med bipolar affektiv sindslidelse på hovedfunktionsniveau i Region Nordjylland Metoder og indhold Tidsramme Registrering i PAS Udredningspakke Forsamtale inkl. PSE, HAMD-17, YMRS, GAF (symptom og funktion), SCL-90R og WHO-5 Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau Behandlingspakke Jf. 18 timer Model 1 Diagnostik og evalueringsmål Indledende samtale KRAM og somatisk undersøgelse Behandling Herunder: Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoedukation Pårørende Sammenhæng Konsultationer: Medicinopfølgning, monitorering af tilstand, behandlingskoordinering, individuel psykoedukation, pårørende samtaler, sundhedsmæssig opfølgning (14 x 30 min fordelt mellem læge og sundhedsfaglig kontaktperson) Stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling inkl. sundhedsmæssig støtte og vejledning Psykoedukation og psykoterapi: Åben Introgruppe (4 sessioner á 80 min. med 2 behandlere og 8 patienter.) Åben STIM gruppe (8 sessioner á 80 min. med 2 behandlere og 8 patienter) Individuelle sessioner (psykoeducation) 3 sessioner á 45 minutter. Afklarende: 1 time Standard: 2-3 timer Udvidet: 4-8 timer AGA02A AGA03A AGA04A AGB03A 18 timer Model 2 1 time 45 min. ZZ0149A hvis foretaget her ZZV005B6 hvis foretaget andetsteds indenfor 30 dage 7 timer 1,33 time 2, 67 time 10 timer 2,25 time Vanlig proc.reg. Vanlig proc. reg. Vanlig proc.reg. Vanlig proc.reg. Vanlig proc. reg. Vanlig proc.reg. Vanlig proc. reg. Sammenhæng og kontinuitet 0,25 time 1 time Vanlig proc. reg. Pårørendesamtale 2 timer Vanlig proc. reg. Evaluering og tilbagefaldsforebyggelse Afsluttende samtale Lukket Psykoedukation med/uden pårørende (9 sessioner á 100 min. med 2 behandlere og 8 patienter) Evaluering af behandlingsforløbet inkl. PSE, HAMD-17, YMRS, GAF (symptom og funktion), SCL-90R, WHO-5 og stillingtagen til evt. opfølgning Pakke slut, forløb afsluttes Pakke slut, fortsættes i andet forløb Pakke slut efter patientens ønske 3,75 time Vanlig proc. reg. 1 time Vanlig proc.reg. 1 time Ingen yderligere registrering AGB99X1 AGB99X2

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst 2012. udgave, j 2012 Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer Sårbare gravide Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006 Gruppens medlemmer 1. DSOG: Anette Kjærbye-Thygesen, Anne Munk, Anne Høyen Munch, Birgit Bødker,

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

#!$%&'$(!)!$("*) ' %(! '%,.&&!$%

#!$%&'$(!)!$(*) ' %(! '%,.&&!$% !" #!$%&'$(!)!$("*) ' %(!!'(# +!&'$(!)% $"!'$",-'('$ '%,.&&!$% Nærværende projekt var medfinansieret af Fonden for Velfærdsteknologi (Anvendt Borgernær Teknologi) under finansministeriet (ansøgnings id

Læs mere