Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri"

Transkript

1 Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

2 Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej Aalborg Den 19. december

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målgruppebeskrivelse for Psykiatri... 5 Pakkeforløb til udredning... 6 Ældrepsykiatri (særligt DF00-09)... 7 RF Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre... 8 Skizofreni (DF20-29) HF Skizofreni og andre psykoser RF Kompliceret skizofreni og andre psykoser HSF Svært kompliceret skizofreni og andre psykoser Affektive lidelser (DF30-39) HF Bipolar affektiv lidelse HF Depressiv enkeltepisode HF Periodisk depression RF Komplicerede affektive lidelser HSF Svært komplicerede affektive lidelser Angst og tvangslidelser (DF ) HF Angst og social fobi HF Svær belastning og tilpasningsreaktion HF OCD RF Komplicerede angst og tvangslidelser PTSD ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) HF PTSD (ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge) Traumatiserede flygtninge (DF32-34, DF40-48 særligt DF43.1) HSF Komplicerede traumatiserede flygtninge Veteraner og militært personel (DF43.1 og DF62.0) HSF Behandling af veteraner/militært personel Somatoforme lidelser (DF44.4-7, DF45, DF48.0) RF Somatoforme og dissociative lidelser Spiseforstyrrelser (DF og DF ) HF Spiseforstyrrelse (voksne) RF Komplicerede spiseforstyrrelser (voksne over 18 år) HSF Svært komplicerede spiseforstyrrelser Sexologiske lidelser (DF52, DF65, DF66) RF Sexologiske lidelser HSF Svært komplicerede sexologiske lidelser Personlighedsforstyrrelser (DF60 og DF61) HF Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse HF Evasiv personlighedsforstyrrelse RF Komplicerede personlighedsforstyrrelser Oligofreni (DF70-79 og DF84) RF Psykisk udviklingshæmmede med psykisk lidelse HSF Oligofrene med psykisk lidelser Transkulturel psykiatri (dækker hele ICD-10 spektret) RF Transkulturelle psykiatriske patienter HSF Komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter Retspsykiatri (Z0460-Z0462, Z0468-Z0469 og DF65) RF Retspsykiatrisk funktion for patienter med svær sygdomsgrad og/eller høj farlighed HSF Behandling af sædelighedskriminelle jf. lovgivning Selvmordsforebyggelse RF Selvmordsforebyggelse

4 Indledning Formålet med dette dokument er at samle de beskrivelser, der er udarbejdet for at sikre, at patienter med samme psykiske sygdom og behov tilbydes ensartede udrednings- og behandlingsniveau af høj kvalitet. Dokumentet indeholder følgende: Oversigt over pakkeforløb til udredning (hovedfunktion) Link til de nationale pakkeforløb (hovedfunktion) Region Nordjyllands præcisering af pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Region Nordjyllands beskrivelse af regionsfunktionsniveau Region Midtjyllands beskrivelse af de højt specialiserede funktioner Beskrivelserne er en vejledning, der skal anvendes ved den faglige vurdering af, hvilket specialiseringsniveau patienten skal behandles på. Én parameter afgør ikke i sig selv, hvorvidt en patient skal behandles i en specialiseret funktion, men derimod en kombination af mange parametre i den samlede kliniske vurdering. Skønnes en patient at have behov for behandling på højt specialiseret niveau skal patienterne henvises til den region, der varetager den højt specialiserede funktion. Dette dokument indeholder en beskrivelse af de højt specialiserede funktioner, der skal henvises til i Region Midtjylland. Det forventes, at der altid er en forudgående dialog/kontakt mellem relevante medarbejdere i de to regioner, inden der fremsendes en henvisning til den højt specialiserede funktion i Region Midtjylland. Beskrivelserne skal understøtte, at der sker en registrering af specialiseringsniveau i forhold til både ambulante og indlagte patienter, hvilket er obligatorisk for både psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Det indebærer, at patienter skal vurderes i forhold til, om de skal behandles på: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau Vejledning vedr. registrering af specialeniveau findes i PRI: Registrering af specialeniveau 4

5 Målgruppebeskrivelse for Psykiatri Regionspsykiatrien tilbyder hospitalsbaseret udredning og behandling til patienter med psykisk sygdom, der har følgende karakteristika: Symptomer og adfærd Betydelig forværring i symptomer Betydelig forpinthed Adfærd præget af betydelig ustabilitet, selvskade og/eller selvmordsrisiko samt truende adfærd Nyopståede psykotiske symptomer Funktionsniveau Diagnostik Behandling Betydelig nedsættelse i funktion hvad angår sociale og skole/ arbejdsmæssige sammenhænge relateret til psykisk sygdom* Diagnostisk uklarhed evt. pga. manglende mental udvikling eller komorbiditet Utilstrækkelig effekt af forudgående behandling i primærsektor Ustabilt samarbejde om vedligeholdelsesbehandling Der henvises i øvrigt til gældende regionale og nationale vejledninger. *Hos personer med udviklingshæmning vurderes funktionsnedsættelsen i forhold til normal udvikling og begavelse. 5

6 Pakkeforløb til udredning Pakkeforløb til udredning Voksenpsykiatri Ydelser i udredningsforløbet, eksempelvis: Tidsramme Registrering i PAS Anamnese Psykiatrisk undersøgelse Yderligere diagnosespecifik udredning Gradvurdering Afsluttende samtale Jf. Afklarende samtale 1 time AGA02A Standard udredningspakke Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser 2-3 timer AGA03A Udvidet udredningspakke Jf. diagnostiske redskaber beskrevet i de regionale pakkeforløb for de respektive diagnoser 4-8 timer AGA04A

7 Ældrepsykiatri (særligt DF00-09) Hovedfunktionsniveau: Der er ikke udarbejdet pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau: Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Der findes ikke funktion på højt specialiseret niveau

8 Regionsfunktion: RF Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre I alt timer + behandling Funktionens målgruppe: Funktion: Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre, herunder kompliceret demens Hoveddiagnose: 65+årige med demens eller formodet demens kompliceret af psykiatriske symptomer (BPSD) 80+årige med demens eller formodet demens 75+årige med nyidentificeret psykisk lidelse 80+årige med alle psykiske lidelser, medmindre patienten mest hensigtsmæssigt fortsat behandles i almenpsykiatrisk regi Demensudredningen og behandlingen foregår i samarbejde med neurologisk og geriatrisk afdeling. Neurologisk afdeling udreder og behandler under 65-årige for demens og årige med psykiatrisk set ukompliceret demens. Geriatrisk afdeling udreder og behandler ældre med demens, hvor demens er led i multimorbiditet. Bidiagnose: Patienter vil ofte have psykiatriske symptomer svarende til flere psykiatriske sygdomme (f.eks. depressive eller psykotiske symptomer ved demenslidelse). Patienterne har en høj grad af somatisk komorbiditet. Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet: Demens med svære adfærdsproblemer, f.eks. progredierende kognitiv svækkelse ledsaget af personfarlig aggressivitet, hypersexualitet, svære psykotiske symptomer, svær behandlelig afmagt/depression/angst. (BPSD) F20-29, som er svært behandlelige/kroniske med f.eks. systematiserede vrangforestillinger, hallucinationer og/eller tankeforstyrrelser. Vanskelige behandlelige tilstande på grund af f.eks. svær agitation, udadreagerende adfærd eller anden utilpasset adfærd. F30-39, hvor de affektive symptomer er kompliceret af at være svært behandlelige, idet forløbende er kroniske eller med hyppige recidiver trods tilsyneladende sufficient behandling med f.eks. antidepressiv og stemningsstabiliserende medicin med forskellige receptorprofiler. Sygdommene er af en sådan sværhedsgrad, at de medfører markant nedsat livskvalitet og store pleje- og omsorgsmæssige vanskeligheder for såvel pårørende som plejepersonale (høj care-giver burden"). Kompliceret differential diagnostik: Differentialdiagnostiske vanskeligheder efter udredning i hovedfunktion Patienter med demens med differentialdiagnostiske problemer overfor andre psykiske lidelser Betydelig somatisk komorbiditet kan bevirke differentialdiagnostiske problemer. Patienter med mistanke om demens og samtidigt misbrug Patienter med anden etnisk baggrund, og hvor det grundet sprogvanskeligheder kan være vanskeligt at foretage en demensudredning. Svær komorbiditet: 8

9 Patienter med komplicerende somatisk komorbiditet Patienter som behandles med polyfarmaci med stor interaktionsrisiko og delirrisiko til følge. Patienter med Parkinsons sygdom Patienter med Lewy Body Demens Behandlingsresistens: Manglende behandlingseffekt på hovedfunktionsniveau Patienter med svær behandlelig sindslidelse, der kan profitere af specialiseret ældrepsykiatrisk udredning og behandling Risikopatienter: Patienter med psykofarmakologisk polyfarmaci. Patienter med misbrug. Patienter med alvorlig somatisk komorbiditet Patienter der får kompliceret somatisk medicinering med stor risiko for interaktioner. Særlige patientgrupper: Komplicerede transkulturelle patienter Selvmordstruede ældre Patienter med senhjerneskader, kompliceret af demens med psykiatriske komplikationer Henvisende instanser samt henvisningskriterier Henvisende instanser: Hovedfunktionsniveau eller andre relevante specialfunktioner (specielt neurologi, geriatri og psykiatri) Henvisningskriterier: Problemstilling på grund af diagnoser og af en sværhedsgrad, som ovenfor skitseret, og hvor behandling på hovedfunktionsniveau ikke er tilstrækkelig. Funktionens udrednings- og behandlingstilbud: Udredning og diagnostik Indhold Demens F00 F09: Ambulante patienter: Udredning og diagnostik kan indeholde følgende komponenter: Forvisitationssamtale Oplysninger fra pårørende og plejepersonale MMSE GDS Gerontopsykologisk undersøgelse Billeddiagnostisk undersøgelse Mocca Somatisk anamnese Medicinsanering NPI Varighed 7-10 timer F20-29: Som udgangspunkt er patienter udredt tidligere. Der henvises til regionsfunktion for Skizofreni og andre psykoser. Dog lægges der særlig vægt 9

10 KRAM og somatisk undersøgelse Behandling Psykoedukation Afslutning og evaluering på komplicerende somatiske lidelser, og medicinbivirkninger- og interaktioner. F30-39: Der henvises til regionsfunktion for komplicerede affektive lidelser. Dog lægges der særlig vægt på komplicerende somatiske lidelser, og medicinbivirkninger- og interaktioner. Kram ved første eller anden samtale Somatisk undersøgelse ved egen læge Vurdering af laboratorieprøver BT/puls og EKG Der udarbejdes en individuel behandlingsplan. Behandlingen vil ofte være både medikamentelle tiltag kombineret med sygeplejefaglige tiltag. Der er særlig opmærksomhed på medicin, herunder bivirkninger og interaktioner, og herunder muligheden for ikke medikamentelle tiltag F00-F09: Psykoedukation retter sig for denne målgruppe fortrinsvis mod pårørende og plejepersonale F20-29 og F30-39: Patienten inkluderes som udgangspunkt i tilbuddet om psykoedukation. F00-F09: Ved stabilitet i tilstanden. Patienter afsluttes ofte til demensfagpersoner i kommunen. Evaluering ved NPI. F20-29 og F30-39: Afslutning i henhold til regionsfunktionsbeskrivelser. 1 time Måneder til år 1-5 timer 2 timer Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Demens med svær adfærdsforstyrrelse hvor et/flere af nedenstående kriterier er opfyldt. Udredningen varetages i tæt samarbejde med neurologi og intern medicin, geriatri - jf. Sundhedsstyrelsens henvisningskriterier i specialevejledning for psykiatri: 1) Samlet vurdering af patienten tilsiger, at patienten skal behandles på regionsfunktionsniveau og/eller 2) Patienter er diagnostisk uafklaret trods grundig klinisk udredning, gerne med anvendelse af en eller flere semistrukturerede interviews, som f.eks. SCAN/PSE. Patienter der er diagnostisk uafklaret, henvises til den regionsfunktion, som bedst kan dække 10

11 over patientens symptomer og/eller 3) Der har været gennemført mindst to behandlingsforsøg efter gængs praksis på hovedfunktionsniveau med utilstrækkelig behandlingseffekt og/eller 4) Patienten har somatisk komorbiditet, der medfører diagnostiske eller behandlingsmæssige problemer, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau Senest opdateret den 17. september

12 Skizofreni (DF20-29) Hovedfunktionsniveau: Skizofreni og andre psykoser (funktionsbeskrivelse) (Der er ikke udarbejdet pakkeforløb) Regionsfunktionsniveau: Kompliceret skizofreni og andre psykoser, herunder behandlingsresistent psykose, psykose i kombination med misbrug, gravide med psykose samt nydiagnosticeret skizofreni (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Særligt kompliceret skizofreni og andre psykoser (målgruppebeskrivelse) (Varetages af Region Midtjylland)

13 Hovedfunktion: HF Skizofreni og andre psykoser I alt: timer (ekskl. behandling) Funktionens målgruppe: Funktion: Psykiatrisk udredning og behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser Hoveddiagnose: DF20 DF29 Bidiagnose: Patienter på hovedfunktionsniveau må forventes at have bidiagnoser. Symptomer herunder sværhedsgrad/kompleksitet: Kliniske symptomer som beskrevet i ICD-10 (DF ) i form af hallucinationer, vrangforestillinger, negative symptomer og katatone tilstande; endvidere, væsentlige ændringer i de kognitive og/eller sociale funktioner. Differential diagnostik: Patienter med DF20-diagnose hvor udredning og behandling ikke i særlig grad er kompliceret. DF20-diagnosen kan stilles ved en udredning svarende til udredningspakken forestået af fagperson med adækvat uddannelse og erfaring. For skizofreni svarer udredning til det, der er beskrevet i klinisk retningslinje for skizofreni. Komorbiditet: Patienten kan udover DF20-diagnose have andre psykiatriske lidelser, som ikke i særlig grad komplicerer udredning eller behandling. Det kan dreje sig om f.eks. misbrug eller somatisk lidelse. Behandlingsrespons: Patienter med DF20-diagnose hvor behandling ikke i særlig grad er kompliceret. Der skal i hovedfunktion som minimum forsøges behandling med 3 forskellige antipsykotika herunder Leponex i tilstrækkelig dosis og tilstrækkelig tid. Risikofaktorer: Komplicerende somatiske faktorer som er velbehandlede - eksempelvis Epilepsi Diabetes Andre endokrinologiske sygdomme Patienter med sygdom i centralnervesystemet Hjertesygdomme Andre særlige somatiske komplikationer Udredning og diagnostik Indhold Forvisitationssamtale Oplysninger fra pårørende og andre Opfølgende samtale PSE GAF PANSS efter vurdering CGI efter vurdering Kognitiv udredning jf. anbefaling fra RKKP/Den Nationale Skizofrenidatabase Varighed 7-12 timer 13

14 KRAM og somatisk undersøgelse Behandling Psykoedukation Afslutning og evaluering Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion (kun relevant for incidente skizofrenipatienter) Efter 2. samtale Indhente somatisk undersøgelse fra egen læge Støttende samtaler Individuelt tilpasset samtalebehandling Medicin Pårørendeinddragelse Gruppebehandling Faseskift: Akut efter hyppige kontakter (10?) vurderes, hvorvidt pt. er i en stabil fase af sygdomsforløb) Stabil Vedligehold Recovery Manualiseret psykoedukation Individuelt Gruppe Pårørende Jvf. PRI manual til psykoedukation ambulante patienter med skizofreni (voksne) 46d2-83fe-cced205bf323.aspx?sf=3bc5cb4dd2f8-4f2b-ad5a-d14ea2c23980 Regionsfunktion Primær sektor Afhængig af sygdomsforløb 2 års stabilitet En del patienter i denne målgruppe har et livslangt behandlingsforløb i psykiatrien. Hovedfunktionens målgruppe er patienter, hvor udredning og behandling ikke i særlig grad er kompliceret. Patienterne kan udover at have en DF20-diagnose også have andre psykiatriske lidelser som ikke i særlig grad er kompliceret. 1 time Flere år med løbende revurdering min. 1 x pr. år. 10 timer 2 timer Senest opdateret den 17. december

15 Regionsfunktion: RF Kompliceret skizofreni og andre psykoser I alt: timer (ekskl. behandling) Funktionens målgruppe: Funktion: Udredning og behandling af kompliceret skizofreni og andre psykoser, herunder behandlingsresistent psykose, psykose i kombination med misbrug samt gravide med psykose eller som har et spædbarn på under 6 måneder Hoveddiagnose: DF20-29 Bidiagnose: DF10 DF34 samt DF60.2 DF60.3 Symptomer, herunder sværhedsgrad/kompleksitet Mindst en af følgende svære og komplicerede psykotiske lidelser skal foreligge efter vurdering af en speciallæge i psykiatri ansat i hovedfunktionen: Behandlingsresistent skizofreni og andre psykoser (jf. afsnittet vedr. Behandlingsresistens) Komplicerede bivirkninger til antipsykotika. F.eks. tardiv dyskinesi, QTC-forlængelse, vægtøgning mere end 10 kg, tremor Diagnostisk usikkerhed, herunder mistanke om komplicerende neurologiske/somatiske lidelser Komplicerende tilstande, herunder graviditet, misbrug eller komplicerede sociale forhold, herunder retslige vilkår Behov for second opinion Kompliceret differential diagnostik: Patienter med behov for yderligere udredning udover, hvad der er beskrevet for hovedfunktion. Der kan f.eks. være behov for specialiseret neuropsykiatrisk udredning på mistanke om komplicerende organisk lidelse eller udviklingsforstyrrelse. Udredningen kan være særlig vanskelig på grund af komplicerende komorbiditet f.eks. massivt misbrug eller somatisk lidelse. Behov for second opinion. Svær komorbiditet: Eksempelvis: Patienter med dobbeltdiagnoser, hvor der er behov for et samarbejde mellem specialer Alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug Psykotiske patienter med PTSD Psykotiske patienter med spiseforstyrrelse Behandlingsresistens: Hvis der, trods behandling som beskrevet i hovedfunktionen, ikke er tilfredsstillende respons. Henvises patienterne primært mhp. optimering af den antipsykotiske behandling, bør man først i hovedfunktionen have forsøgt behandling med minimum tre forskellige antipsykotika inklusiv clozapin i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år (2007). Risikopatienter: Patienter med komplicerede neurologiske/ somatiske komplikationer, herunder: - Epilepsi - Dialyse 15

16 - Diabetes - Endokrinologiske sygdomme - Hjertesygdomme - Andre særlige somatiske sygdomme Kompliceret graviditet og amning Komplicerede sociale forhold, herunder retslige vilkår Kompliceret misbrug Overvægtig/undervægtig Patienter der får risikobehandling og komplicerede bivirkninger i relation hertil (f.eks. antipsykotika/leponex i forbindelse med somatisk sygdom) Særlige patientgrupper: Transkulturelle patienter Patienter der får særlig behandling, eksempelvis kognitiv genoptræning med neuropsykologisk specialkompetence. De to grupper kan få specielle tilbud. Henvisende instanser og henvisningskriterier: Patienter kan henvises fra praktiserende læger samt andre somatiske og psykiatriske afdelinger. Henvisninger fremsendes til Central Visitation, der vurderer henvisningen og viderevisiterer til relevante udrednings- og behandlingstiltag. Henvisningskriterier: Jf. beskrivelse af diagnose og symptomer. Udredning og diagnostik Indhold PSE GAF PANSS efter vurdering Oplysning fra pårørende Socialfaglig udredning Grundig gennemgang af hidtidige behandlingsforløb. Kognitiv udredning - jf. anbefaling fra RKKP/Den Nationale Skizofrenidatabase (kun relevant for incidente skizofrenipatienter) Udredning skal i alle tilfælde involvere psykopatologisk vurdering, ofte suppleret med neuropsykiatrisk (udelukke organisk årsag) og evt. funktionel udredning. Patienter med misbrug: Hvis udredning af tilstanden påviser, at behandling kan varetages på hovedfunktionsniveau (tilbage-)visiteres patienten dertil. Hvis det ved udredningen eller under det primære behandlingsforløb viser sig, at det ikke reelt er muligt at etablere en egnet behandlingsrelation til patienten, afsluttes patienten til hovedfunktionen subsidiært egen læge afhængig af indsatsmulighederne. Varighed 9-16 timer 16

17 KRAM og somatisk undersøgelse Behandling KRAM og somatisk undersøgelse Objektiv undersøgelse (egen læge skal have udredt somatisk forud for henvisning) Laboratorieprøver: Elektrolytstatus Blodglucose Hæmoglobin L+D Lipider Ekg Lever- nyre og thyreoideafunktion HIV Syfilis Boreliainfektion Blodtryk MR-scanning efter lægelig vurdering EEG efter lægelig vurdering Behandling i regionsfunktion sker på baggrund af grundig speciallægelig- og tværfaglig udredning. Med udgangspunkt i udredningen, udarbejdes der en individuel behandlingsplan for individuelog evt. gruppebehandling, - herunder psykoedukation. Medicinsk behandling i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år (2007). Koordination til andre, eksterne, instanser Systematisk bivirkningsregistrering (skalaer) Hjemmebesøg efter behov afhænger af patientens tilstand Samarbejde med somatik ved somatiske symptomer Tæt samarbejde mellem personalet i ambulatorium og sengeafsnit, herunder evt. visitation til brugerstyrede senge (Klinik Nord) Motivationsarbejde Jeg-støttende, opsøgende samtaler. Efter en konkret vurdering af den individuelle problematik tages stilling til, om behandlingen kan foregå ved: At patienten fortsætter på 1 time Flere år med løbende revurdering min. 1 x pr. år. OPUS 2 år behandling. OPT min. 2 år behandling 17

18 hovedfunktionsniveau med rådgivning og supervision fra regionsfunktionsniveauet Ambulante forløb Indlæggelsestilbud til patienter, som kræver tæt observation af psykopatologi og bivirkninger. Sværere adfærdsforstyrrelser danner ikke i sig selv grundlag for indlæggelse. Patienter med misbrug: Der er tale om et integreret behandlingsforløb af længere varighed typisk år afhængig af omfanget og betydningen af en række forhold: kompleksiteten af den psykiske lidelse og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af misbruget, herunder evt. retslig foranstaltning. Typisk vil der i den første del af behandlingen og evt. i længere tid fortsat foreligge et væsentligt komplicerende misbrug og svære sociale vanskeligheder. Misbrugsanamnese f.eks. ved anvendelse af DUDIT-E. Formaliseret samarbejde med kommunale misbrugscentre eller ambulatorium for misbrug i psykiatrien. Behandlingen i ambulatorium for misbrug består i en tværfaglig teambaseret, fasespecifik integreret ambulant behandlingsindsats tilrettelagt i overensstemmelse med gældende guidelines, og således baseret på motivationsfremmende samtaler, kognitivt baseret samtalebehandling, kognitiv adfærdsterapi i samarbejde med den psykosociale indsats, der koordineres med kommunen. Psykoedukation og den terapeutiske behandling (individuelt eller i gruppe) har fokus på patientens misbrugssituation og den psykiske lidelse samtidig. Patienter med skizofreni, graviditet og misbrug Særlige psykofarmakologiske og neuropsykiatriske problemstillinger udredes og evt. behandling iværksættes. Behandlingen også den medikamentelle - skal ske i et formaliseret samarbejde med Familieambulatoriet, Gynækologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital med Familieambulatoriet som den koordinerende del. Det er vigtigt, at behandlingen skifter fra hovedfunktions- til regionsfunktionsniveau under kompliceret graviditet (f.eks. misbrug); i 18

19 Psykoedukation Afslutning og evaluering hvert fald skal der laves formaliseret samarbejdsaftale mellem behandlere på de to niveauer. Ambulatorium for misbrug inddrages i formaliseret samarbejde konsulentfunktion i Familieambulatoriet. Manualiseret psykoedukation Individuelt Gruppe Pårørende Jvf. PRI manual til psykoedukation ambulante patienter med skizofreni (voksne). 46d2-83fe-cced205bf323.aspx?sf=3bc5cb4dd2f8-4f2b-ad5a-d14ea2c23980 Varigheden af behandlingen afgøres individuelt med udgangspunkt i de opstillede behandlingsmål. Intensiteten af behandlingen kan variere afhængigt af behovet på et givet tidspunkt i behandlingsforløbet. I OPUS sker afslutning efter 2 år. Opsøgende psykoseteam afslutter efter vurdering, men min. 2 år, remission eller ophold i døgnbemandet institution. Pt. kan afsluttes til videre behandling hos egen læge, i primær sektor i en anden ambulant enhed, evt. i hovedfunktion. Stabilt forløb kan defineres med hjælp fra GAF og/eller PANSS eller CGI ved start og senere i forløbet. En del patienter i denne målgruppe har et livslangt behandlingsforløb i psykiatrien. Patienter med skizofreni, graviditet og misbrug Typisk måneder fra ønske om graviditet til 3 måneder efter graviditet. I puerperiet varetages tilsyn/behandling af den psykiatriske afdeling, der har den almindelige tilsynsforpligtelse se ovenfor vedr. formaliseret samarbejde mellem Psykiatri og Familieambulatorium. Patienter med misbrug: Når tilstanden under behandling i samarbejde med ambulatorium for misbrug har udvist en mere vedvarende stabilitet bestående i misbrugsafholdenhed subsidiært en væsentlig reduktion i anvendelse af misbrugsstoffer, afsluttes patienten. I almindelighed vil 10 timer 2 timer 19

20 patienten blive afsluttet til hovedfunktionen, men i enkelte tilfælde vil patienten kunne afsluttes til egen læge. Kriterier for adskillelse mellem hovedfunktion og regionsfunktion Skizofreni og skizofrenilignende tilstande, hvor et/flere af nedenstående kriterier er opfyldt. Gravide patienter varetages i tæt samarbejde med gynækologi/obstetrik, mens forældre med spædbørn varetages i tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatri/pædiatri - jf. Sundhedsstyrelsens henvisningskriterier i specialevejledning for psykiatri: 1. Samlet vurdering af patienten tilsiger, at patienten skal behandles på regionsfunktionsniveau og/eller 2. Patienter er diagnostisk uafklaret trods grundig klinisk udredning, gerne med anvendelse af en eller flere semistrukturerede interviews, som f.eks. SCAN/PSE. Patienter der er diagnostisk uafklaret, henvises til den regionsfunktion, som bedst kan dække over patientens symptomer og/eller 3. Der har været gennemført mindst to behandlingsforsøg efter gængs praksis på hovedfunktionsniveau med utilstrækkelig behandlingseffekt og/eller 4. Patienten har somatisk komorbiditet, der medfører diagnostiske eller behandlingsmæssige problemer, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau. Senest opdateret den 17. december

21 Højt specialiseret funktion, Region Midtjylland: HSF Svært kompliceret skizofreni og andre psykoser F20-29 Diagnostik og behandling af særligt kompliceret skizofreni Hoveddiagnoser/bidiagnoser Kompliceret differentialdiagnostik Patienter med mistanke om skizofreni, hvor der trods udredning i regionsfunktion fortsat er differentialdiagnostiske vanskeligheder. Patienter med mistanke om skizofreni, hvor der i høj grad er behov for samarbejde på tværs af specialer i forbindelse med udredningen. Svær komorbiditet Svær psykiatrisk komorbiditet der ikke kan behandles i regionsfunktion. Behandlingsresistens Behandlingsresistent skizofreni med varighed over to år. Risikopatienter Særlige komplicerede somatiske patienter, hvor der er svære senfølger af de somatiske lidelser, som er beskrevet under hovedfunktion og regionsfunktion, og hvor samarbejde med specialiserede somatiske enheder er påkrævet. Patienter med svær komorbiditet og/eller meget kompliceret behandling som ønsker at blive gravide. Gravide eller ammende patienter med svær komorbiditet og/eller meget kompliceret behandling som ikke kan behandles i regionsfunktion. Jf. ovenstående om Risikopatienter Særlige patientgrupper 21

22 Affektive lidelser (DF30-39) Hovedfunktionsniveau: Pakkeforløb for bipolar affektiv lidelse Pakkeforløb for depressiv enkeltepisode Pakkeforløb for periodisk depression Link til nationale pakkeforløb: Nationale pakkeforløb Regionsfunktionsniveau: Komplicerede affektive lidelser (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) Højt specialiseret niveau: Svært kompliceret skizofreni og andre psykoser (funktionsbeskrivelse) (Varetages af Region Nordjylland) 22

23 HF Bipolar affektiv lidelse Pakkeforløb for patienter med bipolar affektiv sindslidelse på hovedfunktionsniveau i Region Nordjylland Metoder og indhold Tidsramme Registrering i PAS Udredningspakke Forsamtale inkl. PSE, HAMD-17, YMRS, GAF (symptom og funktion), SCL-90R og WHO-5 Udredes i henhold til udredningspakken på hovedfunktionsniveau Behandlingspakke Jf. 18 timer Model 1 Diagnostik og evalueringsmål Indledende samtale KRAM og somatisk undersøgelse Behandling Herunder: Psykoterapi Psykofarmakologi Psykoedukation Pårørende Sammenhæng Konsultationer: Medicinopfølgning, monitorering af tilstand, behandlingskoordinering, individuel psykoedukation, pårørende samtaler, sundhedsmæssig opfølgning (14 x 30 min fordelt mellem læge og sundhedsfaglig kontaktperson) Stillingtagen til medicin og evaluering af effekt ved behandling inkl. sundhedsmæssig støtte og vejledning Psykoedukation og psykoterapi: Åben Introgruppe (4 sessioner á 80 min. med 2 behandlere og 8 patienter.) Åben STIM gruppe (8 sessioner á 80 min. med 2 behandlere og 8 patienter) Individuelle sessioner (psykoeducation) 3 sessioner á 45 minutter. Afklarende: 1 time Standard: 2-3 timer Udvidet: 4-8 timer AGA02A AGA03A AGA04A AGB03A 18 timer Model 2 1 time 45 min. ZZ0149A hvis foretaget her ZZV005B6 hvis foretaget andetsteds indenfor 30 dage 7 timer 1,33 time 2, 67 time 10 timer 2,25 time Vanlig proc.reg. Vanlig proc. reg. Vanlig proc.reg. Vanlig proc.reg. Vanlig proc. reg. Vanlig proc.reg. Vanlig proc. reg. Sammenhæng og kontinuitet 0,25 time 1 time Vanlig proc. reg. Pårørendesamtale 2 timer Vanlig proc. reg. Evaluering og tilbagefaldsforebyggelse Afsluttende samtale Lukket Psykoedukation med/uden pårørende (9 sessioner á 100 min. med 2 behandlere og 8 patienter) Evaluering af behandlingsforløbet inkl. PSE, HAMD-17, YMRS, GAF (symptom og funktion), SCL-90R, WHO-5 og stillingtagen til evt. opfølgning Pakke slut, forløb afsluttes Pakke slut, fortsættes i andet forløb Pakke slut efter patientens ønske 3,75 time Vanlig proc. reg. 1 time Vanlig proc.reg. 1 time Ingen yderligere registrering AGB99X1 AGB99X2

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning)

Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning) Funktionsbeskrivelser Psykiatri (Specialeplanlægning) Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk August 2012 Regionsfunktion: Gerontopsykiatriske patienter Funktionens

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri Specialfunktionsbeskrivelser Psykiatri Økonomi- og Planlægningsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 67 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Århus Universitetshospital Risskov

Århus Universitetshospital Risskov Århus Universitetshospital Risskov Masterplan for funktion, opgaver og organisering August 2010 Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse 1. Resume...3 2. Baggrund for og formål med masterplanen...5

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Q&A / Centralvisitationen Heidi.01.larsen@regionh.dk

Q&A / Centralvisitationen Heidi.01.larsen@regionh.dk Side 1 Q&A / Centralvisitationen Heidi.01.larsen@regionh.dk 30 60 UD A ADHD-udredning Når henvisningen visiteres i CVI, skrives der 30, 60 eller UD på første linje i fritekstfeltet. Dette bruges til statistik

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social Indhold Indhold...2 Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

N O T A T 01.05.2015

N O T A T 01.05.2015 N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for kompliceret spiseforstyrrelse under specialet psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup Årsrapport 211 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup 1 Retspsykiatrisk OP team Årsrapport 211 Det retspsykiatriske OP er startet som et satspuljeprojekt i sommeren 21, teamet blev endeligt

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde Web-modul https://www.terapieffekt.dk/skema/ Dagsorden Indledning Erfaringer fra Norge Erfaringerne fra Københavns Amt Kliniske databaser og forskning WEB-modulet

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Trondheim 15-16 marts 2010 Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Forventede resultater af ACTmodellen (MTV-raporten) Udgiftneutral Færre indlæggelser Stabilitet i behandlingen Færre misbrugsproblemer

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007

Uddrag fra Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 2.4.2 Melankoliformt (somatisk) syndrom Depressionsdiagnosen kan suppleres med tilstedeværelsen af melankoliformt syndrom, også kaldet somatisk syndrom. Ifølge ICD-10 drejer det sig om symptomer i form

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG. For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG. For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst 2012 Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For patienter med let

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Affektive lidelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Affektive lidelse l Kendetegnes af ændringer i stemningslejet sværhedsgraden forsænket eller forhøjet l Ikke bare almindelige

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

Unge med skizofreni vigtigheden af tidlig intervention. Charlotte Emborg Overlæge Klinik for unge med skizofreni (OPUS) Psykiatrisk Hospital i Århus

Unge med skizofreni vigtigheden af tidlig intervention. Charlotte Emborg Overlæge Klinik for unge med skizofreni (OPUS) Psykiatrisk Hospital i Århus Unge med skizofreni vigtigheden af tidlig intervention Charlotte Emborg Overlæge Klinik for unge med skizofreni (OPUS) Psykiatrisk Hospital i Århus Hvad siger patienter og pårørende? To fokusgruppeinterviews

Læs mere

Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1

Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1 Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering fase 1 1. Henvisningskriterier 2. Mål med rehabiliteringen 3. Henvisningsblanket 4. Visitationsforløb Da det drejer sig om et projekt, hvor

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst 2012. udgave, j 2012 Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For

Læs mere

Fagområder psykiatri.

Fagområder psykiatri. Fagområder psykiatri. Rapport fra ad hoc arbejdsgruppe i Forord nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe vedr. fagområder i psykiatri. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort deres rapport, der har været drøftet

Læs mere

Post Traumatisk Stress (PTSD)

Post Traumatisk Stress (PTSD) Post Traumatisk Stress (PTSD) PsykInfo, den 9. november 2011 Annemarie Gottlieb, klinikleder, cand.psych. Samuel Olandersson, souschef, fysioterapeut Posttraumatisk belastningsreaktion Er en psykisk tilstand,

Læs mere

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden

Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Skizofreni og psykose At miste grebet om virkeligheden Odense Efterår 2011 Udarbejdet af cand. med. Huong Hoang Epidemiologi Myter og fordomme om skizofreni Hvad er psykose? Symptomer på skizofreni Case

Læs mere

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Vibeke Abel Direktør,

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug 92 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri misbrug Begrebskortet viser at mødet mellem læge patient kan skyldes forskellige henvendelsesårsager, som opstår i spændet mellem normalitet afvigelse.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen.

Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen. Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen. Til Anette S. Pedersen. Svar på brev a 29/9 2014 sagsnr. 5-4411-1729/1/ Tak fordi I viser opmærksomhed

Læs mere