Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl."

Transkript

1 Indhold 2 Ny deponeringsbekendtgørelse 8 Principiel dom i slaggesagen 13 Kort info 14 Ny usikkerhed om nano-vurderinger 16 Artikelovervågning 1 09 Jordforurening.info Leder Svært at spå især om fremtiden! Leo Ellgaard Kit Jespersen Christian Andersen Peter Steffen Rank Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Fax Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl. Vi skrev i Nr. 3, 2007, at Folketinget i løbet af 2008 skulle tage stilling til, om overfladevand skal indgå i regionernes prioritering af afværgeindsatsen, som risiko for sundhed og grundvand gør det nu. Den opmærksomme læser har opdaget, at det ikke skete. Vi troede, at 2008 måtte blive året, hvor lovgivningen kom på plads, fordi det ikke kunne blive før, og det hastede. Ifølge Vandrammedirektivet skal de overordnede vandområdeplaner offentliggøres i år. Det kan måske nås, hvis miljøcentrene er meget langt fremme med arbejdet. Men direktivet kræver også, at indsatsprogrammerne, som skal sikre, at vi opnår målsætningerne, offentliggøres i Det er helt usandsynligt, at det kan nås! Da alle troede, at det var amterne, der skulle løse opgaven, advarede amternes medarbejdere ved enhver lejlighed om, at arbejdet med at udfylde direktivet var så stærkt forsinket, at det ville blive meget vanskeligt at opstille gennemarbejdede og sammenhængende indsatsprogrammer. Det er længe siden, og i mellemtiden er vi ikke kommet ret meget længere. Regionerne kunne trøste sig med, at det er kommunernes og statens problem. Når der ofres plads på det her i spalten, er det, fordi regionerne bliver involveret i at beskytte grundvandet mod trusler fra jordforurening. Dertil kommer, at overfladevand også skal beskyttes efter direktivet, og vi aner simpelthen ikke, hvad det indebærer. Efter jordforureningsloven skal vi kun i ganske særlige tilfælde beskæftige os med den problemstilling. Siden år 2000 er der hele tiden kommet nye problemstillinger i vejen, som har bremset arbejdet med at opstille miljømål og indsatsprogrammer. Senest blev det hele udsat i flere omgange, fordi det skulle afvente regeringens samlede grønne vækststrategi. Det kan ikke siges tydeligt nok vi kan ikke nå at opfylde vandrammedirektivets første tidsfrister. Om vi kan nå det inden for direktivets udvidede frister, og om vi kan opnå accept af dette i EU, er tvivlsomt, men der kan ikke herske tvivl om, at det haster særdeles meget med at få fastlagt rammer, ambitionsniveau og økonomi, hvis vi skal have en chance!

2 Ny deponeringsbekendtgørelse nu også med regler for bortskaffelse af forurenet jord Af René Møller Rosendal, RenoSam Miljøstyrelsen har den 10. februar 2009 sendt en ny deponeringsbekendtgørelse i høring, som skal erstatte den tidligere bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 med samme navn. Som noget nyt indføres bl.a. regler modtagelse af forurenet jord, hvilket får en stor betydning for affaldsbortskaffelsen og modtagelsen af jorden fremover. Der redegøres i denne artikel for de væsentligste ændringer og konsekvenser set med branchens øjne. Baggrund Baggrunden for den nye bekendtgørelse om deponeringsanlæg er implementeringen af Rådets beslutning nr. 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 1999/31/EF. Bekendtgørelsen har haft en lang og svær fødsel og i forhold til det udkast til en ny deponeringsbekendtgørelse, som var i administrativ høring i juni 2008, er det nye udkast justeret på baggrund af en række tilkendegivelser fra høringsparterne herunder RenoSam. Det må forventes, at de nye regler træder i kraft ca. 1. april Videncenter for Jordforurening

3 Nye krav til modtagelse og karakterisering af affald på deponeringsanlæg Den væsentligste ændring i bekendtgørelsen omfatter krav til modtagelse af affald på et deponeringsanlæg herunder krav til grundlæggende karakterisering og optagelse af en affaldstype på en anlægsspecifik positivliste. Der opereres med 3 niveauer af testning: Niveau 1 - Grundlæggende karakterisering Udgør en grundig fastlæggelse af affaldets sammensætning, dets udvasknings egenskaber på kort og langt sigt samt dets karakteristiske egenskaber i øvrigt, baseret på standardiserede og / eller foreskrevne analyse- og testmetoder. Det er affaldsproducentens ansvar at få optaget en affaldstype på et deponeringsanlægs positivliste samt gennemføre en grundlæggende karakterisering af en affaldstype. Såfremt det ikke er optaget/omfattet af positivlisten, må affaldet ikke modtages og deponeres på anlægget. Niveau 2 - Overensstemmelsestestning Gennemføres periodisk (minimum én gang om året, men frekvensen afhænger bl.a. af resultaterne af den grundlæggende karakteriseringstestning) på affald, som er optaget på en positivliste. Resultatet af overensstemmelsestestningen må ikke afvige væsentligt fra resultatet af den grundlæggende karakterisering. Niveau 3 - Kontrol på stedet (verifikationstestning) Verifikationskontrollen, som udføres ved modtagelsen af affaldet på en deponeringsenhed, har til formål at give en hurtig bekræftelse af, at det modtagne affald har de egenskaber, som det ifølge overensstemmelsestestningen og karakteriseringstestningen skal have, og at det svarer til det affald, som er beskrevet i de medfølgende dokumenter. Grænseværdier for udvaskning og faststofværdier På EU-niveau er der ikke fastsat grænseværdier for deponering af ikke-farligt affald. I Danmark har man valgt, at dele det ikke-farlige affald op i to affaldstyper hhv. mineralsk- og blandet affald, ligesom vi har valgt at fastsætte grænseværdier for den mineralske del af affaldet, mens der ikke er fastsat grænseværdier for det blandede affald. Jordforurening.info

4 Grænseværdier for en affaldstypes faststofindhold og udvaskningsegenskaber for så vidt angår ikke-kystnære deponeringsanlæg er skærpede i forhold til grænseværdierne i Rådsbeslutningen. Begrundelsen for dette tager udgangspunkt i beskyttelse af grundvandsressourcerne. Efter 1. april 2020 vil det ikke længere være muligt at deponere blandet og mineralsk affald (f.eks. forurenet jord) på anlæg, som ikke ligger kystnært. Det var oprindeligt målet at lade krav til udvaskning af visse organiske stoffer og stofgrupper indgå i kriterierne, men grundlaget for fastsættelsen af udvaskningskriterierne for organiske stoffer er pt. for tyndt, og Miljøstyrelsen arbejder på at styrke grundlaget, bl.a. gennem det arbejde, der er i gang omkring den nye bekendtgørelse om genanvendelse af lettere forurenet jord. Der er åbnet op for, at man kan benytte faktor 3-regelen, dvs. op til 3 gange højere grænseværdier for en affaldstypes faststofindhold og udvaskningsegenskaber i tilknytning til optagelse af affaldstyper på et deponeringsanlægs positivliste. Klassificering i anlægsklasser Deponeringsanlæg skal klassificeres i anlægsklasser. Ikke kystnære deponeringsanlæg klassificeres i forhold til affaldet, der modtages på anlæggene: Inert affald (IA0), blandet affald, mineralsk affald (MA0) eller farligt affald (FA0). Kystnære deponeringsanlæg klassificeres ud fra den beregnede anlægsfaktor: Inert affald (IA1 ogia2), mineralsk affald (MA1 og MA2), blandet affald eller farligt affald (FA1, FA2 og FA3). Nye deponeringsregler for forurenet jord Når det ikke er muligt eller det ikke ønskes at genanvende et parti forurenet jord i henhold til gældende lovgivning, og når det ikke vurderes miljøøkonomisk rentabelt at foretage rensning af den pågældende forurenede jord, vil der være behov for at deponere jorden. Forurenet jord betragtes, hvis det ikke er inert affald eller klassificeret som farligt affald, som mineralsk affald uanset TOC-indhold. For at jorden skal kunne opføres på positivlisten for et deponeringsanlæg for mineralsk affald, skal den først og 4 Videncenter for Jordforurening

5 fremmest være kategoriseret efter gældende regler om kategorisering af jord, der flyttes efter opgravning eller behandling, jf. bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Grænseværdierne for faststofindhold af organiske stoffer i hhv. inert og mineralsk affald kan ses af tabellen herunder. Parameter TOC BTEX PCB 3,4 Sum af kulbrinter (C6-C40) 5 PAH 6 Inert (mg/kg TS) 3 % 1 6, heraf benzen max 1, Mineralsk (mg/kg TS) 5 % ) Evt. højere værdi for lettere forurenet jord kan tillades forudsat at udvaskningen af DOC overholder en grænseværdi på 140 mg/kg for ikke-kystnære deponeringsanlæg hhv. 500 mg/kg ved kystnære deponeringsanlæg ved L/S = 10 l/kg enten ved jordens egen ph eller ved en ph værdi på mellem 7,5 og 8. Hvis det kan påvises, at en del af det målte TOC indhold udgøres af elementært kulstof, vil denne del kunne fratrækkes, jf. pkt. bilag G, afsnit ) Evt. højere værdi kan tillades forudsat at udvaskningen af DOC overholder en grænseværdi på 230 mg/kg for ikke kystnære deponeringsanlæg og på 800 mg/kg for kystnære deponeringsanlæg ved L/S = 10 l/kg enten ved jordens egen ph eller ved en fastholdt ph værdi på mellem 7,5 og 8. Hvis det kan påvises, at en del af det målte TOC-indhold udgøres af elementært kulstof, vil denne del kunne fratrækkes, jf. bilag G afsnit ) For så vidt angår håndtering af PCB-holdigt affald henvises i øvrigt til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 850/2004 af 29. juni 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af EU s PCB-direktiv (79/117/EØF). 4) Sum af følgende 7 kongenere: PCB nr. 28, PCB nr. 52, PCB nr. 101, PCB nr. 118, PCB nr. 153 og PCB nr. 180, jf. bilag G, afsnit 3.3.b.. 5) Grænseværdien for Sum af kulbrinter forventes revideret i nærmeste fremtid! 6) Sum af indhold af følgende enkeltstoffer: Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-c,d)pyren, jf. bilag G, afsnit 3.3.b. Indtil der er truffet en afgørelse om optagelse af forurenet jord (der ikke er farligt affald) på en anlægsspecifik positivliste, kan der deponeres forurenet jord uden krav til udvaskningsegenskaber på et deponeringsanlæg, der er klassificeret og har godkendelse til at modtage blandet eller mineralsk affald i Klasse MA0, MA1 eller MA2. Jordforurening.info

6 Forurenet jord, der ikke overholder de i tabel 1 fastsatte krav til faststofindhold af organiske stoffer, kan på baggrund af en konkret vurdering optages på en positivliste for et kystnært deponeringsenhed godkendt i Klasse MA1 uden gennemførelse af udvaskningstestning. Den forurenede jord skal i givet fald deponeres i en særskilt deponeringsenhed for mineralsk affald. Det var oprindeligt meningen, at der skulle opstilles udvaskningskriterier for organiske stoffer, men der vil blive taget stilling til eventuelle krav om gennemførelse af udvaskningstestning af forurenet jord i tilknytning til den grundlæggende karakterisering, når der foreligger nye regler for genanvendelse af lettere forurenet jord formentlig i løbet af Opsamling og konklusioner RenoSam har i mange år efterlyst ensartede regler for håndtering af jord i Danmark, dvs. at der kommer en klar sammenhæng mellem anmelde- og jordflytningsreglerne, den kommende genanvendelsesbekendtgørelse for lettere forurenet jord samt deponeringsbekendtgørelsen. I mange år har vi skulle forholde os til de amtslige jordvejledninger. Det har fungeret, men problemet har været en forskellig håndtering og praksis afhængigt af, hvor i landet man befandt sig. Flere af deponeringsanlæggenes godkendelser har desuden været reguleret af disse. Problemet med den forurenede jord er løst tilfredsstilende i den nye bekendtgørelse, og det skal ses i sammenhæng med anmelde- og jordflytningsreglerne, som kom i For at slutte ringen mangler vi kun de nye genanvendelsesregler for forurenet jord. Dette vil i den grad medvirke til ensartethed. Et af de største problemer har været, at intet jord har været genanvendt efter genanvendelsesbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder, men derimod af konkrete -19-tilladelser. Det skulle de nye genanvendelsesregler for forurenet jord gerne rette op på. Sidste led i kæden er blot et risikovurderingsværkstøj, der regulerer -19- tilladelserne. Det er RenoSams målsætning, at vi kan få lavet nogle landsdækkende regler og principper i form af en jordvejledning, hvilket vi gerne medvirker til at udarbejde i samarbejde med de relevante parter på området. Det vurderer vi vil være muligt, når vi har set de nye genanvendelsesregler for forurenet jord. Det vil gøre det lettere for alle, der administrerer og håndterer forurenet jord, dvs. regioner, kommuner, jordrensningsanlæg, fyld- og deponiejere, transportører, bygherrer, entreprenører, rådgivere m.fl. 6 Videncenter for Jordforurening

7 Slagger i jord Jordforurening.info

8 Principiel dom i slaggesagen Af advokat (H) Håkun Djurhuus. Lind Cadovius. Advokataktieselskab Problemstillingen og sagens betydning Den 15. januar 2009 afsagde Østre Landsret dom i pilotsagen vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt ejendomme, hvorpå der lovligt er udlagt forbrændingsslagger, kan kortlægges på vidensniveau 2 i henhold til Jordforureningslovens 5. I perioden fra 1983, hvor den såkaldte slaggebekendtgørelse fremkom, ogindtil jordforureningsloven i 2000, har det været fuldt lovligt at anvende forbrændingsslagger, der opfyldte visse nærmere fastsatte krav i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. I henhold til forarbejderne til jordforureningsloven og i henhold til kortlægningsvejledningen fra december måned 2000, skal ejendomme, hvorpå der er udlagt forbrændingsslagger imidlertid kortlægges på vidensniveau 2. Den grundejer, der lovligt har udlagt slagger i eksempelvis 1999, og som i 2000 får kortlagt ejendommen på baggrund af netop den lovlige slaggeudlægning, vil naturligt nok opfatte dette som urimeligt, idet kortlægningen er byrdefuld for grundejeren i relation til benyttelsesmæssige indskrænkninger. Hertil kommer, at kortlægningen uværgerligt vil føre til et vist værditab, i hvert fald i relation til private boligejendomme. I overensstemmelse med kortlægningsvejledningens anvisninger, kortlagde alene Frederiksborg Amt (nu, og i det følgende benævnt, Region Hovedstaden) omkring 150 ejendomme, hvorpå der var udlagt forbrændingsslagger. Den nedenfor refererede retssag blev anlagt den 6. maj Siden anlæggelsen af sagen har amter/regioner i vid udstrækning sat arbejdet med fortsat kortlægning af slaggeejendomme i bero på afventning af dommen i denne sag. 8 Videncenter for Jordforurening

9 Hvis dommen faldt ud til grundejerens fordel, således at slaggeejendomme ikke kan kortlægges i henhold til jordforureningsloven, ville der være betydelig risiko for, at en lang række grundejere, hvis ejendomme er blevet kortlagt på grund af forbrændingsslagger, ville fremkomme med erstatningskrav mod regionerne. Dommen har derfor stor principiel betydning, ikke blot i den konkrete sag, men tillige for en lang række ligeartede sager over hele landet. Inddragelse af Mljøstyrelsen Region Hovedstaden kortlagde ejendommen i overensstemmelse med de af Miljøstyrelsen udarbejdede forarbejder til jordforureningsloven og i overensstemmelse med den af Miljøstyrelsen udarbejdede kortlægningsvejledning. Da sagen blev anlagt mod Region Hovedstaden, procestilvarslede Region Hovedstaden derfor Miljøstyrelsen, idet betragtningen var, at såfremt Region Hovedstaden måtte blive mødt med erstatningskrav som følge af kortlægning i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger, ville Region Hovedstaden have mulighed for at gøre et såkaldt regreskrav gældende overfor Miljøstyrelsen. Procestilvarslingen bevirkede, at Miljøstyrelsen biintervenierede i retssagen til støtte for Region Hovedstaden. Affald Danmark som interesseorganisation biintervenierede i sagen til støtte for grundejeren. Kort om sagen Den af sagen omhandlede ejendom er en landejendom med hesteløbegård og maskinhal. Ejendommen er beliggende i Græsted i Nordsjælland. I 1992 udlagde den daværende ejer slagger under en maskinhal og på et parkeringsareal på ejendommen. Udlægningen blev anmeldt i overensstemmelse med slaggebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 568 af 6. december 1983 om anvendelse af slagger og flyveaske). De nuværende grundejere købte ejendommen i I 2002 meddelte Region Hovedstaden, at Regionen agtede at kortlægge de arealer, hvorpå der var udlagt slagger. Jordforurening.info

10 Grundejerens advokat protesterede, idet det blev gjort gældende, at der ikke forelå en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kunne have skadelig virkning på mennesker og miljø. Kortlægningskriteriet var derfor, ifølge grundejerens advokat, ikke opfyldt. I forbindelse med sagens behandling rettede Region Hovedstaden henvendelse til Miljøstyrelsen og bad om svar på en række konkrete spørgsmål vedrørende kortlægning af slaggeejendomme. Som følge heraf fremkom Miljøstyrelsen den 3. november 2003 med en vejledende udtalelse. I udtalelsen anførte Miljøstyrelsen bl.a., at: Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at slagger, som fysisk indgår som en del af jordmediet, er at betragte som jordforurening. Slagger under en fast belægning med direkte kontakt til den underliggende jord kan således betegnes som jordforurening. Når slagger er udlagt under en fast belægning, som f.eks. asfalt, betragter amtet jordflytningssynspunktet som afgørende for, at der bør kortlægges. Miljøstyrelsen er som udgangspunkt enig med amtet. Jordflytningssynspunktet har været en af begrundelserne for, at kortlægningsvejledningen i afsnit anbefaler, at genanvendelsesprojekter med slagger og forurenet jord kortlægges. Med kortlægningen bevares viden om forureningen, således at der, gennem jordforureningslovens forebyggende bestemmelser kan tages højde for forureningen ved senere ændringer. Det skal tilføjes, at det i lovens forarbejder ligeledes er forudsat, at arealer, hvor der er placeret slagger og flyveaske, kan kortlægges. Efter Region Hovedstadens fastholdelse af kortlægningen, anlagde grundejeren sag mod Regionen med påstand om, at Regionen skulle tilpligtes at ophæve kortlægningen som ugyldig. Da det fra grundejerens side var bestridt, at kortlægningskriteriet ( jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø ) var opfyldt, iværksatte Region Hovedstaden syn og skøn. Civilingeniør Peter E. Holm blev udmeldt som skønsmand. 10 Videncenter for Jordforurening

11 Under sagen gjorde grundejerens og Affald Danmarks advokater bl.a. gældende, at Region Hovedstaden ved en kortlægning ikke lovligt kan inddrage risikoen forbundet med jordflytning i vurderingen af, hvorvidt kortlægningskriteriet er opfyldt eller ej. Det blev herudover bl.a. gjort gældende, at slagger ikke er jord, og at slagger derfor slet ikke er omfattet af jordforureningsloven. Herudover blev det gjort gældende, at slaggerne ikke udgjorde nogen aktuel miljørelevant risiko. Østre Landsrets dom Der foreligger kun ganske få domme vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt affaldsdepotregistrering, henholdsvis kortlægning, er foretaget med rette. Den nyeste trykte dom om kortlægning er gengivet i Miljøretlige Afgørelser og Domme ØLR. Ved denne dom, hvor kortlægningen fandtes at være sket med rette, fastslog Østre Landsret bl.a., at: det ligger indenfor jordforureningslovens rammer, at der ved vurderingen af, om en forurening skal kortlægges, skal lægges vægt på den fremtidige forureningsrisiko ved bl.a. jordflytning af allerede forurenet jord. Landsretten tilsidesatte herudover et anbringende om, at forureningen var så bagatelagtigt, at den ikke kunne føre til kortlægning. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt jordflytningshensyn og forebyggelse var legale hensyn, slog Landsretten i sine præmisser i slaggesagen fast, at dette var tilfældet. Under henvisning til Østre Landsrets dom (MAD ØLR) fandt Landsretten, at det ligger indenfor jordforureningslovens rammer, at der ved vurderingen af, om en forurening skal kortlægges, lægges vægt på den fremtidige forureningsrisko ved bl.a. flytning af allerede forurenet jord. Landsretten anførte, at det således ikke afskærer kortlægning, at slaggerne ikke har en aktuel skadelig virkning på grundvand og mennesker ved den nuværende placering og arealanvendelse. Jordforurening.info

12 For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt slaggerne var omfattet af begrebet jord i jordforureningslovens forstand, bemærkede Landsretten, at begrebet jord ikke skal forstås snævert, som jord i geologisk forstand, men som en henvisning til ethvert materiale, der indgår som en del af jordmediet, dog bortset fra forurenede bygninger og bygningsanlæg. Landsretten fandt derfor, at slagger er omfattet af jordforureningsloven, uanset om de er udlagt i et særskilt lag eller er opblandet med det øvrige jordmedie, og uanset om slaggedeponeringen er foretaget lovligt eller ej. Dommen er i skrivende stund (4. marts 2009) ikke påanket til Højesteret. Ankefristen udløber den 12. marts Dommen er efterfølgende blevet pånket til Højesteret * Det nævnes for god ordens skyld, at forfatteren til denne artikel førte slaggesagen for Region Hovedstaden. 12 Videncenter for Jordforurening

13 INFO JAGG-kursus Dato: 12/05, 19/05 og 26/ Emne: Kursus i miljøfremmede stoffer og risikovurdering vha. JAGG-modellen Arrangør og underviser: RUC og Golder Associates A/S Hvor: RUC Målgruppe: Kurset henvender sig til sagsbehandlere, rådgivere og andre medarbejdere, der arbejder med risikovurdering og oprensning af forurenet jord og grundvand. Tid: Kurset løber over tre tirsdage, den 12/05, 19/05 og 26/05, fra kl Kurset afsluttes med aflevering af skriftlig prøve. Der udleveres kursusbevis. Pris: kr. Yderligere informationer og tilmelding kan ske ved henvendelse til Thomas Hougaard tlf.: eller Tilmeldingsfrist: Fredag den 24. april Jordforurening.info

14 Ny usikkerhed om nano-vurderinger FORSKNING: Ny ph.d.-afhandling fra DTU slår fast, at den nuværende risikovurdering af nanomaterialer er for slap. Reguleringen bør ændres med det samme, siger forsker. Det er bekymrende, at vi ikke ved ret meget om nanopartiklers farlighe gere. Men problemet er, at det kan være lige omvendt med nanomaterialer. Vi ved simpelthen ikke nok om, hvordan nanomaterialer påvirker mennesker eller miljø, siger Steffen Foss Hansen. Tager ikke fat om nældens rod Som udgangspunkt anerkender han det risikoarbejde, der foregår på både EU-plan og i OECD som godt og prisværdigt, men det tager ikke rigtigt tager hånd om nældens rod. Det er rigtigt godt, at både EU og OECD arbejder med det her. Men i f.eks. OECD arbejder man jo ikke med nanoprodukters farlighed, men med at sammenligne de forskellige test- og vurderingssystemer mellem landene. Det mener jeg slet ikke er ambitiøst nok. Jeg mener, vi burde sætte penge af til en fuldtestning af de produkter, der indeholder nanomateriale, siger Steffen Foss Hansen og begrunder det med, at udviklingen på det nanoteknologiske område går så hurtigt, at man alene på det amerikanske marked har fordoblet antallet af produkter hvert år. I 2006 var der 200 produkter på det amerikanske marked med nanomaterialer. Året efter var der 400, og i 2008 var der 800.

15 Mangler strategisk tænkning Vi mangler, at nogen sætter sig ned og tænker strategisk hvor langt skal vi nå, hvor meget koster det og så også formår at sætte handling bag ordene, siger han. De danske politikere burde igangsætte et strategisk forskningsprogram, som sikrer testning af miljø- og sundhedsskadelige effekter, sikrer videnindsamling om, hvilke forbrugerprodukter der indeholder nano-materiale, samt hvordan de medarbejdere, der arbejder med nano-teknologi, eksponeres for det, siger Steffen Foss Hansen. Danmark kunne få mere indflydelse Steffen Foss Hansen erkender, at der også er brug for overnationale systemer til risikovurdering, sådan som bl.a. miljøminister Troels Lund Poulsen (V) for nylig i et svar til Folketinget har brugt som argument for ikke at have en national strategi. Ja, det skal både foregå på nationalt og på overnationalt plan. Men ved at gå foran kunne Danmark få stor indflydelse på den fremtidige EU-politik på området, siger han og påpeger, at det blandt andet er gennem EU, at man kan arbejde på at få ændret den tonnagegrænse, som gør, at mange nanoprodukter ikke skal registreres og dermed ikke skal risikovurderes. Kilde: Altinget.dk, 4. marts 2009 Jordforurening.info

16 ARTIKELovervågning Af freelance konsulent Trine Korsgaard Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtig indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner. 1 Jura, økonomi og politik Jordforurening er en kommunal opgave Under denne titel gemmer der sig en artikel, der alene drejer sig om arbejdsfordelingen mellem kommunerne og regionerne i forhold til jordforureningslovens 8. Årsagen til artiklen er, at Miljøstyrelsen har udsendt et brev, som har skabt tvivl om arbejdsfordelingen på dette område. Michael Nørgaard, Teknik og Miljø Nr. 2, februar 2009, side ISSN Olieforureninger truer kommunal økonomi Oliebranchens forsikringsordning dækker kun en del af omkostningerne til oprydning efter forureninger fra villaolietanke. En undersøgelse foretaget af miljøcheferne i Region Sjælland viser, at kommunerne i regionen må betale 27 mio. kroner. Det skyldes, at forsikringsordningen kun dækker udgifter op til 2 mio. kr., inkl. moms, pr. oprydning. Michael Nørgaard, Teknik og Miljø Nr. 2, februar 2009, side ISSN Baggrundsrapport om miljøkrav til store olielagre Oplag af olieprodukter Indledningsvis gives der en beskrivelse af olieprodukter og indretningen af typiske olielagre. Derefter er der en gennemgang af normer, tekniske forskrifter og vejledninger, der er relevante for en miljøgodkendelse. Sikkerhedsmæssige aspekter er belyst og miljømæssige risici ved lækage eller større udslip er gennemgået. På baggrund heraf er der givet anbefalinger til krav til såvel eksisterende som nye olieoplag i forbindelse med miljøgodkendelser. Endelig er der stillet forslag til egenkontrolforanstaltninger. Klaus Weber, NIRAS A/S; Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, Nr. 12, Publikationen kan hentes på Supplement til B-værdivejledningen 2008 Dette supplement til Miljøstyrelsens vejledning Nr. 2, 2002 om B-værdier indeholder en opdatering af selve B-værdilisten. B-værdilisten er suppleret med B-værdier, der er fastsat af Miljøstyrelsen i perioden De administrativt fastsatte B-værdier fra varslingslisten i Miljøstyrelsens vejledning Nr. 2, 2002 indgår også i den nye liste. I bilag til supplementet er alle de indtil januar 2008 udarbejdede datablade for udvalgte stoffer på B-værdilisten. Miljøprojekt Nr. 1252, 2008 fra Miljøstyrelsen. Publikationen kan hentes på Ydelse af lån til boligejere på venteliste til oprydning efter værditabsordningen Aktstykket vedrører overførelse af 7,5 mio. kr. fra reserven for kompensation til sælgere af forurenede grunde til låneordningen med henblik på at yde lån til boligejere på venteliste til oprydning efter værditabsordningen. Akt.stk. 70 vedtaget af folketinget den 18. december Aktstykket kan læses på 16 Videncenter for Jordforurening

17 2 Risikovurdering Økotoksikologi Denne nye lærebog i økotoksikologi indeholder en række eksempler på de uønskede effekter af svært nedbrydelige stoffer som PCB og bromerede flammehæmmere, der ophobes i fødekæden og effekterne af flygtige og grundvandsødelæggende stoffer som chlorerede opløsningsmidler. Bogen er rigt illustreret og indeholder en række faktabokse med nyttig faktuel viden. I forhold til vores arbejde er særligt kapitlet om chorerede opløsningsmidler en trussel mod vores drikkevand yderst relevant og interessant læsning. Carsten Bagge Jensen. Økotoksikologi om PCB, bormerede flammehæmmere og chlorerede opløsningsmidler. Udgivet på forlaget NUCLEUS i ISBN Hvor længe forurener chlorerede opløsningsmidler grundvandet? Frederiksberg Vand A/S har siden starten af 1990 erne anvendt kulfiltrering på vandværket på grund af for høje koncentrationer af chlorerede opløsningsmidler. På sigt ønsker man at kunne levere drikkevand uden brug af aktivt kul. Derfor har Frederiksberg Kommune i foretaget en vurdering af, hvor lang tid forureningen med chlorerede opløsningsmidler fremadrettet vil påvirke vandindvindingen på Frederiksberg. Rikke Vinten Howitz, Johanne Urup, Flemming Damgaard Christensen et al. danskvand, Nr. 1, Årgang 76, december 2008, side ISSN Afværgeteknik og monitering Teknologiudvikling inden for afværgeforanstaltninger over for jord- og grundvandsforureninger i Danmark statusrapport Med denne rapport gøres der status over den generelle udvikling inden for rensnings- og afværgeteknikker, som ved udgangen af 2007 er afprøvet i Danmark. Rapporten tager primært udgangspunkt i aktiviteterne under Teknologiprogrammet, men der er ligeledes indhentet oplysninger vedrørende afværgeteknikker udviklet og/eller afprøvet i andet regi. Rapporten giver således en status over de væsentligste rensnings- og afværgeteknikker, men udgør ikke en samlet liste over alle anvendelige teknikker. Jacob Skou, Tom Heron, Inger Asp Fuglsang, NIRAS A/S et al. Miljøprojekt 1261, 2009 fra Miljøstyrelsen. ISBN Publikationen kan hentes på Anbefalinger til sagsforløb ved in-situ oprensning af jordforurening I rapporten opstilles forslag til retningslinjer, som kommunale miljømyndigheder kan anvende i deres sagsbehandling af sager med in-situ oprensning af jordforurening. Der opstilles retningslinjer i forhold til forløbet af en typisk sag samt valg af prøvetagningsstrategi og dokumentation ved hhv. den løbende monitering og slutmoniteringen. Retningslinjerne kan endvidere anvendes af bygherrer, rådgivere og entreprenører. Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S. Miljøprojekt, 1255, ISBN Publikationen kan hentes på Jordforurening.info

18 Tanker om udsættelse af vandplanerne Udsættelsen af vandplanerne og det hidtidige forløb med implementering af Vandrammedirektivet i Danmark viser, at hastværk og udelukkelse af interesseorganisationer ikke fremmer virkeliggørelsen af direktivet og dermed beskyttelse af vandmiljøet bredt set. Det mest frustrerende er, at der ikke er tegn på forbedringer i den måde politikkerne og embedsmændene vil håndtere området i den nære fremtid. Susanne Vangsgård. danskvand, Nr. 1 Årgang 77, februar 2009, side 8-9. ISSN Drikkevand Vand i tal 2008 Igen i år offentliggøres hovedresultaterne fra DANVA s benchmarking 2008 i publikationen Vand i tal Her kan du blandt andet læse, at det samlede vandforbrug det sidste år har været stigende. Det er erhverv/industrien, der har øget vandforbruget. I husholdningen er vandforbruget fortsat faldende. Thomas Bo Sørensen. danskvand, Nr. 1 Årgang 77, februar 2009, side 66. ISSN DANVA og det europæiske arbejde som det ser ud lige nu DANVA har været medlem af EUREAU i flere år. Hensigten med artiklen er at introducere organisationen og give overblik over arbejdsområdet. Carl-Emil Larsen, Claus Vangsgård, Helle Katrine Andersen et al. danskvand, Nr. 1 Årgang 77, februar 2009, side ISSN Vandsamarbejder DANVA og FVD har udgivet en ny vejledning om vandsamarbejder, der giver konkret hjælp til de vandforsyninger, der ønsker at indgå i et vandsamarbejde. Vejledningen præsenterer to typer vandsamarbejde. Dels samarbejde om drift, dels samarbejde om grundvandsbeskyttelse. danskvand, Nr. 1 Årgang 77, februar 2009, side ISSN Vejledningen kan downloades på dk. Drikkevandsindvinding i København Københavns Energi har inden for de senere år sat gang i en række forskellige undersøgelser af alternative indvindingsmuligheder. Denne artikel beskriver undersøgelserne på baggrund af en historisk gennemgang af vandindvindingen i København i de 150 år, der er gået siden etableringen af Københavns Vandforsyning, nu Københavns Energi. Mikael Landt og Yvonne Jørgensen. danskvand, Nr. 1 Årgang 77, februar 2009, side ISSN Vand i verdensklasse Ved finalen i Dansk Vand Grand Prix 2008 vandt Farum Vandværk førstepræmien og kan nu smykke sig med titlen Leverandør af Danmarks mest velsmagende drikkevand. Anden- og tredjepladsen gik til Jyderup Østre Vandværk og Virklund Vandværk. Birgitte Skjøtt. danskvand, Nr. 1 Årgang 76, december 2008, side ISSN Anette Lykke Rasmussen. Miljø Horisont, 15. årgang, nr. 11, november 2008, side Videncenter for Jordforurening

19 ARTIKELovervågning 5 Kommunikation Kommunikationsanalyse V1-breve Region Midtjylland har siden primo 2008 udsendt breve vedrørende mistanke om jordforurening (vidensniveau 1) og konstateret jordforurening (vidensniveau 2) til en lang række grundejere i regionen. I regionens henvendelse vedrørende mistanke om jordforurening gøres det klart, at grundejerne har 4 uger til at fremkomme med kommentarer til sagen. Kun meget få borgere har benyttet sig af denne mulighed, hvorfor regionen er blevet i tvivl om, hvorvidt de manglende henvendelser skyldes, at borgerne ikke forstår de fremsendte skrivelser. Til afdækning af grundejernes synspunkter har regionen gennemført en kommunikationsanalyse, hvor et større antal borgere er blevet interviewet telefonisk. Kommunikationsanalyse, december 2008 fra Region Midtjylland, udarbejdet af DMA/Research. Analysen kan hentes på Husk vandets dag den 22. marts Verdens Vanddag er blevet fejret hvert år siden 1994 og hvert år med et nyt tema. I år er det globale tema Shared waters shared opportunities med særlig fokus på Transbounary waters. DANVA har lavet en idébank. Her kan du indtil videre bl.a. læse om disse aktiviteter: Skolekonkurrence i Århus, åbent hus på vandværk og renseanlæg i Århus, vandbizzerne en kampagne på Frederiksberg og Vestegnen samt vandkamp i Hvidovre m.m. Du kan læse mere om vandets dag på org/worldwaterday. DANVA s Idébank finder du på 6 Andre udgivelser Forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter Erfaringerne med jord- og grundvandsforureninger igennem de seneste årtier viser, at mange forureninger kunne være undgået. Orienteringen er tænkt som en håndbog for virksomheder og myndigheder til brug ved indretning, drift og kontrol med udvalgte aktiviteter, der indebærer en risiko for jord- eller grundvandsforurening. Den kan anvendes både ved nye anlæg og ved vurdering og indsats i forhold til eksisterende anlæg, herunder ved udarbejdelse af miljøgodkendelser, påbud samt ved tilsyn. Søren Helt Jessen, Torben Sune Bojsen, Claus Frydenlund; Orbicon A/S. Orientering fra Miljøstyrelsen, Nr. 6, ISBN Publikationen kan hentes på Grundvand/overfladevand interaktion På dette ATV-møde blev der sat fokus på interaktionen mellem grundvand og overfladevand. Kompendiet fra mødet omhandler bl.a. udfordringer i forhold til direktiver fra EU og den kommunale planlægning samt styrende forhold for naturtilstand. Grundvand/overfladevand interaktion. Kompendium fra ATV-møde den 27. januar ISBN Læs mere på danskvand, Nr. 1 Årgang 77, februar 2009, side ISSN Jordforurening.info

20 kursus KALENDEREN Dato Hvem Hvad Hvor Mere info april 2009 Ferskvandscentret 21. april 2009 Ferskvandscentret maj 2009 Batelle In Situ and On-Site 19. maj juni 2009 VIA - University College Miljøvurdering af planer og programmer Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Bioremediation Symposium Baltimore, Maryland, USA Hydrogeologi (12 lektioner) 20. maj 2009 ATV Undersøgelser frem for afværge State of the Art 4. juni 2009 Ferskvandscentret 16. juni 2009 ATV Pesticidhandlingsplan Status og fremdrift august september september 2009 VIA - University Prøvetagning af grundvand (3 dage) Statens Geotekniska Institut ATV Grundläggande statistik inom förorenade områden Variationer af vandspejl - Grundvandssænkning, administration, lovgivning og fysiske/ kemiske konsekvenser oktober 2009 VIA - University College Prøvetagning af jord (3 dage) Bygningsingeniøruddannelsen, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Schæffergården, Jægersborg Alle 166, Gentofte Bygningsingeniøruddanneslen, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens Malmö, Sverige Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus C Niagara Falls, New York, USA Bygningsingeniøruddannelsen, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens 28. oktober 2009 ATV Handleplaner for vandplaner Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense 4. november 2009 ATV Kortlægning af jordforurening og brug af kvalitetsstyring november november 2009 NIRAS - ATV - VJ - MST - Region Hovedstaden ATV Schæffergården, Jægersborg Alle 166, Gentofte Green Remediation Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, København Jord i råstofgrave - Balance mellem landskabsværdier, grundvandsbeskyttelse og erhvervet Schæffergården, Jægersborg Alle 166, Gentofte Jordforurening fra villaolietanke Afværge ved villaolietanksforureninger oktober 2009 Redoxtech Contaminated Site Management Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Fax udgives af Videncenter for Jordforurening og udkommer fire gange årligt på papir og elektronisk. redaktør: Kit Jespersen Layout: Ulla Hilden, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Deponering af jord Er jordplanerne nu sat ud af spil?

Deponering af jord Er jordplanerne nu sat ud af spil? Deponering af jord Er jordplanerne nu sat ud af spil? René Møller Rosendal RenoSam René Møller Rosendal RenoSam Vintermøde om jord og grundvandsforurening 9-10 marts 2010, Vingstedcentret, Bredsten v.

Læs mere

ATV jord og grundvand s Vintermøde Vingstedcentret - tirsdag, den 8. marts JORDFORURENING - status og tendenser Slaggesagen UfR 2011.

ATV jord og grundvand s Vintermøde Vingstedcentret - tirsdag, den 8. marts JORDFORURENING - status og tendenser Slaggesagen UfR 2011. ATV jord og grundvand s Vintermøde Vingstedcentret - tirsdag, den 8. marts 2011 JORDFORURENING - status og tendenser Slaggesagen UfR 2011.465 H Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab

Læs mere

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011 Jord & Affald J.nr. Ref. annsc/lgr/jogha/kavje/dbh Den 21. januar 2011 Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Læs mere

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD Cand.scient. René Møller Rosendal RenoSam ATV JORD OG GRUNDVAND UDVASKNING FRA FORURENET JORD RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN

Læs mere

ATV jord og grundvand Schæffergården torsdag, den 27. oktober2011. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab

ATV jord og grundvand Schæffergården torsdag, den 27. oktober2011. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab ATV jord og grundvand Schæffergården torsdag, den 27. oktober2011 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Lind Cadovius Advokataktieselskab JORDFORURENINGSLOVEN 2011 Case No. 1 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER. v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma

BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER. v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma Barrierer for genanvendelse af byggematerialer og restprodukter Emnet

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

MBL 19 og 33. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, juranetværket 28. august 2014

MBL 19 og 33. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, juranetværket 28. august 2014 MBL 19 og 33 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, juranetværket 28. august 2014 2 Forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens 19 og 33 Kontekst og problemstilling Der har i en årrække været tvivl hos

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K MST-7549-00057 Den 21. maj 2015 Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald KL har modtaget

Læs mere

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn Sendes kun på e-mail til lbhu@forsyningen.dk og tovd@forsyningen.dk Aarhus J.nr. MST-1272-00132 Ref. bevch/anaje Den 14. juni 2012 Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

NOTAT. Miljøstyrelsen holdt derudover et høringsmøde om udkastene den 26. maj 2011.

NOTAT. Miljøstyrelsen holdt derudover et høringsmøde om udkastene den 26. maj 2011. Notat Jord & Affald J.nr. MST-720-00005 / MST-720-00003 Ref. kavje/lejni/jeaab/jogha Den 9. juni 2011 NOTAT vedrørende høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen)

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. januar 2015 J.nr.: NMK-10-00835 Ref.: BJENS/SMA AFGØRELSE i sag om udvidelse af Reno Djurs I/S, deponeringsanlæg i Balle

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening!

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Af Birgit Skånvad Jordforureningsloven 2011 ATV-møde d. 27/10 2011 Områdeklassificering Betydning af ændringerne vedr. lettere

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord ENVINA 30. september 2015 Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord Dagsorden -Lovgivning - Hvad er vigtigt ved genanvendelse af jorden? - Hvad skal der

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST

DAKOFA NETVÆRK for Bygge- og Anlægsaffald Netværksmøde d. 28-5- 2015 samt kommentarer fra høringsmøde d. 16. Juni 2015 i MST Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Henvisning

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

UDVASKNING FRA FORURENET JORD

UDVASKNING FRA FORURENET JORD UDVASKNING FRA FORURENET JORD Jette Bjerre Hansen, Ole Hjelmar, Anke Oberender, Jesper Holm og Erik Aagaard Hansen DHI Agern Allé 5 2970 Hørsholm ATV MØDE Udvaskning fra forurenet jord Radisson SAS, H.C.

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Dansk forskning i front. Et af de største problemer inden for forureningsbekæmpelse

Dansk forskning i front. Et af de største problemer inden for forureningsbekæmpelse 3 5 5 NORDROCS 2008 Jordrammedirektivet Anbefaling fra MST Reflab 4 4 08 Indhold Jordforurening.info 7 11 Retssag Kan slagger kortlægges efter JFL Kort info 12 Artikelovervågning Leder Dansk forskning

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Høring om udkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg

Høring om udkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg Miljøstyrelsen Att. Camilla Mathiesen Strandgade 29 1401 København K Høring om udkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg Indledende bemærkninger KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse i høring,

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Vejledning nr. 2 2009. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Vejledning nr. 2 2009. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning nr. 2 2009 Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Set fra den kommunale synsvinkel - Vær opmærksom på at vejledningen også er ny for os Hvem og hvorfor Hvem: Line Hyldahl-Rishøj

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt 5. Ikrafttrædelse Bilag A:

Læs mere

INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST

INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST Civilingeniør Tommy Koefoed Roskilde Amt ATV MØDE SUNDHED OG RISIKOOPFATTELSE RADISSON, SAS - H.C. ANDERSEN HOTEL 16. maj 2002 1. RESUMÉ I den vestlige del af Roskilde

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station Naturstyrelsen Hannenovvej 22, Raaderup 4800 Nykøbing F Att.: Sara Lindholt sxl@nst.dk Miljø- og Naturkontoret Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse efter

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Fremtidens deponeringsstrategier. Jette Bjerre Hansen

Fremtidens deponeringsstrategier. Jette Bjerre Hansen Fremtidens deponeringsstrategier Jette Bjerre Hansen Har deponeringsanlæg en rolle i den cirkulære økonomi? Køreplan for et ressourceeffektivt Europa: By 2020, waste is seen and used as a ressource.waste

Læs mere

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER Seniorforsker Carsten Langtofte Larsen Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) ATV MØDE GRUNDVANDSMONITERING - TEORI, METODER

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR?

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? Cand.scient. Morten Kjærgaard GEO ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

I år er det Region Hovedstaden, der er vært for årsmødet, og vi mødes derfor. onsdag den 18. juni kl. 10.00 til torsdag den 19. juni 2013 kl. 14.15.

I år er det Region Hovedstaden, der er vært for årsmødet, og vi mødes derfor. onsdag den 18. juni kl. 10.00 til torsdag den 19. juni 2013 kl. 14.15. Til kontaktpersonerne for Videncenter for Jordforurening Invitation til Jordforureningsmøde 2014 19-03-2014 Sag.nr.: 13/1746 Dokumentnr. 16789/14 Sagsbehandler Kit Jespersen Tel. 3529 8185 E-mail: kij@regioner.dk

Læs mere

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO)

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO) NOTAT Dato: 12. november 2007 J.nr.: 029799-421201 (IKO) Miljøkontrollen Ressourcebehov pr. 1. januar 2008 som følge af ny bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Læs mere

Hvor ren er den rene beton egentlig?

Hvor ren er den rene beton egentlig? Hvor ren er den rene beton egentlig? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 5..6 Kortlægning af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffald Udført for Miljøstyrelsen af DEMEX

Læs mere

Miliøstyrelse. Genanvendelse af jord - nye regler Ulla Højsholt ord & Affald, Miljøstyrelsen EnviNa årsmøde 1. og 2. september 2008 MILJØMINISTERIE

Miliøstyrelse. Genanvendelse af jord - nye regler Ulla Højsholt ord & Affald, Miljøstyrelsen EnviNa årsmøde 1. og 2. september 2008 MILJØMINISTERIE Miliøstyrelse Genanvendelse af jord - nye regler Ulla Højsholt ord & Affald, Miljøstyrelsen EnviNa årsmøde 1. og 2. september 2008 MILJØMINISTERIE CO2- ~ Begrænsning af C02-udslip: ~ Tilbageholdenhed med

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Miljøstyrelsen. Status og nært forestående. Lisbet Poll Hansen, Funktionsleder for jord, bygge-og anlægsaffald, deponering og biocover Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen. Status og nært forestående. Lisbet Poll Hansen, Funktionsleder for jord, bygge-og anlægsaffald, deponering og biocover Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen Status og nært forestående Lisbet Poll Hansen, Funktionsleder for jord, bygge-og anlægsaffald, deponering og biocover Miljøstyrelsen Indhold 1. Status Siden sidst Henvendelser og ministerbetjening

Læs mere