Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl."

Transkript

1 Indhold 2 Ny deponeringsbekendtgørelse 8 Principiel dom i slaggesagen 13 Kort info 14 Ny usikkerhed om nano-vurderinger 16 Artikelovervågning 1 09 Jordforurening.info Leder Svært at spå især om fremtiden! Leo Ellgaard Kit Jespersen Christian Andersen Peter Steffen Rank Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Fax Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl. Vi skrev i Nr. 3, 2007, at Folketinget i løbet af 2008 skulle tage stilling til, om overfladevand skal indgå i regionernes prioritering af afværgeindsatsen, som risiko for sundhed og grundvand gør det nu. Den opmærksomme læser har opdaget, at det ikke skete. Vi troede, at 2008 måtte blive året, hvor lovgivningen kom på plads, fordi det ikke kunne blive før, og det hastede. Ifølge Vandrammedirektivet skal de overordnede vandområdeplaner offentliggøres i år. Det kan måske nås, hvis miljøcentrene er meget langt fremme med arbejdet. Men direktivet kræver også, at indsatsprogrammerne, som skal sikre, at vi opnår målsætningerne, offentliggøres i Det er helt usandsynligt, at det kan nås! Da alle troede, at det var amterne, der skulle løse opgaven, advarede amternes medarbejdere ved enhver lejlighed om, at arbejdet med at udfylde direktivet var så stærkt forsinket, at det ville blive meget vanskeligt at opstille gennemarbejdede og sammenhængende indsatsprogrammer. Det er længe siden, og i mellemtiden er vi ikke kommet ret meget længere. Regionerne kunne trøste sig med, at det er kommunernes og statens problem. Når der ofres plads på det her i spalten, er det, fordi regionerne bliver involveret i at beskytte grundvandet mod trusler fra jordforurening. Dertil kommer, at overfladevand også skal beskyttes efter direktivet, og vi aner simpelthen ikke, hvad det indebærer. Efter jordforureningsloven skal vi kun i ganske særlige tilfælde beskæftige os med den problemstilling. Siden år 2000 er der hele tiden kommet nye problemstillinger i vejen, som har bremset arbejdet med at opstille miljømål og indsatsprogrammer. Senest blev det hele udsat i flere omgange, fordi det skulle afvente regeringens samlede grønne vækststrategi. Det kan ikke siges tydeligt nok vi kan ikke nå at opfylde vandrammedirektivets første tidsfrister. Om vi kan nå det inden for direktivets udvidede frister, og om vi kan opnå accept af dette i EU, er tvivlsomt, men der kan ikke herske tvivl om, at det haster særdeles meget med at få fastlagt rammer, ambitionsniveau og økonomi, hvis vi skal have en chance!

2 Ny deponeringsbekendtgørelse nu også med regler for bortskaffelse af forurenet jord Af René Møller Rosendal, RenoSam Miljøstyrelsen har den 10. februar 2009 sendt en ny deponeringsbekendtgørelse i høring, som skal erstatte den tidligere bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 med samme navn. Som noget nyt indføres bl.a. regler modtagelse af forurenet jord, hvilket får en stor betydning for affaldsbortskaffelsen og modtagelsen af jorden fremover. Der redegøres i denne artikel for de væsentligste ændringer og konsekvenser set med branchens øjne. Baggrund Baggrunden for den nye bekendtgørelse om deponeringsanlæg er implementeringen af Rådets beslutning nr. 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 1999/31/EF. Bekendtgørelsen har haft en lang og svær fødsel og i forhold til det udkast til en ny deponeringsbekendtgørelse, som var i administrativ høring i juni 2008, er det nye udkast justeret på baggrund af en række tilkendegivelser fra høringsparterne herunder RenoSam. Det må forventes, at de nye regler træder i kraft ca. 1. april Videncenter for Jordforurening

3 Nye krav til modtagelse og karakterisering af affald på deponeringsanlæg Den væsentligste ændring i bekendtgørelsen omfatter krav til modtagelse af affald på et deponeringsanlæg herunder krav til grundlæggende karakterisering og optagelse af en affaldstype på en anlægsspecifik positivliste. Der opereres med 3 niveauer af testning: Niveau 1 - Grundlæggende karakterisering Udgør en grundig fastlæggelse af affaldets sammensætning, dets udvasknings egenskaber på kort og langt sigt samt dets karakteristiske egenskaber i øvrigt, baseret på standardiserede og / eller foreskrevne analyse- og testmetoder. Det er affaldsproducentens ansvar at få optaget en affaldstype på et deponeringsanlægs positivliste samt gennemføre en grundlæggende karakterisering af en affaldstype. Såfremt det ikke er optaget/omfattet af positivlisten, må affaldet ikke modtages og deponeres på anlægget. Niveau 2 - Overensstemmelsestestning Gennemføres periodisk (minimum én gang om året, men frekvensen afhænger bl.a. af resultaterne af den grundlæggende karakteriseringstestning) på affald, som er optaget på en positivliste. Resultatet af overensstemmelsestestningen må ikke afvige væsentligt fra resultatet af den grundlæggende karakterisering. Niveau 3 - Kontrol på stedet (verifikationstestning) Verifikationskontrollen, som udføres ved modtagelsen af affaldet på en deponeringsenhed, har til formål at give en hurtig bekræftelse af, at det modtagne affald har de egenskaber, som det ifølge overensstemmelsestestningen og karakteriseringstestningen skal have, og at det svarer til det affald, som er beskrevet i de medfølgende dokumenter. Grænseværdier for udvaskning og faststofværdier På EU-niveau er der ikke fastsat grænseværdier for deponering af ikke-farligt affald. I Danmark har man valgt, at dele det ikke-farlige affald op i to affaldstyper hhv. mineralsk- og blandet affald, ligesom vi har valgt at fastsætte grænseværdier for den mineralske del af affaldet, mens der ikke er fastsat grænseværdier for det blandede affald. Jordforurening.info

4 Grænseværdier for en affaldstypes faststofindhold og udvaskningsegenskaber for så vidt angår ikke-kystnære deponeringsanlæg er skærpede i forhold til grænseværdierne i Rådsbeslutningen. Begrundelsen for dette tager udgangspunkt i beskyttelse af grundvandsressourcerne. Efter 1. april 2020 vil det ikke længere være muligt at deponere blandet og mineralsk affald (f.eks. forurenet jord) på anlæg, som ikke ligger kystnært. Det var oprindeligt målet at lade krav til udvaskning af visse organiske stoffer og stofgrupper indgå i kriterierne, men grundlaget for fastsættelsen af udvaskningskriterierne for organiske stoffer er pt. for tyndt, og Miljøstyrelsen arbejder på at styrke grundlaget, bl.a. gennem det arbejde, der er i gang omkring den nye bekendtgørelse om genanvendelse af lettere forurenet jord. Der er åbnet op for, at man kan benytte faktor 3-regelen, dvs. op til 3 gange højere grænseværdier for en affaldstypes faststofindhold og udvaskningsegenskaber i tilknytning til optagelse af affaldstyper på et deponeringsanlægs positivliste. Klassificering i anlægsklasser Deponeringsanlæg skal klassificeres i anlægsklasser. Ikke kystnære deponeringsanlæg klassificeres i forhold til affaldet, der modtages på anlæggene: Inert affald (IA0), blandet affald, mineralsk affald (MA0) eller farligt affald (FA0). Kystnære deponeringsanlæg klassificeres ud fra den beregnede anlægsfaktor: Inert affald (IA1 ogia2), mineralsk affald (MA1 og MA2), blandet affald eller farligt affald (FA1, FA2 og FA3). Nye deponeringsregler for forurenet jord Når det ikke er muligt eller det ikke ønskes at genanvende et parti forurenet jord i henhold til gældende lovgivning, og når det ikke vurderes miljøøkonomisk rentabelt at foretage rensning af den pågældende forurenede jord, vil der være behov for at deponere jorden. Forurenet jord betragtes, hvis det ikke er inert affald eller klassificeret som farligt affald, som mineralsk affald uanset TOC-indhold. For at jorden skal kunne opføres på positivlisten for et deponeringsanlæg for mineralsk affald, skal den først og 4 Videncenter for Jordforurening

5 fremmest være kategoriseret efter gældende regler om kategorisering af jord, der flyttes efter opgravning eller behandling, jf. bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Grænseværdierne for faststofindhold af organiske stoffer i hhv. inert og mineralsk affald kan ses af tabellen herunder. Parameter TOC BTEX PCB 3,4 Sum af kulbrinter (C6-C40) 5 PAH 6 Inert (mg/kg TS) 3 % 1 6, heraf benzen max 1, Mineralsk (mg/kg TS) 5 % ) Evt. højere værdi for lettere forurenet jord kan tillades forudsat at udvaskningen af DOC overholder en grænseværdi på 140 mg/kg for ikke-kystnære deponeringsanlæg hhv. 500 mg/kg ved kystnære deponeringsanlæg ved L/S = 10 l/kg enten ved jordens egen ph eller ved en ph værdi på mellem 7,5 og 8. Hvis det kan påvises, at en del af det målte TOC indhold udgøres af elementært kulstof, vil denne del kunne fratrækkes, jf. pkt. bilag G, afsnit ) Evt. højere værdi kan tillades forudsat at udvaskningen af DOC overholder en grænseværdi på 230 mg/kg for ikke kystnære deponeringsanlæg og på 800 mg/kg for kystnære deponeringsanlæg ved L/S = 10 l/kg enten ved jordens egen ph eller ved en fastholdt ph værdi på mellem 7,5 og 8. Hvis det kan påvises, at en del af det målte TOC-indhold udgøres af elementært kulstof, vil denne del kunne fratrækkes, jf. bilag G afsnit ) For så vidt angår håndtering af PCB-holdigt affald henvises i øvrigt til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 850/2004 af 29. juni 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af EU s PCB-direktiv (79/117/EØF). 4) Sum af følgende 7 kongenere: PCB nr. 28, PCB nr. 52, PCB nr. 101, PCB nr. 118, PCB nr. 153 og PCB nr. 180, jf. bilag G, afsnit 3.3.b.. 5) Grænseværdien for Sum af kulbrinter forventes revideret i nærmeste fremtid! 6) Sum af indhold af følgende enkeltstoffer: Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-c,d)pyren, jf. bilag G, afsnit 3.3.b. Indtil der er truffet en afgørelse om optagelse af forurenet jord (der ikke er farligt affald) på en anlægsspecifik positivliste, kan der deponeres forurenet jord uden krav til udvaskningsegenskaber på et deponeringsanlæg, der er klassificeret og har godkendelse til at modtage blandet eller mineralsk affald i Klasse MA0, MA1 eller MA2. Jordforurening.info

6 Forurenet jord, der ikke overholder de i tabel 1 fastsatte krav til faststofindhold af organiske stoffer, kan på baggrund af en konkret vurdering optages på en positivliste for et kystnært deponeringsenhed godkendt i Klasse MA1 uden gennemførelse af udvaskningstestning. Den forurenede jord skal i givet fald deponeres i en særskilt deponeringsenhed for mineralsk affald. Det var oprindeligt meningen, at der skulle opstilles udvaskningskriterier for organiske stoffer, men der vil blive taget stilling til eventuelle krav om gennemførelse af udvaskningstestning af forurenet jord i tilknytning til den grundlæggende karakterisering, når der foreligger nye regler for genanvendelse af lettere forurenet jord formentlig i løbet af Opsamling og konklusioner RenoSam har i mange år efterlyst ensartede regler for håndtering af jord i Danmark, dvs. at der kommer en klar sammenhæng mellem anmelde- og jordflytningsreglerne, den kommende genanvendelsesbekendtgørelse for lettere forurenet jord samt deponeringsbekendtgørelsen. I mange år har vi skulle forholde os til de amtslige jordvejledninger. Det har fungeret, men problemet har været en forskellig håndtering og praksis afhængigt af, hvor i landet man befandt sig. Flere af deponeringsanlæggenes godkendelser har desuden været reguleret af disse. Problemet med den forurenede jord er løst tilfredsstilende i den nye bekendtgørelse, og det skal ses i sammenhæng med anmelde- og jordflytningsreglerne, som kom i For at slutte ringen mangler vi kun de nye genanvendelsesregler for forurenet jord. Dette vil i den grad medvirke til ensartethed. Et af de største problemer har været, at intet jord har været genanvendt efter genanvendelsesbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder, men derimod af konkrete -19-tilladelser. Det skulle de nye genanvendelsesregler for forurenet jord gerne rette op på. Sidste led i kæden er blot et risikovurderingsværkstøj, der regulerer -19- tilladelserne. Det er RenoSams målsætning, at vi kan få lavet nogle landsdækkende regler og principper i form af en jordvejledning, hvilket vi gerne medvirker til at udarbejde i samarbejde med de relevante parter på området. Det vurderer vi vil være muligt, når vi har set de nye genanvendelsesregler for forurenet jord. Det vil gøre det lettere for alle, der administrerer og håndterer forurenet jord, dvs. regioner, kommuner, jordrensningsanlæg, fyld- og deponiejere, transportører, bygherrer, entreprenører, rådgivere m.fl. 6 Videncenter for Jordforurening

7 Slagger i jord Jordforurening.info

8 Principiel dom i slaggesagen Af advokat (H) Håkun Djurhuus. Lind Cadovius. Advokataktieselskab Problemstillingen og sagens betydning Den 15. januar 2009 afsagde Østre Landsret dom i pilotsagen vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt ejendomme, hvorpå der lovligt er udlagt forbrændingsslagger, kan kortlægges på vidensniveau 2 i henhold til Jordforureningslovens 5. I perioden fra 1983, hvor den såkaldte slaggebekendtgørelse fremkom, ogindtil jordforureningsloven i 2000, har det været fuldt lovligt at anvende forbrændingsslagger, der opfyldte visse nærmere fastsatte krav i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. I henhold til forarbejderne til jordforureningsloven og i henhold til kortlægningsvejledningen fra december måned 2000, skal ejendomme, hvorpå der er udlagt forbrændingsslagger imidlertid kortlægges på vidensniveau 2. Den grundejer, der lovligt har udlagt slagger i eksempelvis 1999, og som i 2000 får kortlagt ejendommen på baggrund af netop den lovlige slaggeudlægning, vil naturligt nok opfatte dette som urimeligt, idet kortlægningen er byrdefuld for grundejeren i relation til benyttelsesmæssige indskrænkninger. Hertil kommer, at kortlægningen uværgerligt vil føre til et vist værditab, i hvert fald i relation til private boligejendomme. I overensstemmelse med kortlægningsvejledningens anvisninger, kortlagde alene Frederiksborg Amt (nu, og i det følgende benævnt, Region Hovedstaden) omkring 150 ejendomme, hvorpå der var udlagt forbrændingsslagger. Den nedenfor refererede retssag blev anlagt den 6. maj Siden anlæggelsen af sagen har amter/regioner i vid udstrækning sat arbejdet med fortsat kortlægning af slaggeejendomme i bero på afventning af dommen i denne sag. 8 Videncenter for Jordforurening

9 Hvis dommen faldt ud til grundejerens fordel, således at slaggeejendomme ikke kan kortlægges i henhold til jordforureningsloven, ville der være betydelig risiko for, at en lang række grundejere, hvis ejendomme er blevet kortlagt på grund af forbrændingsslagger, ville fremkomme med erstatningskrav mod regionerne. Dommen har derfor stor principiel betydning, ikke blot i den konkrete sag, men tillige for en lang række ligeartede sager over hele landet. Inddragelse af Mljøstyrelsen Region Hovedstaden kortlagde ejendommen i overensstemmelse med de af Miljøstyrelsen udarbejdede forarbejder til jordforureningsloven og i overensstemmelse med den af Miljøstyrelsen udarbejdede kortlægningsvejledning. Da sagen blev anlagt mod Region Hovedstaden, procestilvarslede Region Hovedstaden derfor Miljøstyrelsen, idet betragtningen var, at såfremt Region Hovedstaden måtte blive mødt med erstatningskrav som følge af kortlægning i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger, ville Region Hovedstaden have mulighed for at gøre et såkaldt regreskrav gældende overfor Miljøstyrelsen. Procestilvarslingen bevirkede, at Miljøstyrelsen biintervenierede i retssagen til støtte for Region Hovedstaden. Affald Danmark som interesseorganisation biintervenierede i sagen til støtte for grundejeren. Kort om sagen Den af sagen omhandlede ejendom er en landejendom med hesteløbegård og maskinhal. Ejendommen er beliggende i Græsted i Nordsjælland. I 1992 udlagde den daværende ejer slagger under en maskinhal og på et parkeringsareal på ejendommen. Udlægningen blev anmeldt i overensstemmelse med slaggebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 568 af 6. december 1983 om anvendelse af slagger og flyveaske). De nuværende grundejere købte ejendommen i I 2002 meddelte Region Hovedstaden, at Regionen agtede at kortlægge de arealer, hvorpå der var udlagt slagger. Jordforurening.info

10 Grundejerens advokat protesterede, idet det blev gjort gældende, at der ikke forelå en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kunne have skadelig virkning på mennesker og miljø. Kortlægningskriteriet var derfor, ifølge grundejerens advokat, ikke opfyldt. I forbindelse med sagens behandling rettede Region Hovedstaden henvendelse til Miljøstyrelsen og bad om svar på en række konkrete spørgsmål vedrørende kortlægning af slaggeejendomme. Som følge heraf fremkom Miljøstyrelsen den 3. november 2003 med en vejledende udtalelse. I udtalelsen anførte Miljøstyrelsen bl.a., at: Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at slagger, som fysisk indgår som en del af jordmediet, er at betragte som jordforurening. Slagger under en fast belægning med direkte kontakt til den underliggende jord kan således betegnes som jordforurening. Når slagger er udlagt under en fast belægning, som f.eks. asfalt, betragter amtet jordflytningssynspunktet som afgørende for, at der bør kortlægges. Miljøstyrelsen er som udgangspunkt enig med amtet. Jordflytningssynspunktet har været en af begrundelserne for, at kortlægningsvejledningen i afsnit anbefaler, at genanvendelsesprojekter med slagger og forurenet jord kortlægges. Med kortlægningen bevares viden om forureningen, således at der, gennem jordforureningslovens forebyggende bestemmelser kan tages højde for forureningen ved senere ændringer. Det skal tilføjes, at det i lovens forarbejder ligeledes er forudsat, at arealer, hvor der er placeret slagger og flyveaske, kan kortlægges. Efter Region Hovedstadens fastholdelse af kortlægningen, anlagde grundejeren sag mod Regionen med påstand om, at Regionen skulle tilpligtes at ophæve kortlægningen som ugyldig. Da det fra grundejerens side var bestridt, at kortlægningskriteriet ( jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø ) var opfyldt, iværksatte Region Hovedstaden syn og skøn. Civilingeniør Peter E. Holm blev udmeldt som skønsmand. 10 Videncenter for Jordforurening

11 Under sagen gjorde grundejerens og Affald Danmarks advokater bl.a. gældende, at Region Hovedstaden ved en kortlægning ikke lovligt kan inddrage risikoen forbundet med jordflytning i vurderingen af, hvorvidt kortlægningskriteriet er opfyldt eller ej. Det blev herudover bl.a. gjort gældende, at slagger ikke er jord, og at slagger derfor slet ikke er omfattet af jordforureningsloven. Herudover blev det gjort gældende, at slaggerne ikke udgjorde nogen aktuel miljørelevant risiko. Østre Landsrets dom Der foreligger kun ganske få domme vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt affaldsdepotregistrering, henholdsvis kortlægning, er foretaget med rette. Den nyeste trykte dom om kortlægning er gengivet i Miljøretlige Afgørelser og Domme ØLR. Ved denne dom, hvor kortlægningen fandtes at være sket med rette, fastslog Østre Landsret bl.a., at: det ligger indenfor jordforureningslovens rammer, at der ved vurderingen af, om en forurening skal kortlægges, skal lægges vægt på den fremtidige forureningsrisiko ved bl.a. jordflytning af allerede forurenet jord. Landsretten tilsidesatte herudover et anbringende om, at forureningen var så bagatelagtigt, at den ikke kunne føre til kortlægning. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt jordflytningshensyn og forebyggelse var legale hensyn, slog Landsretten i sine præmisser i slaggesagen fast, at dette var tilfældet. Under henvisning til Østre Landsrets dom (MAD ØLR) fandt Landsretten, at det ligger indenfor jordforureningslovens rammer, at der ved vurderingen af, om en forurening skal kortlægges, lægges vægt på den fremtidige forureningsrisko ved bl.a. flytning af allerede forurenet jord. Landsretten anførte, at det således ikke afskærer kortlægning, at slaggerne ikke har en aktuel skadelig virkning på grundvand og mennesker ved den nuværende placering og arealanvendelse. Jordforurening.info

12 For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt slaggerne var omfattet af begrebet jord i jordforureningslovens forstand, bemærkede Landsretten, at begrebet jord ikke skal forstås snævert, som jord i geologisk forstand, men som en henvisning til ethvert materiale, der indgår som en del af jordmediet, dog bortset fra forurenede bygninger og bygningsanlæg. Landsretten fandt derfor, at slagger er omfattet af jordforureningsloven, uanset om de er udlagt i et særskilt lag eller er opblandet med det øvrige jordmedie, og uanset om slaggedeponeringen er foretaget lovligt eller ej. Dommen er i skrivende stund (4. marts 2009) ikke påanket til Højesteret. Ankefristen udløber den 12. marts Dommen er efterfølgende blevet pånket til Højesteret * Det nævnes for god ordens skyld, at forfatteren til denne artikel førte slaggesagen for Region Hovedstaden. 12 Videncenter for Jordforurening

13 INFO JAGG-kursus Dato: 12/05, 19/05 og 26/ Emne: Kursus i miljøfremmede stoffer og risikovurdering vha. JAGG-modellen Arrangør og underviser: RUC og Golder Associates A/S Hvor: RUC Målgruppe: Kurset henvender sig til sagsbehandlere, rådgivere og andre medarbejdere, der arbejder med risikovurdering og oprensning af forurenet jord og grundvand. Tid: Kurset løber over tre tirsdage, den 12/05, 19/05 og 26/05, fra kl Kurset afsluttes med aflevering af skriftlig prøve. Der udleveres kursusbevis. Pris: kr. Yderligere informationer og tilmelding kan ske ved henvendelse til Thomas Hougaard tlf.: eller Tilmeldingsfrist: Fredag den 24. april Jordforurening.info

14 Ny usikkerhed om nano-vurderinger FORSKNING: Ny ph.d.-afhandling fra DTU slår fast, at den nuværende risikovurdering af nanomaterialer er for slap. Reguleringen bør ændres med det samme, siger forsker. Det er bekymrende, at vi ikke ved ret meget om nanopartiklers farlighe gere. Men problemet er, at det kan være lige omvendt med nanomaterialer. Vi ved simpelthen ikke nok om, hvordan nanomaterialer påvirker mennesker eller miljø, siger Steffen Foss Hansen. Tager ikke fat om nældens rod Som udgangspunkt anerkender han det risikoarbejde, der foregår på både EU-plan og i OECD som godt og prisværdigt, men det tager ikke rigtigt tager hånd om nældens rod. Det er rigtigt godt, at både EU og OECD arbejder med det her. Men i f.eks. OECD arbejder man jo ikke med nanoprodukters farlighed, men med at sammenligne de forskellige test- og vurderingssystemer mellem landene. Det mener jeg slet ikke er ambitiøst nok. Jeg mener, vi burde sætte penge af til en fuldtestning af de produkter, der indeholder nanomateriale, siger Steffen Foss Hansen og begrunder det med, at udviklingen på det nanoteknologiske område går så hurtigt, at man alene på det amerikanske marked har fordoblet antallet af produkter hvert år. I 2006 var der 200 produkter på det amerikanske marked med nanomaterialer. Året efter var der 400, og i 2008 var der 800.

15 Mangler strategisk tænkning Vi mangler, at nogen sætter sig ned og tænker strategisk hvor langt skal vi nå, hvor meget koster det og så også formår at sætte handling bag ordene, siger han. De danske politikere burde igangsætte et strategisk forskningsprogram, som sikrer testning af miljø- og sundhedsskadelige effekter, sikrer videnindsamling om, hvilke forbrugerprodukter der indeholder nano-materiale, samt hvordan de medarbejdere, der arbejder med nano-teknologi, eksponeres for det, siger Steffen Foss Hansen. Danmark kunne få mere indflydelse Steffen Foss Hansen erkender, at der også er brug for overnationale systemer til risikovurdering, sådan som bl.a. miljøminister Troels Lund Poulsen (V) for nylig i et svar til Folketinget har brugt som argument for ikke at have en national strategi. Ja, det skal både foregå på nationalt og på overnationalt plan. Men ved at gå foran kunne Danmark få stor indflydelse på den fremtidige EU-politik på området, siger han og påpeger, at det blandt andet er gennem EU, at man kan arbejde på at få ændret den tonnagegrænse, som gør, at mange nanoprodukter ikke skal registreres og dermed ikke skal risikovurderes. Kilde: Altinget.dk, 4. marts 2009 Jordforurening.info

16 ARTIKELovervågning Af freelance konsulent Trine Korsgaard Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtig indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner. 1 Jura, økonomi og politik Jordforurening er en kommunal opgave Under denne titel gemmer der sig en artikel, der alene drejer sig om arbejdsfordelingen mellem kommunerne og regionerne i forhold til jordforureningslovens 8. Årsagen til artiklen er, at Miljøstyrelsen har udsendt et brev, som har skabt tvivl om arbejdsfordelingen på dette område. Michael Nørgaard, Teknik og Miljø Nr. 2, februar 2009, side ISSN Olieforureninger truer kommunal økonomi Oliebranchens forsikringsordning dækker kun en del af omkostningerne til oprydning efter forureninger fra villaolietanke. En undersøgelse foretaget af miljøcheferne i Region Sjælland viser, at kommunerne i regionen må betale 27 mio. kroner. Det skyldes, at forsikringsordningen kun dækker udgifter op til 2 mio. kr., inkl. moms, pr. oprydning. Michael Nørgaard, Teknik og Miljø Nr. 2, februar 2009, side ISSN Baggrundsrapport om miljøkrav til store olielagre Oplag af olieprodukter Indledningsvis gives der en beskrivelse af olieprodukter og indretningen af typiske olielagre. Derefter er der en gennemgang af normer, tekniske forskrifter og vejledninger, der er relevante for en miljøgodkendelse. Sikkerhedsmæssige aspekter er belyst og miljømæssige risici ved lækage eller større udslip er gennemgået. På baggrund heraf er der givet anbefalinger til krav til såvel eksisterende som nye olieoplag i forbindelse med miljøgodkendelser. Endelig er der stillet forslag til egenkontrolforanstaltninger. Klaus Weber, NIRAS A/S; Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, Nr. 12, Publikationen kan hentes på Supplement til B-værdivejledningen 2008 Dette supplement til Miljøstyrelsens vejledning Nr. 2, 2002 om B-værdier indeholder en opdatering af selve B-værdilisten. B-værdilisten er suppleret med B-værdier, der er fastsat af Miljøstyrelsen i perioden De administrativt fastsatte B-værdier fra varslingslisten i Miljøstyrelsens vejledning Nr. 2, 2002 indgår også i den nye liste. I bilag til supplementet er alle de indtil januar 2008 udarbejdede datablade for udvalgte stoffer på B-værdilisten. Miljøprojekt Nr. 1252, 2008 fra Miljøstyrelsen. Publikationen kan hentes på Ydelse af lån til boligejere på venteliste til oprydning efter værditabsordningen Aktstykket vedrører overførelse af 7,5 mio. kr. fra reserven for kompensation til sælgere af forurenede grunde til låneordningen med henblik på at yde lån til boligejere på venteliste til oprydning efter værditabsordningen. Akt.stk. 70 vedtaget af folketinget den 18. december Aktstykket kan læses på 16 Videncenter for Jordforurening

17 2 Risikovurdering Økotoksikologi Denne nye lærebog i økotoksikologi indeholder en række eksempler på de uønskede effekter af svært nedbrydelige stoffer som PCB og bromerede flammehæmmere, der ophobes i fødekæden og effekterne af flygtige og grundvandsødelæggende stoffer som chlorerede opløsningsmidler. Bogen er rigt illustreret og indeholder en række faktabokse med nyttig faktuel viden. I forhold til vores arbejde er særligt kapitlet om chorerede opløsningsmidler en trussel mod vores drikkevand yderst relevant og interessant læsning. Carsten Bagge Jensen. Økotoksikologi om PCB, bormerede flammehæmmere og chlorerede opløsningsmidler. Udgivet på forlaget NUCLEUS i ISBN Hvor længe forurener chlorerede opløsningsmidler grundvandet? Frederiksberg Vand A/S har siden starten af 1990 erne anvendt kulfiltrering på vandværket på grund af for høje koncentrationer af chlorerede opløsningsmidler. På sigt ønsker man at kunne levere drikkevand uden brug af aktivt kul. Derfor har Frederiksberg Kommune i foretaget en vurdering af, hvor lang tid forureningen med chlorerede opløsningsmidler fremadrettet vil påvirke vandindvindingen på Frederiksberg. Rikke Vinten Howitz, Johanne Urup, Flemming Damgaard Christensen et al. danskvand, Nr. 1, Årgang 76, december 2008, side ISSN Afværgeteknik og monitering Teknologiudvikling inden for afværgeforanstaltninger over for jord- og grundvandsforureninger i Danmark statusrapport Med denne rapport gøres der status over den generelle udvikling inden for rensnings- og afværgeteknikker, som ved udgangen af 2007 er afprøvet i Danmark. Rapporten tager primært udgangspunkt i aktiviteterne under Teknologiprogrammet, men der er ligeledes indhentet oplysninger vedrørende afværgeteknikker udviklet og/eller afprøvet i andet regi. Rapporten giver således en status over de væsentligste rensnings- og afværgeteknikker, men udgør ikke en samlet liste over alle anvendelige teknikker. Jacob Skou, Tom Heron, Inger Asp Fuglsang, NIRAS A/S et al. Miljøprojekt 1261, 2009 fra Miljøstyrelsen. ISBN Publikationen kan hentes på Anbefalinger til sagsforløb ved in-situ oprensning af jordforurening I rapporten opstilles forslag til retningslinjer, som kommunale miljømyndigheder kan anvende i deres sagsbehandling af sager med in-situ oprensning af jordforurening. Der opstilles retningslinjer i forhold til forløbet af en typisk sag samt valg af prøvetagningsstrategi og dokumentation ved hhv. den løbende monitering og slutmoniteringen. Retningslinjerne kan endvidere anvendes af bygherrer, rådgivere og entreprenører. Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S. Miljøprojekt, 1255, ISBN Publikationen kan hentes på Jordforurening.info

18 Tanker om udsættelse af vandplanerne Udsættelsen af vandplanerne og det hidtidige forløb med implementering af Vandrammedirektivet i Danmark viser, at hastværk og udelukkelse af interesseorganisationer ikke fremmer virkeliggørelsen af direktivet og dermed beskyttelse af vandmiljøet bredt set. Det mest frustrerende er, at der ikke er tegn på forbedringer i den måde politikkerne og embedsmændene vil håndtere området i den nære fremtid. Susanne Vangsgård. danskvand, Nr. 1 Årgang 77, februar 2009, side 8-9. ISSN Drikkevand Vand i tal 2008 Igen i år offentliggøres hovedresultaterne fra DANVA s benchmarking 2008 i publikationen Vand i tal Her kan du blandt andet læse, at det samlede vandforbrug det sidste år har været stigende. Det er erhverv/industrien, der har øget vandforbruget. I husholdningen er vandforbruget fortsat faldende. Thomas Bo Sørensen. danskvand, Nr. 1 Årgang 77, februar 2009, side 66. ISSN DANVA og det europæiske arbejde som det ser ud lige nu DANVA har været medlem af EUREAU i flere år. Hensigten med artiklen er at introducere organisationen og give overblik over arbejdsområdet. Carl-Emil Larsen, Claus Vangsgård, Helle Katrine Andersen et al. danskvand, Nr. 1 Årgang 77, februar 2009, side ISSN Vandsamarbejder DANVA og FVD har udgivet en ny vejledning om vandsamarbejder, der giver konkret hjælp til de vandforsyninger, der ønsker at indgå i et vandsamarbejde. Vejledningen præsenterer to typer vandsamarbejde. Dels samarbejde om drift, dels samarbejde om grundvandsbeskyttelse. danskvand, Nr. 1 Årgang 77, februar 2009, side ISSN Vejledningen kan downloades på dk. Drikkevandsindvinding i København Københavns Energi har inden for de senere år sat gang i en række forskellige undersøgelser af alternative indvindingsmuligheder. Denne artikel beskriver undersøgelserne på baggrund af en historisk gennemgang af vandindvindingen i København i de 150 år, der er gået siden etableringen af Københavns Vandforsyning, nu Københavns Energi. Mikael Landt og Yvonne Jørgensen. danskvand, Nr. 1 Årgang 77, februar 2009, side ISSN Vand i verdensklasse Ved finalen i Dansk Vand Grand Prix 2008 vandt Farum Vandværk førstepræmien og kan nu smykke sig med titlen Leverandør af Danmarks mest velsmagende drikkevand. Anden- og tredjepladsen gik til Jyderup Østre Vandværk og Virklund Vandværk. Birgitte Skjøtt. danskvand, Nr. 1 Årgang 76, december 2008, side ISSN Anette Lykke Rasmussen. Miljø Horisont, 15. årgang, nr. 11, november 2008, side Videncenter for Jordforurening

19 ARTIKELovervågning 5 Kommunikation Kommunikationsanalyse V1-breve Region Midtjylland har siden primo 2008 udsendt breve vedrørende mistanke om jordforurening (vidensniveau 1) og konstateret jordforurening (vidensniveau 2) til en lang række grundejere i regionen. I regionens henvendelse vedrørende mistanke om jordforurening gøres det klart, at grundejerne har 4 uger til at fremkomme med kommentarer til sagen. Kun meget få borgere har benyttet sig af denne mulighed, hvorfor regionen er blevet i tvivl om, hvorvidt de manglende henvendelser skyldes, at borgerne ikke forstår de fremsendte skrivelser. Til afdækning af grundejernes synspunkter har regionen gennemført en kommunikationsanalyse, hvor et større antal borgere er blevet interviewet telefonisk. Kommunikationsanalyse, december 2008 fra Region Midtjylland, udarbejdet af DMA/Research. Analysen kan hentes på Husk vandets dag den 22. marts Verdens Vanddag er blevet fejret hvert år siden 1994 og hvert år med et nyt tema. I år er det globale tema Shared waters shared opportunities med særlig fokus på Transbounary waters. DANVA har lavet en idébank. Her kan du indtil videre bl.a. læse om disse aktiviteter: Skolekonkurrence i Århus, åbent hus på vandværk og renseanlæg i Århus, vandbizzerne en kampagne på Frederiksberg og Vestegnen samt vandkamp i Hvidovre m.m. Du kan læse mere om vandets dag på org/worldwaterday. DANVA s Idébank finder du på 6 Andre udgivelser Forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter Erfaringerne med jord- og grundvandsforureninger igennem de seneste årtier viser, at mange forureninger kunne være undgået. Orienteringen er tænkt som en håndbog for virksomheder og myndigheder til brug ved indretning, drift og kontrol med udvalgte aktiviteter, der indebærer en risiko for jord- eller grundvandsforurening. Den kan anvendes både ved nye anlæg og ved vurdering og indsats i forhold til eksisterende anlæg, herunder ved udarbejdelse af miljøgodkendelser, påbud samt ved tilsyn. Søren Helt Jessen, Torben Sune Bojsen, Claus Frydenlund; Orbicon A/S. Orientering fra Miljøstyrelsen, Nr. 6, ISBN Publikationen kan hentes på Grundvand/overfladevand interaktion På dette ATV-møde blev der sat fokus på interaktionen mellem grundvand og overfladevand. Kompendiet fra mødet omhandler bl.a. udfordringer i forhold til direktiver fra EU og den kommunale planlægning samt styrende forhold for naturtilstand. Grundvand/overfladevand interaktion. Kompendium fra ATV-møde den 27. januar ISBN Læs mere på danskvand, Nr. 1 Årgang 77, februar 2009, side ISSN Jordforurening.info

20 kursus KALENDEREN Dato Hvem Hvad Hvor Mere info april 2009 Ferskvandscentret 21. april 2009 Ferskvandscentret maj 2009 Batelle In Situ and On-Site 19. maj juni 2009 VIA - University College Miljøvurdering af planer og programmer Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Bioremediation Symposium Baltimore, Maryland, USA Hydrogeologi (12 lektioner) 20. maj 2009 ATV Undersøgelser frem for afværge State of the Art 4. juni 2009 Ferskvandscentret 16. juni 2009 ATV Pesticidhandlingsplan Status og fremdrift august september september 2009 VIA - University Prøvetagning af grundvand (3 dage) Statens Geotekniska Institut ATV Grundläggande statistik inom förorenade områden Variationer af vandspejl - Grundvandssænkning, administration, lovgivning og fysiske/ kemiske konsekvenser oktober 2009 VIA - University College Prøvetagning af jord (3 dage) Bygningsingeniøruddannelsen, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Schæffergården, Jægersborg Alle 166, Gentofte Bygningsingeniøruddanneslen, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens Malmö, Sverige Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus C Niagara Falls, New York, USA Bygningsingeniøruddannelsen, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens 28. oktober 2009 ATV Handleplaner for vandplaner Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense 4. november 2009 ATV Kortlægning af jordforurening og brug af kvalitetsstyring november november 2009 NIRAS - ATV - VJ - MST - Region Hovedstaden ATV Schæffergården, Jægersborg Alle 166, Gentofte Green Remediation Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, København Jord i råstofgrave - Balance mellem landskabsværdier, grundvandsbeskyttelse og erhvervet Schæffergården, Jægersborg Alle 166, Gentofte Jordforurening fra villaolietanke Afværge ved villaolietanksforureninger oktober 2009 Redoxtech Contaminated Site Management Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Fax udgives af Videncenter for Jordforurening og udkommer fire gange årligt på papir og elektronisk. redaktør: Kit Jespersen Layout: Ulla Hilden, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD Cand.scient. René Møller Rosendal RenoSam ATV JORD OG GRUNDVAND UDVASKNING FRA FORURENET JORD RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Dansk forskning i front. Et af de største problemer inden for forureningsbekæmpelse

Dansk forskning i front. Et af de største problemer inden for forureningsbekæmpelse 3 5 5 NORDROCS 2008 Jordrammedirektivet Anbefaling fra MST Reflab 4 4 08 Indhold Jordforurening.info 7 11 Retssag Kan slagger kortlægges efter JFL Kort info 12 Artikelovervågning Leder Dansk forskning

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 Sag 76/2009 (1. afdeling) Katrine Højring og Jens Nytoft Rasmussen (advokat Vivi Bruhn Knudsen for begge, beskikket) mod Region Hovedstaden (advokat

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014 KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere

Læs mere

WEB-UDGAVE. Jordforurening.info. Leder INDHOLD. for vore læsere, og har derfor valgt helt utraditionelt kun at udsende en kort netversion.

WEB-UDGAVE. Jordforurening.info. Leder INDHOLD. for vore læsere, og har derfor valgt helt utraditionelt kun at udsende en kort netversion. INDHOLD Jordforurening.info 2 Artikelovervågning 5 Kort Info 6 Kursuskalenderen Leder 111 Leo Ellgaard 3529 8183 le@regioner.dk Kit Jespersen 3529 8185 kij@regioner.dk Christian Andersen 3529 8175 can@regioner.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Miljønyt. Nr. 52 2000 Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Indhold 1. Eksport af elektronikaffald 3 2. Hvordan skal elektronikaffald behandles? 4 3. De seks indsamlingsordninger 6 4.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

AN-Bilerne påvejen for dig.

AN-Bilerne påvejen for dig. Vognmandsforretning bl.a. lev. af råstof materialer og bortskaffelse jord, asfalt o.m.a. Opgaverne fås hovedsagelig gennem entreprenørkunder ved tilbudsgivning Entreprenørkunderne deltager som regel selv

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere