Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg"

Transkript

1 [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg 1. Klage til Miljøstyrelsen Den 15. maj 2006 klagede [advokat A] på vegne af [B] over Kalundborg Kommunes afgørelse om ikke at ville udstede et undersøgelsespåbud og påbud om afhjælpende foranstaltninger vedrørende olieforureningen på ejendommen beliggende [ ] Kalundborg til ejeren af naboejendommen, [C], beliggende [ ] Kalundborg. [B] er ejer af ejendommen beliggende [ ] Kalundborg. Kommunen sendte sagen til Miljøstyrelsen den 20. juli Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen stadfæster Kalundborg Kommunes afgørelse om ikke at udstede et undersøgelsespåbud og påbud om afhjælpende foranstaltninger. Der henvises til afsnittene 7 og 8 for en nærmere redegørelse for Miljøstyrelsens stadfæstelse. Klagevejledning findes i afsnit Sagens baggrund Olieforureningen på [naboejendommen C], der stammede fra en nedgravet olietank, blev opdaget den 11. marts, da der skulle føres en kloakledning ind over ejendommen. Kommunen blev telefonisk kontaktet den 13. maj 2005 af [B], der oplyste, at der lugtede af olie fra en udgravning på naboejendommen [ ]. Kommunen var på tilsyn på ejendommen den 18. maj 2005, hvor der blev udtaget nogle jordprøver på [naboejendommen C] og [B s ejendom]. Der kunne ved tilsynet på [C s ejendom] konstateres en kraftig lugt af olie, og der kunne ses 3 mørke revner på den side af tanken, der var gravet fri. Olietanken var en Ajva plast på 2500 l tank 1, der blev gravet ned den 18. august Den 25. oktober 1982 overgik ejendommen til fjernvarme, og den daværende ejer skulle, i forbindelse med at tanken blev taget ud af brug, have tømt og fjernet tanken. Dette var ikke sket. 1 Jf. den dagældende Olietankbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 386 af 21. august 1980, med senere ændringer, 14, stk. 4. Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax CVR EAN (Tilskud)

2 Der blev udtaget 2 jordprøver på [C s ejendom] og 2 prøver på [B s ejendom], og alle 4 prøver viste, at der var tale om en meget kraftig olieforurening. Den nuværende ejer, [C], fik den 30. maj 2005 tømt olietanken for indhold. Kommunen vurderede på baggrund af dette, at der ikke kunne udstedes påbud, da villaolietanken ikke havde været i brug siden 1982, og forureningen i princippet kunne være begyndt allerede i 1976, men også kunne være sket frem til det tidspunkt, hvor den blev opdaget. Den 13. september 2005 blev begge ejendomme kortlagt på vidensniveau 2. Den 11. maj 2006 klagede [advokat A] på vegne af [B] efter en del korrespondance med kommunen over, at kommunen ikke ville udstede et undersøgelsespåbud og påbud om afhjælpende foranstaltninger. [C], ejer af ejendommen [ ], hvorfra forureningen stammede, har under sagens behandling oplyst, at han ikke var vidende om, at der var en olietank på ejendommen. Dette blev oplyst i mail af 13. maj 2005 fra [ ] til [ ]. [C] har endvidere under sagens behandling oplyst, at tanken lå under betonfliser, der bliver brugt til parkeringsplads, og det blev først opdaget, at der var en olietank, da der blev gravet ned i forbindelse med kloakeringsarbejdet. 4. Kommunens afgørelse Kalundborg Kommune skriver i brev af 28. april 2006 blandt andet: I brev dateret 21. marts 2006 rettede De som advokat for [B] henvendelse til undertegnede. [ ] Det fremgår endvidere af brevet, at Deres klient havde fået det indtryk, at Kommunen ville påbyde ejeren af [ejendommen C], at få foretaget en oprensning af forureningen. Det er rigtigt, at [B] ved en telefonsamtale, anmodede Miljøafdelingen om, at udstede et oprensningspåbud til forureneren. Undertegnede lovede at se på sagen endnu en gang men oplyste, at det ikke skulle forventes, at Miljøafdelingen kunne udstede et oprensningspåbud. Miljøafdelingen har tidligere vurderet, at forureningen var af ældre dato og derfor uden for vores kompetenceområde. [ ] Miljøafdelingen har endnu en gang set på sagen og er nået frem til, at vi ikke har mulighed for hverken, at meddele undersøgelses-/ eller oprensningspåbud til ejeren. Det begrunder vi med, at den pågældende olietank ikke er omfattet af forsikringsordningen for villaolietanke, da tanken ikke har været i brug siden 1982 hvor ejendommen overgik til fjernvarme. Vi kan ikke påvise hvornår forureningen er sket. I princippet kan den være startet allerede i 1976, hvor tanken blev gravet ned. Kommunen vil derfor ikke foretage sig videre i sagen. 5. Klagens indhold [Advokat A] har den 11. maj 2006 påklaget Kalundborg Kommunes afgørelse om ikke at udstede undersøgelsespåbud og påbud om afhjælpende foranstaltninger. 2

3 I klagen anføres bl.a.: Jeg skal gøre gældende, at der er tale om en ny forurening, som skyldes, at olietanken er blevet beskadiget i forbindelse med kloakeringsarbejdet. Min klient og vidner har konstateret, at tanken var halvt fyldt på det tidspunkt, hvor forureningen blev konstateret. Havde der været tale om en ældre skade, ville tanken have været tom. Lovens udgangspunkt er, at forureneren skal betale for oprydningen, idet der ikke foreligger nogen undersøgelser, der dokumenterer, at der er tale om en ældre skade, må kommunen således skride til påbud overfor forureneren, subsidiært påbyde forureneren at foretage de relevante undersøgelser. Jeg henviser til Jordforureningslovens 40, stk. 2, hvoraf det fremgår, at påbud om undersøgelse kan meddeles, uanset hvornår mulig forurening er sket. Det gøres endvidere gældende, at kommunen bør meddele påbud, når der er sket skade på en naboejendom, således som der er sket med min klients ejendom. Kommunen kan således ikke undlade at udstede påbud til skade for en uskyldig nabo. 6. Parternes yderligere bemærkninger Kommunen har under sagens behandling oplyst, at [B] den 25. maj 2005, kort efter kortlægningen af hans ejendom den 13. september 2005 samt den 28. april 2006 er blevet gjort opmærksom på, at kommunen ikke kunne udstede påbud. 7. Miljøstyrelsens bemærkninger 7.1 Regelgrundlaget Klageadgang Spørgsmålet om klageadgang efter jordforureningsloven 2 reguleres af lovens 77, som har følgende ordlyd: Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser efter loven eller regler udstedt i medfør af denne lov kan påklages til miljø- og energiministeren, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser. Miljøstyrelsen fungerer herefter som klagemyndighed for de kommunale afgørelser, idet ministerens beføjelser efter 77 er delegeret til Miljøstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr af 17. december Blandt de afgørelser, der kan påklages efter 77, hører påbud om undersøgelser og oprydninger efter og 48. Dette gælder også afgørelser om, at myndigheden ikke finder grundlag for at anvende lovens indgrebsbestemmelser. Denne anskuelse svarer i øvrigt til miljøbeskyttelsesloven og Miljøstyrelsens praksis i sager efter jordforureningsloven. Miljøstyrelsen vurderer, at [B] er klageberettiget, jf. jordforureningslovens 82, stk. 1, nr. 2, idet han har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, både som nabo til den forurenede grund, og på baggrund af, at hans grund også er blevet forurenet. 2 Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord, med senere ændringer 3

4 Kalundborg Kommune har den 25. maj 2005, kort efter kortlægningen af [B]s ejendom samt den 28. april 2006 oplyst [B] om, at kommunen ikke vil udstede påbud. Kalundborg Kommune har dog ikke på noget tidspunkt givet en klagevejledning. Manglende klagevejledning medfører, at klagefristen først løber fra korrekt klagevejledning er givet. Miljøstyrelsen anser på den baggrund klagen for at være indkommet rettidigt og optager således sagen til realitetsbehandling. Hjemmel Jordforureningslovens 40 giver hjemmel til, at miljømyndighederne kan påbyde en forurener at iværksætte forureningsundersøgelser. Bestemmelsen har følgende ordlyd: Jordforureningslovens 40 Miljømyndigheden, jf. 39, kan påbyde en forurener, jf. 41, stk. 3 nr. 1, 1. pkt., og nr. 2, at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. Forureneren kan herunder påbydes at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af stoffer og lign. Med henblik på at klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening samt forureningens art og omfang og klarlægge, hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges. Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan meddeles, uanset hvornår en mulig forurening er sket, dog ikke hvis den mulige udledning fra en forureners virksomhed eller anlæg er ophørt inden den 1. januar Påbud efter stk. 1 kan endvidere meddeles, uanset hvordan en mulig forurening er sket, jf. dog 41, stk. 3, nr. 2. Undersøgelsespåbud efter jordforureningslovens 40, stk. 1, jf. 41, stk. 3 [Advokat A] har anmodet om, at der bliver udstedt et undersøgelsespåbud efter 40, stk. 1, såfremt der ikke kan udstedes et påbud om afhjælpende foranstaltninger til ejeren af [ejendom C]. Miljøstyrelsen skal henvise til bemærkningerne under afsnittet om forurenere under 41, idet forurenerbegrebet i jordforureningslovens 40 og 41 er det samme. Såfremt [C] ikke kan anses som forurener i henhold til jordforureningslovens 41, kan der ikke udstedes påbud om et iværksætte forureningsundersøgelser i henhold til jordforureningslovens 40. Påbud efter jordforureningslovens 48 Olietanken 48 For olieforureninger, der konstateres efter en af miljø- og energiministeren nærmere fastsat dato, kan miljømyndigheden, jf. 39, uanset hvordan forureningen er sket, meddele ejere af olietanke, jf. stk. 3, påbud om afgivelse af oplysninger og udførelse af undersøgelser som omhandlet i 40, stk. 1, og om at fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan ikke meddeles, hvis forureningen er opstået på grund af krig, borgerlige uroligheder, atomskader eller naturkatastrofer. Er betingelserne for at udstede påbud efter stk. 1 opfyldt, men forholdet omfattet af 49, stk. 2, kan der kun udstedes påbud efter stk. 1, hvis forureningen er sket efter lovens ikrafttræden. 4

5 Stk. 3. Påbud efter stk. 1 kan meddeles ejere af olietanke med et rumindhold under 6000 l, hvor 50 pct. eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, hvis anlægget har været brugt efter den af miljø- og energiministeren fastsatte dato, jf. stk. 1, og har været eller kan have været anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen. Hvis forureningen konstateres inden for 12 måneder efter den af miljø- og energiministeren fastsatte dato, jf. stk. 1, kan påbud efter stk. 1 tillige meddeles, hvis anlægget har været i brug inden for 12 måneder før konstateringen af forureningen. Stk. 4. Påbud kan meddeles, uanset om ejeren af olietanken har rådighed over den forurenede ejendom. I påbudet skal der fastsættes pligt til reetableringer af den forurenede ejendom. Stk. 5. Hvis ejeren af olietanken ikke har rådighed over den forurenede ejendom, kan miljømyndigheden meddele påbud til den, der har rådighed over ejendommen, om at tåle, at undersøgelser, oprydningen eller andre foranstaltninger gennemføres. Dette påbud er bindende over for den, der til enhver tid har rådighed over den forurenede ejendom. Stk. 6. For olieforureninger, der ikke er omfattet af stk. 1, jf. stk. 2, finder de øvrige bestemmelser i lovgivningen om forurenet jord anvendelse. Stk. 7. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke påbud der kan tinglyses på ejendommen. Tanken er udtaget af brug i 1982, da ejendommen overgik til fjernvarme, og tanken er også på grund af dette ikke omfattet af påbudshjemlen i jordforureningslovens 48, stk. 3, som anfører, at påbud ikke kan meddeles, såfremt tanken ikke har været i brug efter den 1. marts Kommunen kan således hverken udstede et undersøgelsespåbud eller et påbud om afhjælpende foranstaltninger efter reglerne i 48. Påbud om afhjælpende foranstaltninger efter jordforureningslovens 41, stk. 1 Kalundborg Kommune kan udstede et påbud om afhjælpende foranstaltninger, jf. jordforureningslovens 41, stk. 1, såfremt forureningen er sket efter 1. januar 2001, og såfremt [C] eller en tidligere ejer af [ejendom C] kan anses som forurener efter jordforureningslovens 41, stk. 3 der har følgende ordlyd: Som forurener anses: 1) den, der i erhvervsmæssig eller offentligt øjemed driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode. 2) Andre, der har forårsaget en forurening, såfremt forureningen skyldes uforsvarlig adfærd eller en adfærd, der er omfattet af strengere ansvarsregler ifølge anden lovgivning. For at være omfattet af jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 1, skal [C] drive en virksomhed, der anvender eller anvende det anlæg, hvorfra forureningen hidrører, og forureningen skal være sket i den pågældende driftsperiode. [C] har ikke på noget tidspunkt brugt olietanken, idet der er og har været fjernvarme på ejendommen i hele hans ejertid, og dertil kommer, at han ikke har været vidende om, at der var en olietank på området. Det er på den baggrund Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke i jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 1, er hjemmel til at udstede et påbud om afhjælpende foranstaltninger til [C]. 5

6 For at være omfattet af jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 2 skal [C] have handlet ansvarspådragende i form af fejl eller forsømmelse. [C] har under sagens behandling oplyst, at han ikke vidste, at der var en olietank på ejendommen, da ejendommen var opvarmet med fjernvarme. Tanken lå endvidere under betonfliser og blev derfor først opdaget, da olieforureningen var sket. Miljøstyrelsen vurderer, at Kalundborg Kommune ikke kan udstede et påbud om afhjælpende foranstaltninger til [C], idet han ikke har handlet ansvarspådragende, jf. jordforureningslovens 41, stk. 3, nr Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen stadfæster Kalundborg Kommunes afgørelse om ikke at udstede et undersøgelsespåbud eller et påbud om afhjælpende foranstaltninger, idet der ikke er hjemmel til at udstede et sådant påbud. 9. Klagevejledning Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningsloven 3 påklages til Miljøklagenævnet. Miljøklagenævnet er klagemyndighed for større eller principielle afgørelser 4. Miljøklagenævnet afgør selv, om sagen er større eller principiel. Hvis De ønsker at klage, skal klagen indsendes til Miljøklagenævnet 5. Miljøklagenævnet har følgende adresse: Miljøklagenævnet Frederiksborggade 15, København K De er klageberettiget som afgørelsens adressat. Det er herudover også enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Afgørelsen kan endvidere påklages af embedslægeinstitutionen, Nordjyllands Amt samt Nørager Kommune 6. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag 7. En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet træffer afgørelse om andet 8. Dette betyder, at afgørelsen, såfremt afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet, ikke skal afgørelsen efterkommes førend nævnet har taget stilling til sagen eller medmindre nævnet beslutter det modsatte. Et retssag til prøvelse af denne afgørelse ved domstolene skal være anlagt inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt 9. 3 Jævnfør 83 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 4 afgørelser efter kapitel 5 i Lov om forurenet jord, herunder blandt andet 48 5 Jævnfør 84, stk. 1 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 6 Jævnfør 84, stk. 2, jævnfør 82 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 7 Jævnfør 85, stk. 1, jævnfør 81, stk. 1 og 2 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 8 Jævnfør 85, stk. 2 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 9 Jævnfør 87, stk. 1 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 6

7 Med venlig hilsen (Ingen underskrift sendes elektronisk) Palle Boeck / Simone Holst Kontorchef Kopi af denne afgørelse er sendt til: [B], [ ] Kalundborg [ ] Kalundborg Kopi af afgørelsen sendt pr. mail til: Kalundborg Kommune, sags nr / K08: Vestsjællands Amt: Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt: Miljøklagenævnet: 7

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2011 J.nr.: NMK-11-00059 (tidl. MKN-110-00094) og NMK-11-00074 Ref.: RALAR/JNA/POSPE AFGØRELSE i sag om afgørelser

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom 31-03- 2011 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Ringsted Kommune meddeler hermed påbud om undersøgelse af forurening som

Ringsted Kommune meddeler hermed påbud om undersøgelse af forurening som Påbud om undersøgelse i forbindelse med konstatering af jordforurening, på ejendommen matr. nr. 1a Slangerup, Ringsted Jorder, Ejlstrupvej 140-142, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed påbud

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: 22-02- 2010 Du har den 27. juni 2005 som advokat for (X) rettet henvendelse til det tidligere Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring 5-7. Arveret 4. Forvaltningsret 114.3 123.1 123.2. Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring En far klagede over at Civilstyrelsen havde afslået

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. december 2006 J.nr.: NKN-33-00232 (tidligere03-33/400-0041s)

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere