Bilag 3. Spørgeskema Spørgeskemaundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Spørgeskema 30936 Spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Bilag 3. Spørgeskema Spørgeskemaundersøgelse Hvordan vurderer du pædagoguddannelsen og de nyuddannede pædagogers kompetencer? 1.

2 Vejledning i udfyldning af skemaet Dine svar Du bedes besvare spørgeskemaet ud fra din personlig erfaring og viden. Dersom svarmulighederne ikke passer helt til din holdning eller situation, beder vi dig krydse af ved det svar, der passer bedst. Du har modtaget spørgeskemaet i kraft af din rolle som arbejdsleder for uddannede pædagoger. Spørgsmålene drejer sig om din holdning til pædagoguddannelsen og de nyuddannede pædagogers kompetencer. Spørgeskemaerne scannes automatisk. Det er derfor vigtigt, at afkrydsningen sker teknisk korrekt. Besvarelse af skemaet Du besvarer et spørgsmål ved at sætte kryds i den kasse, der angiver dit svar. Hvor intet andet er angivet, sættes kun ét kryds. Krydsene angives således: Korrekt kryds Forkert kryds Hvis du sætter et kryds i den forkerte kasse eller fortryder et kryds, fylder du bare feltet ud, og sætter krydset det rigtige sted, som vist nedenunder: Rettet Nyt kryds A A A Husk at indsende det udfyldte spørgeskema senest torsdag den 6. juni Portoen er betalt på den vedlagte svarkuvert. Gallup garanterer, at du er anonym. På forhånd tak for besvarelsen. Er du i tvivl om noget i forbindelse med spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte Gallup v. Thomas Yung Andersen ( , 2

3 BAGGRUND 1 Køn 2. Mand Kvinde 2 Alder 3. Hvor gammel er du? 3 Hvilken type institution er du leder for? 4. Vuggestue Børnehave Integreret institution Skole eller indskolingsafdeling i skole A4 SFO eller klub A5 Døgninstitution A6 Værested A7 Andet A8 4 Dækker institutionen normal- eller specialområdet? 5. Normalområdet (f.eks. vuggestue, SFO, ungdomsklub m.v.) Specialområdet (f.eks. specialbørnehaver, psykiatrisk bocenter, behandlingshjem m.v.) Dækker begge områder 5 Hvad er din uddannelsesbaggrund? (gerne flere krydser ) 6. Pædagog fra den nuværende studieordning (fra 1992 og frem), Børnehavepædagog (studieordning ), Fritidspædagog (studieordning ), Børneforsorgs-/omsorgs eller socialpædagog (studieordning ) A4, Pædagogisk uddannelse på normalområdet (studieordning før 1971) A5, Pædagogisk uddannelse på specialområdet (studieordning før 1971) A6, Lærer A7, Socialrådgiver A8, Social- og sundhedsassistent A9, Anden uddannelse 0 6 Dimittendår 7. Hvilket år afsluttede du denne uddannelse (sidst afsluttede uddannelse)? 7 Har du fuldført længerevarende videreuddannelsesforløb? (gerne flere krydser ) 8. Cand pæd., Diplomuddannelse, Andet videreuddannelsesforløb, Ingen videreuddannelsesforløb A4, 3

4 8 Ledelsesanciennitet 1 9. Hvor mange år har du været leder af denne institution? 9 Ledelsesanciennitet Hvor mange år har du været leder af institutioner med ansatte pædagoger i det hele taget? 10 Faglærte medarbejdere 11. Hvor mange pædagoger er du leder for? (Såfremt der ikke er nogen: Skriv 0) 11 Ufaglærte medarbejdere 12. Hvor mange pædagogmedhjælpere er du leder for? (Såfremt der ikke er nogen: Skriv 0) 12 Praktikanter 13. Hvor mange praktikanter (pædagogstuderende) har institutionen omtrent i gennemsnit pr. år? (Såfremt der ikke er nogen: Skriv 0) 13 Brugere 14. Hvor mange brugere (børn/unge/voksne) er der i institutionen (excl. eventuelle deltagere i f.eks. aftenskoleaktiviteter eller lign.)? GENERELT OM ANSÆTTELSER 14 Ansættelse af pædagoger inden for tre år 15. Hvor mange pædagoger har du ansat/været med til at ansætte de seneste tre år? (Såfremt der ikke har været nogen: Skriv 0) 15 Ansættelse af nyuddannede inden for tre år 16. Hvor mange af disse var nyuddannede? (Såfremt der ikke har været nogen: Skriv 0) 4

5 16 Hvilke faglige kvalifikationer går du i første række efter, når en pædagogstilling skal besættes? (sæt op til 5 krydser ) 17. Højt gennemsnit i den samlede eksamen, Gode karakterer på eksamensbeviset i pædagogisk/psykologiske fag, Gode karakterer på eksamensbeviset i social- og sundhedsfagene, Gode karakterer på eksamensbeviset i aktivitets og kulturfagene (AK) A4, Gode karakterer på eksamensbeviset i kommunikation, organisation og ledelse (KOL) A5, God specialekarakter A6, Gode praktikudtalelser A7, Erfaring fra tilsvarende arbejde A8, Specifikke erfaringer fra tidligere jobs (gerne andre typer af stillinger) A9, Mange forskelligartede erfaringer 0, Særlig interesse for musik 1, Særlig interesse for teater 2, Særlig interesse for værksted 3, Særlig interesse for idræt 4, Særlig interesse for litteratur 5, Særlig interesse for et andet specifikt område 6, 17 Hvilke personlige egenskaber tillægger du størst betydning, når en pædagogstilling skal besættes? (sæt op til 5 krydser ) 18. Samarbejdsevner, Personlig udstråling, Gå-på-mod, vilje og engagement, Overblik, evne til at håndtere stressede situationer A4, Omsorgsevne A5, Kreativitet A6, Situationsfornemmelse A7, Selvstændighed A8, Loyalitet overfor kolleger A9, Kommunikationsevner i forhold til kolleger og forældre/pårørende 0, God personlig kemi mellem dig og ansøgeren 1, Evne til at forstå og tale med børn/unge og stimulere deres udvikling 2, At vedkommende passer ind i helheden eller kan tilføre institutionen noget nyt 3, Evne til at formulere egne ønsker til idéer om det pædagogiske arbejde 4, 18 Tillægger du generelt ansøgerens køn betydning? 19. Ja, foretrækker mænd Ja, foretrækker kvinder Nej, ansøgerens køn er uden betydning ved ansættelse 5

6 OM DE NYUDDANNEDE Afsnittet springes over, hvis der er svaret 0 i spørgsmål Hvad vægter du generelt højest ved ansættelse af nyuddannede? 20. Faglige kvalifikationer Mest faglige kvalifikationer men også personlige egenskaber Faglige kvalifikationer og personlige egenskaber vægtes lige højt Mest personlige egenskaber men også faglige kvalifikationer A4 Personlige egenskaber A5 20 Lægger du ved ansættelsen af en nyuddannet vægt på, hvilke typer af institutioner den pågældende har været praktikant i? 21. Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad A4 21 Lægger du ved ansættelsen af en nyuddannet vægt på, hvilke temaer og projekter den pågældende har beskæftiget sig med i løbet af uddannelsen? 22. Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad A4 22 Mener du generelt, at nyuddannede ansøgere er kvalificerede til at bestride jobs i jeres institution? 23. Ja Nej det kommer an på, hvordan de har valgt at forme deres studieforløb Nej man må påregne en vis oplæringstid for at kunne varetage opgaverne uanset indholdet af den nyuddannedes studieforløb 23 Hvordan vurderer du generelt, at de nyuddannede er udrustet rent fagligt i forhold til arbejdsmarkedets krav? 24. Generelt godt Generelt middel Generelt dårligt Meget varierende A4 24 Hvordan vurderer du generelt, at de personlige egenskaber hos de nyuddannede matcher arbejdspladsens krav? 25. Generelt godt Generelt middel Generelt dårligt Meget varierende A4 25 Hvordan oplever du primært den nyuddannede i forhold til netop jeres institution? (gerne flere krydser ) 26. Som en der skal oplæres, Som en der kan inspirere os, Som en der udfordrer vores arbejdsgange og måder at tænke på, Som en der kræver ressourcer i starten A4, 6

7 26 Hvor mener du generelt, at de nyuddannedes største styrker ligger? (sæt op til 5 krydser ) 27. Gode faglige kvalifikationer inden for det pædagogiske/psykologiske område, Gode faglige kvalifikationer inden for det social- og sundhedsfaglige område, Gode faglige kvalifikationer inden for aktivitets- og kulturfag (AK), Gode faglige kvalifikationer inden for kommunikation, organisation og ledelse (KOL) A4, Stor praktisk erfaring fra tidligere jobs A5, Stor praksiserfaring fra praktikforløbene A6, Rygrad i forhold til at træde i karakter som pædagogisk autoritet A7, Overblik, evne til at håndtere stressede situationer A8, Omsorgsevne A9, Kreativitet 0, Situationsfornemmelse 1, Selvstændighed 2, Loyalitet overfor kolleger og fælles beslutninger 3, Kommunikationsevner i forhold til kolleger og forældre/pårørende 4, Erkendelse af/kendskab til egne begrænsninger 5, Evner til at forstå og kommunikere med børn/unge 6, Samarbejdsevner 7, Gå-på-mod, vilje og engagement 8, 27 Hvor mener du generelt, at de nyuddannedes største svagheder ligger? (sæt op til 5 krydser ) 28. Utilstrækkelige faglige kvalifikationer inden for det pædagogiske/psykologiske område, Utilstrækkelige faglige kvalifikationer inden for det social- og sundhedsfaglige område, Utilstrækkelige faglige kvalifikationer inden for aktivitets- og kulturfag (AK), Utilstrækkelige faglige kvalifikationer inden for kommunikation, organisation og ledelse (KOL) A4, Utilstrækkelig praktisk erfaring fra tidligere jobs A5, Utilstrækkelig praksiserfaring fra praktikforløbene A6, Utilstrækkelig rygrad i forhold til at træde i karakter som pædagogisk autoritet A7, Utilstrækkeligt overblik, evne til at håndtere stressede situationer A8, Utilstrækkelig omsorgsevne A9, Utilstrækkelig kreativitet 0, Utilstrækkelig situationsfornemmelse 1, Utilstrækkelig selvstændighed 2, Utilstrækkelig loyalitet overfor kolleger og fælles beslutninger 3, Utilstrækkelige kommunikationsevner i forhold til kolleger og forældre/pårørende 4, Utilstrækkelig erkendelse af/kendskab til egne begrænsninger 5, Utilstrækkelige evner til at forstå og kommunikere med børn/unge 6, Utilstrækkelige samarbejdsevner 7, Utilstrækkelige gå-på-mod, vilje og engagement 8, 7

8 GENERELT OM PÆDAGOGUDDANNELSEN Afsnittet springes over, hvis der er svaret 0 i spørgsmål Hvilke elementer mener du, det er vigtigst for pædagoguddannelsen at fremme i forhold til arbejdsmarkedets krav? (sæt op til 5 krydser ) 29. Generel pædagogisk og psykologisk indsigt, Viden om sig selv og egen motivation (personlig udvikling), Samarbejde, Kommunikation og samtaleteknik A4, Udvidede muligheder for praktik eventuelt via en slags for-praktik før den egentlige A5, studiestart på seminariet Specialiseret viden om målgruppen/brugerne (børn i bestemte aldersgrupper, klienttyper) A6, Omsætte viden til handling A7, Værkstedskompetencer (kreative fag) A8, Bred kulturel viden generelt A9, Kulturel viden i forhold til nydanskere 0, Omstillingsparathed 1, Professionsbevidsthed 2, Viden om normalbegrebet i forhold til børn og unges udvikling 3, Konflikthåndtering 4, Evne til at kunne distancere sig professionelt i forhold til målgruppen/brugerne 5 29 Hvordan vil du som aftager vurdere enhedsuddannelsen? (gerne flere krydser ) 30. Den betyder, at de nyuddannede generelt er godt og bredt funderet og dermed kan, anvendes i de fleste typer af job Den betyder, at de nyuddannede generelt har huller i deres faglige bagage, men ikke mere end man løbende kan samle op på det, Det betyder, at der er stor forskel på de nyuddannede nogle har specialiseret sig, andre ikke, Den betyder, at vi ikke kan få tilstrækkeligt med fagligt kvalificerede nyuddannede A4, ansøgere Det betyder, at der mangler en rød tråd i mange studerendes uddannelsesforløb A5, Ved ikke A6 30 Ville du som aftager foretrække, at uddannelsen blev splittet op i mere specialiserede retninger igen? 31. Ja Nej Ved ikke 8

9 Spørgsmål 31 besvares kun såfremt der er svaret ja i spm Hvordan skulle en mere specialiseret studieordning helt overordnet se ud? 32. Som den foregående model (børnehave-, fritids- og socialpædagog i tre adskilte uddannelser) Flere adskilte uddannelser men andre retninger/linjer end tidligere Mulighed for formel specialisering inden for rammerne af den nuværende enhedsuddannelse 32 I forbindelse med forarbejdet til denne undersøgelse har der været rejst kritik af, at pædagoguddannelsen i stigende grad benyttes i forbindelse med revalideringsforløb. Genkender du denne udvikling, og mener du i givet fald det udgør et problem for uddannelsen? 33. Ja, genkender denne udvikling og mener det er et problem Ja, genkender denne udvikling, men mener ikke det er et problem Nej, genkender ikke denne udvikling 33 Har du forslag til ændringer af den eksisterende uddannelse (inklusiv praktikdelen) Skal der f.eks. ændres på prioriteringen mellem teoretiske og praktiske elementer? Kan nogle fag/elementer beskæres eller helt tages ud? Er der fag/elementer der mangler? Relevante specialiseringer/opdelinger af enhedsuddannelsen? (skriv dit svar) 34. 9

10 PRAKTIK Afsnittet springes over, hvis der er svaret 0 i spørgsmål Hvordan er din generelle erfaring med 3. semester-praktikanternes faglige niveau? 35. De er generelt velfungerende og dygtige Niveauet er meget svingende Deres faglige niveau lever generelt ikke op til mine forventninger 35 Hvordan er din generelle erfaring med 6. semester-praktikanternes faglige niveau? 36. De er generelt velfungerende og dygtige Niveauet er meget svingende Deres faglige niveau lever generelt ikke op til mine forventninger 36 Hvordan er din generelle erfaring med praktikanternes engagement? 37. Deres engagement er generelt tilfredsstillende Niveauet er meget svingende Deres engagement lever generelt ikke op til mine forventninger Spørgsmål 37 besvares kun såfremt der er svaret 2) eller 3) i spm Er det din opfattelse, at det manglende/svingende engagement skyldes at (gerne flere krydser) 38. de slet ikke har ønsket at komme i praktik hos jer?, de ikke er egnede som pædagoger?, de slet ikke ønsker at arbejde som pædagoger?, praktikperioden ikke er godt nok forberedt fra seminariet? A4, praktikanterne har urealistiske forestillinger om praktikforløbet A5, 38 Opfatter du praktikanter som en ressource eller en belastning i det daglige arbejde? 39. I langt overvejende grad som en ressource I overvejende grad som en ressource Lige dele ressource og belastning I overvejende grad som en belastning A4 I langt overvejende grad som en belastning A5 39 Er samarbejdet med seminariet/seminarierne omkring praktikken generelt velfungerende? 40. Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad A4 40 Foretrækker du som leder lønnet eller ulønnet praktik? 41. Lønnet Ulønnet 10

11 41 Hvis du skal vurdere praktikken som læringsrum for den studerende, vil du så foretrække lønnet eller ulønnet praktik? 42. Lønnet Ulønnet 42 Sikrer den gældende ordning for godkendelse af praktikanternes praktikperiode efter din vurdering, at kun de egnede studerende får godkendt praktikken? 43. Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad A4 SEMINARIERNE 43 Har du som leder en oplevelse af, at der er forskel på pædagoger alt efter, hvilket seminarium de er uddannet fra? (gerne flere krydser) 44. Ja, der er faglige niveauforskelle, Ja, seminarierne har forskellige holdninger og værdier i det pædagogiske arbejde, hvilket afspejles hos pædagogerne, Nej, det er ikke mærkbart, Ved ikke A4, 44 Har du som leder nogen kontakt eller samarbejde med et eller flere seminarier ud over praktikken? 45. Ja Nej 45 Oplever du seminarierne som lydhøre over for forslag fra aftagerside? 46. Ja Nej Ved ikke 46 Er der på lokalt niveau et forum, hvor aftagere og seminarier kan mødes og diskutere uddannelsen? 47. Ja Nej Spørgsmål 47 besvares kun såfremt der er svaret ja til spm Har møderne i dette forum givet sig udslag i konkrete resultater? 48. Ja Nej Spørgsmål 48 besvares kun såfremt der er svaret nej til spm Synes du, det ville være en god ide at etablere et sådant forum? 49. Ja Nej 11

12 -tak for hjælpen! Husk at returnere skemaet i den vedlagte frankerede svarkuvert til Gallup senest torsdag den 6. juni

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang

PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang PraktikLærers evaluering af praktik - 3. og 4. årgang Februar 2013 71% af de spurgte har svaret Hvilket år er du dimitteret? Respondenter Procent 2012 0 0,0% 2006-2011 22 23,4% 2001-2005 23 24,5% 1996-2000

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere