Medborgerskab i læreruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medborgerskab i læreruddannelsen"

Transkript

1 1 Medborgerskab i læreruddannelsen Rapport til Undervisningsministeriet, januar 2009 Af Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt INDHOLD Indledning... 1 Medborgerskab. Et nyt element i læreruddannelsen... 2 Indsamling af empiri... 2 Oversigt over opgavernes fordeling på seminarier... 3 Undersøgelsens spørgsmål... 4 KLM-faglighed... 5 Receptionen af medborgerskab... 8 Receptionen af kristendom Opgavernes kobling til folkeskolen Skriftlighed i læreruddannelsen Undersøgelsens resultater Rapportens anbefalinger INDLEDNING Denne evalueringsrapport omhandler faget Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab (herefter KLM), som blev indført i læreruddannelsen i sommeren Rapporten bygger på en undersøgelse af de lærerstuderendes skriftlige eksamensopgaver, og den har særligt fokus på, om de studerende lever op til fagbeskrivelsens identitet og mål, samt fokus på udvalgte CKF er i faget med henblik på at undersøge de studerendes reception af medborgerskab og kristendom. Undersøgelsen er foretaget i efteråret Medborgerskabselementet, kristendomsforståelsen og fagets tilknytning til Folkeskolen er undersøgelsens omdrejningspunkt. Endvidere har vi fundet det væsentligt at kommentere de studerendes skriftlige niveau, og

2 2 endelig svarer vi i afsnittet KLM-faglighed på spørgsmålet om, hvorvidt alle fagets synsvinkler er i spil i de enkelte opgaver. MEDBORGERSKAB. ET NYT ELEMENT I LÆRERUDDANNELSEN Anledningen til denne undersøgelse er den nye læreruddannelses inkludering af fagområdet medborgerskab i det obligatoriske fag KLM. Ændringen af faget fra Kristendomskundskab/livsoplysning (herefter krist/liv) til KLM giver mulighed for at undersøge medborgerskabsbegrebets fødsel i en dansk undervisningssammenhæng. Dette er altså én blandt flere muligheder for at præsentere, hvilke udfordringer og potentialer faget og dets nye mål og CKF er skaber. Censorrapporten og lokale evalueringer fremstår parallelt med undersøgelsen som steder, hvor den efterspurgte viden kan indhentes. Medborgerskab har nu i en årrække været en del af en række tiltag, som EU har initieret, og medborgerskab er på forskellig vis integreret i medlemslandenes uddannelsespolitik. De mange forskellige kontekster og de mange forskellige intentioner med medborgerskab betyder, at vi arbejder med et begreb og et fagområde, der stadig er meget åbent og omdiskuteret. INDSAMLING AF EMPIRI Alle førsteårsstuderende (årgang 07/08) i landet er via deres KLM-undervisere blevet opfordret til at indsende deres KLM-opgave til en mail-adresse, der er oprettet til anledningen. Brevet til de studerende er vedlagt som bilag. De skriftlige opgaver er efterfølgende anonymiserede af en studentermedhjælper. Det har ikke været hensigten at undersøge forhold, der bygger på kendskab til fx køn eller geografi, hvilket heller ikke har været muligt efter anonymiseringen. Vi har modtaget 177 opgaver; i alt er der afleveret 1405 eksamensopgaver fordelt på 14 ud af landets 18 seminarier på 4 seminarier afholdes der først eksamen i løbet af eller efter 2. studieår, hvorfor disse institutioner ikke er repræsenterede. Det har ikke været vores intention endsige været muligt inden for de givne rammer - at lave en repræsentativ undersøgelse. Frivilligheds-aspektet i måden opgaverne er indsamlet på bevirker, at det heller ikke er muligt, dvs. at undersøgelsen ikke er repræsentativ

3 3 på landsplan. Disse forbehold til trods mener vi, at vi med undersøgelsen kan pege på væsentlige tendenser i forhold til en evaluering af faget, fordi der i de tilsendte opgaver tegner sig et klart mønster. Vi har ikke kendskab til, hvorvidt den studerende bestod eksamen, men formodentlig har mange af de indsendte opgaver dannet baggrund for en bestået eksamen. Endnu et forbehold for undersøgelsens konklusioner må tages, idet den eksamensform, som indførtes for KLMs vedkommende, er en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave på max 5 normalsider danner udgangspunkt for en mundtlig eksamen på ½ time, og karakteren gives på baggrund af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Derfor er det væsentligt at understrege, at vi ikke har adgang til hele den studerendes eksamenspræstation, men kun til det skriftlige produkt. Den studerende kan meget vel have tænkt i en disponering af sin eksamenspræstation, der betyder en vægtlægning på særlige områder i det skriftlige og en efterfølgende mundtlig præstation, der i højere grad tager hensyn til hele fagets sammenhæng, eller omvendt en skriftlig opgave, der tilgodeser sammenhæng og overblik, efterfulgt af en mere dybdegående behandling af en problemstilling eller et begreb ved den mundtlige eksamen. Det tilsendte materiale har en meget forskelligartet karakter, da nogle af opgaverne har karakter af en synopse, andre mere karakter af en skriftlig opgave, endvidere benytter mange sig af perspektiveringer afslutningsvis, hvor der i nogle tilfælde kun optræder stikord. Alt i alt medfører disse forskelle, at det kan være svært at vurdere opgaverne på de samme præmisser. Endelig skal det nævnes, at der ikke er mulighed for direkte sammenligning imellem vore resultater af undersøgelsen af KLM og det tidligere fællesfag krist/liv, da der ikke foreligger nogen kendte undersøgelser af krist/liv faget. Ovennævnte forbehold til trods vil vi i det følgende vise, at der godt kan siges noget generelt om det nye KLM-fag på grundlag af de tilsendte opgaver. OVERSIGT OVER OPGAVERNES FORDELING PÅ SEMINARIER Som nævnt er der på landsplan i alt afleveret 1405 eksamensopgaver fordelt på 14 ud af landets 18 seminarier. Århus Seminarium, hvorfra vi kun har modtaget 7 opgaver, er det seminarium, der har haft det største antal studerende til eksamen, nemlig 287 studerende. Denne meget lille procentdel medfører endnu et

4 4 forbehold for den samlede undersøgelses repræsentativitet. Også Hjørring, Odense og Skaarup er meget svagt eller ikke repræsenterede, bemærk procentsatserne ud for disse seminarier. Seminarium Antal afleverede opgaver Antal tilsendte opgaver Antal tilsendt i procent af afleverede I alt Jelling Odense Ribe Blaagaard Aalborg Zahle Århus Skaarup Haslev Holbæk 54 (ca.) 4 7 Frederiksberg Nørre Nissum Skive Hjørring Ikke identificerbare 11 UNDERSØGELSENS SPØRGSMÅL Undersøgelsen har fokus på, om de studerende i deres opgaver lever op til fagets mål og rammer. I afsnittet Receptionen af kristendom har vi derudover fokus på en kritisk spørgen ind til udvalgte CKF er. Undersøgelsens spørgsmål tager udgangspunkt i fagets mål, identitet og CKF er. Vi har fokus på fire spørgsmål.

5 5 For det første efterspørger vi, om der i opgaven forefindes en KLM-faglighed, dvs. spørgsmålet om hvorvidt fagets tre synsvinkler, den religionsfaglige synsvinkel, den idehistoriske synsvinkel og den medborgerskabsrettede synsvinkel er til stede (nærmere definition af begrebet KLM-faglighed følger i afsnittet nedenfor). For det andet undersøger vi, hvorledes medborgerskab optræder i opgaverne, dvs. de studerendes reception af medborgerskab, hvilket selvsagt er væsentligt, da medborgerskabselementet er nyt i faget, og ydermere væsentligt, da KLM-faget er det første fag i uddannelsessystemet, hvor begrebet optræder. For det tredje spørger vi til de studerendes reception af kristendommen foranlediget af punkt a under fagets mål, hvor det hedder, at den studerende skal tilegne sig kompetencer i at forholde sig til kristendommen og andre livsanskuelsers betydning for værdigrundlaget i en europæisk og dansk kultursammenhæng, samt CKF erne: Kristendommens fortællinger, grundbegreber og virkningshistorie med vægt på danske forhold og Evangelisk-luthersk kristendoms betydning for demokrati, velfærdsstat og skole i Danmark. Og for det fjerde vil vi undersøge, hvorvidt der i opgaverne er en kobling til folkeskolen foranlediget af, at der i afsnittet om fagets identitet står: på tværs af fagets centrale kundskabs og færdighedsområder arbejdes der med forskellige menneske- og samfundssyn og deres betydning for den pædagogiske praksis i skolen, samt især CKF en: Religions- og kulturmødet i skolen i et dannelsesteoretisk perspektiv. KLM-FAGLIGHED KLM-faglighed definerer vi som sammenhængen mellem fagets tre synsvinkler. I fagets identitet står der: Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab er et alment lærerkvalificerende fag, der anskuer dannelses- og værdispørgsmål ud fra sammenhængen mellem en religionsfaglig, en idéhistorisk og en medborgerskabsrettet synsvinkel. Denne sammenhæng er en forudsætning for, at faget giver mening som forum for den evne til refleksivitet, de studerende skal opnå, jf. fagets mål om kritisk sans og forholden sig til livsanskuelser og deres værdigrundlag. I CKF erne defineres det imidlertid ikke, hvad der menes med de tre synsvinkler. Tænkes der med religionsfaglig, idéhistorisk og medborgerskabsrettet synsvinkel på indhold eller metoder, eller en kombination af disse? Religionsfaglighed har metoder til fælles med en række andre humanistiske og sociologiske fag, hvorfor brug af metoder i sig selv godt kan findes i opgaverne, uden at

6 6 indhold som fx religion bliver berørt. Religionsfaglighed kan også forstås som det indholdsområde, der står i CKF erne under overskriften Religion og kultur, hvorved betydningen af religionsfaglig indsnævres. En afklaring heraf vil skulle foretages af fagets undervisere - teoretisk eller via års praksis og samarbejde omkring eksamen, og det er vigtigt at være opmærksom på, at en sådan afklaring er en forudsætning for, at kritik af manglende synsvinkler, som de ses i censorrapporten (Censorrapporten 2008), kan imødegås. I vores gennemlæsning af opgaverne har vi undersøgt, hvorvidt man kan tale om, at der er en KLM-faglighed til stede i opgaverne. KLM-faglighed har vi grundet ovenstående uafklarede spørgsmål valgt at definere bredt i denne sammenhæng som fagets tre synsvinkler. Spørgsmålet om på hvilken måde og i hvilket omfang vinklerne skal være repræsenterede, har vi valgt at afklare på følgende måde: Vi medregner: 1. eksempler på metode 2. eksempler på indhold 3. også korte henvisninger til fx medborgerskab er medregnede I vores undersøgelse har vi anvendt følgende beskrivelse af ovenstående punkt 2. Den religionsfaglige synsvinkel: Indholdsområder svarende til CKF erne under overskriften Religion og kultur. Den idehistoriske synsvinkel: Indholdsområder svarende til CKF erne under overskriften Idéhistorie og etik Den medborgerskabsrettede synsvinkel: Indholdsområder svarende til CKF erne under overskriften Demokrati og medborgerskab. Endvidere har vi opereret med en bred forståelse af medborgerskab, hvilket betyder, at vi har vurderet, at der var tale om en medborgerskabsrettet synsvinkel, også når begrebet ikke nødvendigvis optræder direkte, men fx indirekte gennem en diskussion af begrebet demokrati i skolens formålsparagraf. Det skal igen understreges, at da opgaverne kun udgør en del af eksamen, er det ikke muligt at afvise, at den studerende har været opmærksom på kravet om at inddrage alle tre synsvinkler. Man kan altså i realiteten forestille sig, at kun én synsvinkel er til stede i opgaven, mens den studerende til eksamen inddrog en eller to andre synsvinkler. I 15 af opgaverne kan man stille spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er tale om KLMfaglighed. Det drejer sig om opgaver, der handler om pædagogik og dannelse, men uden at den studerende inddrager de tre synsvinkler, hvorfor opgaven mere får karakter af en opgave i et pædagogisk fag. Endvidere

7 7 drejer det sig om opgaver, der omhandler kulturmøde, hvor opgaven har en ensidig sociologisk karakter. Enkelte opgaver har udelukkende en teologisk eller filosofisk karakter, fx opgaver med titler som Synd og frelse, Gudsbegrebet i middelalderen og Erkendelsesteori. At forlange tre vinkler på en problemstilling eller et begreb er i øvrigt et kompliceret krav at stille til et lille skriftligt produkt på max. 5 normalsider. En del studerende har dog imødekommet kravet ved afslutningsvis i en kort perspektivering at inddrage alle synsvinklerne. I 32 af de 177 opgaver forefindes kun én synsvinkel. I 65 opgaver er alle fagets tre synsvinkler til stede, dvs. i kun ca. en tredjedel af opgaverne forefindes alle tre synsvinkler. Hvordan forholder det sig så med repræsentationen af de tre synsvinkler? Er der tale om en overrepræsentation af én særlig synsvinkel? Den religionsfaglige synsvinkel er til stede i 145 opgaver; i 11 opgaver imidlertid i meget begrænset omfang. Den idehistoriske synsvinkel er til stede i 126 opgaver; heraf dog kun i meget begrænset omfang i 12 opgaver. Den medborgerskabsrettede synsvinkel er til stede i 134 opgaver, i 29 opgaver dog i meget begrænset omfang. I 16 af opgaverne indgår medborgerskab eksplicit i titlen på opgaven, dvs. de opgaver har medborgerskab som omdrejningspunkt; det kan også være tilfældet i opgaver, hvor medborgerskab ikke direkte indgår i titlen. I censorrapporten advares der mod en overeksponering af den medborgerskabsrettede synsvinkel (Censorrapporten 2008: 44). Når man retter blikket mod ovennævnte fordeling, må man sige, at man på landsplan ikke kan tale om en overeksponering af den medborgerskabsretterede synsvinkel, men det kan sagtens forekomme på det enkelte seminarium, hvilket vi dog ikke kan identificere grundet anonymiseringen. Synsvinkel Procent Religionsfaglig 82 Idehistorisk 71 Medborgerskabsrettet 75 Alle tre synsvinkler 36 Kun én synsvinkel 18 Ingen synsvinkler 8 Fagets identitet udgøres af en sammenhæng mellem de tre synsvinkler, jf. vores definition af KLM-faglighed. I censorrapporten fremhæves det, at der er en tendens til, at der i den skriftlige opgave såvel som i den mundtlige eksamination ikke er den tilstrækkelige integration mellem fagets tre synsvinkler, hvorved begge

8 8 dele bliver for smalle (ibid.43). Da vi kun har adgang til den skriftlige opgave, kan vor undersøgelse ikke dementere denne iagttagelse, men vores resultater viser, at 1/5 af opgaverne kun har én synsvinkel repræsenteret, og dette synes at understøtte tendensen i censorrapporten. En måde at sikre KLM-fagligheden på kunne være at opfordre de studerende til at inddrage alle 3 synsvinkler i deres skriftlige opgave. Hermed menes ikke, at alle tre synsvinkler bør inddrages ligeligt; den studerende vil formentlig med fordel kunne have fokus på en eller to synsvinkler, hvor de/den resterende synsvinkel inddrages i en kort perspektivering. I så fald vil den studerende være klædt på i KLM-faglig forstand inden den mundtlige eksamen. RECEPTIONEN AF MEDBORGERSKAB Medborgerskabsrettet er, som vi tidligere har nævnt, én af de 3 synsvinkler, der skal arbejdes ud fra ifølge fagbeskrivelsens afsnit Fagets identitet. Spørgsmålet er derfor, hvorledes denne synsvinkel træder frem i de konkrete eksamensopgaver. Medborgerskab er ikke på forhånd i en dansk kontekst et afgrænset fagområde, og har heller ikke egne metoder, men indholdet beskrives under afsnittene om fagets mål og CKF er. I målet indgår begreber og idealer som borger, ligeværd, åndsfrihed og folkestyre. Opøvelsen af de studerendes evne til at bibringe elever kritisk sans og respekt for hinandens værdier og normer nævnes også i målet, og kan ligeledes siges at være medborgerskabsrettet. I CKF erne nævnes demokrati, forskellige slags borgerskabs rettigheder/pligter og medborgerskabsidentitet, samfundsmæssig og politisk historisk baggrund for demokrati, og dilemmaer knyttet til undervisning i demokratisk medborgerskab og endelig medborgerskab som fag i skolen. De fleste af de nævnte områder kan identificeres i opgaverne simpelthen via forekomsten af ordene, men kritisk sans og respekt for værdier vil være vanskeligere at pege på i de konkrete tekster, og ligger derfor udenfor denne undersøgelses område. Den første oversigt viser en opdeling af opgaverne på baggrund af en vurdering af om medborgerskab defineret på ovenstående meget brede vis overhovedet kan siges at være med i opgaverne. I rundt regnet 25 % af opgaverne er medborgerskab slet ikke med, hvilket må siges at være en temmelig høj procentdel, men der må erindres om de forbehold, som blev beskrevet i afsnittet Indsamling af empiri.

9 9 Medborgerskab er en del af opgaven Medborgerskab er ikke en del af opgaven Den følgende oversigt viser omfanget af medborgerskabsaspektet i opgaverne, baseret på en hovedopdeling imellem opgaver, der er præget af medborgerskab, og så opgaver som alene har en kort reference til medborgerskab af en eller anden art, og hvor medborgerskab slet ikke kommer i spil i opgaven. Denne oversigt viser, at af de studerende, som bruger medborgerskab igen bredt forstået gør knap 80 % det, så det kommer i spil på en markant måde i opgaven. Samlet set er altså godt over halvdelen af opgaverne markant præget af en medborgerskabsproblematik. Hvilket omfang af medborgerskab? Nævner kort medborgerskab eller en medborgerskabsrettet problemstilling, men dette udfoldes ikke i sammenhængen Kendskabet til medborgerskab er ikke i spil i besvarelsen af problemstillingen Citater udfoldes i sammenhængen Kendskabet til medborgerskab er i spil i besvarelsen af problemstillingen Antal En mere detaljeret opdeling kan foretages i forhold til de opgaver, som behandler medborgerskab, således at det er markant repræsenteret i opgaven. I de opgaver, som nøjes med at behandle medborgerskab helt overfladisk, giver det ikke mening at spørge efter et mere nøjagtigt perspektiv. I den gruppe af opgaver, hvor medborgerskab er et væsentligt element, findes værdier og dilemmaer som tolerance, sammenhængskraft, kulturmøde, religion, sekularisering, individ/fællesskab, dannelse m.fl.

10 10 Medborgerskabsrettede temaer og problemstillinger Antal Dannelse, frihed, individ/fællesskab, demokrati m.fl. 45 Tolerance 8 Sammenhængskraft Sekularisering Kulturmøde og religion Der har ved læsningen af disse opgaver dannet sig et billede af en kanon for teori omkring medborgerskab, som består i tre par: Alf Ross og Hal Koch, Rousseau og Herder og endelig begreberne ethnos og demos. Hele 26 opgaver nævner disse par i en eller anden kombination. Herved opnås, at demokratiets særlige dannelsesproblematikker og forskellige nationale identitetsformer italesættes som særligt centrale i et medborgerskabsperspektiv. Generelt tegner der sig et billede, hvor medborgerskab forstået i bredeste forstand præger faget meget, dog ikke i modsætning til, men snarere i forlængelse af krist/liv, hvor demokrati og dannelsen hertil, og ligeværd, åndsfrihed og folkestyre også var væsentlige elementer. Men medborgerskab har skærpet fagets fokus på aktuelle dilemmaer om samspillet imellem kultur, politik og religion. Dette kan bl.a. illustreres af gode medborgerskabs-problemstillinger fra opgaver: Har det danske demokrati bund i kristne værdier og tanker? 1 Hvordan kan man i Danmark opretholde ytringsfriheden, hvis man skal tage hensyn til alles religioner og kulturer? Hvordan adskiller en religions krav til den troende, sig fra et demokratis krav til dens medborgere? Hvorfor er tolerance og åndsfrihed vigtige begreber i forhold til tilegnelse af medborgerskabskompetencer og i demokratiopdragelse? 1 Alle citater i denne rapport er fra eksamen sommeren 2008, og de er alle inklusive den studerendes evt. fejl.

11 11 RECEPTIONEN AF KRISTENDOM Som nævnt har vi fokus på de studerendes reception af kristendommen foranlediget af punkt a under fagets mål, hvor det hedder, at den studerende skal tilegne sig kompetencer i at forholde sig til kristendommen og andre livsanskuelsers betydning for værdigrundlaget i en europæisk og dansk kultursammenhæng, samt punkt a i afsnittet Religion og kultur : Kristendommens fortællinger, grundbegreber og virkningshistorie med vægt på danske forhold og punkt e i samme afsnit: Evangelisk-luthersk kristendoms betydning for demokrati, velfærdsstat og skole i Danmark. I det følgende vil vi først rette blikket mod, hvilken viden de studerende har om kristendommens kernebegreber, samt hvordan denne viden anvendes. Dernæst vil vi undersøge, hvordan de studerede forstår kristendommens betydning for demokrati og velfærdssamfund, samt deres udtalelser om kristne værdier. Hvordan bruger de studerende deres viden om kristendommens kernebegreber? Ud af de 177 opgaver, vi har set på, henviser den studerende til Det nye Testamente eller nævner direkte fx næstekærlighed i 60 af opgaverne. Det vil sige, at de studerende i en tredjedel af opgaverne bruger deres kendskab til kristendommens kerneskrifter til at belyse deres problemstilling. Det skal bemærkes, at nogle studerende bruger henvisninger til Det gamle Testamente alene, og at der selvfølgelig sagtens kan tales om kristendommens betydning uden direkte at henvise til nytestamentlige skrifter. Ofte vil de studerende, som aktivt bruger deres viden om kristendommen i besvarelsen af deres problemstilling, dog gøre det ved at nævne en teksthenvisning, en lignelse eller et kernebegreb fra Det nye Testamente. De 60 opgaver, som viser et kendskab til Det nye Testamentes fortællinger, kan deles op i to kategorier. Én hvor henvisningen til Det nye Testamentes fortællinger eller grundbegreber er meget kortfattet, og hvor bibelkendskabet ikke inddrages og ikke bringes i spil i forhold til problemstillingen. Og en anden kategori, hvor der ses en mere omfattende brug af nytestamentlige fortællinger og begreber. Denne opdeling er udelukkende kvantitativ og tager derfor ikke stilling til hvilken kvalitet, der ligger bag henholdsvis minimal eller udfoldet brug af Det nye Testamente og kernebegreber.

12 12 Hvilken anvendelse af nytestamentlige fortællinger? Nævner kort nytestamentlig fortælling eller begreb, men dette udfoldes ikke i sammenhængen Antal 29 Bibelkendskabet er ikke i spil i besvarelsen af problemstillingen Citater udfoldes i sammenhængen Bibelkendskabet er i spil i besvarelsen af problemstillingen 31 Med 31 opgaver, der i omfattende grad bruger kendskabet til kristendommens grundbegreber, må vi iagttage, at omtrent 1/6 af de studerende demonstrerer denne kunnen. Derefter bliver spørgsmålet, hvilke fortællinger og begreber der henvises til, og det viser sig i særlig grad at være to: Den barmhjertige samaritaner og næstekærlighed. 24 opgaver nævner næstekærlighed som en del af deres beskrivelse af kristendommens grundlag, og dermed har næsten halvdelen af de studerende, der nævner kristendommens oprindelsesgrundlag, fokus på næstekærlighed. Også Den barmhjertige Samaritaner nævnes ofte nogle gange naturligvis i forbindelse med næstekærlighed. Nytestamentlige fortællinger og begreber Antal Den barmhjertige samaritaner 10 Næstekærlighed 24 Andet, fx lighed Gal 3,28, Den fortabte søn, mit rige er ikke af denne verden, Skattens mønt, Fadervor 26 I det følgende vil vi kort eksemplificere, hvorledes to studerende inddrager kristendommen inklusiv henvisninger til Det nye Testamente i deres opgaver; disse opgaveeksempler er ikke repræsentative, men de eksemplificerer, hvorledes en del studerende har store vanskeligheder hermed. Når vi derfor viser disse eksempler, er det for at pege på nogle af de vanskeligheder, der reelt eksisterer for de studerende og for undervisere, når fagets ambition om at kombinere forskellige faglige metoder og tilgange tages alvorligt. Kort sagt er udfordringen, at koblingen mellem kristendommens kernebegreber og grundfortællinger på den ene

13 13 side og dansk og europæisk værdigrundlag på den anden er en kompleks og vanskelig opgave, der kræver overblik over adskillige århundreder og flere fagområder. Koblingen fra en klassisk teologisk nytestamentlig redegørelse for fortællekomplekser og kernebegreber til en skolevirkelighed, der er løsrevet fra enhver religiøs logik, er meget vanskelig. I det følgende vises denne vanskelighed med to eksempler: Første eksempel er en opgave med en nuanceret faglig tilgang. Den er generelt rig på perspektiver og specielt på henvisninger til Det nye Testamente. Her demonstreres fagligt overblik. Når kristendom skal beskrives, peges der på centrale kristne grundbegreber på en religionsfaglig meget kyndig måde. Denne faglige kunnen ønskes i opgaven koblet til den case fra skolevirkeligheden, som opgaven tager udgangspunkt i. Denne case handler om lærerens reaktion på revselse/revselsesforbud, og den studerendes problem bliver da at forbinde sin nytestamentlige viden med forskellige aktuelle positioner i forhold til revselse, hvilket ikke lykkes. Når den studerende forsøger at forbinde spørgsmålet om revselsesret til sin viden om islam, finder den studerende til gengæld et forsvar for revselsespligt i en muslimsk fortolkning af Allahs straffe i Koranen. Dette forbindes med en essentialistisk forståelse af islam som lader forstå at: Det, de rettroende muslimer læser i Skrifterne, er forbilledligt og dermed normgivende. Dermed får man en argumentationskæde, der tager udgangspunkt i, at rigtige muslimer læser Koranen som normgivende, hvorefter det bliver folkeskolens udfordring at fastholde en dansk lovgivning på revselsesområdet i opposition til en muslimsk adfærd. Denne opgave eksemplificerer vanskeligheden ved at bevæge sig fra en folkeskolecase til en perspektivering heraf ud fra viden om fx kristendommen og islam. I den anden opgave indledes med en genfortælling af en case oplevet i praktikundervisningen. I casen fortælles det at, læreren har bedt eleverne om at konstruere sætninger begyndende med Jeg har lyst til Eleven Kasper siger: Jeg har lyst til at slå dig. Læreren reagerer ved at sige Nej, det er forkert, og går videre uden yderligere kommentarer. Med udgangspunkt i denne undervisningssituation finder den studerende anledning til at kritisere casens lærer med afsæt i Løgstrup, Holger Henriksen, Kierkegaard, Finn Thorbjørn Hansen og FN s menneskerettighedserklæring. Udover ovennævnte tænkere inddrager den studerende også Det gamle og Det nye Testamente, og lader lærerens reaktion på Kasper blive holdt op imod menneskesynet i de to dele af Biblen. Den studerende

14 14 beskriver entydigt menneskesyn og gudsbegreb i Det gamle Testamente, som: lov og regler er vigtigere end mennesker, og Gud er retfærdig og dømmende, mens menneskets forpligtelse på at være god ved sin næste siges at karakterisere Det nye Testamente, hvorpå det konkluderes at: Kaspers lærers menneskesyn er ikke at finde i Det Nye Testamente. Det er nærmere Det Gamle Testamentes menneskesyn, hvor man skal yde for at kan nyde. Foreløbigt kan den studerende konkludere, at Kaspers lærer bestemt ikke har opført sig forbilledligt, og at Det gamle Testamente kan siges at give negativ inspiration hertil. Islam går til gengæld i første omgang ram forbi, idet det vha. henvisning til Aminah Tønnsen kan ses således, at Koranen er enig med Det Nye Testamente om, at næstekærlighed (det medmenneskelige) kommer i første række. Men dermed er den studerende ikke færdig med Islam for I Islam betyder ære/skam begrebet mere end Koranen. Derfor opstiller den studerende islams ære og skam over for kristendommens synd, skyld og samvittigheds kultur, og konkluderer, at Kaspers lærer reagerer, som hun gør, fordi hun taber ansigt i forhold til de andre elever. Dermed er Kaspers lærer placeret med et menneskesyn som Det gamle Testamentes og med en kulturel prægning som islams ære og skam-kultur. Generelt er den kristendom, der bliver beskrevet i eksamensopgaverne, udtryk for en meget snæver kristendomsforståelse. Den karakteriseres dels af mangler: Gud og Kristus nævnes sjældent Jesus nævnes måske heller ikke Centrale elementer til forståelse af Kristus som frelser så som kors, lidelse, synd, frelse, dom, helvede er på ingen måde fremtrædende Man finder ingen forståelse af kirken som tidligere magtfuld institution. Det er karakteristisk, at: Opgaverne indeholder referencer til en snæver del af Det ny Testamente særligt Den barmhjertige Samaritaner og Bjergprædikenen forståelsen af sidstnævnte tager udgangspunkt i, at denne tekst udelukkende drejer sig om indre overbevisning og tro

15 15 Det dobbelte kærlighedsbud (at elske Gud og elske næsten) helt uproblematiseret bliver til det enkelte kærlighedsbud dvs. sekulariseret kristendom, sociale normer uden Gud Spørgsmålet er så, om det gør noget, at kristendommen kendes i denne udgave, der passer til de flestes dansk-sekulariserede forståelse af kristendom? Til privat brug er det naturligvis helt acceptabelt at fremstille sin (kultur)-kristendom i en frimærkeudgave, spørgsmålet er, om denne også kan gælde som religionsfaglighed i en offentlig uddannelsessammenhæng? En vurdering heraf vil hænge sammen med, hvad denne forkortede udgave af kristendom skal bruges til, hvilken forståelse af fortid og fremtid efterlader den sine fortalere med. Typisk vil denne udgave af kristendommen være karakteriseret ved: At Jesus forstås som en god humanistisk leder At Kristendommen forstås som (relativt) fornuftig og rationel At velfærdsstaten har rødder i kristne værdier At demokratiet har rødder i kristne værdier Ovenstående karakteristik af kristendommen leder over til nærmere at belyse de studerendes reception af koblingen mellem kristendom, velfærdsstat og demokrati. I den forbindelse kommer vi uvægerligt også ind på de studerendes reception af islam, da det er karakteristisk, at kristendommen i mange af de studerendes opgaver positioneres i forhold til islam. I CKF erne under afsnittet om Religion og kultur hedder det i punkt b: Jødedommen og islam som europæiske minoritetsreligioner, det vil sige, at denne faglige synsvinkel er en del af kravet til de studerende. I de 177 opgaver, vi har undersøgt, er der ingen af opgaverne, der forholder sig til jødedommen som minoritetsreligion, hvorimod islam behandles i mange opgaver. Tilstedeværelsen af islam kan forklares ved to andre CKF er under samme afsnit, nemlig punkt c: Religion og menneskerettigheder i et kulturmøde- og skoleperspektiv, og punkt d: Forholdet mellem religion, kultur og politik i aktuel belysning, hvor det vil være oplagt at inddrage islam. Endvidere nævnes kulturmøde også under punkt d i afsnittet Idehistorie og etik, hvor det hedder: Religions- og kulturmødet i et dannelsesteoretisk perspektiv. I det nye KLM-fag er der i højere grad fokus på kristendommens virkningshistorie end i det tidligere krist/liv, jf. formuleringen om kristendommens betydning for europæisk kulturgrundlag, dvs. fokus er

MEDLEMSKOMMUNIKATION 1, 2008

MEDLEMSKOMMUNIKATION 1, 2008 MEDLEMSKOMMUNIKATION 1, 2008 7. juli INDHOLDSFORTEGNELSE Redaktionelt...3 Siden sidst...4 Generalforsamling 2007...6 Formandsberetning 2007...8 Censornyt - KR & KL...12 Kierkegaard Texthæfte...13 Censornyt

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Historiefaglighed i et hyperkomplekst opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå samfund Dennis Hornhave

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik AF THOMAS THORNING (red.) METTE MOLBÆK, KRISTIAN HORSLUND, BIRGIT MADSEN, JESPER HUST 2 - Et udviklingsarbejde

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere

MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE

MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE MENNESKE- RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET KORT UDGAVE INDHOLD HOVEDRESULTATER HVORFOR FOKUS PÅ FOLKESKOLEN OG LÆRERUDDANNELSEN? FORMÅL FØLGEGRUPPE ANBEFALINGER IDEKATALOG METODE SAMMENFATNING AF RESULTATER

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Det har været et spændende år. Specielt for folkeskolen. Lidt

Læs mere

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi er ikke helt normale

Vi er ikke helt normale VIA UNIVERSITY COLLEGE, LÆRERUDDANNELSEN I NR. NISSUM Vi er ikke helt normale - En undersøgelse af identitetsdannelse og skoleelever med særlige behov Maja Louise Odgaard LN290037 Bachelorprojekt 2013,

Læs mere

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DIDAKTISKE OVERVEJELSER OG FORSLAG TIL UNDERVISNINGSFORLØB INDHOLD Forord... 4 Dannelse til aktivt demokratisk medborgerskab - didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse 24. november 2008 PAPER Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Erfaringsbaseret paper til konferencen: Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Thomas

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere