Luthers øvrighedsskrift i historisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luthers øvrighedsskrift i historisk perspektiv"

Transkript

1 Luthers øvrighedsskrift i historisk perspektiv af Thorkild C. Lyby Baggrunden I 1520 var Luther i en række temperamentsfulde kampskrifter fremtrådt som en så uforsonlig modstander af den romersk-katolske forståelse af kristendommen, at en forsoning med det kirkelige etablissement ikke mere var mulig. I den forbindelse havde han i An den christlichen Adel gjort op med den middelalderlige samfundsopfattelse, hvorefter der egentlig ikke kunne skelnes skarpt mellem åndelig og verdslig øvrighed og deres respektive kompetenceområder, og hvor kirken derfor uvægerligt ville komme til at spille, hvad vi ville kalde en politisk rolle. I højmiddelalderen havde man endda udformet læren om de to sværd, hvor man med henvisning til Lukasevangeliet 22, 38 gjorde gældende, at Jesus havde godkendt, at apostelflokken disponerede over to sværd, hvilket måtte betyde de to øvrigheder. Da apostlenes kompetencer siden var gået i arv til deres efterfølgere i det kirkelige embede, tilhørte det verdslige sværd eller myndigheden over verdslige sager egentlig også kirken og var kun udlånt af den til den verdslige øvrighed, idet det dog stadig skulle bruges efter kirkens anvisning. I den berømte bulle Unam Sanctam fra 1302 blev dette gjort til officiel kirkelære. Men ifølge Luther var idéen om den kirkelige øvrigheds overordning over den verds- Luthers øvrighedsskrift i historisk perspektiv 9

2 lige kun en af de papirmure, som romanisterne havde draget om sig for at beskytte sig, og som man med Guds hjælp nok skulle få blæst om. Og til overmål havde han forkastet hele den romersk-katolske, sakramentale opfattelse af det kirkelige embede og i direkte modstrid hermed hævdet det almindelige præstedømme. Det var altså klart, at han gik ind for en frigørelse af det verdslige sværd fra den kirkelige overordning. Men hvad mente han da selv om den verdslige øvrighed, dens berettigelse og dens kompetence? Det stod ikke helt klart, og mange var særdeles interesserede i at få det at vide. Således modtog han i 1522 fra den fremtrædende politiker og jurist Johann af Schwarzenberg et skrift, hvori denne behandlede en hel række af de vigtige spørgsmål, der var blevet rejst i forbindelse med reformationskampen, og som han gerne ville høre Luthers mening om. Luther erklærede sig i det store og hele enig med Schwarzenberg i hans synspunkter, dog med den vigtige undtagelse, at han slet ikke kunne være enig med ham i hans opfattelse af den verdslige øvrighed. Han stillede i udsigt, at han snarest ville offentliggøre en bog herom, idet han dog foreløbig ville begrænse sig til tilskrifter og tilføjelser til Schwarzenbergs skrift. Så meget mere ærgerligt er det, at dette skrift er gået tabt. Vi ved ikke engang, om det er udkommet som bog, eller om det kun har foreligget i manuskript. Men det skortede ikke på andre tilskyndelser. I oktober 1522 holdt Luther en række prædikener i Weimar, hvor hertug Johann, den senere kurfyrste af Sachsen, og hofprædikanten i Weimar, Wolfgang Stein, var til stede. Da han i den tredje og fjerde af disse prædikener behandlede 10 Luthers øvrighedsskrift i historisk perspektiv

3 spørgsmålet om den verdslige øvrighed, opfordrede de ham til at offentliggøre disse prædikener på tryk. Det gav stødet til, at han gik i gang med at udarbejde bogen. Da den udkom, var den da også tilegnet hertug Johann. Prædikenerne i Weimar er således ikke blot kronologisk, men også sagligt en forløber for Von weltlicher Obrigkeit, idet de et langt stykke af vejen foregriber de der behandlede spørgsmål. Men inden Luther var kommet i gang med bogen, var der sket andre ting, som havde medvirket til at sætte spørgsmålet på spidsen, og som i nogen grad havde forrykket tyngdepunktet i den. Efter bortførelsen til Wartburg i 1521 havde han brugt tiden til at oversætte Ny Testamente til et folkeligt og mundret tysk en præstation, der var så meget mere forbløffende, som han under opholdet her desuden skrev en hel række andre vægtige skrifter. Det udkom i september 1522, hvorfor det går under navnet Septembertestamentet. Først 1534 kunne han supplere det med oversættelsen af Gamle Testamente, hvorved det omsider var lykkedes ham at virkeliggøre sin drøm om at gøre hele den hellige skrift, der for ham var det eneste gyldige udgangspunkt for en ret forståelse af kristendommen, tilgængelig for det brede folk. Men ikke alle steder vakte Septembertestamentet glæde. Modtagelsen af det belyser på slående vis den faktiske opsplitning af det tyske rige i territorialstater, som på den tid var en kendsgerning, og som skulle få afgørende betydning for hele reformationskampen. Her resulterede den i det ejendommelige forhold, at man i to nabostater, som endog regeredes af nært beslægtede fyrster, kunne indtage helt modsatte holdninger til testa- Luthers øvrighedsskrift i historisk perspektiv 11

4 mentet. I kurfyrstendømmet Sachsen, der på den tid regeredes af kurfyrst Friedrich III ( den Vise ), og hvor Luther nød beskyttelse hele sit liv, modtog man det med glæde. Men i nabostaten, hertugdømmet Sachsen, regerede kurfyrstens fætter hertug Georg ( den Skæggede ), der på det nærmeste så rødt, når han hørte Luthers navn. Som en from og ansvarsbevidst fyrste havde han oprindelig fulgt hans virke med interesse; men ved Leipzigerdisputationen 1519 havde han hørt ham underkende ikke alene pavens, men også konciliernes myndighed, hvorved hele den romersk-katolske, institutionelle kirkeopfattelse var blevet problematiseret. Tilmed havde Luther ved samme lejlighed ytret sympati for den kætterske lære, som i sin tid var fremført af Johann Hus, og som var gjort til det teologiske grundlag for den böhmiske nationalkirke, som Rom efter fejlslagne forsøg på militær undertrykkelse havde måttet anerkende. Da hertugen hadede denne lære, måtte han efter Leipzigerdisputationen også nære et både ideologisk og personligt had til Luther, som han anså for at være den egentlige ophavsmand til al uro i riget, herunder også den sociale uro. Med fuld ret anså han udgivelsen af testamentet for et særdeles vigtigt led i udbredelsen af de lutherske tanker og fandt det derfor nødvendigt, at det så vidt muligt blev undertrykt. Formelt set havde han en særdeles god sag. Ikke alene var Luther endegyldigt blevet lyst i band den 2. januar 1521, men i forbindelse med rigsdagen i Worms og det såkaldte Wormseredikt var han og alle hans tilhængere blevet erklæret i rigens akt (dvs. fredløse), ligesom det var blevet dekreteret, at alle hans bøger skulle 12 Luthers øvrighedsskrift i historisk perspektiv

5 opspores og brændes, mens optryk, køb og salg af dem blev gjort strafbart. Den 20. januar 1522 havde Rigsregimentet, der styrede det tyske rige under kejser Karl V s fravær i Spanien, fulgt Wormserediktet op med et nyt edikt, der blandt andet tilsagde biskopperne fuld støtte i deres anstrengelser for at undertrykke det lutherske kætteri. Hertug Georg havde straks taget skridt til at effektuere dette edikt i sine egne områder, idet han den 10. februar 1522 havde dekreteret, at lutherske prædikanter skulle arresteres, ligesom han havde udstedt forbud mod studier ved lutherske skoler og universiteter. Nu kom så Septembertestamentet. Allerede den 7. november 1522 udsendte han et mandat, som forbød køb og salg af det og påbød aflevering af alle eksisterende eksemplarer inden jul dog mod erstatning af købsprisen. Det frygtedes, at han ville iværksætte husundersøgelser for at sikre den fuldstændige udryddelse af det. Frygten var næppe heller ubegrundet. Adskillige andre steder var forfølgelser så småt begyndt. I Nederlandene, der lå direkte under kejserlig myndighed, var der sket arrestationer og tvangsomvendelser, og det blev da også her, de første lutherske martyrier kom til at finde sted, idet to lutherske munke blev brændt levende i Bruxelles den 2. juni Blandt de evangeliske voksede bekymringen og rådvildheden. En ting var truslen mod den personlige sikkerhed. En anden ting var spørgsmålet, hvad der var éns religiøse pligt. Luther ville jo selv lade Bibelen være udgangspunktet for forståelsen af kristendommen. Men stod der ikke i Bjergprædikenen (Matthæusevangeliet 5, 38-39), at man ikke skulle sætte Luthers øvrighedsskrift i historisk perspektiv 13

6 sig imod det onde, men vende den anden kind til? Og indskærpede ikke Paulus i Romerbrevet lydigheden mod øvrigheden? Og havde ikke Luther selv endnu i samme år, 1522, udsendt skriftet Eine treue Vermahnung zu allen Christen, sich zu hüten vor Aufruhr und Empörung med en kraftig indskærpelse af pligten til lydighed mod den verdslige øvrighed? Hvad så, når øvrigheden krævede en form for lydighed, der i virkeligheden ville betyde opgivelse af evangeliet? Det er sådanne spørgsmål, der danner baggrund for skriftets endelige udformning, og som i den grad bestemmer problemstillingen, at de endog slår igennem i titlen: Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei. Hvor går grænsen for lydighedspligten? Bogen er således som så mange af Luthers skrifter et lejlighedsskrift, der er fremkaldt af en bestemt situation. Det er ikke en statsretslig eller filosofisk afhandling, der foregiver at opstille principielle og tidløse betragtninger. Ikke desto mindre har den gennem århundrederne bevaret en overordentlig gennemslagskraft dels på grund af dens for sin tid originale og skarpsindige analyser, der åbner så vide perspektiver, at skriftet alligevel begynder at ligne en principiel redegørelse, og dels på grund af det djærve og friske sprog, der på mange måder synes at tale direkte ind i vor egen tid, således at man fristes til at bruge uformidlede citater fra det som argumenter i den aktuelle debat. At sondre mellem det tidsbestemte og det, der stadig må stå som gyldige fortolkninger og nødvendige konsekvenser af evangeliet må være opgaven for enhver, der søger en dybere gående forståelse af skriftet. 14 Luthers øvrighedsskrift i historisk perspektiv

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Niels Tengberg. Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig

Niels Tengberg. Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Niels Tengberg Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Roskilde Universitetscenter - Institut for historie og samfundsforhold - 1997 Niels Tengberg Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Institut for historie

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 3 - Juni 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Om en vågen samvittighed At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen mellem

Læs mere

510 Anmeldelser. OLE VIND: Grundtvigs historiefilosofi, Gyldendal 1999, 645 s.

510 Anmeldelser. OLE VIND: Grundtvigs historiefilosofi, Gyldendal 1999, 645 s. 510 Anmeldelser Som Lars Hamre selv fremhæver, kan det på grund af kildernes tavshed være svært at fastslå paterniteten til paragrafen; anmelderen kan have en mistanke til Claus Bille og Truid Ulfstand,

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus. Troen af i går. Af Kaare Rübner Jørgensen

Bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus. Troen af i går. Af Kaare Rübner Jørgensen Bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus Af Kaare Rübner Jørgensen Troen af i går. Nogle kritisk reflekterende bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus (2006) Så kom endelig den store, altomfattende

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hellighed og magtspil

Hellighed og magtspil Hellighed og magtspil HELGENKÅRINGENS VANSKELIGHEDER I DANMARK EFTER 1234 AF SVEND CLAUSEN En pavelig kanonisering kan tidligst påvises med sagen om biskop Ulrik af Augsburg i 993. 1 Først senere vandt

Læs mere

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse Den gode bekendelse Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse 1 Forsiden er tegnet af Allan Herrik i 2009 2 Lidt om trosbekendelsens historie Udtrykket den apostolske trosbekendelse

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Kirken og den moderne verden

Kirken og den moderne verden 7. årgang, nr. 1, 2012 Rejected af Niels Engelbrecht Kvinders kamp for synlighed, ligeret og ligeværd af Eva Nordentoft Teilhard de Chardin af Eva Nordentoft Kirken og den moderne verden af Olaf Pedersen

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele Kristusveje Jesus Kristus, Spiritualitet og jorden: Jesus Kristus veje, Hans bidrag til den menneskelige bevidsthed of forandringerne med menneskeheden og jorden: En uafhængig informationsside, med nye

Læs mere

Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov

Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov Katolsk Dialog følger op på historien i sidste nummer om biskop Kozons beslutning om at afsætte pastor Georg Nibler. Pastor Nibler er blevet bakket

Læs mere

Erik Fonsbøl. På jagt efter Gud. Et prædikenforsøg over den apostolske trosbekendelses paradokse og provokerende poesi.

Erik Fonsbøl. På jagt efter Gud. Et prædikenforsøg over den apostolske trosbekendelses paradokse og provokerende poesi. Erik Fonsbøl På jagt efter Gud Et prædikenforsøg over den apostolske trosbekendelses paradokse og provokerende poesi. Svanninge 2015 1 Jeg vil raisonnere over, hvad I udrette! der er altid noget galt ved

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere