Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged, Per Rask Jensen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull Preben Olesen Pia Koch Hauge

2 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Side 309. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Evaluering af studietur til Amsterdam O Styrkelse af foreningslivet O Brugertilfredshedsundersøgelse om foreningsportalen Klippekortsmodel til foreningsområdet O Sammenligning af priser på lokaletilskudsområdet Uddannelse af hallerne fra faciliteter til facilitatorer Dialogmøde med DGI Fest- og Kulturuge middelaldertema Strategier for Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken Ansøgning om tilskud til om- og tilbygning, Helle Hallen Sager til kommende udvalgsmøder Formandens orientering til pressen Bilagsliste Underskriftsblad Side 656

3 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5727 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Godkendt Side 657

4 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Gensidig orientering Dok.nr.: 7154 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden Lokalerne på det gamle rådhus Besigtigelsestur den 10. september 2015 (Svendborg Idrætscenter) Evt. besigtigelsestur den 7. oktober med udvalgsmøde undervejs Møde i Fritidssamrådet den 31. august 2015 Orientering ved forvaltningen Kulturpuljen Danmarks Amatør Kultur Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Cykellegeplads Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen 2004/15 2 Åben Cykellegeplads Koncept og skitse_til aflevering (3).pdf /15 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Invitation til musikfestival i Bork. Bent Peter orienterede om: - IFV - Teaterhus. Kirstine orienterede om, at den nye Kulturkonsulent er startet. Erhardt Jull spurgte til KulturSpinderiet. Kirstine orienterede. Drøftet Side 658

5 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Evaluering af studietur til Amsterdam Dok.nr.: 8811 Sagsid.: 14/10045 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid var på studietur til Amsterdam fra den 17. til den 19. juni Turen var planlagt med baggrund i tre fokusområder valgt af Udvalget; eliteidræt, museer og biblioteker. Det er besluttet, at fagudvalgenes studieture skal evalueres ud fra følgende parametre: Forberedelse af turen, herunder materiale, information mv. Afvikling af turen Relevans af indholdet Vurdering af/opsamling fra de forskellige besøg, steder m.v. Hvordan kan inspirationen bruges fremadrettet nævn et tema eller elementer af et tema, der kan implementeres i Varde Kommune, og hvordan det eventuelt. vil kunne gøres Vurdering af studiebesøgets betydning i forhold til udmøntning af Vi i naturen Forvaltningen har udarbejdet et indledende notat med evaluering af turens delelementer, som tager udgangspunkt i ovenstående parametre. Efter behandling i Udvalget vil notatet indgå i Byrådets samlede evaluering af alle fagudvalgenes studieture. Konsekvens i forhold til visionen I studieturens program var indtænkt elementer som kunne inspirere til udmøntning af visionen på kultur- og fritidsområdet i Varde Kommune. Særligt kan fremhæves besøget i området Westergasfabriek et tidligere fabriksområde som nu er omdannet til (grøn) kulturpark. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Evaluering af studietur til Amsterdam for Udvalget for Kultur og Fritid 97778/15 Side 659

6 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget evaluerer studieturen ud fra de nævnte parametre, og at Udvalget drøfter hvilke elementer, der skal indgå i det videre arbejde i forhold til: Talentudvikling KulturSpinderiet Tirpitz museet Varde Bibliotek Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Drøftet Side 660

7 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid O Styrkelse af foreningslivet Dok.nr.: 8645 Sagsid.: 13/14949 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling De frivillige folkeoplysende foreninger er en grundsten i fritidslivet i Varde Kommune. De senere år har flere foreninger oplevet en tilbagegang i medlemstal. Tilbagegangen kan skyldes flere ting f.eks. et faldende indbyggertal eller ændringer i borgernes idrætsvaner. Udvalget og Kultur og Fritid har de senere år igangsat en række foreningsstyrkende tiltag. Med ansættelse af en Idræts- og foreningskonsulent for en 3-årig periode, som starter medio august 2015, vil der blive arbejdet mere intensivt med udvikling af forholdene for foreningslivet. Den hidtidige indsats kan overordnet grupperes i 4 områder som hænger sammen, og som også rækker ud over kultur- og fritidsområdet. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at foreningslivet på mange måder er vigtigt for livet i Varde Kommune. Facilitetsanalysen understreger også foreningslivet som en særlig kvalitet ved Varde Kommune. Når foreningerne fortæller, at de oplever udfordringer, og Side 661

8 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid at de samtidig gerne vil udvikle sig, er det særligt vigtigt, at dette gribes i en fremadrettet proces. Det er forvaltningens vurdering, at de tiltag, der er iværksat de senere år, har haft en positiv virkning, men at det samtidig er et område, der skal arbejdes mere intensivt med. Det er således vigtigt fortsat at iværksætte nye tiltag, der kan fastholde og understøtte det stærke foreningsliv. Kultur og Fritid vil derfor sammen med idræts- og foreningskonsulenten udarbejde en sammenhængende strategisk plan for tiltag, der skal udvikle foreningslivet. Planen vil bl.a. tage udgangspunkt i foreningernes behov samt i de tendenser og udfordringer, som fremgår af facilitetsanalysen. Konsekvens i forhold til visionen Der kan med fordel sættes fokus på tiltag, som hænger direkte sammen med visionen, og hvor de særlige naturmæssige ressourcer i kommunen også udnyttes i foreningsregi. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Opsummering på gennemførte tiltag /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Taget til efterretning. Side 662

9 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid O Brugertilfredshedsundersøgelse om foreningsportalen Dok.nr.: 8610 Sagsid.: 15/7916 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid har indkøbt og implementeret det digitale system KMD Booking omtales dagligt som Foreningsportalen. Dette er et led i digitalisering af blandt andet booking og udlån af kommunale lokaler til foreninger. Alle foreninger søger via Foreningsportalen om medlemstilskud, lokaletilskud og lån af kommunale lokaler. Implementeringen af Foreningsportalen har medført betydelige ændringer i rutinerne for foreningerne. Forvaltningens kontorelev har i sin afsluttende opgave på uddannelsen valgt at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse hos foreningerne. Formålet med undersøgelsen var at skabe viden om hvor eller hvordan, der kan sættes ind, for at foreningerne får det optimale udbytte af Foreningsportalen. Undersøgelsens overordnede konklusion er, at Foreningsportalen fungerer efter hensigten, og at de fleste af de udfordringer, som brugerne oplever, kan begrundes med, at systemet er nyt, og at foreningerne kun har brugt det få gange. Der er sendt spørgeskema til 100 foreninger. 69 har svaret fuldt ud, mens 31 har givet en delvis besvarelse eller undladt at svare. Undersøgelsen dækker samtlige foreningstyper, men ca. halvdelen er idrætsforeninger. Nogle af hovedkonklusionerne er: Generelt er der tilfredshed med foreningsportalen på den måde, at 40 % er tilfredse, 6 % er utilfredse, og den resterende del har svaret hverken-eller. Flertallet synes, at det er nemt at bruge portalen til at søge tilskud og til registrering af foreningsoplysninger. Der er vejledninger til systemet, og de bruges meget varierende. En stor del bruger ikke vejledningerne, mens andre synes, de er forståelige og anvendelige Generelt er der stor tilfredshed med den hjælp, foreningerne har fået fra Kultur og Fritid både generelt, via mail og telefonisk Der kan med fordel arbejdes videre med at sikre informationen om brugen af systemet både via informationsmøder og vejledningsmateriale. Det er afgørende, at foreningerne har viden om anvendelsen af systemet. Systemet har derfor tilgængelige vejledninger, der skridt for skridt beskriver, hvordan man f.eks. booker lokaler. Undersøgelsen konkluderer, at vejledningerne virker, for de, der har læst dem. Men det kan give udfordringer, da anvendelsen af systemet for nogle er en årligt tilbagevendende begivenhed. I undersøgelsen foreslås det, at der udformes quick-guides eller tilgængelige pop-up informationer i programmet, som giver hurtig og enkel hjælp til brugerne. Forvaltningens vurdering Undersøgelsen giver et indblik i foreningernes oplevelse af Foreningsportalen. Side 663

10 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater vurderer forvaltningen, at Foreningsportalen virker efter hensigten og dermed har opfyldt sit ene mål om at gøre det lettere at være forening i Varde Kommune. KMD Booking gennemfører en opdatering af deres system inden for det næst år. Forvaltningen forventer, at denne opdatering vil medføre en mere brugervenlig betjeningsflade. Kultur og Fritid vil fortsat sikre løbende information om og vejledning i brug af systemet. Retsgrundlag KL og regeringens krav om digitalisering Folkeoplysningsloven Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Taget til efterretning Side 664

11 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Klippekortsmodel til foreningsområdet Dok.nr.: 8546 Sagsid.: 15/7474 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid har drøftet mulighed for en klippekortsmodel på foreningsområdet. Varde Kommune har tidligere haft en klippekortsmodel, som blev indført i Modellen var et forsøg på at skabe nye spændende aktiviteter på tværs af flere afdelinger eller flere foreninger, og for at benytte ikke i forvejen bookede haltimer. De daværende kriterier er vedlagt som bilag. Klippekortsmodellen blev ingen succes. Der indkom to ansøgninger. Begge ansøgninger fik afslag, da de ikke opfyldte kriterierne for tilskud. Der var afsat kr. i puljen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at klippekortsmodellen i sin tidligere form skal gentænkes og udmøntes i en anden form. Varde Idrætsråd og Foreningsrådet vil være naturlige sparringspartnere i dette arbejde. Kultur og Fritid lægger derfor op til, at der i løbet af sensommer og efteråret 2015 arbejdes på at udarbejde oplæg til en ny klippekortsmodel, som i givet fald kan igangsættes i Kultur og Fritid foreslår, at modellen gerne skal bidrage til, at der kan komme flere nye medlemmer i foreningerne, at der sikres en bedre udnyttelse af ledige haltimer, og at modellen generelt understøtter mange borgeres interesse i mere fleksible idrætsformer og aktiviteter. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Idrætsrådet og Foreningsrådet involveres i processen. Bilag: 1 Åben Regler for tilskud fra puljen til klippekortsmodeller /12 2 Åben Tids- og handleplan for ny klippekortsmodel 82595/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 665

12 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid at Kultur og Fritid igangsætter arbejdet med at udvikle en ny model, at tidsplanen for arbejdet godkendes, og at Idrætsrådet og Foreningsrådet inddrages i arbejdet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Anbefalingen blev godkendt. Side 666

13 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid O Sammenligning af priser på lokaletilskudsområdet Dok.nr.: 8642 Sagsid.: 15/8201 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Flere foreninger har nævnt, at deres udgifter til halleje er store, og at det for dyrt at leje haller i Varde Kommune sammenlignet med andre kommuner. Forvaltningen har derfor kontaktet de tre omkringliggende kommuner (Esbjerg, Ringkøbing/Skjern og Vejen) for at få oplyst deres takster i forbindelse med lokaletilskud på haller. Tabellen nedenfor viser priserne for halleje i de 4 kommuner. Pr. 1/ Varde Vejen Ringkøbing/- Skjern Esbjerg Timepriser for leje af 1 haltime 468 kr. 278/294 1) 541 kr. 428 kr. Sats for lokaletilskud 75 % (34,89 %) 69 % 20 % 2) 94,5 % 40 % 3) Foreningernes egenbetaling ved leje af haltimer (ved 117 kr. 97 kr. 168 kr. 24 kr. maks. tilskud) Gebyr pr. time for lån af kommunale 117 kr. 134 kr. 24 kr. haller Driftstilskud til haller Ja Nej Rentetilskud Nej 1) Vejen Kommune får en regning fra de selvejende haller på 181 kr., hvis hallen ikke er momsregistreret, og en regning på 197 kr. fra momsregistrerede haller. Foreningerne har en egenbetaling på 97 kr. uanset medlemsfordeling gælder kun leje i haller. 2) Der ydes 20 % i lokaletilskud, hvis mere end 75 % af foreningens medlemmer er over 25 år. 3) Der ydes 40 % i lokaletilskud, hvis mere end % af foreningens medlemmer er over 25 år og tilsvarende 69 %, hvis mere end 50 % af foreningens medlemmer er under 25 år. Forvaltningens vurdering Sammenlignet med de 3 øvrige kommuner ligger Varde Kommune nogenlunde midt i med hensyn foreningernes egenbetaling i forbindelse med leje af haltimer. Esbjerg har absolut den højeste tilskudsprocent på 94,5 % og meget lav timepris på 24 kr. En stor del af hallerne i Esbjerg er kommunale skolehaller. Disse haller er underlagt den generelle nøgleordning. Det betyder, at der er minimal service. Foreningerne skal selv låse sig ind og låse efter sig igen. Net og bander skal de selv sørge for at sætte op osv. Side 667

14 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Sammenlignet med Vejen og Ringkøbing/Skjern kommuner, ligger Varde Kommune med en egenbetaling, som er 20 kr. højere end i Vejen og 50 kr. mindre end i Ringkøbing/Skjern Kommune. Forvaltningen vurderer således ikke, at niveauet for foreningernes timebetaling for halleje i Varde Kommune er væsentligt højere end i de her nævnte nabokommuner. Foreningernes samlede udgifter til halleje kan dog godt være meget store og dermed en økonomisk udfordring. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Folkeoplysningslovens 25 Varde Kommunes regler på området Økonomi Ingen Høring Idrætsrådet orienteres om sammenligningen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Taget til efterretning. Side 668

15 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Uddannelse af hallerne fra faciliteter til facilitatorer Dok.nr.: 8588 Sagsid.: 14/12229 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid besluttede 10. juni 2014 at afsætte midler til gennemførelse af en uddannelse, der kan styrke idrætshallernes evner til at agere i et felt, der er i udvikling og forandring. Målet med uddannelsen er at udvikle idrætsfaciliteterne til facilitatorer, til gavn for både idrætsfaciliteter, foreninger og borgere. Udvikling af uddannelsesforløbet er sket i samarbejde med SIV, som har støttet op om projektet og deltaget i processen med at finde et relevant uddannelsesforløb. HI Videnscenter blev valgt til at gennemføre uddannelsen Perspektiver i Ledelse (PIL). Alle idrætscentre er inviteret til at deltage med både centerleder og bestyrelsesrepræsentant. Denne sammensætning var væsentlig for at sikre grundlaget for efterfølgende forankring i hallerne. Alle haller kunne således få to deltagere med på uddannelsen. Forud for uddannelsen blev der afholdt en informationsaften, så halledere og bestyrelsesmedlemmer blev introduceret til tankerne om og målet med uddannelsen. Selve uddannelsen blev gennemført som tre 30-timers seminarer, der blev afviklet med en måneds mellemrum. Overordnet program for uddannelsen er vedlagt. På de tre seminarer blev der drøftet idrætshallernes udfordringer og generelle tendenser på idræts- og kulturområdet. HI Videnscenter præsenterede relevant teori og analyseværktøjer. Med disse som udgangspunkt arbejdede hallerne med strategiske planer og udviklingsmuligheder. De strategiske overvejelser fokuserede både på de enkelte hallers konkrete situation og på hallerne som samarbejdende konkurrenter. Hallerne frembragte i løbet af uddannelsen selv et ønske om at drøfte facilitetsanalysens resultater og anvendelsesmuligheder i et strategisk perspektiv samt SIVs fremtidige rolle. Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været meget positive. Der er afsat kr. til uddannelsesforløbet. Opfølgningsforløb afholdes indenfor denne ramme. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at HI Videnscenter har ramt idrætshallernes behov for strategisk efteruddannelse helt rigtigt. Undervisernes tilgang til deltagerne, beskrivelsen af udfordringer og argumenterne for relevansen af strategisk planlægning har sat gang i refleksionerne hos hallernes daglige ledere og deltagende bestyrelsesmedlemmer. Flere af idrætshallerne overvejer at gennemføre lignende uddannelsesforløb for deres bestyrelser, hvilket kan påvirke den måde, man går til ledelse af idrætsfaciliteterne på. Denne korte uddannelse kan derfor blive startskuddet til mere strategisk ledede idrætshaller i Varde Kommune. For at sikre at den igangsatte udvikling fastholdes, anbefaler forvaltningen, at der gennemføres et kortere opfølgningsforløb i efteråret Side 669

16 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid For at fastholde udviklingen af mere strategisk tænkende idrætshaller anbefaler forvaltningen dernæst, at hallerne henviser til deres strategiske forretningsplan, når de fremlægger udviklingstiltag og evt. søger kommunen om tilskud, lån mv. De tre seminarer har foruden det faglige udbytte styrket det sociale bånd hallerne imellem, og øget hallernes kendskab til hinandens styrker og udfordringer. Dette kan være gavnligt for fremadrettet samarbejde. Deltagelsen i PIL har også styrket forholdet mellem hallerne og forvaltningen og bibragt en udvidet forståelse for hinandens roller og funktioner. Altså samlet set en styrkelse af de tværgående samarbejdsrelationer. Uddannelsen af hallernes ledelse ligger endvidere godt i tråd med et af resultaterne fra facilitetsanalysen, der netop fremhæver facilitetslederne i de selvejende faciliteter, som en potentiel resurse i udviklingen af idrætsområdet. Med beslutningen om at gennemføre uddannelsen har man dermed foregrebet en af analysens hovedanbefalinger om at indtage en proaktiv og understøttende funktion i forhold til at sikre fortsat høj dynamik og aktivitet på foreningsområdet. Det er forvaltningens samlede vurdering, at PIL i høj grad har styrket hallernes grundlag for at indtænke facilitetsanalysen som et vidensgrundlag for udvikling. Det er dernæst vurderingen, at hallerne vil tage initiativ til at redefinere SIVs rolle, med henblik på at styrke SIVs position som samarbejdspartner for haller, forvaltningen og politisk niveau. Konsekvens i forhold til visionen Hallernes forbedrede evne til strategisk sigte kan angiveligt betyde en indtænkning af Vision 2030 og øvrige visionspolitikker i den fremadrettede udvikling. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben SV: Hallederuddannelse - Rammeprogram PIL Varde.pptx 6524/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget tager orienteringen til efterretning, at forvaltningen arbejder med opfølgning på uddannelsen, og at Udvalget beder idrætshallerne henvise til deres strategiske planer, når de f.eks. fremlægger udviklingstiltag og ved fremtidige ansøgninger om kommunale lån og tilskud mv. Side 670

17 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Anbefalingen blev godkendt. Side 671

18 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Dialogmøde med DGI Dok.nr.: 8810 Sagsid.: 15/9043 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling DGI Sydvest har henvendt sig med forslag til møde mellem Udvalget for Kultur og Fritid og bestyrelsen for DGI Sydvest. Varde Kommune har tradition for mange gode samarbejder med DGI fx om Karlsgårdedagen, Varde Kommune som breddeidrætskommune, omkring Landsstævne 2013, generel foreningsudvikling og samarbejde mv. For fortsat at sikre det gode og tætte samarbejde er DGI Sydvest inviteret til dialogmøde med Udvalget kl DGI har foreslået flg. emner til mødet: Præsentation af DGI, hvad DGI står for og hvilke områder, vi arbejder med Drøftelse af facilitetsanalysen for Varde Kommune Den åbne skole. DGI fremlægger de gode eksempler fra Varde Kommune. Hvad har de fået ud af det, de største udfordringer, og hvordan kan arbejdes der videre med det? Kultur og Fritid foreslår at følgende punkter drøftes: Hvordan sikrer vi fremadrettet forpligtende samarbejder ml. DGI og Varde Kommune (f.eks. Karlsgårdedag, mountainbikebaner, foreningskonsulent) Udvikling i forskydninger mellem foreningsidræt individuel idræt Fastholdelse af de unge i foreningslivet Skole og foreningssamarbejde Seniorer og foreningsudvikling Da der er mange emner til drøftelse er der afsat 45 minutter til mødet. DGI Sydvest er repræsenteret med formand Henning Kristensen, næstformand Torben Haahr, bestyrelsesmedlem Steffen B. Pedersen og direktør Birthe Christensen. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid anbefaler at emnerne drøftes og at der tages stilling til særligt prioriterede og fælles forpligtende indsatser. Konsekvens i forhold til visionen Der kan med fordel også udvikles nye fremadrettede samarbejder mellem Varde Kommune og DGI Sydvest, som i særlig grad tager udgangspunkt i Varde Kommunes vision: Vi i naturen. Retsgrundlag Intet Side 672

19 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at emnerne drøftes, og at der tages stilling til særligt prioriterede og fælles forpligtende indsatser. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Særlig fokusområde for samarbejde: Skole og foreningssamarbejde Træner- og lederuddannelse Senioridræt Ikke nuværende idrætsaktive Side 673

20 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Fest- og Kulturuge middelaldertema Dok.nr.: 8668 Sagsid.: 15/8678 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I 2017 fejrer Varde by 575 års jubilæum som købstad, idet Varde i august 1442 af kongen blev tildelt de første købstadsprivilegier. Direktionen har besluttet, at jubilæet er en anledning til at opfylde kommunens tredje målsætning i bosætningspolitikken om gode oplevelser i og af Varde Kommune og en samtidig branding og synliggørelse af Varde by. En arbejdsgruppe bestående af Varde Kommune (Direktionen, Kultur og Fritid og KomUd), Middelaldergruppen Warwik og ProVarde har mødtes om ideer til en overordnet ramme for en festlig fejring i Direktionen lægger med baggrund i de fremlagte ideer op til, at Varde Fest- og Kulturuge og fejringen af 575-års jubilæet lægges sammen og afholdes under ét i maj måned Fest- og Kulturugen middelalderfestivalen arrangeres af den faste arbejdsgruppe bestående af kulturinstitutionerne Varde Museum, NaturKulturVarde, Varde Bibliotek og Musik & Billedskolen suppleret med faglig sparring af KomUd om markedsføring. De fire institutioner kan supplere arbejdsgruppen med andre foreninger og institutioner, f.eks. ProVarde, amatørteaterforeningerne, Varde Handel, middelalderforeningen Warwik og lokalarkivet. Middelalderfestivalen koordineres af Kultur og Fritid. Middelalderfestivalen skal udnytte byens velegnede rammer til at skabe en autentisk middelalderstemning. Det kan ske ved at inddrage Torvet og den øvrige midtby, åen og havnepladsen, gamle købmandsgårde og Arnbjerg anlægget. Indhold bør være af en helt særlig karakter, som en folkelig fest af høj kvalitet, og som samtidig oplyser om og formidler byens historie. Maj måned er et godt tidspunkt for afholdelse, idet f.eks. Horsens Middelalderfestival afvikles i august. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at en fejring af 575 års jubilæet med fordel kan inddrages som tema for fest- og kulturugen i Fejringen er en oplagt anledning til at markere og synliggøre Varde by udadtil. Samtidig giver temaet en god mulighed for at formidle byens historie bredt til flere generationer på flere niveauer i og udenfor kommunen. Middelalderfestivalens succes vil være afhængig af frivillige lokale foreningers bidrag og engagement, og festivallen vil kunne styrke samarbejdet på tværs af lokale foreninger. Forvaltningen har god erfaring med tværgående og eksterne samarbejder, så resultatet kan blive af høj kvalitet. Konsekvens i forhold til visionen I middelalderfestivallen vil der være en meget tydelig sammenbinding af natur kultur historie. Ved en autentisk gengivelse af forskellige middelaldersituationer vil naturen få en central betydning. Der vil blive lagt vægt på tidens måde at leve i og bruge naturen på ved f.eks. Side 674

21 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid markedssituationer, arbejdende værksteder, inddragelse af åen og havnemiljøet samt Varde Borg området. Det er samtidig oplagt at formidle datidens brug af naturens planter og bondens avl i den daglige mad, medicin og lægegerning m.m. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Udvalget for Økonomi og Erhverv har afsat kr. til fejringen. Oven i det eksisterende budget til fest- og kulturugen på kr. betyder det, at der samlet er afsat kr. Direktionen foreslår, at fest- og kulturugen i 2015 afvikles med et budget på kr. ud af det samlede beløb, og at restbeløbet delvist dækker den officielle fejring og det øvrige program. Behovet for yderligere økonomiske tilskud dækkes via fondsmidler. Ud over det afsatte budget indgår de frivillige og lønnede arbejdstimer fra forskellige institutioner. Markedsføringsudgifterne afholdes af fest- og kulturugens budget og er dernæst en del af kommunens overordnede markedsføring. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at konceptet for fest- og kulturugen 2017 som en middelalderfestival godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Anbefaling blev godkendt. Side 675

22 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Strategier for Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken Dok.nr.: 8874 Sagsid.: 15/8484 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Byrådet godkendte i begyndelsen af 2015 Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken for Varde Kommune. Politikken består af en overordnet vision og 7 målsætninger. Visionen er: Sammen vil vi skabe rammerne for, at kultur- og fritidslivet bliver omdrejningspunktet for et indholdsrigt og aktivt liv i Varde Kommune. Vi vil gøre det markante i kultur- og fritidslivet til kendetegn for Varde Kommune. For hver af de 7 målsætninger skal der udarbejdes strategier. Der er målsætninger vedr.: Idræt Kunst musik drama Faciliteter Folkeoplysning Fritid Museum Bibliotek Flere af målsætningerne hænger tæt sammen med udvalgte institutioners visioner og strategier samt de af Udvalget vedtagne udviklingsmål, som udspringer af visionsdrøftelserne med Udvalget. Arbejdet med udformning af strategier i FIK-politikken skal derfor sikre en tværgående sammenhæng. Det betyder at udvalgte strategier i FIK-politikken skal udformes i tæt samarbejde med nøgleinteressenter som f.eks. Biblioteket, Musik & Billedskolen, Varde Museum og NaturKulturVarde. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid foreslår at strategierne udformes efter en model, som svarer til, hvordan man generelt udformer strategier for visionspolitikkerne i Varde Kommune. Modellen afklares forinden med Politik og Analyse. Forvaltningen anbefaler, at arbejdet med udformning af strategier igangsættes i august 2015, og at det afsluttes inden sommeren 2016, så der i tidsplanen kan tages hensyn til de visions- og strategiprocesser, der allerede er planlagt i kulturinstitutionerne. Udarbejdelsen af FIK-politikken skete i tæt samarbejde med en tværgående arbejdsgruppe i forvaltningen og en bredt sammensat sparringsgruppe med interessenter fra hele fagområdet. Efter politisk godkendelse, blev politikken sendt i høring, hvor alle borgere kunne komme med kommentarer. Kommentarerne er vurderet og indarbejdet i politikken. FIK-politikken er derfor udarbejdet i samarbejde med interessenter og borgere fra Varde Kommune. På den baggrund foreslår forvaltningen en proces, hvor strategierne udarbejdes af forvaltningen med inddragelse af udvalgte interessenter og med hensyn til de tidligere fremsatte bemærkninger. Side 676

23 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Overordnet foreslås en proces, hvor Kultur og Fritid (evt. sammen med nøgleinteressenterne) udarbejder et udkast til strategier, som efterfølgende kvalificeres af interessenter fra de enkelte fagområder. Kultur og Fritid er overordnet ansvarlig for den samlede proces. Konsekvens i forhold til visionen Arbejdet med strategierne for alle 7 områder skal forholde sig til visionen Vi i naturen, så der både sikres en relevant og evt. nytænkende måde at samtænke kultur- og fritidsområdet med naturen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Nøgleinteressenter som Biblioteket, Musik- & Billedskolen, Varde Museum og NaturKulturVarde inddrages i processen med udformningen af de strategier, som vedrører deres område. Andre interessenter som SIV og de 4 råd inddrages også i processen, hvor de f.eks. bidrager til at kvalificere udkast til strategier. Bilag: 1 Åben Samlet overordnet plan for udarbejdelse af strategier i FIK politik /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at processen for udformning af strategier godkendes, og at Udvalget løbende godkender strategier for de 7 målsætninger i Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Anbefalingen blev godkendt. Side 677

24 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Ansøgning om tilskud til om- og tilbygning, Helle Hallen Dok.nr.: 8570 Sagsid.: 15/6955 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Helle Hallen ønsker at udføre en om- og udbygning omkring fitnesscenteret. I den sammenhæng søger de om: Godkendelse af investeringen Kommunal garanti ved optagelse af lån på kr. ved KommuneKredit, og Godkendelse af nyt aktivitetsrum som tilskudsberettiget, jf. reglerne om lokaletilskud til foreninger. Helle Hallen ønsker at gennemføre ud- og ombygningen for at skabe bedre plads i deres motionscenter, herunder bedre toilet- og badefaciliteter også for handicappede. Ombygningen skal ligeledes skabe bedre sammenhæng i faciliteterne, så der bedre kan udnyttes synergi mellem motionscenter og svømmehal. Behovet for ombygning er særligt udtalt ved toilet- og badeforhold, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at benytte disse faciliteter uden for hallens normale åbningstid. Fitnesscenteret har åbningstider der strækker sig længere end hallens normale åbningstider. Om- og tilbygningen omfatter blandt andet etablering af: Toilet- og badefaciliteter, der kan være tilgængelige uden for hallens normale åbningstid, Handicaptoilet og -baderum Kontor til fitnesscenteret, og Nyt aktivitetsrum Det nye aktivitetsrum skal benyttes til spinning og anden holdtræning for mindre hold. Ansøgning, budget og plantegninger er vedlagt. Helle Hallen fortæller supplerende, at de har forsøgt at anvende de nuværende bade- og toiletforhold, men at det ikke fungerer i praksis. De fortæller også, at der ikke er ledig kapacitet i hallerne i det tidsrum, hvor der også er aktivitet i motionscentret. Derfor arbejder de mod etablering af en samlet enhed. Helle Hallen forventer, at om- og tilbygningen vil medføre øget aktivitet og medlemsantal i fitnesscenteret. Fitnesscenteret er drevet af den frivillige folkeoplysende forening: Helle Motionscenter. Helle Hallen har ligeledes fremsendt ønske til budget 2016 om tilskud på kr. til gennemførelse af den ansøgte om- og tilbygning. Helle Hallen modtog sammen med de andre haller i Varde Kommune gældsanering i Hallernes gamle lån blev omlagt til fordelagtige lån i KommuneKredit og hallerne modtager halvårligt et udligningstilskud fra Varde Kommune som yderligere hjælp til Side 678

25 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid afdrag på lånene. Modsat skal hallerne have godkendelse ved Varde Kommune, inden de optager nye lån. Ifølge folkeoplysningsloven skal nye lokaler godkendes som berettigede til lokaletilskud. Varde Kommune kan dermed afvise at give foreninger lokaletilskud i de ombyggede lokaler, hvis der findes grund til det. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at om- og tilbygningen vil være en fordel for Helle Motionscenter. Forvaltningen kan dog ikke vurdere, i hvilket omfang en om- og tilbygning vil give modsvaret øget aktivitet og positiv afledt økonomi. Ifølge analysen af idrætsvaner og -faciliteter i Varde Kommune benytter omkring en tredjedel af borgerne fitnesscentre. Forvaltningen kan på den baggrund konstatere, at der potentielt kan være et grundlag for udvidelse af faciliteterne. Det er dog med det forbehold, at analysen samtidig viser, at der generelt er indendørskapacitet nok i kommunen. Analysen af idrætsvaner og -faciliteter i Varde kommune viser også, at de fleste borgere benytter faciliteter i det nærmeste opland. Da der findes fitnesscentre flere steder i kommunen, vurderer forvaltningen, at det er tvivlsomt, om et udvidet fitnesscenter kan tiltrække borgere uden for Helle Hallens nærområde. Forvaltningens finder, at en udbygning af fitnessområdet bør ske som et led i en samlet langsigtet strategi for udvikling af Helle Hallen. Herunder den forventede virkning på aktiviteter og økonomi, så grundlaget for investeringen er vurderet. Det er forvaltningens vurdering, at Helle Hallen fortsat har en økonomisk byrde efter gældssaneringen i Helle Hallen skal i 2015 betale kr. i ydelse til Varde Kommune og KommuneKredit. Modsat modtager de i kr. i udligningstilskud fra Varde Kommune. Et yderligere lån på kr. vil naturligvis medføre yderligere årlige ydelser for Helle Hallen. Udvalget har i juni 2015 behandlet punkt om hallernes bygningsvedligehold. Jf. vurdering af vedligeholdelsesbehovet bør Helle Hallen årligt afsætte kr. til løbende vedligehold. Ud fra de sidste fem års regnskaber er der blevet brugt kr. årligt på vedligehold. Disse beregninger tager dog ikke højde for den eventuelle frivillige arbejdskraft, der også måtte være lagt. Helle Hallen har dog et behov for oprettende vedligehold på kr. Overordnet er det forvaltningens vurdering, at der i sager, hvor haller søger om kommunalt lån eller garanti, bør skelnes mellem, om projekterne kan betegnes som 1) vedligehold eller 2) nye tiltag, ud- eller ombygning. Det er forvaltningens vurdering, at hvis haller ønsker at igangsætte nye tiltag, ud- eller ombygge, bør det være begrundet i en formuleret strategi for den enkelte hal. Dernæst bør nye udviklingstiltag, ud- eller ombygning kunne finansieres ved nye indtægter. Udvalget har også tidligere behandlet andre hallers ansøgninger om bl.a. nye udvidelser, og Udvalget har udsat stillingtagen til halanalysens resultater er afklaret. Halanalysen er i høring frem til 10. august Når høringssvarene er behandlet, kan Udvalget tage stilling til ansøgningerne. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Folkeoplysningsloven kap. 7. Side 679

26 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Økonomi Hvis Helle Hallen tilbydes et kommunalt lån eller garanti for et lån på kr., vil det påvirke kommunens disponible likviditet tilsvarende enten i form af træk på kommunens likvider eller i form af deponering (kommunen har ikke råderet over pengene). Høring Ingen Bilag: 1 Åben Plantegning Stueplan /15 2 Åben Budget for ombygning 74078/15 3 Åben Plantegning nuværende bygning 74078/15 4 Åben Ansøgning om godkendelse af om- og tilbygning 74078/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget udsætter behandling af ansøgningen til halanalysens resultater er afklaret. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Anbefalingen blev godkendt. Side 680

27 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 7167 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sagsfremstilling September Budget/regnskabsopfølgning Nyt koncept for årets mestre og Varde Prisen Integrationssamarbejder Musik & Billedskolens arbejde med FS-reformen Udvikling af aktivitetsområde i Varde Sommerland Status lokaletilskud Oktober Status lokaletilskud Stadions og deres anvendelse Musicalskole Kommunikation og synlighed i kultur- og fritidstilbud Eliteidræt og talentudvikling drøftelse efter oplæg fra Idrætsrådet Fest- og kulturuge 2016 Budgetstatus pr. 31. september 2015 November Evaluering af bemyndigelsesordningen Dialogmøder med foreninger og aftaleholdere December Evaluering af udviklingspuljen og prioritering for 2016 Godkendelse af aftaler Klippekort model Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Anbefalingen blev godkendt. Side 681

28 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Formandens orientering til pressen Dok.nr.: 8309 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Drøftet Side 682

29 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Bilagsliste 310. Gensidig orientering 1. Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen (2004/15) 2. Cykellegeplads Koncept og skitse_til aflevering (3).pdf (103137/15) 311. Evaluering af studietur til Amsterdam 1. Evaluering af studietur til Amsterdam for Udvalget for Kultur og Fritid (97778/15) 312. O Styrkelse af foreningslivet 1. Opsummering på gennemførte tiltag (100161/15) 314. Klippekortsmodel til foreningsområdet 1. Regler for tilskud fra puljen til klippekortsmodeller (958515/12) 2. Tids- og handleplan for ny klippekortsmodel (82595/15) 316. Uddannelse af hallerne fra faciliteter til facilitatorer 1. SV: Hallederuddannelse - Rammeprogram PIL Varde.pptx (6524/15) 319. Strategier for Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken 1. Samlet overordnet plan for udarbejdelse af strategier i FIK politik (100986/15) 320. Ansøgning om tilskud til om- og tilbygning, Helle Hallen 1. Plantegning Stueplan 3.6 (74078/15) 2. Budget for ombygning (74078/15) 3. Plantegning nuværende bygning (74078/15) 4. Ansøgning om godkendelse af om- og tilbygning (74078/15) Side 683

30 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Mads Sørensen Ingvard Ladefoged Per Rask Jensen Preben Olesen Holger Grumme Nielsen Erhardt Jull Side 684

31 Bilag: Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 05. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 2004/15

32 Andre kulturelle Arrangementer - konto Oversigt over udgifter 2015 Projekter: I alt kr. - Bevilgede tilskud i 2015 Blåbjerg Børnemusikfestival 3680 kr ,00 Udb. Folk skovlund kr ,00 Udb Vestjyllandsudstillingen 2014 udb. Garanti kr ,00 udb Kulturdageforeningen garanti kr ,00 udb Spil Dansk kr ,00 Frk. Nitouche HATS - udb. garanti kr ,00 udb. Sommerkoncerter i Vestjylland 2015 kr ,00 udb. Varde- og omegns Folkedanseforening kr ,00 udb. Tilskud til Skulpturudstillingen i Ølgod 2015 kr ,00 I alt kr ,00 Saldo Budget 2015 incl overførsel fra 2014 incl. moms kr ,00 Øvrige posteringer kr ,00 I alt kr ,00 Bevillinger underskudsgarantier KS2015 kr ,00 Supra Sand i øjet kr ,00 RolleRock i Gårde 22/8-15 kr ,00 Skulpturudstillingen i Ølgod kr ,00 I alt kr ,00

33 Bilag: Cykellegeplads Koncept og skitse_til aflevering (3).pdf Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 05. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

34 - En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring Cirkuspladsen i Varde

35 Koncept: Cirkuspladsen fyldes ud med forskellige brikker med hvert sit indhold. Alle brikkerne behøves ikke at lægges på een gang - men de kan lægges løbende og derved sprede anlægsudgifterne over en længere periode. Det er målet, at når alle brikkerne er lagt vil Varde by have et regionalt fyrtårn af en attraktion for børn og unges leg og læring. Cykelbanen består af flere forskellige brikker som skaber en variation og udfordring. Brikkerne her kan passe sammen med mange af de andre brikker. Således kan f.eks. de grønne brikker med beplantning passe perfekt og indgå i cykelbanen det samme gør sig gældende for f.eks. leg og læring omkring energi eller natur. Konceptet er meget dynamisk og netop brikkerne symboliserer dette sammen med at konceptet signalerer leg. Brikkerne i puslespillet karakteriserer hvad Varde Kommune er kendt for. Økonomi: Der er vurderet et beløb som de enkelte brikker kommer til at koste. Beløbet skal ses med visse forbehold. Samlede anlægsudgifter: Det fordyrer projektet, at der ikke i forveje er nogle faciliteter på arealet som kan bruges i forhold til de fremtidige aktiviteter ASFALT Dele af området skal asfalteres så det danner grundlag for forskellige cykelaktiviteter. Der skal både være flere brikker lagt sammen som kan udgøre et stort fællesareal og andre brikker spredt blandt de andre. VAND Der etableres en drikkefontæne på areaet så der altid er mulighed for at få stillet tørsten LANDSKABSTYPER Varde Kommune er kendt for sin tilknytning til Vesterhavet og det unikke kystlandskab. Dette tænkes ind i området i form af underlag og beplantning således det flere steder kommer til at udgøre et element som man skal prøve kræfter med. Vand i området skal symbolsere de store åer og søer der er i kommunen. Flere steder kan vandet blive symboliseret af enten græs, sand, skærver eller andet der kan være med til at give udfordringer. LAR LØSNING Lokal Afledning af Regnvand på stedet gør, at der kan være vand til stede og dermed udgøre et element som man på cykelbanen skal forholde sig til. Formidlingen af dette skal sikre brugerne af området kendskab til betydning af miljø, håndtering af regnvand og hvordan man kan integrere det i hverdagens omgivelser ENERGI Der lægges flere brikker med reference til bæredygtighed og energi. Disse brikker skal indgå som elementer i cykellegebanen. Det skal bl.a. således være muligt at prøve kræfter med at producere strøm via sin egen kraft i pedalerne. Disse elementer vil være til at øge forståelsen og betydningen af grøn energi. BEPLANTNING En meget vigtigt brik der skal give området karakter og struktur. Skal være med til at øge oplevelsen af området hvad enten man er på cykel eller tilskuer. Det er vigtigt at beplantningen er forskellig og på hver deres måde karaktergivende for de enkelte steder. Beplantningen kan og skal også være med til at afskærme cirkuspladsen mod de omkringliggende veje. Det vil være hensigtsmæssigt at bruge beplantningen i forhold til læring om de enkelte træer og buske. Der kan således evt. plantes en Skoleskov med alle de hjemmehørende træareter. Beplantingen skal være med til at øge kendskabet til naturen der omgiver os. FACILITETER Der lægges brikker spredt blandt de andre. Disse brikker indeholder faciliteter for de besøgende. Det kan være Drikkefontæne, siddepladser og opbevaringskur til materialer.

36 Når puslespillet er lagt vil det komme til at således ud: Asfalteringen af parkeringspladesen samt forbindelse hertil er ikke med i Cykellegebanen. Vold Idé: Ud fra konceptet er der lagt en masse brikker som sammen kommer til at danne en helt ny aktivitetsplads. Pladsen er formgivet efter den tidligere brug. Derfor er der i midten en manege som er kerneopholdsplads i området. Rundt om står der en række træer (alle forskellige arter) som symboliserer teltstængerne. Der er mulighed for at opleve en masse sjov samtidig med at man bliver udfordret rundt i omgivelserne om manegen. Shared space Skov område Balance og motorikbane, asfalt Cirkuspladsens nye udtryk opgraderer en grøn plæne i bynære omgivelser til et lille stykke natur hvor børn og unge kan udfolde sig, lære og lege. Legebanen kombinerer Varde Kommunes vision Vi i naturen med et af kommunens andre store fokusområder - cyklismen - på en ny og spændende måde som bringer naturen ind i byen og giver mulighed for at træne sine cykelfærdigheder i et sikkert miljø. Sandkasse Manege LAR Skur LAR Areal med fokus på energi - Vi lærer at cykle sikkert i naturen. Vesterhavsområde

37 Manege ,- En stor åben plads til leg og læring på cyklerne. Regnvandet opsamles på bestemte steder på belægningen så dette også kan være en aktivitet. Indre cykelring ,- Fjollesti op og ned og ind og ud mellem foskellige rum og alle teltpæle træerne. Kan både opføres i asfalt og/eller stenmel. Sydlige indgang ,- Bred sti fra Vester Landevej og ind til Manegen. Her skal man sno sig mellem træer stående i belægningen. Asfalt Balance- og motorikbane ,- Dette rum laves med fordybninger i belægningen og der etableres balancebane. Dette rum har mere stationere elementer installeret modsat Manegen. Belægning Asfalt. Vesterhavsområde ,- Landskabsområde som skal trække det Vestkydske klitlandskab ind som en del af banen. Der lægges handicapmåtter ud som i klitterne. De udgører kørebanen og vil udfordre og stimulere cyklisterne. Der kantafgrænes. Underlag sand. Beplantning som i klitlandskabet. Grusstier ,- Mindre stier/smutveje i cykellegebanen som sikrer en dynamisk og spændende leg. Teltpæle ,- Rundt om manegen plantes der træer med samme afstand disse symbolisere teltpælene. Alle træerne er forskellige og repræsenterer forskellige arter som man kan møde i naturen i Danmark. Afskærmende beplantning ,- Flere steder plantes der buske og træer for at afskærme/afgrænse området mod det omkringliggende bymiljø. Dette tilfører området karakter og sin egen identitet. Solitære træer ,- Der plantes flere steder solitære træer som skal give skygge og være karakterdannende for området. Der plantes f.eks. ved både den sydlige og nordlige indgange samt på plæner hvor man kan sidde under træerne og være tilskuer. Skur: ,- Skuret skal indeholde redskaber til cykellege samt cykler til udlån til bla. de mindste. Skilte og Kommunikation ,- Ved indgangene opsættes der skiltes ligeledes skal det være muligt for f.eks. skoleklasser at booke Manegen. Dette skal være synligt for besøgende. Siddepladser ,- Rundt i området placerers der bænke og andre former for siddepladser. Redskaber og cykler ,- Redskaber til cykeltræning og leg i manegen. Løbecykler til de mindste cyklister. *Brikker der kan tilvælges for at styrke projektet Ydre cykelring ,-* Oplevelsesti rundt mellem flere forsekellige landskabskarakterer. Udføres i Asfalt Nordlig indgang ,- En indgang/gangbro udført i træ der bølger og og ned. Træer står i gangbroen. Giver motoriske udfordringer. Sandkasse ,- Et mindre rum som består af et underlag af sand og beplantning tilhørende klitlandskabet. Her skifter underlaget karakter og giver udfordringer og oplevelse for cyklisterne. * Vandpost ,- Der placeres en vandpost ved Manegen så brugerne af området altid har fri adgang til drikkelse under deres ophold. * * LAR ,- Flere steder samles regnvandet så det skaber oplevelse når man cykler i området. Det skal give en bedre forståelse for opsamling af regnvand. Der etableres forskellige beplantninger i fohold til disse arealer også. * * * Hobitten skovområde ,- Her er man kæmpen der cykler rundt i hobitten land. Området består af små bakker som man kan cykle på og imellem Der plantes dværgfyr så der bliver en lille skov man kører igennem. Energi rum ,- I dette rum skal man afprøve kræfter med at producere energi med egen kraft. Der opsættes forskellige inventar som opfordrer til leg og bevægelse med cyklerne. Det er et leg og læring rum. Belægning i asfalt.

38 Tidslinie for etablering: Forår 2016 Indre cykelring Ydre cykelring * * Manege Sydlig indgang * LAR Grusstier Balance- og motorikbane Afskærmende Hobitten beplantning skovområde Teltpæle Solitære træer * * Sandkasse Nordlige indgang * * Vandpost Energi rum Vesterhavsområde Skilte og kommunikation Skur Siddepladser Redskaber og cykler Indvielse August 2017

39 Bilag: Evaluering af studietur til Amsterdam for Udvalget for Kultur og Fritid Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 05. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97778/15

40 Dato Dok.nr /15 Sagsnr. 14/10045 Ref. Pkha Evaluering af studietur til Amsterdam for Udvalget for Kultur og Fritid Forberedelsen af turen, herunder materiale, information mv. Vi startede forberedelse af turen i starten af Vi var så heldige at have en sprogpraktikant fra Holland som har hjulpet en del med kontakten til de forskellige besøgssteder, hoteller og spisesteder. Inden destinationen blev valgt gav udvalget udtryk for at de ønskede at besigtige noget som havde fokus på eliteidræt, på museer og biblioteker. Herefter gik forvaltningen i gang med at finde emner til turen. Amsterdam blev foreslået da udvalget her kunne blive inspireret af det arbejdet som der her er gjort i forbindelse med fokusområderne. Inden turen blev der udarbejdet et program som udvalget fik præsenteret, og der blev til turen udarbejdet et program med plads til udvalgets bemærkninger i forhold til de besøg vi skulle på. Afvikling af turen Onsdag den 17. juni 2015 Vi havde afgang sammen i en bus fra Stålværkspladsen kl Vi fik morgenmad i Billunds lufthavn inden vi fløj kl og vi ankom til Amsterdam (Schiphol) kl Fra Schiphol tog vi med toget til Eden Hotel, hvor vi afleverede vort bagage, og begav os ud at spise. Vi spiste på Restaurant Incanto kl Herefter gik turen til Westergasfabriek, hvor vi fik en rundvisning i et tidligere fabriksområde, der er blevet omdannet til en kulturpark, som rummer musiksteder, teatre, biografer, værksteder, butikker m.m. samt store grønne rekreative områder. Inspiration til Stålværksgrunden i Varde.. Efter rundvisningen gik vi tilbage til hotellet, hvor vi fik pakket ud og gjort klar til en 2 timers kanalrundfart, hvor vi spiste aftensmad. 1/6

41 Herefter gik turen hjem til hotellet. Torsdag den 18. juni 2015 Besøgte vi Ajax Amsterdams Ungdomsakademi hvor vi blandt andet talte med den nye formand for Ajax Amsterdams førstehold Nicolai Boisen, som fortalte om sin start på ungdomsakademiet for 10 år siden. Ed van Schaick kom og fortalte om ungdomsarbejdet, det praktiske og ikke mindst det pædagogiske ved at have disse unge spillere i klubben. Herefter gik turen mod metroen hvor vi spiste på en restaurant Vanzz, inden vi tog metroen ind til Het Sheepvaartmuseum (søfartsmuseet) hvor vi deltog på en guidet tur. Het Scheepvaartmuseum blev af Varde Museum anbefalet som det sted udvalget skulle besøge, da der af deres udstillinger er hentet inspiration til de nye udstillinger på Tirpitz. Fra Museet fortsatte vi til fods til Openbaare Bibliotheek hvor vi fik en rundvisning på Hollands største bibliotek på m2. Her var fokus på udviklingen fra egentlig bogudlån til et sted, hvor studerende mødes og hvor den digitale informationssøgning blev muliggjort i dejlige omgivelser. Altså en anden måde at benytte biblioteket på. 2/6

42 Så sluttede vi dagen af på en Tibetansk restaurant, hvorefter der var mulighed for at kigge lidt på Amsterdam på egen hånd. Vi fandt dog hurtigt tilbage til hotellet, hvor vi samlede os på Kultur og Fritidschefens værelse for at se resultatet af folketingsvalget på en computer. Fredag den 19. juni 2015 Kl gik turen med Metroen til lufthavnen. Vi lettede med retning mod Danmark kl , og landede i Billund kl hvor bussen ventede på at køre os tilbage til Stålværksgrunden i Varde. Vi var godt trætte og mætte af de mange indtryk vi fik på turen, da vi satte os i vore egne biler ca. kl for at køre hjem og holde weekend. Vurdering af/opsamling fra de forskellige besøg, steder mv. Udvalget evaluerede individuelt på de enkelte besøg, dette er samlet nedenfor i stikord. FAKTA noter Westergasfabriek Kombinationen privat - kommunal investor. Fordele og ulemper Bygninger og udeområder med bookingmulighed "Vi møder muren når X skal tjene penge og Y skal være almennytting" Cafeer i området - de er lokalt forankrede og de giver liv Området og dets indhold er spiret op fra bunden og udviklet over en lang årrække Privat aktør havde til formål at skabe aktivitet, ej kun tjene maksimalt penge. Men samlet skal der dog være økonomi i det for privat aktør 3/6

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere