Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged, Per Rask Jensen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull Preben Olesen Pia Koch Hauge

2 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Side 309. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Evaluering af studietur til Amsterdam O Styrkelse af foreningslivet O Brugertilfredshedsundersøgelse om foreningsportalen Klippekortsmodel til foreningsområdet O Sammenligning af priser på lokaletilskudsområdet Uddannelse af hallerne fra faciliteter til facilitatorer Dialogmøde med DGI Fest- og Kulturuge middelaldertema Strategier for Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken Ansøgning om tilskud til om- og tilbygning, Helle Hallen Sager til kommende udvalgsmøder Formandens orientering til pressen Bilagsliste Underskriftsblad Side 656

3 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5727 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Godkendt Side 657

4 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Gensidig orientering Dok.nr.: 7154 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden Lokalerne på det gamle rådhus Besigtigelsestur den 10. september 2015 (Svendborg Idrætscenter) Evt. besigtigelsestur den 7. oktober med udvalgsmøde undervejs Møde i Fritidssamrådet den 31. august 2015 Orientering ved forvaltningen Kulturpuljen Danmarks Amatør Kultur Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Cykellegeplads Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen 2004/15 2 Åben Cykellegeplads Koncept og skitse_til aflevering (3).pdf /15 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Invitation til musikfestival i Bork. Bent Peter orienterede om: - IFV - Teaterhus. Kirstine orienterede om, at den nye Kulturkonsulent er startet. Erhardt Jull spurgte til KulturSpinderiet. Kirstine orienterede. Drøftet Side 658

5 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Evaluering af studietur til Amsterdam Dok.nr.: 8811 Sagsid.: 14/10045 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid var på studietur til Amsterdam fra den 17. til den 19. juni Turen var planlagt med baggrund i tre fokusområder valgt af Udvalget; eliteidræt, museer og biblioteker. Det er besluttet, at fagudvalgenes studieture skal evalueres ud fra følgende parametre: Forberedelse af turen, herunder materiale, information mv. Afvikling af turen Relevans af indholdet Vurdering af/opsamling fra de forskellige besøg, steder m.v. Hvordan kan inspirationen bruges fremadrettet nævn et tema eller elementer af et tema, der kan implementeres i Varde Kommune, og hvordan det eventuelt. vil kunne gøres Vurdering af studiebesøgets betydning i forhold til udmøntning af Vi i naturen Forvaltningen har udarbejdet et indledende notat med evaluering af turens delelementer, som tager udgangspunkt i ovenstående parametre. Efter behandling i Udvalget vil notatet indgå i Byrådets samlede evaluering af alle fagudvalgenes studieture. Konsekvens i forhold til visionen I studieturens program var indtænkt elementer som kunne inspirere til udmøntning af visionen på kultur- og fritidsområdet i Varde Kommune. Særligt kan fremhæves besøget i området Westergasfabriek et tidligere fabriksområde som nu er omdannet til (grøn) kulturpark. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Evaluering af studietur til Amsterdam for Udvalget for Kultur og Fritid 97778/15 Side 659

6 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget evaluerer studieturen ud fra de nævnte parametre, og at Udvalget drøfter hvilke elementer, der skal indgå i det videre arbejde i forhold til: Talentudvikling KulturSpinderiet Tirpitz museet Varde Bibliotek Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Drøftet Side 660

7 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid O Styrkelse af foreningslivet Dok.nr.: 8645 Sagsid.: 13/14949 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling De frivillige folkeoplysende foreninger er en grundsten i fritidslivet i Varde Kommune. De senere år har flere foreninger oplevet en tilbagegang i medlemstal. Tilbagegangen kan skyldes flere ting f.eks. et faldende indbyggertal eller ændringer i borgernes idrætsvaner. Udvalget og Kultur og Fritid har de senere år igangsat en række foreningsstyrkende tiltag. Med ansættelse af en Idræts- og foreningskonsulent for en 3-årig periode, som starter medio august 2015, vil der blive arbejdet mere intensivt med udvikling af forholdene for foreningslivet. Den hidtidige indsats kan overordnet grupperes i 4 områder som hænger sammen, og som også rækker ud over kultur- og fritidsområdet. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at foreningslivet på mange måder er vigtigt for livet i Varde Kommune. Facilitetsanalysen understreger også foreningslivet som en særlig kvalitet ved Varde Kommune. Når foreningerne fortæller, at de oplever udfordringer, og Side 661

8 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid at de samtidig gerne vil udvikle sig, er det særligt vigtigt, at dette gribes i en fremadrettet proces. Det er forvaltningens vurdering, at de tiltag, der er iværksat de senere år, har haft en positiv virkning, men at det samtidig er et område, der skal arbejdes mere intensivt med. Det er således vigtigt fortsat at iværksætte nye tiltag, der kan fastholde og understøtte det stærke foreningsliv. Kultur og Fritid vil derfor sammen med idræts- og foreningskonsulenten udarbejde en sammenhængende strategisk plan for tiltag, der skal udvikle foreningslivet. Planen vil bl.a. tage udgangspunkt i foreningernes behov samt i de tendenser og udfordringer, som fremgår af facilitetsanalysen. Konsekvens i forhold til visionen Der kan med fordel sættes fokus på tiltag, som hænger direkte sammen med visionen, og hvor de særlige naturmæssige ressourcer i kommunen også udnyttes i foreningsregi. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Opsummering på gennemførte tiltag /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Taget til efterretning. Side 662

9 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid O Brugertilfredshedsundersøgelse om foreningsportalen Dok.nr.: 8610 Sagsid.: 15/7916 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid har indkøbt og implementeret det digitale system KMD Booking omtales dagligt som Foreningsportalen. Dette er et led i digitalisering af blandt andet booking og udlån af kommunale lokaler til foreninger. Alle foreninger søger via Foreningsportalen om medlemstilskud, lokaletilskud og lån af kommunale lokaler. Implementeringen af Foreningsportalen har medført betydelige ændringer i rutinerne for foreningerne. Forvaltningens kontorelev har i sin afsluttende opgave på uddannelsen valgt at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse hos foreningerne. Formålet med undersøgelsen var at skabe viden om hvor eller hvordan, der kan sættes ind, for at foreningerne får det optimale udbytte af Foreningsportalen. Undersøgelsens overordnede konklusion er, at Foreningsportalen fungerer efter hensigten, og at de fleste af de udfordringer, som brugerne oplever, kan begrundes med, at systemet er nyt, og at foreningerne kun har brugt det få gange. Der er sendt spørgeskema til 100 foreninger. 69 har svaret fuldt ud, mens 31 har givet en delvis besvarelse eller undladt at svare. Undersøgelsen dækker samtlige foreningstyper, men ca. halvdelen er idrætsforeninger. Nogle af hovedkonklusionerne er: Generelt er der tilfredshed med foreningsportalen på den måde, at 40 % er tilfredse, 6 % er utilfredse, og den resterende del har svaret hverken-eller. Flertallet synes, at det er nemt at bruge portalen til at søge tilskud og til registrering af foreningsoplysninger. Der er vejledninger til systemet, og de bruges meget varierende. En stor del bruger ikke vejledningerne, mens andre synes, de er forståelige og anvendelige Generelt er der stor tilfredshed med den hjælp, foreningerne har fået fra Kultur og Fritid både generelt, via mail og telefonisk Der kan med fordel arbejdes videre med at sikre informationen om brugen af systemet både via informationsmøder og vejledningsmateriale. Det er afgørende, at foreningerne har viden om anvendelsen af systemet. Systemet har derfor tilgængelige vejledninger, der skridt for skridt beskriver, hvordan man f.eks. booker lokaler. Undersøgelsen konkluderer, at vejledningerne virker, for de, der har læst dem. Men det kan give udfordringer, da anvendelsen af systemet for nogle er en årligt tilbagevendende begivenhed. I undersøgelsen foreslås det, at der udformes quick-guides eller tilgængelige pop-up informationer i programmet, som giver hurtig og enkel hjælp til brugerne. Forvaltningens vurdering Undersøgelsen giver et indblik i foreningernes oplevelse af Foreningsportalen. Side 663

10 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater vurderer forvaltningen, at Foreningsportalen virker efter hensigten og dermed har opfyldt sit ene mål om at gøre det lettere at være forening i Varde Kommune. KMD Booking gennemfører en opdatering af deres system inden for det næst år. Forvaltningen forventer, at denne opdatering vil medføre en mere brugervenlig betjeningsflade. Kultur og Fritid vil fortsat sikre løbende information om og vejledning i brug af systemet. Retsgrundlag KL og regeringens krav om digitalisering Folkeoplysningsloven Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Taget til efterretning Side 664

11 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Klippekortsmodel til foreningsområdet Dok.nr.: 8546 Sagsid.: 15/7474 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid har drøftet mulighed for en klippekortsmodel på foreningsområdet. Varde Kommune har tidligere haft en klippekortsmodel, som blev indført i Modellen var et forsøg på at skabe nye spændende aktiviteter på tværs af flere afdelinger eller flere foreninger, og for at benytte ikke i forvejen bookede haltimer. De daværende kriterier er vedlagt som bilag. Klippekortsmodellen blev ingen succes. Der indkom to ansøgninger. Begge ansøgninger fik afslag, da de ikke opfyldte kriterierne for tilskud. Der var afsat kr. i puljen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at klippekortsmodellen i sin tidligere form skal gentænkes og udmøntes i en anden form. Varde Idrætsråd og Foreningsrådet vil være naturlige sparringspartnere i dette arbejde. Kultur og Fritid lægger derfor op til, at der i løbet af sensommer og efteråret 2015 arbejdes på at udarbejde oplæg til en ny klippekortsmodel, som i givet fald kan igangsættes i Kultur og Fritid foreslår, at modellen gerne skal bidrage til, at der kan komme flere nye medlemmer i foreningerne, at der sikres en bedre udnyttelse af ledige haltimer, og at modellen generelt understøtter mange borgeres interesse i mere fleksible idrætsformer og aktiviteter. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Idrætsrådet og Foreningsrådet involveres i processen. Bilag: 1 Åben Regler for tilskud fra puljen til klippekortsmodeller /12 2 Åben Tids- og handleplan for ny klippekortsmodel 82595/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 665

12 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid at Kultur og Fritid igangsætter arbejdet med at udvikle en ny model, at tidsplanen for arbejdet godkendes, og at Idrætsrådet og Foreningsrådet inddrages i arbejdet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Anbefalingen blev godkendt. Side 666

13 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid O Sammenligning af priser på lokaletilskudsområdet Dok.nr.: 8642 Sagsid.: 15/8201 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Flere foreninger har nævnt, at deres udgifter til halleje er store, og at det for dyrt at leje haller i Varde Kommune sammenlignet med andre kommuner. Forvaltningen har derfor kontaktet de tre omkringliggende kommuner (Esbjerg, Ringkøbing/Skjern og Vejen) for at få oplyst deres takster i forbindelse med lokaletilskud på haller. Tabellen nedenfor viser priserne for halleje i de 4 kommuner. Pr. 1/ Varde Vejen Ringkøbing/- Skjern Esbjerg Timepriser for leje af 1 haltime 468 kr. 278/294 1) 541 kr. 428 kr. Sats for lokaletilskud 75 % (34,89 %) 69 % 20 % 2) 94,5 % 40 % 3) Foreningernes egenbetaling ved leje af haltimer (ved 117 kr. 97 kr. 168 kr. 24 kr. maks. tilskud) Gebyr pr. time for lån af kommunale 117 kr. 134 kr. 24 kr. haller Driftstilskud til haller Ja Nej Rentetilskud Nej 1) Vejen Kommune får en regning fra de selvejende haller på 181 kr., hvis hallen ikke er momsregistreret, og en regning på 197 kr. fra momsregistrerede haller. Foreningerne har en egenbetaling på 97 kr. uanset medlemsfordeling gælder kun leje i haller. 2) Der ydes 20 % i lokaletilskud, hvis mere end 75 % af foreningens medlemmer er over 25 år. 3) Der ydes 40 % i lokaletilskud, hvis mere end % af foreningens medlemmer er over 25 år og tilsvarende 69 %, hvis mere end 50 % af foreningens medlemmer er under 25 år. Forvaltningens vurdering Sammenlignet med de 3 øvrige kommuner ligger Varde Kommune nogenlunde midt i med hensyn foreningernes egenbetaling i forbindelse med leje af haltimer. Esbjerg har absolut den højeste tilskudsprocent på 94,5 % og meget lav timepris på 24 kr. En stor del af hallerne i Esbjerg er kommunale skolehaller. Disse haller er underlagt den generelle nøgleordning. Det betyder, at der er minimal service. Foreningerne skal selv låse sig ind og låse efter sig igen. Net og bander skal de selv sørge for at sætte op osv. Side 667

14 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Sammenlignet med Vejen og Ringkøbing/Skjern kommuner, ligger Varde Kommune med en egenbetaling, som er 20 kr. højere end i Vejen og 50 kr. mindre end i Ringkøbing/Skjern Kommune. Forvaltningen vurderer således ikke, at niveauet for foreningernes timebetaling for halleje i Varde Kommune er væsentligt højere end i de her nævnte nabokommuner. Foreningernes samlede udgifter til halleje kan dog godt være meget store og dermed en økonomisk udfordring. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Folkeoplysningslovens 25 Varde Kommunes regler på området Økonomi Ingen Høring Idrætsrådet orienteres om sammenligningen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Taget til efterretning. Side 668

15 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Uddannelse af hallerne fra faciliteter til facilitatorer Dok.nr.: 8588 Sagsid.: 14/12229 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid besluttede 10. juni 2014 at afsætte midler til gennemførelse af en uddannelse, der kan styrke idrætshallernes evner til at agere i et felt, der er i udvikling og forandring. Målet med uddannelsen er at udvikle idrætsfaciliteterne til facilitatorer, til gavn for både idrætsfaciliteter, foreninger og borgere. Udvikling af uddannelsesforløbet er sket i samarbejde med SIV, som har støttet op om projektet og deltaget i processen med at finde et relevant uddannelsesforløb. HI Videnscenter blev valgt til at gennemføre uddannelsen Perspektiver i Ledelse (PIL). Alle idrætscentre er inviteret til at deltage med både centerleder og bestyrelsesrepræsentant. Denne sammensætning var væsentlig for at sikre grundlaget for efterfølgende forankring i hallerne. Alle haller kunne således få to deltagere med på uddannelsen. Forud for uddannelsen blev der afholdt en informationsaften, så halledere og bestyrelsesmedlemmer blev introduceret til tankerne om og målet med uddannelsen. Selve uddannelsen blev gennemført som tre 30-timers seminarer, der blev afviklet med en måneds mellemrum. Overordnet program for uddannelsen er vedlagt. På de tre seminarer blev der drøftet idrætshallernes udfordringer og generelle tendenser på idræts- og kulturområdet. HI Videnscenter præsenterede relevant teori og analyseværktøjer. Med disse som udgangspunkt arbejdede hallerne med strategiske planer og udviklingsmuligheder. De strategiske overvejelser fokuserede både på de enkelte hallers konkrete situation og på hallerne som samarbejdende konkurrenter. Hallerne frembragte i løbet af uddannelsen selv et ønske om at drøfte facilitetsanalysens resultater og anvendelsesmuligheder i et strategisk perspektiv samt SIVs fremtidige rolle. Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været meget positive. Der er afsat kr. til uddannelsesforløbet. Opfølgningsforløb afholdes indenfor denne ramme. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at HI Videnscenter har ramt idrætshallernes behov for strategisk efteruddannelse helt rigtigt. Undervisernes tilgang til deltagerne, beskrivelsen af udfordringer og argumenterne for relevansen af strategisk planlægning har sat gang i refleksionerne hos hallernes daglige ledere og deltagende bestyrelsesmedlemmer. Flere af idrætshallerne overvejer at gennemføre lignende uddannelsesforløb for deres bestyrelser, hvilket kan påvirke den måde, man går til ledelse af idrætsfaciliteterne på. Denne korte uddannelse kan derfor blive startskuddet til mere strategisk ledede idrætshaller i Varde Kommune. For at sikre at den igangsatte udvikling fastholdes, anbefaler forvaltningen, at der gennemføres et kortere opfølgningsforløb i efteråret Side 669

16 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid For at fastholde udviklingen af mere strategisk tænkende idrætshaller anbefaler forvaltningen dernæst, at hallerne henviser til deres strategiske forretningsplan, når de fremlægger udviklingstiltag og evt. søger kommunen om tilskud, lån mv. De tre seminarer har foruden det faglige udbytte styrket det sociale bånd hallerne imellem, og øget hallernes kendskab til hinandens styrker og udfordringer. Dette kan være gavnligt for fremadrettet samarbejde. Deltagelsen i PIL har også styrket forholdet mellem hallerne og forvaltningen og bibragt en udvidet forståelse for hinandens roller og funktioner. Altså samlet set en styrkelse af de tværgående samarbejdsrelationer. Uddannelsen af hallernes ledelse ligger endvidere godt i tråd med et af resultaterne fra facilitetsanalysen, der netop fremhæver facilitetslederne i de selvejende faciliteter, som en potentiel resurse i udviklingen af idrætsområdet. Med beslutningen om at gennemføre uddannelsen har man dermed foregrebet en af analysens hovedanbefalinger om at indtage en proaktiv og understøttende funktion i forhold til at sikre fortsat høj dynamik og aktivitet på foreningsområdet. Det er forvaltningens samlede vurdering, at PIL i høj grad har styrket hallernes grundlag for at indtænke facilitetsanalysen som et vidensgrundlag for udvikling. Det er dernæst vurderingen, at hallerne vil tage initiativ til at redefinere SIVs rolle, med henblik på at styrke SIVs position som samarbejdspartner for haller, forvaltningen og politisk niveau. Konsekvens i forhold til visionen Hallernes forbedrede evne til strategisk sigte kan angiveligt betyde en indtænkning af Vision 2030 og øvrige visionspolitikker i den fremadrettede udvikling. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben SV: Hallederuddannelse - Rammeprogram PIL Varde.pptx 6524/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget tager orienteringen til efterretning, at forvaltningen arbejder med opfølgning på uddannelsen, og at Udvalget beder idrætshallerne henvise til deres strategiske planer, når de f.eks. fremlægger udviklingstiltag og ved fremtidige ansøgninger om kommunale lån og tilskud mv. Side 670

17 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Anbefalingen blev godkendt. Side 671

18 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Dialogmøde med DGI Dok.nr.: 8810 Sagsid.: 15/9043 Initialer: kigo Åben sag Sagsfremstilling DGI Sydvest har henvendt sig med forslag til møde mellem Udvalget for Kultur og Fritid og bestyrelsen for DGI Sydvest. Varde Kommune har tradition for mange gode samarbejder med DGI fx om Karlsgårdedagen, Varde Kommune som breddeidrætskommune, omkring Landsstævne 2013, generel foreningsudvikling og samarbejde mv. For fortsat at sikre det gode og tætte samarbejde er DGI Sydvest inviteret til dialogmøde med Udvalget kl DGI har foreslået flg. emner til mødet: Præsentation af DGI, hvad DGI står for og hvilke områder, vi arbejder med Drøftelse af facilitetsanalysen for Varde Kommune Den åbne skole. DGI fremlægger de gode eksempler fra Varde Kommune. Hvad har de fået ud af det, de største udfordringer, og hvordan kan arbejdes der videre med det? Kultur og Fritid foreslår at følgende punkter drøftes: Hvordan sikrer vi fremadrettet forpligtende samarbejder ml. DGI og Varde Kommune (f.eks. Karlsgårdedag, mountainbikebaner, foreningskonsulent) Udvikling i forskydninger mellem foreningsidræt individuel idræt Fastholdelse af de unge i foreningslivet Skole og foreningssamarbejde Seniorer og foreningsudvikling Da der er mange emner til drøftelse er der afsat 45 minutter til mødet. DGI Sydvest er repræsenteret med formand Henning Kristensen, næstformand Torben Haahr, bestyrelsesmedlem Steffen B. Pedersen og direktør Birthe Christensen. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid anbefaler at emnerne drøftes og at der tages stilling til særligt prioriterede og fælles forpligtende indsatser. Konsekvens i forhold til visionen Der kan med fordel også udvikles nye fremadrettede samarbejder mellem Varde Kommune og DGI Sydvest, som i særlig grad tager udgangspunkt i Varde Kommunes vision: Vi i naturen. Retsgrundlag Intet Side 672

19 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at emnerne drøftes, og at der tages stilling til særligt prioriterede og fælles forpligtende indsatser. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Særlig fokusområde for samarbejde: Skole og foreningssamarbejde Træner- og lederuddannelse Senioridræt Ikke nuværende idrætsaktive Side 673

20 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Fest- og Kulturuge middelaldertema Dok.nr.: 8668 Sagsid.: 15/8678 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I 2017 fejrer Varde by 575 års jubilæum som købstad, idet Varde i august 1442 af kongen blev tildelt de første købstadsprivilegier. Direktionen har besluttet, at jubilæet er en anledning til at opfylde kommunens tredje målsætning i bosætningspolitikken om gode oplevelser i og af Varde Kommune og en samtidig branding og synliggørelse af Varde by. En arbejdsgruppe bestående af Varde Kommune (Direktionen, Kultur og Fritid og KomUd), Middelaldergruppen Warwik og ProVarde har mødtes om ideer til en overordnet ramme for en festlig fejring i Direktionen lægger med baggrund i de fremlagte ideer op til, at Varde Fest- og Kulturuge og fejringen af 575-års jubilæet lægges sammen og afholdes under ét i maj måned Fest- og Kulturugen middelalderfestivalen arrangeres af den faste arbejdsgruppe bestående af kulturinstitutionerne Varde Museum, NaturKulturVarde, Varde Bibliotek og Musik & Billedskolen suppleret med faglig sparring af KomUd om markedsføring. De fire institutioner kan supplere arbejdsgruppen med andre foreninger og institutioner, f.eks. ProVarde, amatørteaterforeningerne, Varde Handel, middelalderforeningen Warwik og lokalarkivet. Middelalderfestivalen koordineres af Kultur og Fritid. Middelalderfestivalen skal udnytte byens velegnede rammer til at skabe en autentisk middelalderstemning. Det kan ske ved at inddrage Torvet og den øvrige midtby, åen og havnepladsen, gamle købmandsgårde og Arnbjerg anlægget. Indhold bør være af en helt særlig karakter, som en folkelig fest af høj kvalitet, og som samtidig oplyser om og formidler byens historie. Maj måned er et godt tidspunkt for afholdelse, idet f.eks. Horsens Middelalderfestival afvikles i august. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at en fejring af 575 års jubilæet med fordel kan inddrages som tema for fest- og kulturugen i Fejringen er en oplagt anledning til at markere og synliggøre Varde by udadtil. Samtidig giver temaet en god mulighed for at formidle byens historie bredt til flere generationer på flere niveauer i og udenfor kommunen. Middelalderfestivalens succes vil være afhængig af frivillige lokale foreningers bidrag og engagement, og festivallen vil kunne styrke samarbejdet på tværs af lokale foreninger. Forvaltningen har god erfaring med tværgående og eksterne samarbejder, så resultatet kan blive af høj kvalitet. Konsekvens i forhold til visionen I middelalderfestivallen vil der være en meget tydelig sammenbinding af natur kultur historie. Ved en autentisk gengivelse af forskellige middelaldersituationer vil naturen få en central betydning. Der vil blive lagt vægt på tidens måde at leve i og bruge naturen på ved f.eks. Side 674

21 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid markedssituationer, arbejdende værksteder, inddragelse af åen og havnemiljøet samt Varde Borg området. Det er samtidig oplagt at formidle datidens brug af naturens planter og bondens avl i den daglige mad, medicin og lægegerning m.m. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Udvalget for Økonomi og Erhverv har afsat kr. til fejringen. Oven i det eksisterende budget til fest- og kulturugen på kr. betyder det, at der samlet er afsat kr. Direktionen foreslår, at fest- og kulturugen i 2015 afvikles med et budget på kr. ud af det samlede beløb, og at restbeløbet delvist dækker den officielle fejring og det øvrige program. Behovet for yderligere økonomiske tilskud dækkes via fondsmidler. Ud over det afsatte budget indgår de frivillige og lønnede arbejdstimer fra forskellige institutioner. Markedsføringsudgifterne afholdes af fest- og kulturugens budget og er dernæst en del af kommunens overordnede markedsføring. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at konceptet for fest- og kulturugen 2017 som en middelalderfestival godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Anbefaling blev godkendt. Side 675

22 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Strategier for Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken Dok.nr.: 8874 Sagsid.: 15/8484 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Byrådet godkendte i begyndelsen af 2015 Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken for Varde Kommune. Politikken består af en overordnet vision og 7 målsætninger. Visionen er: Sammen vil vi skabe rammerne for, at kultur- og fritidslivet bliver omdrejningspunktet for et indholdsrigt og aktivt liv i Varde Kommune. Vi vil gøre det markante i kultur- og fritidslivet til kendetegn for Varde Kommune. For hver af de 7 målsætninger skal der udarbejdes strategier. Der er målsætninger vedr.: Idræt Kunst musik drama Faciliteter Folkeoplysning Fritid Museum Bibliotek Flere af målsætningerne hænger tæt sammen med udvalgte institutioners visioner og strategier samt de af Udvalget vedtagne udviklingsmål, som udspringer af visionsdrøftelserne med Udvalget. Arbejdet med udformning af strategier i FIK-politikken skal derfor sikre en tværgående sammenhæng. Det betyder at udvalgte strategier i FIK-politikken skal udformes i tæt samarbejde med nøgleinteressenter som f.eks. Biblioteket, Musik & Billedskolen, Varde Museum og NaturKulturVarde. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid foreslår at strategierne udformes efter en model, som svarer til, hvordan man generelt udformer strategier for visionspolitikkerne i Varde Kommune. Modellen afklares forinden med Politik og Analyse. Forvaltningen anbefaler, at arbejdet med udformning af strategier igangsættes i august 2015, og at det afsluttes inden sommeren 2016, så der i tidsplanen kan tages hensyn til de visions- og strategiprocesser, der allerede er planlagt i kulturinstitutionerne. Udarbejdelsen af FIK-politikken skete i tæt samarbejde med en tværgående arbejdsgruppe i forvaltningen og en bredt sammensat sparringsgruppe med interessenter fra hele fagområdet. Efter politisk godkendelse, blev politikken sendt i høring, hvor alle borgere kunne komme med kommentarer. Kommentarerne er vurderet og indarbejdet i politikken. FIK-politikken er derfor udarbejdet i samarbejde med interessenter og borgere fra Varde Kommune. På den baggrund foreslår forvaltningen en proces, hvor strategierne udarbejdes af forvaltningen med inddragelse af udvalgte interessenter og med hensyn til de tidligere fremsatte bemærkninger. Side 676

23 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Overordnet foreslås en proces, hvor Kultur og Fritid (evt. sammen med nøgleinteressenterne) udarbejder et udkast til strategier, som efterfølgende kvalificeres af interessenter fra de enkelte fagområder. Kultur og Fritid er overordnet ansvarlig for den samlede proces. Konsekvens i forhold til visionen Arbejdet med strategierne for alle 7 områder skal forholde sig til visionen Vi i naturen, så der både sikres en relevant og evt. nytænkende måde at samtænke kultur- og fritidsområdet med naturen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Nøgleinteressenter som Biblioteket, Musik- & Billedskolen, Varde Museum og NaturKulturVarde inddrages i processen med udformningen af de strategier, som vedrører deres område. Andre interessenter som SIV og de 4 råd inddrages også i processen, hvor de f.eks. bidrager til at kvalificere udkast til strategier. Bilag: 1 Åben Samlet overordnet plan for udarbejdelse af strategier i FIK politik /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at processen for udformning af strategier godkendes, og at Udvalget løbende godkender strategier for de 7 målsætninger i Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Anbefalingen blev godkendt. Side 677

24 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Ansøgning om tilskud til om- og tilbygning, Helle Hallen Dok.nr.: 8570 Sagsid.: 15/6955 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Helle Hallen ønsker at udføre en om- og udbygning omkring fitnesscenteret. I den sammenhæng søger de om: Godkendelse af investeringen Kommunal garanti ved optagelse af lån på kr. ved KommuneKredit, og Godkendelse af nyt aktivitetsrum som tilskudsberettiget, jf. reglerne om lokaletilskud til foreninger. Helle Hallen ønsker at gennemføre ud- og ombygningen for at skabe bedre plads i deres motionscenter, herunder bedre toilet- og badefaciliteter også for handicappede. Ombygningen skal ligeledes skabe bedre sammenhæng i faciliteterne, så der bedre kan udnyttes synergi mellem motionscenter og svømmehal. Behovet for ombygning er særligt udtalt ved toilet- og badeforhold, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at benytte disse faciliteter uden for hallens normale åbningstid. Fitnesscenteret har åbningstider der strækker sig længere end hallens normale åbningstider. Om- og tilbygningen omfatter blandt andet etablering af: Toilet- og badefaciliteter, der kan være tilgængelige uden for hallens normale åbningstid, Handicaptoilet og -baderum Kontor til fitnesscenteret, og Nyt aktivitetsrum Det nye aktivitetsrum skal benyttes til spinning og anden holdtræning for mindre hold. Ansøgning, budget og plantegninger er vedlagt. Helle Hallen fortæller supplerende, at de har forsøgt at anvende de nuværende bade- og toiletforhold, men at det ikke fungerer i praksis. De fortæller også, at der ikke er ledig kapacitet i hallerne i det tidsrum, hvor der også er aktivitet i motionscentret. Derfor arbejder de mod etablering af en samlet enhed. Helle Hallen forventer, at om- og tilbygningen vil medføre øget aktivitet og medlemsantal i fitnesscenteret. Fitnesscenteret er drevet af den frivillige folkeoplysende forening: Helle Motionscenter. Helle Hallen har ligeledes fremsendt ønske til budget 2016 om tilskud på kr. til gennemførelse af den ansøgte om- og tilbygning. Helle Hallen modtog sammen med de andre haller i Varde Kommune gældsanering i Hallernes gamle lån blev omlagt til fordelagtige lån i KommuneKredit og hallerne modtager halvårligt et udligningstilskud fra Varde Kommune som yderligere hjælp til Side 678

25 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid afdrag på lånene. Modsat skal hallerne have godkendelse ved Varde Kommune, inden de optager nye lån. Ifølge folkeoplysningsloven skal nye lokaler godkendes som berettigede til lokaletilskud. Varde Kommune kan dermed afvise at give foreninger lokaletilskud i de ombyggede lokaler, hvis der findes grund til det. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at om- og tilbygningen vil være en fordel for Helle Motionscenter. Forvaltningen kan dog ikke vurdere, i hvilket omfang en om- og tilbygning vil give modsvaret øget aktivitet og positiv afledt økonomi. Ifølge analysen af idrætsvaner og -faciliteter i Varde Kommune benytter omkring en tredjedel af borgerne fitnesscentre. Forvaltningen kan på den baggrund konstatere, at der potentielt kan være et grundlag for udvidelse af faciliteterne. Det er dog med det forbehold, at analysen samtidig viser, at der generelt er indendørskapacitet nok i kommunen. Analysen af idrætsvaner og -faciliteter i Varde kommune viser også, at de fleste borgere benytter faciliteter i det nærmeste opland. Da der findes fitnesscentre flere steder i kommunen, vurderer forvaltningen, at det er tvivlsomt, om et udvidet fitnesscenter kan tiltrække borgere uden for Helle Hallens nærområde. Forvaltningens finder, at en udbygning af fitnessområdet bør ske som et led i en samlet langsigtet strategi for udvikling af Helle Hallen. Herunder den forventede virkning på aktiviteter og økonomi, så grundlaget for investeringen er vurderet. Det er forvaltningens vurdering, at Helle Hallen fortsat har en økonomisk byrde efter gældssaneringen i Helle Hallen skal i 2015 betale kr. i ydelse til Varde Kommune og KommuneKredit. Modsat modtager de i kr. i udligningstilskud fra Varde Kommune. Et yderligere lån på kr. vil naturligvis medføre yderligere årlige ydelser for Helle Hallen. Udvalget har i juni 2015 behandlet punkt om hallernes bygningsvedligehold. Jf. vurdering af vedligeholdelsesbehovet bør Helle Hallen årligt afsætte kr. til løbende vedligehold. Ud fra de sidste fem års regnskaber er der blevet brugt kr. årligt på vedligehold. Disse beregninger tager dog ikke højde for den eventuelle frivillige arbejdskraft, der også måtte være lagt. Helle Hallen har dog et behov for oprettende vedligehold på kr. Overordnet er det forvaltningens vurdering, at der i sager, hvor haller søger om kommunalt lån eller garanti, bør skelnes mellem, om projekterne kan betegnes som 1) vedligehold eller 2) nye tiltag, ud- eller ombygning. Det er forvaltningens vurdering, at hvis haller ønsker at igangsætte nye tiltag, ud- eller ombygge, bør det være begrundet i en formuleret strategi for den enkelte hal. Dernæst bør nye udviklingstiltag, ud- eller ombygning kunne finansieres ved nye indtægter. Udvalget har også tidligere behandlet andre hallers ansøgninger om bl.a. nye udvidelser, og Udvalget har udsat stillingtagen til halanalysens resultater er afklaret. Halanalysen er i høring frem til 10. august Når høringssvarene er behandlet, kan Udvalget tage stilling til ansøgningerne. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Folkeoplysningsloven kap. 7. Side 679

26 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Økonomi Hvis Helle Hallen tilbydes et kommunalt lån eller garanti for et lån på kr., vil det påvirke kommunens disponible likviditet tilsvarende enten i form af træk på kommunens likvider eller i form af deponering (kommunen har ikke råderet over pengene). Høring Ingen Bilag: 1 Åben Plantegning Stueplan /15 2 Åben Budget for ombygning 74078/15 3 Åben Plantegning nuværende bygning 74078/15 4 Åben Ansøgning om godkendelse af om- og tilbygning 74078/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget udsætter behandling af ansøgningen til halanalysens resultater er afklaret. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Anbefalingen blev godkendt. Side 680

27 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 7167 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sagsfremstilling September Budget/regnskabsopfølgning Nyt koncept for årets mestre og Varde Prisen Integrationssamarbejder Musik & Billedskolens arbejde med FS-reformen Udvikling af aktivitetsområde i Varde Sommerland Status lokaletilskud Oktober Status lokaletilskud Stadions og deres anvendelse Musicalskole Kommunikation og synlighed i kultur- og fritidstilbud Eliteidræt og talentudvikling drøftelse efter oplæg fra Idrætsrådet Fest- og kulturuge 2016 Budgetstatus pr. 31. september 2015 November Evaluering af bemyndigelsesordningen Dialogmøder med foreninger og aftaleholdere December Evaluering af udviklingspuljen og prioritering for 2016 Godkendelse af aftaler Klippekort model Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Anbefalingen blev godkendt. Side 681

28 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Formandens orientering til pressen Dok.nr.: 8309 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Preben Olesen Drøftet Side 682

29 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Bilagsliste 310. Gensidig orientering 1. Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen (2004/15) 2. Cykellegeplads Koncept og skitse_til aflevering (3).pdf (103137/15) 311. Evaluering af studietur til Amsterdam 1. Evaluering af studietur til Amsterdam for Udvalget for Kultur og Fritid (97778/15) 312. O Styrkelse af foreningslivet 1. Opsummering på gennemførte tiltag (100161/15) 314. Klippekortsmodel til foreningsområdet 1. Regler for tilskud fra puljen til klippekortsmodeller (958515/12) 2. Tids- og handleplan for ny klippekortsmodel (82595/15) 316. Uddannelse af hallerne fra faciliteter til facilitatorer 1. SV: Hallederuddannelse - Rammeprogram PIL Varde.pptx (6524/15) 319. Strategier for Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken 1. Samlet overordnet plan for udarbejdelse af strategier i FIK politik (100986/15) 320. Ansøgning om tilskud til om- og tilbygning, Helle Hallen 1. Plantegning Stueplan 3.6 (74078/15) 2. Budget for ombygning (74078/15) 3. Plantegning nuværende bygning (74078/15) 4. Ansøgning om godkendelse af om- og tilbygning (74078/15) Side 683

30 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Mads Sørensen Ingvard Ladefoged Per Rask Jensen Preben Olesen Holger Grumme Nielsen Erhardt Jull Side 684

31 Bilag: Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 05. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 2004/15

32 Andre kulturelle Arrangementer - konto Oversigt over udgifter 2015 Projekter: I alt kr. - Bevilgede tilskud i 2015 Blåbjerg Børnemusikfestival 3680 kr ,00 Udb. Folk skovlund kr ,00 Udb Vestjyllandsudstillingen 2014 udb. Garanti kr ,00 udb Kulturdageforeningen garanti kr ,00 udb Spil Dansk kr ,00 Frk. Nitouche HATS - udb. garanti kr ,00 udb. Sommerkoncerter i Vestjylland 2015 kr ,00 udb. Varde- og omegns Folkedanseforening kr ,00 udb. Tilskud til Skulpturudstillingen i Ølgod 2015 kr ,00 I alt kr ,00 Saldo Budget 2015 incl overførsel fra 2014 incl. moms kr ,00 Øvrige posteringer kr ,00 I alt kr ,00 Bevillinger underskudsgarantier KS2015 kr ,00 Supra Sand i øjet kr ,00 RolleRock i Gårde 22/8-15 kr ,00 Skulpturudstillingen i Ølgod kr ,00 I alt kr ,00

33 Bilag: Cykellegeplads Koncept og skitse_til aflevering (3).pdf Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 05. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

34 - En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring Cirkuspladsen i Varde

35 Koncept: Cirkuspladsen fyldes ud med forskellige brikker med hvert sit indhold. Alle brikkerne behøves ikke at lægges på een gang - men de kan lægges løbende og derved sprede anlægsudgifterne over en længere periode. Det er målet, at når alle brikkerne er lagt vil Varde by have et regionalt fyrtårn af en attraktion for børn og unges leg og læring. Cykelbanen består af flere forskellige brikker som skaber en variation og udfordring. Brikkerne her kan passe sammen med mange af de andre brikker. Således kan f.eks. de grønne brikker med beplantning passe perfekt og indgå i cykelbanen det samme gør sig gældende for f.eks. leg og læring omkring energi eller natur. Konceptet er meget dynamisk og netop brikkerne symboliserer dette sammen med at konceptet signalerer leg. Brikkerne i puslespillet karakteriserer hvad Varde Kommune er kendt for. Økonomi: Der er vurderet et beløb som de enkelte brikker kommer til at koste. Beløbet skal ses med visse forbehold. Samlede anlægsudgifter: Det fordyrer projektet, at der ikke i forveje er nogle faciliteter på arealet som kan bruges i forhold til de fremtidige aktiviteter ASFALT Dele af området skal asfalteres så det danner grundlag for forskellige cykelaktiviteter. Der skal både være flere brikker lagt sammen som kan udgøre et stort fællesareal og andre brikker spredt blandt de andre. VAND Der etableres en drikkefontæne på areaet så der altid er mulighed for at få stillet tørsten LANDSKABSTYPER Varde Kommune er kendt for sin tilknytning til Vesterhavet og det unikke kystlandskab. Dette tænkes ind i området i form af underlag og beplantning således det flere steder kommer til at udgøre et element som man skal prøve kræfter med. Vand i området skal symbolsere de store åer og søer der er i kommunen. Flere steder kan vandet blive symboliseret af enten græs, sand, skærver eller andet der kan være med til at give udfordringer. LAR LØSNING Lokal Afledning af Regnvand på stedet gør, at der kan være vand til stede og dermed udgøre et element som man på cykelbanen skal forholde sig til. Formidlingen af dette skal sikre brugerne af området kendskab til betydning af miljø, håndtering af regnvand og hvordan man kan integrere det i hverdagens omgivelser ENERGI Der lægges flere brikker med reference til bæredygtighed og energi. Disse brikker skal indgå som elementer i cykellegebanen. Det skal bl.a. således være muligt at prøve kræfter med at producere strøm via sin egen kraft i pedalerne. Disse elementer vil være til at øge forståelsen og betydningen af grøn energi. BEPLANTNING En meget vigtigt brik der skal give området karakter og struktur. Skal være med til at øge oplevelsen af området hvad enten man er på cykel eller tilskuer. Det er vigtigt at beplantningen er forskellig og på hver deres måde karaktergivende for de enkelte steder. Beplantningen kan og skal også være med til at afskærme cirkuspladsen mod de omkringliggende veje. Det vil være hensigtsmæssigt at bruge beplantningen i forhold til læring om de enkelte træer og buske. Der kan således evt. plantes en Skoleskov med alle de hjemmehørende træareter. Beplantingen skal være med til at øge kendskabet til naturen der omgiver os. FACILITETER Der lægges brikker spredt blandt de andre. Disse brikker indeholder faciliteter for de besøgende. Det kan være Drikkefontæne, siddepladser og opbevaringskur til materialer.

36 Når puslespillet er lagt vil det komme til at således ud: Asfalteringen af parkeringspladesen samt forbindelse hertil er ikke med i Cykellegebanen. Vold Idé: Ud fra konceptet er der lagt en masse brikker som sammen kommer til at danne en helt ny aktivitetsplads. Pladsen er formgivet efter den tidligere brug. Derfor er der i midten en manege som er kerneopholdsplads i området. Rundt om står der en række træer (alle forskellige arter) som symboliserer teltstængerne. Der er mulighed for at opleve en masse sjov samtidig med at man bliver udfordret rundt i omgivelserne om manegen. Shared space Skov område Balance og motorikbane, asfalt Cirkuspladsens nye udtryk opgraderer en grøn plæne i bynære omgivelser til et lille stykke natur hvor børn og unge kan udfolde sig, lære og lege. Legebanen kombinerer Varde Kommunes vision Vi i naturen med et af kommunens andre store fokusområder - cyklismen - på en ny og spændende måde som bringer naturen ind i byen og giver mulighed for at træne sine cykelfærdigheder i et sikkert miljø. Sandkasse Manege LAR Skur LAR Areal med fokus på energi - Vi lærer at cykle sikkert i naturen. Vesterhavsområde

37 Manege ,- En stor åben plads til leg og læring på cyklerne. Regnvandet opsamles på bestemte steder på belægningen så dette også kan være en aktivitet. Indre cykelring ,- Fjollesti op og ned og ind og ud mellem foskellige rum og alle teltpæle træerne. Kan både opføres i asfalt og/eller stenmel. Sydlige indgang ,- Bred sti fra Vester Landevej og ind til Manegen. Her skal man sno sig mellem træer stående i belægningen. Asfalt Balance- og motorikbane ,- Dette rum laves med fordybninger i belægningen og der etableres balancebane. Dette rum har mere stationere elementer installeret modsat Manegen. Belægning Asfalt. Vesterhavsområde ,- Landskabsområde som skal trække det Vestkydske klitlandskab ind som en del af banen. Der lægges handicapmåtter ud som i klitterne. De udgører kørebanen og vil udfordre og stimulere cyklisterne. Der kantafgrænes. Underlag sand. Beplantning som i klitlandskabet. Grusstier ,- Mindre stier/smutveje i cykellegebanen som sikrer en dynamisk og spændende leg. Teltpæle ,- Rundt om manegen plantes der træer med samme afstand disse symbolisere teltpælene. Alle træerne er forskellige og repræsenterer forskellige arter som man kan møde i naturen i Danmark. Afskærmende beplantning ,- Flere steder plantes der buske og træer for at afskærme/afgrænse området mod det omkringliggende bymiljø. Dette tilfører området karakter og sin egen identitet. Solitære træer ,- Der plantes flere steder solitære træer som skal give skygge og være karakterdannende for området. Der plantes f.eks. ved både den sydlige og nordlige indgange samt på plæner hvor man kan sidde under træerne og være tilskuer. Skur: ,- Skuret skal indeholde redskaber til cykellege samt cykler til udlån til bla. de mindste. Skilte og Kommunikation ,- Ved indgangene opsættes der skiltes ligeledes skal det være muligt for f.eks. skoleklasser at booke Manegen. Dette skal være synligt for besøgende. Siddepladser ,- Rundt i området placerers der bænke og andre former for siddepladser. Redskaber og cykler ,- Redskaber til cykeltræning og leg i manegen. Løbecykler til de mindste cyklister. *Brikker der kan tilvælges for at styrke projektet Ydre cykelring ,-* Oplevelsesti rundt mellem flere forsekellige landskabskarakterer. Udføres i Asfalt Nordlig indgang ,- En indgang/gangbro udført i træ der bølger og og ned. Træer står i gangbroen. Giver motoriske udfordringer. Sandkasse ,- Et mindre rum som består af et underlag af sand og beplantning tilhørende klitlandskabet. Her skifter underlaget karakter og giver udfordringer og oplevelse for cyklisterne. * Vandpost ,- Der placeres en vandpost ved Manegen så brugerne af området altid har fri adgang til drikkelse under deres ophold. * * LAR ,- Flere steder samles regnvandet så det skaber oplevelse når man cykler i området. Det skal give en bedre forståelse for opsamling af regnvand. Der etableres forskellige beplantninger i fohold til disse arealer også. * * * Hobitten skovområde ,- Her er man kæmpen der cykler rundt i hobitten land. Området består af små bakker som man kan cykle på og imellem Der plantes dværgfyr så der bliver en lille skov man kører igennem. Energi rum ,- I dette rum skal man afprøve kræfter med at producere energi med egen kraft. Der opsættes forskellige inventar som opfordrer til leg og bevægelse med cyklerne. Det er et leg og læring rum. Belægning i asfalt.

38 Tidslinie for etablering: Forår 2016 Indre cykelring Ydre cykelring * * Manege Sydlig indgang * LAR Grusstier Balance- og motorikbane Afskærmende Hobitten beplantning skovområde Teltpæle Solitære træer * * Sandkasse Nordlige indgang * * Vandpost Energi rum Vesterhavsområde Skilte og kommunikation Skur Siddepladser Redskaber og cykler Indvielse August 2017

39 Bilag: Evaluering af studietur til Amsterdam for Udvalget for Kultur og Fritid Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 05. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97778/15

40 Dato Dok.nr /15 Sagsnr. 14/10045 Ref. Pkha Evaluering af studietur til Amsterdam for Udvalget for Kultur og Fritid Forberedelsen af turen, herunder materiale, information mv. Vi startede forberedelse af turen i starten af Vi var så heldige at have en sprogpraktikant fra Holland som har hjulpet en del med kontakten til de forskellige besøgssteder, hoteller og spisesteder. Inden destinationen blev valgt gav udvalget udtryk for at de ønskede at besigtige noget som havde fokus på eliteidræt, på museer og biblioteker. Herefter gik forvaltningen i gang med at finde emner til turen. Amsterdam blev foreslået da udvalget her kunne blive inspireret af det arbejdet som der her er gjort i forbindelse med fokusområderne. Inden turen blev der udarbejdet et program som udvalget fik præsenteret, og der blev til turen udarbejdet et program med plads til udvalgets bemærkninger i forhold til de besøg vi skulle på. Afvikling af turen Onsdag den 17. juni 2015 Vi havde afgang sammen i en bus fra Stålværkspladsen kl Vi fik morgenmad i Billunds lufthavn inden vi fløj kl og vi ankom til Amsterdam (Schiphol) kl Fra Schiphol tog vi med toget til Eden Hotel, hvor vi afleverede vort bagage, og begav os ud at spise. Vi spiste på Restaurant Incanto kl Herefter gik turen til Westergasfabriek, hvor vi fik en rundvisning i et tidligere fabriksområde, der er blevet omdannet til en kulturpark, som rummer musiksteder, teatre, biografer, værksteder, butikker m.m. samt store grønne rekreative områder. Inspiration til Stålværksgrunden i Varde.. Efter rundvisningen gik vi tilbage til hotellet, hvor vi fik pakket ud og gjort klar til en 2 timers kanalrundfart, hvor vi spiste aftensmad. 1/6

41 Herefter gik turen hjem til hotellet. Torsdag den 18. juni 2015 Besøgte vi Ajax Amsterdams Ungdomsakademi hvor vi blandt andet talte med den nye formand for Ajax Amsterdams førstehold Nicolai Boisen, som fortalte om sin start på ungdomsakademiet for 10 år siden. Ed van Schaick kom og fortalte om ungdomsarbejdet, det praktiske og ikke mindst det pædagogiske ved at have disse unge spillere i klubben. Herefter gik turen mod metroen hvor vi spiste på en restaurant Vanzz, inden vi tog metroen ind til Het Sheepvaartmuseum (søfartsmuseet) hvor vi deltog på en guidet tur. Het Scheepvaartmuseum blev af Varde Museum anbefalet som det sted udvalget skulle besøge, da der af deres udstillinger er hentet inspiration til de nye udstillinger på Tirpitz. Fra Museet fortsatte vi til fods til Openbaare Bibliotheek hvor vi fik en rundvisning på Hollands største bibliotek på m2. Her var fokus på udviklingen fra egentlig bogudlån til et sted, hvor studerende mødes og hvor den digitale informationssøgning blev muliggjort i dejlige omgivelser. Altså en anden måde at benytte biblioteket på. 2/6

42 Så sluttede vi dagen af på en Tibetansk restaurant, hvorefter der var mulighed for at kigge lidt på Amsterdam på egen hånd. Vi fandt dog hurtigt tilbage til hotellet, hvor vi samlede os på Kultur og Fritidschefens værelse for at se resultatet af folketingsvalget på en computer. Fredag den 19. juni 2015 Kl gik turen med Metroen til lufthavnen. Vi lettede med retning mod Danmark kl , og landede i Billund kl hvor bussen ventede på at køre os tilbage til Stålværksgrunden i Varde. Vi var godt trætte og mætte af de mange indtryk vi fik på turen, da vi satte os i vore egne biler ca. kl for at køre hjem og holde weekend. Vurdering af/opsamling fra de forskellige besøg, steder mv. Udvalget evaluerede individuelt på de enkelte besøg, dette er samlet nedenfor i stikord. FAKTA noter Westergasfabriek Kombinationen privat - kommunal investor. Fordele og ulemper Bygninger og udeområder med bookingmulighed "Vi møder muren når X skal tjene penge og Y skal være almennytting" Cafeer i området - de er lokalt forankrede og de giver liv Området og dets indhold er spiret op fra bunden og udviklet over en lang årrække Privat aktør havde til formål at skabe aktivitet, ej kun tjene maksimalt penge. Men samlet skal der dog være økonomi i det for privat aktør 3/6

Fra Schiphol tog vi med toget til Eden Hotel, hvor vi afleverede vort bagage, og begav os ud at spise. Vi spiste på Restaurant Incanto kl. 12.00.

Fra Schiphol tog vi med toget til Eden Hotel, hvor vi afleverede vort bagage, og begav os ud at spise. Vi spiste på Restaurant Incanto kl. 12.00. Dato 14-07-2015 Dok.nr. 97778/15 Sagsnr. 14/10045 Ref. Pkha Evaluering af studietur til Amsterdam for Udvalget for Kultur og Fritid Forberedelsen af turen, herunder materiale, information mv. Vi startede

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen, Erhardt

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere