Forbedret indkomst og forbedrede livsvilkår på små landbrug i KIREKURA. Internationalt udvalg, Familielandbruget Sydvest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedret indkomst og forbedrede livsvilkår på små landbrug i KIREKURA. Internationalt udvalg, Familielandbruget Sydvest"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under ) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Forbedret indkomst og forbedrede livsvilkår på små landbrug i KIREKURA Internationalt udvalg, Familielandbruget Sydvest Ingen ALUSIP ASBL, Bujumbura Burundi Land(e): Burundi Landets BNI per indbygger: 100 USD pr capita (UM) Projektstart-dato: 1. juli 2010 Projektslut-dato: 30. juli 2013 Antal måneder: 37 Ansøgt beløb kr. fra Projektpuljen: Er der tale om en genansøgning? (Til Projektpuljen, Minipuljen eller Udenrigsministeriet)? Forbrug pr. projektår: ,33 kr. (Samlet beløb delt med antal projektår) [X] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Faseopdeling er der tale om: [x ] A. Et nyt projekt, som ikke tidligere har fået støtte? [ ] B. En ny fase af et projekt, som tidligere er blevet støttet (af Projektpuljen, Danida eller andre)? [ ] C. Første fase af et projekt, som tænkes efterfulgt af flere faser? Resumé (maks. 10 linier skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Projektet har som hovedformål at forbedre indtjeningen hos landmandsfamilier på små landbrug i KIREKURA, ved at ændre rådgivning om dyrkning fra at være reparerende brandslukning til at være forebyggende for problemer ved at bruge Erfagrupper til kombineret (efter)uddanelse og rådgivning. Desuden at skaffe landmændene bedre redskaber til forberedelse af såbede og dermed større fremspiring og udbytte Indtjeningen skal også forbedres ved at der etableres bedre lagerforhold, fordi en stor del af afgrøderne går til under lagring. Desuden at få hævet sundhedstilstanden ved at anvende selvforsyning i bred forstand. Det dækker her forsyning med fødevarer produceret på det enkelte landbrug i omfang så det dækker familiens forbrug og i variation så det dækker kost pyraminden. Men i selvforsyning indgår også besparelse i forbrug samt produktion af biomasse til egen energi, foder til egne små husdyr (f.eks. får, geder, kaniner høns), hygiejniske toiletforhold, forsyning af markbrug med vand til vanding. Sidst men ikke mindst at starte nye erhverv på landbrugene, der kan supplere familiernes indkomst udefra. Vor samarbejdspartner ALUSIP ASBL støttes med kapacitetsopbygning og til fortalervirksomhed for bønderne Kommentar [PSG1]: Dato Ølgod Sted Ansvarlig person (underskrift) FORMAND FOR INTERNATIONALT UDVALG PEDER S. GREGERSEN Ansvarlig person og position (blokbogstaver) PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 0

2 Budgetresumé: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra projektpuljen og bidrag fra andre) Heraf er bidrag fra Projektpuljen Angiv eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag* Mikro- lån midler fra medlemmer i Familielandbruget Sydvest Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta valuta d.kr d.kr Burundi franc 0,004 Angiv anvendt kurs Hvis relevant: Angiv omfang af Projektspecifik konsulent bistand (regneark 3 i budgetformat) se også budgetvejledningen d.kr * Herudover bidrages med ca. 400 timer frivilligt projektarbejde fra Internationalt Udvalgs side og ca. 200 timer fra ALUSIP ASBL s side Hovedbudgetlinier: Finansieringsplan Samlet budget Heraf Heraf andre Projektpuljen Mikro-lån midler Aktiviteter Investeringer Udsendte medarbejdere Lokale medarbejdere Lokal administration Projekttilsyn Evaluering Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) Budgetmargin (maks 10%, min 6% af 1-8) Projektudgifter ialt (1-9) Revision i Danmark Subtotal ( ) Administration i Danmark (maks 7% af 12) Total PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 1

3 Kontaktinformationer Basisoplysninger om ansøgende organisation Organisationens navn Adresse Telefon og evt. faxnummer adresse Evt. web adresse Internationalt udvalg, Familielandbruget Sydvest Nordre Boulevard 95, 6800 Varde TLF Fax Navn og adresse på eventuelle andre deltagende danske organisationer Kontaktperson Kontaktpersons adresse (hvis forskellig fra organisationens hjemadresse) Kontaktpersons Peder S. Gregersen Forsumho Skolevej 5, 6870 Ølgod Samarbejdspartner i syd Organisationens navn Adresse Land adresse Evt. web adresse ALUSIP ASBL Avenue du Marché nr.7 BP: 670 Bujumbura Burundi Hvis der er tale om flere partnere, skal alle organisationer nævnes. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 2

4 BILAG Supplerende bilag (maks. 30 sider): Bilagsnr. Bilagstitel: 1 Vedtægter for Familielandbruget Sydvest 2 Beretning fra seneste generalforsamling 3 Regnskab 4 Bestyrelses sammensætning 5 Udvalgsliste 6 LFA analyser 7 Interessentanalyse Hverken Internationalt Udvalg eller Familielandbruget Sydvest har deltaget i Danida projekter inden for de seneste 5 år. Vi kan formodentlig findes tidligere i arkiverne fra den tid, hvor vi hed RIFA Ansøgningstekst Disposition: A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske ansøgende organisations historie, formål og erfaringer Familielandbruget Sydvest er videreførelsen af mange lokale familielandbrugsforeninger som indtil erne hed Husmandsforeninger, Grundlæggelsen af lokale foreninger tog især fart efter 1902, hvor Husmandsbevægelsen vedtog Køgeresolutionen, der udmærker sig ved også at have sociale krav, ud over de erhvervsmæssige krav for husmændenes tarv. Eksempelvis holdt Ølgod egnens Familielandbrug 100 års jubilæum som en af de foreninger, der nu er sluttet sammen i Familielandbruget Sydvest. Arealmæssigt dækker foreningen det tidligere Ribe amt. Der er løbende sammenlagt lokale foreninger, men den seneste sammensmeltning blev vedtaget i efteråret Alle tidligere foreninger har været organiseret i tidligere Ribe Amts Familielandbrug som var en regionssammenslutning af de lokale selvstændige Familielandbrugs/ Husmandsforeninger Foreningens formål har stadig islæt af sociale mål. Desuden er det foreningens mål politisk at støtte de små og mellemstore landbrugs erhvervsmæssige interesser. Desuden at sørge for at foreningens medlemmer har adgang til rådgivning inden for alle erhvervsgrene i landbruget også for deltidsbrug, pryd- og nyttehaver, familie og sociale forhold, køb og salg af ejendom og jord, let adgang til lån gennem indkøbsforeningen til fordelagtig rente, samt arrangementer vedrørende aktuelle forhold såvel faglige som af social- kulturel- og oplysende karakter. Det meste af den erhvervsfaglige rådgivning er organiseret i Landbrugsrådgivning Syd, hvor vore egne konsulenter er ansat i et samarbejde med regionerne i Vejle, Sønderjylland og Fyn samt Familielandbruget Sydvest. Resten varetages enten i et samarbejde med Landboforeningerne eller direkte under Landscenteret i Skejby, for specialafgrøders og f.eks. får og geders vedkommende. Internationalt udvalg er et udvalg under Familielandbruget Sydvest på linje med andre udvalg. Det er oprettet i starten af 1990-erne, fordi vi blev kontaktet af forskellige udenlandske organisationer vedrørende hjælp til at oprette organisationer for små landbrug og rådgivning. Det har vi arbejdet med i Uganda under Danida projekter (afsluttet i 2002) i Rumænien i flere EU- Leonardo projekter og i flere Verdensbank projekter. Der har ikke været projekter til os siden 2005, men vi har under andre projekter medvirket med undervisning blandt andet i MAKIS projektet i Rumænien under Verdensbanken senest i 2009 vedrørende landdistrikt udvikling og PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 3

5 biomasseproduktion samt håndtering af spildevand fra gårde. Vore erfaringer med internationalt arbejde har gennemgående været meget positive og projektevalueringerne har generelt været meget positive. I mellemtiden, og i øvrigt også tidligere, har internationalt udvalg medvirket til at arrangere studierejser for medlemmer til bl.a. Kina, Indien, Uganda, Rumænien, Estland- Letland og senest Burundi. Vi har i 2007 startet arbejde med at udvikle et projekt i Burundi, fordi en herboende flygtning, som nu er flydende dansktalende, har opfordret os til at hjælpe hans organisation, ALUSIP ASBL med at hjælpe små Burundiske bønder med finansiering og et udviklingsprojekt, dels vedrørende organisations- og rådgivnings opbygning dels med generel udvikling af social- og sundhedsmæssig karakter. Internationalt Udvalg har i slutningen af 2009 oprettet en ordning på kr. som er indskudt af medlemmer af Familielandbruget Sydvest, til Mikro-lån efter høstpantbrev metoden til 10 Burundiske landmænd, som kan bruges til afgrødeetablering. Det er sket i samarbejde med ALUSIP ASBL. Og vi arbejder på at ordningen på lidt længere sigt også skal udbygges med en spare/låne funktion. Som vi vurderer det på nuværende tidspunkt er opgaverne i Burundi meget lig det, som vores egen organisation har måttet kæmpe for siden Husmandsbevægelsens start og det, vi har set og været med til hos de mindste bønder i Rumænien. Derfor føler vi os godt klædt på til opgaven fagligt. Der er dog ingen tvivl om, at opgaven her er en lidt anden, fordi vi samarbejder med en organisation i bunden af hierarkiet i Burundi, hvor vi tidligere har samarbejdet med regeringer og universiteter. Vi glæder os til at støtte ALUSIP ASBL med fortalervirksomhed og organisationsopbygning i deres kamp for at opnå fremskridt overfor myndigheder til gavn for de små bønder. A.2 Samarbejdspartnerens historie, formål og erfaringer Vores samarbejdspartners navn er ALUSIP ASBL. Det står for Assocaition Pour La Lutte Contre Le Sida, Pour La Formation A La Prise En Charge Des Malades Du Sida, A La Qualite De La Vie, A La Production Agro Alimentaire, A La Protection De L environnement Et A La Lutte Contre La Pauverte. ASBL står for Association Sans But Lucratif. Organisationen er oprettet i 2005 med baggrund i nøden efter borgerkrigen i Rwanda / Burundi. Grunden hertil var at alle de fattige før krigen i 1993 nu var endnu fattigere i Burundi, som er verdens tredje fattigste land. Formålet for organisationen er: Hovedformålet er at bekæmpe fattigdom og alt hvad der er årsag til den. At tilskynde/ fremme information om og kamp mod AIDS og andre sygdomme, samt fremme at folk ramt af sygdom får forøget livskvalitet, ved at få adgang til medicin. Desuden kamp for at støtte fattige bønder vedrørende landbrug uddannelse og såsæd kædet sammen med beskyttelse af miljøet Det er en organisation, hvis formål ikke er at tjene penge. Hovedaktiviteterne har været at skaffe billig medicin, hjælpe små landmænd med gode råd ved henvisning til, hvor de kan få hjælp og råd samt at skaffe billige små lån til lave renter Foreløbig har ALUSIP ASBL kun været involveret i internationalt arbejde sammen med Internationalt Udvalg, Familielandbruget Sydvest vedrørende oprettelse af mikro-lån ordningen. Ellers har der været anvendt lokale donorer af medicin og såsæd til hjælp til små grupper af fattige. Organisationen ledes af en Præsident / formand som også er international repræsentant. Der er tilknyttet ulønnet sekretær og økonom til organisationen ALUSIP ASBL er medlem af alle lokale organisationer i hovedstadsområdet, som arbejder med de samme formål som ALUSIP og med på lister over officielle organisationer Vi har kontakt til et Danida projekt i Mozambique omkring tørret/ forarbejdet frugt, og til et projekt i Uganda omkring økologisk jordbrug, som vi vil bede om/ udveksle erfaringer med, men de indgår ikke som samarbejdspartnere i dette projekt. A.3 Erfaringer fra tidligere samarbejde Teddy Butoke er vores personlige samarbejdspartner i Burundi. Han har en dansk handelsuddannelse og har været ansat i Modulex i Billund i flere år. Han henvendte sig i efteråret 2007sammen med et byrådsmedlem fra Esbjerg for at få Familielandbruget til at hjælpe dem med udvikling for småbønder i Burundi. Vi har siden sammen undersøgt muligheder for projektmidler hos Verdensbanken i Burundi. Verdensbanken er meget låst fast af at være tilknyttet bestemte banker i Burundi og de ønsker ikke at give projektmidler til buttom-up projekter eller småbønder. Vi har undersøgt EU midler som en mulighed og har bedt Den Danske repræsentation i EU hjælpe os. Men svaret her fra er at EU har ikke projektmidler til Burundi, som kan ansøges. De gives gennem FN. Vi har holdt adskillige møder mellem Teddy Butoke og undertegnede PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 4

6 projektansvarlige. Teddy har besøgt udvalget og beskrevet situationen for landmændene i Burundi indgående samt de kerneproblemer de har. Francois Butoke, som er formand for ALUSIP ASBL har været på besøg og til møde med undertegnede projektansvarlige. Han er selv uddannet i Europa, har været ansat ved den nationale elforsyning, men har siden krigsafslutningen drevet bl.a. egen IT virksomhed, og egne landbrug som er gået i arv. Fra et kvægbrug anvender han mælken i en morgenmadsrestaurant i Bujumbura. Det er tydeligt at baggrunden for ALUSIP ASBL s ønske om et vores hjælp udspringer af at medlemmerne, som er tutsier, ønsker at hjælpe de fattige naboer til deres gårde, som er hutuer, med midler til udgifter til såning af afgrøder på ubenyttet landbrugsjord. De ejer jorden, men ikke har haft råd til at tilså i mange år. Desuden kan de se, at de mangler den viden, der er tabt med en generation i krigen, som blot det vigtigste for at komme i gang med en udvikling. Dette for at imødegå gentagelsen af de sociale uligheder, som var baggrunden for at borgerkrigen i Rwanda og Burundi kunne opstå. Tre af Internationalt udvalgs medlemmer har været på besøg hos ALUSIP ASBL i Bujumbura og hos de små bønder, som vi senere har oprettet Mikro-lån ordningen til. Vi har i fællesskab med ALUSIP ASBL afdækket og fundet mulige løsninger på problemstillinger, bl.a. ved hjælp af LFA, som de små landmænd står over for. Organisationen har tydeligvis netværk ind i regeringens landbrugsafdeling. Det har vi oplevet, fordi vi får svar på, at den ønsker at samarbejde med os på de områder, som vi ønsker på vegne af ALUSIP ASBL, selvom de ikke nødvendigvis ønsker at gøre det, vi lige ønsker. Teddy Butoke er for et års tid siden blevet dansk statsborger og er rejst tilbage til Burundi og har bosat i Bujumbura i april 2009, hvor han er ansat i sin fars virksomhed med forskellige ansvarsopgaver bl.a. omtalte morgenmads restaurant. Vi har praktisk arbejdet sammen med ham om at starte Mikro- låne ordningen og det er forløbet fuldt tilfredsstillende. Det er vores opfattelse at folkene bag ALUSIP ASBL er kompetente vedrørende viden om civilsamfundet i Burundi, er handlekraftige personer og i øvrigt veluddannede. De mangler konkret viden om udviklede landbrugsteknik og metoder, opbygning af en landbrugsorganisation, rådgivning, miljø og undervisning i landbrugsfaglige emner. Derfor mener vi, at vi har en ønskepartner i Burundi, som fint supplerer vore kompetencer. B. PROJEKTANALYSE B.1 Hvilken sammenhæng indgår projektet i? Hovedtemaet er udvikling og effektivisering samt bedre levevilkår, miljø, sundhed, hygiejne og adgang til supplerende indkomster i bred forstand for de små landbrug og familierne på dem i Burundi Projektet finder rent geografisk sted i et typisk landbrugsområde for små bønder, KIREKURA i Mutimbuzi kommune ca. 10 km nord for hovedstaden Bujumbura. Området er meget fattigt og en del af jorden er ikke opdyrket, selvom den er tidligere agerjord, fordi bønderne ikke har penge til såsæd. Sådan har det været siden borgerkrigen og det har været forstærket af at praktisk viden om jordbrug er gået tabt med de mange hutuer som mistede livet under borgerkrigen. Der er næsten ingen husdyr i området. De blev slået ihjel af, og i bedste fald brugt som mad for krigere. Mange beboelser er kun nødtørftigt repareret efter borgerkrigen. Regeringen har hidtil ikke magtet at give såsæd til bønderne, som man gjorde før krigen. Denne kutyme samt mangel på mad, og i øvrigt mangel på viden om opbevaring har gjort, at bønderne ikke har gemt frø/korn til udsæd. Dette er gået i ring, så det nu kniber at være selvforsynende på trods af, at der er mellem 2 og 6 ha rimelig frugtbar jord til rådighed i familiernes eje. Hovedområdet for projektet er landbrug i den betydning, at det er et husmandsprojekt, som omfatter alle sider af landbruget og det at bo og (over)leve: Det praktiske landbrugsfaglige omkring dyrkning af afgrøder og husdyrhold Selvforsyning i bred forstand af familierne med fødevarerne i kostpyramiden, energi, vand, beklædning Miljø herunder håndtering af husdyrgødning, toiletspildevand og øvrigt spildevand herunder adskillelse fra overfladevand, som bruges til vanding Uddannelse vedr. landbrugsfaglig viden og praktiske metoder og færdigheder Rådgivning Landdistrikt udvikling herunder udvikling af nye lokale erhverv Finansiering PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 5

7 Der vil være brug for at ALUSIB ASBL er fortaler for gennemførelsen af ovennævnte i forhold til såvel lokale, regionale samt nationale myndigheder. I selve projektet vil vi være i stand til at gennemføre det meste uden støtte fra myndigheder, men vi vil, for at opnå støtte til at projektet kan brede sig og fortsætte efter projektperioden, inddrage specielt nationale myndigheder, fordi de organiserer den sparsomme rådgivning der allerede er til stede. Det er for at få uddannelse (for unge) og efteruddannelse i ERFA grupper i gang så disse aktiviteter kan fortsætte også efter projektperioden. Alt skal ske fortrinsvis med økologisk tilgang, hvilket er en betingelse for at holde omkostningerne nede. Bønderne har ikke råd til indkøb af handelsgødning og sprøjtemidler. De lokale og regionale myndigheder har ingen midler eller andre ressourcer at gøre godt med på landbrugsområdet. De lokale myndigheder har allerede støttet politisk op om vores arbejde med at oprette Mikro- låne ordningen. De nationale myndigheder, Landbrugsministeriet, organiserer den rådgivning der eksisterer med konsulenter. Rådgivningen er langt fra tilstrækkelig udbygget. Det er muligt at der kommer en rådgiver, men der går lang tid inden der kommer en, hvis en bonde henvender sig med et problem. Derfor bliver en løsning ikke effektiv. Efteruddannelse af eksisterende landmænd findes ikke og uddannelse i landbrug er kun på universitetsniveau. Den er ikke, som vi kender det herhjemmefra med en udbredt brug af landbrugsskoler. B.2 Hvordaner projektet blevet forberedt? Idéen til projektet er udviklet i samarbejde mellem Familielandbruget Sydvests internationale udvalg og Francois og Teddy Butoke, som repræsentanter for ALUSIP ASBL. Udviklingsforløbet har varet godt to år. Internationalt udvalg har nydt godt af, at Teddy Butoke har kunnet dansk og har boet i Danmark og på fortrinlig vis har kunnet gøre rede for forholdene for de små bønder i Burundi. Vi har også nydt godt af Francois Butokes indgående kendskab til politik og erhvervsliv i Burundi. Efter at Teddy Butoke i april 2009 flyttede tilbage, Har tre medlemmer af Internationalt Udvalg været på besøg i landet i en uge i september På et tidligere tidspunkt, da vi ikke kunne finde vej gennem tilskudsjunglen, besluttede Internationalt Udvalg at arbejde med at oprette mikro-låneordningen for i det mindste at gøre noget. Det blev organiseret sådan, at hvert dansk medlem af Familielandbruget Sydvest, som skyder penge ind, støtter en navngiven burundisk landmandsfamilie med midler til etablering enten markafgrøde (op til kr.) eller af oliepalmer (op til kr.) eller begge dele (op til kr.). På den måde håber vi at få oprettet partnerskaber mellem danske og burundiske landmænd. Inden dette lån kunne bevilges skulle hver landmandsfamilie opstille et budget for den dyrkning af afgrøde, som de ønskede at investere i. 10 deltagende landmandsfamilier forklarede under vort besøg hvert deres budget og dyrkningsprojekt på et møde. Derefter blev de bedt om at foretage forskellige justeringer i deres budget/ dyrkningsprojekt. Dernæst var vi på besøg hos alle landmandsfamilier, hvor de viste os de afgrøder og husdyr med tilhørende problemer de havde. Specielt var der problemer med lagring af ris og humle, som de mister meget store dele af under lagring. Da de fremlagde deres reviderede budgetter/ dyrkningsprojekter ved et møde senere på ugen og fik dem godkendt, fik vi forslag fra hele landmandsgruppen til projektdetaljer. Gruppen var enige i at den efter et års projekt skulle deles og tage nye landmandsfamilier ind således at deres projekterfaringer kunne spredes og det samme igen senere i projektforløbet. Nogle af familierne havde sendt deres unge mennesker, fordi de ikke selv kunne deltage. Men ellers var ved alle møder ca. halvdelen kvinder og ca. halvdelen mænd. Kvinderne ytrede sig lige så meget og frit som mændene, mindst. Senere under besøget færdiggjorde ALUSIP ASBL repræsenteret ved Francois og Teddy Butoke og vi tre repræsentanter for Internationalt Udvalg ønskerne til og grundlaget for nærværende projektansøgning. Derefter har vi sendt LFA og interessentundersøgelse samt forskellige projekt idéer frem og tilbage mellem ALUSIP ASBL og Internationalt Udvalg med deraf følgende præciseringer ALUSIP ASBL har organiseret gruppen af landmænd, arbejdet med dem om budget for dyrkningsprojekter, administreret videresendelsen af lån til landmændene og virket som mellemled mellem burundiske landmænd og danske landmandsfamilier. De har sørget for at udfærdige de personlige lånebeviser. Kommunikationen også over Skype og s mellem os forløber fint og det samarbejde, vi har haft, har også fungeret fint. Derfor er vore forventninger til samarbejdet er rigtig gode. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 6

8 Projektet er ikke en forlængelse af tidligere projekt og vi har ikke tidligere ansøgt Danida om midler til denne gruppe landmænd eller til organisationen ALUSIP ASBL. B.3 Problemanalyse Hovedproblemet er, at der ligger uudnyttet landbrugsjord og at der er lav landbrugsproduktion samt kvalitet til salg fra den benyttede jord, hvilket igen giver lave priser for produkterne og deraf følgende dårlige levevilkår i KIREKURA i Mutimbuzi kommune De altovervejende grunde er mangel på økonomiske, videnmæssige, praktisk uddannelsesmæssige og organisatoriske ressourcer. Det skyldes at næsten intet har ændret sig i området, selv så tæt på hovedstanden, efter borgerkrigen i som var på sit højeste i 1990-erne, men som dog har været stoppet i dette område de seneste 10 år. Vedrørende dyrkning og produkter: Der er ikke etableret økonomisk input til primærlandbruget fra regeringens side selvom der er tilført landet massiv støtte udefra. Der er etableret landbrugsrådgivning, dvs. til problembehandling i vækstsæsonen, men den har få ressourcer og den kommer oftest for sent, dog også fordi landmændene ikke er trænede i at opdage et vækstproblem i opløbet. Der er oftest ikke økonomi og viden til at udføre gødskning og behandling af vækstproblemer Der er efter borgerkrigen meget få husdyr, hvis gødning kunne bruges til planteproduktion Når der er blevet dyrket noget går det ofte til under lagringen som følge af insektangreb og svampe- og mugangreb, fordi lagringsforholdene ikke er ventilerede og dermed uegnede til opbevaring Mange af de landmænd som havde erfaringsmæssig viden er flygtet/ forsvundet/ dræbt under borgerkrigen På det organisatoriske plan har bønderne ingen fungerende organisering. Det medfører mangel på: Efteruddannelse, Ingen uddannelse for de unge Fælles afsætning Fælles transport Viden om prisdannelser på produkter Organiseret talerør og politisk pres Ingen finansiering De dårlige levevilkår giver sig især udslag på følgende måde: Dårlige hygiejniske forhold som følge af manglende sanitært udstyr og dårligt indendørs miljø som følge af indendørs bålpladser Vand til afgrøder er blandet med spildevand Sover på lergulv Gamle ødelagte boliger er erstattet med uhensigtsmæssigt byggede lerstenshuse Ensidig kost der er ikke selvforsyning med fødevarer og kun få har geder eller fjerkræ endnu færre køer, Kun få har plantet eucalyptus til egen forsyning med råvaretræ og energi Ingen andre energiformer er tilgængelige Vand af drikkevandskvalitet hentes langt væk Ingen eller meget små supplerende indtægter Desuden er landbrugene meget små og deles traditionelt ved næste generations overtagelse. Derfor bliver det et yderligere problem, hvis ikke der arbejdes med udvikling af andre erhverv til supplering af indkomsterne på de små landbrug, nu. Der har i problemanalysen ikke været arbejdet specielt med virkninger af problemerne på forskellige grupper, da problemerne rammer både mænd, kvinder, børn, unge og gamle. Dog har vi konstateret, at der ikke er uddannelse inden for landbrug for de unge, bortset på universitetsniveau, men det kræver skolegang som de færreste har kunnet få. Det betyder at problemet kun har udsigt til at kunne løses med uddannelse af de unge ved, at vi hjælper med at presse på for at få en praktisk landmandsuddannelse. Vi har ligeledes konstateret at familierne har rigtig mange børn. Det betyder at landbrugsarbejdets udførelse er betinget af de større børn gør PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 7

9 en del af arbejdet, for at kvinder kan nå arbejdet med de mange børn, madlavning, vask, som mænd ikke deltager i. Vi har dog også konstateret at både mænd og kvinder arbejder med i landbruget. I nogen familier er mændene lidt usynlige især sidst på dagen, mens vi også har oplevet mænd, som gør arbejdet alene og med stor interesse i produktionen. Se i øvrigt LFA analyser i Bilag C. PROJEKTBESKRIVELSE C.1 Målgruppe og deltagere Målgruppen er de småbondefamilier i KIREKURA i Mutimbuzi og i det første år af projektet er det de samme 10 som Familielandbruget Sydvests medlemmer har givet lån personligt til. Det er projektets mål at disse 10 efter et år udbygges til 20 efter endnu et år til 40 og således fremdeles. Det er således ikke kun kvinder eller mænd, børn eller gamle men hele familierne projektet sigter mod. Organisationen ALUSIP ASBL skal efter projektperioden udfylde den samme funktion som Familielandbruget Sydvest har over for dens medlemmer, dog for færre medlemmer. Vi forventer det bliver en følge af, at vi kører projektet, at der med vejledning fra Internationalt Udvalg sker en oplæring og kapacitetsudbygning af organisationen. Der er ingen tvivl om, at det at formanden har en gård i området har gjort at ALUSIP ASBL er blevet dannet netop med det formål at hjælpe de små fattige bønder, som er naboer. Dette fordi han og hans familie er kommet tæt på disse fattige og har oplevet deres kummerlige vilkår. De er et dybtfølt ansvar for gennem ALUSIP ASBL at medvirke til at disse forhold ikke igen udvikler sig til grobund for konflikter mellem hutuer og tutsier. Det skal understreges at der ikke er etniske, stammemæssige eller andre forskelle på de to befolkningsgrupper. Forskellen er opbygget/opfundet af belgierne under kolonitiden for at kunne spille de rigeste ud mod de fattigste og dermed selv kontrollere magten. C.2 Projektets målsætninger og succeskriterier (indikatorer) Det overordnede mål er: Forbedret indkomst og forbedrede leveforhold i KIREKURA i Mutimbuzi Kommune for småbondefamilier. Det sker ved at få: 1. Forøget landbrugsproduktion pr arealenhed og forbedret kvalitet af salgsvarer og foder 2 Opbygget en solid organisation til varetagelse af de små bønders tarv politisk (efter)uddannelsesmæssigt afsætningsmæssigt og indkøbsmæssigt, 3 Opbygget praktisk selvforsyning med varieret kost, energi, miljøløsninger, råvareforsyning i højere grad, samt løsning af sanitære og hygiejnemæssige forhold med enkle og billige metoder. De under 3 nævnte implementeres ved hjælp af kurser for at bønderne kan få færdigheder, som de kan udvikle til supplerende erhverv Indikator 1: Mængden produceret pr dyrket arealenhed stiger med mindst 20 % og at svindet under lagring minimeres til 10 % i løbet af en tre års projekt periode. Indikator 2: Inden et halvt år er der etableret en Erfagruppe (erfaringsudvekslings gruppe) bestående af de 10 landmandsfamilier (kvinder og mænd deltager) som mødes 4 gange i løbet af en vækstsæson med en konsulent på skift ved 3 landmandsfamiliers afgrøder pr gang. Indikator 3. Forud for næste års såning efter regntiden tages fælles tilbud hjem på såsæd og frø til mark og selvforsyningshaver. Indikator 4. Efter næste regntid etableres selvforsynings haver med varierede afgrøder på mindst 4 af de små landbrug. Indikator 5: Senest efter to projekt år er der etableret adskillelse af overfladevand fra fækalier og urin på de 10 første landbrug. Indikator 6: Der er sat gang i mindst et nyt supplerende erhverv på et af landbrugene efter projektperioden. Indikator 7: Ingen af de 10 første landbrug anvender efter projektafslutningen åbne ildsteder indendørs. Indikator 8: At der er mindst 40 små bønder, som er medlemmer af ALUSIB ASBL og som deltager i udviklingsarbejdet ved projektafslutning efter tre år. PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 8

10 C.3 Resultater(utputs) og projektaktiviteter Aktiviteter a I samarbejde med landbrugsministeriets rådgivning, ved betaling i projektet til ekstra timer herfor, at få gang i Erfagruppe rådgivning og derved at forbedre dyrkningsmetoder b At få etableret forbedret lager på alle ejendomme c. At få lært familierne at kompostere planteaffald evt. med animalsk gødning d. At få indkøbt/ fremstillet fælles jordbehandlings værktøj a. At ALUSIP ASBL lægger pres på landbrugsrådgivningen for at deltage i Erfagrupper for andre landmænd i KIREKURA, og at en konsulent på lidt længere sigt overføres til ALUSIP ASBL med mindst 90 % dækning af omkostninger for helt at stå til rådighed for ca landmænd b At ALUSIP ASBL organiserer fælles indkøb af såsæd, frø og redskaber samt organiserer fælles transport af salgsvarer samt arbejder på fælles salg af varer evt. til en gros c. At ALUSIP ASBL arbejder på at få sundhedsministeriet til at stille ernæringsvejledning til rådighed a At der etableres selvforsyning bredt, med nyttehaver med varierede afgrøder i mængder ud fra kostpyramiden. At der dyrkes træ/ bambus til energi og råvarer. Dyrkes foder til selvforsyning af husdyr (ged, malkefår, kaniner) b At der etableres solfanger til kogning af vand ovne / komfurer til besparelse på energitræ til større opgaver c At der etableres flytbart toilet med jordskyl og håndvask i energiafgrøde Forventede resultater Til opfyldelse af projektmål 1 Dyrkningsproblemer fanges i tide og bønderne ser og lærer af hinandens fremskridt Spild under lagring minimeres Der bliver kompostgødning til rådighed Korrekt jordbehandling og sådybde kan opnås, og ukrudtstryk minimeres Til opfyldelse af projektmål 2 Der oprettes flere Erfa-grupper og rådgivningen kommer til at fungere forebyggende, frem for som brandslukning og at landbrugsministeriet ikke skal have ekstra betaling for det som i projektet og at landmændene får ejerskab af konsulent og rådgivning Såsæd, frø og redskaber bliver billigere at transport bliver lettere samt at salgspriserne stiger Viden om kostsammensætningens og kostbehandlingens betydning for sundheden forbedres Til opfyldelse af projektmål 3 Sundheden forbedres for familierne og økonomien forbedres, fordi der skal købes et minimum. Desuden at et lille dyrehold vil forbedre kompostkvaliteten Der skal ikke indkøbes træ udefra og indeklimaet bliver meget bedre Hygiejnen forbedres og at overfladevandet ikke er hygiejnisk farligt at lege i for børnene og at det kan bruges til vanding af afgrøder PROJEKTPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under ) 9

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

Projektafslutning og evaluering af Familielandbruget Sydvest s udviklingsprojekt for små bønder i Burundi.

Projektafslutning og evaluering af Familielandbruget Sydvest s udviklingsprojekt for små bønder i Burundi. Projektafslutning og evaluering af Familielandbruget Sydvest s udviklingsprojekt for små bønder i Burundi. Ved årsskiftet er det blevet tid til projekt afslutning for projektet for de små bønder i Kirekura

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Kontaktrejserappport 2007

Kontaktrejserappport 2007 Kontaktrejserappport 2007 Evaluering af Svalernes partnerskaber i Indien Kirsten Nielsen & Helle Vinther Kristensen Ulandsforeningen Svalerne Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 Rejseplan for kontaktrejsen.

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Årsberetning 2013. IGF-Danmark IGF Danmark

Årsberetning 2013. IGF-Danmark IGF Danmark Årsberetning 2013 IGF-Danmark IGF Danmark Indhold Til Medlemmerne 3 Status af vores indsats 3 Aktiviteter i Indien 4 Aktiviteter for egne midler 6 Projekter i samarbejde med andre NGO er 7 Uddannelsesprojekt

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket!

Gode Råd. om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne. Det er lysten der driver værket! Gode Råd om at søge projektmidler til udvikling i landdistrikterne Det er lysten der driver værket! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Hvad er fundraising?...3 Støtte til landdistriktsudvikling...4

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere