Ansøgning om deltagelse i afprøvning af model til målrettet pleje af beboere med en demenssygdom og BPSD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om deltagelse i afprøvning af model til målrettet pleje af beboere med en demenssygdom og BPSD"

Transkript

1 Dato JUMR Sagsnr / Ansøgning om deltagelse i afprøvning af model til målrettet pleje af beboere med en demenssygdom og BPSD Kommuner med enten kommunale eller private plejeboliger inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i afprøvningsprojektet Model til målrettet pleje af beboere med en demenssygdom og BPSD. Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 13. maj 2016 kl. 12. Baggrund for projektet Som led i satspuljeaftalen er der afsat midler til at afprøve en model til målrettet pleje af mennesker med en demenssygdom og BPSD. Formålet med modellen er at styrke plejen af beboere med en demenssygdom eller symptomer på en demenssygdom på en række plejecentre i landets kommuner. Overordnede formål med afprøvningsprojektet: At øge livskvaliteten for mennesker med en demenssygdom eller symptomer på en demenssygdom, der bor i plejebolig. At nedbringe forekomsten af BPSD blandt beboere på plejecentre. At sikre målrettede indsatser med høj faglighed til beboere med demens i plejeboliger. Forventede gevinster ved at indgå i projektet: Brugen af modellen gør det muligt at identificere og registrere BPSD hos beboere, der har demens eller symptomer på demens, og iværksætte en indsats, der reducerer forekomsten af BPSD og dermed øge beboernes livskvalitet. Det kan forventes, at anvendelsen af modellen kan nedbringe brugen af antipsykotisk medicin. Modellen støtter medarbejderne på plejecentrene i at identificere og iværksætte indsatser, der kan afhjælpe BPSD. Modellen bidrager desuden til at strukturere samarbejdet mellem medarbejderne og sikrer dermed kontinuitet i plejen af beboerne. De medvirkende kommuner får et overblik over forekomsten af BPSD og effekten af indsatsen blandt beboerne i plejeboligen. De medvirkende kommuner får støtte og vejledning ift. implementering af en model, der forventes udbredt til alle landets kommuner efter endt projektperiode. Netværk med andre kommuner og plejecentre, der har tilsvarende udfordringer Når en borger rammes af demens, har det store konsekvenser for den enkelte og for vedkommendes pårørende, og samtidig stiller sygdommen store krav til de medarbejdere, som plejer den demente. Demens udgør derfor en af de helt centrale faglige udfordringer på ældreområ- H:\Demens\BPSD\Udvælgelse af kommuner\kommuneansøgning_deltagelse i projektet Model til målrettet pleje af beboere med demens og BPSD.docx

2 det. Ikke mindst på plejecentrene, hvor op til 2/3 skønnes at lide af demenssygdomme. Det anslås, at 80 % af demente beboere på plejecentre har BPSD. BPSD er en bredspektret samlebetegnelse for de adfærdsformer, der kan opstå i forbindelse med en demenssygdom. En væsentlig konsekvens af symptomerne er en markant forringet livskvalitet for både den symptomramte beboer og dennes pårørende. Symptomerne kan være: vrangforestillinger, hallucinationer, agitation/aggressivitet, depression, angst, eufori, apati, hæmningsløshed, irritabilitet, afvigende motorisk adfærd, søvn, appetit. Der er dermed tale om såvel udadreagerende som indadreagerende adfærd. BPSD blandt borgere med demens er tegn på fysisk eller psykisk mistrivsel, reaktioner på uhensigtsmæssige forhold i omgivelserne eller ift. tilrettelæggelsen af de plejefaglige indsatser. Derfor er det ofte muligt at finde frem til årsagen til adfærden, og på denne måde finde veje til løsninger, som minimerer mistrivslen. For at sikre dette, skal medarbejderne være trænet i og have mulighed for at foretage en analyse af de bagvedliggende årsager til symptomerne. Det vil bl.a. sige, at det er nødvendigt, at medarbejderne har viden om og redskaber til at kunne reagere og iværksætte den rette indsats til den rette beboer. Målgruppe Afprøvningen af en model til målrettet pleje af mennesker med en demenssygdom og BPSD er rettet mod både beboere med demens eller demenslignende symptomer og de medarbejdere, der indgår i pleje og omsorg af beboere med demens, herunder social- og sundhedshjælpere og -assistenter, sygeplejersker, ledere og mellemledere. Beskrivelse af modellen, der skal afprøves Målet med projektet er at afprøve en model til at sikre målrettet pleje af beboere i plejebolig, der har en demenssygdom eller symptomer på en demenssygdom. Modellen bygger på erfaringer fra Sverige og er tilpasset danske kontekst. Erfaringerne fra Sverige viser, at modellen gør det muligt at registrere BPSD hos beboere, der har demens eller symptomer på demens, og iværksætte en målrettet indsats, der reducerer forekomsten af BPSD og dermed forbedre livskvaliteten. Erfaringerne har desuden vist, at bebeboerne opleve bedre søvn, mindre aggressivitet samt et fald i brugen af antipsykotisk medicin. Modellen støtter medarbejderne på plejecentrene i at identificere og iværksætte målrettet indsatser, der kan afhjælpe BPSD. Modellen består af følgende elementer: Kompetenceudvikling: Nøglepersoner, ledere og teamledere uddannes til at identificere BPSD, bruge IT-registreringssystemet samt at iværksætte relevant og målrettet indsats til den enkelte beboer. På baggrund af erfaringer fra det svenske register har Sundhedsstyrelsen udviklet et kompetenceudviklingsforløb, der tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med et konsortium, der har VIA University College som projektledere. Kompetenceudviklingsforløbet skal styrke ledernes, teamledernes samt udvalgte medarbejderes viden om demens samt ruste dem til at kunne gennemføre indsatsbeskrivelsen og anvende registreringsredskabet i deres daglige arbejde (se nedenstående Indsatsbeskrivelse). IT-registreringsredskab: Et redskab, der anvendes til at screene og registrere beboerens BPSD samt registrering af, hvilken indsats, der iværksættes. IT-registreringssystemet er et redskab, 2

3 der skal implementeres på de medvirkende plejecentre. IT-registreringsredskabet bygger på det validerede screeningsredskab NPI-skalaen. Registreringerne i IT-registreringsredskabet skal ligge til grund for vurderingen af, hvilken indsats der er relevant for den enkelte beboer. IT-registreringsredskabet er webbaseret og vil kunne tilgås fra de mest almindelige browsere. Indsatsen i form af startscreening, analyse, handling og slutscreening: Beboeren screenes for BPSD vha. IT-registreringsredskabet og screeningen bruges som udgangspunkt for beslutningen om, hvilken relevant indsats, der skal iværksættes for den enkelte beboer. Der foretages en startscreening, som sammen med analysen af screeningsresultaterne danner grundlag for beslutningen om, hvilken handling/indsats, der skal iværksættes. Det besluttes desuden, hvornår en slutscreening skal gennemføres, samt hvilke mål der er for indsatsen. En slutscreening bruges til at vurdere, hvorvidt den iværksatte indsats har haft den ønskede effekt for beboeren (Se yderligere Indsatsbeskrivelsen nedenfor). Analysen gennemføres vha. to tilpassede udgaver af Beboerkonferencen som er udviklet som del af Guide til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med demens i plejeboliger, som Socialstyrelsen udgav i 2015 ( De tilpassede modeller angives som hhv. BPSD-konference og mini-bpsdkonference og beskrives yderligere i bilag 1. Indsatsbeskrivelsen: Projektets omdrejningspunkt er nedenstående indsatsbeskrivelse. Formålet med kompetenceudviklingen er, at medarbejdere og ledere kan gennemføre indsatsbeskrivelsen. Tilsvarende sikrer IT-registreringsredskabet en systematisk udredning og dokumentation af resultaterne i gennemførelsen af indsatsen. 3

4 Trin 1: Startscreening Formål: At afdække BPSD hos plejecentrets beboere. Metode: Screening ved hjælp af IT-registreringsredskabet, som bygger på NPI-skalaen Vurdering: A: Beboeren har ikke BPSD = beboeren screenes igen efter 12 mdr. eller efter behov. B: Beboeren har BPSD = Gå til trin 2. Ansvarlige for screening og vurdering: Social- og sundhedsassistent (nøgleperson), sygeplejerske (nøgleperson) og kontaktpersonen. Ansvarlig for registrering: Social- og sundhedsassistent (nøgleperson). Trin 2: Analyse Delformål 1: At analysere årsager til BPSD-adfærd hos beboeren samt finde løsninger, der kan afhjælpe adfærden. Delformål 2: På baggrund af analysen besluttes en eller flere indsatser overfor beboeren. Derudover aftales det, hvornår slutscreeningen foretages. Dette registreres i en mål- og handleplan. Metode: BPSD-konference eller mini-bpsd-konference (se bilag 1). Deltagere: Social- og sundhedsassistent (nøgleperson), sygeplejerske (nøgleperson) og kontaktpersoner. Evt. med inddragelse af ledelse afhængig af adfærdens kompleksitet. Dette beror på en faglig vurdering. Ansvarlig for registrering: Social- og sundhedsassistent (nøgleperson). Trin 3: Handling Formål: At gennemføre de aftalte indsatser i en aftalt periode. Metode: Der følges løbende op på, at beboeren får den aftalte indsats ud fra et målopfølgningsskema, der kan støtte de ansvarlige medarbejdere i det daglige. Ansvarlige: Social- og sundhedsassistent (nøgleperson), sygeplejerske (nøgleperson), kontaktpersoner, ledelse. Trin 4: Slutscreening Formål: At analysere om indsatsen har haft den ønskede virkning. Er målene indfriet? Metode: Ny screening og vurdering af mål. Vurdering: Som opfølgning på handlingen screenes beboeren igen. Ud fra screeningsresultatet og mål- og handleplanen vurderes det, om målene er blevet opfyldt og om nedgangen i BPSD er som ønsket. Vurderingen kan resultere i følgende 3 scenarier: 1. Hvis målene er indfriet: Forløbet afsluttes ved angivelse af de opfyldte mål. 2. Hvis målene er indfriet, men screening viser nye adfærdsudfordringer: Forløbet afsluttes, og der påbegyndes et nyt forløb ift. nye udfordringer, hvor der tages udgangspunkt i slutscreeningens resultater (Gå til trin 2). 3. Hvis målene ikke er indfriet: Forløbet afsluttes, og der påbegyndes et nyt, hvor der tages udgangspunkt i slutscreeningens resultater (Gå til trin 2). Deltagere: Social- og sundhedsassistent (nøgleperson), sygeplejerske (nøgleperson) og kontaktpersonen. Ansvar for registrering: Social- og sundhedsassistent (nøgleperson). 4

5 Projektets forløb Projektet er inddelt i 5 faser: Opstartsfase Kompetenceudviklingsfase Implementerings- og afprøvningsfase Formidlingsfase Evaluering Opstartsfase Det overordnede formål med opstartsfasen er at sikre, at alle involverede medarbejdere og ledere får en fælles forståelse af indholdet i og målet med projektet samt at afklare de forskellige parters roller og ansvar i projektet. Dernæst udarbejdes der en hensigtsmæssig plan for det enkelte plejecenter for deltagelse i projektet. Planen lægges både i forhold til projektets kompetenceudviklingsforløb og for implementeringen og afprøvningen af projektet. Opstartsfasen er fra 1. juni til 15-august Kompetenceudviklingsfase I kompetenceudviklingsfasen undervises de udvalgte nøglepersoner, ledere og teamledere på de respektive kompetenceudviklingsforløb. I sidste halvdel af kompetenceudviklingsfasen forventes det, at de resterende plejefaglige medarbejdere gennemfører webkurset. Kompetenceudviklingsfasen er fra 15. august til 31.december Implementerings- og afprøvningsfasen Indsatsbeskrivelsen og IT-registreringsredskabet implementeres på de deltagende plejecentre og afprøves efterfølgende. Som et led i implementeringen sikres det, at alle relevante medarbejdere kan tilgå IT-registreringsredskabet, og at der er skabt organisatoriske rammer for afprøvningen. Det forventes, at medarbejderne kan tilgå IT-registreringsredskabet via en hjemmeside fra plejecenterets computere. Det er derfor nødvendigt, at medarbejderne og lederne i de medvirkende kommuner har adgang til computere med relativt simple funktioner. Desuden er det nødvendigt, at medarbejderne på de medvirkende plejecentre har en basal forståelse for og lyst til at arbejde med IT-baserede redskaber. I løbet af afprøvningsfasen skal alle beboere på de deltagende plejecentre med en demenssygdom eller symptomer på en demenssygdom tilbydes at blive screenet for BPSD (jf. indsatsbeskrivelsen). Implementerings- og afprøvningsfasen ligger fra 1. januar 2017 til 31. maj Formidlingsfase Resultaterne fra afprøvningen af modellen skal formidles til landet øvrige kommuner. På baggrund af evalueringens resultater vurderes det, om og hvordan projektet skal udbredes til landets øvrige kommuner. I formidlingsfasen forventes det, at de medvirkende kommuner indgår med praksiseksempler og projekterfaringer. Formidlingsfasen forventes at ligge fra 1. juni til 31. december Evaluering 5

6 Projektet evalueres løbende. Der evalueres ift. effekten af de iværksatte indsatser og ift. om det har indflydelse på beboernes livskvalitet, samt i hvor høj grad den afprøvede model er implementeret loyalt. Implementeringsfasen ligger i hele projektforløbet. Det vil sige fra 1. juni 2016 til og med 31. december Projektets indhold og omfang 4-5 kommuner med samlet op mod 15 deltagende private eller kommunale plejecentre inviteres til at deltage i afprøvningsprojektet. Det betyder, at de deltagende kommuner kan deltage med op til 6 plejecentre hver. Modellen skal afprøves på i alt 800 beboere med en demenssygdom eller symptomer på en demenssygdom fordelt på de deltagende plejecentre. Det vil derfor være styrende for hvor mange plejecentre, der er behov for, at den enkelte kommune deltager med. Projektets elementer har forskelligt omfang ift. tidsforbrug, resurser mv. I det følgende ridses omfang og aktiviteter op dog med forbehold for, at der kan opstå uventede udfordringer i projektperioden, som kan gøre det nødvendigt at inddrage mere tid og flere resurser. Indhold og omfang af kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsforløbene udføres af VIA University College. Kompetenceudviklingsforløbene skal gennemføres af udvalgte medarbejdere på de i alt op mod 15 plejecentre. Det forventes, at kompetenceudviklingsforløbene afvikles i de medvirkende kommuner. Der gennemføres tre typer af kompetenceudviklingsforløb: Kompetenceudviklingsforløb for nøglepersoner (sosu-assistenter og sygeplejersker). Nøglepersoner (sosu-assistenter og sygeplejersker) har ansvaret for at gennemføre screeninger og planlægge og facilitere mini-bpsd-konferencer. De har også ansvar for at sikre, at beboeren får den aftalte indsats. Kompetenceudviklingsforløbet for nøglepersoner varer 4 dage, som foregår i split (3+1). De 3 sammenhængende dage efterfølges af 14 dage, hvor det lærte afprøves i praksis på plejecenteret. Den 4. dag følges op på det samlede forløb. Kompetenceudviklingsforløb for ledere og teamledere. Ledere og teamledere skal gennemføre et kompetenceudviklingsforløb på 2 dage. Dette kursus skal sætte dem i stand til at tage ansvar for at planlægge og facilitere BPSD-konferencer og for at skabe handlerum, så medarbejderne har tid til at gennemføre screeninger og indsatser over for beboere med BPSD. Ledelsen har endvidere ansvar for at implementere metoden på plejecenteret og følge op på de enkelte afdelingers registrering og udvikling i projektet. Kompetenceudviklingsforløbet for ledere og teamledere ligger i forlængelse af kompetenceudviklingsforløbet for nøglepersoner. Det betyder konkret, at dag 2 i kompetenceudviklingsforløbet for ledere og teamledere holdes sammen med dag 4 i kompetenceudviklingsforløbet for nøglepersoner. Webkursus for øvrige plejefaglige medarbejdere. De øvrige medarbejdere, der ikke uddannes til nøglepersoner (fortrinsvis sosu-assistenter og sosu-hjælpere) skal gennemføre et webkursus af 1 times varighed. Webkurset forventes at kunne tilgås via en hjemmeside. Dette kursus sætter dem i stand til at deltage ved screeninger af deres egne beboere og bidrage med fortællinger om beboeren på BPSD-konferencer. Disse plejefaglige medarbejdere er bl.a. også ansvarlige for at gennemføre de aftalte indsatser over for beboeren. 6

7 Formålet med alle tre kompetenceudviklingsforløb er at sætte medarbejderne i stand til vha. ovenstående Indsatsbeskrivelse at iværksætte en målrettet indsats for beboere, der udviser BPSD. Målgrupperne for de respektive kompetenceudviklingsforløb har hver deres rolle i Indsatsbeskrivelsen og BPSD-konferencerne. Omfang af deltagere i kompetenceudviklingsforløb: Sundhedsstyrelsen vurderer, at der skal uddannes 1 sosu-assistent som nøgleperson for hver 6 beboere på plejecenteret. Dermed forventes det, at der i projektperioden i alt uddannes 134 nøglepersoner (sosu-assistenter) samt alle sygeplejersker på de medvirkende plejecentre tilsammen. Herudover skal plejecenterlederen og alle teamledere på de medvirkende plejecentre uddannes. Antallet af uddannede nøglepersoner bliver justeret ift. størrelsen på de medvirkende kommuner og plejecentre. Det forventes, at der samlet set skal uddannes 250 nøglepersoner, ledere, teamledere og sygeplejersker i projektperioden. Undervisningen af nøglepersoner forventes at: o foregå på hold af ca. 25 deltagere o vare ca. 4 dage inkl. opfølgning (3+1) o tilrettelægges på tværs af kommunens og plejecentrets vagtplaner (dvs. på tværs af dagvagt, nattevagt, morgenvagt osv.) Undervisningen af ledere og teamledere forventes at foregå i forlængelse af undervisningen af nøglepersonerne. o Undervisningen varer 2 dage o Undervisningens dag 2 ligger samtidig med dag 4 i kompetenceudviklingsforløbet for nøglepersoner. Webkurset skal i første omgang gennemføres af de øvrige sosu-assistenter og -hjælpere, der ikke har deltaget i kompetenceudviklingsforløbet, på de medvirkende plejecentre. o Webkurset varer 1 time o Webkurset er webbaseret og forventes af kunne tilgås fra en hjemmeside Indhold og omfang af afprøvning og implementering Alle beboere med en demenssygdom eller symptomer på en demenssygdom på de medvirkende plejecentre tilbydes en startscreeningen og indgår på den måde i projektet. Startscreeningen er den første screening af en beboer. På hvert medvirkende plejecenter skal der nedsættes en række BPSD-teams. Medarbejderne i BPSD-teams er de medarbejdere, der har gennemgået kompetenceudviklingsforløbet for nøglepersoner. Ledere og teamledere inddrages efter behov, dvs. ved afholdelse af BPSDkonferencen (jf. Indsatsbeskrivelsen). På baggrund af screeningen af beboerens symptomer vurderes det, om beboeren har brug for en anden indsats, end vedkommende allerede får, og om beboeren skal screenes igen eller om der ikke skal ændres i indsatsen og at beboeren herefter screenes efter 12 mdr. eller efter behov (jf. Indsatsbeskrivelsen). Startscreeningen skal i alt omfatte op mod 800 beboere på tværs af de medvirkende plejecentre i de medvirkende kommuner. Startscreeningerne kan foregå løbende i projektperioden. Planlægningen af screeninger og iværksættelse af indsats til de enkelte beboere planlægges i samarbejde mellem ledelsen, BPSD-teams og beboernes kontaktperson. Screeningerne skal 7

8 planlægges således, at de umiddelbart efterfølges af analysen af screeningen og beslutningerne om, hvilken indsats der iværksættes. En screening tager ca. 20 minutter, og alt efter kompleksiteten af beboerens symptomer tager analysen mv. mellem 30 min og op til 1,5 time ekstra. Alt i alt skal der derfor afsættes 1 time og 50 minutter til hver screening. I det tidsrum skal hele BPSD-teamet samt ledere eller teamledere være til rådighed.. Tidsforbruget afhænger af kompleksiteten i beboerens symptomer og det vil derfor være individuelt fra beboer til beboer, hvor stort et tidsforbrug der er forbundet med screeningen. Indhold og omfang af formidlingsfasen I forbindelse med formidling af projektets resultater forventes det, at de plejecentre, der har medvirket i projektet, deltager med projekterfaringer og resultater. Indhold og omfang af evalueringen Evalueringen har fokus på metodeloyalitet og forbedringer af beboernes livskvalitet. Det forventes derfor, at medarbejderne og lederne på de medvirkende plejecentre afsætter resurser til at indtaste og dokumentere data for alle medvirkende beboere, således at evalueringen kan bygge på et solidt datagrundlag. Desuden forventes det, at de medvirkende kommuner i hele projektperioden afsætter resurser til at indgå i evalueringsaktiviteter i form af møder og interviews. Rollefordeling Kommunens rolle Det forventes, at der udpeges en kommunal projektleder, der har ansvaret for at sikre fremdriften i projektet i kommunen og kontakten mellem Sundhedsstyrelsen og de medvirkende plejecentre i kommunen. Den kommunale projektleder skal forvente at bruge store dele af sin tid på projektet i projektets kritiske faser; det vil fx sige i opstartsfasen, i begyndelsen af implementerings- og afprøvningsfasen, og i forhold til at sikre indsamling af data til evalueringen, samt hvis der opstår udfordringer i løbet af projektet. Der kan forekomme udgifter i forbindelse med medarbejdernes og ledernes deltagelse på kompetenceudviklingsforløbet. Forventede mødeaktiviteter: o Løbende projektmøder med Sundhedsstyrelsen for at sikre, at modellen implementeres og afprøves som tiltænkt o Opstartsmøder på de medvirkende plejecentre, planlagt af Sundhedsstyrelsen o Møder med evaluator gennem projektperioden, planlagt af evaluator Forventede aktiviteter på de enkelte plejecentre: o Kompetenceudvikling af nøglepersoner (3+1 dage for nøglepersoner, 2 dage for ledere og teamledere) o Webkursus (a 1 time) for alle medarbejdere, der ikke modtager kompetenceudvikling o Implementering af modellen på de enkelte plejecentre o Screening af i alt 800 beboere for BPSD ved brug af IT-registreringsredskabet o Gennemførsel af BPSD-konferencer og mini-bpsd-konferencer med henblik på at iværksætte relevant indsats (1 time og 50 min pr beboer) o Medarbejderresurser til at gennemføre den aftalte indsats o Gennemførsel af slutscreeninger (1 timer og 50 min pr beboer) o Indgå i evalueringsaktiviteter og sikre, at de fornødne data leveres til evaluator 8

9 Sundhedsstyrelsens rolle Sundhedsstyrelsen skal støtte kommuner i at implementere og afprøve den beskrevne model og koordinere aktiviteter og kommunikation mellem de medvirkende kommuner, evaluator og VIA University College. Forventede aktiviteter for Sundhedsstyrelsen: o Sikre og støtte kommunerne i at implementere og afprøve den beskrevne model o Koordinere aftaler og aktiviteter mellem evaluator, VIA og de medvirkende kommuner o Sikre fremdriften i projektet Evaluators rolle Evaluator har ansvaret for at gennemføre evalueringen af projektet samt at sikre dokumentationen af kommunernes og projektets resultater. Forventede aktiviteter for evaluator: o Planlægning og gennemførsel af evaluering o Deltagelse i projektaktiviteter (møder, BPSD-konferencer, screeninger o.a.) i de medvirkende kommuner med henblik på at kunne evaluere projektets implementeringsgrad o Gennemføre og levere en midtvejsevaluering med fokus på processerne i afprøvningsprojektet o Gennemføre og levere en implementerings- og effektevaluering af projektet resultater VIA University Colleges rolle VIA University College har ansvaret for at gennemføre kompetenceudviklingsforløbene. Det vil bl.a. sige, at de har ansvaret for at tilrettelægge kompetenceudviklingsforløbene så hensigtsmæssigt som muligt ift. de medvirkende kommuners vagtplaner. Desuden er det VIA University Colleges ansvar, at medarbejdere, ledere og teamledere på kompetenceudviklingsforløbene bliver rustet til at anvende modellen til målrettet pleje af mennesker med demens og BPSD. Forventede aktiviteter for VIA University College: o Gennemførsel af kompetenceudviklingsforløb for ledere, teamledere og nøglepersoner o Tilrettelæggelse af kompetenceudviklingsforløb ved bl.a. at gennemføre en række planlægningsmøder i samarbejde med de medvirkende kommuner. o Gennemførsel af webkursus for alle medarbejdere, der ikke gennemfører kompetenceudviklingsforløb for nøglepersoner o Afholde udgifter til forplejning og lokaleleje i forbindelse med kompetenceudviklingsforløbene Hvem kan deltage i projektet? Projektet Model til målrettet pleje af beboere med en demens og BPSD begynder i de medvirkende kommuner i juni 2016 og afsluttes i december Selve afprøvningsperioden løber fra 1. kvartal 2017 til og med 2. kvartal

10 Alle kommuner kan indgå i projektet og med deltagelse af såvel kommunale som private plejecentre. Kommuner, der ønsker at indgå i projektet skal være motiverede til at afprøve en model, der skal sikre målrettet pleje til beboere med demens og symptomer på BPSD. Der vil blive udvalgt 4-5 kommuner til at indgå i afprøvningen af modellen. Formålet er at afprøve modellen på op mod 15 plejecentre i alt i projektperioden. Det vil sige, at hver kommune kan deltage med max 6 plejecentre og med deltagelse af i alt 800 beboere på tværs af de medvirkende kommuner og plejecentre. En stor del af beboerne på de medvirkende plejecentre skal have en demenssygdom eller have demenslignende symptomer. For hver kommune skal det samlede antal medvirkende beboere med en demenssygdom eller demenslignende symptomer ved projekt-opstart være mellem 100 og 300. Kommunens udbytte af projektet Ved at medvirke i projektet får de medvirkende kommuner et kompetenceudviklingsforløb til udvalgte medarbejdere samt support mv. til at implementere og afprøve Model til målrettet pleje af beboere med demens og BPSD. Da en stor del af modellen er at arbejde med tilpassede versioner af Beboerkonferencen, får de medvirkende kommuner chance for at lære denne metode at kende. Metoden har vist gode resultater ved afprøvningen i Socialstyrelsens projekt om Guide til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med demens i plejeboliger. Krav til deltagende kommuner Helt overordnet udvælges de deltagende kommuner, så der sikres en geografisk og demografisk spredning samt hvorvidt kommunerne opfylder nedenstående krav. Derudover forpligter de medvirkende kommuner sig til at deltager i de aktiviteter og møder, der er skitseret i det ovenstående. For at komme i betragtning som projektkommune skal kommunen i en ansøgning beskrive, hvordan de kan opfylde følgende krav: At kommunen i ansøgningen kan sandsynliggøre, at deltagelse i projektet er forankret og besluttet i samarbejde med relevant ledelse i kommunen/forvaltningen samt ledelse på de involverede plejecentre, samt at den politiske og ledelsesmæssige opbakning er forankret. At kommunen i ansøgningen kan sandsynliggøre, at der er en projektleder i kommunen, som er kontaktperson for Sundhedsstyrelsen, VIA University College og evaluator, samt kommunens deltagende plejecentre. Projektlederen skal endvidere have viden om området og have de nødvendige resurser til at indgå i projektet. At kommunen i ansøgningen kan sandsynliggøre, at både plejecenterledere og de involverede medarbejdere afsætter de nødvendige resurser og tid til at indgå i kompetenceudviklingsforløbet, afprøvningen samt gennemførsel af indsatsbeskrivelsen herunder BPSDkonferencer og mini-bpsd-konferencer. At kommunen i ansøgningen kan sandsynliggøre i hvilken grad kommunen har forventninger til projektets resultat, og således kan beskrive kommunens motivation for deltagelse i projektet. At kommunen i ansøgningen kan sandsynliggøre, at de sikrer registrering og gennemførelse af de planlagte indsatser. Dvs. hvordan kommunen forventer at bidrage til indsamling af data undervejs samt bidrage til før- og eftermålinger, som udføres af evaluator. 10

11 At kommunen i ansøgningen kan sandsynliggøre, at medarbejdere, ledere, teamledere og sygeplejersker har daglig adgang til brug af IT-værktøjer som fx PC, tablet eller lignende med nyere styresystemer og opdaterede browsere. Desuden forpligter kommunerne sig til, at medarbejdere og ledere på de udvalgte plejecentre har en basal forståelse for og lyst til at arbejde med IT-baserede redskaber og dokumentation. Tidsfrist Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 13. maj 2016 kl Ansøgningsprocedure Ved ansøgning skal Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema anvendes. Ansøgningen skal være underskrevet af chefen for den relevante forvaltning samt ledere af de plejecentre, hvor projektet er forankret. Ansøgningsskemaet sendes elektronisk til: Sundhedsstyrelsen Enhed for ældre og demens Islands Brygge København S på mailadressen: Emne: Ansøgning om deltagelse i afprøvning af Model til målrettet pleje af beboere med demens og BPSD Yderligere oplysninger Spørgsmål af faglig karakter rettes til: Julie Møller, telefon: Iben Stephensen, telefon: Sara Louise Friis Rose, telefon:

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Dato 07-06-2016 KIGW Sagsnr. 7-2815-2/8 93590169 Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Kommuner inviteres til at indsende ansøgninger om deltagelse

Læs mere

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold

Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Ansøgning om deltagelse i projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem Demensrejsehold Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i kompetence og organisationsudviklingsprojektet

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

Projektbeskrivelse for Redskab til målrettet pleje af demente

Projektbeskrivelse for Redskab til målrettet pleje af demente Projektbeskrivelse for Redskab til målrettet pleje af demente 30. oktober 2015 Projektleder: JUMR Styregruppeformand/programkomiteformand: Baggrund/problembeskrivelse Demens og BPSD Når en borger rammes

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Ansøgning om deltagelse i afprøvning af model til målrettet pleje til beboere med demens og BPSD. ANSØGNINGSSKEMA

Ansøgning om deltagelse i afprøvning af model til målrettet pleje til beboere med demens og BPSD. ANSØGNINGSSKEMA Dato 29-03-206 JUMR Sagsnr. 7-284-/ 93 59 0 85 Ansøgning om deltagelse i afprøvning af model til målrettet pleje til beboere med demens og BPSD. ANSØGNINGSSKEMA Frist for indsendelse af ansøgning 3. maj

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Baggrund Demens er en sygdom, der oftest rammer personer i alderen 60 år og opefter, og hvor antallet af personer med sygdommen stiger med alderen.

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Åparken-Åstruplund Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. At Åparken/Åstruplund Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Test af Chromalex-løsning til borgere med demens på plejecentre i Aalborg Kommune

Test af Chromalex-løsning til borgere med demens på plejecentre i Aalborg Kommune Test af Chromalex-løsning til borgere med demens på plejecentre i Aalborg Kommune Forvaltning/afdeling Ældre og Handicapforvaltningen/ Videnscenter for demens Indgår i projektprogram Innovationsprojekter

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Brørup Hjemmepleje Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. At Brørup hjemmepleje Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever:

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever: Redegørelse Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt en Værdig død. I vil vi sikre disse værdier, så

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

Organisering af målrettet kompetenceudviklingsforløb for bedre håndtering af BPSD hos beboere i plejebolig

Organisering af målrettet kompetenceudviklingsforløb for bedre håndtering af BPSD hos beboere i plejebolig Gør tanke til handling VIA University College Organisering af målrettet kompetenceudviklingsforløb for bedre håndtering af BPSD hos beboere i plejebolig DemensDagene, 19. maj, 2016 Rikke Gregersen VIA

Læs mere

Dato 30. oktober 2015. Bilag 2 Kravspecifikation Tilbudsindhentning på kompetenceudviklingsforløb i BPSD

Dato 30. oktober 2015. Bilag 2 Kravspecifikation Tilbudsindhentning på kompetenceudviklingsforløb i BPSD Dato 30. oktober 2015 Sagsnr. 14/47816 JUMR jumr@sst.dk Bilag 2 Kravspecifikation Tilbudsindhentning på kompetenceudviklingsforløb i BPSD 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Kort om Sundhedsstyrelsen...

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Blomsterengen Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. Sygefraværet på Institutionens MED udvalg udarbejder en Blomsterengen fastholdes handleplan, der sikrer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

- Livskvalitet gennem aktivitet og deltagelse i hverdagen

- Livskvalitet gennem aktivitet og deltagelse i hverdagen Aktiv livskvalitet - Livskvalitet gennem aktivitet og deltagelse i hverdagen Formål Formålet med dette projekt er at højne livskvaliteten for voksne udviklingshæmmede på Brande Åcenter ved igennem træning

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 15. februar 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 15. februar 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Afprøvning af Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) på længerevarende botilbud for voksne med udviklingshæmning

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole

Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole Projektbeskrivelse: Sundhedsaktiv Skole Projektperiode: Skoleåret 2005/2006. Forud herfor et introduktionsmøde ultimo skoleåret 2004/2005. Projektets baggrund: En god sundhedstilstand spiller en afgørende

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Plejecenter Kildegården Adresse: Kildevej 10, 8660 Skanderborg Kommune: Skanderborg Leder: Distriktsleder Lene Mortensen, Teamledere Karen Benzarti og Alice Pedersen Telefon:

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj

Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj Rekrutteringsanalyse - Vejledning til afgangsmønster og personaleøkonomisk værktøj København den 1. oktober 2007 KL s Center for Kompetenceudvikling og Personalepolitik Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Ældrekommissionen TEMA: Overgangen til livet på plejehjem 1 Forud for indflytning

Læs mere

Dato 29-03-2016. Sagsnr. 7-2814-1/1 93 59 01 85. Denne dagsorden giver en samlet ramme for afviklingen af en BPSD-konference.

Dato 29-03-2016. Sagsnr. 7-2814-1/1 93 59 01 85. Denne dagsorden giver en samlet ramme for afviklingen af en BPSD-konference. Dato 29-03-2016 jumr Sagsnr. 7-2814-1/1 93 59 01 85 Bilag 1: Udkast til skabeloner til BPSD-konferencer Udkast til skabelon til BPSD-konference Udkast til skabelon til dagsorden til BPSD-konference Denne

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet - bilag

Pulje til løft af ældreområdet - bilag Pulje til løft af ældreområdet - bilag 1. Forebyggelse/rehabilitering 4.579.800 a. Træning i eget hjem 310.000 b. Vedligeholdende træning på center 700.000 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE

Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE Samvær med mennesker med demens OMKOSTNINGSVURDERING AF KURSUSFORLØB TIL PÅRØRENDE 2017 Samvær med mennesker med demens Omkostningsvurdering af kursusforløb til pårørende Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Nr. 01 den 5. november 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet,

Læs mere

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere 5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Rehabilitering på ældreområdet

Rehabilitering på ældreområdet Rehabilitering på ældreområdet April 2015 Anja Bihl-Nielsen, Programleder, Kontor for ældre og demens Rehabilitering i den kommunale ældrepleje KOMPENSATION REHABILITERING AUTONOMI Tilrettelæggelse af

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04

DI s Guide til Leanledelse 13-04-04 Kom godt i gang med DI s Guide til Leanledelse DI har samlet en værktøjskasse til dig, der vil have produktivitetsforbedringer med lean. DI s Guide til Leanledelse bygger på modellen Leanrejsen, der er

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Forslagets titel Forslagsstiller Tilskudsmodtager Faglig mentor Favrskov Kommune Favrskov Kommune

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Demenskonference 22. februar 2016. Udvikling af et mere demensvenligt samfund Et ledelsesperspektiv set fra Give

Demenskonference 22. februar 2016. Udvikling af et mere demensvenligt samfund Et ledelsesperspektiv set fra Give Demenskonference 22. februar 2016 Udvikling af et mere demensvenligt samfund Et ledelsesperspektiv set fra Give Min baggrund: Plejehjemsassistent og praktiker og meget optaget af dementes hverdag. Dvs.

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJ VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG C CENTERLEDER HELLE BAGGER [ Tilsynet er aflagt

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015

Seniorrådets høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder 2015 Seniorrådet i Gladsaxe v/ formand Carl Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søborg Formanden træffes på telefon 40 19 54 43 Formandens e mail: carl.e.andersen@gmail.com 3. marts 2015 Seniorrådets høringssvar

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

GUIDE TIL FOREBYGGELSE AF UDADREAGERENDE ADFÆRD HOS PERSONER MED DEMENS I PLEJEBOLIGER

GUIDE TIL FOREBYGGELSE AF UDADREAGERENDE ADFÆRD HOS PERSONER MED DEMENS I PLEJEBOLIGER GUIDE TIL FOREBYGGELSE AF UDADREAGERENDE ADFÆRD HOS PERSONER MED DEMENS I PLEJEBOLIGER GUIDE TIL FOREBYGGELSE AF UDADREAGERENDE ADFÆRD HOS PERSONER MED DEMENS I PLEJEBOLIGER Indhold Publikationen er udgivet

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

Styrket fokus på god kontinenspleje i plejebolig BUSINESS CASE

Styrket fokus på god kontinenspleje i plejebolig BUSINESS CASE Styrket fokus på god kontinenspleje i plejebolig BUSINESS CASE 2016 Styrket fokus på god kontinenspleje i plejebolig BUSINESS CASE Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

FOREBYGGELSE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET. Vejledning til en styrket opsporingsindsats og samarbejdsstrukturer, der understøtter det forebyggende arbejde

FOREBYGGELSE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET. Vejledning til en styrket opsporingsindsats og samarbejdsstrukturer, der understøtter det forebyggende arbejde V EJLEDNING Afprøves og evalueres oktober 0 - august 06 FOREBYGGELSE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET Vejledning til en styrket opsporingsindsats og samarbejdsstrukturer, der understøtter det forebyggende arbejde

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2016

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2016 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Ann-Christina Dahlgaard Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens - fra ambitioner på papir til handling i praksis 31.Oktober 2016 Baggrund Demensområdet er for alvor kommet øverst på den politiske dagsorden. Regeringen fremlagde

Læs mere

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2016-2017 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Ledere og uddannede medarbejdere på plejehjemmene. Alle plejehjemmene i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ledere og uddannede medarbejdere på plejehjemmene. Alle plejehjemmene i Faaborg-Midtfyn Kommune. KONTAKTPERSON PÅ PLEJEHJEM Faaborg-Midtfyn Kommune Standardbetegnelse Koordinering og kontinuitet KONTAKTPERSON Standard Der udpeges en sundhedsfaglig kontaktperson, som tilknyttes den enkelte beboer med

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Denne trin-for-trin-guide er tænkt som en hjælp til medarbejderne i University College Lillebælts studievejledninger til at komme i gang med at evaluere

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Overgangsboliger for unge hjemløse i Horsens Kommune Kommune Vælg venligst fra listen. Horsens Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Karin Holland, Direktør

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Bøgely Plejecenter (TBP) Adresse: Rørkærvej 1, 8722 Hedensted Kommune: Hedensted Leder: Ditte Teist Telefon: 76 75 27 60 E-post: sikkerpost@hedensted.dk Dato for ordinært

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017 IMPLEMENTERINGSMODEL 2017 Implementeringsmodellen tager udgangspunkt i PDSAmetoden. PDSA står for Plan Do Study Act og er en måde at arbejde med løbende forbedringer, kvalitetsudvikling, afprøvning og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til at implementere De Utrolige År BASIC Baby - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d. 1.

Vejledning til ansøgning om støtte til at implementere De Utrolige År BASIC Baby - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d. 1. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til at implementere De Utrolige År BASIC Baby - 15.26.01.11 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60. Ansøgningsfrist den 1. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015

Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Omsorgsboligerne Jasminvej Adresse: Jasminvej 1, 4700 Næstved Kommune: Næstved Leder: Vicedistriktschef Dorthe Flindt samt teamleder Maj-Lis Holsaae Telefon: 25 45

Læs mere