Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø"

Transkript

1 Lokalplan 246 for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov Hørsholm Kongevej Rude Skov Holte Hallerne Kongevejen Rudegårds Alle Rudegård Stadion Rudesøvej Rudesø

2 Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen beslutte at udarbejde en lokalplan, når en bestemt udvikling ønskes fremmet. Kommunalbestyrelsen har endvidere pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større byggeeller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for ejere, lejere og brugere af de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, herunder blandt andet bestemmelser om områdets fremtidige anvendelse samt bebyggelsesregulerende bestemmelser. Kommunens lokalplaner kan ses på og En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men lokalplanen kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen giver. Offentlighedsperiode For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for indflydelse på planlægningen skal Kommunalbestyrelsen fremlægge et forslag til lokalplan eller kommuneplantillæg i mindst 8 uger. Forslaget til Lokalplan 246 for Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov har været fremlagt fra og med den 6. oktober 2014 til og med den 1. december Kommunalbestyrelsen vedtog lokalplanen endeligt den 28. januar Kort visende lokalplanområdets placering i kommunen 2

3 Lokalplan 246 for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov Redegørelse... 4 Indledning og baggrund... 4 Lokalplanområdets eksisterende forhold... 4 Lokalplanens formål og indhold... 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 7 Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning... 9 Lov om miljøvurdering Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens afgrænsning, zonestatus og bonusvirkning Områdets anvendelse Matrikulære forhold Vej- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Bevaringsværdig bebyggelse Ubebyggede arealer Tekniske anlæg Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Tegningsbilag 1. Lokalplanens afgrænsning, eksisterende forhold og matrikler 2. Bevaringsværdig bebyggelse, byggefelt og terræn 3. Ortofoto Lokalplanforslaget er udarbejdet af Rudersdal Kommune. Foto: Rudersdal Kommune 3

4 Redegørelse Indledning og baggrund I efteråret 2013 nedlagde Rudersdal Kommune 14 forbud mod nedrivning af det gamle bevaringsværdige skovløberhus, Rudehus, på ejendommen Hørsholm Kongevej 51. Forbuddet resulterede i en dialog mellem ejeren af ejendommen og kommunen om ejendommens fremtidige anvendelse, bebyggelse og bevaring samt udarbejdelse af denne lokalplan. Lokalplanområdets eksisterende forhold Ejendommen er beliggende i landzone og er på m². Den ligger ud til Hørsholm Kongevej over for Rudegård Idrætsanlæg. Ejendommen ligger markant i det grønne areal mellem Rude Skov og det syd for beliggende villaområde. Der er ca. 40 m fra villaområdet omkring Rudesø til ejendommens sydskel, ca. 55 m til Rude Skov fra ejendommens nordskel og ca. 65 m til skoven fra ejendommens østskel. Det grønne areal ejes, lige som Rude Skov, af Naturstyrelsen og henligger som et åbent naturareal. Ejendommen er bebygget med et gammelt skovløberhus, Rudehus, med tilhørende kølehus, staldbygning og brændeskur. et og kølehuset ligger tæt på skel til Hørsholm Kongevej. Den bebyggede del af grunden ligger lidt lavere end Hørsholm Kongevej på den pågældende strækning. Den sydlige og ubebyggede del af grunden ligger 1,5 til 2,0 m hævet over den bebyggede del af grunden og er beplantet med flere frugttræer. Det grønne areal, som omgiver ejendommen, falder mod såvel Rude Skov som det syd for beliggende boligområde. et med kølehus og staldbygning fik med den SAVEregistrering, der blev afsluttet i 2012, bevaringsværdi 3. et og kølehuset fremstår med bindingsværk og stråtag. en er yngre, mere enkel i sit udtryk og passer skalamæssigt til de andre bygninger. Brændeskuret er ikke bevaringsværdigt. et Rudehus har historisk værdi for området og vurderes med sin beliggenhed tæt på Rude Skov til at være egnet som café, galleri og støttefunktioner for den rekreative anvendelse af Rude Skov. 4

5 et Rudehus set fra Hørsholm Kongevej et og staldbygningen set fra øst et, skovløberhuset og staldbygningen set fra det hævede terræn mod syd 5

6 Lokalplanens formål og indhold Formålet med lokalplanen er at sikre den bevaringsværdige bebyggelse mod nedrivning samt at sikre den mod om- og tilbygninger, der slører historiefortællingen om dens oprindelige funktion som skovløberhus. Ejendommen er i privat eje og da de bevaringsværdige bygninger kræver gennemgribende istandsættelse og vedligeholdelse, og det derudover vil være vanskeligt at ombygge skovløberhuset til en tidssvarende og moderne bolig, uden at det går væsentligt udover husets udtryk og dermed de historiske bevaringsværdier, giver lokalplanen mulighed for at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen samt at anvende de øvrige bygninger til café, galleri og støttefunktioner for den rekreative anvendelse af Rude Skov. Ved at give ejer mulighed for at etablere en ny bolig, og over tid at istandsætte og anvende eller udvikle de bevaringsværdige bygninger til en anvendelse som beskrevet, sikres ejendommens bevaringsværdier og kulturhistorie. De eksisterende bevaringsværdige bygninger vil kunne anvendes til udhus, galleri eller værkstedsfunktion i tilknytning til boligen eller som nævnt til café, galleri og støttefunktioner for den rekreative anvendelse af Rude Skov. Som eksempel på mulige støttefunktioner kan nævnes udstillingssted med relation til ejendommens eller områdets historie, herunder Rude Skovs historie, og mødested for Rudersdal Museers skovhistoriske ture rundt i området. En fremtidig anvendelse af de bevaringsværdige bygninger til café, galleri og støttefunktioner for den rekreative anvendelse af Rude Skov skal fungere sammen med den nye bolig. Anvendelse til café skal kombineres med en anvendelse til galleri og/eller støttefunktioner. Opførelse af nyt enfamiliehus skal placeringsmæssigt og i forhold til højde og materialeanvendelse ske med størst mulig hensyntagen til de bevaringsværdige bygninger på ejendommen. Lokalplanen fastlægger bl.a. bestemmelser om, at ejendommens primære anvendelse fortsat skal være helårsbolig for en familie, men med mulighed for anvendelse af bevaringsværdige bygninger til café, galleri og støttefunktioner for anvendelsen af Rude Skov, 6

7 at der inden for et nærmere fastlagt byggefelt kan opføres et nyt enfamiliehus i en etage og med en maks. højde på 6 m målt fra fastlagt niveauplan, at ny bebyggelse skal opføres med facader af træ og tag med sedum eller røde tegl, og med mulighed for integration af solfangere eller solceller, at der ikke kan ske udstykning af ejendommen i selvstændige grunde, at der ved ibrugtagning af det nye enfamiliehus skal ske nedlæggelse af boligen i skovløberhuset, at der ikke vil kunne ske nedrivning og udbygning af de bevaringsværdige bygninger samt at de kun kan ombygges med respekt for deres oprindelige udformning og fremtræden, at de eksisterende terrænforhold på ejendommen skal fastholdes, dog således at der inden for det fastlagte byggefelt kan opføres ny bebyggelse som fastlagt i lokalplanen, og at arealet med frugttræer skal bevares. Lokalplanens forhold til anden planlægning Fingerplan 2013 Området er i Fingerplan 2013 registreret som landzoneareal, men er på grund af sin beliggenhed tæt på byzone ikke omfattet af bestemmelserne for den grønne kile, som Rude Skov indgår som en del af. Kommuneplan 2013 Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, vedtaget den 19. juni 2013 af Rudersdal Kommunalbestyrelse. Området/ejendommen er omfattet af rammebestemmelserne for enkeltområde Ru.R2, der omfatter Rude Skov med Femsølyng og tilgrænsende boligejendomme mellem skovareal og byzone. Enkeltområdets generelle anvendelse er fastlagt til rekreativt område, hvilket ikke hindrer, at omfanget af den eksisterende boliganvendelse til helårsbolig for en familie kan fastholdes. et Rudehus med kølehus og staldbygning vil i forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af et kommuneplantillæg i 2014/2015 blive udpeget som bygninger med høj bevaringsværdig i overensstemmelse med den SAVE-registrering, der blev afsluttet i

8 Zonestatus Området/ejendommen forbliver i landzone og lokalplanens bestemmelser er udformet, så de giver bonusvirkning i forhold til planlovens landzonebestemmelser. Det vil sige, at lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, der ellers i henhold til planlovens 35, stk. 1, ville være nødvendige for lokalplanens gennemførelse. Andre lokalplaner Lokalplanområdet er hverken omfattet af partiel byplanvedtægt eller lokalplan. Trafikplanlægning Området/ejendommen trafikbetjenes fra Hørsholm Kongevej, der har status som kommunevej og overordnet trafikvej. Den eksisterende overkørsel til Hørsholm Kongevej fastholdes og der kan ikke bygges nyt i en afstand af ca. 26 m fra vejskel. Vandforsyningsplan Området/ejendommen ligger i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S vandforsyningsområde. Spildevandsplan Området/ejendommen ligger uden for kloakeret opland. I 2007 er der givet tilladelse til nyt nedsivningsanlæg. Varmeforsyningsplan Området/ejendommen er ikke omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Klimatilpasningsplan Området/ejendommen ligger ikke inden for et af de udpegede risikoområder i Rudersdal Kommunes Klimatilpasningsplan vedtaget 21. maj Planen lægger dog vægt på, at grundejere, uanset dette, søger at klimasikre deres ejendom, så der ikke sker skader ved regn og voldsomme skybrud. Naturbeskyttelsesloven Området/ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens generelle skovbyggelinje i 17 i forhold til Rude Skov. 8

9 Lokalplanens bonusvirkning i forhold til planlovens landzonebestemmelser tager højde for meddelelse af dispensation fra skovbyggelinjen. Området/ejendommen omfatter ikke beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Fredskovsforhold Der er ikke noteret fredskov i området. Støjforhold Lokalplanområdet er ikke berørt af støj eller rystelser fra jernbaner. Der skal tages højde for eventuelle gener fra trafikstøj ved opførelsen af nybyggeri og indretningen af udeopholdsarealer. Drikkevandsinteresser Området/ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Lokalplanen giver ikke anledning til anvendelse, der indebærer risiko for grundvandet. Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning Museumsloven Der er ikke fredede fortidsminder i området/på ejendommen. I tilfælde af at der i forbindelse med jord- og anlægsarbejder findes jordfaste fortidsminder, er disse omfattet af museumslovens 27. Det betyder at arbejdet skal stoppes og museet tilkaldes. Boligreguleringsloven Ejendommens beliggenhed i landzone er afgørende for lokalplanens bestemmelse om, at ejendommens primære anvendelse forsat skal være helårsbolig for en familie og at den nuværende bolig i skovløberhuset skal nedlægges inden ibrugtagning af det nye enfamiliehus. Den eksisterende bolig skal nedlægges i henhold til boligreguleringslovens 46. Jordforurening Der foreligger ikke særlig mistanke om forurening af jord eller grundvand i nærområdet til det i nærværende lokalplan udlagte byggefelt. 9

10 Ejendommen er som helhed omfattet af kommunens områdeklassificering (typisk byområder), hvor jorden som udgangspunkt påregnes at være lettere forurenet. Dette indebærer krav om dokumentation og forureningsklassificering af den jord, der skal køres bort fra ejendommen. I det omfang jorden viser sig at være ren, kan den som udgangspunkt frit genanvendes eller bortskaffes. Eventuel forurenet jord skal bortskaffes efter anvisning fra kommunen. Lov om miljøvurdering I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli På baggrund af screeningen er det kommunens vurdering, at der i henhold til lovens 3, stk. 2, ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Begrundelsen for ikke at foretage miljøvurdering er baseret på, at lokalplanen kun fastlægger bestemmelser for en enkelt ejendom og at ejendommens hovedanvendelse fortsat vil være helårsbolig for en familie. Muligheden for at anvende ejendommens bevaringsværdige bebyggelse til støttepunkt for den rekreative anvendelse af Rude Skov, eventuelt kombineret med mindre caféfunktion, vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. 10

11 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 246 for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov I henhold til Lov om planlægning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer, fastlægges følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre ejendommens kulturhistoriske bevaringsværdier og i den forbindelse at fastholde de bevaringsværdige bygningers ydre udformning og udtryk. At give mulighed for at anvende ejendommens bevaringsværdige bygninger til café, galleri eller støttefunktioner for den rekreative anvendelse af Rude Skov. At give mulighed for at opføre et nyt enfamiliehus med respekt for ejendommens bevaringsværdier og dens landskabelige beliggenhed. 2 Lokalplanens afgrænsning, zonestatus og bonusvirkning 2.1 Lokalplanens område afgrænses som angivet på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 1k Rude Skov, Birkerød. 2.2 Området/ejendommen er og forbliver beliggende i landzone. 2.3 Lokalplanen erstatter tilladelser efter planlovens 35 (landzonetilladelser) til - ændret anvendelse af bevaringsværdig bebyggelse, og - opførelse af nyt enfamiliehus. Den ændrede anvendelse og opførelsen af nyt enfamiliehus skal være i overensstemmelse med lokalplanens formål og bestemmelser. 3 Områdets anvendelse 3.1 Områdets/ejendommens hovedanvendelse er helårsbolig for en familie. 3.2 Ejendommens bevaringsværdige bebyggelse kan anvendes til udhus, galleri og værkstedsfunktion i tilknytning til boligen eller til café, galleri og/eller støttefunktioner for den rekreative anvendelse af Rude Skov. Anvendelse til café skal kombineres med galleri eller støttefunktioner. 11

12 3.3 Ved opførelse og ibrugtagning af nyt enfamiliehus i henhold til lokalplanens bestemmelser skal boligen i det bevaringsværdige skovløberhus nedlægges, jf Matrikulære forhold 4.1 Der kan ikke ske udstykning af ejendommen i selvstændige grunde. 5 Vej- og parkeringsforhold 5.1 Den eksisterende overkørsel til Hørsholm Kongevej skal fastholdes i en bredde af min. 4 m. 5.2 Til ejendommens bolig skal der etableres 2 parkeringspladser. 5.3 Ved anvendelse af ejendommens bevaringsværdige bygninger til café, galleri og/eller støttefunktioner for den rekreative anvendelse af Rude Skov skal der på ejendommen - kunne parkeres minimum 5 biler, - reserveres én parkeringsmulighed for handicappede, og - etableres et tilstrækkeligt antal parkeringsmuligheder for cykler. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Inden for det på kortbilag 2 afgrænsede byggefelt kan opføres et nyt enfamiliehus til brug for en familie. 6.2 Garage og udhus skal sammenbygges med enfamiliehuset og være beliggende inden for byggefeltet. Alternativt kan den bevaringsværdige staldbygning indrettes til garage med udhusfunktion. Udhus, galleri og værkstedsfunktion for boligen kan endvidere indrettes i skovløberhuset og/eller kølehuset. 6.3 Enfamiliehuset må opføres i maks. en etage med et etageareal på maks. 140 m². Garage og udhus, jf. 6.2, må derudover opføres med et areal på maks. 60 m². Niveauplan for enfamiliehus samt garage og udhus fastlægges til Sokkel- og gulvkote må maks. være Fra niveauplan til kip må enfamiliehuset med garage og udhus maks. have en højde på 6 m. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Enfamiliehusets ydermure/ydervægge skal fremtræde som kalket murværk eller med træbeklædning i f.eks. cedertræ. Tag kan udføres som grøn tagløsning med sedum eller med røde teglsten, begge dele i princippet som symmetrisk sadeltag. 12

13 Garage og udhus skal ved sammenbygning med enfamiliehuset fremstå i samme materialer. 7.2 Der kan opsættes solfangere eller solceller på bygningens facader og tag under forudsætning af, at det kan integreres og underordne sig bygningens udtryk, og på en måde så det ikke påvirker ejendommens bevaringsværdier. 8 Bevaringsværdig bebyggelse 8.1 De på kortbilag 2 angivne bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives og udbygges. 8.2 De bevaringsværdige bygninger kan kun ombygges med respekt for deres oprindelige udformning og fremtræden. Der må med respekt for deres historiske værdi ikke opsættes solfangere eller solceller på deres facader og tage. 8.3 I forbindelse med anvendelsen af den bevaringsværdige bebyggelse til café, galleri og/eller støttefunktioner til den rekreative anvendelse af Rude Skov kan der opsættes et mindre orienteringsskilt på terræn ved indkørslen til ejendommen. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Arealet med frugttræer skal bevares i sit udtryk. Bevoksningen kan suppleres og plejes. Der udpeges ikke bevaringsværdig beplantning. 9.2 Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn på ejendommen Undtaget herfra af den terrænregulering, der skal gøre det muligt at opføre et nyt enfamiliehus med garage og udhus inden for det i lokalplanen fastlagte byggefelt og med det i lokalplanen fastlagte niveauplan, jf Der må ikke opsættes faste hegn på ejendommen, hverken i skel og som afgræsning af gårdrummet mellem ejendommens bygninger. Mod ejendommens skel kan der plantes træer og buske, der er naturligt forekommende i området. 9.4 Der kan kun opsættes orienteringslys i begrænset omfang ved bygningerne og på ubebyggede arealer. Generelt må belysning på og ved den enkelte ejendom ikke have fjernvirkning og være til gene for naboer og forbipasserende. 13

14 10 Tekniske anlæg 10.1 Parabolantenner på bygninger, fritstående vindmøller og lignende må ikke opsættes Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 11.1 Før ny bebyggelse tages i brug: Inden nyt enfamiliehus kan tages i brug, skal boligen i det bevaringsværdige skovløberhus nedlægges i henhold til boligreguleringsloven. Inden den bevaringsværdige bebyggelse kan tages i brug til café, galleri og/eller støttefunktioner for den rekreative anvendelse af Rude Skov, skal der indgås aftale om parkering. Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i aftale med en statslig eller regional myndighed, kan dog kun fraviges ved en dispensation med den pågældende myndigheds godkendelse. Videregående afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. 18 i Lov om planlægning. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og Lov om planlægning. 1 Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de energirammer for lavenergibygninger, der er fastsat i Bygningsreglementet. 14

15 Vedtagelsespåtegning Rudersdal Kommunalbestyrelse vedtog den 28. januar 2015 Lokalplan 246 for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 endeligt. Jens Ive / Iben Koch Borgmester Direktør 15

16

17 N 1a 1a 51 Hørsholm Kongevej 1k 1c Lokalplangrænse Lokalplan 246 Lokalplanens afgrænsning, eksisterende forhold og matrikler Tegningsbilag 1 Mål 1:500 LWJ/MV august 2014

18

19 58,5 59,5 57,5 56,5 56,5 55,5 57,5 54,5 51 Lokalplan 246 Bevaringsværdig bebyggelse, byggefelt og terræn Tegningsbilag 2 Mål 1:500 LWJ/MV august 2014 Lokalplangrænse Bevaringsværdig bebyggelse Byggefelt N Hørsholm Kongevej 2,5m 15m 15m

20

21 N 1a 1a Hørsholm Kongevej 1k 1c Lokalplangrænse Lokalplan 246 Ortofoto Tegningsbilag 3 Mål 1:500 LWJ/MV august 2014

22

23 Nærmere oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til: Rudersdal Kommune, Byplan Rådhuset Øverødvej Holte Telefon Åbningstid: Mandag og tirsdag kl Onsdag lukket Torsdag kl Fredag kl

F o r s l a g. Lokalplan Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan Høsterkøb Gadekær

F o r s l a g. Lokalplan Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan Høsterkøb Gadekær F o r s l a g Lokalplan 94.1 Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 Høsterkøb Byvej Nedenomsvej Høsterkøb Gadekær Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

Lokalplan 237. for et område mellem Kongevejen og Morlenesvej

Lokalplan 237. for et område mellem Kongevejen og Morlenesvej Lokalplan 237 for et område mellem Kongevejen og Morlenesvej Sofievej Morlenesvej Dronninggårds Alle Kongevejen Øverødvej Jernbane Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side Indhoidsfortegnelse: Redegørelse Lokaiplanens baggrund 2 Beskrivelse af lokaiplanen 2 Lokalpianens forhold til anden planlægning 3 Lokalpianens retsvirkninger 4 side Lokalpianens bestemmelser 1 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Orienteringsbrev. Endelig vedtagelse af Lokalplan 219 for nye boliger på Gæslingestien i Trørød

Orienteringsbrev. Endelig vedtagelse af Lokalplan 219 for nye boliger på Gæslingestien i Trørød Orienteringsbrev Endelig vedtagelse af Lokalplan 219 for nye boliger på Gæslingestien i Trørød Byplan Øverødvej 2 2840 Holte byplan@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212

Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212 Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212 2008 Hillerød Kommune - Teknik Planlægning nr. 358 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 For et område på den sydlige del af Hasle Havn April 2012 Lokalplanforslag 062 og kommuneplantillæg 006 blev endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard Lokalplan nr. 26 Boligområde ved Arresøgaard 27.09.1995 STEMPELMÆRKE YKUN GtøUMGT MÉttAFSTEMRUNG Af DOMM RKOWTOHETS KASSEKONTROLAPPARAT ' LOKALPLAN NR. 26 for en del af matr.nr. 48a og del ad matr.nr.

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan 211 for et område ved Langebjerg og Nærum Station i Nærum samt tillæg 1 til kommuneplan 2009

Lokalplan 211 for et område ved Langebjerg og Nærum Station i Nærum samt tillæg 1 til kommuneplan 2009 for et område ved Langebjerg og Nærum Station i Nærum samt tillæg 1 til kommuneplan 2009 Skodsborgvej Skodsborgvej Nærum station Nærumvænge Torv Nærum skole Nærum Vænge RUDERSDAL KOMMUNE LOKALPLAN 211

Læs mere

Øresund. F o r s l a g. Lokalplan 228.1. tillæg til lokalplan 228 for et boligområde ved Henriksholms Alle. Flintemarken

Øresund. F o r s l a g. Lokalplan 228.1. tillæg til lokalplan 228 for et boligområde ved Henriksholms Alle. Flintemarken F o r s l a g Øresund Lokalplan 228.1 tillæg til lokalplan 228 for et boligområde ved Henriksholm Jernbane Vedbæk Strandvej Henriksholms Alle Henriksholms Alle Flintemarken Hvad er en lokalplan? Ifølge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan 08.11 for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk

Lokalplan 08.11 for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Oktober 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Tillæg nr. 50. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 50. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 50 Til Kommuneplan 2009-2021, område til offentligt formål, bl. bolig- og erhvervsformål ved Nørredige, Ringkøbing Ortofoto 19. februar 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 041-707 Område til offentlige formål i Gjerrild med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 7.28 Kolonihaveområde Solager B Vridsløsemagle Kolonihaveformål 13.02.2008 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 7.28 Solager A Solager B Ole Rømers Vej Vridsløsemagle Ole Rømers

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub Lokalplan nr. 206 Træningsanlæg ved Horsens Golklub TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2004 2 Lokalplan 206 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Side 4 Lokalplanens formål Side

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård LOKALPLAN NR. 1.27_345 Tølløse Avlsgård Ændring af lokalplan nummer. I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2007 har denne lokalplan sammenfaldende lokalplannummer med andre lokalplaner indenfor Holbæk

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere