Plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for sikkerhed og sundhed - PSS"

Transkript

1 Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Modtagere: Dokument nr: Revision: Revideret: Projektnr: Projektleder: Udarbejdet af: Godkendt af:

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af byggeriet... 3 Organisation... 3 Tidsplaner... 4 Eksisterende risici... 5 Særligt farligt arbejde... 5 Andre særlige forhold... 7 Afgrænsning... 8 Procedure for løbende kontrol... 8 Beredskab... 8 Fælles regler på byggepladsen... 9 Miljø... 9 Bilagsoversigt: 1. Byggepladstegninger 2. Organisationsdiagram 3. Oversigt over entreprenører, arbejdsmiljøorganisation 4. Tidsplaner 5. Afgræsning af sikkerhedsarbejder i fællesområder 6. Beredskabsforhold 7. Hændelsesrapporter (ulykker, tæt-på ulykker, miljø) 8. Risikovurdering 9. Fælles regler på byggepladsen 10. Miljø 11. Sikkert arbejde hos Lynettefællesskabet Vejledning til udfyldelse af denne skabelon Blå tekst er vejledning og skal slettes Rød tekst er eksempler eller forslag til tekst, der kan benyttes, rettes eller slettes Inden versionering markeres al tekst og ændres til farven sort

3 Forord På vegne af Lynettefællesskabet har Entreprenør/rådgiver fået til opgave at koordineret arbejdet med sikkerhed og sundhed på denne opgave. Som koordinator vil vi arbejde på at skabe rammerne for en sikker og sundhed arbejdsplads. En betingelse for at dette kan lade sig gøre er At alle entreprenører og deres medarbejdere deltager aktivt i sikkerhedsarbejdet, Sørger for at egne aktiviteter gennemføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt, Samarbejder med byggeledelsen og koordinator om at gennemføre projektet planmæssigt, og Overholder aftaler og følger de beskrevne og aftalte retningslinjer Beskrivelse af byggeriet Entrepriseform: Beliggenhed: Kort beskrivelse af projektet: Projektnavn: Organisation Organisationsdiagram Organisationsdiagram fremgår af bilag 2 Bygherrens organisation Indsæt enten som skema Firma Navn Telefon Bygherre Bygherrerådgiver Arkitekt Ingeniør, konstruktioner Ingeniør, installationer Brandrådgivning Landskabsarkitekt Geotekniker Landinspektør Byggeledelse

4 ELLER som Adresseliste Adresseliste fremgår af bilag 3 Koordinerende sikkerhedsmøder Koordinatorer Firma Navn Telefon I projekteringsfasen XX XX XX XX (P) I Udførelsesfasen (B) XX XX XX XX Koordinator indkalder til koordinerende sikkerhedsmøder og udsender referat til bygherren og de beskæftigede entreprenører. Den enkelte entreprenør skal selv sørge for intern fordeling til: - Alle arbejdsledere - Arbejdsmiljøgrupperne - Eventuelle tillidsfolk Entreprenører og dennes underentreprenører har pligt til at deltage i de koordinerende sikkerhedsmøder. Deltagerne skal have beføjelser til at træffe bindende aftaler om sikkerhedsarbejdet på entreprenørens vegne. Deltagerne skal have gennemført den lovligpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Entreprenøren skal bidrage med oplysninger om kommende aktiviteter, herunder sikkerhedsprocedurer for særligt farligt arbejde. Inden en entreprenør eller dennes underentreprenør starter arbejdet på projektet skal koordinator holde opstartsmøde. Oversigt over entreprenører, deres ansvarsområder og oplysninger om aktuelle arbejdsmiljøgrupper, evt. sikkerhedsledere og arbejdsmiljørepræsentanter ajourføres løbende i takt med kontraheringen og bemanding. Se bilag 3. Tidsplaner Bygherre skal sørge for at koordinator ajourfører PSS, herunder den i planen indeholdte organisationsplan, byggepladstegning og tidsplan Tidsplanen skal angive: 1) Hvornår den enkelte entreprenør (CVR-nummer-niveau) har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser 2) I hvilke perioder, der skal foregår arbejde, der medfører særlig fare Tidsplanen fremgår af bilag

5 Eksisterende risici Risiko, omfang og forholdsregler beskrives. Henvis gerne til eventuel tegning. Slet emner som ikke har relevans. Der er ikke konstateret eksisterende risici. (Eller skema) Risici Forholdsregler 1 Eksisterende ledninger i jord Rørlagt bæk krydser grunden fra nord til synd. Der må ikke opsættes mobilkraner, lifte eller lign i dette område. Se tegning xx 2 Spændingsførende kabler i jord Højspændingskabel nedgravet i skel mod.forsyningsselskabet sørger for at højspændingskablet lokaliseres og afmærkes. Respektafstande afmærkes på terræn. Se tegning xx 3 Spændingsførende kabler i luften 4 Nedgravede tanke 5 Nedgravet gift eller giftdepot 6 Forurenet jord Jord er forurenet i det sydøstlige hjørne, Klasse 0-4. Jorden fjernes af jordentreprenør inden øvrige arbejder sættes i gang. 7 Asbest Asbest i underbeklædning af udhæng i bygning xx. Nedtagning udføres efter retningslinjer for asbestsanering 8 PCB-holdige byggematerialer 9 Grundvand i udgravning. Risiko for at synke ned Der skal udgraves til under grundvandsniveau. Udgravning skal tørholdes med sugespidsanlæg 10 Spildevand/slam Arbejdet udføres efter anvisninger fra bygherre. Se bilag ATEX Arbejdets konkrete udførelse koordineres med bygherre 12 Andet. Særligt farligt arbejde - Det særligt farlige arbejde skal søges adskilt fysisk og/eller tidsmæssigt fra øvrige aktiviteter - Risiko, omfang og forholdsregler beskrives og henvis til evt. tegning. - Beskriv her alt hvad du ved, der har betydning for indretning og drift af byggepladsen, for tidsplanen, for rækkefølgen af aktiviteter og for de ansatte. - Slet punkter som ikke har relevans Ved aktiviteter, der karakteriseres som særligt farligt arbejde skal den pågældende entreprenør gennemføre en risikovurdering og beskrive tilknyttede sikkerhedsprocedurer, der beskytter såvel egne ansatte som øvrige beskæftigede på byggepladsen. Der er ikke konstateret særligt farligt arbejde eller særlige risici. (Eller skema) Risici Foranstaltninger til at Entreprise imødegå risici 1 Risiko for at blive begravet. Gravearbejde og andet dybere end 5 meter 1.1 I den nordlige ende af byggefeltet Der skal derfor bruges Jordentreprisen er der ikke plads til at grave med nødvendigt anlæg spuns. Se tegning xx.xx 2 Risiko for at synke ned. Dybere end 1.2 meter 2.1 Der er blød bund på hele arealet vest for skurby 2.2 Ved udgravning til kælder er der risiko for vandtilstrømning og sammenskridning Der må derfor ikke køres med maskiner i dette område. Se tegning xx.xx Entreprenøren skal udarbejde skriftlig vurdering af arbejdet inden arbejdet påbe- Jordentreprisen Betonentreprisen Råhusentreprisen

6 gyndes 3 Risiko for at styrte ned. Faldhøjde større end 5 meter 3.1 Faldrisiko fra kviste Stilladsrækværker skal forhøjes ud for kviste inden arbejdet med disse igangsættes 3.2 Rækværk bliver for lavt når taget er isoleret Rækværker ved tagkant skal forhøjes inden tagisolering igangsættes Stilladsentreprisen Tag-entreprenøren 4 Kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som udgør en særlig fare. For eksempel spildevand, slam, kemikalieforurening, asbest, isolering, bly, aske og kræftfremkaldende stoffer 4.1 Gulvet i kælderen skal behandles med epoxy. Området, der skal behandles, skal afspæres og skiltes. Der opstilles container til epoxy-affald. Epoxyskurvogn opstilles i skurbyen Betonentreprisen 4.2 Ved arbejde i afvandingskælderen er der risiko for kontakt med spildevand/slam Der vaccineres mod Hepatitis A, Polio og Stivkrampe. Der stilles skurvogn med adskilt ren/beskidt zone og badefaciliteter til rådighed. Der er badepligt Alle, der arbejder i afvandingskælder 5 Ioniserende stråling. Artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom bestemmer at personer, der udsættes for 1/10 af de årlige dosisgrænser er omfattet af denne artikel 5.1. Ikke aktuel 6 Arbejde i nærheden af højspændingsledninger 6.1 Ved opstilling af og arbejde fra stillads på østfacade kan respektafstande i overholdes Forsyningsselskab kontaktes for afbrydelse af strøm/isolering af ledninger 7 Fare for drukning vanddybde over 1,2 meter 7.1 Der er fare for at falde i bassiner/tanke Der opsættes afspærring langs bassinkanter. Der opsættes post med redningskrans, bådshage, lejder 8 Arbejde i brønde, tunneler og underjordisk arbejde 8.1 Ikke aktuel/udarbejdes i samarbejde med bygherre 9 Arbejder under vand med dykkerudstyr 9.1 Ikke aktuel/udarbejdes i samarbejde med bygherre 10. Arbejde, hvor der er risiko for kvælning 10.1 Ikke aktuel/udarbejdes i samarbejde med bygherre 11 Arbejde i trykkammer 11.1 Ikke aktuel 12. Arbejde med sprængstoffer 12.1 Ved sprængning af pælehoveder er der risiko for sprængstykker I perioder med sprængning må der ikke foregå andet arbejde på plads. Koordiner med bygherre Alle entrerprenører Betonentreprisen Alle entreprenører/bygherre 13 Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer. Vejledende vægtgrænse er 500 kg Råhuset opføres af præfabrikere- Branchevejledning for Betonelemententreprisen

7 de betonelementer, herunder: - Dæk over kælder - Facadeelementer - Dæk over stueetage - TTS-dækelementer elementmontage skal følges 14 Arbejde, hvor der er fare for eksplosion 14.1 Hvis der skal arbejdes i eksisterende ATEXområder udarbejdes beskrivelse i samarbejde med bygherre 15 Risiko for udslip af kemiske eller biologiske stoffer 15.1 ABS og PVC rør limes med Tangit Udsugning etableres. VVS-entreprisen Afspærring og skiltning i arbejdsområder. Skriftlig vurdering, samt sikkerhedsdatablad udarbejdes og afleveres til 14 dage inden koordinator arbejdet igangsættes 16 Kemiske eller biologiske stoffer eller materialer, som kræver sundhedskrontrol 16.1 Ikke relevant Andre særlige forhold - Risiko, omfang og forholdsregler beskrives og henvis eventuelt til tegning. - Beskriv her alt hvad du ved, der har betydning for indretning og drift af byggepladsen, for tidsplanen, for rækkefølgen af aktiviteter og for de ansatte. - Slet punkter som ikke har relevans Der er ikke konstateret andre særlige forhold (Eller skema) Forhold Omfang Entreprise 1 Arbejde i snævre rum eller under særligt snævre pladsforhold 1.1 Der skal trækkes varmerør i eksisterende krybekælder Pladsforholdene er så trange, at der kun kan arbejdes i korte perioder. Der skal arbejdes i turnus. Husk flugtveje VVS-entreprise 2 Arbejde i svært tilgængelige lokaliteter Arbejde under forhold, der kan medføre særlig udsættelse for støv, støj eller vibrationer 3.1 Fræsning af riller i murværk til el- og VVSinstalletioner Fræsning skal udføres med støvsugning eller med vådskæring El- og VVS-entrerprise 4 Arbejde under særligt uhygiejniske forhold 4.1 Nedbrydning af slammodtagelse Udarbejdes i samarbejde med Nedbrydning bygherre 5 Arbejde under forhold, der kan medføre udsættelse for farllige mængder af stastisk elektricitet Andet? 6.1 Tunge materialer, der ikke Materialer og udstyr skal hejses Alle entreprenører kan køres op med byggepladshejs ind inden dækket monteres. Eks: Ventilationsaggregater, kanaler og porebeton i kælderen og gipsplader på etagerne 6.2 Tunge løft i forbindelse med vinduesmontage Vinduer og facadebeklædning monteres fra arbejdsplatforme 6.3 Trykprøvning af ilt- og vacuum-installationer Trykprøvning skal foregå udenfor normal arbejdstid og skal aftales med byggeledelsen VVS-entreprisen

8 Afgrænsning - Afgrænsning betyder, at der træffes aftale med de enkelte entreprenører om hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne - De fælles foranstaltninger omfatter både velfærdsforanstaltninger og foranstaltninger vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø - Det er vigtigt at omfang og kvalitetskrav klart og præcist beskrives under de respektive fag Beskrivelsen af de enkelte foranstaltninger fremgår af fagbeskrivelserne. Omfang og placering fremgår af byggepladstegninger. Se bilag 1 Ansvar og perioder for etablering, vedligehold og fjernelse af forskellige sikkerhedsforanstaltninger fremfår af bilag 5, Afgrænsning. Den ansvarlige entreprenør skal føre tilsyn med at hans ansvarsområder er vedligeholdte og lever op til kravene. Procedure for løbende kontrol - Der skal foregå en løbende kontrol af installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici. - Tilføj eller fjern efter behov. Vurder hvad der er relevant på denne plads. Hvilke ønsker /visioner har bygherre. - Der kan være relevante forhold fra afsnittende Eksisterende risici, Særligt farligt arbejde og særlige risici samt Andre særlige forhold - Den systematiske kontrol af byggepladsens arbejdsmiljøforhold gennemføres ved runder eller runderinger og brug af tjeklister. Entreprenøren skal deltage i den løbende kontrol og afhjælpe konstaterede mangler. Kontrol hyppighed Procedure Hvem Dagligt Kontrollere sikkerheden i egne arbejdsområder og adgangsveje, Alle entreprenører herunder orden og ryddelighed. Eventuelle mangler afhjælpes. Alvorlige svigt meddeles arbejdsmiljøkoordinator Dagligt Den enkelte entreprenør på byggepladsen skal sørge for, Alle entreprenører at de foranstaltninger for fællesområderne, som er aftalt med bygherren eller de andre entreprenører jf. bekendtgørelsen om bygherrens pligter efter lov om arbejdsmiljø, iværksættes og vedligeholdes, samt føre et effektivt tilsyn hermed. Se 6 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde (Bek. 1516) Ugentlig Gennemføre runderinger af sikkerhedsmæssig adfærd i Koordinator fællesområder. Opfølgning på relevante forhold afklares med ansvarlige entreprenører. Hver 2. uge Rundering efter mønsterarbejdspladsmetoden. Resultaterne behandles på de koordinerende sikkerhedsmøder Koordinator og arbejdsmiljøgrupper og arkiveres hos koordinator Månedligt Kontrol af sikkerhedsforanstaltninger på personhejs og Opstiller arbejdsplatforme Hver 3. måned Midlertidige el-installerioner El-entreprenør Beredskab

9 - Koordinator skal angive hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner. - Samordning af planer kan være relevant når der bygges eller nedrives på eksisterende arbejdspladser med igangværende aktiviteter, eller når flere entreprenører skal have et fælles beredskab, eller når der er flere byggepladser på bygherrens matrikel. - Beskriv beredskabet kort og præcist. Hvad er relevant for fællesskabet? Entreprenøren skal opsættes relevante beredskabsplaner i egne mandskabsskure. Placering af fælles førstehjælps- og brandslukningsudstyr, flugtveje mv. fremgår af byggepladsindretningen, bilag 3. Der er ikke noget fælles beredskab på denne plads. (Eller skema og de aktuelle beredskabsplaner skal formuleres i bilag 6) Beredskabet omfatter: - Adgangskontrol - Ulykker - Brand - Udslip af større mængder kemiske stoffer eller brændstof - Drukning - Konstatering af ikke-kortlagte jord- eller grundvandsforureninger - Ledningsbrud (El, gas, vand, fjernvarme, afløb) - Konstatering af ikke-registrerede jordledninger eller kabler i jord - Mangler ved sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder Fælles regler på byggepladsen Arbejdssprog Arbejdssproget er dansk. Hvis en entreprenør beskæftiger personer, der ikke taler dansk, skal de ledes og bistås af en dansktalende person, de kan kommunikere med. Denne person skal være til rådighed for koordinator. Koordinator skal på forhånd orienteres om eventuel udenlandsk arbejdskraft. Sikkerhedsforanstaltninger Den der midlertidigt fjerner en sikkerhedsforanstaltning for at kunne udføre et arbejde såsom reparation eller installation, skal sørge for at sikkerhedsforanstaltningen umiddelbart efter arbejdsprocessens afslutning reetableres. Fælles regler for byggepladsen fremgår detaljeret af bilag 9. Miljø Forholdene omkring miljø fremgår af bilag 10.

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD....................... 5 1. INDLEDNING.................. 6 1.1 FORMÅL......................

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere