INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK"

Transkript

1 VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK PLEJE OG OMSORG 29 MÅLRETTEDE PÆDAGOGISKE OPGAVER 32 PLEJE AF ALVORLIGT SYGE OG DØENDE 33 HJÆLP TIL MEDICININDTAGELSE 34 MADSERVICE MED UDBRINGNING 35 MADSERVICE UDEN UDBRINGNING 36 HJÆLP OG STØTTE TIL MAD OG MÅLTIDER 37 MAD OG MÅLTIDER I PLEJEBOLIG 39 TRÆNING VED HJÆLPER I EGET HJEM 40 GENOPTRÆNING AF HJEMMEBOENDE BORGERE 42 FLYTNING TIL VISITERET BOLIG 45 FLYTNING TIL PLEJEBOLIG 46 HVERDAGEN PÅ PLEJEHJEM 47 SYGEPLEJE UNDERSØGELSE OG BEHANDLING 50 AKUT INDSATS 55 MÅLRETTEDE PÆDAGOGISKE OPGAVER 56 PSYKISK PLEJE OG OMSORG 58 ERNÆRINGSTERAPI 59 PLEJE AF ALVORLIGT SYGE OG DØENDE 61 DATAINDSAMLINGSPAKKE 62 OMSORGSTANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE 64 BOTILBUD PLEJEBOLIGER 68 PLEJEBOLIGER TIL BLINDE OG SVAGTSEENDE 69 ÆLDREBOLIGER 71 KOLLEKTIVE BOLIGER 72 SÆRLIGE BOTILBUD TIL BLINDE OG/ELLER DØVBLINDE 74 REHABILITERINGSOPHOLD 76 AKUTPLEJEPLADSER 79 MIDLERTIDIGT DØGNOPHOLD ALVORLIGT SYGE OG DØENDE 80 MIDLERTIDIGE DØGNTILBUD TIL BORGERE MED DEMENS 81 VURDERINGSPLADSER - DEMENSSYGDOM 83 SÆRLIGE BOTILBUD - DEMENS 85 SÆRLIGE BOTILBUD - FRONTOTEMPORAL DEMENS 87 SÆRLIGE BOTILBUD - HUNTINGTONS CHOREA 89 SÆRLIGE BOTILBUD - ALKOHOLRELATERET DEMENS 91 BILAG BEVILLING AF NØDKALD 94

3 INDLEDNING Dette katalog beskriver kriterierne for tildeling af ydelser samt indholdet af de ydelser, kommunen bevilger på ældreområdet. Kataloget er en konkretisering af de mere overordnede og borgerrettede kvalitetsstandarder for 2010 Tilbud til ældre og skal anvendes af både visitatorer og leverandører. Kataloget danner således grundlaget for udmøntningen af serviceniveauet til ældre over 65 år i Københavns Kommune. Formålet med kataloget er dels at understøtte en ensartet udmøntning af serviceniveauet og dels gennem anvendelse af operationelle visitationskriterier at skabe større gennemsigtighed i tildelingen af hjælp, ved at gøre sammenhængen mellem funktionsniveau på udvalgte områder og bevilling af hjælp mere tydelig. Rammerne for tildeling og levering af ydelser på ældreområdet Procedurer for visitation, levering, opfølgning og kvalitetssikring m.m. er nærmere beskrevet i Tilbud til ældre Lovgrundlaget, Tilbud til ældre 2010 og nærværende katalog udgør sammen med vejledningen Fælles sprog i København og metodehåndbogen God sagsbehandling på ældreområdet de centrale arbejdsredskaber for både visitatorer og leverandører på ældreområdet. Herudover er rammerne for indsatsen beskrevet i dokumenterne Leverandørkrav til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp og Leverandørkrav til kommunale og private leverandører af personlig hjælp. De specifikke krav til leverandørerne vedrørende indkøb og tøjvask findes i dokumenterne Kravspecifikation for indkøbsordning og Kravspecifikation for tøjvaskordning. Der henvises til Københavns Kommunes hjemmeside (ældre og frit valg) for en gennemgang af de aktuelle dokumenter. I Bilag til leverandørkrav beskrives samarbejdet mellem visitation og leverandører af hjemmepleje, mens Ramme for samarbejde mellem lokalområdekontorer og plejehjem beskriver samarbejdet mellem plejehjem og visitation. Katalogets opbygning Kataloget indeholder en kort introduktion til det samlede grundlag for tildeling og levering af hjælp. Herefter beskrives visitationskriterier og ydelser for forskellige ydelser særskilt De enkelte servicetilbud er inddelt i afsnit efter lovgivning og ydelsestype. Først beskrives generelle forhold gældende for alle afsnittes ydelser: Indledning, mere generelle bemærkninger om ydelseskategorien Lovgrundlag, hvilken gives den pågældende hjælp efter Takst, for personlig, praktisk hjælp og sygepleje anføres hvilken takst hjælpen afreg nes efter Visitationskriterier, er en præcisering af, ud fra hvilke betingelser hjælpen efter serviceloven, som udgangspunkt bevilliges. Det vil sige, hvad der er afgørende for, om en borger kan få hjælp. Som udgangspunkt for at kunne få hjælp, skal borgeren have et bestemt funktionsniveau indenfor mindst to funktionsområder indenfor Fælles sprog (Se nedenfor). For nogle dagtilbud, tilbud om midlertidige døgnpladser og tilbud om plejeboliger er der desuden opsat visitationskriterier efter GBS skalaen (se nedenfor). 1

4 Herefter følger en beskrivelse af de enkelte ydelser under overskrifterne: en beskrivelse af den konkrete hjælp, borgerne kan visiteres til. hvor ofte kan hjælpen gives SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER nogle ydelser har særligt skærpede eller lempede visitationskriterier ANDRE SÆRLIGE FORHOLD en præcisering af specielle aftaler eller forhold der knytter sig til ydelsen Funktionsvurdering via Fælles Sprog i København Til vurdering af borgerens behov for hjælp anvendes funktionsvurderingsredskabet Fælles sprog, som er en standard for arbejdet indenfor ældreområdet, udarbejdet af Kommunernes Landsforening. For nærmere beskrivelse af anvendelsen af Fælles sprog henvises til vejledningen Fælles sprog i København. Funktionsvurderingsredskabet Fælles sprog skaber grundlag for en ensartet og systematisk vurdering af borgerens funktionsevne fysisk, psykisk og socialt set i en helhed. Funktionsvurderingen bidrager dermed til at afdække borgerens behov for hjælp. For at sikre et forebyggende sigte med hjælpen inddrages borgerens egne ressourcer i vurderingen og til tildelingen af hjælp. Det betyder, at handicap, alder eller sygdom ikke i sig selv berettiger til hjælp. Afdækningen af borgerens funktionsniveau tager altid udgangspunkt i borgerens ansøgning eller ønske om hjælp. Det skal understreges, at visitation altid er visitators ansvar og bygger på en individuel faglig vurdering. Visitationskriterierne er altid vejledende. Der er således ingen automatisk eller regelbaseret sammenhæng mellem funktionsniveau og bevilling eller afslag. Bevilling eller afslag kan aldrig begrundes med, at borgeren er vurderet til at have et bestemt funktionsniveau inden for et (eller flere) funktionsområder, på trods af at borgeren opfylder eller ikke opfylder de vejledende visitationskriterier i Katalog over visitationskriterier og ydelser

5 Funktionsvurderingen er opdelt i ni områder: 1. Personlig pleje 2. Spise og drikke 3a Mobilitet i egen bolig 3b Mobilitet uden for egen bolig 4. Daglig husførelse 5. Aktivitet 6. Socialt samvær og netværk 7. Mental og psykisk tilstand (kommunikation) 8. Sygdom / handicap 9. Boligens indflydelse på borgerens samlede funktionsevne Visitator tager for hvert af de ni områder stilling til, om området er relevant og skal afdækkes i forhold til borgerens ansøgning. Områder der indgår i visitationskriterierne for at få bevilliget den ansøgte hjælp, er som udgangspunkt altid relevante. Områder der ikke vurderes som relevante sættes i status 0 - Ikke relevant og begrundes kortfattet. (for mere dybtgående beskrivelse henvises til Fælles sprog i København 2008 og God sagsbehandling på ældreområdet.) 3

6 Eksempel på visitationskriterier for udvalgte ansøgninger: MOBILITET UDENFOR EGEN BOLIG INDKØBSORDNING DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND MOBILITET UDEN FOR EGEN BOLIG ÆLDREBOLIGER BOLIGENS EGNETHED MENTAL OG PSYKISK TILSTAND Funktionsområdet skal indgå som visitationskriterium Funktionsområdet kan indgå som visitationskriterium Funktionsområdet må højest score 2 klarer stort set selv I vurderingen af de enkelte funktionsområder benyttes følgende funktionsniveau (score): 1 - Klarer selv 2 - Klarer stort set selv 3 - Har vanskeligt ved at klare selv 4 - Klarer ikke selv For en mere udførlig beskrivelse henvises til Fælles sprog i København Funktionsvurdering efter GBS skala For særlige tilbud der retter sig mod demente, anvendes, foruden visitationskriterier der bygger på funktionsvurderingen efter Fælles sprog, en vurdering efter GBS skalaen. GBS-skalaen er et neuropsykologisk instrument, der kan vurdere graden af demens. Instrumentet er udviklet i 1982 og senere videreudviklet af svenskerne Gottfries, Bråne og Steen. 4

7 Instrumentet er inddelt i 4 skalaer med i alt 27 punkter: Motoriske færdigheder Intellektuelle funktioner Emotionelle funktioner Karakteristiske demenssymptomer Københavns kommune anvender den sidste skala karakteristiske demenssymptomer i forbindelse med vurdering af, om borgeren har behov for et specialiseret demenstilbud. Under denne skala er der fokus på følgende 6 punkter: Forvirring Irritabilitet Ængstelighed bekymring Angst udtalt ængstelighed panik Sænket stemningsleje Rastløshed Svarmulighederne går fra 0-6 point: 0-1 Normalt 1-2 Mildt svækket 3-4 Moderat svækket 5-6 Svært svækket Skalaen findes på kk-net, opgaveløsning, opgaver i SUF, Demens. På skemaet er der en uddybning af punkterne. Vejledning i udfyldelse af skemaet kan fås hos de demensansvarlige visitatorer. Udfyldelse af skemaet skal så vidt muligt ske i samarbejde med sundhedsfagligt personale, som kender borgeren godt. Scores der som udgangspunkt 4 eller derover på en eller flere af disse områder, underbygger det vurderingen af, at borgeren har behov for et særligt botilbud. Borgere, der scorer 3 på disse punkter, kan efter en konkret individuel vurdering også vurderes at have behov for et særligt botilbud. 5

8 Serviceloven visitationskriterier og ydelser Serviceloven præciserer, at formålet med den kommunale indsats er at fremme den enkelte borgers mulighed for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Bevilling af hjælpen skal altid tage afsæt i en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Det vil sige, at hjælpen skal gives på baggrund af en helhedsorienteret vurdering af ansøgningen, hvor borgerens samlede situation, såvel fysisk, psykisk som socialt vurderes og indgår i de faglige overvejelser i forhold til, hvilken hjælp og hvor meget hjælp borgeren er berettiget til. Borgeren har krav på en skriftlig afgørelse på en ansøgning om personlig pleje og praktisk hjælp, jf i Lov om social service. Afgørelsen skal gives i overensstemmelse med gældende lovgivning, og skal bl.a. indeholde begrundelse og formål med hjælpen. Afgørelsen indeholder ikke præcise tidsangivelser, da tiden alene er et internt arbejdsredskab til administration og planlægning. For mere dybtgående information om sagsbehandling, henvises til metodehåndbogen: God sagsbehandling på ældreområdet. Derudover skal borgeren gøres opmærksom på evt. ansvar for anskaffelse af arbejdsredskaber, fx støvsuger, der skal være i orden, før hjælp kan iværksættes. Borgeren skal desuden gøres opmærksom på, at alle medarbejdere i Københavns Kommune er ligeværdige uanset køn, hudfarve og nationalitet. Borgeren kan derfor ikke fravælge en hjælper f.eks. på grund af hjælperens køn eller etniske oprindelse. Sundhedsloven visitationskriterier og ydelser Sundhedsloven præciserer, at formålet med sundhedsvæsenet er at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte. Kommunerne er efter sundhedsloven ansvarlige for, at sundhedsvæsenet tilbyder en befolkningsrettet indsats vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme samt behandling af den enkelte patient. I dette katalog beskrives kun sundhedslovens ydelsesområder hjemmesygepleje og omsorgstandpleje. Kommunen er forpligtet til at yde hjemmesygepleje efter lægehenvisning. Hjemmesygeplejen kan herudover yde hjemmesygepleje efter anmodning til personer med ophold i kommunen. Visitationskriterier baseret på Fælles sprog anvendes ikke ved bevilling af hjælp efter sundhedsloven og der stilles ikke krav om afgørelser. 6

9 Fleksibel hjælp Ved levering af hjælpen skal borgeren i videst muligt omfang inddrages i opgaveløsningen, ligesom tilrettelæggelsen af hjælpen skal ske i samarbejde med borgeren og under hensyntagen til borgerens ressourcer og behov i den konkrete situation. Herudover har borgeren mulighed for at udnytte servicelovens adgang til Fleksibel hjælp. Det indebærer at borgeren har mulighed for at bytte sin visiterede hjælp til andre ydelser indenfor kommunes fastsatte serviceniveau og til ydelser der ligger udenfor serviceniveauet eksempelvis: Ordne køkkenskabe i ståhøjde Opvask efter gæster/dække bord Ordne blomster/planter Lettere bagning og madlavning Strygning Små reparationer af tøj Afvaskning af pynte- og nipsting Brevskrivning Pynte til højtider Indkøb i specialforretning for/med borger Ledsagelse til fx kirkegård, offentlige myndigheder Socialt samvær Gåtur Hvis borgeren ønsker at bytte mellem personlig pleje og praktisk hjælp, forudsætter det dog, at der er tildelt begge ydelsesformer. En borger, der alene modtager praktisk hjælp, kan således ikke bytte til ydelser inden for personlig pleje. Et bytte mellem personlig pleje og praktisk hjælp forudsætter desuden, at det er samme leverandør, der leverer de to ydelser. Det er hjælperen der vurderer, om det er fagligt forsvarligt at fravælge den visiterede hjælp helt eller delvist, ligesom hjælperen vurderer, om udførelsen af den ønskede ydelse ligger inden for de gældende arbejdsmiljøregler. I tilfælde af uenighed er det den hjælp, som borgeren er visiteret til, der skal ydes. Ved bytte af den samme ydelse tre gange inden for et halvt år skal det vurderes, om der er grundlag for en revurdering. 7

10 8

11 SERVICELOVEN

12 RENGØRING Indledning Lovgrundlag: Ser viceloven 83 Takst: Praktisk hjælp HJÆLP TIL RENGØRING OMFATTER DEN DEL AF OPGAVEN, SOM BORGEREN IKKE SELV KAN VARETAGE. Der kan gøres rent i, hvad der svarer til en 2-værelses lejlighed (som udgangspunkt 65 m2). Hjælpen gives til husstanden. Som hovedregel ydes der ikke hjælp til rengøring i hjemmet, hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller andre pårørende. Hjemmeboende børn under 18 år forventes ikke at udføre mere, end det børn på tilsvarende alderstrin normalt udfører. Hjælpen relaterer sig alene til borgeren og ikke til gæster eller logerende. Rengøring kan tildeles hver anden uge i hjemmeplejen og én gang om ugen i plejebolig. Visitationskriterier Kriterierne for at få rengøring er, at borgeren som udgangspunkt skal score mindst 2 i funktionsområdet daglig husførelse og score mindst 2 i et af følgende funktionsområder: mobilitet i egen bolig, mental og psykisk tilstand, sygdom og handicap. Træning som erstatning for rengøring bevilges til borgere, der højest scorer 2 i funktionsområderne mental og psykisk tilstand og sygdom og handicap, og hvor der ikke er forhold, der i øvrigt forhindrer, at borgeren kan blive selvhjulpen i forhold til rengøringsopgaver efter træningsforløb. Borgere der opfylder overstående kriterier, visiteres til et af standardtræningsforløbene, og hvis det skønnes nødvendigt også til rengøringsydelser. Hvis borgeren har et omfattende behov for rengøring, kan hjælpen bevilges oftere. Kriterierne for at få rengøring oftere er, at borgeren som udgangspunkt skal score mindst 3 i daglig husførelse og score mindst 3 i et af følgende områder: personlig pleje, mobilitet i egen bolig, mental og psykisk tilstand, sygdom og handicap. RENGØRING AF GULVE tæpper og gulve støvsuges møbler støvsuges gulvvask synlige paneler indvendig trappe, hvis 1. sal eller kælder benyttes i forhold til de rum, der skal gøres rent 10

13 I hjemmeplejen: Hver 2. uge dog med undtagelse af følgende ydelser: synlige paneler rengøres 1 gang månedligt møbler støvsuges 1 gang månedligt I plejebolig: Én gang om ugen, medmindre særlige forhold gør sig gældende SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Borgerens funktionsniveau, når hjælpen udføres oftere, er som udgangspunkt mindst 3 i daglig husførelse og mindst 3 i et af følgende funktionsområder: personlig pleje, mobilitet, mental og psykisk tilstand, sygdom og handicap. TØRRE STØV AF Tørre støv af i nå- højde med fugtig eller tør klud på vandrette flader, vindueskarme, borde og, hylder, hvor det er muligt I hjemmeplejen: Hver 2. uge I plejebolig: Én gang om ugen, medmindre særlige forhold gør sig gældende SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Borgerens funktionsniveau, når hjælpen udføres oftere, er som udgangspunkt mindst 3 i daglig husførelse og mindst 3 i et af følgende funktionsområder: personlig pleje, mobilitet, mental og psykisk tilstand, sygdom og handicap. ØVRIGE RENGØRINGS- OPGAVER Rengøring af køkken: køkkenborde aftørres køkkenskabe aftørres udvendigt vask og komfur rengøres, tørre af under køkkenvasken køleskab rengøres /evt. afrimning af fryser kaffemaskine afkalkes Rengøring af badeværelse: håndvask, bidet, toilet, brusekabine, badekar, badestol/bænk aftørres Andet: skift af sengelinned rengøring og lettere vedligeholdelse af hjælpemidler og arbejdsredskaber bortskaffelse af skrald 11

14 I hjemmeplejen: Hver 2. uge dog med undtagelse af følgende ydelser: møbler støvsuges 1 gang månedligt køleskab rengøres 1 gang i kvartalet kaffemaskine afkalkes efter behov I plejebolig: Én gang om ugen, medmindre særlige forhold gør sig gældende SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Borgerens funktionsniveau, når hjælpen udføres oftere, er som udgangspunkt mindst 3 i daglig husførelse og mindst 3 i et af følgende funktionsområder: personlig pleje, mobilitet, mental og psykisk tilstand, sygdom og handicap. BORTSKAFFELSE AF SKRALD Bortskaffelse af skald Efter behov SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Bortskaffelse af skrald er normalt indeholdt i andre ydelser og gives derfor kun til borgere: Der ikke allerede modtager ydelser, hvor oprydning er indeholdt Hvor de fysiske forhold besværliggør bortskaffelse, som f. eks. stor afstand til contai nere, brug af nøgler osv. ANDRE SÆRLIGE FORHOLD: Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen RENGØRING AF UD- VENDIG TRAPPE Rengøring af udvendig trappe I henhold til kontrakt SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Udføres kun hvis borgeren ifølge sin huslejekontrakt er forpligtet. ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen 12

15 MOBILITET I EGEN BOLIG DAGLIG HUSFØRELSE RENGØRING MENTAL OG PSYKISK TILSTAND SYGDOM OG HANDICAP PERSONLIG PLEJE MOBILITET I EGEN BOLIG RENGØRING OFTERE END HVER 2. UGE DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND SYGDOM OG HANDICAP MOBILITET I EGEN BOLIG TRÆNING SOM ER- STATNING FOR RENGØRING DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND SYGDOM OG HANDICAP 13

16 TØJVASK Indledning Lovgrundlag: Ser viceloven 83 Takst: Praktisk hjælp HJÆLPEN OMFATTER VASK AF PERSONLIG BEKLÆDNING, LINNED MV. Tøjvask varetages som udgangspunkt i tøjvaskeordning. Hjælpen gives til husstanden. Som hovedregel ydes der ikke hjælp til tøjvask, hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller andre pårørende. Hjemmeboende børn under 18 år forventes ikke at udføre mere, end det børn på tilsvarende alderstrin normalt udfører. Hjælpen relaterer sig alene til borgeren og ikke til gæster eller logerende. Som udgangspunkt er vaskeri i ejendommen eller i hjemmet ikke et kriterium for bevilling af hjælp til tøjvask i hjemmet. Visitationskriterier Vaskeordning og opgaver i forbindelse med vaskeordning: Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i daglig husførelse og mindst 2 i et af følgende funktionsområder: mobilitet uden for egen bolig, mental og psykisk tilstand, sygdom og handicap. Tøjvask i hjemmet: Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i mindst 2 af følgende funktionsområder: daglig husførelse, mobilitet i egen bolig, mental og psykisk tilstand. VASKEORDNING Leverandør afhenter vasketøj og leverer det rene tøj I hjemmeplejen: Hver 2. uge medmindre særlige forhold gør sig gældende som fx incontinens og øget svedtendens I plejebolig: I plejebolig tilbydes det enkelte plejehjems vaskeordning ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen OPGAVER I FORBIND- ELSE MED VASKEORDN- ING samle vasketøj sammen lægge rent tøj på plads 14

17 I hjemmeplejen: 2 gange pr. interval for vaskeordning Første besøg indsamle vasketøj Andet besøg lægge vasketøj på plads I plejebolig: I plejebolig er hyppigheden knyttet til det enkelte plejehjems vaskeordning. MASKINVASK I HJEM- MET sortere tøj vask i vaskemaskine hænge tøj til tørre/tage ned (skal foregå i boligen) lægge tøj sammen og lægge på plads Hver 2. uge medmindre særlige forhold gør sig gældende som fx incontinens og øget svedtendens SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Ydes til borgere, der ikke kan betjene vaskemaskine i hjemmet, og hvor vaskeordning ikke opfylder borgerens behov. ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen KLATVASK Håndvask af specielle ting fx: støttestrømpe skulder- og knævarmere i uld. Ydes efter behov SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Kun i forbindelse med andre opgaver i hjemmet. ANDRE SÆRLILGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen 15

18 MOBILITET UDENFOR EGEN BOLIG DAGLIG HUSFØRELSE VASKEORDNING MENTAL OG PSYKISK TILSTAND SYGDOM OG HANDIKAP MOBILITET I EGEN BOLIG TØJVASK I HJEMMET DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND 16

19 INDKØB Indledning Lovgrundlag: Ser viceloven 83 Takst: Praktisk hjælp HJÆLPEN OMFATTER INDKØB AF DAGLIGVARER, AFHENTNING AF MEDICIN OG BANK OG POSTHUSBESØG. Indkøb varetages som udgangspunkt som turkøb. Hjælpen gives til husstanden. Som hovedregel ydes der ikke hjælp til indkøb, hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller andre pårørende. Hjemmeboende børn under 18 år forventes ikke at udføre mere, end det børn på tilsvarende alderstrin normalt udfører. Hjælpen relaterer sig alene til borgeren og ikke til gæster eller logerende. Visitationskriterier Turkøb: Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i daglig husførelse, 2 i mobilitet udenfor egen bolig og højest 2 i mental og psykisk tilstand. Indkøbsordning og Opgaver i forbindelse med indkøbsordning: Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i daglig husførelse og mindst 2 i et af følgende områder: mobilitet udenfor egen bolig, mental og psykisk tilstand. Indkøb ved hjælper: Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 3 i daglig husførelse og mental og psykisk tilstand. Borgere, som ikke er i stand til at indgå helt eller delvist i en indkøbsordning, kan tildeles hjælp til dagligvareindkøb til personligt forbrug ved hjælper i nærmeste supermarked (max. 4 kg. pr. hånd). Hjælp til afhentning af medicin: Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i daglig husførelse og mindst 2 i et af følgende områder: mobilitet udenfor egen bolig, mental og psykisk tilstand. Borgeren kan ikke selv åbne for apotekets bud eller håndtere den afleverede medicin. Hjælp til bank- og posthusbesøg: Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i daglig husførelse og mindst 3 i et af følgende områder: mobilitet udenfor egen bolig, mental og psykisk tilstand. 17

20 TURKØB transport til og fra indkøbscenter hjælp til at bringe varer fra bil til hjem 1 gang ugentlig for borgere, der ikke selv kan foretage indkøb hver 2 uge for borgere, der selv kan foretage indkøb af lette friskvarer, men ikke af tunge og langtidsholdbare varer ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen INDKØBSORDNING levering af dagligvarer 1 gang ugentlig for borgere, der ikke selv kan foretage indkøb hver 2 uge for borgere, der selv kan foretage indkøb af lette friskvarer, men ikke af tunge og langtidsholdbare varer SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Borgeren kan ikke indgå i turkøbsordning ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen OPGAVER I FORBIN- DELSE MED INDKØBS- ORDNING udarbejde indkøbsliste sammen med borger formidle indkøbsliste stille varer på plads 2 gange pr. interval for indkøbsordning. Første besøg udarbejde og formidle indkøbsliste Andet besøg stille varer på plads ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen INDKØB VED HJÆLPER udarbejde indkøbsliste sammen med borger køb af dagligvarer i nærmeste dagligvareforretning aflægge regnskab med borger stille varer på plads 18

21 1 gang ugentligt med mindre særlige forhold gør sig gældende fx, at borgeren pga af sygdom har særlige kostbehov SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Borgerens behov kan ikke dækkes ved hjælp af turkøb eller indkøbsordning Borgeren kan ikke indgå i indkøbsordning For borgere der er småtspisende, skal det vurderes, om de har gavn af indkøb ved hjælper uanset, at de efter visitationskriterierne skal tilbydes indkøbsordning. ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen AFHENTNING AF MEDICIN PÅ APOTEK afhente medicin, der på forhånd er bestilt af ordinerende læge 1 gang månedligt eller ved ændrede ordinationer hver 14. dag for dosisdispenseret medicin ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen BANK- OG POSTHUS- BESØG hævning af kontanter til borgerens private forbrug afhentning af postpakker typisk 2 gange månedligt SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Hjælpen ydes udelukkende til borgere, der ikke har pårørende, der kan eller vil påtage sig at hjælpe borgeren med bank- og posthusbesøg. ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen Pr. gang kan der i banker højest hæves kr fra konti med max. indestående på kr Nogle bankers grænse for højeste beløb, der kan hæves pr. gang, er kr

22 TRANSPORT I FORBIN- DELSE MED INDKØB OG TØJVASK Hjælperens transporttid til og fra: nærmeste supermarked apotek bank/posthus vaskeri 1 gang ugentligt ved indkøb, med mindre særlige forhold gør sig gældende 2 gange månedligt ved bank/posthus 1 gang hver 14 dag ved tøjvask, med mindre særlige forhold gør sig gældende ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen 20

23 MOBILITET UDENFOR EGEN BOLIG TURKØB DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND MOBILITET UDENFOR EGEN BOLIG INDKØBSORDNING DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND DAGLIG HUSFØRELSE INDKØB VED HJÆLPER MENTAL OG PSYKISK TILSTAND MOBILITET UDENFOR EGEN BOLIG AFHENTNING AF MEDICIN DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND MOBILITET UDENFOR EGEN BOLIG BANK/POSTHUS DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND 21

24 BAD OG HÅRVASK Indledning Lovgrundlag: Ser viceloven 83 Takst: Personlig pleje HJÆLP TIL BAD OG HÅRVASK YDES, NÅR BORGEREN IKKE SELV KAN VARE- TAGE OPGAVEN. Borgeren kan modtage hjælp til bad og hårvask, uanset at der i hjemmet er en rask ægtefælle eller andre pårørende Visitationskriterier Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt 2 i personlig pleje og mindst 2 i et af følgende områder: mobilitet i egen bolig, mental og psykisk tilstand. BAD af- og påklædning brusebad, eller sengebad eller hjælp til at vaske hele kroppen tørring med håndklæde, hudpleje ved behov forberedelse og oprydning efter behov dog minimum 1 gang pr. uge HÅRVASK hårvask tørring med håndklæde og frisering 1 gang pr. uge SÆTTE HÅR Føntørring/sætning af hår ved hjælp af curlere i forbindelse med hårvask. Maks. 1 gang pr. uge SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Ydelsen kan visiteres til borgere, der ikke kan gå til frisør eller modtage hjemmefrisør. ANDRE SÆRLIGE FORHOLD På plejehjem hvor der er frisør på institutionen, kan andre forhold gøre sig gældende 22

25 PERSONLIG PLEJE BAD OG HÅRVASK MOBILITET I EGEN BOLIG MENTAL OG PSYKISK TILSTAND 23

26 PERSONLIG HYGIEJNE Indledning Lovgrundlag: Ser viceloven 83 Takst: Personlig pleje PERSONLIG HYGIEJNE YDES TIL BORGERE, DER IKKE SELV HELT ELLER DELVIST KAN VARETAGE OPGAVEN. Borgeren kan modtage hjælp til personlig hygiejne, uanset at der i hjemmet er en rask ægtefælle eller andre pårørende Visitationskriterier Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i mindst tre af følgende områder: personlig pleje, mobilitet i egen bolig, sygdom og handicap, mental og psykisk tilstand, boligens indretning. ØVRE TOILETTE hjælp til øvre toilette på badeværelset eller i seng frisering og hudpleje efter behov forberedelse og oprydning dagligt efter behov, typisk morgen NEDRE TOILETTE hjælp til nedre toilette på badeværelset eller i seng hudpleje efter behov forberedelse og oprydning dagligt efter behov, typisk morgen og aften og i forbindelse med toiletbesøg og bleskift MUNDPLEJE mundpleje, tandbørstning og protesepleje observation af slimhinde og tænder forberedelse og oprydning 2 gange dagligt, typisk morgen og aften. Oftere ved særlige behov 24

27 BARBERING ansigtsbarbering med maskine eller skraber forberedelse og oprydning dagligt efter behov, typisk morgen HÅNDPLEJE rensning samt klipning af fingernegle forberedelse og oprydning ved behov KLIPNING AF TÅNEGLE klipning af tånegle, når der ikke kræves fodterapi kan omfatte fodbad hudpleje efter behov forberedelse og oprydning ved behov i sammenhæng med andre ydelser SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Borgere kan kun visiteres til fodpleje, hvis behovet alene skyldes nedsat funktionsevne. Borgere med behov for egentlig fodbehandling fx på grund af forhornede negle, hårdhudsdannelser, særlige trykbelastninger, ligtorne mv eller sygdomme såsom sukkersyge og arvæv efter strålebehandling - henvises til fodterapeut. TOILETBESØG bleskift hjælp til at komme på toilettet samt af- og påklædning i forbindelse hermed observation af urin og afføring tømning og skift af kateterposer/stomiposer tømning og rengøring af spand/kolbe/bækken hjælp til vask af borgers hænder forberedelse og oprydning I hjemmeplejen: som udgangspunkt 3 gange om dagen, 2 gange om aftenen og 2 gange om natten 25

28 I plejebolig: Efter behov AFKLÆDNING hjælpe med at tage tøj og sko af hjælpe med at lægge tøj sammen dagligt eller ved behov PÅKLÆDNING hjælpe med at finde tøj og sko frem hjælpe med at tage tøj og sko på dagligt eller ved behov KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER af- og påsætning af kropsbårne hjælpemidler som høreapparat, briller, proteser (arm, ben, øjne mv), støttestrømper/kompressionsstrømper, støttekorset mv. hudpleje ved behov i forbindelse med proteser, støttestrømper og kompressions strømper observationer om korrekt anvendelse og tilstand af hjælpemidlet soignering af hjælpemidlet dagligt eller ved behov PERSONLIG PLEJE MOBILITET I EGEN BOLIG PERSONLIG HYGIEJNE SYGDOM OG HANDICAP MENTAL OG PSYKISK TILSTAND BOLIGENS INDRETNING 26

29 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING Indledning Lovgrundlag: Ser viceloven 83 BORGEREN KAN MODTAGE HJÆLP, UANSET AT DER I HJEMMET ER EN RASK ÆGTEFÆLLE ELLER ANDRE PÅRØRENDE Takst: Personlig pleje Visitationskriterier Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i mindst tre af følgende områder: personlig pleje, mobilitet i egen bolig, sygdom og handicap, mental og psykisk tilstand, boligens indretning. SENGEREDNING glatte lagen, ryste dyne og pude lægge sengetæppe på Dagligt SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Kan kun visiteres samtidig med anden hjælp, der gives dagligt. ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Sengeredning udføres i forbindelse med andre opgaver i hjemmet FORFLYTNING OG LED- SAGELSE I HJEMMET hjælp til forflytning, fx fra seng til stol, fra stol til seng hjælpe borgeren rundt hjemmet efter behov BRUG AF LIFT hjælpe ind og ud af lift hjælp til forflytning ved hjælp af lift efter behov ANDRE SÆRLIGE FORHOLD lift skal altid betjenes af 2 medarbejdere. 27

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Læs mere

Katalog over. visitationskriterier & ydelser. 2009 Udkast

Katalog over. visitationskriterier & ydelser. 2009 Udkast Katalog over visitationskriterier & ydelser 2009 Udkast Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltning Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Rammerne for tildeling og levering af ydelser

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Dragør Kommune. Udkast. Kvalitetsstandard Personlig pleje og praktisk bistand

Dragør Kommune. Udkast. Kvalitetsstandard Personlig pleje og praktisk bistand Dragør Kommune Udkast Kvalitetsstandard Personlig pleje og praktisk bistand December 2010 Almene forhold/generelle kriterier Målgruppe Borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

INDLEDNING 3 PRAKTISK HJÆLP OG PERSONLIG PLEJE RENGØRING 12 TØJVASK 16 INDKØB 19 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 28

INDLEDNING 3 PRAKTISK HJÆLP OG PERSONLIG PLEJE RENGØRING 12 TØJVASK 16 INDKØB 19 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 28 VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 PRAKTISK HJÆLP OG PERSONLIG PLEJE RENGØRING 12 TØJVASK 16 INDKØB 19 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 28

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83 skatalog for hjemmeplejen Lov om Social Service 83 Indledning og formål skatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige,

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP OG PERSONLIG PLEJE

PRAKTISK HJÆLP OG PERSONLIG PLEJE YDELSESKATALOG FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP, TRÆNING OG BOTILBUD 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 TRÆNING HVERDAGSREHABILITERING TIL HJEMMEBOENDE BORGERE 12 GENOPTRÆNING AF HJEMMEBOENDE BORGERE

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83 1

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Ydelseskatalog Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Kolding Kommune Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse Praktisk hjælp Side Hjemmetræning praktisk hjælp 3 A0 / A0.H Praktisk hjælp, rengøring 4

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Januar 2017 Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst Lovgrundlag INDSATSKATALOG Indsatskataloget er Skanderborg Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet. Dette område omfatter servicelovens 83 samt 83 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov)

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov) FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov) Version 1.5 30. juni 2017 Version Dato Kommentar 1.5 30.06.17 Afsnit om pakker flyttet til separat dokument, "Eksempel" slettet i hver enkelt kolonne.

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Ydelseskatalog 1 Indledning:... 3 Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Personlig hjælp og pleje:... 4 Morgenpleje/bad:... 5 Støttestrømper:... 5 Morgenmad:... 5 Middagsmad:... 6 Aftensmad...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger Sundheds- og Omsorgsafdelingen Kvalitetsstandarder Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Silkeborg Kommunes tilbud om ydelser i plejeboliger. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Besøgspakker. Visitationens interne arbejdsredskab ved bevilling af støtte og hjælp efter servicelovens 83, 83a og sundhedslovens 138

Besøgspakker. Visitationens interne arbejdsredskab ved bevilling af støtte og hjælp efter servicelovens 83, 83a og sundhedslovens 138 Besøgspakker Visitationens interne arbejdsredskab ved bevilling af støtte og hjælp efter servicelovens 83, 83a og sundhedslovens 138 Indholdsfortegnelse Pakkekonceptet principper for tildeling af hjælp...1

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

FSIII SEL indsatskatalog

FSIII SEL indsatskatalog FSIII SEL indsatskatalog Version 1.0 Juni 2015 Indhold Indledning... 1 Rammerne for FSIII... 2 Formålet med FSIII servicelovs-indsatskataloget... 2 Pakker... 3 Rehabilitering... 4 Fælles kommunalt indsatskatalog

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Indsatsens lovgrundlag 83 i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander til den indsats. Formålet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Personlig pleje Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2015 Hvis du har brug for personlig og praktisk støtte Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere