INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK"

Transkript

1 VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK PLEJE OG OMSORG 29 MÅLRETTEDE PÆDAGOGISKE OPGAVER 32 PLEJE AF ALVORLIGT SYGE OG DØENDE 33 HJÆLP TIL MEDICININDTAGELSE 34 MADSERVICE MED UDBRINGNING 35 MADSERVICE UDEN UDBRINGNING 36 HJÆLP OG STØTTE TIL MAD OG MÅLTIDER 37 MAD OG MÅLTIDER I PLEJEBOLIG 39 TRÆNING VED HJÆLPER I EGET HJEM 40 GENOPTRÆNING AF HJEMMEBOENDE BORGERE 42 FLYTNING TIL VISITERET BOLIG 45 FLYTNING TIL PLEJEBOLIG 46 HVERDAGEN PÅ PLEJEHJEM 47 SYGEPLEJE UNDERSØGELSE OG BEHANDLING 50 AKUT INDSATS 55 MÅLRETTEDE PÆDAGOGISKE OPGAVER 56 PSYKISK PLEJE OG OMSORG 58 ERNÆRINGSTERAPI 59 PLEJE AF ALVORLIGT SYGE OG DØENDE 61 DATAINDSAMLINGSPAKKE 62 OMSORGSTANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE 64 BOTILBUD PLEJEBOLIGER 68 PLEJEBOLIGER TIL BLINDE OG SVAGTSEENDE 69 ÆLDREBOLIGER 71 KOLLEKTIVE BOLIGER 72 SÆRLIGE BOTILBUD TIL BLINDE OG/ELLER DØVBLINDE 74 REHABILITERINGSOPHOLD 76 AKUTPLEJEPLADSER 79 MIDLERTIDIGT DØGNOPHOLD ALVORLIGT SYGE OG DØENDE 80 MIDLERTIDIGE DØGNTILBUD TIL BORGERE MED DEMENS 81 VURDERINGSPLADSER - DEMENSSYGDOM 83 SÆRLIGE BOTILBUD - DEMENS 85 SÆRLIGE BOTILBUD - FRONTOTEMPORAL DEMENS 87 SÆRLIGE BOTILBUD - HUNTINGTONS CHOREA 89 SÆRLIGE BOTILBUD - ALKOHOLRELATERET DEMENS 91 BILAG BEVILLING AF NØDKALD 94

3 INDLEDNING Dette katalog beskriver kriterierne for tildeling af ydelser samt indholdet af de ydelser, kommunen bevilger på ældreområdet. Kataloget er en konkretisering af de mere overordnede og borgerrettede kvalitetsstandarder for 2010 Tilbud til ældre og skal anvendes af både visitatorer og leverandører. Kataloget danner således grundlaget for udmøntningen af serviceniveauet til ældre over 65 år i Københavns Kommune. Formålet med kataloget er dels at understøtte en ensartet udmøntning af serviceniveauet og dels gennem anvendelse af operationelle visitationskriterier at skabe større gennemsigtighed i tildelingen af hjælp, ved at gøre sammenhængen mellem funktionsniveau på udvalgte områder og bevilling af hjælp mere tydelig. Rammerne for tildeling og levering af ydelser på ældreområdet Procedurer for visitation, levering, opfølgning og kvalitetssikring m.m. er nærmere beskrevet i Tilbud til ældre Lovgrundlaget, Tilbud til ældre 2010 og nærværende katalog udgør sammen med vejledningen Fælles sprog i København og metodehåndbogen God sagsbehandling på ældreområdet de centrale arbejdsredskaber for både visitatorer og leverandører på ældreområdet. Herudover er rammerne for indsatsen beskrevet i dokumenterne Leverandørkrav til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp og Leverandørkrav til kommunale og private leverandører af personlig hjælp. De specifikke krav til leverandørerne vedrørende indkøb og tøjvask findes i dokumenterne Kravspecifikation for indkøbsordning og Kravspecifikation for tøjvaskordning. Der henvises til Københavns Kommunes hjemmeside (ældre og frit valg) for en gennemgang af de aktuelle dokumenter. I Bilag til leverandørkrav beskrives samarbejdet mellem visitation og leverandører af hjemmepleje, mens Ramme for samarbejde mellem lokalområdekontorer og plejehjem beskriver samarbejdet mellem plejehjem og visitation. Katalogets opbygning Kataloget indeholder en kort introduktion til det samlede grundlag for tildeling og levering af hjælp. Herefter beskrives visitationskriterier og ydelser for forskellige ydelser særskilt De enkelte servicetilbud er inddelt i afsnit efter lovgivning og ydelsestype. Først beskrives generelle forhold gældende for alle afsnittes ydelser: Indledning, mere generelle bemærkninger om ydelseskategorien Lovgrundlag, hvilken gives den pågældende hjælp efter Takst, for personlig, praktisk hjælp og sygepleje anføres hvilken takst hjælpen afreg nes efter Visitationskriterier, er en præcisering af, ud fra hvilke betingelser hjælpen efter serviceloven, som udgangspunkt bevilliges. Det vil sige, hvad der er afgørende for, om en borger kan få hjælp. Som udgangspunkt for at kunne få hjælp, skal borgeren have et bestemt funktionsniveau indenfor mindst to funktionsområder indenfor Fælles sprog (Se nedenfor). For nogle dagtilbud, tilbud om midlertidige døgnpladser og tilbud om plejeboliger er der desuden opsat visitationskriterier efter GBS skalaen (se nedenfor). 1

4 Herefter følger en beskrivelse af de enkelte ydelser under overskrifterne: en beskrivelse af den konkrete hjælp, borgerne kan visiteres til. hvor ofte kan hjælpen gives SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER nogle ydelser har særligt skærpede eller lempede visitationskriterier ANDRE SÆRLIGE FORHOLD en præcisering af specielle aftaler eller forhold der knytter sig til ydelsen Funktionsvurdering via Fælles Sprog i København Til vurdering af borgerens behov for hjælp anvendes funktionsvurderingsredskabet Fælles sprog, som er en standard for arbejdet indenfor ældreområdet, udarbejdet af Kommunernes Landsforening. For nærmere beskrivelse af anvendelsen af Fælles sprog henvises til vejledningen Fælles sprog i København. Funktionsvurderingsredskabet Fælles sprog skaber grundlag for en ensartet og systematisk vurdering af borgerens funktionsevne fysisk, psykisk og socialt set i en helhed. Funktionsvurderingen bidrager dermed til at afdække borgerens behov for hjælp. For at sikre et forebyggende sigte med hjælpen inddrages borgerens egne ressourcer i vurderingen og til tildelingen af hjælp. Det betyder, at handicap, alder eller sygdom ikke i sig selv berettiger til hjælp. Afdækningen af borgerens funktionsniveau tager altid udgangspunkt i borgerens ansøgning eller ønske om hjælp. Det skal understreges, at visitation altid er visitators ansvar og bygger på en individuel faglig vurdering. Visitationskriterierne er altid vejledende. Der er således ingen automatisk eller regelbaseret sammenhæng mellem funktionsniveau og bevilling eller afslag. Bevilling eller afslag kan aldrig begrundes med, at borgeren er vurderet til at have et bestemt funktionsniveau inden for et (eller flere) funktionsområder, på trods af at borgeren opfylder eller ikke opfylder de vejledende visitationskriterier i Katalog over visitationskriterier og ydelser

5 Funktionsvurderingen er opdelt i ni områder: 1. Personlig pleje 2. Spise og drikke 3a Mobilitet i egen bolig 3b Mobilitet uden for egen bolig 4. Daglig husførelse 5. Aktivitet 6. Socialt samvær og netværk 7. Mental og psykisk tilstand (kommunikation) 8. Sygdom / handicap 9. Boligens indflydelse på borgerens samlede funktionsevne Visitator tager for hvert af de ni områder stilling til, om området er relevant og skal afdækkes i forhold til borgerens ansøgning. Områder der indgår i visitationskriterierne for at få bevilliget den ansøgte hjælp, er som udgangspunkt altid relevante. Områder der ikke vurderes som relevante sættes i status 0 - Ikke relevant og begrundes kortfattet. (for mere dybtgående beskrivelse henvises til Fælles sprog i København 2008 og God sagsbehandling på ældreområdet.) 3

6 Eksempel på visitationskriterier for udvalgte ansøgninger: MOBILITET UDENFOR EGEN BOLIG INDKØBSORDNING DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND MOBILITET UDEN FOR EGEN BOLIG ÆLDREBOLIGER BOLIGENS EGNETHED MENTAL OG PSYKISK TILSTAND Funktionsområdet skal indgå som visitationskriterium Funktionsområdet kan indgå som visitationskriterium Funktionsområdet må højest score 2 klarer stort set selv I vurderingen af de enkelte funktionsområder benyttes følgende funktionsniveau (score): 1 - Klarer selv 2 - Klarer stort set selv 3 - Har vanskeligt ved at klare selv 4 - Klarer ikke selv For en mere udførlig beskrivelse henvises til Fælles sprog i København Funktionsvurdering efter GBS skala For særlige tilbud der retter sig mod demente, anvendes, foruden visitationskriterier der bygger på funktionsvurderingen efter Fælles sprog, en vurdering efter GBS skalaen. GBS-skalaen er et neuropsykologisk instrument, der kan vurdere graden af demens. Instrumentet er udviklet i 1982 og senere videreudviklet af svenskerne Gottfries, Bråne og Steen. 4

7 Instrumentet er inddelt i 4 skalaer med i alt 27 punkter: Motoriske færdigheder Intellektuelle funktioner Emotionelle funktioner Karakteristiske demenssymptomer Københavns kommune anvender den sidste skala karakteristiske demenssymptomer i forbindelse med vurdering af, om borgeren har behov for et specialiseret demenstilbud. Under denne skala er der fokus på følgende 6 punkter: Forvirring Irritabilitet Ængstelighed bekymring Angst udtalt ængstelighed panik Sænket stemningsleje Rastløshed Svarmulighederne går fra 0-6 point: 0-1 Normalt 1-2 Mildt svækket 3-4 Moderat svækket 5-6 Svært svækket Skalaen findes på kk-net, opgaveløsning, opgaver i SUF, Demens. På skemaet er der en uddybning af punkterne. Vejledning i udfyldelse af skemaet kan fås hos de demensansvarlige visitatorer. Udfyldelse af skemaet skal så vidt muligt ske i samarbejde med sundhedsfagligt personale, som kender borgeren godt. Scores der som udgangspunkt 4 eller derover på en eller flere af disse områder, underbygger det vurderingen af, at borgeren har behov for et særligt botilbud. Borgere, der scorer 3 på disse punkter, kan efter en konkret individuel vurdering også vurderes at have behov for et særligt botilbud. 5

8 Serviceloven visitationskriterier og ydelser Serviceloven præciserer, at formålet med den kommunale indsats er at fremme den enkelte borgers mulighed for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Bevilling af hjælpen skal altid tage afsæt i en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Det vil sige, at hjælpen skal gives på baggrund af en helhedsorienteret vurdering af ansøgningen, hvor borgerens samlede situation, såvel fysisk, psykisk som socialt vurderes og indgår i de faglige overvejelser i forhold til, hvilken hjælp og hvor meget hjælp borgeren er berettiget til. Borgeren har krav på en skriftlig afgørelse på en ansøgning om personlig pleje og praktisk hjælp, jf i Lov om social service. Afgørelsen skal gives i overensstemmelse med gældende lovgivning, og skal bl.a. indeholde begrundelse og formål med hjælpen. Afgørelsen indeholder ikke præcise tidsangivelser, da tiden alene er et internt arbejdsredskab til administration og planlægning. For mere dybtgående information om sagsbehandling, henvises til metodehåndbogen: God sagsbehandling på ældreområdet. Derudover skal borgeren gøres opmærksom på evt. ansvar for anskaffelse af arbejdsredskaber, fx støvsuger, der skal være i orden, før hjælp kan iværksættes. Borgeren skal desuden gøres opmærksom på, at alle medarbejdere i Københavns Kommune er ligeværdige uanset køn, hudfarve og nationalitet. Borgeren kan derfor ikke fravælge en hjælper f.eks. på grund af hjælperens køn eller etniske oprindelse. Sundhedsloven visitationskriterier og ydelser Sundhedsloven præciserer, at formålet med sundhedsvæsenet er at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte. Kommunerne er efter sundhedsloven ansvarlige for, at sundhedsvæsenet tilbyder en befolkningsrettet indsats vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme samt behandling af den enkelte patient. I dette katalog beskrives kun sundhedslovens ydelsesområder hjemmesygepleje og omsorgstandpleje. Kommunen er forpligtet til at yde hjemmesygepleje efter lægehenvisning. Hjemmesygeplejen kan herudover yde hjemmesygepleje efter anmodning til personer med ophold i kommunen. Visitationskriterier baseret på Fælles sprog anvendes ikke ved bevilling af hjælp efter sundhedsloven og der stilles ikke krav om afgørelser. 6

9 Fleksibel hjælp Ved levering af hjælpen skal borgeren i videst muligt omfang inddrages i opgaveløsningen, ligesom tilrettelæggelsen af hjælpen skal ske i samarbejde med borgeren og under hensyntagen til borgerens ressourcer og behov i den konkrete situation. Herudover har borgeren mulighed for at udnytte servicelovens adgang til Fleksibel hjælp. Det indebærer at borgeren har mulighed for at bytte sin visiterede hjælp til andre ydelser indenfor kommunes fastsatte serviceniveau og til ydelser der ligger udenfor serviceniveauet eksempelvis: Ordne køkkenskabe i ståhøjde Opvask efter gæster/dække bord Ordne blomster/planter Lettere bagning og madlavning Strygning Små reparationer af tøj Afvaskning af pynte- og nipsting Brevskrivning Pynte til højtider Indkøb i specialforretning for/med borger Ledsagelse til fx kirkegård, offentlige myndigheder Socialt samvær Gåtur Hvis borgeren ønsker at bytte mellem personlig pleje og praktisk hjælp, forudsætter det dog, at der er tildelt begge ydelsesformer. En borger, der alene modtager praktisk hjælp, kan således ikke bytte til ydelser inden for personlig pleje. Et bytte mellem personlig pleje og praktisk hjælp forudsætter desuden, at det er samme leverandør, der leverer de to ydelser. Det er hjælperen der vurderer, om det er fagligt forsvarligt at fravælge den visiterede hjælp helt eller delvist, ligesom hjælperen vurderer, om udførelsen af den ønskede ydelse ligger inden for de gældende arbejdsmiljøregler. I tilfælde af uenighed er det den hjælp, som borgeren er visiteret til, der skal ydes. Ved bytte af den samme ydelse tre gange inden for et halvt år skal det vurderes, om der er grundlag for en revurdering. 7

10 8

11 SERVICELOVEN

12 RENGØRING Indledning Lovgrundlag: Ser viceloven 83 Takst: Praktisk hjælp HJÆLP TIL RENGØRING OMFATTER DEN DEL AF OPGAVEN, SOM BORGEREN IKKE SELV KAN VARETAGE. Der kan gøres rent i, hvad der svarer til en 2-værelses lejlighed (som udgangspunkt 65 m2). Hjælpen gives til husstanden. Som hovedregel ydes der ikke hjælp til rengøring i hjemmet, hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller andre pårørende. Hjemmeboende børn under 18 år forventes ikke at udføre mere, end det børn på tilsvarende alderstrin normalt udfører. Hjælpen relaterer sig alene til borgeren og ikke til gæster eller logerende. Rengøring kan tildeles hver anden uge i hjemmeplejen og én gang om ugen i plejebolig. Visitationskriterier Kriterierne for at få rengøring er, at borgeren som udgangspunkt skal score mindst 2 i funktionsområdet daglig husførelse og score mindst 2 i et af følgende funktionsområder: mobilitet i egen bolig, mental og psykisk tilstand, sygdom og handicap. Træning som erstatning for rengøring bevilges til borgere, der højest scorer 2 i funktionsområderne mental og psykisk tilstand og sygdom og handicap, og hvor der ikke er forhold, der i øvrigt forhindrer, at borgeren kan blive selvhjulpen i forhold til rengøringsopgaver efter træningsforløb. Borgere der opfylder overstående kriterier, visiteres til et af standardtræningsforløbene, og hvis det skønnes nødvendigt også til rengøringsydelser. Hvis borgeren har et omfattende behov for rengøring, kan hjælpen bevilges oftere. Kriterierne for at få rengøring oftere er, at borgeren som udgangspunkt skal score mindst 3 i daglig husførelse og score mindst 3 i et af følgende områder: personlig pleje, mobilitet i egen bolig, mental og psykisk tilstand, sygdom og handicap. RENGØRING AF GULVE tæpper og gulve støvsuges møbler støvsuges gulvvask synlige paneler indvendig trappe, hvis 1. sal eller kælder benyttes i forhold til de rum, der skal gøres rent 10

13 I hjemmeplejen: Hver 2. uge dog med undtagelse af følgende ydelser: synlige paneler rengøres 1 gang månedligt møbler støvsuges 1 gang månedligt I plejebolig: Én gang om ugen, medmindre særlige forhold gør sig gældende SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Borgerens funktionsniveau, når hjælpen udføres oftere, er som udgangspunkt mindst 3 i daglig husførelse og mindst 3 i et af følgende funktionsområder: personlig pleje, mobilitet, mental og psykisk tilstand, sygdom og handicap. TØRRE STØV AF Tørre støv af i nå- højde med fugtig eller tør klud på vandrette flader, vindueskarme, borde og, hylder, hvor det er muligt I hjemmeplejen: Hver 2. uge I plejebolig: Én gang om ugen, medmindre særlige forhold gør sig gældende SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Borgerens funktionsniveau, når hjælpen udføres oftere, er som udgangspunkt mindst 3 i daglig husførelse og mindst 3 i et af følgende funktionsområder: personlig pleje, mobilitet, mental og psykisk tilstand, sygdom og handicap. ØVRIGE RENGØRINGS- OPGAVER Rengøring af køkken: køkkenborde aftørres køkkenskabe aftørres udvendigt vask og komfur rengøres, tørre af under køkkenvasken køleskab rengøres /evt. afrimning af fryser kaffemaskine afkalkes Rengøring af badeværelse: håndvask, bidet, toilet, brusekabine, badekar, badestol/bænk aftørres Andet: skift af sengelinned rengøring og lettere vedligeholdelse af hjælpemidler og arbejdsredskaber bortskaffelse af skrald 11

14 I hjemmeplejen: Hver 2. uge dog med undtagelse af følgende ydelser: møbler støvsuges 1 gang månedligt køleskab rengøres 1 gang i kvartalet kaffemaskine afkalkes efter behov I plejebolig: Én gang om ugen, medmindre særlige forhold gør sig gældende SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Borgerens funktionsniveau, når hjælpen udføres oftere, er som udgangspunkt mindst 3 i daglig husførelse og mindst 3 i et af følgende funktionsområder: personlig pleje, mobilitet, mental og psykisk tilstand, sygdom og handicap. BORTSKAFFELSE AF SKRALD Bortskaffelse af skald Efter behov SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Bortskaffelse af skrald er normalt indeholdt i andre ydelser og gives derfor kun til borgere: Der ikke allerede modtager ydelser, hvor oprydning er indeholdt Hvor de fysiske forhold besværliggør bortskaffelse, som f. eks. stor afstand til contai nere, brug af nøgler osv. ANDRE SÆRLIGE FORHOLD: Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen RENGØRING AF UD- VENDIG TRAPPE Rengøring af udvendig trappe I henhold til kontrakt SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Udføres kun hvis borgeren ifølge sin huslejekontrakt er forpligtet. ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen 12

15 MOBILITET I EGEN BOLIG DAGLIG HUSFØRELSE RENGØRING MENTAL OG PSYKISK TILSTAND SYGDOM OG HANDICAP PERSONLIG PLEJE MOBILITET I EGEN BOLIG RENGØRING OFTERE END HVER 2. UGE DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND SYGDOM OG HANDICAP MOBILITET I EGEN BOLIG TRÆNING SOM ER- STATNING FOR RENGØRING DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND SYGDOM OG HANDICAP 13

16 TØJVASK Indledning Lovgrundlag: Ser viceloven 83 Takst: Praktisk hjælp HJÆLPEN OMFATTER VASK AF PERSONLIG BEKLÆDNING, LINNED MV. Tøjvask varetages som udgangspunkt i tøjvaskeordning. Hjælpen gives til husstanden. Som hovedregel ydes der ikke hjælp til tøjvask, hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller andre pårørende. Hjemmeboende børn under 18 år forventes ikke at udføre mere, end det børn på tilsvarende alderstrin normalt udfører. Hjælpen relaterer sig alene til borgeren og ikke til gæster eller logerende. Som udgangspunkt er vaskeri i ejendommen eller i hjemmet ikke et kriterium for bevilling af hjælp til tøjvask i hjemmet. Visitationskriterier Vaskeordning og opgaver i forbindelse med vaskeordning: Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i daglig husførelse og mindst 2 i et af følgende funktionsområder: mobilitet uden for egen bolig, mental og psykisk tilstand, sygdom og handicap. Tøjvask i hjemmet: Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i mindst 2 af følgende funktionsområder: daglig husførelse, mobilitet i egen bolig, mental og psykisk tilstand. VASKEORDNING Leverandør afhenter vasketøj og leverer det rene tøj I hjemmeplejen: Hver 2. uge medmindre særlige forhold gør sig gældende som fx incontinens og øget svedtendens I plejebolig: I plejebolig tilbydes det enkelte plejehjems vaskeordning ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen OPGAVER I FORBIND- ELSE MED VASKEORDN- ING samle vasketøj sammen lægge rent tøj på plads 14

17 I hjemmeplejen: 2 gange pr. interval for vaskeordning Første besøg indsamle vasketøj Andet besøg lægge vasketøj på plads I plejebolig: I plejebolig er hyppigheden knyttet til det enkelte plejehjems vaskeordning. MASKINVASK I HJEM- MET sortere tøj vask i vaskemaskine hænge tøj til tørre/tage ned (skal foregå i boligen) lægge tøj sammen og lægge på plads Hver 2. uge medmindre særlige forhold gør sig gældende som fx incontinens og øget svedtendens SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Ydes til borgere, der ikke kan betjene vaskemaskine i hjemmet, og hvor vaskeordning ikke opfylder borgerens behov. ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen KLATVASK Håndvask af specielle ting fx: støttestrømpe skulder- og knævarmere i uld. Ydes efter behov SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Kun i forbindelse med andre opgaver i hjemmet. ANDRE SÆRLILGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen 15

18 MOBILITET UDENFOR EGEN BOLIG DAGLIG HUSFØRELSE VASKEORDNING MENTAL OG PSYKISK TILSTAND SYGDOM OG HANDIKAP MOBILITET I EGEN BOLIG TØJVASK I HJEMMET DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND 16

19 INDKØB Indledning Lovgrundlag: Ser viceloven 83 Takst: Praktisk hjælp HJÆLPEN OMFATTER INDKØB AF DAGLIGVARER, AFHENTNING AF MEDICIN OG BANK OG POSTHUSBESØG. Indkøb varetages som udgangspunkt som turkøb. Hjælpen gives til husstanden. Som hovedregel ydes der ikke hjælp til indkøb, hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller andre pårørende. Hjemmeboende børn under 18 år forventes ikke at udføre mere, end det børn på tilsvarende alderstrin normalt udfører. Hjælpen relaterer sig alene til borgeren og ikke til gæster eller logerende. Visitationskriterier Turkøb: Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i daglig husførelse, 2 i mobilitet udenfor egen bolig og højest 2 i mental og psykisk tilstand. Indkøbsordning og Opgaver i forbindelse med indkøbsordning: Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i daglig husførelse og mindst 2 i et af følgende områder: mobilitet udenfor egen bolig, mental og psykisk tilstand. Indkøb ved hjælper: Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 3 i daglig husførelse og mental og psykisk tilstand. Borgere, som ikke er i stand til at indgå helt eller delvist i en indkøbsordning, kan tildeles hjælp til dagligvareindkøb til personligt forbrug ved hjælper i nærmeste supermarked (max. 4 kg. pr. hånd). Hjælp til afhentning af medicin: Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i daglig husførelse og mindst 2 i et af følgende områder: mobilitet udenfor egen bolig, mental og psykisk tilstand. Borgeren kan ikke selv åbne for apotekets bud eller håndtere den afleverede medicin. Hjælp til bank- og posthusbesøg: Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i daglig husførelse og mindst 3 i et af følgende områder: mobilitet udenfor egen bolig, mental og psykisk tilstand. 17

20 TURKØB transport til og fra indkøbscenter hjælp til at bringe varer fra bil til hjem 1 gang ugentlig for borgere, der ikke selv kan foretage indkøb hver 2 uge for borgere, der selv kan foretage indkøb af lette friskvarer, men ikke af tunge og langtidsholdbare varer ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen INDKØBSORDNING levering af dagligvarer 1 gang ugentlig for borgere, der ikke selv kan foretage indkøb hver 2 uge for borgere, der selv kan foretage indkøb af lette friskvarer, men ikke af tunge og langtidsholdbare varer SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Borgeren kan ikke indgå i turkøbsordning ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen OPGAVER I FORBIN- DELSE MED INDKØBS- ORDNING udarbejde indkøbsliste sammen med borger formidle indkøbsliste stille varer på plads 2 gange pr. interval for indkøbsordning. Første besøg udarbejde og formidle indkøbsliste Andet besøg stille varer på plads ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen INDKØB VED HJÆLPER udarbejde indkøbsliste sammen med borger køb af dagligvarer i nærmeste dagligvareforretning aflægge regnskab med borger stille varer på plads 18

21 1 gang ugentligt med mindre særlige forhold gør sig gældende fx, at borgeren pga af sygdom har særlige kostbehov SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Borgerens behov kan ikke dækkes ved hjælp af turkøb eller indkøbsordning Borgeren kan ikke indgå i indkøbsordning For borgere der er småtspisende, skal det vurderes, om de har gavn af indkøb ved hjælper uanset, at de efter visitationskriterierne skal tilbydes indkøbsordning. ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen AFHENTNING AF MEDICIN PÅ APOTEK afhente medicin, der på forhånd er bestilt af ordinerende læge 1 gang månedligt eller ved ændrede ordinationer hver 14. dag for dosisdispenseret medicin ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen BANK- OG POSTHUS- BESØG hævning af kontanter til borgerens private forbrug afhentning af postpakker typisk 2 gange månedligt SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Hjælpen ydes udelukkende til borgere, der ikke har pårørende, der kan eller vil påtage sig at hjælpe borgeren med bank- og posthusbesøg. ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen Pr. gang kan der i banker højest hæves kr fra konti med max. indestående på kr Nogle bankers grænse for højeste beløb, der kan hæves pr. gang, er kr

22 TRANSPORT I FORBIN- DELSE MED INDKØB OG TØJVASK Hjælperens transporttid til og fra: nærmeste supermarked apotek bank/posthus vaskeri 1 gang ugentligt ved indkøb, med mindre særlige forhold gør sig gældende 2 gange månedligt ved bank/posthus 1 gang hver 14 dag ved tøjvask, med mindre særlige forhold gør sig gældende ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Ydelsen er kun gældende i hjemmeplejen 20

23 MOBILITET UDENFOR EGEN BOLIG TURKØB DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND MOBILITET UDENFOR EGEN BOLIG INDKØBSORDNING DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND DAGLIG HUSFØRELSE INDKØB VED HJÆLPER MENTAL OG PSYKISK TILSTAND MOBILITET UDENFOR EGEN BOLIG AFHENTNING AF MEDICIN DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND MOBILITET UDENFOR EGEN BOLIG BANK/POSTHUS DAGLIG HUSFØRELSE MENTAL OG PSYKISK TILSTAND 21

24 BAD OG HÅRVASK Indledning Lovgrundlag: Ser viceloven 83 Takst: Personlig pleje HJÆLP TIL BAD OG HÅRVASK YDES, NÅR BORGEREN IKKE SELV KAN VARE- TAGE OPGAVEN. Borgeren kan modtage hjælp til bad og hårvask, uanset at der i hjemmet er en rask ægtefælle eller andre pårørende Visitationskriterier Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt 2 i personlig pleje og mindst 2 i et af følgende områder: mobilitet i egen bolig, mental og psykisk tilstand. BAD af- og påklædning brusebad, eller sengebad eller hjælp til at vaske hele kroppen tørring med håndklæde, hudpleje ved behov forberedelse og oprydning efter behov dog minimum 1 gang pr. uge HÅRVASK hårvask tørring med håndklæde og frisering 1 gang pr. uge SÆTTE HÅR Føntørring/sætning af hår ved hjælp af curlere i forbindelse med hårvask. Maks. 1 gang pr. uge SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Ydelsen kan visiteres til borgere, der ikke kan gå til frisør eller modtage hjemmefrisør. ANDRE SÆRLIGE FORHOLD På plejehjem hvor der er frisør på institutionen, kan andre forhold gøre sig gældende 22

25 PERSONLIG PLEJE BAD OG HÅRVASK MOBILITET I EGEN BOLIG MENTAL OG PSYKISK TILSTAND 23

26 PERSONLIG HYGIEJNE Indledning Lovgrundlag: Ser viceloven 83 Takst: Personlig pleje PERSONLIG HYGIEJNE YDES TIL BORGERE, DER IKKE SELV HELT ELLER DELVIST KAN VARETAGE OPGAVEN. Borgeren kan modtage hjælp til personlig hygiejne, uanset at der i hjemmet er en rask ægtefælle eller andre pårørende Visitationskriterier Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i mindst tre af følgende områder: personlig pleje, mobilitet i egen bolig, sygdom og handicap, mental og psykisk tilstand, boligens indretning. ØVRE TOILETTE hjælp til øvre toilette på badeværelset eller i seng frisering og hudpleje efter behov forberedelse og oprydning dagligt efter behov, typisk morgen NEDRE TOILETTE hjælp til nedre toilette på badeværelset eller i seng hudpleje efter behov forberedelse og oprydning dagligt efter behov, typisk morgen og aften og i forbindelse med toiletbesøg og bleskift MUNDPLEJE mundpleje, tandbørstning og protesepleje observation af slimhinde og tænder forberedelse og oprydning 2 gange dagligt, typisk morgen og aften. Oftere ved særlige behov 24

27 BARBERING ansigtsbarbering med maskine eller skraber forberedelse og oprydning dagligt efter behov, typisk morgen HÅNDPLEJE rensning samt klipning af fingernegle forberedelse og oprydning ved behov KLIPNING AF TÅNEGLE klipning af tånegle, når der ikke kræves fodterapi kan omfatte fodbad hudpleje efter behov forberedelse og oprydning ved behov i sammenhæng med andre ydelser SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Borgere kan kun visiteres til fodpleje, hvis behovet alene skyldes nedsat funktionsevne. Borgere med behov for egentlig fodbehandling fx på grund af forhornede negle, hårdhudsdannelser, særlige trykbelastninger, ligtorne mv eller sygdomme såsom sukkersyge og arvæv efter strålebehandling - henvises til fodterapeut. TOILETBESØG bleskift hjælp til at komme på toilettet samt af- og påklædning i forbindelse hermed observation af urin og afføring tømning og skift af kateterposer/stomiposer tømning og rengøring af spand/kolbe/bækken hjælp til vask af borgers hænder forberedelse og oprydning I hjemmeplejen: som udgangspunkt 3 gange om dagen, 2 gange om aftenen og 2 gange om natten 25

28 I plejebolig: Efter behov AFKLÆDNING hjælpe med at tage tøj og sko af hjælpe med at lægge tøj sammen dagligt eller ved behov PÅKLÆDNING hjælpe med at finde tøj og sko frem hjælpe med at tage tøj og sko på dagligt eller ved behov KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER af- og påsætning af kropsbårne hjælpemidler som høreapparat, briller, proteser (arm, ben, øjne mv), støttestrømper/kompressionsstrømper, støttekorset mv. hudpleje ved behov i forbindelse med proteser, støttestrømper og kompressions strømper observationer om korrekt anvendelse og tilstand af hjælpemidlet soignering af hjælpemidlet dagligt eller ved behov PERSONLIG PLEJE MOBILITET I EGEN BOLIG PERSONLIG HYGIEJNE SYGDOM OG HANDICAP MENTAL OG PSYKISK TILSTAND BOLIGENS INDRETNING 26

29 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING Indledning Lovgrundlag: Ser viceloven 83 BORGEREN KAN MODTAGE HJÆLP, UANSET AT DER I HJEMMET ER EN RASK ÆGTEFÆLLE ELLER ANDRE PÅRØRENDE Takst: Personlig pleje Visitationskriterier Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i mindst tre af følgende områder: personlig pleje, mobilitet i egen bolig, sygdom og handicap, mental og psykisk tilstand, boligens indretning. SENGEREDNING glatte lagen, ryste dyne og pude lægge sengetæppe på Dagligt SÆRLIGE VISITATIONSKRITERIER Kan kun visiteres samtidig med anden hjælp, der gives dagligt. ANDRE SÆRLIGE FORHOLD Sengeredning udføres i forbindelse med andre opgaver i hjemmet FORFLYTNING OG LED- SAGELSE I HJEMMET hjælp til forflytning, fx fra seng til stol, fra stol til seng hjælpe borgeren rundt hjemmet efter behov BRUG AF LIFT hjælpe ind og ud af lift hjælp til forflytning ved hjælp af lift efter behov ANDRE SÆRLIGE FORHOLD lift skal altid betjenes af 2 medarbejdere. 27

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Opdateret september 2013 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret februar 2011

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 1. udgave:

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlag... 3 3. Mål... 4 4.

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere