Krimsvej. Startredegørelse Bilag 1. Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - Krimsvej,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krimsvej. Startredegørelse Bilag 1. Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - Krimsvej,"

Transkript

1 Krimsvej Startredegørelse Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - Krimsvej,

2 Baggrund Øresundsvej Krimsvej Amager Amager Strandvej Strandvej Luftfoto af Østamager set mod nordvest. Det aktuelle lokalplanområde er vist med gul ramme. Lokalplan nr. 346 er vist med hvid stiplet ramme. (JW Luftfoto marts 2006). Baggrund Forsidefoto: Visualisering af idéskitse til bebyggelse ved en udsigtsplads ved Amager Strandvej. Det østlige Amager undergår i disse år en markant omdannelse fra industrikvarter til et attraktivt kystnært byområde. Den nye Amager Strandpark blev indviet i 2006, metroens etape 3 åbner i september 2007 og nyt boligbyggeri er opført på begge sider af metrolinien. Lokalplan nr. 346 Østamager III udgør det planmæssige grundlag for dele af denne forvandling og omfatter også det aktuelle lokalplanområde. Opførelse af ny bebyggelse eller indretning af boliger her forudsætter imidlertid supplerende lokalplan. Med udgangspunkt i individuelle aktuelle byggeønsker indledte en grupppe af grundejere i lokalplanområdet for nogle år siden et samarbejde med kommunen om områdets udvikling. Resultatet af samarbejdet foreligger nu i form af en helhedsplan, som foreslås at danne principgrundlag for lokalplanarbejdet og de videre forhandlinger med de enkelte grundejere. Helhedsplanen, der omfatter ca m 2 og rummer bebyggelse fra 2-21 etager, er udarbejdet af arkitektfirmaet SLA A/S. For ejendomme nord for Øresundsvej er der også fremsendt byggeønsker, der forudsætter ændring af lokalplan nr Ønsket er at bygge en butiks- og boligbebyggelse med underjordisk parkering i stedet for det planlagte parkeringshus. Grundejernes forudsætning er, at den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 90 til 110 for boligområderne under ét. Ejendommene er ikke medta-

3 Baggrund get i det aktuelle lokalplanområde, da det endnu ikke er lykkedes grundejerne indbyrdes og beboerne at blive enige om en underjordisk parkeringsløsning som erstatning for parkeringshuset. Lokalplanområdet og kvarteret Det tidligere krudtmagasin er fredet. De to bevaringsværdige bygninger. Krimsvej-området er i dag både anvendelsesmæssigt og bebyggelsesmæssigt et broget erhvervsområde. Området rummer 1-4-etages større og mindre fritliggende bygninger og haller, nogle tomme andre med mindre produktionsvirksomheder, enkelte nyindrettede serviceerhverv og en privatskole. Grundarealet er ca m 2 og etagearealet er ca m 2 svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 53. Enkelte ejendomme er tilladt nedrevet. Området er opdelt i små og store grunde, og matrikelstrukturen er karakteriseret ved mange øst-vestgående skel fra områdets tid som strandenge, især i den sydlige del. Store dele af bebyggelsen er nedslidt. En mindre 1-etages bygning mod Amager Strandvej, tidligere brugt til krudtmagasin, er fredet. To bygninger mod Krimsvej er udpeget som bevaringsværdige i lokalplan nr En værdifuld allé-beplantning langs parallelvejen til Amager Strandvej markerer områdets afgrænsning mod øst. Mod nord og vest er lokalplanområdet omgivet af nyopførte eller nyere etageboligbebyggelse og mod syd af villabebyggelse. Nord for Øresundsvej vest for den tidligere Amagerbanes tracé er der fortsat ubebyggede arealer. Mod øst er der frit udsyn til Øresund, den fredede Amager Strandpark og den fremtidige lystbådehavn ved Prøvestenen. Luftfoto af det bebyggelsesmæssigt 'brogede' lokalplanområde set mod sydøst.

4 Baggrund Helhedsplanens forslag til bebyggelsesplan med eksisterende og ny bebyggelse. Nord Øresundsvej Stiplet linie markerer planudsnit nedenfor Eksisterende byggeri, der bibeholdes Bevaringsværdige bygninger Nybyggeri Højhuse Fredet bygning Amager Strandvej Metrobane Eksempel. Principsnit- og plan af kvarteret Støberiet viser varieret bebyggelse og etageantal og varieret anvendelse af bygningerne.

5 Baggrund Helhedsplanen Visualisering af idéskitse til fremtidig kvarterplads. Forslag til helhedsplan bygger videre på en tidlig skitse for den sydlige del af området, som SLA udarbejdede for Nordicom Bolig, der ejer en stor del af grundene her. Forslaget indeholder eksisterende og ny bebyggelse med erhverv og boliger og forskellige bygningstyper, herunder 1-2 etages rækkehuse, boligpåbygninger på eksisterende erhvervsbebyggelse, karréer og stokke i 3-7 etager og højhuse i etager, højest ved metrostationen. Bebyggelsesplanen og bygningerne er orienteret øst-vest med 5 gennemgående passager, der strukturerer området og forbinder Krimsvej og Amager Strandvej. Der ønskes opført ca m 2 etageareal, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 125 beregnet for området under ét, varierende fra ca. 15 til 200 procent for de enkelte grunde. I den foreliggende bebyggelsesplan udgør erhvervsandelen ca. 20 procent og boligandelen 80 procent. Friarealet udgør ca. 10 procent af erhvervsetagearealet og 43 procent af boligetagearealet. Intentionen er, at udadvendte funktioner i højhusenes stueetager skal trække mennesker igennem området og skabe liv i byrummene. De ubebyggede arealer forudsættes anlagt som en sammenhængende flade uden hegning og uden hensyn til eksisterende matrikelskel og indrettes med forskellige rekreative og brugsmæssige kvaliteter. Der er taghaver, lukkede karrégårde, større og mindre grønne pladser, smalle smøger og bymæssige aktivitetstorve, der knytter sig til bebyggelsen og de fem passager. Tilkørsel til området sker hovedsageligt fra Amager Strandvej via den eksisterende parallelvej. Fra Øresundsvej er der indkørsel til et supermarked, der ønskes opført ved hjørnet af Amager Strandvej. Hovedparten af terrænparkeringen er koncentreret langs Krimsvej i en tæt beplantning. Mindst 1/3 af parkeringen etableres i underjordiske anlæg, enkelte steder i stueplan i eksisterende erhvervsbygninger. Vurdering Efter forvaltningens opfattelse indeholder helhedsplanen et kvalificeret bud på industriområdets omdannelse til et varieret og levende stationsnært byområde. Området vil indeholde en blanding af serviceerhverv, kontorer, kreative erhverv og boliger, og vurderes at kunne blive en spændende bydel med en høj grad af fortætning omkring stationen. Amager Strandvej kan på strækningen blive en lille riviera med publikumsorienteret serviceerhverv, som cafeer, restauranter og butikker, som vil tiltrække mange forskellige typer mennesker og kulturliv. Byarkitektonisk vil bebyggelsen bidrage til at tegne en markant byfront mod Sundet og Øresundsbroen. Indtil videre er det kun bygningvolumener og signaturer, men intentionen er, at hvert højhus og nye bygninger i øvrigt skal have sin egen arkitektoniske fremtræden. For højhusene er det vigtigt, at de har en slankhed, spændstighed og arkitektonisk kvalitet, der lever op til deres funktion som byens pejlemærker langs kysten. Internt i området vil højhusene også fungere som lokale fikspunkter for de mindre kvarterer, som området er opdelt i. Kombinationen af forskellige bygningtyper, ens bygningsorientering og slanke højhuse, præcist placerede i fast takt ned gennem området tilfører området sin

6 Baggrund Helhedsplanens kvalitetsguidelines Disponering af området i kvarterer, hvor hver kvarter gives navn efter de tidligere erhverv: Raffinaderiet, Bliktønden, Voksfabrikken og Støberiet m.v. Erhverv indrettes i eksisterende og nyt byggeri. Påbygninger på de eksisterende erhvervsejendomme. Højhuse placeres ved pladser og markerer de forskellige kvarterer. Grønne byrum og områder Grønne strøg som eksisterer i knytter sig til torve og pladser dag bevares og forstærkes. for at skabe liv og variation mellem husene. Der arbejdes på at en større del af parkeringen placeres i konstruktion. Lokalplanforslaget vil blive suppleret af guidelines for bebyggelse og byrum. Adgang til området sker ad de øst-vest gående strøg via den eksisterende parallelvej langs Amager Strandvej. Fladen tænkes anlagt som en i princippet sammenhængende flade uden hegning. Opdelingen af fladen til forskellig anvendelse sker ved mønstre og mindre niveauspring i belægningene. Eksempel på kvartersplads med forretninger og cafeer. Eksempel på påbygning over eksisterende byggeri. Eksempel på en sammenhængende belægningsflade, der opdeles af mønstre i belægningen. Eksempel på aktivitetsplads.

7 Baggrund Modelfoto af "Tvister", forslag til højhus ved det fredede krudthus. egen moderne identitet. Samtidig vil sporene fra områdets historie stadig kunne aflæses i den øst-vestgående ejendoms- og bygningsstruktur, hvor flere eksisterende bygninger forudsættes bibeholdt. Mod syd er der taget hensyn til villaerne ved en aftrapning af bygningshøjde. Forvaltningen finder, at den foreslåede bebyggelsesstruktur for området vil skabe forudsætninger for et varieret oplevelsesrigt byområde med kvaliteter i bygninger og byrum og en balance mellem bevaring og fornyelse. Helhedsplanens idé og bebyggelsesprincipper vil således danne et kvalificeret grundlag for det videre planarbejde og forhandlinger om enkeltprojekter. Bl. a. ønsker den nye ejer af den lille grund med det fredede krudthus, der ombygges til en café, at opføre et bolighøjhus umiddelbart op til bygningen. Bygherren ønsker, at byggeretten på hans ejendom er den samme som for området under ét. Tilsvarende har Filipskolen ønsker til revision af helhedsplanen. Amager Strandvej Filipskolens byggeønsker. De eksisterende bygninger er vist med lodret skravering. Planudsnit for kvarteret "Voksfabrikken". To fotos fra et lignende eksempel på fornyelse af et gammelt industriområde "Falkenried" i Hamburg. Principsnit- og plan for kvarteret "Voksfabrikken", der viser højhuset placeret ved aktivitetspladsen. Kombinationen af de forskellige bygningstyper og højder giver en særlig form for fortætning.

8 Skyggediagammer 21. marts kl marts kl juni kl juni kl september kl september kl.12 Skyggediagrammerne viser bebyggelsens skyggevirkning i og omkring lokalplanområdet på forskellige tidspunkter af året. SKITSE l SAG: AMAGER STRAND l SAGSNR.: 348 l EMNE: Skyggediagrammer l MÅL: - l DATO: l SLA

9 Skyggediagrammer 21. marts kl marts kl juni kl juni kl september kl september kl.17 DATO: l SLA A/S l REFSHALEVEJ A 153 l DK-1432 KØBENHAVN K l TLF.: l FAX: l SKITSENR. 079

10 Baggrund Trafik- og miljøforhold Trafikstøj fra veje Lokalplanområdet grænser op til Øresundsvej og Amager Strandvej, hvor trafikstøjbelastningen i dag ligger på henholdsvis db(a) og db(a). Kravet om, at mindst én af boligens facader til sove-/opholdsrum højst belastes med 55 db(a). Forholdene ved punkthusene ved Amager Strandvej skal i den endelige bebyggelsesplan vurderes nærmere i forhold til støjbestemmelserne. Biltrafikken til og fra den sydlige del af lokalplanområdet forventes at blive på ca biler pr. døgn, mens der til og fra den nordlige del forventes ca biler pr. døgn, inklusive dagligvarebutikkens ca Trafikstøj fra metro Miljøstyrelsens krav om, at døgnbelastningen fra rullende materiel ikke må overstige 60 db(a) i en afstand af 15 m fra nærmeste spormidte overholdes. Metroen passerer de påtænkte byggerier i en afstand af 20-25, og målinger og beregninger viser, at støjbelastningen ikke overstiger 60 db(a) i en afstand af ca. 10 m fra spormidten. Forvaltningen vurderer således, at metroen ikke vil være til gene for de kommende beboere. Iøvrigt etableres en 3 m høj støjskærm. Højdegrænser for byggeri i forbindelse med flytrafik Højhusene i bebyggelsesplanen overholder højdebegrænsningerne fastsat af Statens Luftsfartsvæsen af hensyn til indflyvningsruter til Kastrup Lufthavn. Forurenende virksomheder og jord På Øresundsvej 150 og 152 ligger to maskinfabrikker med vejledende afstandskrav på 50 meter til forureningsfølsom anvendelse. Såfremt virksomhederne ikke flytter/lukker, vil de kunne give miljømæssige gener ved udnyttelse af området til boliger. Da det tidligere industriområde nu skifter anvendelse til boliger, skal eventuel jordforurening ifølge 8 i Jordforureningsloven oprenses til et forsvarligt niveau. For flere matrikler er der konstateret forurening og andre formodes at være forurenede. For alle matrikler gælder, at de ubefæstede arealers øverste 50 cm skal bestå af dokumenteret rene materialer. Forhold vedrørende trafik og miljø vil blive nærmere vurderet og indarbejdet i lokalplanforslaget. Planforhold Udvikling af det indre Nordøstamager Lokalplanområdet indgår i et større tidligere industriområde syd for Prags Boulevard, der i Kommuneplan 2005 s rækkefølge for byudvikling er udlagt til omdannelse inden Lokalplanområdet og arealerne tættest ved Strandlodsvej er udpeget til omdannelse i første del af planperioden og kan således udbygges inden Ifølge de foreløbige overvejelser om retningslinier for byudviklingen skal industriområdet udvikles med en bymæssig differentieret tæthed, bebyggelsesstruktur og anvendelse, der modsvarer den sammensatte karakter, som kendetegner området som helhed. 10

11 1. del af planperioden ( ). 2. del af planperioden ( ). Perspektivområder (2018-). Større rekreative områder. Det aktuelle lokalplanområde og området ved Strandlodsvej, hvor et lokalplantillæg er under forberedelse. Afstanden til nærmeste station er maksimalt 1000 m. Rækkefølgen for udvikling af større områder for byomdannelse. For området som helhed anbefales en bebyggelsesprocent på med størst tæthed i de stationsnære områder. Herved understøttes brugen af metroen og der skabes grundlag for bæredygtig transport og for en differentieret bebyggelsesstruktur og anvendelse. Foreløbige undersøgelser viser, at rummeligheden til kontorformål i kommunen er mindre end forventet. Indenfor en radius af 1000 meter fra en station bør arealerne derfor prioriteres til kontor og serviceerhverv, jf. i øvrigt bestemmelserne i landsdirektivet Fingerplan Strandlodsvej og Amager Strandvej anbefales fastholdt som de overordnede nord-syd gående vejforbindelser, hvor trafikken til og fra området afvikles på det eksisterende vejnet. Bebyggelsens placering, udformning og anvendelse anbefales at understøtte disse hovedstrøg bl.a. ved placering af cafeer og andre kulturelle og udadrettede funktioner. Nord for Krimsvej-området opgraderes Amagerbanens trace som en grøn forbindelse for bløde trafikanter, der dels binder Kløvermarken og Københavns bymidte sammen med Amager Strandpark, dels forbinder de øst-vestgående grønne strøg Lergravsparken, Italiensvej mv. Udover de butikker, der i dag forsyner området langs Amagerbrogade, Holmbladsgade og Øresundsvej, skal den lokale butiksforsyning udbygges i lokalcentret Øresundsvej Station, hvor det maksimale bruttoareal til butikker må være m². Den maksimale butiksstørrelse er m² for dagligvarer og m² for udvalgsvarer. 11

12 Debatoplæg om højhuse i København. Med udgangspunkt i Kommuneplan 2005 udsendte kommunen medio februar 2007 et debatoplæg om højhuse i København med henblik på at udarbejde en højhusstrategi for byen. Debatperioden sluttede den 20. april, og opsamlingen af de modtagne forslag og synspunkter med en indstilling om det videre forløb og hvad, en strategi kunne indeholde, forventes forelagt til politisk behandling i efteråret Visionen i debatoplægget er, at højhuse, tæthed og eksperimenterende miljørigtig arkitektur i forening med god kollektiv trafikbetjening og et mangfoldigt byliv kan gøre København til endnu mere attraktiv storby med en ny markant byprofil. Forventningen er, at der er tale om unikke huse, der bygger videre på den eksisterende byprofil, forholder sig bevidst til stedets identitet og kvaliteter og rummer udadrettede funktioner, der kan styrke bylivet. Herudover skal placering og udformning i forhold til byrum og anden bebyggelse redegøre for og tage højde for de vind- og skyggegener, som højhuse ofte medfører. I debatoplægget er udpeget områder, som findes særligt velegnede for højhuse og fortætning, fortrinsvis omkring stationer, men uden på forhånd at udelukke andre steder i byen. Kommuneplan 2005 fastlægger området til blandet bolig- og serviceerhverv, et C1*-område med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 og bemærkninger om, dels at boligandelen skal udgøre mindst 50 procent af etagearealet, dels at der skal skabes mulighed for lettere industri, lager mv. i forureningsklasse 2, således at eksisterende erhverv kan forblive i området. Den nordlige del af lokalplanområdet indgår i det lokale center Øresundsvej Station, hvor bruttoetagearealet til butikker maksimalt må udgøre 5000 m 2. Den maksimale butiksstørrelse i området er m² for dagligvarer og m² for udvalgsvarer. Lokalplan nr. 346 Østamager III fastlægger området til helårsboliger og serviceerhverv. Der må indrettes lettere industri, lager og kollektive anlæg og institutioner, der er forenelige med anvendelsen til boliger og serviceerhverv. Indretning af boliger og opførelse af ny bebyggelse, bortset fra mindre skure, forudsætter ny lokalplan. Området forventes udbygget og omdannet i 1. del af planperioden inden Inklusive den udbygning, der allerede er i gang i kvarteret, forventes der opført ca nye boliger langs Amager Strand i planperioden. Metrostationen ved Øresundsvej giver lokalplanområdet en god kollektiv trafikbetjening med direkte forbindelse til centrum og Kastrup lufthavn. Øresundsvej er den vigtigste trafikforbindelse mellem det tætte Amager og strandparken. Området er busbetjent af linierne 2A og 12. Amagerruten, den overordnede nord-sydgående cykelrute, der nord for Øresundsvej løber i Amagerbanens tracé, krydser banearealet lige syd for metrostationen. 12

13 Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger i den kystnære del af byzonen. I henhold til planloven skal der i forbindelse med lokalplanlægning redegøres for bebyggelse og anlæg, der vil påvirke kysten visuelt. Da ønsker til bygningshøjder i helhedsplanen afviger væsentligt fra den eksisterende bebyggelse i området vil der i redegørelsen til lokalplanforslaget blive lagt vægt på at begrunde og redegøre for bebyggelsens højder og visuelle påvirkning af kysten. Forslag til kommuneplantillæg Erhvervs- og boligandelen i området som helhed foreslås fordelt med 25 pct. erhverv og mindst 50 pct. boliger i området. Den maksimale bebyggelsesprocent foreslås fastlagt til 130 beregnet for lokalplanområdet under ét og det muliggøres at opføre høje slanke bebyggelser i indtil 21 etager. Der gennemføres en indkaldelse af idéer og forslag til ændringer af kommuneplanen på grund af indpasning af højhuse i området, jfr. Planlovens 23C. Det foreslås, at opholdsarealer på hævede arealer kan medregnes til friarealet, såfremt der er tale om fælles friarealer tilgængelige for alle beboere og brugere i området. Det svarer til bygningsreglementets bestemmelser for opholdsarealer. Intentionen er at bevare og udnytte eksisterende erhvervsbygninger og muliggøre hensigtsmæssig indretning af butiksarealer i stuetager. Området foreslås at få status som byomdannelsesområde. Forvaltningerne foreslår, at lokalplanområdet udpeges til et byomdannelsesområde. Ifølge planlovens 15, stk. 2, nr. 13 giver det mulighed for, at der kan optages bestemmelser i lokalplanen om oprettelse af grundejerforeninger, herunder om medlemspligt, og om foreningens ret og pligt til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg. Ejere, der benytter deres ejendom som hidtil, er ikke forpligtet til medlemskab af grundejerforeningen. Endvidere giver det mulighed for at benytte overgangsordninger i forbindelse med visse miljøforhold, såfremt det bliver nødvendigt, afhængig af hvilke virksomheder, der vælger at forblive i området. Intentioner i lokalplanforslaget Området fastlægges til helårsboliger og serviceerhverv. Erhvervs - og boligandelen i området foreslås fordelt med mindst 25 pct. erhverv, overvejende i de nederste etager, og mindst 50 pct. boliger. Kun den nordlige del af området inden for lokalcentret Øresundsvejs Station gives mulighed for detailhandel med større butikker. Når betingelserne for en butiks- og boligbebyggelse i området nordvest for metrostationen evt. kommer på plads vil et kommuneplantillæg kunne udvide lokalcentret med dette område således, at den fremtidige detailhandel koncentreres omkring metrostationen. Bebyggelsesprocenten foreslås fastlagt til 130 beregnet for området under ét, og der foreslås fastlagt en bebyggelsesplan med byggefelter og maksimalt antal etager i princippet i overensstemmelse med helhedsplanen. Området opdeles i delområder, hvor der for hvert delområde fastlægges detaljerede bestemmelser, 13

14 der sikrer, at intentionerne i helhedsplanen opfyldes, og at tætheden er størst i det nordlige område ved stationen. Beregnet for området under ét skal friarealet, inklusive fælles tagterrasser/hævede arealer, være i størrelsesordenen 10 procent af erhvervsarealet og 50 procent af boligarealet. Udnyttelsen af en øget bebyggelsesprocent fra 125, som i helhedsplanen, til 130 vil i sig selv indebære større friarealer og dermed flere parkeringspladser i konstruktion. Der vil blive lagt vægt på: At kontorer fortrinsvis placeres tæt på metrostationen. At bebyggelsens stueetager og byrum mod Øresundsvej og Amager Strandvej fortrinsvis udnyttes og indrettes til publikumsorienterede funktioner. At ny bebyggelse mod Amager Strandvej, herunder evt. påbygninger, anvendes til boliger under hensyntagen til trafikstøj. At bebyggelsen er varieret med en base på mellem 2 og 4 etager og højhuse fra 12 til 21 etager, som alle skal sikres en slank fremtræden. Placering og udformning skal sikre byarkitektonisk høj kvalitet og minimering af vind- og skyggegener. Højhusenes stueetager skal anvendes til udadrettede funktioner og udformningen af de nederste etager skal sikre en minimering af vindgener og de nederste boligetager skal indrettes til familieegnede boliger. At de ubebyggede arealer indrettes efter en samlet plan med oplevelsesrige byrum af forskellig karakter og størrelse fra smalle smøger/stier til større grønne pladser uden hegning. Opdeling af arealerne til forskellige formål, herunder adskillelse af gående og kørende trafikanter sker ved mønstre og mindre niveauspring i belægningerne. At andelen af parkering, der indrettes i konstruktion og underjordiske anlæg, bliver større end 1/3. Parkering på terræn skal hovedsageligt placeres langs Krimsvej og afskærmningen mod metroen. At trafikbetjeningen sker via de øst-vestgående veje til erstatning for Krimsvej, der forudsættes delvis nedlagt, når forudsætningerne herfor er til stede. At der udover den fastlagte byggeret kan opføres eller indrette fælles parkeringsanlæg. At værdifulde træer bevares. At der i forhandlingerne endvidere vil indgå, hvordan grundejerne stilles lige i forhold til byggeretten. Realisering af intentionerne i forslag til helhedsplan og lokalplanforslag forudsætter, at der træffes aftale mellem grundejerne om køb og salg af byggeret således, at grundejerne stilles lige, uanset om man ejer grund, der forudsættes intensivt udnyttet, eller om man ejer en grund, der forudsættes ekstensivt udnyttet. 14

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Startredegørelse. "Amagerfælledvej" Bilag 1

Startredegørelse. Amagerfælledvej Bilag 1 Startredegørelse "Amagerfælledvej" Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af 6 lokalplanforslag - Amagerfælledvej, "Ragnhildgade Vest", "Beauvaisgrunden", "Østre Gasværk", "Torveporten"

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

Bilag 6: Miljøvurdering og miljørapport m. bilag

Bilag 6: Miljøvurdering og miljørapport m. bilag Bilag 6: Miljøvurdering og miljørapport m. bilag Lokalplanforslag for Krimsvej med kommuneplantillæg. MILJØVURDERING Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forvaltningerne har vurderet lokalplanen

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020:

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020: TILLÆG 18 Baggrund og formål Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i tilknytning til lokalplan 10-012. Tillægget omfatter hele Østerportkarréen. Tillægget giver mulighed for at der

Læs mere

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 23. april 2015 Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Området er et ældre erhvervsområde på ca. 6 ha og rummer

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse

Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. april 2015 Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse

Læs mere

"Sundholm Syd" Startredegørelse

Sundholm Syd Startredegørelse "Sundholm syd" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan - eventuelt efter forudgående parallelopdrag. Området ligger i bydelen Amager Vest. Sundholmsvej

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for et areal ved Lundestien/Hartkornsvej ("Den kvarte lagkage") Udarbejdet af Plan og Teknik,

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Område Byggeønske: Forvaltningens bemærkninger Løsning Underområde (Se vedhæftede tegning)

Område Byggeønske: Forvaltningens bemærkninger Løsning Underområde (Se vedhæftede tegning) Bilag 2. Oversigt over byggeønsker og -problemer ved Krimsvej Nedenstående oversigt over byggeønsker er lavet på baggrund af oplysninger fra grundejerne. Forvaltningens bemærkninger til de fremkomne ønsker

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------- - ------------- -- - - REDEGØRELSE

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. LOKALPLAN 48 for boligbebyggelse på "Posthusgrunden"

DRAGØR KOMMUNE. LOKALPLAN 48 for boligbebyggelse på Posthusgrunden DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 48 for boligbebyggelse på "Posthusgrunden" Planen er udarbejdet af Dragør Kommune, Plan og Teknik, Planlægningsafdelingen februar - november 1998. LOKALPLAN 48 for boligbebyggelse

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 71 til Rammeområde 61.E1 og 61.E3 område udlagt til erhverv Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Forslag til Lokalplan 136 for et centerområde i Hørsholm

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Københavns Kommuneplan 2009 rammer for lokalplanlægning

Københavns Kommuneplan 2009 rammer for lokalplanlægning Københavns Kommuneplan 2009 rammer for lokalplanlægning Kommuneplanen kan hentes på Internettet på: www.kk.dk\kp09 eller ved henvendelse til: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling

Læs mere

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen i Kolding Kommune, og består af 2 dele: Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål og indsatsområder

Læs mere

1.B.1 1.B.10 1.B.11 1.B.12 1.B.13 1.B.14 1.B.15 1.B.16 1.B.17 1.B.18 1.B.19 1.B.2 1.B.20 1.B.21 1.B.22 1.B.23 1.B.24 1.B.25 1.B.26 1.B.27 1.B.

1.B.1 1.B.10 1.B.11 1.B.12 1.B.13 1.B.14 1.B.15 1.B.16 1.B.17 1.B.18 1.B.19 1.B.2 1.B.20 1.B.21 1.B.22 1.B.23 1.B.24 1.B.25 1.B.26 1.B.27 1.B. 1.B.1 1.B.10 1.B.11 1.B.12 1.B.13 1.B.14 1.B.15 1.B.16 1.B.17 1.B.18 1.B.19 1.B.2 1.B.20 1.B.21 1.B.22 1.B.23 1.B.24 1.B.25 1.B.26 1.B.27 1.B.28 1.B.29 1.B.3 1.B.30 1.B.31 1.B.32 1.B.33 1.B.34 1.B.35 1.B.36

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Logbog: udførte ændring af rammer i gis modul Rammerne er opdelt i 4 byområder og 1 landområde: 1 Hundige Bydel

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. april 2016 Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-013 BOLIGOMRÅDE, KRONOSVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE ----- -------------------------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej,

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Ringkøbing Ringkøbing- 21. april 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2015 27 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Nej

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B Lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 284 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej.

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde øst for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35681 By, Erhverv og Natur

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus Aalborg Byråd godkendte den 6. oktober 2014

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune

Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune 8. februar 2016 Sags id.: 15/5503 Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune Fredericia Byråd har på mødet den 1. februar

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand.

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand. Friområde Vandareal Visuel barriere Bygningsfront Udsigt Markant byrum og rumligt forløb Markant byrum og rumligt forløb vand Vartegn Sigtelinie Bydelsgrænse 1:20.000 0 500 m Overordnede rumlige træk.

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere