Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020"

Transkript

1 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING

2 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen herunder udviklingsmulighederne for offentlig og privat service. Endvidere fastlægger kommuneplanen rammer for lokalplanlægningen i de enkelte områder af kommunen. I Kommuneplanen fastlægges således de overordnede retningslinjer for enkeltområdernes anvendelse og bebyggelse. Kommuneplanen kan ændres ved udarbejdelse af tillæg, enten i forlængelse af en planstrategi eller efter forudgående indkaldelse af ideer og forslag jf. Lov om planlægning 23a eller 23c. Retsvirkninger Når en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er vedtaget endeligt, vil området kunne udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Er der tale om et større byggeri eller ændret anvendelse, der påvirker miljøet i området væsentligt, skal der udarbejdes en lokalplan. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Planlovens 12 stk. 3 giver også kommunen mulighed for at modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud, jf. ovenstående, kan dog ikke nedlægges, hvis det pågældende område er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Kommunalbestyrelsen er jf. Planlovens 12 stk. 1 forpligtiget til at virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i planloven. INDLEDNING

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse 5 Baggrund og formål 5 Ændringerne med nærværende kommuneplantillæg 5 Metode for ændring af afgrænsningerne 6 Detailhandelsanalysen 6 Kommuneplan Vejledning om detailhandelsplanlægning 6 Detailhandelsundersøgelse i Vurdering af påvirkningerne på bymidten 7 Beskrivelse af berørte områder 8 Benløse 8 Ringsted syd 9 Ringsted øst 10 Samlet oversigt over ændringer i rammeområderne 10 Miljøvurdering 11 Rammebestemmelser 12 Ændringer af afgrænsning og rammebestemmelser 12 Område 5C1- Benløsecentret (Lokalcenter) 12 Område 5C2- Blandede bydelsfunktioner ved Roskildevej (Bydelscenter) 13 Område 4C1- Bydelscenter ved Køgevej 14 Område 3C2- Lokalcenter ved Næstvedvej og Bragesvej 15 Offentliggørelse 16 INDLEDNING

4 4 N Benløse Centret ændring af status Nyt bydelscenter ved Roskildevej Eksisterende bydelscenter på Køgevej, afgrænsning ændres Eksisterende bydelscenter på Næstvedvej Nyt lokalcenter ved Næstvedvej/Bragesvej Ringsted bymidte Lokalcenter Bydelscenter Oversigtskort over den nye detailhandelsstruktur

5 REDEGØRELSE Baggrund og formål På baggrund af detailhandelsanalysen, udarbejdet af det rådgivende fi rma Cowi i 2010, ønsker Ringsted Kommune, at styrke dagligvareforsyningen udenfor bymidten. For at kunne realisere dette ønske, er kommuneplantillæg nr. 17 til kommuneplan udarbejdet. Kommuneplantillægget skal endvidere ses i forlængelse af planstrategien som blev vedtaget af Byrådet den 12. december I planstrategien lægges der op til, at der uden for bymidten skal være et udbud af dagligvarer til områdernes daglige forsyning. Det er især i Ringsted syd og Benløse, at der er potentiale for etablering af nye dagligvarebutikker. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget er der foretaget en forudgående høring ved annoncering i dagspressen, med henblik på at indkalde ideer og forslag. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med denne høring. Ændringerne med nærværende kommuneplantillæg For at tilgodese ønsker om fl ere dagligvarebutikker udenfor bymidten, foretages følgende ændringer af Kommuneplan : Ændrer Benløse Centrets status fra bydelscenter til et lokalcenter. Bruttoetageareal må maksimalt være m 2. Den enkelte dagligvarebutik må højst være m 2. Udlægger et nyt bydelscenter langs Roskildevej i Benløse. Det samlede bruttoetageareal til dagligvare og anden detailhandel må maksimalt være m 2. Den enkelte dagligvarebutik må højst være m2 og udvalgsvarebutikker må højst være 250 m 2. Ændrer afgrænsningen på bydelscentret beliggende på Køgevej. Afgrænsningen mod vest udvides til også at omfatte hjørnegrunden beliggende Dronningensgade/Køgevej og området øst for Fuglebakken overføres til rammeområde 4F8. Det samlede bruttoetageareal til dagligvare og anden detailhandel må maksimalt være m 2. Den enkelte dagligvarebutik må højst være m 2 og udvalgs- varebutikker må højst være 250 m 2. Udlægger et nyt lokalcenter på hjørnet Næstvedvej/Bragesvej. Det samlede bruttoetageareal må maksimalt være på m 2. Der må etableres en dagligvarebutik med et bruttoetageareal på maksimalt 1000 m 2 og udvalgsvarebutikker på minimum 500 m 2 og max m 2 til fx salg af biltilbehør og lignende. REDEGØRELSE

6 6 Metode for ændring af afgrænsningerne Ændringerne af bydelscentrene og lokalcentrene sker på baggrund af bestemmelserne i Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre (BEK nr af 11/09/2007). Da ingen af de områder, der ændres, har et samlet bruttoetageareal til butiksformål på mere end m 2, kan ændringerne ske uden, at den statistiske metode skal anvendes. Jævnfør bekendtgørelsen skal kommuneplantillæggets redegørelse indeholde vurderinger og begrundelser for behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål ved ændret afgrænsning af bydelscentre. Detailhandelsanalysen I det følgende vurderes behovet for at styrke dagligvarehandlen uden for bymidten og konsekvenserne for bymidten. Kommuneplan De overordnede retningslinjer for planlægningen af detailhandel indgår i kommuneplanens hovedstruktur afsnit 1.7 om detailhandel. Formålet med kommuneplanens retningslinjer for detailhandel er blandt andet at sikre let adgang til dagligvareforsyning i alle dele af kommunen. For at koncentrere detailhandelen og især udvalgsvarerne i bymidten har kommuneplan begrænsninger på butiksstørrelserne i bydelscentrene. I bydelscentreen er den maksimale butiksstørrelse fastsat til m 2 for dagligvarebutikker og 250 m 2 for butikker med salg af udvalgsvare Derved kan de største butikker kun placeres i bymidten. Bydelscentrene på Køgevej, Næstvedvej og i Benløse fastsættes til et maksimalt etageareal på m 2. Samtidig indeholder Kommuneplan mulighed for at etablere enkeltstående butikker til lokalområdernes daglige forsyning. Vejledning om detailhandelsplanlægning Af Vejledning om detailhandelsplanlægning fra Miljøministeriet fremgår det, at bymidtens udgangspunkt typisk er den historiske del af den oprindelige by. Denne er oftest karakteriseret ved, at der foruden butikker er forskellige offentlige institutioner som f.eks. kommunekontor, skole, læge, privat service og diverse kultur- og underholdningstilbud inden for indbyrdes ret korte afstande. Butikkerne i bymidten medvirker til at skabe liv og mangfoldighed i byen. Der må ikke fastsættes butiksstørrelser der overstiger m2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker. Bydelscentre udgør et centrum i en større bydel og betjener bydelen med dagligvarer og de mest almindelige udvalgsvarer. Bruttoetagearealet må maksimalt udgøre m 2. REDEGØRELSE Et lokalcenter er et center, som først og fremmest betjener et mindre lokalområde med dagligvarer. I et lokalcenter må bruttoetagearealet til

7 7 butiksformål ikke overstige m 2 og bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke fastsættes til mere end m 2 bruttoetageareal. Hensigten med såvel bydels- som lokalcentre er at give mulighed for at daglige indkøb kan foregå i lokalområdet. Hverken bydelscentre eller lokalcentre må blive så store, at de reelt udgør en konkurrent til bymidten. Detailhandelsundersøgelse i 2010 Ringsted Kommune har i 2010 fået udarbejdet en detailhandelsanalyse af det rådgivende fi rma COWI, der belyser den aktuelle tilstand af detailhandel og anden service primært for Ringsted by. Analysen er målrettet således, at dens resultater og anbefalinger kan anvendes i den fysiske planlægning. Det vurderes i detailhandelsanalysen, at hver butik har en årlig omsætning på ca pr. m 2 i Benløse, ca pr. m 2 i Ringsted syd og ca pr. m 2 i Ringsted øst. Generelt regnes med en opsætning på mellem kr. pr. m 2 dagligvarebutik. Institut for Center Planlægning, ICP, vurderer i tilsvarende undersøgelse,, at hver borger har et årligt forbrug på ca kr. på dagligvarer. Dette vurderede årlige forbrug vil blive benyttet i vurderingen af, hvor store bruttoetagearealer til dagligvarer, der er brug for i de enkelte områder. I de efterfølgende afsnit bruges betegnelsen dækningsgrad. Dækningsgraden er et udtryk for forholdet mellem indbyggernes skønnede forbrug og omsætningen i detailhandlen inden for et afgrænset område. Dækningsgrad er et anvendeligt mål for de enkelte handelsområders detailhandelsmæssige styrke og oplandseffekt. En dækningsgrad på over 100 udtrykker, at omsætningen i butikkerne er større end indbyggernes forbrug. Vurdering af påvirkningerne på bymidten Med kommuneplantillæg nr. 17 lægges der op til en decentral udbygning af dagligvarehandlen i Ringsted. Cowi vurderer i deres analyse fra 2010, at en udbygning på ca m 2 til dagligvare ikke forventes at påvirke den overordnede balance i dagligvarehandlen i Ringsted By. I forhold til centrum og Nørregade vurderes det fremtidige udlæg imidlertid at kunne få mærkbare konsekvenser. Her vurderes det på baggrund af en række konsekvensberegninger, at de primære dagligvarebutikker i bymidten vil få en samlet omsætningstilbagegang på ca. 15 % på trods af en generel vækst i forbruget, primært skabt af den forventede befolkningstilvækst. Bymidtens andel af dagligvarehandlen vurderes at ville skrumpe fra ca. 50 % til ca. 40 % af den samlede dagligvarehandel i Ringsted Kommune. I de enkelte bydele i Ringsted vil indbyggerne få kortere afstand til dagligvarebutikker, og indbyggernes andel af lokale indkøb vil som følge heraf øges. REDEGØRELSE

8 8 Især i Benløse og til dels også Ringsted syd vurderes der at være et reelt potentiale for etablering af dagligvarebutikker til at dække en større andel af det lokale dagligvarebehov. Bydelscentrene forventes at øge deres andel af dagligvareomsætningen med ca. 10 % svarende til bymidtens samlede tilbagegang. Konsekvenserne for bymidtens dagligvarehandel vurderes at blive størst for dagligvarehandlen i centrum, som i forvejen står forholdsvist svagt. jf. COWI. For at styrke handlen i bymidten ønsker Ringsted Kommune at åbne mulighed for, at der i bymidten kan opføres op til 200 nye boliger som skal medvirke til at øge omsætningen i byens butikker. Beskrivelse af berørte områder Benløse og opland Den nordlige del af Ringsted dækker et område der består af Benløse by samt et opland der svarer til Benløse sogn. I alt er der ca indbyggere. Benløse har jf. detailhandelsanalysen en dækningsgrad på 45, hvilket indikerer, at mange kører ud af området for at foretage de daglige indkøb. I henhold til detailhandelsundersøgelser bruger hver borger ca kr. om året på dagligvarer. Hvis hele dagligvareforbruget skal dækkes lokalt så har de indbyggere et forbrug på ca. 113 mio. kr. dagligvarer. Omsætningen for en dagligvarebutik vurderes at ligge på mellem kr. pr. m 2 årligt. Anvendes disse tal betyder det, at behovet er mellem m 2 til dagligvareforsyning i Benløse. I Benløse består butiksforsyningen af dagligvarebutikker, hvoraf de primære butikker er lokaliseret i Benløse Centret og langs Roskildevej. Benløsecentret er udlagt til bydelscenter og er lokalplanlagt med et samlet bruttoetageareal på m 2. Centret har et samlet bruttoetageareal på knap m 2. Centret har, ifølge BBR, 5 små dagligvarebutikker (slagter, bager m.m.), der til sammen har et butiksareal på 695 m 2. Centret har tidligere haft en Aldi med et butiksareal på m 2. Centret er i dag domineret af 2 store udvalgsvarebutikker - en der sælger golfudstyr samt en genbrugsbutik. Benløsecentret har jf. BBR et butiksareal til dagligvarer på m 2 og dette forventes ikke at kunne øges. Langs Roskildevej og Holbækvej er beliggende en Spar købmand og Rema Tilsammen har disse et samlet butiksareal på m 2. Samlet set har Benløse ( ) m 2 butiksareal til dagligvareforsyning. REDEGØRELSE En dækningsgrad på 100 udløser et behov på mellem m 2. De m 2 er allerede udnyttet dvs. for at opnå en dækningsgrad på de 100

9 9 kan der etableres dagligvarebutikker med et samlet bruttoetageareal på ca m 2. Ved at placere et nyt bydelscenter langs Roskildevej med mulighed for m 2 til dagligvareforsyning og anden detailhandel vil indkøbsmulighederne i Benløse blive væsentligt forbedret. Det nye bydelscenter skal ses som en konsekvens af, at det nuværende bydelscenter, Benløsecentret ikke har fungeret som Benløses bydelscenter, hvilke de mange tomme butikker viser. Med kommuneplantillægget ændres status for Benløsecentret fra et bydelscenter til et lokalcenter. Med det nye bydelscenter langs Roskildevej får området igen et bydelscenter langs den oprindelige indkøbsgade i Benløse, Roskildevej. Ringsted syd Ringsted syd dækker et område inden for byzoneafgrænsningen hvor der bor ca indbyggere. Hele oplandet omfatter i alt ca indbyggere. I henhold til ICP s vurdering bruger hver borger ca kr. om året på dagligvarer. Hvis hele dagligvareforbruget skal dækkes lokalt så køber de indbyggere ind for ca. 202 mio. kr. dagligvarer. Jf. vurderinger fra detailhandelsanalyser har hver butik har en årlig omsætning på mellem kr. i årlig omsætning pr. m 2, hvilket svarer til, at der er behov for et samlet bruttoetageareal til dagligvarebutikker på mellem m 2 og m 2. Den sydøstlige del af området er præget af et stort erhvervsområde. Den sydvestlige del af et stort boligområde samt uddannelsesinstitutionerne VUC, EUC og Ringsted Gymnasium. Området indeholder et bydelscenter der har 2 dagligvarebutikker Aldi og Lidl som ligger i krydset Odinsvej og Næstvedvej. Til sammen har de et samlet butiksareal på m 2. Bydelscentret er udlagt til at kunne rumme 4.00 m 2 til butikker, så der kan etableres yderlig en dagligvarebutik på ca m 2 indenfor rammeområdet. Ringsted syd er yderligere forsynet med 2 dagligvarebutikker Brugsen i Høm og Brugsen i Ørslev. De har tilsammen et samlet butiksareal på m 2. Samlet set har Ringsted syd et samlet bruttoetageareal på ( ) m 2 butiksareal incl. de m 2 som udgør restarealet i bydelscentret ved Næstvedvej. Sammenholdes dette med behovet på mellem m 2 er der potentiale for yderlig mellem m 2 til dagligvareforsyning. Heri må det dog forudsættes, at den sydlige del af området, vil foretage deres indkøb i bymidten. REDEGØRELSE

10 10 Ved at placere et lokalcenter med mulighed for en dagligvarebutik på m 2 i Ringsted syd på hjørnet af Næstvedvej og Bragesvej, vil indkøbsmulighederne i området forbedres. Placeringen sikrer en god trafi kal tilgængelighed. Bygningerne er forholdsmæssigt nye og i god stand og ligger for nuværende ubenyttet hen. Ringsted øst Bydelscenteret er beliggende på Køgevej med mulighed for etablering af op til m 2 til dagligvareforsyning og detailhandel. Området indeholder i dag 2 dagligvarebutikker, en Netto og en EURO Spar. Til sammen har de et samlet butiksareal på m 2. Kommuneplanens ramme for udlæg af detailhandel ændres ikke med dette tillæg, men alene områdes fysiske afgrænsningen. Bydelscentret udvides til også at omfatte hjørneejendommen Køgevej/Dronningegade. Samtidig ændres afgrænsningen mod øst således, at den del der er beliggende øst for Fuglebakken overføres til det blande område, 4F8 med mulighed for bolig, administration, offentlig service, serviceerhverv, detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper m.v. Samlet oversigt over ændringer i rammeområderne Område Ændring i kommuneplan-tillæg nr. 13 Bymidten Bymidten Ingen ændring Rammeområde 1.C.1, 1.C.2, 1.C.3, 1.C.4, 1.C.5, 1.C.6, 1.C.7, 1.C.8 Maks Maks butiksstørrelse Pladskrævende varegrupper butiksareal Udvalgsvarer Dagligvarer I alt Maks butiksareal m 2 m 2 m 2 m 2 m (i Klosterparken) (i Klosterparken) Bydelscentre Lokalcentre Køgevej Afgrænsningen af rammeområdet ændres 4.C Næstvedvej Ingen ændring 3.C Roskildevej Ny placering af bydelscenter 5.C Benløsecentret Statusændring fra bydels-center til 5.C lokalcenter Næstvedvej og Bragesvej Nyt lokalcenter 3.C Skematisk opgørelse af centerstrukturen efter vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 17 Konsekvensrettelser med andre rammer i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 17

11 11 MILJØVURDERING Kommuneplantillægget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har undersøgt om planen har væsentlig virkning på miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, fl ora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv og de indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig virkning på miljøet af tillægget. Tillægget skal derfor, jf. 4, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmen, ikke gennemgå en miljøvurdering af forslaget.

12 12 RAMMEBESTEMMELSER Ændringer af afgrænsning og rammebestemmelser Dette kommuneplantillæg indeholder nye rammebestemmelser for de områder, der ændres, for at opnå Byrådets ønske om at styrke dagligvareforsyningen i lokalområderne. Som konsekvens af ændringerne i afgrænsningerne af bydelscentrene og lokalcentrene, ændres afgrænsningen i fl ere af de tilstødende rammeområder (se skema side 11). Område 5C1- Benløsecentret (Lokalcenter) a. Området skal anvendes til centerformål: detailhandel, administration, kulturelle funktioner og serviceerhverv herunder restaurant mv. Der må ikke indrettes spillehaller. b. Det samlede bruttoetageareal for butikker må ikke overstige m 2. Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik må ikke overstige m 2. c. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke oversige 40. d. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 10 m. Intentioner for område 5C1 - Benløsecentret Det eksisterende center kan udvides med en etage, fx med offentlig eller privat service. Adgang til området skal ske fra Fredensvej. Der skal sikres stiadgang til Benløseparken mod nordvest og til parken mod nordøst. Parkeringspladser og andre større, befæstede arealer skal have et grønt islæt af træer og/eller anden beplantning, og der skal i lokalplanlægningen stilles krav til belægninger og byinventar. 5C1 REDEGØRELSE Rammeområde 5C1

13 13 Område 5C2- Blandede bydelsfunktioner ved Roskildevej (Bydelscenter) a. Området skal anvendes til boligformål og centerformål: detailhandel, administration, kulturelle funktioner og serviceerhverv herunder restaurant mv. Der må ikke indrettes spillehaller. b. Det samlede bruttoetageareal for butikker må ikke overstige m 2. Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik må ikke overstige m 2 og for den enkelte udvalgsvarebutik 250 m 2. c. Bebyggelsesprocenten må ikke oversige 50. d. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 10 meter. Der kan inden for området opsættes en pylon på op til 29 meter. Intentioner for området Roskildevej udgør sammen med Holbækvej grundstammen i Benløses trafi kale struktur. Strækningen langs Roskildevej skal fastholdes som en blanding af boliger, institutioner, erhverv, butikker til områdets forsyning m.m. Den karakteristiske struktur skal fastholdes for så vidt angår facadebyggelinje, grundstørrelser og facadelængder. Roskildevej skal gives et visuelt løft, og trafi ksikkerheden skal øges. Det kan ske ved vejindsnævringer, beplantning mv. 5C2 Rammeområde 5C2 BESTEMMELSER

14 14 Område 4C1 - Bydelscenter ved Køgevej a. Områderne skal anvendes til centerformål: detailhandel, administration, kulturelle funktioner og serviceerhverv herunder restaurant mv. Der må ikke indrettes spillehaller. b. Det samlede bruttoetageareal for butikker må ikke overstige m 2. Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik må ikke overstige m 2 og for den enkelte udvalgsvarebutik 250 m 2. c. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke oversige 80. d. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager og ikke højere end 11,5 m. Intentioner for 4C1 Ny bebyggelse skal medvirke til at give området et arkitektonisk løft. Parkeringspladser og andre større, befæstede arealer skal have et grønt islæt af træer og/eller anden beplantning, og der skal i lokalplanlægningen stilles krav til belægninger og byinventar. 4C1 4F8 Overføres til 4F8 4F8 Rammeområde 4C1 BESTEMMELSER

15 15 Område 3C2- Lokalcenter ved Næstvedvej og Bragesvej a. Området skal anvendes til centerformål: detailhandel, administration, kulturelle funktioner og serviceerhverv herunder restaurant mv. Der må ikke indrettes spillehaller. b. Der må maksimalt indrettes 1 dagligvarebutik. c. Det samlede bruttoetageareal for butikker må ikke overstige m 2. Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik skal være minimum 500 m 2 og må ikke overstige m 2. d. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke oversige 40. e. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og ikke højere end 10 m. Intentioner for område 3C2 - Lokalcenter ved Næstvedvej og Bragesvej Området må indeholde max. én dagligvarebutik. Adgang til området skal ske fra Huginsvej. Parkeringspladser og andre større, befæstede arealer skal have et grønt islæt af træer og/eller anden beplantning, og der skal i lokalplanlægningen stilles krav til belægninger og byinventar. 3C2 Rammeområde 3C2 BESTEMMELSER

16 16 OFFENTLIGGØRELSE Forslag til tillæg nr. 17 for kommuneplan er vedtaget af Ringsted Byråde den xx og er offentliggjort den xx 2012 Forslaget er i hørring fra den xx januar til og med xx marts Forslaget kan ses på kommunens bibliotek og hjemmeside samt udleveres ved henvendelse i Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted. Indsigelser eller ændringsforslag kan sendes til: byrådet, Ringsted Kommune, Rådhuset, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted eller pr. e-post til eller via Kommunens hjemmeside www. ringsted.dk senest den xxx. marts BESTEMMELSER

17 17 BESTEMMELSER

18 Ka A A-B a-b 18 Ringsted Kommune Rådhuset Sct. Bendtsgade Ringsted Tlf.: Bggelinie 5 m. fra kloak No dre 3 g V E b V mo C D hk i FV F L FV D D e f C I dd FV B FV V V D D Skansen A FV A BV AG H D V D a

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Endelig vedtaget den

Læs mere

K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R. 1 2

K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R. 1 2 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R. 1 2 TIL EGTVED KOMMUNEPLAN 2005-2017 V E J L E K O M M U N E KOMMUNEPLAN EGTVED KOMMUNE M E N N E S K E R K U LT U R N AT U R U D V I K L I N G E G T V E D KO M M

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 T I L L Æ G N R. 2 2 Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 Endelig vedtaget den 20.05.2015 Offentliggjort den 26.05.2015 T i l l æ g n r. 2 2 2 Forord Byrådet

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder TÅRNBY KOMMUNE Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder ORIENTERING Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen herunder udviklingsmulighederne

Læs mere

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej,

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Ringkøbing Ringkøbing- 21. april 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 10 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 7. januar 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. juli 2011 J.nr.: NMK-34-00005 og NMK-34-00006 (tidl. NKN-33-03577 og NKN-33-03642) Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Hillerød

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde SE1 Erhvervsområde ved Godsbanevej i Herning 2. Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillægget til Herning Kommuneplan

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 71 til Rammeområde 61.E1 og 61.E3 område udlagt til erhverv Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en

Læs mere

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 43 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 19 til Vordingborg Kommuneplan Ændring af erhvervs- og bolig- og detailhandelsområder i Ørslev.

Forslag til. Tillæg nr. 19 til Vordingborg Kommuneplan Ændring af erhvervs- og bolig- og detailhandelsområder i Ørslev. Forslag til Tillæg nr. 19 til Vordingborg Kommuneplan Ændring af erhvervs- og bolig- og detailhandelsområder i Ørslev Januar 2016 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2015 besluttet at sende dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 003

Kommuneplantillæg nr. 003 Kommuneplantillæg nr. 003 For et institutionsområde ved Haugemøllevej i Slangerup, Frederikssund Kommune Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 014. Frederikssund Kommuneplan 2009-2021. Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 014. Frederikssund Kommuneplan 2009-2021. Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund Vedtaget af Frederikssund byråd den 21. marts 2012 til offentliggørelse i perioden Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Roskilde Kommune. detailhandelsanalyse 2010

Roskilde Kommune. detailhandelsanalyse 2010 Roskilde Kommune detailhandelsanalyse 2010 LOKALITETER 16 10 Jyllinge 12 Gundsømagle Ågerup/St. Valby 13 28 02 17 03 18 04 20 19 Svogerslev 21 05 22 Roskilde 09 06 07 23 24 08 26 01 27 25 15 Vindinge 14

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag Kommuneplantillæg 6 Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Forudsætninger. Odder by

Forudsætninger. Odder by sag nr. 120104 dok nr. 118657 TILLÆG NR 24 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 DETAILHANDEL I ODDER KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Forudsætninger...4 Fordeling af eksisterende butikker medio 1998 i Odder

Læs mere

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen i Kolding Kommune, og består af 2 dele: Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål og indsatsområder

Læs mere

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. april 2016 Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Oktober 2008 AFSNITSTITEL Hovedstruktur Kommuneplan Forord........ 3 Redegørelse Baggrund....... 4 Mål........ 5 Generel udvikling i detailhandlen... 6 Regionale

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals

Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals plannr Tillæg nr 34 Dato for

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009 Ryslinge Erhvervspark Rys.BE.5 FORSLAG Offentlighedsperiode Kommuneplantillægget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 25. januar 2011 til den 22. marts 2011. Indsigelser,

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 2. SEPTEMBER 2015 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde 50.C.02 - Centerområde på Siimtoften, -

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Aarup by for udvidelse af dagligvarebutik ved Korsgade-Fredensgade

Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Aarup by for udvidelse af dagligvarebutik ved Korsgade-Fredensgade Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Aarup by for udvidelse af dagligvarebutik ved Korsgade-Fredensgade Februar 2009 Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 FOR UDVIDELSE AF DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Bårse lokalområde 23

Bårse lokalområde 23 Bårse lokalområde 23 Kulturmiljøer Faksinge Sanatorium Even Sø området Landskab: Ådal, skov Tema: Rekreation, infrastruktur. Emne: Vejanlæg, sanatorium, natur Tid: Oldtid, 1906-1958. Even er en markant

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag Tillæg nr. 53 til Rammeområde 41.BL1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgadez, Herning Fremlægges fra 2. december 2015 til 27. januar 2016 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel:

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omhandler en detailhandelsudvidelse af det nuværende indkøbscenter

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning Juni 2007 Kommuneplantillæg

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere