L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august Det attesteres, at boet efter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter"

Transkript

1 Retten i Helsingør Sagsnr. SKS 550/2005 Skifteretsattest om uskiftet bo 29. august 2005 Det attesteres, at boet efter Navn CPR-nr. Hans Kristian Klausen Adresse Kastanievej 2, 3000 Helsingør Død den juli 2005 den 29. august 2005 er udleveret ægtefællen Navn Iris Klausen Adresse Kastanievej 2, 3000 Helsingør CPR-nr til uskiftet bo. Underskrift L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte ij _F_542 A A III STD C T M14-POIAKI 1

2 Matr. nr.18 BI og 1/22 af 18 A Helsingør Jorder Beliggende:Kastanievej 2, 3000 Helsingør Anmelder: Iris Klausen Kastanievej Helsingør Nærværende skifteretsattest begæres tinglyst som adkomst for Iris Klausen, Kastanievej 2, 3000 Helsingør på ejendommen matr. nr. 18 BI Helsingør Jorder samt 1/22 af 18 A Helsingør Jorder beliggende Kastanievej 2, 3000 Helsingør Helsingør, den 16. juni 2006 GENPART TA p 00 K Q

3 *** * *** Side: 2 * * * * * *** * * * Retten i Helsingør Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen F 542 Påtegning på Skifteretsattest. Vedrørende matr.nr. 18 BI, Helsingør Overdrev Ejendomsejer: Iris Klausen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Endelig adkomst Retten i Helsingør den Elisabeth Poulsen -,

4 hiv. nr., ejerlav, sogn: Stempel: (i København kvarter)?kr. øre eller (I de sønderjydske landsdele) bd. og bl.! tingbogen, 18 bi Helsingør købstads overdrev art. nr., ejerlav, sogn. samt 1/22 af metr.nr. 18 a ibd. Gade og hus nr.: Rønnebær Alle Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Købers 1 Kreditors' bopæl: Rønnebær Helsingør. Anmelder; fmultrttmagf~ al55.141[w JACOLSISM ILIELSINGØR SEk 1964 Endeli t skøde Undertegnede Aktieselskabet Dampvaskeriet Øresund, Helsingør skøder sælger og endeligt overdrager herved til driftsleder Hans Kristian Klausen, Rønnebær Alle, Helsingør den os tilhørende faste ejendom matr.nr. 18 bi af Helsingør købstads overdrev med dertil hørende anpart 1/22 af fællesarealet matr.nr. 18 a ibd. på følgende vilkår: 1. Ejendommen, der har et areal af 28o m 2 andel i fællesarealet 1/22 af 8.96o m 2, sælges som den er overtaget og besigtiget af køberen, med den på grunden påstående bygning, og med de rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed den har tilhørt os og tidligere ejere, hvorved bemærkes, at der på ejendommen hviler følgende servitutter: 1. Skøde lyst 21/12 19o3 angående benyttelse m.m. 2. Deklaration lyst 26/ angående om- og tilbygning, vedligeholdelse, hegn, beplantning, ledninger, benyttelse, pligt til at være medlem af et lodsejerlag, fælles varmecentral m.v. Deklarationen er den 16/ lyst som pantstiftende for kr ,-, dog med respekt af lån af offentlige midler, sparekasselån samt lån i Landsbankernes Reallånefond eller tilsvarende låneinstitut. 2. Ejendommen er overtaget af køberen den 11/ og henligger fra denne dag for hans regning og risiko i enhver henseende hvoraf følger, at køberen i ildsvådetilfælde oppebærer assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse, i hvilken henseende bemærkes, at ejendommen er for- peaffings- formular CI Jensen & Kjeldskov A/S, København.

5 sikret i Købstædernes alm. Brandforsikring for et beløb af kr ,- (nu nyværdiforsikring). Den for ejendommen tegnede alm. Hus, og Grundforsikring i Forsikringsaktieselskabet Nordlyset overtages af køberen. 3. Købesummen er fastsat til kr. lo6.000,- skriver kroner eet hundrede og seks tusinde 00/100, der berigtiges således: a. Køberen overtager afgiftspligtig grundstigningsskyld kr. 5.5oo,- b. Køberen overtager det i Øs -tifternes Kreditforening indestående lån stort kr ,- a 7% p.a. uting-. lyst pr. 11/ nedbragt til kr ,79 c. Køberen overtager det i ejendommen indestående lån til snedkermester Poul Rasmussen, Helsingør opr. kr ,- til forhøjet rente, utinglyst pr. 11/ nedbragt til kr ,- d. For retskøbesummen kr ,21 udsteder køberen pantebrev til sælgeren af et nærmere aftalt indhold er købesummen kr. lo6.000,- 4. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo udlignes kontant. 5. S lgeren erklærer på tro og love, at der på den solgte ejendom ikke findes skov eller fredskovpligtigt areal. 6. De med dette skødes og pantebrevets stempling og tinglysning forbundne omkostninger betales af køberen. Helsingør, den 25.aug som sælger: som købet: Hans Kristian Klavsen A/S Dampvaskeriet "Øresund" Helsingør, E. Colding Jensen I. West Jensen M. Rasmussen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myne4ghed: Letagret,.~ MtERLurF JÄCOBSSMI 2ELELSINGØR

6 <5;t 2/1 /:4 Z t/kr",a- vedr, ejendommen matr. nr. Af-,-;<-- af Helsingør Købstads,,,s2~2~ Vurderingspitegning 'Puldering -jendom.værdi Grundværdi Fradrag for for- AfglftepfigtIg Distrikt Lb. nr. pr kr. n r. hedr.n jer kr. grundetigning kr. /94. 1-Z 44 /(P,!.. 60 //,&72 ' '< /C/2,1 5:5- a--.& AfgiltsP li 9 t1 7 f r ondsti:n1;,1 i henhold til f 58 i bekendtge,else nr. 237 af Y. juli 15)8 et lov om verde,in, cg beskatning til staten af lut. ejendomme... _ Ejendommen Ikka noteret som landbrugsejendom eller del af en schn. SKATTEKONTORET I HESINGØR. den 7= z-1-4~1-449/96',/ NOTERET I JORDEBOGEN BORGMESTERKONTORET I HELSID~ Indført i dagbogen for retskreas nr. b, Helsingør købstad m.v., den J9 SER 1964 Afgift: kr. Lyst. kr. Akt: skab / e nr. 14 1kr kr. Astrid Honor Olseri T kr. 6f7 Ekstrakt-udskrift af A/S-registeret forevist. 41 /, fr/ 7117 Genpartens rigtighed bekræfte DOMMØTen i HelSingPT købstad m.v.

7 Afgift: kr ,00 Akt: Skab Nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Matr. nr: Ejerlejlighedsnr. Helsingør Overdrev 18 BI ,,Ç 12A- Gade og huspr.: Kastanievej 2 Anmelder Navn: Helsingør Kommune, Borgerservice Adresse: Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør Tlf.nr.: Debitor: Navn: Adresse: giver herved Iris Klausen SKADESLØSBREV (FAST EJENDOM) (Lov om lån til betaling af ejendomsskatter m.v.) Kastanievej 2, 3000 Helsingør Kreditor: Navn: Helsingør Kommune, Borgerservice Adresse: Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør Tlf.nr.: GENPART TA 3.100x00 K panteret i nedennævnte ejendom til sikkerhed for skadesløs betaling af, hvad jeg til enhver tid måtte være denne skyldig Lånets størrelse: Kr ,00 Den pantsatte ejendom: Ideelle anpart: dog ikke ud over Matr. nr. 18 BI 12--A Helsingør Overdrev I ,f Oprykkende Kreditor panteret efter: Pantebrev Østifternes Kredit- (IfIg Tinglysningslovens 40, stk. 3) forening (RD) Byrde lyst pantstiftende F542 Pantebrev Realkredit Danmark Pantebrev med rentetilpasning Realkredit Danmark til % p.a. Oprindelig kr. Oprindelig euro , , , , 00 Respekterede Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejenservitutter in:v. dommens blad i tingbogen. (Henvisning til tingbogen tilstrækkelig) NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Form nr Datolo, Frederikshavn - ISO ISO

8 Særlige Efter lovbekendtgørelse om lån til betaling af ejendomsskatter. bestemmelser Skadesløsbrevets pålydende skal have panteret inden for den senest ansatte m.v. ejendomsværdi. I tilfælde, hvor skadesløsbrevet tinglyses i en andel af ejendommen, skal det have sikkerhed inden for en forholdsmæssig del af den regulerede ejendomsværdi. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning forsyne skadesløsbrevet med rykningspåtegning. Skadesløsbrevet forrentes ikke. Når skadesløsbrevet er tinglyst, kan lån ydes, indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95% af skadesløsbrevets pålydende. De til enhver tid ydede lån forrentes med en årlig rente, der svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år. Hvert år inden den 1. marts giver kommunalbestyrelsen debitor meddelelse om lånebeløbets størrelse pr. 1. januar med angivelse af de i det foregående kalenderår betalte ejendomsskatter m.v. og tilskrevne renter. Lånebeløbet kan af debitor indfries helt eller delvis til enhver tid. Lånebeløbene med tilskrevne renter forfalder til betaling, når ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer. Hvis ejendommen ved ejerens død eller i forbindelse med ejerens optagelse på plejehjem, institution til personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap eller psykiatrisk institution overtages af et husstandsmedlem, kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at beløbet forbliver indestående, og at lån fortsat ydes. Dette gælder også, hvor en ægtefælle overtager ejendommen til hensidden i uskiftet bo. En ægtefælle, som i de forannævnte tilfælde overtager ejendommen, har dog krav på, at allerede ydede lån med tilskrevne renter forbliver indestående. I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV FAST EJENDOM. Dato: Debitors underskrift: Iris Klausen sign. Ægtefælles/reg. partners/meddebitors underskrift: Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed: Navn Mette Klausen Navn T.H. Hansen Stilling Lægesekretær Stilling Bopæl Esrumvej 339 Bopæl Esrumvej Helsingør 3000 Helsingør Underskrift Mette Klausen sign. Underskrift T.H. Hansen sign. Tinglysningspåtegninger: Form nr. GI0003-A Datolo, Frederikshavn - ISO ISO

9 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Helsingør *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 5 Akt.nr.: F 542 Påtegning på Skadesløsbrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 18 BI, Helsingør Overdrev /414,1#e Ejendomsejer: Iris Klausen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr ygr,r. Retten i Helsingør den Grete Spaten dir

10 SIDE AF 4 Afgift ,00 Akt: Skab (udfyldes af tinglysningskontoret) nr. Ejerlav og matr. nr. Helsingør Overdrev 18 BI Anmelder Lokalbanken Stjernegade Helsingør Gade og husnr. Kastanievej 2 GENPART TA '-_100 K Ejerpantebrev (fast ejendom) Debitors(ers) navn(e) og bopæl(e) Fru Iris Klausen Kastanievej Helsingør giver Kreditor mig/os selv eller den, til hvem nærværende pantebrev måtte blive overdraget, panteret i nedennævnte ejendom uden personlig hæftelse. Gældens størrelse DKK ,00 skriver DKK SEKSHUNDREDETUSINDE 00/100 Rente og betalingsvilkår Ved tvangsauktion over den/de pantsatte ejendom(me), forrentes ejerpantebrevet fra tvangsauktionstidspunktet til betaling finder sted. Renten udgør 8,000 pct. over den officielle udlånsrente på tvangsauktionstidspunktet, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år. Opsigelse Med 14 dages varsel kan såvel kreditor som debitor opsige gælden. r)e(n) pantsatte ejendom(me) MATRIKELNR. 18 BI Helsingør Overdrev BELIGGENDE Kastanievej 2 * * * * * * * * * * * * * B! Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. ed forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se vedlagte pantebrevsformular A, side 4 / sidste side,.unkt 9a.

11 SIDE 2 AF q,, Oprykkende panteret I henhold til tinglysningslovens 40, stk. 3, efter VEDR. MATR. 18 BI Helsingør Overdrev MØNT OPR.BELØB. % P.A. TYPE KREDITOR/TEKSTOPLYSNINGER DKK 2.000,00 Byrde lyst pantstiftende DKK ,00 Skadesløsbrev * *

12 Respekterede servitutter m.v. SIDE 3 AF 4 EJERPANTEBREVET RESPEKTERER DE FØR TINGLYSTE SERVITUTTER OG ANDRE BYRDER MED OG UDEN PANT HVOROM HENVISES TIL EJENDOMMENS BLAD I TINGBOGEN Særlige bestemmelser Meddelelser ifølge retsplejelovens kapitel 51 og andre meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekreditor, bedes sendt til: Lokalbanken Stjernegade Helsingør der i øvrigt bemyndiges til på mine/vore vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. I tilfælde af, at den pantsatte ejendom eller væsentlige dele deraf skifter ejer, kan kreditor uanset ovenstående opsigelsesbestemmelser forlange kapitalen indfriet straks. Den i ejerpantebrevets sædvanemæssige tekst, Justitsministeriets pantebrevsformular A, punkt 10, indeholdte tvangsauktionsklausul gælder ikke for dette ejerpantebrev. Underskrifter I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 4/sidste side). -7z,, f -e---{, : den 2 l4 / Lt, C-,) For så vidt ejerpantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer For så vidt debitor er gift, erklærer medunderskrevne ægtefælle denne samtidig at være ugift, eller at ejendommen ikke omfattes af samtykke i pantsætningen. Er ægtefællen medejer, underskrives lov om ægteskabets retsvirkninger 18. som debitor og pantsætter. Vitterlighedspåtegning Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens rigtighed og udstederens/udstedernes myndighed. Navn Stilling. Adresse PostnrJby Al Lonni buch Oxfeicit Kundemedarbejder Navn Stilling,^~ lek,_ Birk vctii Tyet Ilihii_i...~.---, ;vip 3050 Humlebæk ( -., - -f Adresse 1-fov&d:r.,:j1,, 3080 Espergærde Postnr./by Underskrift.VEL 7/ s Underskrift. ringlysnipåtegning

13 SIDE 4 AF 4 4, Justitsministeriets pantebrevsformular 1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et' andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor. 2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling. 3. Ophævet. 4. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde. 5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer. 6. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt. 7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag og kautionsförsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 8. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse,, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. 8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskifte senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår, uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2% af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9 f. 9. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde: a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2, b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed, c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet, e) hvis debitor ikke på Opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. pkt Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

14 * Side: 5 * * *** * * * Retten i Helsingør Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen F 542 Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 18 BI, Helsingør Overdrev Ejendomsejer: Iris Klausen Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Anm: Pantebrev Østifternes Kreditforening (RD), Dkk Pantebrev Realkredit Danmark, Dkk Pantebrev med rentetilpasning Realkredit Danmark, Dkk Retten i Helsingør den Birgit Jensen Dir

15 Akt: Skab f (udfyldes al dommerkontoret) ø E 5 g sep,1-61 aindi Matr. nr. 18 a af Helsingør købstads overdrev. 4)\ Dokleraticia, AosOsingagg MER G. BERNING HENNING ANDERSEN ~ , E o lindar~da t4ikkaosiagarmaatar Møv ~dal, gdr. 3troodvoi 3,4. gorobok, anadkeraostar ~I ~asen» gennaber dl* g, goldmiør, og advokiet Asger G. gdr, blursadvej 76, Balsingør, som *jer at alandknemen ~tru nr., leø at lislainger kales'taits merdrev, pålleggar haimad, i ~g at at sj t ~gys sod 22 leedehuas og an amme. santral, ejandomeu te3ganda daklarattoeu 41, Til de **katte hum så, ikka foretag«lea ~dig ois.- og tlbygning, hanonl«~11 at tarm" dog at, carport kan ~ras til garage, når ~tie sker henholdtil *en af ***takt Poul,»eau udarbejdet togoo. Bestillingsformular ~<> og ettmfingembk "ler* at de solgt* hu** ar pili~ at grogs- **sorg tor, at ~omsen* t «hver heasaenita~bia. ordentlig. ~4«ag tagu~ atil ikke, ø4rof21 i taraer og karakter. ~bredder og tagudiwog aset tesibel~ing ved ~a skul veera sort, og vad~holtes ned tkilignitaeller tilerrerande ost!~ øvrigt udvendigt ~n*vad:ligatsildee tilavet o$41*. Vidli~a* at te tkwingsdala akal udføres I tenlia~ og. på ~a tidspunkt, atter aten~an gen~raneellsgabeeilutningi dat møde>. tor simitie ejer,. Tanten vad hamme skal *van» altid holds* 1,5-20 Cm. under ~ar. kant og hus fald bort trit busena. gøgs, udover det at salgarna udført*, så ikke od~o. Bar må aks ~tes negan ~liga» ~lag at tireussor *J haller betag Stør» tømr må ikki ~to* på stadier, hvor da 13~ t kan gen«a nabos» termin. ud, tor opholgsatnan, eller på anden nåds ved at kaste skygge kan virk ^ g*. 0

16 usreade tør naboerne* WRiTiinWeiA a an an.' n.ru~41 14""* , *Urer' PnrkerinitePledeter ~ler ir "seli døet ~ende belewing og ifreplenta,w* _ Vidligeb,litele. af ~le* *ale«tørstet,* Delleeekea kittet geaerals, toreenliegebealiztatag at det aedeeter emate eje~ g 5» bikeer *jer er pilittgat tåle wreatuelle ~Ør Tid re stien et tanits3 IANger eller spire laste3.141orer, og er, 1 dø% oninn4t Irt~de ejer er lattereeeeret Øekt»a reperatia~ atheldelsek Pligkl«Perkie~ t 4. ~ud ~da* ~er* g. <afret^ redligeholdoloo af te en, dztebepleetnint eller Uge ikke ti Il de ~dril:ør, «fa det aette~ ~te ejerløs*/»itte itillep bie det et ajerlawst pliattgiree etr httls~de på.sadeade ser~ tier ejeren ikke ~et iaa måned etter* et der ~gir 4.ea er stillet krav` ea ~sire«eth,,#61pateg i timattet torenetaltateger hirt, e r elerl~ bereteiset tor ejerene revaita at lede. 41, tor~ srbsigtn* /4 Dir *A Ikke på negen eeudef~* tedrei gte. siler trivu klitit-atrtim og dwr 14 ikke eller lure åka* ~de epl4tispiedber, «e ved ildsilest9. øls eller støj kin ~ir. østmiad% *J -ketler *14, ør Pi (kk S.& ~de ejeaskiame indrettes ener drives keti»ers. ~der)b.reekawf,'" TOP. rtiggietteir eller endte- tomer ter ri. 411, ken inlin.,143:len. ror. - Der di skietiss grim imiers opl si' ha," kake. teede"- ~tik/4r* 104~ter, ~la eg Uer illsr at*. lijaints ~et. ettesseirk~ PÅ ejiwioaaen ak ikke held*/ aldre dir end: Vide eg katte, 84, %ker ejer at di kaak*tese. der opføres p& dee ~ad* *parka. er Møl, et ~Ir sedlen af det Hatittigt hermed stitteade ejerlav istejlepladiewke elerlere

17 $ 9. ta~ ai4ar at da kadahaaa,,der ~1~4 Ør M hd» oassd~ tora»»4 vente fra 4 ~Us Tarmessetrai. dar ~ bøysidium. Mnitstrid~ tf ~ae vuaeseatral ShVil«belit~.et det ejertg, der «tager «reeseeter, Indkøb«bemetaetwite. og i det 1141 tegqi! ~eg«, 41,9 4tePeettloaerf der et et paintligt 1 inreteeintrib- Iezte ~æt. Xø. flit4eretkten medkeig~ tu 4«e* 4.14arat4«til)~ ~er.4«at 4e, tgagate aae.. «p "14~, lit.444ere ti1isasr St~ten ~1t4ebee ii$«1«11. 4iftems die«4.4~1koe. «et ketieaei, v..,. Til 11141~4 for..~1446* atp/.4$41tetaerne evert«9tell 'f.~«a e /ø* p4t~e~t i benitel4i t;$1 eatrivareate 4.1a~«vil ~e. Iaø at ~le oea wiatett~4, Dgkr kv. 444,00,«ha«k«tettes. matti sk~da idinittal atiapiattrer /ih at oft aidlint, spar.. 4:ilett2N4 iatat. *at tilavarsods Indført i dagbogen for retskreds nr.6, Helsingør købstad ra. y., den Afgift: kr. 14 1kr. 1 1Ir kr 'lait kr. 26 SER Lyst. Akt:: skab 07

18 GebU rigtighed bekræftes. Dom2eren i HelsiAgør kizh tad

19 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og til. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: ` MAR Matr. nr. 18 a af Helsingør købstads overdrev. Stempel: kr. øre Købers } Kreditors Anmelder: Akt: Skab r.,1? (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: ADVOKATERNE ASGER G. BERNING HENNING ANDERSEN HELSINGØR TELEFON (03) Deklaration. Undertegnede blikkenslagermester Hugo Fokdal, Ndr. Strandvej 334, Hornbæk, snedkermester Poul Rasmussen, Rønnebær alle 2, Helsingør, og advokat Asger G. Berning, Ndr. Strandvej 76, Helsingør, som ejer af ejendommen matr. nr. 18 a af Helsingør købstads overdrev, pålægger herved, i anledning af at ejendommen nu bebygges med 22 kædehuse og en varmecentral, ejendommen følgende deklaration: Bestillingsformular D lo. Påtaleretten med hensyn til denne deklaration tilkommer enhver ejer af de enkelte huse, der opføres på ejendommen. Endvidere tilkommer påtaleretten StejlepladserP ejerlaug, stifterne af denne deklaration samt Helsingør kommune. Til sikkerhed for opfyldelse af forpligtelserne overfor Stejlepladsens ejerlaug som påtaleberettiget i henhold til nærværende deklaration vil denne være at tinglyse som pantstiftende for kr ,00 på hver kædehus, der måtte blive udstykket af den tjenende ejendom. Respekterer lån af offentlige midler, sparekasselån samt lån i Landsbankernes Reallånefond eller tilsvarende låneinstitution. sign. A. Berning P.J. Rasmussen Helsingør, den 25/ Hugo Fokdal tinglyst 26. sept,. 1961, Helsingør retskreds. Anm: advokat Berning, HelsingOr Matr. nr. 18 bi-18 cd, 18 a H-ør kbst. Nærværende deklaration begæres herved tillige lyst som pantstiftende overdrev i henhold til deklarationens lo, på matr. nr. 18 bi , 18 br-18 bø, 18 ca - 18 cd samt fællesareal matr. nr. 18 a, alle af Helsingør købstads overdrev. Helsingør, den 14. mart sign. P.J. Rasmussen Jensen & Kjeldskov A/S, København. sign. Hugo Fokdal.

20 Til vitterlighed om underskrifternes aegthed, dateringens rigtighed og underskriverned myndighed: sign. E. Lorentsen, bogholderhelsingør, sign. Vera Hedberg, sekr. Helsingør. Indført i dagbogen for retskreds nr.6, Helsingør købstad m.v., den. 16 PAR Afgift: kr. Lyst. kr. Akt: skab 14 1 kr. kr. Ialt kr. 602'. (~, ~44,2;47 f9 n p f.. r t :) ld s Dorn i kre-b.;t&eil

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I 1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid 1107994 1 Il I II III KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/11-1977 1. Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere