Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ AARHUS C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C"

Transkript

1 VICTOR ALBECKS VEJ AARHUS C Danske Bank CVR/SE EAN DIREKTE MOBIL Afsluttende projektrapport for Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne

2 Indhold 0. Resumè...3 Side 2/16 1. Overordnet beskrivelse af projektet og projektforløbet Interview og efterprøvning af hypoteser Hvad skal bibliotekerne tilbyde til Erhvervsfremmeaktørerne? Hvad siger Erhvervsfremmeaktørerne til idéen? Hvad siger Bibliotekerne til idéen? Samlet konklusion Hvad er næste skridt?...7 Bilag 1. Spørgeskema interview-fasen....8 Bilag 2. Konceptbeskrivelse Bilag 3. Spørgeskemaer evalueringsfasen....15

3 0. Resumè Projektet har taget udgangspunkt i 4 lokale kommuner og har i dialog med biblioteker og erhvervsfremmeaktører forsøgt at afklare behovet for en Ny erhvervsservice fra bibliotekerne for at bidrage til at skabe vækst. Projektet har på grundlag af dialogen lavet en konkret mock-up af en mulig ny service, og efterfølgende lavet en mini-brugerundersøgelse hos de fire lokale erhvervsfremmeaktører og de fire styregrupperepræsentanter fra bibliotekerne. Konklusionen på denne minibrugerundersøgelse og projektet som helhed er, at der er markante lokale forskelle i behov og prioriteringer både på biblioteksside og erhvervsfremmeaktørernes side. Den valgte mock-up-service kan dermed ikke karakteriseres som en service, der er stor efterspørgsel efter og enighed om at etablere. Projektet har dog fundet flere positive delelementer som i en ny sammenhæng og i et andet set-up vil kunne bidrage til en evt. fremtidig biblioteksservice eller til et nyt og anderledes projekt. Side 3/16 1. Overordnet beskrivelse af projektet og projektforløbet. Projektet er gennemført og afsluttet i henhold til tidsplanen. Dog er den sidste evalueringsrapport fra de deltagende erhvervsfremmeaktører først modtaget i udfyldt stand medio juni efter flere rykkere. Projektet har gennemgået de fire faser: 1. Projektinitiering 2. Konkretisering og planlægning 3. Afprøvning 4. Evaluering Fase 1 omhandlede etablering af styregruppe og projektgruppe, samt afklaring af projektplan og tidsplan. Fase 2 omfattede udarbejdelse af spørgeskema og gennemførelse af fire besøg og interview hos lokale erhvervsfremmeaktører i Skanderborg, Herning, Viborg og Horsens. Spørgeskema er vedlagt i bilag 1. Fase 3 omfattede databearbejdning fra interviews og udarbejdelse af et koncept for en ny erhvervsservice fra bibliotekerne til erhvervsfremmeaktørerne/erhvervsvirksomhederne. Konceptet er vedlagt i Bilag 2. Fase 4 omfattede en evaluering af konceptet. Der blev brugt 2 varianter af samme spørgeskema overfor henholdsvis erhvervsfremmeaktørerne og bibliotekerne. Spørgeskemaer er vedlagt i bilag 3.

4 Projektet har arbejdet ud fra følgende grundhypoteser: A. Erhvervsfremmeaktørerne og erhvervsvirksomhederne har et uopfyldt behov for viden - herunder forskningsmæssig og universitær viden B. Denne viden er i mange situationer vanskeligt tilgængelig og svær at formidle til erhvervsfremmeaktører og erhvervsvirksomheder C. Bibliotekerne besidder spidskompetencer til at finde og formidle viden, derfor kan vi fungere som katalysator for at fremme vækstmuligheder D. Bibliotekerne har et positivt image og er kendt for at levere høj kvalitet af vore serviceydelser. Side 4/16 2. Interview og efterprøvning af hypoteser Ud fra interviewene i fase 2 fik vi ikke helt bekræftet hypoteserne om, at erhvervsfremmeaktørerne/erhvervsvirksomhederne har et uopfyldt informationsbehov. Og vi fik ligefrem afkræftet hypotesen om, at de efterspørger universitær og forskningsmæssig viden. Erhvervsfremmeaktørernes dialog med erhvervsvirksomheder handler yderst sjældent om forskningsmæssig eller universitær viden. De har intet behov på dette felt. Erhvervsfremmeaktørerne føler sig rimeligt godt dækket ind mht. deres informationsbehov. De vil dog gerne have stillet endnu flere og især kvalitativt verificerede informationer til rådighed. Især hvis det ikke koster noget. De informationsområder, det vil være relevant at fokusere på er: - Eksportrelaterede services i form love, regler og praktiske informationer i forhold til enkelte lande. - Facts om demografi og erhvervsstrukturer i andre lande - Kulturelle grundoplysninger i tilfælde af behovet for at rejse til udlandet og/eller at mødes med udenlandske forretningsforbindelser - Hurtig adgang til relevante informationer - Henvisning til pålidelige kilder til at finde informationer. Erhvervsfremmeaktørerne anerkender, at bibliotekerne generelt har spidskompetencer indenfor informationssøgning og informationsformidling, men de har ikke opfattet det sådan, at bibliotekerne har prioriteret at udnytte disse ressourcer målrettet mod at betjene dem eller erhvervsvirksomhederne. Erhvervsfremmeaktørerne tvivler således på, om bibliotekerne vil prioritere at servicere erhvervsvirksomhederne på en måde, så det vil kunne opleves som en målrettet og dedikeret indsats for at opfylde erhvervsfremmeaktørernes behov. Erhvervsfremmeaktørerne kan ikke forestille sig, at de skal henvende sig på biblioteket; de ønsker i stedet at blive betjent, der hvor de er. Dvs. via telefon, mail eller selvbetjening på nettet. Deres ønske er således, at der skabes en service som er målrettet mod deres behov, og som etableres med nogle servicenormer, der tilgodeser erhvervsvirksomhedernes behov. De

5 ønsker, at personalet skal udvise en servicekultur, som er dedikeret til at betjene erhvervskunder. Fra Herning blev det fremhævet, at det også er en mulighed at flytte fysisk sammen med Erhvervsorganisationerne, som det i dag sker via Infogate i Herning. Side 5/16 Erhvervsfremmeaktørerne stiller sig tvivlende overfor om bibliotekernes spidskompetencer på andre fagområder kan målrettes til en servicekultur, som er 100% rettet mod deres behov, hvilket vil være et krav for at de er interesseret i at benytte bibliotekerne. 3. Hvad skal bibliotekerne tilbyde til Erhvervsfremmeaktørerne? Skal det være Infogate eller Biblioteksvagten, som danner rammen om et koncept til afprøvning blandt erhvervsfremmeaktørerne? I projektgruppe og styregruppe blev vi hurtigt enige om, at vi skulle gå efter et koncept i stil med Biblioteksvagten. En Infogate-løsning ville kræve stor personalemæssig indsats lokalt. Det ville blive dyrt, og det ville kræve meget efteruddannelse. Desuden ville det være svært at sikre et stabilt kvalitetsniveau, da servicen ville blive meget personafhængig og få lokale varianter. Vi valgte derfor Biblioteksvagt-modellen, hvor servicen bliver markedsført og præsenteret som en central/landsdækkende webservice, og hvor flere biblioteker kan gå sammen om at stille de nødvendige kompetencer og ressourcer til rådighed. Kunderne vil ikke kunne få personlig fysisk betjening (det har de heller ikke givet udtryk for, at de ønsker), men vil kunne få service via selvbetjening på nettet, mails eller telefonisk betjening. Ved at etablere den ny erhvervsservice som et landsdækkende kompetencecenter, hvor flere forskellige biblioteker kan byde ind med lokale spidskompetente medarbejdere, kan servicen bygges op i flere faser, hvor dels målgruppen kan udvides etapevist, og fagområderne som tilbydes kan udbygges etapevist. Servicen vil dermed kunne starte snævert i forhold til udvalgte kunder, og det vil være muligt at starte op uafhængigt af geografi. 4. Hvad siger Erhvervsfremmeaktørerne til idéen? Servicen blev beskrevet i form af en mock-up af skærmbilleder, og blev forelagt de 4 lokale erhvervsfremmeaktører, som samtidig blev bedt om at udfylde et kort evalueringsskema om deres interesse for en sådan erhvervsservice fra bibliotekerne? Samt om deres interesse i at bidrage til et projekt for at skabe servicen? Konklusionen på evalueringen deler sig med Hernings evaluering, som adskiller sig fra de 3 andre.

6 Herning har en velfungerende Service via Infogate, hvor den lokale fysiske tilstedeværelse og tætte dialog foretrækkes, frem for en landsdækkende generel service. De 3 øvrige erhvervsfremmeaktører udtrykker en positiv interesse for at benytte servicen, hvis den er god og velfungerende og gratis. De vurderer dog ikke, at det er en service som de vil benytte særligt ofte. De angiver desuden, at det er meget usikkert at forholde sig til en service, når den kun er beskrevet på tegnebrædtet. Side 6/16 De tilkendegiver samtidigt, at de ikke har mulighed for eller vilje til at prioritere deres personaleressourcer til et fælles projektforløb med bibliotekerne for at etablere servicen. Men hvis bibliotekerne med egne kræfter etablerer en velfungerende erhvervsservice, så er de yderst positive overfor at benytte sig af den. 5. Hvad siger Bibliotekerne til idéen? Herning Bibliotekerne har i dag en velfungerende lokal/regional erhvervsservice i form af Infogate. Infogate servicerer også enkelte kunder udenfor lokalområdet og internationalt. Herning Bibliotekerne vil gerne bidrage til udvikling af området og deltage i diverse projekter fremadrettet. Udfordringen i den sammenhæng er, at det eksisterende Infogate ikke umiddelbart kan gøres landsdækkende, da det i høj grad er baseret på lokalkendskab og fysisk nærvær til erhvervsbrugerne. Kunsten vil derfor være, at drage nytte af Herning Bibliotekernes erfaring i et set-up, som kan spille sammen partnere, der starter med et andet udgangspunkt. Viborg Bibliotekerne giver udtryk for en prioritering, der pga begrænsede personalekompetencer og materialeressourcer ikke sætter erhvervsområdet højest. 2 ud af 4 biblioteker (Skanderborg og Horsens) giver udtryk for, at de gerne vil bidrage aktivt til et eventuelt projekt om en ny erhvervsservice. Viborg, Horsens og Skanderborg vil gerne bidrage til at markedsføre og profilere servicen overfor det lokale erhvervsmiljø (erhvervsfremmeaktører + erhvervsvirksomheder), hvis servicen etableres i bibliotekssystemet. Horsens nævner desuden, at prioritering af området ikke vil ske uden en drøftelse og enighed med Business-Horsens. Bibliotekerne giver i øvrigt udtryk for, at der p.t. er andre opgaver i relation til de mindre erhvervsvirksomheder, (f.eks. elektronisk indberetning til skat og Danmarks Statistik) som skaber et grundlag for at betjene erhvervskunder, og at det måske kunne bruges som løftestang for at udvide med en informationsservice. 6. Samlet konklusion Konklusionen på disse evalueringer fra henholdsvis erhvervsfremmeaktører og lokale biblioteker er:

7 at der er en begrænset lyst og ambition til at satse egne ressourcer på et projektinitiativ om en ny erhvervsservice både fra folkebiblioteker og erhvervsfremmeaktører, at der er en positiv vilje til at gå med, hvis nogen andre vil påtage sig at løfte opgaven. Erhvervsfremmeaktørerne som brugere og bibliotekerne som lokale ambassadør for servicen. at der måske kan skabes en mulighed for at lave en landsdækkende erhvervsservice som en nationalbiblioteksopgave eller i et andet centralt set-up, Side 7/16 Spørgsmålet er så, om der kan findes en projektejer, som vil være den primære drivkraft, og som vil satse midler og ressourcer på at etablere en ny erhvervsservice? Engagementet til at bidrage med de nødvendige økonomiske og ressourcemæssige indsatser i et projektforløb blandt bibliotekspartnere og erhvervsfremmeaktører vurderes til at være begrænset. I England findes en sådan service, som er etableret via British Library, og som kan fungere som inspiration for et kommende dansk initiativ. 7. Hvad er næste skridt? Projektet har via de fire grundhypoteser forsøgt at bekræfte/afkræfte tidligere findings og konklusioner fra tilsvarende projekter i DEFF-regi, og efterprøvet om der kunne etableres et konkret projekt om etablering af en Ny erhvervsservice målrettet mod erhvervsfremmeaktører? Vi har fundet positive elementer, men der er også mange udfordringer, mange fordomme og mange holdninger, som skal overvindes for at etablere et velfungerende samarbejde mellem biblioteker og erhvervsliv. Det vil ikke være oplagt, at definere et projekt baseret udelukkende på forarbejdet i dette demo-projekt. Dette projekt kan bidrage med nogle positive elementer, som kan indgå i en større og bredere sammenhæng, såfremt der på et tidspunkt viser sig mulighed for at skabe et erhvervsrettet biblioteksprojekt. Styregruppedeltagerne er således ikke nået frem til en fælles og målrettet konklusion om at skabe en videreførelse af dette projektinitiativ, men ser et potentiale for at bygge videre på delelementer. Projektet dokumenterer, at der er markante forskelle i behov og prioriteringer i de fire kommuner - både på bibliotekssiden og på erhvervsfremmeaktørernes side. Styregruppedeltagerne vil i den forbindelse overveje, om der kan samles en kreds af interesserede partnere til at dyrke mulighederne for at lave et egentligt implementeringsprojekt af en bibliotekserhvervsservice og ikke mindst om der kan findes finansiering hertil?

8 Bilag 1. Spørgeskema interview-fasen. Side 8/16

9 Side 9/16

10 Side 10/16

11 Side 11/16

12 Bilag 2. Konceptbeskrivelse. Side 12/16

13 Side 13/16

14 Illustrativt eksempel på hvorledes ERHVERVS INFO kan integreres på hjemmesiden for ERHVERV SKANDERBORG Side 14/16

15 Bilag 3. Spørgeskemaer evalueringsfasen. Side 15/16

16 Side 16/16

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere